PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018"

Transkript

1 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ

2 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta 2: Inkluze je přínosem pro všechny Strategická cesta 3 Vysoce kvalifikovaní odborníci Strategická cesta 4: Podpůrné systémy a mechanismy financování a) Podpůrné systémy b) Mechanismy financování Strategická cesta 5: Spolehlivá data Příloha č

3 Úvod Plánování a realizace inkluzivního školství je proces, který se týká celého systému vzdělávání a všech žáků. Rovnost a kvalita jdou ruku v ruce. Inkluzivní vzdělávání je třeba vidět jako rozvíjející se koncept, kde mají témata rozmanitosti a demokracie stále větší význam. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je zastřešujícím strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání, na nějž navazuje tento akční plán zaměřený na konkrétní ohrožené cílové skupiny. Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do r je zpracován jako její implementační plán Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období a dále v provazbě se Strategií se zpracovávají krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období let , a dále na období , obsahující opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně opatření prevence, nápravy a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání u ohrožených cílových skupin. Tento Akční plán inkluzivní vzdělávání na období let při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období Ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 jsou definována prioritní témata na období a : nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny diagnostické nástroje činnost a role školských poradenských zařízení supervizní mechanismy v oblasti inkluzivního vzdělávání evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí inkluze v předškolním vzdělávání snižování předčasných odchodů ze vzdělávání Východiska - strategické dokumenty: Národní program reforem Doporučení Rady vlády pro romské záležitosti a Rady vlády pro zdravotně postižené občany Doporučení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na období Akční plán Dekády romské inkluze Národní strategie ochrany práv dětí (priority na léta ) Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie sociálního začleňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

4 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR , GAC spol. s r. o. Akční plán opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti české republice Akční plán opatření ke vzdělávání romských dětí, žáků, studentů na období Odborná doporučení: Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý, Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení (Praha, 2014). Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, Pět klíčových poselství pro inkluzivní vzdělávání. Uvedení teorie do praxe. Odense, Dánsko: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání. Spolupráce na Akčním plánu: - Asociace speciálních pedagogů - Asociace ředitelů základních škol - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání - Nadace Open Society Fund Praha - Amnesty International ČR - Ministerstvo pro lidská práva a legislativu Rada vlády pro romské záležitosti, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany - Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR - Slovo 21 - ČŠI - NÚV - ČMOS PŠ ČR - MŠMT Harmonogram přípravy, realizace a vyhodnocení Akčního plánu: 2015 Finální verze Akčního plánu na období Realizace plánu dle plánovaných opatření. (Realizace některých akcí může přesahovat i do dalšího období) duben srpen 2018 Vyhodnocení a evaluace plánu. srpen září 2018 Provedení revize a aktualizace plánu na období na

5 VIZE Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém Akční plán inkluzivního vzdělávání přispívá k naplnění vize Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 ve všech bodech. Vzdělávací politika České republiky směřuje k rozvoji vzdělávacího systému, v němž: vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu, lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života, kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, děti, žáci a studenti vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj, děti, žáci a studenti se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení, učitelé jsou dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí, školy jsou otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem, vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce, úpravy v organizaci, struktuře a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené poznatky. NÁRODNÍ CÍLE: Akční plán inkluzivního vzdělávání přispívá k naplnění těchto národních monitorovacích indikátorů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: Účast na předškolním vzdělávání Úroveň žákovské gramotnosti Předčasné odchody ze vzdělávání Podíl mladých lidí nezaměstnaných a mimo vzdělávání Podíl vysokoškolsky vzdělaných Účast na dalším vzdělávání Podíl mladých učitelů 4

6 Struktura akčního plánu Akční plán je rozdělen do pěti strategických cest 1, které vedou k naplnění vize. Strategické cesty tvoří vzájemně propojený systém. 2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny 3. Vysoce kvalifikovaní odborníci 4. Podpůrné systémy a mechanismy financování 1. Čím dříve, tím lépe Inkluzivní a kvalitní vzdělávací systém 5. Spolehlivá data Na každé strategické cestě jsou vyznačeny milníky indikátory, které je nutné naplnit, abychom se přiblížili k vizi. Každá strategická cesta je rozdělena do více úrovní, na které se budou plnit konkrétní akce, aktivity, nebo projekty: systém; kraje; zřizovatelé, spolupráce na lokální úrovni, školy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci. 1 Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, Pět klíčových poselství pro inkluzivní vzdělávání. Uvedení teorie do praxe. Odense, Dánsko: Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání. 5

7 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe Včasná a účinná podpora všestranného rozvoje každého dítěte a žáka ze strany rodiny, pedagoga, dalších odborníků a okolní společnosti musí stát na počátku vzdělávací dráhy i ve všech situacích, kdy se dítě nebo žák potřebuje zvýšenou podporu. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Podíl dětí ve věku od 4 let, které se účastní předškolního vzdělávání. Cílem je do roku 2020 dosáhnout v předškolním vzdělávání alespoň 95 % dle ET Děti budou ke vzdělávání do základní školy přijímány ve spádovém území školy. Budou vytvořeny metodické pokyny pro zřizovatelé jak řešit koncepci spádových oblastí ve vztahu k desegregaci. Snížení podílu odkladů povinné školní docházky. Místní partnerství zaměřená na mezioborovou spolupráci pro včasnou podporu dětí se znevýhodněním budou vytvořena nejméně na 30% území ČR. Akce, aktivity a projekty, které povedou k naplnění milníků: Na úrovni systému 1.1 Novela školského zákona: zavedení povinného předškolního vzdělávání od pěti let Principy: - dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen spádová mateřská škola ), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy, - povinnost se vztahuje na zřizovatele, tak, aby zjistili předpokládaný počet dětí pro předškolní vzdělávání a zajistili dostatečnou kapacitu míst v mateřských školách, - mateřské školy budou v souvislosti s novelou vybaveny uceleným portfoliem metodických materiálů o poskytování podpůrných opatření dětem, které je potřebují pro realizaci svého vzdělávacího potenciálu. - předškolní vzdělávání bude povinné pro děti od 5ti let - povinnost se vztahuje na rodiče, tak, aby byli zavázáni pro své dítě zajistit předškolní vzdělávání. - Součástí bude evaluace povinného předškolního ročníku, pokud bude schválen. Gesce: MŠMT 2015 předložení návrhu novely školského zákona vládě 2015/2016 legislativní proces Termín účinnosti novely zákona: školní rok 2017/2018 6

8 1.2 Místní navýšení potřeb kapacit mateřských škol s podporou obcí Podpora bude probíhat prostřednictvím: fondu MŠMT, MF a z příspěvku ERDF (Integrovaný regionální operační program - IROP). Podpora z příspěvku IROP bude zahrnovat i infrastrukturu pro vzdělávání rodičů a rozvoj spolupráce s rodiči znevýhodněných dětí. Podpora nesmí vést ke vzniku segregovaných škol. Gesce: MŠMT Vyhlášení dotačního řízení MŠMT: každoročně, jedenkrát ročně Vyhlášení dotačního řízení MF: každoročně, jedenkrát ročně Vyhlášení výzev IROP: každoročně, jedenkrát ročně 1.3 Včasná diagnostika potíží a účinná podpora dětí v předškolním věku Pro posuzování školní zralosti bude připravena jednotná metodika pro odborníky v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálně pedagogických center a bude vytvořen metodický pokyn pro organizování zápisů pro ředitele základních škol. Tato aktivita je spojena se systémovou podporou kvality poradenského systému. Gesce: MŠMT, NÚV 2016 vytvoření návrhu metodiky pro posuzování školní zralosti, vytvořen metodický pokyn pro organizování zápisů pro ředitele základních škol, 2016 schválení metodiky a metodického pokynu, vzdělávání cílových skupin. Na úrovni zřizovatelů a spolupráce v území 1.4 Zřizovatelé soustavně sledují potřebnost zvyšování kapacit mateřských škol Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro děti od pěti let nepovede ke snížení kapacit a k omezení dostupnosti služeb pro děti od 4 let a ani ke vzniku segregovaných mateřských škol. Proto budou zřizovatelé sledovat demografický vývoj na svém území, a to včetně vývoje počtu dětí, které v obci nemají trvalé bydliště a budovat v dostatečném předstihu kapacity MŠ tak, aby bylo možné přijmout všechny děti od 4 let. Zřizovatelé budou podporovat spolupráci mezi mateřskými školami a základními školami ve věci sledování vývoje dítěte. Poznatky zjištěné v mateřských školách mohou přispívat k rychlejšímu a efektivnějšímu nastavení podpory na základní škole. Gesce: zřizovatelé škol. Od r vyhlášeny dotační programy a výzvy k předkládání projektů k navýšení kapacit začlení jako podmínku financování doložení demografického vývoje území. Od r účinnost části novely školského zákona, která zavádí povinnost zřizovatele sledovat demografický vývoj. 1.5 Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči V rámci OP VVV pilotně ověřit a podpořit rozvoj místní spolupráce v oblasti sociálně právní ochrany dětí; v oblastech zdravotních a poradenských služeb; neformálního a formálního vzdělávání, pro zajištění včasné podpory rodičů a dětí, pro zvýšení informovanosti všech rodičů. Cíleně podporovat rodiny s dětmi se SVP pro podporu jejich schopností a dovedností. Informovanost rodiny o raném všestranném rozvoji dítěte, včasném vyřízení zápisu do MŠ, o důsledném předcházení absencí při vzdělávání od MŠ, možnostech a přínosech inkluzivního a 7

9 kvalitního předškolního vzdělávání dětí, o možnostech snižování odkladů školního vzdělávání v ZŠ, a pro zvyšování schopností a dovedností rodin s dětmi se SVP. Gesce: MŠMT a MPSV koordinace postupu a vyhlášení výzev k předkládání projektů, realizátoři projektů v místě: realizace spolupráce : výzvy OP VVV k předkládání projektů zaměřených na podporu vzniku Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (viz bod 2.4) a strategií sociálního začleňování (viz bod 2.5) pro naplánování následných projektů spolupráce sociálních, zdravotních, poradenských a vzdělávacích služeb v rané a včasné péči : koordinace podpory podpůrných a motivačních sítí pro ranou a včasnou péči mezi OP VVV a OP Z : vyhlášení výzev OP VVV / OP Z pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek místního akčního plánování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. 1.6 Legislativní a metodická opora podporující přijetí dětí se SVP ze spádového území. MŠMT vydá metodický pokyn, upravující postup škol při přijímání dětí ze spádové oblasti školy. Pokyn bude podrobně rozvádět zákonnou povinnost přijetí a popisuje portfolio dostupných procedurálních i věcných podpůrných opatření, včetně možností jejich finanční saturace. Zařadí se sledování zápisů do 1. ročníku do ZŠ do Plánu hlavních úkolů České školní inspekce od školního roku 2015/2016 jako trvalého úkolu. Sledování, zda základní školy do hodnocení školní zralosti dítěte nezavádí bariéry pro zápis do 1. ročníku ZŠ (mimo soukromých, církevních a specializovaných škol). Gesce: MŠMT, ČŠI, zřizovatelé zavedení do praxe od roku 2016 Na úrovni škol, poradenských a pedagogických pracovníků, žáka a rodiny 1.7 Včasné společné plánování a realizace podpůrných opatření dětí se SVP. V rámci OP VVV pilotně ověřit a podpořit rozvoj spolupráce škol, učitelů, 2 žáka, rodiny, poradenských služeb a neformálního vzdělávání při motivaci, při včasné identifikaci potřeb dětí a žáků, plánování a realizaci podpory vzdělávání dětí a žáků se SVP. Přímá podpora a motivace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin - příspěvky na stravování ve školách ověření z operačního programu potravinová a materiální pomoc (MPSV). Cílem je, aby podpora pro žáky, byla poskytnuta: 1) co nejdříve; 2) co nejflexibilněji (pokud nefunguje jeden přístup, zvolte jiný); 3) co nejlehčí (bez negativních vedlejších účinků); 4) co nejblíže (proto přednostně v rámci třídy v hlavním vzdělávacím proudu a v rámci školy v hlavním vzdělávacím proudu) a 5) aby trvala pouze pod dobu, kdy jsou potřeba. 2 Podpora vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků ve vzdělávání v pedagogické diagnostice při hodnocení školních výkonů a v uplatňování cílených opatření ve výuce a v tom, jak včas a správně využívat podpůrná opatření a zavedení plánů pedagogické podpory je popsáno ve strategické cestě 3. Vysoce kvalifikovaní odborníci. 8

10 Tato aktivita je spojena se systémovou podporou kvality poradenského systému (viz Strategická cesta 4). Gesce: MŠMT, MPSV: finanční podpora škol, realizace: ředitel školy, pedagogičtí a poradenští pracovníci 2016 výzva k předkládání projektů v rámci OP VVV - šablony 3 pro školy umožňující podporu cílené spolupráce při plánování a realizaci podpůrných opatření dětí a žáků se znevýhodněním : realizace projektů na úrovni škol a jejich vyhodnocení. 1.8 Přípravné třídy pro kompenzaci odkladů povinné školní docházky. Aplikace 47 novely školského zákona, která je platná od o poskytnutí možnosti vzdělávání v přípravných třídách primárně dětem s odkladem povinné školní docházky. Gesce: Zřizovatelé, ředitelé škol. 1.9 Včasné plánování a podpora dětí, žáků a studentů se znevýhodněním při přechodu mezi stupni vzdělání. Rozvoj spolupráce škol, žáka, rodiny, poradenských služeb a neformálního vzdělávání při motivaci, plánování a podpoře přechodu mezi stupni vzdělání u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Postup řešení: nejprve se to musí ověřit a pak to nechat plošně zavést. Gesce: MŠMT 2015 výzva k předkládání pilotních projektů v rámci OP VVV Inkluzivní vzdělávání v rámci které jedno z témat je řešení problematiky přechodů mezi stupni vzdělání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení, vytvoření metodických doporučení Včasné plánování a podpora žáků, studentů se znevýhodněním při přechodu ze školy do zaměstnání. V rámci OP VVV podpořit rozvoj spolupráce školy, žáka, rodiny, sociálních služeb a zaměstnavatelů na místní úrovni; tranzitní programy; rozvoj podporovaného zaměstnání. Gesce: MŠMT, MPSV 2015 projednání návrhu výzvy v rámci OP VVV na podporu tranzitních programů a programů přechodu ze školy do práce v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV 2016 výzva k předkládání projektů na základě výstupů projednání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení. 3 Viz Příloha 1 9

11 Strategická cesta 2: Inkluze je přínosem pro všechny Nedílnou součástí podpory inkluze je rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka a studenta; Pro rozvoj potenciálu každého žáka, studenta je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje žáka, studenta ke vzdělávání a dobré klima ve třídách a školách. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Vzdělávací systém, jeho normativní, organizační i výkonná složka respektují prioritu vzdělávání žáků se znevýhodněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu stanovenou mezinárodně právními závazky České republiky. Inkluzivní vzdělávání je vnímáno na úrovni systému, zřizovatelů, škol, žáků, rodičů a veřejnosti jako vysoce kvalitní vzdělávání, které umožňuje nejen zaručený rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, ale i spravedlivou a přiměřenou podporu zohledňující různé vzdělávací potřeby žáků tak, aby plně využili svého studijního potenciálu, aby se nevytvářely bariéry a nesnižovaly nároky na některé skupiny žáků. Vytvoření dlouhodobé mezioborové partnerské platformy k inkluzivnímu vzdělávání na národní úrovni. Většina krajů má zpracované školské inkluzivní koncepce a zahájila jejich realizaci. Realizace místních ucelených strategií pro inkluzivní a kvalitní vzdělávání probíhá minimálně na 50 územích (území v hranicích spádového obvodu obce s rozšířenou působností). Realizuje se minimálně 5 příkladů dobré praxe řešení situace škol oslabených územní segregací. 600 škol se zlepší v kvalitě a inkluzivitě. Akce, aktivity a projekty, které povedou k naplnění indikátorů: Na úrovni systému 2.1. Systémová dlouhodobá podpora partnerské spolupráce V rámci OP VVV bude podpořen systémový projekt podporující dlouhodobě partnerskou platformu pro inkluzivní vzdělávání. Cílem projektu je systémové uchopení podpory ohrožených dětí, žáků, studentů a budování konsenzu o kvalitě vzdělávání z hlediska inkluzivního přístupu. Žadatel projektu: organizace zřizovaná MŠMT. V partnerské platformě pro vzdělávání musí být partnery minimálně VŠ, NNO, zajištění spolupráce krajů, zástupců zřizovatelů škol, ředitelů a vynikajících učitelů. Doporučené aktivity projektu: 1. Zhodnocení, revize a syntéza výstupů (včetně analytických dat) z předchozího období, pravidelný monitoring, reporting a doporučení k realizaci Akčního plánu inkluzivního vzdělávání a aktualizace Akční ho plánu inkluzivního vzdělávání na období Vytváření strategických doporučení pro aplikaci Katalogu podpůrných opatření jako základního metodického rámci činnosti škol hlavního vzdělávacího proudu při poskytování 10

12 podpůrných opatření při zavádění do praxe. Vyhodnocení účelnosti a účinnosti Katalogu podpůrných opatření: jak se promítá do kvality vzdělávání, přehled nákladovosti apod. 3. Stálá výměna zkušeností s ostatními systémovými projekty 4 formou odborného panelu. 4. Komunikační kampaň k veřejnosti: Rok inkluzivního vzdělávání 5. Tvorba školské inkluzivní koncepce krajů dle metodiky převzaté z projektu OSF ŠIKK. 6. Vzdělávání úředníků státní správy i samosprávy a dalších osob ve vzdělávání. 7. Tvorba návrhu konkrétních opatření pro transformaci systému institucionální péče 8. Pilotní ověření možnosti využít speciální pedagogy ze škol a SPC (většinou zřizovaných kraji) jako zdroj zkušeností a podpory pedagogů z běžných škol, včetně rozvoje měkkých kompetencí speciálních pedagogů (mentorské dovednosti). Ověření konceptu tzv. flying teachers. 9. Vyhodnocení a doporučení dalších strategických kroků při práci Standardem práce asistenta pedagoga a pro rozšíření metodické podpory asistentů pedagoga na teritoriálním (krajském) či druhovém (dle příslušného znevýhodnění) principu 10. Provedení analýzy vzniku škol ohrožených územní segregací a sběr příkladů dobré praxe pro řešení (ve spolupráci s projekty v bodě 2.5) 11. Vyhodnocení práce odborníků na podporů pedagogů na škole zejména sociální pedagog, podpořené v šablonách OP VVV. Gesce: MŠMT, organizace zřizovaná MŠMT 2015 projednání návrhu výzvy v rámci OP VVV k předložení systémového projektu v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV 2015 výzva k předkládání projektů na základě výstupů projednání : realizace projektu a jeho vyhodnocení. 2.2 Podpora systémové práce s dětmi, žáky, studenty s odlišným mateřským jazykem Cílem je podpořit dlouhodobé a systematické vzdělávání dětí, žáků, studentů s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Děti, žáci a studenti přicházejí do českých škol v různém věku a s odlišnou úrovní českého jazyka, školy nemají dostatečnou podporu v práci s touto cílovou skupinou. Pro podporu dětí, žáků a studentů s OMJ v úspěšném zvládání školní docházky bude v rámci OP VVV pilotně v několika krajích podpořeno vytvoření metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka; návrh a pilotáž způsobu organizace jazykové přípravy žáků s OMJ před začleněním do běžné výuky (třídy pro jazykovou přípravu, e-learning/blended learning, tvorba výukových materiálů) a vytvoření nástroje pro pedagogickou diagnostiku pro zjišťování jazykové úrovně žáků, studentů s OMJ a práci s těmito žáky, studenty. Pilotní projekt bude úzce spolupracovat s MŠMT a formou pravidelných konzultací s platformou uvedenou v bodě 2.1. Gesce: MŠMT 2015 výzva k předložení pilotního projektu realizace projektu 2018 vyhodnocení projektu a návrh uplatnění ověřených postupů v období a dále. Na úrovni krajů 2.3 Realizace školských inkluzivních koncepcí krajů 4 Viz schéma v příloze 11

13 Na základě vytvořených školských inkluzivních koncepcí krajů, a dalších výstupů vytvořených v rámci systémového projektu zmíněného v bodě 2.1, budou moci kraje tyto koncepce realizovat za podpory OP VVV. Gesce: MŠMT, kraje, partneři v krajských školských inkluzivních koncepcích. 2017:finalizace školských inkluzivních koncepcí krajů a jejich projednání jako podkladu pro výzvy OP VVV v Plánovací komisi programu a Monitorovacím výboru OP VVV; : výzvy OP VVV na podporu realizace školských inkluzivních koncepcí krajů; : realizace a vyhodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů. Na úrovni zřizovatelů, spolupráce škol a v území 2.4 Podpora inkluzivního vzdělávání v místě a ve školách Podpora projektového řešení zaměřeného na: nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny na místní a školní úrovni: o podpora inkluzivního vzdělávání v obcích, na jejichž území leží sociálně vyloučené lokality. inkluze v předškolním vzdělávání na místní a školní úrovni: o podpora dětí se znevýhodněním v předškolním vzdělávání podmínkou je propojení aktivit nízkoprahových center s mateřskými školami a příprava na zavedení povinného předškolního vzdělávání od ; o projekty na podporu vzdělávání pedagogů v mateřských školách. snižování předčasných odchodů ze vzdělávání na místní a školní úrovni: o projekty na podporu práce s rodinami/dětmi/žáky ohroženými, ale také aktivity pro motivované žáky se sociálním znevýhodněním apod.; o projekty na podporu žáků při přechodech mezi stupni vzdělávání; o projekty na podporu vzdělávání pedagogů. Gesce: MŠMT 2015: výzva k předkládání pilotních projektů v rámci OP VVV Inkluzivní vzdělávání, v rámci které je jedno z témat řešení problematiky přechodů mezi stupni vzdělání : realizace projektů na místní úrovni a jejich vyhodnocení, vytvoření metodických doporučení. 2.5 Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v územní dimenzi - na základě místní potřebnosti, lokání naléhavosti a přínosů, podložené reálnými daty a analýzami v místě (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území. 12

14 Priority MAP z hlediska vzdělávání: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita; Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání; Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům, kteří je potřebují k realizaci svého práva na vzdělání Očekávané přínosy místního akčního plánování: Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol; Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání; Podpora škol se slabšími výsledky Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzivní škole; Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí, žáků, studentů a spolupráce s rodiči. Gesce: MŠMT : výzva OP VVV k předkládání projektů zaměřených na podporu vzniku Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání : koordinace podpory spolupráce v inkluzivním vzdělávání mezi OP VVV a OP Z : vyhlášení výzev OP VVV / OP Z pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek místního akčního plánování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. 2.6 Podpora inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami Pod vedením Úřadu vlády (Agentury pro sociální začleňování) jsou vytvářeny, zaváděny do praxe a vyhodnocovány vzdělávací části Strategických plánů sociálního začleňování, které budou sestaveny v minimálně 70 územích s identifikovanou uzavřenou místní vzdělávací soustavou, přičemž se jedná o území, na kterých se nacházejí sociálně vyloučené lokality, resp. zde prokazatelně žijí a vzdělávají se děti, žáci a studenti se sociálním znevýhodněním. Do přípravy, realizace, implementace a evaluace strategických plánů se zapojí zřizovatelé, ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení, rodiče a veřejnost, nestátní neziskové organizace, poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další aktéři v místě. Podstatou je realizace aktivit zaměřených na zvyšování porozumění, připravenosti a podpory v území pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v režimu individuální integrace, zejména dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to s ohledem na potřeby v území. Na podporu inkluzivního vzdělávání vznikne v rámci lokální spolupráce společná strategie pro řešení kapacit škol a školských zařízení v území s ohledem na vzdělávání dětí a žáků se SVP, a to s ohledem na předpokládaný demografický a sociálněekonomický vývoj v území a pro zefektivnění vzdělávací soustavy v místě s ohledem na počty dětí, žáků, a to vč. dětí/žáků se SVP. Návazně budou aktivity navržené v rámci lokální spolupráce podpořeny. Očekáváme mimo jiné vznik pilotních příkladů dobré praxe pro řešení situace škol oslabených územní segregací, vznik příkladů řešení odlivu dětí majoritní populace z inkluzivních škol ( white flight ), nebo příklady sdílení odborníků ve vzdělávání z různých typů škol. 13

15 Gesce: MŠMT (finanční podpora), Úřad vlády (realizace) : výzva OP VVV k předložení projektu Úřadu vlády zaměřeného na podporu vzniku strategií sociálního začleňování : koordinace podpory v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (OP VVV / OP Z / IROP) : vyhlášení výzev OP VVV pro realizaci projektů spolupráce, které vznikly jako výsledek plánování pro sociální začleňování : realizace podpořených projektů, průběžné a závěrečné vyhodnocení. Na úrovni škol, poradenských a pedagogických pracovníků, žáka a rodiny 2.7 Podpora škol projekty zjednodušeného finančního vykazování Školy budou přímo podpořeny formou šablon: viz příloha 1. Předpokladem financování je vytvoření plánu aktivit. Tyto aktivity musí respektovat obecně stanovená pravidla a náležitosti poskytování podpůrných opatření dětem, žákům a studentům dané skupiny. Plán aktivit musí vycházet z aktuálního stavu a potřeb školy, musí být zaměřen na zajištění kvalitního a inkluzivního vzdělávání, rozvoj potenciálu pro každé dítě, žáka a studenta. Monitorovacím indikátorem výsledku těchto projektů je zlepšení školy (posun) v hodnocení kvality a inkluzivity vzdělávání. 2.8 Podpora pedagogického vedení škol Cílem je podpora budování kapacit pro pedagogický leadership, koncepční rozvoj škol a spolupráce základních a mateřských škol se zřizovateli, rodiči a ostatními organizacemi ve vzdělávání. Systémový projekt se zaměří na intenzívní podporu zejména škol se slabšími výsledky a připraví podporu i školám dalším tak, aby bylo podpořeno budování sdílené představy o kvalitě škol (v úzké spolupráci s ČŠI a nástrojem Kvalitní škola). Pilotní školy budou podpořeny v tom, jak navrhovat opatření, která mohou vést ke zlepšování přímou facilitací procesů ve školách. Gesce: MŠMT, přímo řízená organizace MŠMT 2015: výzva k předložení individuálního projektu systémového na podporu pedagogického leadershipu; : realizace projektu a jeho vyhodnocení. 2.9 Zajistit školám přiměřenou metodologickou a finanční podporu pro přípravu a zavedení programů podporujících toleranci a porozumění mezi všemi etnickými skupinami. Přiměřená alokace zdrojů řízená v rámci OP VVV; Prioritní osa 3, Investiční priorita 2: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí Gesce: MŠMT Termín: Podporovat efektivní a cílené primárně preventivní aktivity určené žákům i pedagogům s cílem minimalizace či oddálení rizika spojeného s výskytem rizikového chování. Pravidelně organizovat a zajišťovat koordinační a metodická setkání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence v poradnách a ve školách, min. 4x ročně setkánípočet setkání. 14

16 Dopracovat doporučený model minimálního preventivního programu ve školách a dbát na jeho implementaci do škol a školských zařízení. Vytvořit a zavést do praxe jednotný systém sběru a výkaznictví v oblasti primární prevence. Gesce: MŠMT Termín: Metodická podpora škol v oblasti prevence rizikového chování na školách. - realizovat programy DVPP pro metodiky prevence na úrovni PPP, kteří koordinují činnost školních metodiků prevence, - koordinovat a metodicky vést školní metodiky prevence prostřednictvím krajských školských koordinátorů prevence a metodiků prevence a v pedagogickopsychologických poradnách, - průběžně - ve spolupráci s kraji metodicky podporovat střediska výchovné péče (SVP) pro žáky s rizikovým chováním a pro jejich rodiče včetně ambulantní i internátní péče, - vytvořit analytickou studii k zajišťování těchto služeb ve školách, - průběžně - zajišťovat evaluaci programů primární prevence pro udržení jejich kvality, - nastavit podmínky pro činnost ŠMP ve školách, - nastavit podmínky pro činnost MP v poradenských zařízeních, - podpora využívání individuálního výchovného plánu (smlouva s rodiči) ve školách. Gesce: MŠMT Termín:

17 Strategická cesta 3 Vysoce kvalifikovaní odborníci Stěžejním předpokladem pro maximální rozvoj dětí, žáků a studentů je kvalitní výuka. Pro inkluzivní přístup je naprosto klíčový postoj ředitele školy a porozumění ze strany zřizovatele - školy. Kvalita práce pedagogických pracovníků je považována za jeden z nejvýznamnějších aspektů ovlivňujících výsledky dětí, žáků a studentů a určujících tak kvalitu vzdělávacího systému jako celku. Podpora ze strany systému pedagogicko-psychologického poradenství je postavena na kvalitě odborníků, kteří pomoc a podporu poskytují. Milníky na této cestě k vizi - indikátory pro rok 2018: Informační kampaň seznamující s novinkami v oblasti podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami bude zacílená na posílení motivace pedagogických pracovníků k práci s touto cílovou skupinou; zpracování chybějící části Katalogu podpůrných opatření - pro žáky s potřebou podpory z důvodu vývojových poruch učení a chování, který je kompatibilní s vytvořeným Katalogem podpůrných opatření.; vytvoření metodických materiálů, které mají učiteli pomoci při aplikaci podpůrných opatření v podpoře konkrétních dětí, žáků a studentů; zpracování analýzy a návrhu využitelnosti odborných kapacit speciálních škol při vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu; zpracování návrh metodického vedení škol a školských zařízení v oblasti poskytování podpůrných opatření; zpracování metodických materiálů pro hodnocení poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání; vytvoření Standardu učitele rozvíjejí kompetence učitelů potřebné pro inkluzivní vzdělávání; do škol vzdělávajících budoucí učitele budou zavedena kritéria kvality, včetně zvýšení podílu praxe; budou ověřeny moduly pro inovaci vzdělávání ředitelů, podporující pedagogické vedení školy v rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka a studenta; budou rozšířeny odborné kapacity pro individuální metodickou podporu pedagogických pracovníku a ředitelů škol; pracovníci v systému poradenství budou pravidelně vzdělávání a budou metodicky vedeni; pedagogičtí pracovníci budou mít ve školách odbornou podporu poradenských pracovníků (školní poradenská zařízení). Akce, aktivity a projektu akčního plánu: 16

18 Na úrovni systému 3.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků ŠPZ v oblastech zaměřených na porozumění podpůrným opatřením a jejich zavádění do praxe. Příprava a realizace informační kampaně v oblasti implementace systému podpůrných opatření ve vzdělávání využívající zveřejňování výsledků dobré praxe. Dopracování metodických materiálů obsahujících popis podpůrných opatření pro skupiny dětí a žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Zajištění a distribuce metodických materiálů určených ředitelům a pedagogickým pracovníkům škol (např. Katalog podpůrných opatření včetně jeho elektronické podoby). Podpora vzniku dalších metodických materiálů (např. instruktážních videí) představujících aplikaci konkrétních podpůrných opatření v praxi) Zpracování analýzy naplněnosti škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením ve vztahu k druhům zdravotního postižení jejich žáků a vytvoření analýzy možností a koncepce podpory spolupráce těchto škol pro podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Zpracování návrhu metodického vedení škol a školských poradenských zařízení v oblasti podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření Vytvoření metodických materiálů pro výkon inspekční činnosti v oblasti aplikace PO ve vzdělávání. Realizace případových konferencí jako nástroje odborné komunikace a formy zkvalitnění péče o žáka s potřebou podpůrných opatření v oblasti spolupráce škol a ŠPZ při zjišťování potřeb dětí, žáků a studentů a aplikaci konkrétních podpůrných opatřen ve vzdělávání. Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků ŠPZ v oblastech potřebných pro aplikaci změn 16 v praxi. Gesce: MŠMT, NIDV, NÚV Termín: Kariérní systém zavedený do praxe škol Kariérní systém umožní ve školách motivovat pedagogické pracovníky k profesnímu rozvoji a ke vzájemné pomoci pedagogických pracovníků. V rámci projektu IPs bude podpořena implementace kariérního systému, pilotní ověření navržených procesů v praxi, vzdělávání a dlouhodobá podpora všech účastníků v systému. Gesce: MŠMT, NIDV v rámci projektu IPs. Termín: Standard profese učitele jako nástroj profesního rozvoje v oblastech inkluzivní pedagogiky, pedagogické diagnostiky, formativního hodnocení, pozitivního ovlivňování třídního a školního klimatu a spolupráce s dalšími aktéry ve výchově a vzdělávání Standard učitele bude obsahovat popis očekávaných znalostí, dovedností učitele v oblastech pedagogické práce potřebných pro inkluzivní vzdělávání, navíc, etická preambule se dotýká i postojů učitele. V kariérním systému má standard formativní a motivační charakter. Pro zajištění profesního rozvoje učitelů budou vytvořeny a poskytovány vzdělávací programy. zaměřené na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřené zejména na: - Diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání. - Poskytování podpůrných opatření s využitím metodických materiálů financovaných prostřednictvím OPVK (např. Katalog podpůrných opatření). - Pedagogickou diagnostiku a formativní hodnocení. - Přijímání různosti ve společnosti. 17

19 - Pozitivní ovlivňování klimatu třídy a školy. - Kooperaci dětí, žáků a studentů. - Spolupráci s rodiči a širší komunitou. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto tématech bude probíhat za podpory ESF: Výzva č. 56 OP VK (šablona zaměřená na sdílení dobré praxe formou shadowingu v zahraničních školách (OP VK) v roce 2015 Výzvy OP VVV (Inkluze, Místní akční plány) v roce 2016, zaměřené na inkluzivní vzdělávání, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, rozvoj gramotností zaměřený na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, zajištění dostupnosti individuálních forem podpory (mentoring) a cílený rozvoj mentorských dovedností učitelů v souladu s kariérním systémem a podpora spolupráce učitelů, vzájemné sdílené zkušeností vytváření podpůrných svépomocných sítí učitelů (a to i on-line sítí). Výzvy OP VVV pro školy realizované formou šablon (viz příloha 1), plánovaná na rok 2017, projekty budou realizovány v letech Gesce: MŠMT Podpora kvality počáteční přípravy pedagogických pracovníků. Standard učitele v části popisující začínajícího učitele se stane závazným pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů, vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání a pro hodnocení obsahu a profilu absolventa při akreditačním řízení studijních programů. Školy vzdělávající učitele budou podpořeny v zavedení kritérií kvality, v rámci OP VVV. V rámci těchto kritérií je požadavek vyššího podílu praxe na vysokých školách připravujících budoucí učitele. Ve studijních programech pro vzdělávání učitelů bude podpořeno posílení podíl pedagogické praxe nejméně na 8 % z celkové doby přípravy např.: posilovat klinické prvky praktické přípravy, sdílení dobré praxe, implementovat do pedagogické praxe mentoring, prohlubovat odbornou kvalifikaci fakultních učitelů se zřetelem k rozvoji mentorských dovedností. Z prostředků ESF bude podpořeno zavedení praktické přípravy budoucích učitelů nejen přímo ve školách, ale i v dalších organizacích, které pracují s dětmi, žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami. Gesce: školy vzdělávající pedagogické pracovníky Termín: Standard ředitele se zaměřuje na pedagogické vedení školy tak, aby umožnila rozvoj potenciálu každého žáka. S odbornými asociacemi bude konzultován a dokončen standard profese ředitele, který byl vytvořen v IPn Kariérní systém. Budou vytvořeny a ověřeny nové vzdělávací moduly pro ředitele v návaznosti na standard ředitele a ověří se také systém trvalé podpory vedení školy. Gesce: MŠMT, NIDV Termín: Implementace Standardu profese asistenta pedagoga vytvořený v rámci programů OP VK do praxe škol. 18

20 Bude zpracován Standard profese asistenta pedagoga a v rámci závazného dokumentu implementován standard činnosti asistenta pedagoga a zaveden do praxe škol. Gesce: MŠMT, zřizovatelé Termín: Vytvořit metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga. Bude zpracováno metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, které je určeno pro pracovníky školských poradenských zařízení a pro ředitele škol, případně i pro pedagogy škol, asistenty pedagoga a pracovníky krajských úřadů. Gesce: MŠMT, NÚV Termín: 2015 Indikátor: metodické doporučení Zdroj financování: SR 3.8 Podpořit služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu. Zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů škol a školských poradenských zařízení v rámci DVPP zaměřené na rozšiřování odborných kompetencí, problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve všech oblastech vzdělávání. Realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky na zvýšení kompetencí v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v celkovém přístupu k těmto žákům, tvorbě a adaptaci učebních materiálů, práci s klimatem školy. Realizovat vzdělávací programy pro školské poradenské pracovníky i pro pedagogické pracovníky škol zaměřené zejména na metody a postupy v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření se zdravotním postižením či jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Akreditovat nové kurzy DVPP v souladu s Koncepcí vzdělávání školních a školských poradenských pracovníků. Podpořit zajišťování poradenských služeb školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem novelizací právních předpisů (např. vyhláškou č. 72/2005 Sb.). Gesce: MŠMT Termín: Odstranit předsudky a diskriminace Romů ze strany pedagogických pracovníků a jiného školního personálu. Zajistit, aby povinnost plynoucí ze školského zákona přistupovat ke všem žákům a rodičům rovně a bez rasových předsudků, byla zahrnuta v profesních standardech pro pedagogické pracovníky. Povinnost rovného zacházení bude zahrnuta do vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky i nepedagogické pracovníky školy tak, aby mezi nimi bylo zajištěno rozšíření povědomí o těchto standardech a porozumění principu rovného zacházení a nediskriminace. Všichni Ředitel školy zodpovídá za proškolení pracovníků školy. Porozumění a uplatňování těchto principů je pravidelně hodnoceno. Odborné kurzy a školení budou zahrnovat materiály k problematice diskriminace a rasových předsudků. Česká školní inspekce bude monitorovat dodržování standardů ve vzdělávacím procesu. 19

21 Hodnocení projevu předsudků je součástí kvalitativního hodnocení pedagogického procesu ze strany ČŠI. Gesce: MŠMT, ČŠI Termín:

22 Strategická cesta 4: Podpůrné systémy a mechanismy financování Prioritním cílem vzdělávací politiky je dosáhnout v následujících letech výrazného snížení nerovností ve vzdělávání komplexním posilováním kvality celé vzdělávací soustavy. Strategie se přitom nezaměřuje pouze na formální rovnost v přístupu ke vzdělávání, ale na schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci v kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit, a aby všichni žáci a studenti dosáhli alespoň základní společné úrovně znalostí a dovedností. Nástroje k plnění A. Novela školského zákona V dubnu 2015 byl dokončen legislativní proces novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon), většina klíčových změn bude účinná od 1. září Novela školského zákona posiluje prvky inkluzivního vzdělávání ve školském systému zejména tím, že deklaruje rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky, upouští od kategorizace žáků (žáci se sociálním znevýhodněním, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením), zavádí pojem podpůrných opatření nezbytných pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky. Podpůrná opatření budou volena tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám, zavádí nové vymezení pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se rozumí žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností a k realizaci práva na vzdělání na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná opatření. Základem se tak stane klasifikace podpůrných opatření, od které bude následně odvozována klasifikace speciálních vzdělávacích potřeb, zavádí možnost vzdělávání v přípravných třídách pro všechny žáky (v přípravných třídách je v současné době vzdělávání umožněno pouze sociálně znevýhodněným dětem). Vnímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se tím posouvá do roviny vlastní například v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením (vyhlášena pod č. 10/2010 Sb.m.s.). V preambuli Úmluvy se uvádí, že zdravotní postižení je pojem, který se vyvíjí a který je výsledkem vzájemného působení mezi osobami s postižením a bariérami v postojích a v prostředí, které brání jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti, na 21

23 rovnoprávném základě s ostatními. Obdobný úhel pohledu lze aplikovat i na znevýhodnění spojené s jinými životními podmínkami. B. Opatření navazující na novelu školského zákona Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami V souvislosti se schválenou novelou školského zákona připravuje Česká republika prováděcí předpis k opatření 16, který vymezí např.: druhy a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, postup a lhůty pro jejich přiznávání, pravidla spolupráce kompetentních subjektů, náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením, průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zásady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se školami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy náležitosti individuálních vzdělávacích plánů, činnost asistenta pedagoga kompetence revizního orgánu organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, Předpokládaný termín schválení prováděcího předpisu je konec roku 2015 tak, aby nabyl účinnosti k spolu s účinností 16 novelizovaného školského zákona. Poradenství V rámci modernizace systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v novele školského zákona podrobněji specifikována činnost pedagogicko - psychologických poraden a speciálně pedagogických center i revizního orgánu. Výstupy činnosti školských poradenských zařízení zpráva a doporučení budou podléhat revizi. Žadatelem o revizi bude moci být žák, jeho zákonný zástupce a škola. Součástí revizního postupu bude moci být v případě potřeby také nové zjišťování vzdělávacích potřeb žáka, které bude možné provést pouze se souhlasem žáka (zákonného zástupce). Novela školského zákona škole poskytne i další mechanismy, jak se vypořádat s doporučením školského poradenského zařízení umožní jí zvolit alternativní podpůrné opatření, než je navrhováno v doporučení, pokud to nebude v rozporu se zájmem žáka. Případný spor o naplnění doporučení se bude řešit projednáním a posléze se bude zákonný zástupce moci obrátit na krajský úřad. Výsledkem opatření bude: 1. Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních. Nové kompetence budou užívat přímo v praxi při vytváření, vedení a vyhodnocování krajských a místních plánů rozvoje jednotlivých škol a v kariérním systému. 2. Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému, včetně propojení externího a interního hodnocení. Hodnocení bude zahrnovat kritéria 22

24 naplňování cílů v oblasti rovných příležitostí a umožní cíleně podporovat školy se slabšími výsledky. Bude možné systematicky a komplexně monitorovat nerovnosti ve vzdělávacím systému a informovat veřejnost tak, aby nedocházelo k nespravedlivému ohrožení některých škol. 3. Zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky. Budou připraveny a ověřeny dosud chybějící nástroje pro hodnocení vzdělávacích cílů, tak aby pokrývaly celou šíři vzdělávacích cílů, včetně cílů obtížněji hodnotitelných, jako jsou např. KK. 4. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a v oblasti poskytování formativní zpětné vazby, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní stav, etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly omezení jednotlivce při naplňování jeho cílů ve vzdělávání. 5. Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami, pro zajištění shody v přístupech a v zavedení. a) Podpůrné systémy Legislativní změny cílem navrhovaných opatření je nastavení legislativního prostředí, které umožní vzdělávání všech žáků při zabezpečení nezbytných podpůrných opatření v souladu s jejich vzdělávacími potřebami 4.1 Zákonem zavést pojem podpůrná opatření. Přesněji vymezit typy a stupně znevýhodnění, postižení a nadání dětí a žáků a jim odpovídající podpůrná opatření včetně financování. Vyhláškou stanovit seznam podpůrných opatření ve vzdělávání pro všechny skupiny dětí, žáků a studentů. Jasně definovat podmínky uplatňování podpůrných opatření a jejich financování. Gesce: MŠMT Termín: 2016 účinnost 16 školského zákona Zajištění financování legislativních změn - cílem navrhovaných opatření je zabezpečení adekvátních finančních prostředků nezbytných pro realizaci navrhovaných legislativních opatření. 4.2 Nastavení efektivního modelu financování podpůrných opatření za využití stávajících prostředků na financování regionálního školství, dotačních a rozvojových programů, které se vážou na oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě schválené novely školského zákona je nutné připravit systém financování podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a na základě analýz o předpokládané četnosti využívání podpůrných opatření od září 2016 vyčlenit finanční prostředky v potřebné výši. Nastavit jednotná pravidla jak financování, tak i přidělování asistenčních služeb. Dále je zapotřebí nastavit a implementovat jednotného systému evidencí a vykazování podpůrných opatření ve školách a školských poradenských zařízeních. Gesce: MŠMT Termín:

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání Obsah Úvod... 3 1. Strategické dokumenty... 4 2. IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 82/2015 Sb... 5 2. 1 Novela školského zákona... 5 2.2 Opatření navazující na novelu školského

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 1 Metodický výklad k výzvě METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Inkluzivní vzdělávání Prioritní osa: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Vítek, Jitka, Olga ÚVOD - Vize Vít Beran 1 Kvalita vzdělávání 1.1 Formativní hodnocení Olga Králová, Vít Beran 1.2 Revize ŠVP Olga

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů 1 OBSAH Úvod: Co přinese MAP řediteli školy a zřizovateli... 3 1. MAP v kontextu OP VVV... 6 Vize akce KLIMA... 6 Soustava

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Příloha č. 2 výzvy k předkládání projektů Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/63 OBSAH Úvod: Co přinese MAP řediteli školy a zřizovateli... 3 1.

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více