Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika"

Transkript

1 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 3. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka: Třída: Školní rok: Typ praxe: souvislá/průběžná praxe Termín praxe: Vyučující pedagogiky:

2 Obsah: I. Základní informace 1. Pokyny k vedení pedagogické praxe s podpisem cvičné učitelky 2. Kopie Smlouvy o zajištění realizace odborné pedagogické praxe 3. Záznam o proškolení bezpečnosti práce a požární ochraně 4. Základní informace o cvičném zařízení Mateřské škole: Název, Adresa, Jméno ředitele/ředitelky, Jméno cvičné učitelky, Telefon, , Webové stránky 5. Stručná charakteristika cvičného zařízení - MŠ: Velikost, Lokalita, Materiálně technické vybavení cvičného zařízení - budova a prostory (jednoduchý plánek prostor určených pro pobyt dětí), nábytek a jiné materiální vybavení, Provoz zařízení, Charakteristika ŠVP nebo jiných kurikulárních dokumentů zařízení II. Realizace praxe 1. Charakteristika skupiny dětí (Jmenný seznam dětí, jejich případné zvláštnosti) 2. Docházkový list 3. Celkové hodnocení pedagogické praxe žákyní/žákem 4. Celkové hodnocení pedagogické praxe cvičnou učitelkou/učitelem 5. Plán výchovně vzdělávacích činností na dobu pedagogické praxe (část třídního vzdělávacího programu MŠ, týdenní vzdělávací plán, integrované bloky, týdenní vzdělávací plány) 6. Režim dne 7. Dokumentace používaná v konkrétním zařízení (přihlášky, evidenční lístky) 8. Přípravy na didakticky cílenou činnost (v případě výstupů žákyně/žáka) 9. Záznamy a hodnocení z každého dne pedagogické praxe III. Další materiály, přílohy (vypracované úkoly zadané vyučujícím praxe, práce dětí aj.)

3 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6. Tel Pokyny k vedení průběžné pedagogické praxe ve 3. ročníku SOŠ Pg studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - praxe v MŠ (1 x týdně - 5 hodin denně) Jméno žáka: Třída: 3. Termín praxe: CÍL PEDAGOGICKÉ PRAXE: Průběžná pedagogická praxe je nedílnou součástí studia žáků SOŠ Pg - PMP. Průběžná praxe probíhá pravidelně 1 den v týdnu - 5 hodin (od 7:30 do 12:30 hod. nebo od 8:00 do 13:00 hod.) v předškolních zařízeních. 4 hodiny pracují s dětmi, 5 hodina slouží na rozbor a konzultaci k další praxi. Jejím cílem ve 3. ročníku je doplňovat základní profesní dovednosti žáka a posilovat jeho motivaci pro volbu budoucího povolání. Při průběžné praxi jsou u jedné učitelky na praxi 3 žáci SOŠ Pg. Na začátku praxe se žáci seznámí s koncepcí práce (ŠVP MŠ), prostorami a materiálním zázemím MŠ. Absolvují rovněž poučení o bezpečnosti práce v konkrétní MŠ (záznam do portfolia). U žáka se předpokládá již poměrně značná samostatnost při vlastní práci s dětmi (tj. dovednost aplikovat znalosti z pedagogiky, psychologie a metodik) a dovednost řešit základní pedagogické situace. ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CVIČNÁ ZAŘÍZENÍ: Při nástupu na praxi absolvuje žák krátké školení o bezpečnosti práce v konkrétní MŠ. Záznam o tomto proškolení si zapíše do portfolia praxe (s datem a podpisem pracovníka, který školení provedl). První dva dny hospituje žák u paní učitelky (prosíme paní učitelku o vypracování písemné přípravy), seznamuje se s dětmi, prostředím, koncepcí pedagogické práce a dokumentací mateřské školy. Pak již žáci pokračují vlastní poměrně samostatnou prací s dětmi (tzv. "výstupy"), na každý den si zpracovává písemnou přípravu. Podle momentální situace a činnosti mohou žáci pracovat s dětmi současně (týmově), nebo pracovat s dětmi v menších skupinách. Postupně se učí zvládat samostatně i celou skupinu dětí. Během praxe se v práci pravidelně střídají, (vždy jeden ze skupiny má vedoucí roli). Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí zodpovídá v průběhu celé praxe pedagogický pracovník MŠ. Zdravotní potvrzení žáků o jejich způsobilosti pracovat v dětských zařízeních je součástí dokumentace žáka a je uloženo ve škole. Z hlediska zdravotní způsobilosti vykonávají žáci na praxi práce zařazené do 1. kategorie.

4 ÚKOLY PRO ŽÁKA: Žáci absolvují praxi v plném rozsahu. V případě absence se omluví jak v zařízení praxe, tak zároveň v pedagogické škole. Chybějící praxi nahrazují podle pokynů vyučující pedagogické praxe. Před nástupem na praxi odevzdá žák v SOŠ Pg smlouvu o zajištění realizace odborné pedagogické praxe, dohodu o provedení práce, kontakt na organizaci a předběžný rozvrh praxe na jednotlivé dny. Žáci dodržují pracovní dobu (6 hodin denně včetně rozboru) a podřídí se vnitřnímu řádu zařízení a pokynům pedagogického pracovníka zařízení. V průběhu praxe realizují minimálně tři dny při odpolední směně. 1. Vedení pedagogické dokumentace žáka: Portfolio pedagogické praxe: Základní informace o MŠ: Proškolení o bezpečnosti práce, Název zařízení, Adresa, Telefon, , Webové stránky, Jméno ředitelky/ředitele MŠ, Jméno cvičné učitelky/ cvičného učitele, Vedoucí praxe, Typ praxe, Termín praxe, Stručná charakteristika MŠ, Stručná charakteristika dětí - jmenný seznam dětí (stačí jen křestní jména), jejich případné zvláštnosti, Stručná charakteristika ŠVP MŠ, TVP, Integrované bloky na konkrétní období praxe, Orientační časový režim dne. Zápisy z průběhu hospitací a výstupů: Datum praxe, Integrovaný blok, Tematická část, Cíle činností, Motivace činností, Organizační forma, Pomůcky, Metodický postup - metoda evaluace, Evaluace a reflexe činnosti. 2. Vlastní pedagogická práce žáka: Od třetího dne praxe pracuje žák s celou skupinou dětí ve všech činnostech (včetně režimových) již samostatně. Na každý den si vypracuje písemnou přípravu. Obsah a cíle činností, které bude dětem nabízet, volí po dohodě s učitelkou např. podle konkrétního integrovaného bloku z třídního plánu. Přípravu konzultuje s učitelkou nejpozději den předem, její doporučení a připomínky respektuje. Pomůcky na jednotlivé činnosti si připravuje před zahájením vlastní pedagogické práce. Celou dobu praxe se maximálně věnuje dětem, pružně reaguje na jejich přání, podněty, podle potřeby operativně upravuje plánovaný obsah a metody činností. Rámcově dodržuje časový rozvrh zařízení (čas jídla, pobyt venku atd.), respektuje zdravotně hygienické a bezpečnostní zásady práce s dětmi i bezpečnosti vlastní. Pod vedením učitelky provádí záznamy do třídní dokumentace. 3. Další povinnosti žáků: Doplňovat si zásobník her, didaktických, pohybových a estetických činností. Podílet se na dalších aktivitách MŠ (např. výzdobě třídy, účast na akcích pořádaných školou). Seznámit se s třídní a školní dokumentací, včetně plánu školy.

5 Zpracovat a realizovat s dětmi jeden integrovaný blok na konkrétní časové období a vyhodnotit jeho průběh. POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PŘI KONZULTACI K PŘÍPRAVĚ A VLASTNÍ PRÁCI ŽÁKYNĚ/ŽÁKA: Učitelka dá nejprve možnost žákovi vyjádřit vlastní představu o realizaci činností, které bude dětem nabízet, umožní mu zvolit vhodný metodický postup, organizaci, pomůcky. Teprve pak uvede vlastní doporučení. Příprava je konzultována již den předem, aby ji mohl žák včas upravit. V průběhu činnosti nechává žáka pracovat samostatně, zasahuje jen v případě ohrožení bezpečnosti nebo zdraví dětí. Osvědčuje se dělat si v průběhu pozorování poznámky, které slouží jako podklad k dennímu rozboru. Rozbory pedagogické praxe: Rozbor se provádí denně mimo dobu přímé práce s dětmi. Doporučujeme tento postup: žákyně/žák si nejprve sama/sám zhodnotí vlastní práci s dětmi (co se mu podařilo a nepodařilo, popř. jak by příště postupovala/postupoval jinak). Učitelka pak uvede své postřehy a případné připomínky. Sleduje nejen vhodnost metodických postupů, ale zejména vztah žákyně/žáka k dětem, jeho schopnost vytvořit radostnou a tvůrčí atmosféru. Pozitivně hodnotí schopnost pružně reagovat na podněty a přání dětí i dovednost operativně měnit naplánovanou činnost. Na závěr paní učitelka stručně shrne hodnocení a formuluje závěry, které si žákyně/žák zapíše do svého portfolia praxe a učitelka je podepíše. Závěrečné hodnocení Na závěr praxe učitelka vyplní Hodnocení žákyně/žáka při pedagogické praxi, seznámí s ním žákyně/žáka a předá žákyni/žákovi, popř. ihned pošle na adresu pedagogické školy. Absolvování praxe potvrdí do studijního průkazu žáka. Velice vám děkujeme za pomoc a spolupráci. Pokyny četl/a (datum, podpis paní učitelky/pana učitele):

6 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6. Tel Pokyny pro žáky k průběžné pedagogické praxe ve 3. ročníku SOŠ Pg studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - praxe v MŠ (1 x týdně - 5 hodin denně) 1. Pedagogická praxe je nedílnou součástí osnov studia na SOŠ Pg - MPM a její realizace je podmínkou zdárného ukončení jednotlivých ročníků i ukončení studia. 2. Průběžná pedagogická praxe ve 3. ročníku je 5 hodin (60 minutových) a je realizována v mateřských školách a vlastním středisku praxe školy (Centru volného času M. Montessori), v Klubu Vlaštovky. 3. V průběhu praxe dodržují žáci školní řád, obecně závazné předpisy o bezpečnosti práce a dodržují pravidla bezpečnosti práce s dětmi. Při nástupu na praxi požádají o proškolení bezpečnosti práce a protipožární prevence v zařízení praxe, záznam o školení je proveden v portfoliu praxe (datum školení a podpis pracovníka, který školení provedl). 4. Evidence praxe (příchody a odchody žáků) si žáci zaznamenává na Docházkovém listu, který po skončení každé praxe předkládají učitelce v MŠ k podpisu (při supervizích vyučujícímu PEP). 5. Na praxi jsou žáci rozděleni do skupin (3 žáci ve skupině). Praxe je realizována formou hospitací, vlastní prací s dětmi (tzv. výstupy ), rozborem a přípravou na práci s dětmi. Praxe trvá cca od 7:30 do 12:30 hodin nebo od 8:00 do 13:00. Při výstupech se žáci ve skupině střídají, v době praxe se maximálně věnují dětem. Do práce s dětmi se zapojují i žáci, kteří nemají výstup podle domluvy se spolužáky. 6. Na praxi se žáci připravují písemně do portfolia praxe a to s dostatečným předstihem. Obsah příprav vychází z plánů konkrétní mateřské školy (ŠVP, TVP), respektuje zájmy a úroveň dětí. 7. Přípravy mohou konzultovat žáci předem s vyučujícím praxe nebo příslušným metodikem. Svoji přípravu předloží před zahájením praxe učitelce MŠ a nakopírují ji a předají i dalším spolužákům. 8. Po skončení přímé práce s dětmi je prováděn rozbor (sebereflexe žáka). Žáci sledují přínos aktivit pro děti, zhodnotí pozitiva a případná negativa práce. Závěry si zapíší do portfolia a pedagog rozbor podepíše. 9. Při absenci na praxi je nutné se omluvit jak v SOŠ Pg, tak v zařízení praxe. Pokud má žák na dobu své absence plánován výstup, musí zajistit, aby tento výstup realizoval spolužák. Absence je nutné nahradit. 10. Součástí praxe je shromažďování materiálů do metodického zásobníku a plnění dalších úkolů zadaných vyučujícím praxe.

7 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6. Tel Pokyny k vedení souvislé pedagogické praxe ve 3. ročníku SOŠ Pg studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - praxe v MŠ (4 týdny - 6 hodin denně) Jméno žáka: Třída: 3. Termín praxe: CÍL PEDAGOGICKÉ PRAXE: Souvislá praxe je nedílnou součástí studia žáků SOŠP. Jejím cílem ve 3. ročníku je doplňovat základní profesní dovednosti žáka a posilovat jeho motivaci pro volbu budoucího povolání. U žáka se předpokládá již poměrně značná samostatnost při vlastní práci s dětmi (tj. dovednost aplikovat znalosti z pedagogiky, psychologie a metodik) a dovednost řešit základní pedagogické situace. ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CVIČNÁ ZAŘÍZENÍ: Při nástupu na praxi absolvuje žák krátké školení o bezpečnosti práce v konkrétní MŠ. Záznam o tomto proškolení si zapíše do portfolia praxe (s datem a podpisem pracovníka, který školení provedl). První dva dny hospituje žák u paní učitelky, seznamuje se s dětmi, prostředím, koncepcí pedagogické práce a dokumentací mateřské školy. V následujících dnech pracuje pod vedením učitelky s dětmi již samostatně, na každý den si zpracovává písemnou přípravu. Za bezpečnost a ochranu zdraví dětí zodpovídá v průběhu celé praxe pedagogický pracovník MŠ. Zdravotní potvrzení žáků o jejich způsobilosti pracovat v dětských zařízeních je součástí dokumentace žáka a je uloženo ve škole. Z hlediska zdravotní způsobilosti vykonávají žáci na praxi práce zařazené do 1. kategorie. ÚKOLY PRO ŽÁKA: Žáci absolvují praxi v plném rozsahu. V případě absence se omluví jak v zařízení praxe, tak zároveň v pedagogické škole. Chybějící praxi nahrazují podle pokynů vyučující pedagogické praxe. Před nástupem na praxi odevzdá žák v SOŠ Pg smlouvu o zajištění realizace odborné pedagogické praxe, dohodu o provedení práce, kontakt na organizaci a předběžný rozvrh praxe na jednotlivé dny. Žáci dodržují pracovní dobu (6 hodin denně včetně rozboru) a podřídí se vnitřnímu řádu zařízení a pokynům pedagogického pracovníka zařízení. V průběhu praxe realizují minimálně tři dny při odpolední směně. 4. Vedení pedagogické dokumentace žáka: Portfolio pedagogické praxe: Základní informace o MŠ: Proškolení o bezpečnosti práce, Název zařízení, Adresa, Telefon, , Webové stránky, Jméno ředitelky/ředitele MŠ, Jméno cvičné učitelky/ cvičného učitele, Vedoucí praxe, Typ praxe, Termín praxe, Stručná charakteristika MŠ, Stručná charakteristika dětí - jmenný seznam dětí (stačí jen křestní jména), jejich případné zvláštnosti, Stručná charakteristika ŠVP MŠ, TVP, Integrované bloky na konkrétní období praxe, Orientační časový režim dne. Zápisy z průběhu hospitací a výstupů:

8 Datum praxe, Integrovaný blok, Tematická část, Cíle činností, Motivace činností, Organizační forma, Pomůcky, Metodický postup - metoda evaluace, Evaluace a reflexe činnosti. 5. Vlastní pedagogická práce žáka: Od třetího dne praxe pracuje žák s celou skupinou dětí ve všech činnostech (včetně režimových) již samostatně. Na každý den si vypracuje písemnou přípravu. Obsah a cíle činností, které bude dětem nabízet, volí po dohodě s učitelkou např. podle konkrétního integrovaného bloku z třídního plánu. Přípravu konzultuje s učitelkou nejpozději den předem, její doporučení a připomínky respektuje. Pomůcky na jednotlivé činnosti si připravuje před zahájením vlastní pedagogické práce. Celou dobu praxe se maximálně věnuje dětem, pružně reaguje na jejich přání, podněty, podle potřeby operativně upravuje plánovaný obsah a metody činností. Rámcově dodržuje časový rozvrh zařízení (čas jídla, pobyt venku atd.), respektuje zdravotně hygienické a bezpečnostní zásady práce s dětmi i bezpečnosti vlastní. Pod vedením učitelky provádí záznamy do třídní dokumentace. 6. Další povinnosti žáků: Doplňovat si zásobník her, didaktických, pohybových a estetických činností. Podílet se na dalších aktivitách MŠ (např. výzdobě třídy, účast na akcích pořádaných školou). Seznámit se s třídní a školní dokumentací, včetně plánu školy. Zpracovat a realizovat s dětmi jeden integrovaný blok na konkrétní časové období a vyhodnotit jeho průběh. POSTUP PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA PŘI KONZULTACI K PŘÍPRAVĚ A VLASTNÍ PRÁCI ŽÁKYNĚ/ŽÁKA: Učitelka dá nejprve možnost žákovi vyjádřit vlastní představu o realizaci činností, které bude dětem nabízet, umožní mu zvolit vhodný metodický postup, organizaci, pomůcky. Teprve pak uvede vlastní doporučení. Příprava je konzultována již den předem, aby ji mohl žák včas upravit. V průběhu činnosti nechává žáka pracovat samostatně, zasahuje jen v případě ohrožení bezpečnosti nebo zdraví dětí. Osvědčuje se dělat si v průběhu pozorování poznámky, které slouží jako podklad k dennímu rozboru. Rozbory pedagogické praxe: Rozbor se provádí denně mimo dobu přímé práce s dětmi. Doporučujeme tento postup: žákyně/žák si nejprve sama/sám zhodnotí vlastní práci s dětmi (co se mu podařilo a nepodařilo, popř. jak by příště postupovala/postupoval jinak). Učitelka pak uvede své postřehy a případné připomínky. Sleduje nejen vhodnost metodických postupů, ale zejména vztah žákyně/žáka k dětem, jeho schopnost vytvořit radostnou a tvůrčí atmosféru. Pozitivně hodnotí schopnost pružně reagovat na podněty a přání dětí i dovednost operativně měnit naplánovanou činnost. Na závěr paní učitelka stručně shrne hodnocení a formuluje závěry, které si žákyně/žák zapíše do svého portfolia praxe a učitelka je podepíše. Závěrečné hodnocení Na závěr praxe učitelka vyplní Hodnocení žákyně/žáka při pedagogické praxi, seznámí s ním žákyně/žáka a předá žákyni/žákovi, popř. ihned pošle na adresu pedagogické školy. Absolvování praxe potvrdí do studijního průkazu žáka. Velice vám děkujeme za pomoc a spolupráci. Pokyny četl/a (datum, podpis paní učitelky/pana učitele):

9 Záznam o proškolení bezpečnosti práce a požární ochraně: Žákyně / žák: Byla poučena / byl poučen o bezpečnosti práce na našem pracovišti. Poučení provedla / provedl: Dne: Podpis: Základní informace o cvičném zařízení - Mateřské škole: Název: Adresa: Jméno ředitele/ředitelky: Jméno cvičné učitelky: Telefon: Webové stránky:

10 Stručná charakteristika mateřské školy: Velikost; Lokalita; Materiálně technické vybavení cvičného zařízení - budova a prostory (jednoduchý plánek prostor určených pro pobyt dětí), nábytek a jiné materiální vybavení; Provoz MŠ; Charakteristika ŠVP

11 Charakteristika skupiny dětí: (Jmenný seznam dětí, jejich případné zvláštnosti)

12 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6 D O C H Á Z K O V Ý L I S T P R A X E Jméno žákyně/žáka: Třída: Školní rok: Adresa mateřské školy: Jméno cvičné učitelky/cvičného učitele: Datum Činnost (hospitace, výstup, supervize) Příchod a odchod z praxe Důvod případné nepřítomnosti Podpis vyučujícího/pedagoga (lékaře nebo rodičů)

13 Celkové hodnocení pedagogické praxe žákyní/žákem SOŠ Pg: Přínos pedagogické praxe: (1. Jaké znalosti, dovednosti jsem získala/získal co jsem se naučila/naučil?; 2. Které teoretické znalosti (PED, PSY) a které praktické dovednosti ( HHN, HV, ODV, TV, VV) jsem během odborné praxe využila/využil?) Pozitivní momenty v průběhu praxe: (1. Co se mi během odborné praxe nejvíce líbilo?; 2. Co se mi nejvíce povedlo?; 3. Jaké mé znalosti, dovednosti a vlastnosti se mi v průběhu praxe osvědčily a budu je dále prohlubovat?) Nejobtížnější momenty v průběhu praxe: (1. S jakými obtížemi jsem se během odborné praxe nejvíce potýkala/potýkal?) Znalosti, dovednosti a vlastnosti, které bude třeba dále rozvíjet: (1. Které znalosti bych si měla/měl doplnit?; 2. Jaké dovednosti bych měla/měl procvičovat?; 3. Jaké vlastnosti bude potřeba získat?) Podmínky pro praxi: (1. Které podmínky během odborné praxe usnadňovaly získávání mých odborných kompetencí?; 2. A které naopak ohrožovaly dosahování mých odborných kompetencí?) Podpis žákyně/žáka:

14 Celkové hodnocení žákyně/žáka učitelkou/učitelem: Pozitiva a silné stránky práce žákyně/žáka v průběhu praxe: (1. Co se žákyni/žákovi v průběhu odborné pedagogické praxe dařilo a povedlo?; 2. Jaké má žákyně/žák vlastnosti, které využije v pedagogické práci?) Doporučení pro příští pedagogickou práci žákyně/žáka: (1. Co se žákyni/žákovi příliš nedařilo a nevedlo? Doporučení jaké znalosti si má žákyně/žák hlavně doplnit, jaké dovednosti bude nutné nejvíce procvičovat a vlastnosti, které bude třeba dále rozvíjet?)

15 Celkové hodnocení žákyně/žáka učitelkou/učitelem dotazník: Poznámka: Může vyplnit učitelka/učitel společně se žákyní/ žákem. Odpověď ano (daří se bez spíše ano (snaží se, spíše ne (podaří se ne (nedaří se, má problémů) ale ne vždy se daří) spíše občas) problémy) Počet bodů Přístup k dětem Hodnocení Jedná s dětmi tak, že přihlíží k jejich individuálním potřebám (zájmům, osobnímu tempu, apod.) Dětem dostatečně naslouchá a snaží se jim rozumět Poskytuje dětem odpovídající vzor chování včetně jazykového projevu Jedná s dětmi vlídně a laskavě, empaticky Je na děti přiměřeně náročná/ý, dbá, aby se ve svém rozvoji a učení posouvaly Děti přiměřeně a konkrétně oceňuje (nejen za úspěch, ale také za úsilí) Na děti nespěchá, nechává je dokončovat činnost Nezasahuje zbytečně do činností dětí Je k dětem spravedlivá/ý, jedná s nimi citlivě Dává dětem možnost vyjádřit vlastní názor či úsudek Děti zbytečně neorganizuje a nenapomíná Vede děti k tomu, aby se dokázaly dohodnout a dobře spolu vycházely Všímá si neshod mezi dětmi, nevhodné chování či komunikaci mezi dětmi nepřehlíží Nenutí děti komunikovat, když se ostýchají Nesrovnává děti v jejich výkonech, nepodporuje mezi nimi nezdravou soutěživost Dbá na dodržování pravidel soužití Pedagogický styl Pracuje s dětmi formou vzdělávací nabídky, děti do ničeho je nenutí Dává dětem možnost navrhovat aktivity a činnosti, o které mají zájem, spolurozhodovat o programu Podporuje samostatnost, tvořivost a nápaditost dětí Posiluje sebevědomí dětí a důvěru ve vlastní schopnosti Děti zbytečně nepoučuje, vede je, aby k poznání či řešení dospěly samy Dává přednost tomu, aby vše děti prožily, osahaly a samy vyzkoušely Podporuje představivost a fantazii dětí Postupuje tak, aby se v nich probouzela radost a uspokojování z prožitého a poznaného Nechává dětem dostatek prostoru pro spontánní hru i její rozvíjení a dokončení Na otázky dětí odpovídá dostatečně a pravdivě Pracuje s dětmi podle charakteru činností (skupinově, individuálně i frontálně) Příprava a realizace vzdělávací nabídky Samostatně se připravuje na pedagogickou práci V nabídce činností propojuje různé oblasti vzdělávání z RVP PV Činnosti plánuje tak, aby vycházely z okolního dění (s čím se děti setkávají, co je zajímá), a aby byly různorodé, pestré a pro děti zajímavé, podnětné a jim užitečné Dbá, aby v nabídce byly činnosti různě náročné, jednoduché i obtížnější (aby si děti mohly vybrat podle svých možností a schopností) Funkčně využívá a připravuje pomůcky pro činnosti dětí Průběžně sleduje naplňování třech rámcových vzdělávacích cílů Profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem Využívá oborové didaktiky (tj. didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí) Pracuje cíleně a samostatně Má schopnost reflexe a sebereflexe Využívá podnětů z rozborové činnosti k dalšímu zlepšení práce, aktivně se podílí na činnosti MŠ Dodržuje pravidla daná organizací, spolupracuje s ostatními kolegy a zaměstnanci Respektuje rodinné soukromí, nezveřejňuje důvěrné informace Využívá odborná periodika, metodickou knihovnu školy apod. Praxe byla/nebyla realizována v plném rozsahu (zaškrtněte). Podpis cvičné učitelky/cvičného učitele: Datum:

16 Režim dne:

17 PŘÍPRAVA NA DIDAKTICKY CÍLENOU ČINNOST V MŠ Příprava na praxi dne: Věková skupina dětí: Integrovaný blok: Tematická část: číslo Cíle (viz. výše - KOVY, TVP, ŠVP) Cíle nabízených činností (viz. Konkretizované výstupy z pěti vzdělávacích oblastí (RVP PV - KOVY), ŠVP, TVP) : Nabízené činnosti: - název činnosti - konkretizovaný cíl činnosti - popis činnosti: čas motivace činnosti metoda (metodický postup), (u pohybových činností (rozcvička) grafické znázornění) - (rizika činnosti) - (metoda evaluace činnosti) Organizační forma skupinová, frontální, individuální Pomůcky Metoda evaluace nabízených činností:

18 ZÁZNAM Z PRAXE V MŠ Záznam z praxe dne: Hospitace / Výstup číslo Cíle (viz. výše - KOVY, TVP, ŠVP) Věková skupina dětí: Integrovaný blok: Tematická část: Cíle nabízených činností (viz. Konkretizované výstupy z pěti vzdělávacích oblastí (RVP PV - KOVY), ŠVP, TVP) : Charakteristika nabízených činností podle režimu dne: Organizační Pomůcky forma skupinová, frontální, individuální čas Příchod, Volné hry a aktivity dětí Dopolední svačina Didakticky cílená činnost (Komunikační kruh, Pohybové a zdravotně preventivní aktivity), Pobyt venku atd. Oběd Odpočinek, relaxační činnost Odpolední svačina Spontánní hra dětí, Skupinové činnosti, Pobyt venku

19 HODNOCENÍ PRAXE V MŠ DNE: Z hlediska dětí: 1. Jaké bylo chování dětí během didakticky řízených činností i mimo ně? 2. Jak děti hodnotily nabízené činnosti (činnosti se jim líbily, bavily je/nelíbily, nebavily je)? 3. Bylo dosaženo stanovených výchovně vzdělávacích cílů (co se děti naučily, co se jim povedlo)? 4. S jakými obtížemi se děti potýkaly při dosahování stanovených cílů a proč (co se dětem nedařilo, nepovedlo a jak by se tomu dalo předcházet)? Sebereflexe žáka/ žákyně, studenta/studentky: 1. Co jsem prožívala během didakticky řízených činností i mimo nich? 2. Co hodnotím pozitivně na své práci? 3. Bylo dosaženo stanovených výchovně vzdělávacích cílů (co se mi dařilo, povedlo)? 4. S jakými obtížemi jsem se potýkala při dosahování stanovených cílů a proč? 5. Jaké jsou moje doporučení pro zkvalitnění mé práce? Případná doporučení učitelky, poznámky k praxi: Podpis cvičné učitelky/cvičného učitele:

Portfolio pedagogické praxe 4. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 4. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 4. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žákyně/žáka:

Více

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika

Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium Praha 6, Evropská 33 Portfolio pedagogické praxe 1. ročník SOŠ Pg Předškolní a mimoškolní pedagogika Jméno žáka:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 35/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as104 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: 71. mateřská škola Ústí nad Labem,

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rudíkov 675 05 Rudíkov 167 Identifikátor: 600 121 569 Termín konání orientační inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Mateřská škola Radomyšl, okr. Strakonice Adresa: Podolská 164, 387 31 Radomyšl Identifikátor zařízení: 600 063

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krhanice, okres Benešov. U školy 150, 257 42 Krhanice. Identifikátor školy: 600 041 573

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krhanice, okres Benešov. U školy 150, 257 42 Krhanice. Identifikátor školy: 600 041 573 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Krhanice, okres Benešov U školy 150, 257 42 Krhanice Identifikátor školy: 600 041 573 Termín konání inspekce: 25. říjen 2004

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23. Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600035 182

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23. Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600035 182 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23 Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1 Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Dasný 38, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy:

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388. Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy. Identifikátor školy: 600 040 968 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388 Parmská 388, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy Identifikátor školy: 600 040 968 Termín konání inspekce: 26.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1082/07-09 Mateřská škola, Sloupno Adresa: Sloupno 69, 503 53 Smidary Identifikátor: 600 088 138 IČ: 70 993 505 Místo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA 50/10 Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 Adresa: Mateřská škola, Svojšovická 3/2923, 141 00 Praha 4 - Spořilov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 75 033 135 Identifikátor: 600 044 025 Právní forma: Zastoupená: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí. Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun. Identifikátor školy: 600 103 358

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí. Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun. Identifikátor školy: 600 103 358 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun Identifikátor školy: 600 103 358 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní škola Mileč, okres Plzeň - jih Základní škola Mileč 45, 335 01 Nepomuk Identifikátor školy: 600070565 Termín konání orientační

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání

ŠVP ŠD. Specifičnost ŠD: Obsah zájmového vzdělávání ŠVP ŠD je řízeno podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-361/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, 675 07 Čechtín IČO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola 1.- 4. ročník Zeiberlichova 49, 644 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 511 Zřizovatel: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70,

Více

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují.

Při přijetí dítěte evidujeme potřebné údaje v Přihlášce a Evidenčním listě. Při opakované návštěvě se tyto údaje již nezapisují, ale se ověřují. Provozní řád 1. Hlídání dětí školička Skřítci na Štědříku Je zařízení určeno pro děti ve věku od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení našeho zařízení. Provozní

Více

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující:

Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu. Původ a historie programu Step by Step. Step by Step (ZaS) je vzdělávací program zdůrazňující: Step by Step - Vzdělávací program Začít spolu Alternativní pedagogika teze k tématu Duben 2006 Původ a historie programu Step by Step Původní inspirace vznikla jako reakce na komplikovanou situaci ve vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Netolice, okres Prachatice Tyršova 523, 384 11 Netolice Identifikátor školy: 600062694 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5

Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Skartační znak: V 5 Škola: Mateřská škola, Rohoznice 145 Školní řád mateřské školy Spisový znak: Účinnost od: 1. 9. 2015 Vypracovala: Skartační znak: V 5 Alena Poláčková Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670 U Kaple 670, 725 29 Ostrava-Petřkovice Identifikátor zařízení: 600 143 767 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Mateřská škola Dašice, okres Pardubice Adresa: Sadová 440, 533 03 Dašice Identifikátor zařízení: 600 095 291 Zřizovatel: Město Dašice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Vltavou ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21, PSČ 398 58 Identifikátor školy: 600 061 663

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2015 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi České

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Koberovy

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Koberovy ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Koberovy Koberovy 140, 468 22 Železný Brod Identifikátor: 600 078 108 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola, Praha 8, Burešova 14 Adresa: Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy Identifikátor školy: 600 039 749 Zřizovatel: Městská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 95/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 95/09-01 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 Adresa: U Zásobní zahrady 6/2697, 130 00 Praha 3 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-150/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Zachotín, okres Pelhřimov Zachotín 37, 393

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Dlouhoňovice, Školská 71 Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk Identifikátor: 600 103

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-999/07-01 Název školy: Mateřská škola Větrníček v Praze 12 Adresa: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor: 600 036 812

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Kociánka 6, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 024 954 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Identifikátor školy: 600 098 796 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola T. G. Masaryka České Budějovice, Nové Vráto Adresa: Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice - Nové Vráto Identifikátor

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu

Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Příloha č. 1 Tabulka pro I. fázi výzkumu Kritéria Záznamy z pozorování 1) ORGANIZACE ŽIVOTA DĚTÍ Pravidelný denní řád je podle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, činnostem a aktivitám dětí Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Libštát, okres Semily. Adresa: 512 03 Libštát 212. Identifikátor školy: 600 098 745 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Libštát, okres Semily Adresa: 512 03 Libštát 212 Identifikátor školy: 600 098 745 Termín konání inspekce: 2. 3. června 2004 Čj.:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více