ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne od do další aktualizace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne od do další aktualizace. Platnost 1

2 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem našeho života Charakteristika: Tak jako děti zahřívají naši duši, tak i my chceme dětem zahřát jejich srdíčka. Cíl: Podporovat individuální zájmy a potřeby dítěte, rozvíjet duševní a tělesnou zdatnost, začlenit se do kolektivu, hravou formou rozšiřovat znalosti o okolním světě a rozvíjet schopnost samostatného učení a hledání poznatků potřebných k životu. 2

3 OBSAH 1. Základní údaje o mateřské škole a jejím vzdělávacím programu str. 5 - název a sídlo školy, zřizovatel, IČO, tel./fax, bankovní spojení, , internetová adresa, součásti školy, ředitel školy, zpracovatelé vzdělávacího programu 2. Obecná charakteristika školy str. 6 - lokalita školy, charakter budovy a okolí, uspořádání a počet tříd - spolupráce s partnery 3. Podmínky a organizace vzdělávání str věcné vybavení životospráva dětí psychosociální podmínky organizace dne spolupráce s rodiči způsob řízení sociální klima zdraví a bezpečnost 4. Charakteristika vzdělávacího programu str zaměření a cíle - zásady, metody 5. Vzdělávací obsah str tematické bloky 6. Systém hodnocení a evaluace školy str plán hospitací 7. Závěr str. 18 3

4 Přílohy: Směrnice k placení Provoz MŠ v době prázdnin Přijímání dětí do MŠ Spolupráce s rodinou Organizační řád školy Pracovní řád Provozní řád Pracovní náplně a odpovědnosti zaměstnanců TVP pro MŠ Režim dne 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Základní a mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín SÍDLO: Pozděchov 192, , okres Vsetín TELEFON: IČO: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB ŘEDITEL: Mgr. Ludmila Skanderová VEDOUCÍ UČITELKA: Marta Šimarová Zpracovala vedoucí učitelka Marta Šimarová ve spolupráci s učitelkou Šárkou Mikulcovou. 5

6 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola sídlí v jedné budově se základní školou. Má dvě třídy pro 35 dětí s celodenním provozem. Zřizovatelem MŠ je obec Pozděchov, okres Vsetín. Adresa: OÚ Pozděchov 215 Spolupráce se ZŠ Pozděchov: - návštěvy předškolních dětí v ZŠ - společné akce pro děti - učitelky jsou přítomny u zápisu dětí do ZŠ - výměna poznatků mezi pedagogy MŠ a ZŠ Spolupráce s obcí: - vzájemné informace - finanční vztah obce a MŠ - účast dětí na programech a kulturních akcích obce - výstavy výtvarných prací - akce pro obyvatele obce Dále spolupracujeme: - s MŠ Leskovec (výměna poznatků a metod práce) - s MŠ Val. Polanka - s knihovnou ve Val. Polance - s LŠU ve Val. Polance 3. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola má vyhovující prostorové podmínky. 1. třída je prostorově menší, určena pro mladší děti, slouží i jako lehárna. Kapacita je 10 dětí. Prostor třídy je využíván pro hru dětí ve skupinách i pro společné činnosti jak spontánní tak řízené. Hračky a nábytek jsou postupně doplňovány a obměňovány dle potřeby a finančních možností. Hračky jsou dětem přístupné, jsou uloženy v prostoru. 2. třída je velká a prostorná, navštěvuje ji 25 starších dětí. Herna s námětovými koutky je využita i pro polední odpočinek dětí. Ve skříňkách do kterých mají děti volný přístup a kde mají věci své pevné místo jsou uloženy drobné stavebnice, skládačky, stolní hry apod. Postupně podle potřeby dovybavujeme. Materiál k činnostem výtvarným a pracovním je ukládán na přístupném k tomu určeném místě k volnému použití. Výrobky a výtvory si děti berou domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor školy, takže si je mohou prohlédnout děti i rodiče. 6

7 Budova mateřské školy je obklopena zahradou. Je zde řada vzrostlých stromů, které zajišťují dostatek stínu v letních měsících při pobytu na dvou pískovištích. Pískoviště využíváme v případě příznivého počasí. Procházky v okolí nejsou ideální, problémem je hlavní cesta a dále pak vedlejší cesta vedoucí k pile. Hledáme možnosti pro vybavení zahrady novými prvky. Šatny jsou vybaveny šatními bloky, každé dítě má stálé místo vyznačené značkou. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 3.1 VĚCNÉ VYBAVENÍ - doporučení vyplývající z analýzy podmínek školy pro učitelky MŠ - postupně dovybavit námětové koutky - vybavení zahrady (nové hrací plochy a prvky, výměna písku) - podle finančního rozpočtu školy Škola je vybavena většinou starším nábytkem ne zcela vyhovujícím potřebám věkové skupiny, která MŠ navštěvuje. Postupně se začíná s vybavováním novým nábytkem kontejnerového stylu, který lépe vyhovuje potřebám jak dětí, tak i pedagogických pracovníků. Starší nábytek je využíván spíše na pomůcky pro pracovnice MŠ. Nově zakoupené stoly a židle vyhovují hygienickým normám. V letošním roce zřizovatel investoval nemalé finanční prostředky do úpravy hygienického zařízení i 1.třídy. Toto opatření si vyžádaly zvyšující se počty dětí. 3.2 ŽIVOTOSPRÁVA Stravování v MŠ: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů, děti mají stále k dispozici e třídě i při pobytu venku dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny. Dle věku využívají děti sebeobslužný styl svačin a obědů. Příprava stravy se řídí výživnými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup potravin a hygienickými normami pro stravování. Finanční částku určí vedoucí stravování a ta musí být schválena vedením školy. Změny v poplatku musí být nahlášeny nejméně 10 pracovních dnů před nabytím platnosti. Pro děti v MŠ tato částka obsahuje: - Ranní svačinu 7

8 - Ovocnou svačinu - Oběd - Odpolední svačinu - Pitný režim (tekutiny podávané v průběhu celého dne) Pokud je dítě přítomno v MŠ, musí odebírat jídlo (Vyhl. 14/2004 Sb. O předškolním vzdělávání 4 odst.1). Oběd je možno odhlásit jen tehdy, je-li dítěti vystaveno lékařské potvrzení, kterým se stanoví nutnost dodržovat u dítěte dietní stravování, které nemůže škola zajistit. Po dohodě je možno dětem přinést oběd,který personál MŠ ohřeje v mikrovlnné troubě. Zásady stravování: Pobyt venku: - Nově přijaté dítě obdrží přihlášku, kterou rodiče přinesou nejpozději v den nástupu do mateřské školy - Nepřítomnost dítěte je třeba odhlásit den předem a to do 10 hodin formou zápisu do sešitu anebo telefonicky vedoucí stravování na čísle V případě nemoci dítěte mohou rodiče první den odebrat stravu do jídlonosiče, další dny je nutné dítě omluvit - Za neodhlášenou stravu výše uvedeným způsobem se peníze nevracejí - Stravné a provozní poplatek rodiče uhradí u vedoucí stravování vždy první den v měsíci - Vzniklé přeplatky se vracejí odečtením z částky za další měsíc. Pobyt venku je přizpůsoben aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období, denně se sleduje hlášení o stavu ovzduší. Při pobytu venku převažují spontánní činnosti a děti jsou podněcovány sportovním náčiním i samostatným vybavením zahrady k pohybovým aktivitám. Odpolední odpočinek: Odpolední odpočinek je přizpůsoben věku dětí i individuálním potřebám jednotlivých dětí. Děti mohou jen odpočívat s hračkou na lehátku, k odpočinku je využívána relaxační hudba a děti s nižší potřebou spánku jsou zapojeny do klidného programu. 3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Adaptačnímu procesu je věnována velká pozornost. Nové děti mají individuálně upravenou dobu pobytu v mateřské škole. Podle reakcí dítěte a jeho chování přichází rodiče pro děti během dopoledne. O délce pobytu rozhodne učitelka podle chování dítěte. Týká se nově přijatých dětí všech věkových skupin. Seznámení se s prostředím mateřské školy a s pravidly chování v mateřské škole je věnován dostatek času, aby se děti cítily bezpečně a jistě. 8

9 Zkušební doba je 3 měsíce. Neadaptuje-li se dítě během této doby nebo vzniknou-li jiné potíže, může být dítěti docházka ukončena. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Ve třídách jsou respektována vztahová pravidla, s nimiž jsou děti průběžně seznamovány. Jakékoliv zesměšňování či podceňování dětí je nepřípustné. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem. 3.4 ORGANIZACE DNE Denní řád je dostatečně pružný, aby nervozita a spěch děti nezatěžoval, žádné dítě není zvýhodňována, osobní svoboda dítěte je vyvážená s nezbytnou mírou omezení spojenou s dodržováním pravidel a řádu školy, pedagogové se vyhýbají nepřiměřenému organizování dětí, nepodporují nezdravou soutěživost. Po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole usilují učitelky i ostatní personál o uspokojení individuálních potřeb dítěte. O potřebě zvláštní péče jsou rodiče povinni učitelku informovat a spolupracovat s učitelkou v zájmu dítěte tak, aby jeho pobyt v mateřské škole byl užitečný a radostný. V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. ŠKOLNÍ ŘÁD - Ráno se děti scházejí a hrají si podle vlastní volby, zapojují se do tvořivé výtvarné a pracovní činnosti připravené učitelkou nebo se zapojují do jiných skupinových činností dle jejich zájmu. Při těchto činnostech se děti učí komunikovat spolu navzájem s učitelkou a ostatními dospělými osobami. - Dopolední svačina - Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, hry na rozvíjení obratnosti, sebedůvěry - Prvky společenské výchovy, návyky, stolování - Individuální, skupinové nebo společné činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte 9

10 - Poznání sebe sama a svého okolí a tvořivého ovlivňování toho, co se v životě dítěte děje - Pobyt venku smyslové snímání, seznamování s přírodou, tělesné aktivity - Oběd - Kulturní a hygienické návyky, prvky správné výživy, smyslové snímání - Odpočinek 1 2 hodiny, děti odpočívají s vlastní hračkou, je zařazována relaxační hudba, postupně děti vstávají a zabývají se klidovými činnostmi, učí se ohleduplnému chování k odpočívajícím dětem - Odpolední svačina - Hry zájmové činnosti a zapojení do zájmových kroužků,dokončování činností z dopoledne 3.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI Učitelka musí respektovat rodinu, nemůže vnucovat něco, co rodina není ochotna přijmout. Ve vztahu k rodičům vystupuje tolerantně, otevřeně, upřímně, ohleduplně, vyrovnaně. MŠ je místem společného setkávání, které začíná vstupem dítěte do MŠ. Rodina i mateřská škola si do tohoto vztahu přináší své představy, co od druhé strany očekávají. Proto o svých představách, v zájmu dítěte, diskutují, navrhují řešení, na kterém se společně snaží dohodnout. A toto je o zájmu, zapojení, otevřenosti, důvěře a podpoře. Formy spolupráce: - Třídní schůzky (informovat rodiče o koncepci školy) - Individuální konzultace: rodiče x učitelka - Nástěnky - Výstavky dětských prací a výrobků - Besídky - Plánování a organizování společných akcí - Umožnit rodičům vyjádřit své nápady, iniciativu, názory anketa - Dle možností využít spolupráce rodičů při drobných opravách hraček, šití doplňků - Společné činnosti dětí a rodičů - Výlety i s účastí rodičů (pokud mají zájem a čas) - Publikační informace o činnosti školy v místním měsíčníku a na webu školy Práva a povinnosti rodičů: - Rodiče se mohou zapojovat do práce školy - Spolupracovat s učitelkami - Sledovat výchovnou práci ve třídě - Nahlásit každé infekční onemocnění dítěte i členů rodiny - Vodit dítě do MŠ čisté a upravené 10

11 - Rodiče, kteří pověří vyzvedávání dítěte jinou osobou, musí vyplnit formulář Prohlášení o vyzvedávání dítěte - Přivádějí a odvádějí děti ve stanovenou dobu a dítě musí osobně předat učitelce - Částku za stravné a na neinvestiční výdaje platí hotově vedoucí školní jídelny ve stanovené době a termínech - V prostorách mateřské školy je zakázáno kouření, distribuce drog a jiných omamných látek - Doporučujeme nedávat dětem do MŠ drahé předměty - Případné připomínky mohou rodiče řešit s vedoucí učitelkou či ředitelem 3.6 ZPŮSOB ŘÍZENÍ Společné zařízení: - Ředitelka - Vedoucí učitelka - Učitelky - Provozní pracovnice Pedagogické pracovnice (průměrný věk 41let): - 1 vedoucí učitelka (SPgŠ učitelství MŠ) trvalý pracovní poměr - 2 učitelky doplňující si dálkově pedagogické vzdělání pro MŠ trvalý pracovní poměr Provozní zaměstnanci: - 1 uklizečka Řízení mateřské školy: Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Všichni pracovníci mají určeny osobní úkoly, které průběžně plní. Je vytvořen informační systém a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy, je jim ponechán dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Všichni se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Práce všech zaměstnanců je průběžně vyhodnocována. Pedagogický sbor pracuje jako tým, jsou zapojováni ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Školní vzdělávací program se zpracovává ve spolupráci s ostatními pedagogy a je průběžně doplňován. Z výsledků kontrolní a evaluační činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se spádovou základní školou. MŠ též spolupracuje s odborníky PPP při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 11

12 3.7 SOCIÁLNÍ KLIMA Pro naši MŠ je důležitá celková pohoda. Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy a jejich kvalita. Naší snahou je být k sobě navzájem tolerantní, slušní, zodpovědní a vzájemně spolupracovat. Informovanost zaměstnanců: Informace se předávají buď na pedagogických poradách nebo vnitřními nařízeními, na kterých svým podpisem zaměstnanec potvrdí, že byl s nařízením seznámen. Sociální klima pro děti: - bezpečné prostředí - uspokojivé vztahy s ostatními - podílet se na všech činnostech se všemi společně - pociťovat neustálou podporu dospělých - dostatek prostoru pro osobní iniciativu - mít určitou odpovědnost - mít úctu k ostatním, k hodnotám pravdomluvnost, pracovitost, úcta k výsledkům práce jiných Sociální klima pro dospělé: - úcta ke každému - důvěra - bezpečí pro děti i dospělé - pracovní morálka všech - dostatek příležitosti pro seberealizaci - obnova a zlepšování pracovního prostředí i celé školy 3.8 ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Z hlediska zdravotní a hygienické péče o děti dbáme na klidné prostředí, pitný režim, režim, který zohledňuje individuální potřeby dětí, střídání odpočinku a činností, střídání náročných a méně náročných činností. Při zajišťování některých akcí je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví dětí i zaměstnanců. Třídy i ostatní prostory jsou pod pravidelným dohledem bezpečnostního technika. Všichni zaměstnanci jsou včas a opakovaně školeni. Úklid je prováděn pravidelně moderními a šetrnými úklidovými prostředky. Bezpečnost dětí: O bezpečnost dětí pečují především pedagogické pracovnice, v případě potřeby i ostatní zaměstnanci. Ráno děti vodí rodiče (zákonný zástupce), kteří jsou povinni dítě předat pedagogické pracovnici. 12

13 Po předání dítěte za bezpečnost dítěte zodpovídají pedagogické pracovnice. Při pohybových aktivitách je třeba zvýšený dozor na děti. V případě jakékoli závady, která by mohla ohrozit bezpečnost dítěte je povinností kteréhokoliv zaměstnance nahlásit tuto závadu a to zápisem do sešitu závad, který je umístěn ve sborovně školy a po příchodu vedení školky i tomuto vedení. Školník je povinen tuto závadu okamžitě odstranit, do té doby děti nesmí do těch prostor, kde se závada vyskytuje. Hygiena: V prostorách MŠ je nově opravené hygienické zařízení, které plně vyhovuje hygienickým požadavkům na školská zařízení (Příloha č.1 k vyhlášce 108/2001 Sb.). Prostorové podmínky MŠ, které stanoví výše jmenovaná vyhláška jsou vyhovující. Úklid je prováděn: - denně stírání podlah vlhkým hadrem, okenních parapetů, nábytku, krytů na radiátory, vynášení odpadků ze všech košů v MŠ - denně čistící prostředky s dezinfekcí umyvadla, záchody - 3x týdně vysát plochy pokryté koberci - 1x za týden umýt svislé plochy hygienického zařízení dezinfekcí - 2x ročně celkový úklid školy s umytím oken - 1x za dva roky vymalovat prostory MŠ Veškeré čistící prostředky musí být skladovány tak, aby nebylo možné požití dětmi nebo jakýkoliv kontakt s těmito prostředky. Mateřská škola má samostatnou místnost určenou k odpočinku dětí. Lehátka se neuklízí, nechávají se rozestlaná důkladně větrat. Ostatní lůžkoviny jsou uloženy v uzavřených skříních. Peřinky se převlékají jedenkrát za tři týdny, rodiče perou povlečení doma. Ručníky se mění jedenkrát týdně (když je potřeba i častěji), perou se v MŠ provozní pracovnice. Použité prádlo je skladováno v předsíňce před místností s automatickou pračkou, ve větratelném koši na prádlo. 13

14 4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Mateřská škola je součástí společného právního subjektu se základní školou. Nachází se ve vesnickém prostředí Valašska. MŠ je zaměřena všestranně a hlavním cílem je začlenit děti do kolektivu, seznamovat děti s poznatky o světě kolem nás a vést děti k ochraně přírody a udržování valašských tradic. Provoz MŠ je celodenní a kapacita je 35 dětí. Při plné kapacitě fungují v MŠ dvě oddělení jedno pro maximální počet 25 dětí a druhé pro maximálně 10 dětí. V tomto případě pracují v MŠ 3 pedagogické pracovnice. Děti jsou zpravidla přijímány k 1. září. Zápis probíhá koncem dubna a to formou Dne otevřených dveří. Rodiče v den zápisu vyplní přihlášku. Evidenční list dítěte donesou v den nástupu dítěte do MŠ. Pokud to dovoluje kapacita a rodiče potřebují umístit z vážných důvodů dítě v průběhu školního roku, je možno toto dítě přijmout. Po ukončení docházky do MŠ děti nastupují většinou do ZŠ v Pozděchově. Protože MŠ a ZŠ jsou v jedné budově, chodíme v průběhu roku s dětmi na návštěvu do ZŠ a tím se jejich vstup značně ulehčuje. V měsíci lednu je individuálně doporučován rodičům odklad školní docházky u dětí, které jsou ještě špatně adaptované do kolektivu (plačtivost, nesamostatnost při vykonávání běžných úkonů sebeobsluhy), tzn. sociálně nezralé děti, dále pak děti, které nejsou tělesně zdatné a děti, které mají větší problémy s učením. Odklady jsou před zápisem konzultovány s vedením školy, které při zápisu podrobněji prověří školní zralost těchto dětí. V dalším roce je těmto dětem věnována zvláště pečlivě individuální péče. Vzdělávání v naší MŠ probíhá především hravou formou. Využíváme prvků dramatiky k navození potřebné atmosféry pro dané téma. Obě učitelky jsou výtvarně zaměřeny. Proto hodně aktivit probíhá touto formou činnosti. Sedavé zaměstnání je kompenzováno pohybovou aktivitou, pro kterou se MŠ materiálně vybavuje. Hodně činností probíhá také při pobytu venku a to zejména v jarním a letním období. Znalosti děti získávají také při vycházkách, částečně hromadně, ale vždy jsou tolerovány individuální zvláštnosti a potřeby dítěte. Děti se do činností nenutí, ale většinou vhodnou motivací se všechny děti zapojí do některé z nabízených aktivit. Činnosti nad rámec pravidelných aktivit: - Podzimní tvoření s rodiči - Jarmark - Vánoční besídka pro rodiče - Den otevřených dveří - Jarní tvoření s rodiči - Oslava dne matek v DK - Výstava dětských prací - Jednodenní výlet 14

15 - Rozloučení s předškoláky Cíle naší mateřské školy: - šťastné a spokojené děti radostně a v klidu si prožít roky v MŠ - spokojení rodiče, spolupráce s rodiči - umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnosti - individuální přístup s respektováním specifických potřeb jednotlivých dětí - umožňovat dostatek pohybu - pomoc dětem při adaptaci v MŠ, bezproblémový přechod do MŠ Profilace mateřské školy: Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Stále bude dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností bude umožňovat jej dotvářet. Je uspořádán do 11 tematických celků. Tyto celky se dále rozpracovávají do jednotlivých podtémat. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Na co je kladen důraz: - na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem - na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost - na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás - na emoční prožitky dětí před získanými výsledky v řízených činnostech - na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a využívat tvořivé improvizace (okamžité reagování na situaci, kterou děti vytvoří) - didakticky zacílené činnosti realizované především ve skupinách a individuálně - orientace na zájem dětí o učení a poznávání - práce s dětmi směřovaná k zaměření školy radostné prožití celého dne v MŠ - Zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte (tělesné, rozumové, sociální, citové) + důraz na péči o děti s OŠD (individuální vzdělávací plán) 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Název: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Hlavní tematické bloky: 15

16 1. Kamarádi, mějme se rádi 2. Barevný svět 3. Život kolem nás 4. Kouzelný svět 5. Paní zima kraluje 6. To jsem já a to jsi ty 7. Pohádkový svět 8. Vítání jara 9. Kouzelné jaro 10. U nás doma 11. Život na zemi 12. Veselé léto Tyto tematické celky budou naplněny podtématy v třídních programech. Obsahem budou činnosti ze života člověka, tradice, slavnosti, ale i podtémata vycházející ze složitého života společnosti a zájmů dětí. Každé hlavní téma je rozpracováno do jednotlivých týdenních podtémat. Podtémata se mohou volně měnit podle momentální potřeby nebo situace. Metody a formy práce: Metody a formy práce vycházejí z přirozených dětských činností, odpovídající vyspělosti dítěte předškolního věku, respektují individualitu dítěte a základní poznatky z této oblasti. Prostředky předškolní výchovy: Hlavním prostředkem je hra spontánní, řízená. Řízené činnosti jsou skupinové, individuální. Zásady: Je důležité mít na zřeteli biologické, psychologické a specifické zvláštnosti dětí předškolního věku. 6. SYSTÉM HODNOCENÍ A EVALUACE ŠKOLY Školní vzdělávací program je pravidelně podrobován analýze a konfrontován s třídním vzdělávacím programem a naopak. Analyzován je i běžný pedagogický proces a z výsledků této každodenní analýzy jsou vyvozovány odpovídající závěry a jejich reflexe je samozřejmostí pro další vzdělávání. Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy, tu provádí jednotlivý pedagog a na úrovni školy ji provádí celý pedagogický sbor. Hodnocení individuálních pokroků dítěte je 16

17 zaznamenáváno na hodnotícím listě písemnou formou. Pedagogická evaluace zajišťuje, porovnává, charakterizuje a vysvětluje kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu a jeho výsledků. Školní i třídní vzdělávací program je vypracován do další aktualizace. Způsoby hodnocení evaluace: - Evaluace práce učitelek denní diskuze, analýzy plánů, hodnocení práce ve třídě - Sebehodnocení denní zápisy v třídní knize, vyhodnocení práce - Podmínky práce všichni zaměstnanci MŠ - Hodnocení práce učitelky hospitace vedoucí učitelkou - Návaznost ŠVP, TVP na RVP PV průběžně - Evaluace TVP MŠ 1x ročně - Evaluace vzdělávacích výsledků u jednotlivých dětí záznamy o dětech 2x ročně Kontrolní činnost zodpovídá: - Kontrola návaznosti ŠVP a TVP na RVP PV: ředitelka, vedoucí učitelka - Aktualizace TVP: obě učitelky (1x ročně), ředitelka, vedoucí učitelka - Vedení dokumentace: ředitelka, vedoucí učitelka (1x měsíčně) - Příprava na práci učitelky: ředitelka, vedoucí učitelka (5x ročně) viz. plán hospitací - Hodnocení pracovníků: ředitelka - Hodnocení spolupráce s rodiči dotazníky, vyhodnocení 1x ročně Plán hospitací: Září říjen - Tvorba a vylepšování třídního vzdělávacího programu - Kontrola vedení dokumentace Listopad prosinec Leden únor - Kontrola materiálního zajištění MŠ - Kontrola estetické výzdoby MŠ - Příprava besídky pro rodiče - Hospitace individuální přístup k dítěti - Hospitace promyšlenost celodenních činností - Kontrola individuálního hodnocení dětí - Kontrola nástěnky pro rodiče, vhodnost článků, vyvěšování a včasná aktualizace třídního plánu - Hospitace návaznost témat v třídním programu zamyšlení se nad nimi 17

18 Březen duben - Kontrola třídní dokumentace - Kontrola matriky MŠ, evidenčních listů a ostatních dokumentů - Hospitace porovnání pokroku dětí v samostatnosti, jak učitelky vedou děti k samostatnosti Květen červen - Kontrola třídní dokumentace, návrhy dokumentace na archivaci - Hospitace zaměřit se na přenášení co nejvíce činností do pobytu venku - Pokusit se o materiální zabezpečení 7. ZÁVĚR Tento ŠVP je východiskem pro zpracování TVP na konkrétní podmínky naší MŠ. Školní vzdělávací program bude na konci školního roku vyhodnocen. Toto hodnocení povede k zamyšlení a vytvoření nových cest pro zlepšení naší práce. 18

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-375/13-J. Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-375/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Sedlec, okres Třebíč Sedlec 74, 675 71 Náměšť

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB. Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o škole: Název školy: Základní škola Valašské Meziříčí,

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Zřizovatelem mateřské školy je město Holešov Ředitelka Mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb.,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk. Odloučené pracoviště: Šumavská 15.

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk. Odloučené pracoviště: Šumavská 15. Odloučené pracoviště: Šumavská 15 Plán práce pro školní rok 2013-2014 Zpracovala: Jana Benešová VOP Šumperk 31.8.2013 1 Obsah plánu práce ve školním roce 2013-2014 1. Identifikační údaje o mateřské škole...

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice

Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Malšice 1 Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. 2 Obsah Identifikační údaje...

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více