PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018"

Transkript

1 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ

2 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta 2: Inkluze je přínosem pro všechny Strategická cesta 3 Vysoce kvalifikovaní odborníci Strategická cesta 4: Podpůrné systémy a mechanismy financování a) Podpůrné systémy b) Mechanismy financování Strategická cesta 5: Spolehlivá data Příloha č

3 Úvod Plánování a realizace inkluzivního školství je proces, který se týká celého systému vzdělávání a všech žáků. Rovnost a kvalita jdou ruku v ruce. Inkluzivní vzdělávání je třeba vidět jako rozvíjející se koncept, kde mají témata rozmanitosti a demokracie stále větší význam. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je zastřešujícím strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání, na nějž navazuje tento akční plán zaměřený na konkrétní ohrožené cílové skupiny. Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r je zpracován jako její implementační plán Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období a dále v provazbě se Strategií se zpracovávají krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období let , a dále na období , obsahující opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně opatření prevence, nápravy a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání u ohrožených cílových skupin. Tento Akční plán inkluzivní vzdělávání na období let při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období Ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 jsou definována prioritní témata na období a : nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny diagnostické nástroje činnost a role školských poradenských zařízení supervizní mechanismy v oblasti inkluzivního vzdělávání evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí inkluze v předškolním vzdělávání snižování předčasných odchodů ze vzdělávání Východiska - strategické dokumenty: Národní program reforem Doporučení Rady vlády pro romské záležitosti a Rady vlády pro zdravotně postižené občany Doporučení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na období Akční plán Dekády romské inkluze Národní strategie ochrany práv dětí (priority na léta ) Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie sociálního začleňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

4 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR , GAC spol. s r. o. Akční plán opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti české republice Akční plán opatření ke vzdělávání romských dětí, žáků, studentů na období Odborná doporučení: Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý, Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení (Praha, 2014). Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, Pět klíčových poselství pro inkluzivní vzdělávání. Uvedení teorie do praxe. Odense, Dánsko: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání. Spolupráce na Akčním plánu: - Asociace speciálních pedagogů - Asociace ředitelů základních škol - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - Nadace Open Society Fund Praha - Amnesty International ČR - Ministerstvo pro lidská práva a legislativu Rada vlády pro romské záležitosti, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany - Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - Slovo 21 - ČŠI - NÚV - ČMOS PŠ ČR - MŠMT Harmonogram přípravy, realizace a vyhodnocení Akčního plánu: 2015 Finální verze Akčního plánu na období Realizace plánu dle plánovaných opatření. (Realizace některých akcí může přesahovat i do dalšího období) duben srpen 2018 Vyhodnocení a evaluace plánu. srpen září 2018 Provedení revize a aktualizace plánu na období na

5 VIZE Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém Akční plán inkluzivního vzdělávání přispívá k naplnění vize Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 ve všech bodech. Vzdělávací politika České republiky směřuje k rozvoji vzdělávacího systému, v němž: vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu, lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života, kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, děti, žáci a studenti vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj, děti, žáci a studenti se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení, učitelé jsou dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí, školy jsou otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem, vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce, úpravy v organizaci, struktuře a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené poznatky. NÁRODNÍ CÍLE: Akční plán inkluzivního vzdělávání přispívá k naplnění těchto národních monitorovacích indikátorů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: Účast na předškolním vzdělávání Úroveň žákovské gramotnosti Předčasné odchody ze vzdělávání Podíl mladých lidí nezaměstnaných a mimo vzdělávání Podíl vysokoškolsky vzdělaných Účast na dalším vzdělávání Podíl mladých učitelů 4

6 Struktura akčního plánu Akční plán je rozdělen do pěti strategických cest 1, které vedou k naplnění vize. Strategické cesty tvoří vzájemně propojený systém. 2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny 3. Vysoce kvalifikovaní odborníci 4. Podpůrné systémy a mechanismy financování 1. Čím dříve, tím lépe Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém 5. Spolehlivá data Na každé strategické cestě jsou vyznačeny milníky indikátory, které je nutné naplnit, abychom se přiblížili k vizi. Každá strategická cesta je rozdělena do více úrovní, na které se budou plnit konkrétní akce, aktivity, nebo projekty: systém; kraje; zřizovatelé, spolupráce na lokální úrovni, školy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci. 1 Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, Pět klíčových poselství pro inkluzivní vzdělávání. Uvedení teorie do praxe. Odense, Dánsko: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání. 5

7 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe Včasná a účinná podpora všestranného rozvoje každého dítěte a žáka ze strany rodiny, pedagoga, dalších odborníků a okolní společnosti musí stát na počátku vzdělávací dráhy i ve všech situacích, kdy se dítě nebo žák potřebuje zvýšenou podporu. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Podíl dětí ve věku od 4 let, které se účastní předškolního vzdělávání. Cílem je do roku 2020 dosáhnout v předškolním vzdělávání alespoň 95 % dle ET Děti budou ke vzdělávání do základní školy přijímány ve spádovém území školy. Budou vytvořeny metodické pokyny pro zřizovatelé jak řešit koncepci spádových oblastí ve vztahu k desegregaci. Snížení podílu odkladů povinné školní docházky. Místní partnerství zaměřená na mezioborovou spolupráci pro včasnou podporu dětí se znevýhodněním budou vytvořena nejméně na 30% území ČR. Akce, aktivity a projekty, které povedou k naplnění milníků: Na úrovni systému 1.1 Novela školského zákona: zavedení povinného předškolního vzdělávání od pěti let Principy: - dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen spádová mateřská škola ), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy, - povinnost se vztahuje na zřizovatele, tak, aby zjistili předpokládaný počet dětí pro předškolní vzdělávání a zajistili dostatečnou kapacitu míst v mateřských školách, - mateřské školy budou v souvislosti s novelou vybaveny uceleným portfoliem metodických materiálů o poskytování podpůrných opatření dětem, které je potřebují pro realizaci svého vzdělávacího potenciálu. - předškolní vzdělávání bude povinné pro děti od 5ti let - povinnost se vztahuje na rodiče, tak, aby byli zavázáni pro své dítě zajistit předškolní vzdělávání. - Součástí bude evaluace povinného předškolního ročníku, pokud bude schválen. Gesce: MŠMT 2015 předložení návrhu novely školského zákona vládě 2015/2016 legislativní proces Termín účinnosti novely zákona: školní rok 2017/2018 6

8 1.2 Místní navýšení potřeb kapacit mateřských škol s podporou obcí Podpora bude probíhat prostřednictvím: fondu MŠMT, MF a z příspěvku ERDF (Integrovaný regionální operační program - IROP). Podpora z příspěvku IROP bude zahrnovat i infrastrukturu pro vzdělávání rodičů a rozvoj spolupráce s rodiči znevýhodněných dětí. Podpora nesmí vést ke vzniku segregovaných škol. Gesce: MŠMT Vyhlášení dotačního řízení MŠMT: každoročně, jedenkrát ročně Vyhlášení dotačního řízení MF: každoročně, jedenkrát ročně Vyhlášení výzev IROP: každoročně, jedenkrát ročně 1.3 Včasná diagnostika potíží a účinná podpora dětí v předškolním věku Pro posuzování školní zralosti bude připravena jednotná metodika pro odborníky v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálně pedagogických center a bude vytvořen metodický pokyn pro organizování zápisů pro ředitele základních škol. Tato aktivita je spojena se systémovou podporou kvality poradenského systému. Gesce: MŠMT, NÚV 2016 vytvoření návrhu metodiky pro posuzování školní zralosti, vytvořen metodický pokyn pro organizování zápisů pro ředitele základních škol, 2016 schválení metodiky a metodického pokynu, vzdělávání cílových skupin. Na úrovni zřizovatelů a spolupráce v území 1.4 Zřizovatelé soustavně sledují potřebnost zvyšování kapacit mateřských škol Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro děti od pěti let nepovede ke snížení kapacit a k omezení dostupnosti služeb pro děti od 4 let a ani ke vzniku segregovaných mateřských škol. Proto budou zřizovatelé sledovat demografický vývoj na svém území, a to včetně vývoje počtu dětí, které v obci nemají trvalé bydliště a budovat v dostatečném předstihu kapacity MŠ tak, aby bylo možné přijmout všechny děti od 4 let. Zřizovatelé budou podporovat spolupráci mezi mateřskými školami a základními školami ve věci sledování vývoje dítěte. Poznatky zjištěné v mateřských školách mohou přispívat k rychlejšímu a efektivnějšímu nastavení podpory na základní škole. Gesce: zřizovatelé škol. Od r vyhlášeny dotační programy a výzvy k předkládání projektů k navýšení kapacit začlení jako podmínku financování doložení demografického vývoje území. Od r účinnost části novely školského zákona, která zavádí povinnost zřizovatele sledovat demografický vývoj. 1.5 Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči V rámci OP VVV pilotně ověřit a podpořit rozvoj místní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany dětí; v oblastech zdravotních a poradenských služeb; neformálního a formálního vzdělávání, pro zajištění včasné podpory rodičů a dětí, pro zvýšení informovanosti všech rodičů. Cíleně podporovat rodiny s dětmi se SVP pro podporu jejich schopností a dovedností. Informovanost rodiny o raném všestranném rozvoji dítěte, včasném vyřízení zápisu do MŠ, o důsledném předcházení absencí při vzdělávání od MŠ, možnostech a přínosech inkluzivního a 7

9 kvalitního předškolního vzdělávání dětí, o možnostech snižování odkladů školního vzdělávání v ZŠ, a pro zvyšování schopností a dovedností rodin s dětmi se SVP. Gesce: MŠMT a MPSV koordinace postupu a vyhlášení výzev k předkládání projektů, realizátoři projektů v místě: realizace spolupráce : výzvy OP VVV k předkládání projektů zaměřených na podporu vzniku Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (viz bod 2.4) a strategií sociálního začleňování (viz bod 2.5) pro naplánování následných projektů spolupráce sociálních, zdravotních, poradenských a vzdělávacích služeb v rané a včasné péči : koordinace podpory podpůrných a motivačních sítí pro ranou a včasnou péči mezi OP VVV a OP Z : vyhlášení výzev OP VVV / OP Z pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek místního akčního plánování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. 1.6 Legislativní a metodická opora podporující přijetí dětí se SVP ze spádového území. MŠMT vydá metodický pokyn, upravující postup škol při přijímání dětí ze spádové oblasti školy. Pokyn bude podrobně rozvádět zákonnou povinnost přijetí a popisuje portfolio dostupných procedurálních i věcných podpůrných opatření, včetně možností jejich finanční saturace. Zařadí se sledování zápisů do 1. ročníku do ZŠ do Plánu hlavních úkolů České školní inspekce od školního roku 2015/2016 jako trvalého úkolu. Sledování, zda základní školy do hodnocení školní zralosti dítěte nezavádí bariéry pro zápis do 1. ročníku ZŠ (mimo soukromých, církevních a specializovaných škol). Gesce: MŠMT, ČŠI, zřizovatelé zavedení do praxe od roku 2016 Na úrovni škol, poradenských a pedagogických pracovníků, žáka a rodiny 1.7 Včasné společné plánování a realizace podpůrných opatření dětí se SVP. V rámci OP VVV pilotně ověřit a podpořit rozvoj spolupráce škol, učitelů, 2 žáka, rodiny, poradenských služeb a neformálního vzdělávání při motivaci, při včasné identifikaci potřeb dětí a žáků, plánování a realizaci podpory vzdělávání dětí a žáků se SVP. Přímá podpora a motivace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin - příspěvky na stravování ve školách ověření z operačního programu potravinová a materiální pomoc (MPSV). Cílem je, aby podpora pro žáky, byla poskytnuta: 1) co nejdříve; 2) co nejflexibilněji (pokud nefunguje jeden přístup, zvolte jiný); 3) co nejlehčí (bez negativních vedlejších účinků); 4) co nejblíže (proto přednostně v rámci třídy v hlavním vzdělávacím proudu a v rámci školy v hlavním vzdělávacím proudu) a 5) aby trvala pouze pod dobu, kdy jsou potřeba. 2 Podpora vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků ve vzdělávání v pedagogické diagnostice při hodnocení školních výkonů a v uplatňování cílených opatření ve výuce a v tom, jak včas a správně využívat podpůrná opatření a zavedení plánů pedagogické podpory je popsáno ve strategické cestě 3. Vysoce kvalifikovaní odborníci. 8

10 Tato aktivita je spojena se systémovou podporou kvality poradenského systému (viz Strategická cesta 4). Gesce: MŠMT, MPSV: finanční podpora škol, realizace: ředitel školy, pedagogičtí a poradenští pracovníci 2016 výzva k předkládání projektů v rámci OP VVV - šablony 3 pro školy umožňující podporu cílené spolupráce při plánování a realizaci podpůrných opatření dětí a žáků se znevýhodněním : realizace projektů na úrovni škol a jejich vyhodnocení. 1.8 Přípravné třídy pro kompenzaci odkladů povinné školní docházky. Aplikace 47 novely školského zákona, která je platná od o poskytnutí možnosti vzdělávání v přípravných třídách primárně dětem s odkladem povinné školní docházky. Gesce: Zřizovatelé, ředitelé škol. 1.9 Včasné plánování a podpora dětí, žáků a studentů se znevýhodněním při přechodu mezi stupni vzdělání. Rozvoj spolupráce škol, žáka, rodiny, poradenských služeb a neformálního vzdělávání při motivaci, plánování a podpoře přechodu mezi stupni vzdělání u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Postup řešení: nejprve se to musí ověřit a pak to nechat plošně zavést. Gesce: MŠMT 2015 výzva k předkládání pilotních projektů v rámci OP VVV Inkluzivní vzdělávání v rámci které jedno z témat je řešení problematiky přechodů mezi stupni vzdělání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení, vytvoření metodických doporučení Včasné plánování a podpora žáků, studentů se znevýhodněním při přechodu ze školy do zaměstnání. V rámci OP VVV podpořit rozvoj spolupráce školy, žáka, rodiny, sociálních služeb a zaměstnavatelů na místní úrovni; tranzitní programy; rozvoj podporovaného zaměstnání. Gesce: MŠMT, MPSV 2015 projednání návrhu výzvy v rámci OP VVV na podporu tranzitních programů a programů přechodu ze školy do práce v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV 2016 výzva k předkládání projektů na základě výstupů projednání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení. 3 Viz Příloha 1 9

11 Strategická cesta 2: Inkluze je přínosem pro všechny Nedílnou součástí podpory inkluze je rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka a studenta; Pro rozvoj potenciálu každého žáka, studenta je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje žáka, studenta ke vzdělávání a dobré klima ve třídách a školách. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Vzdělávací systém, jeho normativní, organizační i výkonná složka respektují prioritu vzdělávání žáků se znevýhodněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu stanovenou mezinárodně právními závazky České republiky. Inkluzivní vzdělávání je vnímáno na úrovni systému, zřizovatelů, škol, žáků, rodičů a veřejnosti jako vysoce kvalitní vzdělávání, které umožňuje nejen zaručený rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, ale i spravedlivou a přiměřenou podporu zohledňující různé vzdělávací potřeby žáků tak, aby plně využili svého studijního potenciálu, aby se nevytvářely bariéry a nesnižovaly nároky na některé skupiny žáků. Vytvoření dlouhodobé mezioborové partnerské platformy k inkluzivnímu vzdělávání na národní úrovni. Většina krajů má zpracované školské inkluzivní koncepce a zahájila jejich realizaci. Realizace místních ucelených strategií pro inkluzivní a kvalitní vzdělávání probíhá minimálně na 50 územích (území v hranicích spádového obvodu obce s rozšířenou působností). Realizuje se minimálně 5 příkladů dobré praxe řešení situace škol oslabených územní segregací. 600 škol se zlepší v kvalitě a inkluzivitě. Akce, aktivity a projekty, které povedou k naplnění indikátorů: Na úrovni systému 2.1. Systémová dlouhodobá podpora partnerské spolupráce V rámci OP VVV bude podpořen systémový projekt podporující dlouhodobě partnerskou platformu pro inkluzivní vzdělávání. Cílem projektu je systémové uchopení podpory ohrožených dětí, žáků, studentů a budování konsenzu o kvalitě vzdělávání z hlediska inkluzivního přístupu. Žadatel projektu: organizace zřizovaná MŠMT. V partnerské platformě pro vzdělávání musí být partnery minimálně VŠ, NNO, zajištění spolupráce krajů, zástupců zřizovatelů škol, ředitelů a vynikajících učitelů. Doporučené aktivity projektu: 1. Zhodnocení, revize a syntéza výstupů (včetně analytických dat) z předchozího období, pravidelný monitoring, reporting a doporučení k realizaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání a aktualizace Akční ho plánu inkluzivního vzdělávání na období Vytváření strategických doporučení pro aplikaci Katalogu podpůrných opatření jako základního metodického rámci činnosti škol hlavního vzdělávacího proudu při poskytování 10

12 podpůrných opatření při zavádění do praxe. Vyhodnocení účelnosti a účinnosti Katalogu podpůrných opatření: jak se promítá do kvality vzdělávání, přehled nákladovosti apod. 3. Stálá výměna zkušeností s ostatními systémovými projekty 4 formou odborného panelu. 4. Komunikační kampaň k veřejnosti: Rok inkluzivního vzdělávání 5. Tvorba školské inkluzivní koncepce krajů dle metodiky převzaté z projektu OSF ŠIKK. 6. Vzdělávání úředníků státní správy i samosprávy a dalších osob ve vzdělávání. 7. Tvorba návrhu konkrétních opatření pro transformaci systému institucionální péče 8. Pilotní ověření možnosti využít speciální pedagogy ze škol a SPC (většinou zřizovaných kraji) jako zdroj zkušeností a podpory pedagogů z běžných škol, včetně rozvoje měkkých kompetencí speciálních pedagogů (mentorské dovednosti). Ověření konceptu tzv. flying teachers. 9. Vyhodnocení a doporučení dalších strategických kroků při práci Standardem práce asistenta pedagoga a pro rozšíření metodické podpory asistentů pedagoga na teritoriálním (krajském) či druhovém (dle příslušného znevýhodnění) principu 10. Provedení analýzy vzniku škol ohrožených územní segregací a sběr příkladů dobré praxe pro řešení (ve spolupráci s projekty v bodě 2.5) 11. Vyhodnocení práce odborníků na podporů pedagogů na škole zejména sociální pedagog, podpořené v šablonách OP VVV. Gesce: MŠMT, organizace zřizovaná MŠMT 2015 projednání návrhu výzvy v rámci OP VVV k předložení systémového projektu v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV 2015 výzva k předkládání projektů na základě výstupů projednání : realizace projektu a jeho vyhodnocení. 2.2 Podpora systémové práce s dětmi, žáky, studenty s odlišným mateřským jazykem Cílem je podpořit dlouhodobé a systematické vzdělávání dětí, žáků, studentů s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Děti, žáci a studenti přicházejí do českých škol v různém věku a s odlišnou úrovní českého jazyka, školy nemají dostatečnou podporu v práci s touto cílovou skupinou. Pro podporu dětí, žáků a studentů s OMJ v úspěšném zvládání školní docházky bude v rámci OP VVV pilotně v několika krajích podpořeno vytvoření metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka; návrh a pilotáž způsobu organizace jazykové přípravy žáků s OMJ před začleněním do běžné výuky (třídy pro jazykovou přípravu, e-learning/blended learning, tvorba výukových materiálů) a vytvoření nástroje pro pedagogickou diagnostiku pro zjišťování jazykové úrovně žáků, studentů s OMJ a práci s těmito žáky, studenty. Pilotní projekt bude úzce spolupracovat s MŠMT a formou pravidelných konzultací s platformou uvedenou v bodě 2.1. Gesce: MŠMT 2015 výzva k předložení pilotního projektu realizace projektu 2018 vyhodnocení projektu a návrh uplatnění ověřených postupů v období a dále. Na úrovni krajů 2.3 Realizace školských inkluzivních koncepcí krajů 4 Viz schéma v příloze 11

13 Na základě vytvořených školských inkluzivních koncepcí krajů, a dalších výstupů vytvořených v rámci systémového projektu zmíněného v bodě 2.1, budou moci kraje tyto koncepce realizovat za podpory OP VVV. Gesce: MŠMT, kraje, partneři v krajských školských inkluzivních koncepcích. 2017:finalizace školských inkluzivních koncepcí krajů a jejich projednání jako podkladu pro výzvy OP VVV v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV; : výzvy OP VVV na podporu realizace školských inkluzivních koncepcí krajů; : realizace a vyhodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů. Na úrovni zřizovatelů, spolupráce škol a v území 2.4 Podpora inkluzivního vzdělávání v místě a ve školách Podpora projektového řešení zaměřeného na: nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny na místní a školní úrovni: o podpora inkluzivního vzdělávání v obcích, na jejichž území leží sociálně vyloučené lokality. inkluze v předškolním vzdělávání na místní a školní úrovni: o podpora dětí se znevýhodněním v předškolním vzdělávání podmínkou je propojení aktivit nízkoprahových center s mateřskými školami a příprava na zavedení povinného předškolního vzdělávání od ; o projekty na podporu vzdělávání pedagogů v mateřských školách. snižování předčasných odchodů ze vzdělávání na místní a školní úrovni: o projekty na podporu práce s rodinami/dětmi/žáky ohroženými, ale také aktivity pro motivované žáky se sociálním znevýhodněním apod.; o projekty na podporu žáků při přechodech mezi stupni vzdělávání; o projekty na podporu vzdělávání pedagogů. Gesce: MŠMT 2015: výzva k předkládání pilotních projektů v rámci OP VVV Inkluzivní vzdělávání, v rámci které je jedno z témat řešení problematiky přechodů mezi stupni vzdělání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení, vytvoření metodických doporučení. 2.5 Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v územní dimenzi - na základě místní potřebnosti, lokání naléhavosti a přínosů, podložené reálnými daty a analýzami v místě (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 12

14 Priority MAP z hlediska vzdělávání: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita; Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání; Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům, kteří je potřebují k realizaci svého práva na vzdělání Očekávané přínosy místního akčního plánování: Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání; Podpora škol se slabšími výsledky Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole; Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí, žáků, studentů a spolupráce s rodiči. Gesce: MŠMT : výzva OP VVV k předkládání projektů zaměřených na podporu vzniku Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání : koordinace podpory spolupráce v inkluzivním vzdělávání mezi OP VVV a OP Z : vyhlášení výzev OP VVV / OP Z pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek místního akčního plánování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. 2.6 Podpora inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami Pod vedením Úřadu vlády (Agentury pro sociální začleňování) jsou vytvářeny, zaváděny do praxe a vyhodnocovány vzdělávací části Strategických plánů sociálního začleňování, které budou sestaveny v minimálně 70 územích s identifikovanou uzavřenou místní vzdělávací soustavou, přičemž se jedná o území, na kterých se nacházejí sociálně vyloučené lokality, resp. zde prokazatelně žijí a vzdělávají se děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním. Do přípravy, realizace, implementace a evaluace strategických plánů se zapojí zřizovatelé, ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení, rodiče a veřejnost, nestátní neziskové organizace, poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další aktéři v místě. Podstatou je realizace aktivit zaměřených na zvyšování porozumění, připravenosti a podpory v území pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v režimu individuální integrace, zejména dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to s ohledem na potřeby v území. Na podporu inkluzivního vzdělávání vznikne v rámci lokální spolupráce společná strategie pro řešení kapacit škol a školských zařízení v území s ohledem na vzdělávání dětí a žáků se SVP, a to s ohledem na předpokládaný demografický a sociálněekonomický vývoj v území a pro zefektivnění vzdělávací soustavy v místě s ohledem na počty dětí, žáků, a to vč. dětí/žáků se SVP. Návazně budou aktivity navržené v rámci lokální spolupráce podpořeny. Očekáváme mimo jiné vznik pilotních příkladů dobré praxe pro řešení situace škol oslabených územní segregací, vznik příkladů řešení odlivu dětí majoritní populace z inkluzivních škol ( white flight ), nebo příklady sdílení odborníků ve vzdělávání z různých typů škol. 13

15 Gesce: MŠMT (finanční podpora), Úřad vlády (realizace) : výzva OP VVV k předložení projektu Úřadu vlády zaměřeného na podporu vzniku strategií sociálního začleňování : koordinace podpory v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (OP VVV / OP Z / IROP) : vyhlášení výzev OP VVV pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek plánování pro sociální začleňování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. Na úrovni škol, poradenských a pedagogických pracovníků, žáka a rodiny 2.7 Podpora škol projekty zjednodušeného finančního vykazování Školy budou přímo podpořeny formou šablon: viz příloha 1. Předpokladem financování je vytvoření plánu aktivit. Tyto aktivity musí respektovat obecně stanovená pravidla a náležitosti poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům dané skupiny. Plán aktivit musí vycházet z aktuálního stavu a potřeb školy, musí být zaměřen na zajištění kvalitního a inkluzivního vzdělávání, rozvoj potenciálu pro každé dítě, žáka a studenta. Monitorovacím indikátorem výsledku těchto projektů je zlepšení školy (posun) v hodnocení kvality a inkluzivity vzdělávání. 2.8 Podpora pedagogického vedení škol Cílem je podpora budování kapacit pro pedagogický leadership, koncepční rozvoj škol a spolupráce základních a mateřských škol se zřizovateli, rodiči a ostatními organizacemi ve vzdělávání. Systémový projekt se zaměří na intenzívní podporu zejména škol se slabšími výsledky a připraví podporu i školám dalším tak, aby bylo podpořeno budování sdílené představy o kvalitě škol (v úzké spolupráci s ČŠI a nástrojem Kvalitní škola). Pilotní školy budou podpořeny v tom, jak navrhovat opatření, která mohou vést ke zlepšování přímou facilitací procesů ve školách. Gesce: MŠMT, přímo řízená organizace MŠMT 2015: výzva k předložení individuálního projektu systémového na podporu pedagogického leadershipu; : realizace projektu a jeho vyhodnocení. 2.9 Zajistit školám přiměřenou metodologickou a finanční podporu pro přípravu a zavedení programů podporujících toleranci a porozumění mezi všemi etnickými skupinami. Přiměřená alokace zdrojů řízená v rámci OP VVV; Prioritní osa 3, Investiční priorita 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí Gesce: MŠMT Termín: Podporovat efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené žákům i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem rizikového chování. Pravidelně organizovat a zajišťovat koordinační a metodická setkání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence v poradnách a ve školách, min. 4x ročně setkánípočet setkání. 14

16 Dopracovat doporučený model minimálního preventivního programu ve školách a dbát na jeho implementaci do škol a školských zařízení. Vytvořit a zavést do praxe jednotný systém sběru a výkaznictví v oblasti primární prevence. Gesce: MŠMT Termín: Metodická podpora škol v oblasti prevence rizikového chování na školách. - realizovat programy DVPP pro metodiky prevence na úrovni PPP, kteří koordinují činnost školních metodiků prevence, - koordinovat a metodicky vést školní metodiky prevence prostřednictvím krajských školských koordinátorů prevence a metodiků prevence a v pedagogickopsychologických poradnách, - průběžně - ve spolupráci s kraji metodicky podporovat střediska výchovné péče (SVP) pro žáky s rizikovým chováním a pro jejich rodiče včetně ambulantní i internátní péče, - vytvořit analytickou studii k zajišťování těchto služeb ve školách, - průběžně - zajišťovat evaluaci programů primární prevence pro udržení jejich kvality, - nastavit podmínky pro činnost ŠMP ve školách, - nastavit podmínky pro činnost MP v poradenských zařízeních, - podpora využívání individuálního výchovného plánu (smlouva s rodiči) ve školách. Gesce: MŠMT Termín:

17 Strategická cesta 3 Vysoce kvalifikovaní odborníci Stěžejním předpokladem pro maximální rozvoj dětí, žáků a studentů je kvalitní výuka. Pro inkluzivní přístup je naprosto klíčový postoj ředitele školy a porozumění ze strany zřizovatele - školy. Kvalita práce pedagogických pracovníků je považována za jeden z nejvýznamnějších aspektů ovlivňujících výsledky dětí, žáků a studentů a určujících tak kvalitu vzdělávacího systému jako celku. Podpora ze strany systému pedagogicko-psychologického poradenství je postavena na kvalitě odborníků, kteří pomoc a podporu poskytují. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Informační kampaň seznamující s novinkami v oblasti podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami bude zacílená na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou; zpracování chybějící části Katalogu podpůrných opatření - pro žáky s potřebou podpory z důvodu vývojových poruch učení a chování, který je kompatibilní s vytvořeným Katalogem podpůrných opatření.; vytvoření metodických materiálů, které mají učiteli pomoci při aplikaci podpůrných opatření v podpoře konkrétních dětí, žáků a studentů; zpracování analýzy a návrhu využitelnosti odborných kapacit speciálních škol při vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu; zpracování návrh metodického vedení škol a školských zařízení v oblasti poskytování podpůrných opatření; zpracování metodických materiálů pro hodnocení poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání; vytvoření Standardu učitele rozvíjejí kompetence učitelů potřebné pro inkluzivní vzdělávání; do škol vzdělávajících budoucí učitele budou zavedena kritéria kvality, včetně zvýšení podílu praxe; budou ověřeny moduly pro inovaci vzdělávání ředitelů, podporující pedagogické vedení školy v rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka a studenta; budou rozšířeny odborné kapacity pro individuální metodickou podporu pedagogických pracovníku a ředitelů škol; pracovníci v systému poradenství budou pravidelně vzdělávání a budou metodicky vedeni; pedagogičtí pracovníci budou mít ve školách odbornou podporu poradenských pracovníků (školní poradenská zařízení). Akce, aktivity a projektu akčního plánu: 16

18 Na úrovni systému 3.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků ŠPZ v oblastech zaměřených na porozumění podpůrným opatřením a jejich zavádění do praxe. Příprava a realizace informační kampaně v oblasti implementace systému podpůrných opatření ve vzdělávání využívající zveřejňování výsledků dobré praxe. Dopracování metodických materiálů obsahujících popis podpůrných opatření pro skupiny dětí a žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Zajištění a distribuce metodických materiálů určených ředitelům a pedagogickým pracovníkům škol (např. Katalog podpůrných opatření včetně jeho elektronické podoby). Podpora vzniku dalších metodických materiálů (např. instruktážních videí) představujících aplikaci konkrétních podpůrných opatření v praxi) Zpracování analýzy naplněnosti škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením ve vztahu k druhům zdravotního postižení jejich žáků a vytvoření analýzy možností a koncepce podpory spolupráce těchto škol pro podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Zpracování návrhu metodického vedení škol a školských poradenských zařízení v oblasti podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření Vytvoření metodických materiálů pro výkon inspekční činnosti v oblasti aplikace PO ve vzdělávání. Realizace případových konferencí jako nástroje odborné komunikace a formy zkvalitnění péče o žáka s potřebou podpůrných opatření v oblasti spolupráce škol a ŠPZ při zjišťování potřeb dětí, žáků a studentů a aplikaci konkrétních podpůrných opatřen ve vzdělávání. Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků ŠPZ v oblastech potřebných pro aplikaci změn 16 v praxi. Gesce: MŠMT, NIDV, NÚV Termín: Kariérní systém zavedený do praxe škol Kariérní systém umožní ve školách motivovat pedagogické pracovníky k profesnímu rozvoji a ke vzájemné pomoci pedagogických pracovníků. V rámci projektu IPs bude podpořena implementace kariérního systému, pilotní ověření navržených procesů v praxi, vzdělávání a dlouhodobá podpora všech účastníků v systému. Gesce: MŠMT, NIDV v rámci projektu IPs. Termín: Standard profese učitele jako nástroj profesního rozvoje v oblastech inkluzivní pedagogiky, pedagogické diagnostiky, formativního hodnocení, pozitivního ovlivňování třídního a školního klimatu a spolupráce s dalšími aktéry ve výchově a vzdělávání Standard učitele bude obsahovat popis očekávaných znalostí, dovedností učitele v oblastech pedagogické práce potřebných pro inkluzivní vzdělávání, navíc, etická preambule se dotýká i postojů učitele. V kariérním systému má standard formativní a motivační charakter. Pro zajištění profesního rozvoje učitelů budou vytvořeny a poskytovány vzdělávací programy. zaměřené na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřené zejména na: - Diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání. - Poskytování podpůrných opatření s využitím metodických materiálů financovaných prostřednictvím OPVK (např. Katalog podpůrných opatření). - Pedagogickou diagnostiku a formativní hodnocení. - Přijímání různosti ve společnosti. 17

19 - Pozitivní ovlivňování klimatu třídy a školy. - Kooperaci dětí, žáků a studentů. - Spolupráci s rodiči a širší komunitou. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto tématech bude probíhat za podpory ESF: Výzva č. 56 OP VK (šablona zaměřená na sdílení dobré praxe formou shadowingu v zahraničních školách (OP VK) v roce 2015 Výzvy OP VVV (Inkluze, Místní akční plány) v roce 2016, zaměřené na inkluzivní vzdělávání, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, rozvoj gramotností zaměřený na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, zajištění dostupnosti individuálních forem podpory (mentoring) a cílený rozvoj mentorských dovedností učitelů v souladu s kariérním systémem a podpora spolupráce učitelů, vzájemné sdílené zkušeností vytváření podpůrných svépomocných sítí učitelů (a to i on-line sítí). Výzvy OP VVV pro školy realizované formou šablon (viz příloha 1), plánovaná na rok 2017, projekty budou realizovány v letech Gesce: MŠMT Podpora kvality počáteční přípravy pedagogických pracovníků. Standard učitele v části popisující začínajícího učitele se stane závazným pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů, vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání a pro hodnocení obsahu a profilu absolventa při akreditačním řízení studijních programů. Školy vzdělávající učitele budou podpořeny v zavedení kritérií kvality, v rámci OP VVV. V rámci těchto kritérií je požadavek vyššího podílu praxe na vysokých školách připravujících budoucí učitele. Ve studijních programech pro vzdělávání učitelů bude podpořeno posílení podíl pedagogické praxe nejméně na 8 % z celkové doby přípravy např.: posilovat klinické prvky praktické přípravy, sdílení dobré praxe, implementovat do pedagogické praxe mentoring, prohlubovat odbornou kvalifikaci fakultních učitelů se zřetelem k rozvoji mentorských dovedností. Z prostředků ESF bude podpořeno zavedení praktické přípravy budoucích učitelů nejen přímo ve školách, ale i v dalších organizacích, které pracují s dětmi, žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami. Gesce: školy vzdělávající pedagogické pracovníky Termín: Standard ředitele se zaměřuje na pedagogické vedení školy tak, aby umožnila rozvoj potenciálu každého žáka. S odbornými asociacemi bude konzultován a dokončen standard profese ředitele, který byl vytvořen v IPn Kariérní systém. Budou vytvořeny a ověřeny nové vzdělávací moduly pro ředitele v návaznosti na standard ředitele a ověří se také systém trvalé podpory vedení školy. Gesce: MŠMT, NIDV Termín: Implementace Standardu profese asistenta pedagoga vytvořený v rámci programů OP VK do praxe škol. 18

20 Bude zpracován Standard profese asistenta pedagoga a v rámci závazného dokumentu implementován standard činnosti asistenta pedagoga a zaveden do praxe škol. Gesce: MŠMT, zřizovatelé Termín: Vytvořit metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga. Bude zpracováno metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, které je určeno pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, případně i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů. Gesce: MŠMT, NÚV Termín: 2015 Indikátor: metodické doporučení Zdroj financování: SR 3.8 Podpořit služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol a školských poradenských zařízení v rámci DVPP zaměřené na rozšiřování odborných kompetencí, problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech oblastech vzdělávání. Realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky na zvýšení kompetencí v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v celkovém přístupu k těmto žákům, tvorbě a adaptaci učebních materiálů, práci s klimatem školy. Realizovat vzdělávací programy pro školské poradenské pracovníky i pro pedagogické pracovníky škol zaměřené zejména na metody a postupy v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření se zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Akreditovat nové kurzy DVPP v souladu s Koncepcí vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků. Podpořit zajišťování poradenských služeb školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem novelizací právních předpisů (např. vyhláškou č. 72/2005 Sb.). Gesce: MŠMT Termín: Odstranit předsudky a diskriminace Romů ze strany pedagogických pracovníků a jiného školního personálu. Zajistit, aby povinnost plynoucí ze školského zákona přistupovat ke všem žákům a rodičům rovně a bez rasových předsudků, byla zahrnuta v profesních standardech pro pedagogické pracovníky. Povinnost rovného zacházení bude zahrnuta do vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky i nepedagogické pracovníky školy tak, aby mezi nimi bylo zajištěno rozšíření povědomí o těchto standardech a porozumění principu rovného zacházení a nediskriminace. Všichni Ředitel školy zodpovídá za proškolení pracovníků školy. Porozumění a uplatňování těchto principů je pravidelně hodnoceno. Odborné kurzy a školení budou zahrnovat materiály k problematice diskriminace a rasových předsudků. Česká školní inspekce bude monitorovat dodržování standardů ve vzdělávacím procesu. 19

21 Hodnocení projevu předsudků je součástí kvalitativního hodnocení pedagogického procesu ze strany ČŠI. Gesce: MŠMT, ČŠI Termín:

22 Strategická cesta 4: Podpůrné systémy a mechanismy financování Prioritním cílem vzdělávací politiky je dosáhnout v následujících letech výrazného snížení nerovností ve vzdělávání komplexním posilováním kvality celé vzdělávací soustavy. Strategie se přitom nezaměřuje pouze na formální rovnost v přístupu ke vzdělávání, ale na schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci v kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit, a aby všichni žáci a studenti dosáhli alespoň základní společné úrovně znalostí a dovedností. Nástroje k plnění A. Novela školského zákona V dubnu 2015 byl dokončen legislativní proces novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), většina klíčových změn bude účinná od 1. září Novela školského zákona posiluje prvky inkluzivního vzdělávání ve školském systému zejména tím, že deklaruje rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky, upouští od kategorizace žáků (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením), zavádí pojem podpůrných opatření nezbytných pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky. Podpůrná opatření budou volena tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám, zavádí nové vymezení pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se rozumí žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná opatření. Základem se tak stane klasifikace podpůrných opatření, od které bude následně odvozována klasifikace speciálních vzdělávacích potřeb, zavádí možnost vzdělávání v přípravných třídách pro všechny žáky (v přípravných třídách je v současné době vzdělávání umožněno pouze sociálně znevýhodněným dětem). Vnímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se tím posouvá do roviny vlastní například v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením (vyhlášena pod č. 10/2010 Sb.m.s.). V preambuli Úmluvy se uvádí, že zdravotní postižení je pojem, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti, na 21

23 rovnoprávném základě s ostatními. Obdobný úhel pohledu lze aplikovat i na znevýhodnění spojené s jinými životními podmínkami. B. Opatření navazující na novelu školského zákona Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami V souvislosti se schválenou novelou školského zákona připravuje Česká republika prováděcí předpis k opatření 16, který vymezí např.: druhy a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, postup a lhůty pro jejich přiznávání, pravidla spolupráce kompetentních subjektů, náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy náležitosti individuálních vzdělávacích plánů, činnost asistenta pedagoga kompetence revizního orgánu organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, Předpokládaný termín schválení prováděcího předpisu je konec roku 2015 tak, aby nabyl účinnosti k spolu s účinností 16 novelizovaného školského zákona. Poradenství V rámci modernizace systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v novele školského zákona podrobněji specifikována činnost pedagogicko - psychologických poraden a speciálně pedagogických center i revizního orgánu. Výstupy činnosti školských poradenských zařízení zpráva a doporučení budou podléhat revizi. Žadatelem o revizi bude moci být žák, jeho zákonný zástupce a škola. Součástí revizního postupu bude moci být v případě potřeby také nové zjišťování vzdělávacích potřeb žáka, které bude možné provést pouze se souhlasem žáka (zákonného zástupce). Novela školského zákona škole poskytne i další mechanismy, jak se vypořádat s doporučením školského poradenského zařízení umožní jí zvolit alternativní podpůrné opatření, než je navrhováno v doporučení, pokud to nebude v rozporu se zájmem žáka. Případný spor o naplnění doporučení se bude řešit projednáním a posléze se bude zákonný zástupce moci obrátit na krajský úřad. Výsledkem opatření bude: 1. Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních. Nové kompetence budou užívat přímo v praxi při vytváření, vedení a vyhodnocování krajských a místních plánů rozvoje jednotlivých škol a v kariérním systému. 2. Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému, včetně propojení externího a interního hodnocení. Hodnocení bude zahrnovat kritéria 22

24 naplňování cílů v oblasti rovných příležitostí a umožní cíleně podporovat školy se slabšími výsledky. Bude možné systematicky a komplexně monitorovat nerovnosti ve vzdělávacím systému a informovat veřejnost tak, aby nedocházelo k nespravedlivému ohrožení některých škol. 3. Zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky. Budou připraveny a ověřeny dosud chybějící nástroje pro hodnocení vzdělávacích cílů, tak aby pokrývaly celou šíři vzdělávacích cílů, včetně cílů obtížněji hodnotitelných, jako jsou např. KK. 4. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a v oblasti poskytování formativní zpětné vazby, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní stav, etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly omezení jednotlivce při naplňování jeho cílů ve vzdělávání. 5. Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami, pro zajištění shody v přístupech a v zavedení. a) Podpůrné systémy Legislativní změny cílem navrhovaných opatření je nastavení legislativního prostředí, které umožní vzdělávání všech žáků při zabezpečení nezbytných podpůrných opatření v souladu s jejich vzdělávacími potřebami 4.1 Zákonem zavést pojem podpůrná opatření. Přesněji vymezit typy a stupně znevýhodnění, postižení a nadání dětí a žáků a jim odpovídající podpůrná opatření včetně financování. Vyhláškou stanovit seznam podpůrných opatření ve vzdělávání pro všechny skupiny dětí, žáků a studentů. Jasně definovat podmínky uplatňování podpůrných opatření a jejich financování. Gesce: MŠMT Termín: 2016 účinnost 16 školského zákona Zajištění financování legislativních změn - cílem navrhovaných opatření je zabezpečení adekvátních finančních prostředků nezbytných pro realizaci navrhovaných legislativních opatření. 4.2 Nastavení efektivního modelu financování podpůrných opatření za využití stávajících prostředků na financování regionálního školství, dotačních a rozvojových programů, které se vážou na oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě schválené novely školského zákona je nutné připravit systém financování podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a na základě analýz o předpokládané četnosti využívání podpůrných opatření od září 2016 vyčlenit finanční prostředky v potřebné výši. Nastavit jednotná pravidla jak financování, tak i přidělování asistenčních služeb. Dále je zapotřebí nastavit a implementovat jednotného systému evidencí a vykazování podpůrných opatření ve školách a školských poradenských zařízeních. Gesce: MŠMT Termín:

nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD.

nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD. Akce KLIMA a Místní akční plány jako koordinační nástroj podpory vzdělávání v regionech Ing. Dana Pražáková, PhD. Investiční priority prioritní osy 3 1) Omezování a prevence předčasného ukončování školní

Více

KAP. součást strategických dokumentů nezbytná pro čerpání finančních prostředků EU v oblasti vzdělávání pro období 2016-2023

KAP. součást strategických dokumentů nezbytná pro čerpání finančních prostředků EU v oblasti vzdělávání pro období 2016-2023 KAP součást strategických dokumentů nezbytná pro čerpání finančních prostředků EU v oblasti vzdělávání pro období 2016-2023 Krajský úřad Pardubického kraje - září 2015 KAP kčemu je určen Krajský akční

Více

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko :

Strategický rámec MAP pro. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko : Strategický rámec pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko Verze 1.0 ze dne 22.6.2016 Řešitelský tým: Ing. Miluše Doležalová Mgr. Jana Fajfrová Mgr. Petr Kulíšek Mgr. Anežka Pavlišová Předsedkyně řídicího

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v rámci OP VVV

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v rámci OP VVV Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje v rámci OP VVV Pracovní skupina vzdělávání Olomouc, 23. 2. 2016 Ing. Lenka Polachová projektová manažerka projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7.

3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.07 7. Unikátní kód žádosti: 3DØWgPØØØ3 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 V Karlových Varech dne 13. března 2008 Ing. Martina

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 7. dubna 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů zjednodušeného

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022/02_16_023 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF

Více

Kopřivnice. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Kopřivnice. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-mistni-akcni-plan-orp-koprivnice Místní akční plán ORP Kopřivnice http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-mistni-akcni-plan-orp-koprivnice Program jednání zahájení představení členů realizačního týmu seznámení účastníků s podstatou

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT 6741/2015 ČR Ministerstvo školství, a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o parametrech výzvy pro individuální projekty systémové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle III. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška je vydána na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 7. 5. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 3. jednání Řídícího výboru 15. 9. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Představení Koordinovaného přístupu k SVL

Představení Koordinovaného přístupu k SVL Představení Koordinovaného přístupu k SVL Olomouc 16. 9. 2015 Radka Soukupová Co je Agentura pro sociální začleňování Odbor Úřadu vlády, sekce lidských práv ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier Poslání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 16. února 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 16. února 2017 Koncepce podpory škol v prioritní ose 3 OP VVV základní východiska Investiční priority prioritní osy 3 OP VVV 1) Omezování a prevence předčasného

Více

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, 1.10.2015 STRATEGIE STRATEGIE

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA

LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA LOKÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO MĚSTO BÍLINA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný přístup ke vzdělávání.

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

ŠIKK (=školní inkluzivní koncepce kraje) PSV

ŠIKK (=školní inkluzivní koncepce kraje) PSV ŠIKK (=školní inkluzivní koncepce kraje) PSV 5. 2. 2019 Systémové řešení motivace a vzdělávání pedagogů reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368 Cílená podpora škol při naplňování KAP 1, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Co se chystá v oblasti inkluze? aneb. Budoucnost systémové podpory společného vzdělávání

Co se chystá v oblasti inkluze? aneb. Budoucnost systémové podpory společného vzdělávání Co se chystá v oblasti inkluze? aneb Budoucnost systémové podpory společného vzdělávání Jiří Langer doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., 26. 4. 2019 Akční plány inkluzivního vzdělávání Strategické dokumenty ČR

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7. Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.2011 Účastníky přivítala a odbornou diskusi zahájila Mgr.

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015 Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 23. 24. listopadu 2015 Struktura příspěvku 1. Integrace a inkluze 2. Současný stav integrace 3. Výzkumy zaměřené na inkluzi

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Gymnázium Hejčín Tým ŠPP Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová Kontakty Školní

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. ledna 2013 č. 10 ke Zprávě o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009 až 2012 Vláda I. bere na vědomí Zprávu

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více