MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 390/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 364 ze dne Záměr spolupráce se společností Praha Plaza s.r.o. na výstavbě veřejné vybavenosti v souvislosti se stavbou Obytný soubor Červený dvůr Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. zájem společnosti Praha Plaza s.r.o. postavit v souvislosti se stavbou Obytný soubor Červený dvůr samostatně stojící mateřskou školku na pozemku 1492/49, k.ú. Strašnice a následně ji darovat městské části Praha 3 s tím, že městská část se stane jejím vlastníkem a provozovatelem, jak je uvedeno v dopise společnosti Praha Plaza s.r.o., který je přílohou č.1 tohoto usnesení 2. Odbornou rešerši - spoluúčast privátního sektoru na veřejné infrastruktuře, zpracovanou Fakultou architektury ČVUT, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. záměr spolupráce MČ Praha 3 a společnosti Praha Plaza s.r.o. ve smyslu naplnění bodu I.1. u k l á d á Mgr. Ondřeji Rutovi, zástupci starostky 1.1. připravit návrh právně vymahatelné písemné formy dohody se společností Praha Plaza s.r.o dále jednat se společností Praha Plaza s.r.o. a výsledky jednání předložit RMČ k projednání Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.364 ze dne Žádost společnosti Praha Plaza s.r.o.

3 Příloha č.1 usnesení č.364 ze dne Žádost společnosti Praha Plaza s.r.o.

4 Příloha č.1 usnesení č.364 ze dne Žádost společnosti Praha Plaza s.r.o.

5 Odborná rešerše spoluúčast privátního sektoru na veřejné infrastruktuře pro posouzení projektu Nákladového nádraží Žižkov Říjen 2013 Zpracovatel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Thákurova 7, Praha 6 Zpracovatelský tým Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel Ing. arch. Vít Řezáč, ČVUT v Praze FA 1

6 Obsah Úvod 3 Část A Rešerše zahraničních příkladů 1. Německo 6 Příklad projektu Hamburg Altona 2. Rakousko Velká Británie 22 Příklad projektu King s Cross Londýn 4. Finsko Dánsko 34 Část B Modely spolupráce veřejného a soukromého sektoru 1. Vyhodnocení použitelnosti zahraničních modelů Modely v ČR 2.1 Právní rámec Institucionální rámec Plánovací smlouva Dohoda o parcelaci Veřejnoprávní smlouva Public private partnership Doporučení 63 Část C Kontaktní osoby 67 Slovník pojmů 68 Literatura 70 Přílohy 72 Metodický pokyn MMR ČR k plánovací smlouvě 2

7 Ú V O D Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je na začátku 21. století výrazným tématem po celé Evropě. Měnící se poměr vlivu veřejné správy a finančních možností soukromého sektoru je předmětem hledání nových modelů spolupráce. Toto hledání je podmíněno třemi základními faktory : - formou veřejné správy (státní, regionální, místní) a existujicí legislativou - investiční politikou soukromých subjektů - spoluúčastí veřejnosti na procesu přípravy Ty vytvářejí prostředí, ve kterém se proces přípravy a realizace projektu odehrávají. Všechny evropské země se pokoušejí o vytvoření optimálních modelů, navazujících na jejich dosavadní právní, územně-plánovací a stavební praxi. Současná situace velkých rozvojových souborů v Čechách může být charakterizována jako stav, kdy dlouhodobé nástroje územního rozvoje prakticky nefungují. Rozumíme tím následující : Politicky jasná představa o rozvoji konkrétního území není dostatečným způsobem definována a ukotvena v Územní dokumentaci, jež by potom každému majiteli pozemku v daném území srozumitelně definovala podmínky jeho stavebích aktivit při zachování nezbytných cílů veřejného sektoru. Tato situace způsobuje zásadní problém na obou stranách : - jak na straně veřejného sektoru, který je politicky i věcně za řešení územní problematiky zodpovědný tak i na straně soukromého sektoru, který se nachází v různých fázích přípravy svých projektů a nese značná finanční rizika při nepředvídatel -ném vývoji rozvojových území. Smyslem této studie je hledání jasnějších vztahů mezi veřejným sektorem a soukromými rozvojovými společnostmi, které by mohly v konkrétních situacích vést ke vzájemným dohodám. Za pomoci dohodnutých principů by pak rpzvoj v kritických územích mohl pokračovat ke smysluplným výsledkům. Pro vlastní práci, ale i pro srovnatelnost zahraničních případů, doporučujeme vymezit zásadní pojmy, které se budou v dalších textech často opakovat : - feasibility study / studie proveditelnosti - stavebník - veřejný sektor - veřejný zájem - veřejná infrastruktura - strategické plánování - územně plánovací informace - územní studie - plánovací smlouva - dohoda o parcelaci 3

8 Pozornost této studie se zaměří na způsoby spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v různých fázích přípravy projektů. Forem spolupráce, vzájemného rozdělení rizika a zodpovědnosti za řízení celého procesu existuje celá řada, jak vidno z uvedených příkladů. Možnosti různých účastníků procesu mohou být velmi odlišné jak po odborné, tak i finanční a právní stránce. Nutno ovšem důsledně rozlišovat : - fáze iniciační - fáze projekční - fáze realizační - fáze udržitelné exploatace Autoři studie si nečiní nárok na vyčerpávající zmapování související problematiky a jsou si vědomi řady úskalí jak ve složité územně právní legislativě, tak i obtížně čitelných dohodách z minulosti v konkrétních případech. Věříme však, že tato rešerše napomůže pochopení celkové problematiky a prostudováním dílčích studií může inspirovat k nalezení reálného řešení konkrétních situací na území Prahy, specificky pak na území Žižkovského nákladového nádraží. 4

9 Část A Rešerše zahraničních příkladů 5

10 A1 Německo Opatření na financování infrastruktury u soukromých stavebních záměrů V Německu je územní plánování v obecné rovině ošetřeno ve spolkovém stavebním zákoně (Baugestez), zemské vlády vydávají svoje stavební řády (Bauordnung) a prováděcí vyhlášky (Richtlinien). Opatření na financování infrastruktury u soukromých stavebních záměrů vycházejí ze spolkového stavebního zákona. Zde se ve 4. části, v článku 11 říká, že Obec může uzavírat plánovací smlouvy (staedtebauliche Vertraege). Jejich předmětem je zejména: 1. Příprava nebo provádění plánovacích opatření prostřednictvím smluvního partnera na jeho náklady, k tomu patří též nové uspořádání vlastnictví pozemků (přeparcelace), odstranění ekologických zátěží a ostatní přípravná opatření stejně jako vypracování územně plánovací dokumentace. Odpovědnost obce za územní plánování zůstává tímto nedotčena. 2. Na podporu a zajištění dosažení cílů, který byly určeny v územně plánovací dokumentaci, zejména po stránce využití pozemků, provádění kompenzací ve smyslu dalších ustanovaní zákona, zajištění bytových potřeb skupin obyvatel s nízkými příjmy (Wohnraumversorgungsproblemen) stejně jako zajištění bydlení pro místní obyvatele. 3. Převzetí nákladů nebo činností, které vzniknou nebo vznikly obeci při zajištění rozvoje území a jejichž splnění je předpokladem nebo důsledkem plánovaného stavebního záměru. K tomu se řadí i příprava pozemků předání obci. Dohodnutá plnění musí odpovídat svým rozsahem přiměřeně okolnostem. Dohoda je nepřípustná, pakliže by jedna smluvní strana na plnění měla stejně nárok. Zajištění přístupu na pozemek je úloha obce. Na zajištění přístupu ovšem není právní nárok. Podle 127 stavebního zákona mohou obce vybírat poplatky za připojení pozemku na veřejnou infrastrukturu. Stavebník hradí nejvýše 90% těchto nákladů, obec minimálně 10% za první pořízení této veřejné infrastruktury. Náklady budou rozpočítány na napojené pozemky, přičemž lze použít tato doplňující kritéria: a) Zastavovací způsob (Art und Mass der Nutzung) b) Velikost pozemku c) Šířka pozemku v místě připojení Klíč pro stanovení výše poplatku zveřejňuje obec vyhláškou. Z této částky, která se vynakládá na základě smlouvy v průběhu výstavby (může stavět město a stavebník platí nebo obráceně), se hradí ulice, chodníky, veřejná prostranství, to vše včetně pozemků a všechny inženýrské sítě (v Německu je často ve všech společnostech poskytujících média zastoupeno město). Náklady na odstranění znečištění pozemku hradí stavebník. 6

11 Poměr 90/10 lze v odůvodněných případech změnit na základě zdůvodnění místními podmínkami, např. veřejná infrastruktura slouží více účelům, vícero stavebníkům apod. Urbanistická smlouva je jedna a podepisuje se před vydáním stavebního povolení. V zákoně je podmínka, že zasíťování musí být před vydáním stavebního povolením vyřešeno. V případě sporů o výši příspěvku se lze obrátit na soud. Vždy se musí výše příspěvků odůvodnit výpočtem předpokládaných nákladů a obec musí odchylky odůvodnit. V Mnichově mají rozpracovaný systém sociálně spravedlivého užívání půdy (sozialgerechte Bodennutzung). Jak se postupuje v případě velkého rozvojového území? Město v územním plánu vymezuje území s potřebou jednotného řešení. V nich stanovuje pro stavebníky cíle. Žádný záměr s nimi nesmí být v rozporu to vyplývá ze stavebního zákona. Zákon obsahuje v krajním případě možnost vyvlastnění (amtliche Bodennutzung). V tomto případě obec vykoupí pozemky za úředně stanovenou tržní cenu. Po schválení plánu pozemek zpětně nabídne původnímu vlastníkovi k odkoupení. Ten může odmítnout, pak se prodává na volném trhu. Aby se předešlo vyvlastňování, mají vlastníci pozemků možnost podřídit se cílům určeným městem a formou dohody (Abwendungsvereinbarung) se zavázat k jejich naplnění. Tato dohoda obsahuje i finanční kompenzace a plnění vůči městu resp., jiným vlastníkům. Při tomto scénáři se nepracuje pod tlakem a je více času na nalezení řešení. Stavební povolení vydává městská část, ovšem smlouvy u velkých projektů řeší často magistrát. Město rozhodnutím zastupitelstva určí ty velké projekty, které budou spadat do jeho kompetence. Urbanistická rozvojová opatření a přípravné průzkumy Nástroje urbanistického rozvoje Vlastnictví půdy představuje v Německu významnou hodnotu a požívá mimořádnou právní ochranu z ústavy. Stát nemůže soukromé pozemky bezdůvodně vykoupit, vyvlastnit nebo definitivně rozhodovat o jejich rozvoji. Na druhou stranu má stát u centrálních a pro život města důležitých ploch prostřednictvím stavebního zákona zvláštní nástroj, který mu dává za určitých přesně stanovených podmínek možnost ovlivňovat jejich rozvoj. Tím je tzv. urbanistické rozvojové opatření (staedtebauliche Entwicklungsmassnahme) dle 165 stavebního zákona. Podle tohoto článku může město soukromým vlastníkům nemovitostí předepsat cíle rozvoje daného území. Ti pak musí odpovědět, zda uvedené cíle jsou schopni či ochotni naplnit. Pokud se zdráhají nebo odmítnou, může město přistoupit k formálnímu vyhlášení urbanistických rozvojových opatření. V tomto případě je město povinno pozemky od soukromých vlastníků vykoupit (za cenu stanovenou 7

12 posudkem) a zabezpečit dosažení cílů samo. Protože je tento proces citlivý, významně se dotýká soukromého vlastnictví osob, je obec povinna dle stavebního zákona předtím provést vyhodnocení právního stavu, vést jednání s vlastníky a učinit řadu dílčích rozhodnutí. Tento proces se nazývá příprava a průzkumy (vorbereitende Untersuchungen) a je popsán v 141 stavebního zákona. Příprava a průzkumy Město musí během tohoto procesu obdržet podkladové materiály, které obsahují analýzu právního stavu a doporučení, zda se má k urbanistickému rozvojovému opatření přistoupit nebo ne. Podle stavebního zákona se pro kladný případ splnit řada kritérií a být splněny dvě rozhodující podmínky: je možné plochy vůbec smysluplně rozvíjet a jaké náklady by tento rozvoj představoval? Předtím než se na vhodných plochách vyhlásí urbanistické rozvojové opatření, je město ze zákona povinno zahájit s vlastníky jednání o tom, zda by nebylo možné rozvojových cílů v území dosáhnout dohodou, tzv. plánovací smlouvou. Ta by se uzavírala mezi městem a vlastníky. Plánovací smlouva Myšlenka uzavřít dohodu má jednoduché pozadí. Město může vlastníkům pozemků stanovit v území s opatřením cíle rozvoje. Takže může stanovit určitý podíl sociálního bydlení, velikost parku, požadavek na výstavbu nové školy atp. Pokud vlastník s těmito cíli souhlasí, musí svoje pozemky zastavět takovým způsobem, aby jejich vznik umožnil. Tím odpadne potřeba vyhlašovat opatření. Odpovídající smluvní vztah mezi obcí a soukromým vlastníkem se v tomto případě nazývá dohodou o odvrácení ve smyslu 27 stavebního zákona (Abwendungsvereinbarung). Pokud by se město s vlastníky na naplnění cílů nedohodlo, mohlo by vyhlásit opatření a pak soukromé pozemky vykoupit tak, aby je mohlo uspořádat tak, aby cíle mohly být dosaženy a pozemky napojeny na sítě a komunikace. Poté město si nemůže tyto pozemky jen tak ponechat a zastavět, nýbrž je musí dle nového uspořádání (např. po přeparcelaci) a využití nabídnout k prodeji. Předností právo mají původní vlastníci těchto pozemků. Pouze pokud tito nabídku spojenou s povinností je zastavit dle cílů města odmítnou, může obec pozemky prodat za tržní cenu třetí osobě, která se zaváže k výstavbě. I tato osoba se musí smluvně předem zavázat, že pozemky zastaví požadovaným způsobem a využitím. Souvislost regulačního plánu s dohodou o odvrácení Souběžně s pořizováním regulačního plánu jedná město s vlastníky pozemků o dohodě o odvrácení procesu vyhlášení urbanistického rozvojového opatření. Regulační plán se může schválit pouze za předpokladu, že tyto dohody jsou podepsány soukromými subjekty a město je odsouhlasilo. Do té doby nelze přijímat žádné žádosti o stavební povolení. 8

13 Příklad Hamburg Altona-střed Projekt Altona se nachází v západní části Hamburgu asi 5km od centra města. Plochy bývalého nádraží jsou v současné době využívány množstvím subjektů v širokém spektru funkcí, které ovšem nezapadají svých charakterem ke kvalitě prostředí, které prostor obklopuje. Město si uvědomilo, že hrozilo nebezpečí, že by se oblast mohla postupně tzv. salámovou metodou vyvíjet nepříznivým směrem. Při uspěchaném postupném zastavování by se promarnila šance na vytvoření kvalitní městské zástavby fungující jako celek, který by se mohl jako v puzzle zapadnout do stávajícího městského organismu. Obr.1: Letecký snímek bývalého nákladového nádraží Altona Základní údaje o území Širší území: 75 ha Řešené území: 26 ha Velikost území 25,9 ha, 8 ha park, Hlavním impulzem k přeměně území bylo rozhodnutí německých drah přeložit regionální a neregionální nádraží Altona do nové lokality. Tím se vytvořil prostor pro změnu územního plánu a regulačního plánu. Toto území představuje jednu z největších plošných rezerv pro vnitřní růst města, čímž vytváří příležitost pro výstavbu kvalitní bydlení v centru města. Také přiměje k propojení doposud železnicí oddělených částí města. Současně se vytvořila příležitost založit nový park a veřejné plochy nejen pro budoucí obyvatele rozvojové plochy, ale i ostatní obyvatele čtvrti, čímž se sníží deficit zeleně panující v této části města. Plánovací proces zahrnuje tyto fáze: a) Přípravné průzkumy (vorbereitende Untersuchungen) b) Urbanistická soutěž c) Masterplan d) Pořízení regulačního plánu 9

14 Organizátorem procesu je Senát města Hamburg, což je obdoba zastupitelstva, který přebírá iniciativu vždy u velkých rozvojových projektů. Technické řízení procesu převzal celoměstský úřad pro rozvoj města a životní prostředí (Behoerde fuer Stadtentwicklung und Umwelt). Urbanistická rozvojová opatření a přípravné průzkumy Nástroje urbanistického rozvoje Plánování území Altona- střed je mimořádně komplexní, neboť žádný z pozemků, na kterém se má odehrávat budoucí výstavba, není ve vlastnictví obce. Pozemky v první části projektu jsou ve vlastnictví společností Aurelis Real Estate, Panta 112 Grundstueckgesellschaft a ECE (stav v roce 2013). Plochy ve druhé části projektu jsou stále ve vlastnictví Deutsche Bahn AG. Jaké bylo vyhodnocení v případě Altona střed? Protože se v konkrétním případě Altona- střed se jedná o území o celkové rozloze 75 ha, které je dnes velice různorodě využíváno, bylo území pro účely posuzování rozčleněno do 8 dílčích ploch. Výsledky posuzování zákonných kritérií pro případné vyhlášení tzv. urbanistických rozvojových opatření za jednotlivé plochy byly velice rozdílné. Některé byly urbanisticky vhodné, v jiných potřeba rozvoje nebyla doložena. Předtím než se na vhodných plochách vyhlásí urbanistické rozvojové opatření, je město ze zákona povinno zahájit s vlastníky jednání o tom, zda by nebylo možné rozvojových cílů v území dosáhnout dohodou, tzv. plánovací smlouvou. Ta by se uzavírala mezi městem a vlastníky. Po dohodě s vlastníky k takové dohodě dojde. Její schválení se očekává na podzim Průzkumy se týkaly území o velikosti 75 ha, Vlastní řešené území nádraží Altony pak tvořilo 26 ha. Předmětem průzkumu ve smyslu paragrafu 165 stavebního zákona (Abs. 4 BauGB) byla analýza rámcových místních podmínek včetně potřebných nákladů, urbanistické situace, ochrany přírody a ochrany památek, zatížení přírodního prostředí, napojení na technickou infrastrukturu včetně dopravy. Cílem průzkumů bylo nastínit možnosti a rizika stejně jako doporučení před vyhlášením tzv. urbanistických opatření (städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen), resp. plánovací smlouvy mezi vlastníky v rámci procesu dohody o odvrácení (Abwendungsvereinbarungen). 10

15 Začlenění do organizmu čtvrti a propojení struktur Zlepšení kvality prostředí Dosáhnout pestrosti prostředí Posílit identitu Odstranit nedostatky Obr. 2: Tzv. Leitbild, který obsahuje hlavní proincipy návrhu před zadáním studie 11

16 Urbanistická soutěž Pořízení urbanistického konceptu pro Altonu- střed bylo schváleno zastupitelstvem Hamburgu v červenci Současně bylo vlastníkům pozemků v řešeném území (4 společnosti bez podílu města) nabídnuto vyhlášení urbanistické soutěže. Cílem města bylo získat různé nápady, pohledy a návrhy pro budoucí výstavbu nevyužívaných ploch. Aby se v zadání soutěže promítly taktéž náměty, požadavky a připomínky místních obyvatel, byla k zadávacím podmínkám připojena tzv. Vize (Leitbild) pro novou čtvrt. Ta se sestavovala nejprve na workshopech formou diskuzí s občany, pak se předala zúčastněným architektonickým kancelářím. Před odevzdáním soutěžních projektů se konala veřejná diskuze s prezentací plánovacích podmínek. Zde uplatněné námitky a připomínky občanů byla taktéž dány architektům k dispozici, aby s nimi mohli svoji práci průběžně konfrontovat. Město umožnilo nakonec 6ti zástupcům občanů účast v porotě soutěže. Neměli sice hlasovací právo, ale mohli se zapojit do diskuze a nechat zaznít pohled veřejnosti a tím nepřímo ovlivnit rozhodování porotců. Obr. 3: Vítězný návrh André Poitierse Obr. 4: Masterplan 12

17 Masterplan Po určení vítězného projektu se muselo přistoupit k jeho detailnějšímu posouzení a dopracování. Dokončený projekt se pak během několika měsíců transformoval do podoby tzv. masterplanu. Ten představuje první plánovací krok. Masterplan tvoří základní plánovací strukturu pro rozvoj území a vysvětluje záměry rozvoje, ukazuje, jak by měla nová čtvrť vypadat. Obsahuje proto údaje o poloze, velikosti a formě parku, a dalších ploch, hlavní kostru dopravní obsluhy, stejně jako údaje pro stanovení zásad výškového a prostorového uspořádání budov. Současně musí být konceptem, který lze realizovat po částech, flexibilně, musí nabízet prostor pro další náměty a možnosti prostorového uspořádání a umožnit reagovat na změny podmínek a požadavky rozvoje v průběhu dalšího procesu plánování. Detaily jako např. návrh parkových úprav, požadavky na fasády domů, nebo koncepci dopravy v něm nejsou obsaženy. Masterplan neposkytuje stavebníkům právo stavět! K tomuto účelu se pořizuje regulační plán. Oblast řešená v masterplanu se nachází v hustě obydlené čtvrti, která je považována za dobrou adresu. Po vymístění kolejišt by měla vzniknout integrální součást městské části Altona. Původně železniční plocha bude nahrazena smíšenou funkcí zahrnující bydlení, obchody, služby a sociální infrastrukturu (škola, školky) s vysokou kvalitou prostředí. Projekt doplňují park, obchody a veřejná prostranství. V území o velikosti 26 ha se bude nacházet bytů, místní základní škola. Důraz se kladl na promíšení sociálních skupin, různé typy domácností, příjmové skupiny. Cílem je vytvořit živou čtvrť, protože je třetina bytové výstavby subvencována, další je určena na nájemní bydlení a pouze třetina na prodej do osobního vlastnictví. 20% ploch určených pro bydlení budou převedeny na bytová družstva, další část ploch bude dána k dispozici projektům integrace. Přitom budou respektovány historické stopy v území, zachována hala nákladového nádrží, věž s nádrží pro vodu, koleje, branky apod. Park na ploše 8ha bude nabízet prostory pro sport, trávení volného času, hry. Dopravní koncept vychází z cíle omezení automobilové dopravy. Aby toto bylo docíleno, je v masterplanu formulován cíl vytvořit pro řešené území zvláštní koncept mobility. Ten bude obsahovat posílení pěších a cyklistických tras stejně jako řešení obsluhy území městskou hromadnou dopravou tak, aby se vyloučily nebo maximálně omezily pohyby vozidel v rámci území. Součástí konceptu je i projekt car sharing (sdílení vozidla vícero uživateli) apod. Protože k přeložení nádraží bude docházet postupně, je území rozděleno na dvě části. První bude moci být zastavěna ihned, druhá později, přičemž každá z nich je nezávislá na druhé. Masterplan byl představen veřejnosti, byl projednáván s občany, experty formou tematických dnů, při kterých se řešila doprava, mobilita, bydlení a každodenní život obyvatel v území. Po prvním veřejném představení masterplánu v dubnu 2011 se zahájila série veřejných jednání. Nejprve se kriticky vyhodnotily zkušenosti z dosavadního průběhu participace veřejnost na procesu pořizování dokumentace. 13

18 Současně se sezbíraly připomínky k navrženému urbanistickému řešení území. Aby se ještě jednou shromáždily náměty a připomínky občanů, konaly s v srpnu 2011 dva celodenní workshopy. Výstupy ze všech těchto setkání se shrnuly formou soupisu požadavků občanů (Burgerforderungen), které odrážely všechny obavy, nápady a náměty osob, které participovaly. Město se pak jimi zabývalo a jednotlivé úřady je vypořádaly před tím, než dokument předložilo ke schválení zastupitelstvu. Zpráva o vypořádání připomínek byla spolu s návrhem masterplanu předložena ka schválení zastupitelstvu. Tím se dosáhlo toho, že byl názor veřejnosti zohledněn při hlasování politiků. Vliv požadavků občanů na masterplan Některé požadavky veřejnosti nebyly zohledněny v masterplanu, ale až v následné územně plánovací dokumentaci, jiné byly vypořádány ihned. K těm nejdůležitějším, které masterplan ovlivnily, patří: a) Respektování měřítka okolní zástavby, převažují ž-ti až 8-mi podlažní bloky, výškové stavby se nenacházejí. b) Promísení funkcí bydlení, služeb, volnočasových a kulturních aktivit. Promíchání různých forem bydlení sociální bydlení, nájemní bydlení, vlastnické bydlení, bytová družstva c) Vytvoření příjemného prostředí pro rodiny s dětmi 1200 bytů v subvencované výstavbě nebo družstevní výstavbě, nová škola d) Nabídka pro společenství vlastníků až 20% ploch by mělo být nabídnuto této formě bydlení e) Bydlení bez aut až 20% bytů bez parkovacích míst (obyvatelé požadovali více), vytvoření konceptu mobility ve čtvrti f) Zachování některých původních budov (sklady, věž aj.) g) Vytvoření atraktivních pěších a cyklistických cest h) Park o velikosti 8ha i) Přání na bezprostřední spolupůsobení při výstavbě nové čtvrti např. formou spoluúčasti na přípravě soutěže na koncepci veřejných prostor j) Požadavek na čtvrť bez vyloučení skupin (např. invalidé). V plánovacím týmu budou zástupci těchto skupin. Dalších asi 600 požadavků občanů bylo přeneseno do dalšího stupně plánování. Po dopracování byl masterplán v prosinci 2011 předložen spolu se soupisem požadavků ke schválení nejprve zastupitelstvu městské části Altona a pak města. V tento okamžik se rovněž uplatnily Občanské posudky (Buergergutachten), které celý proces kriticky doprovázely a stejně tak dokument iniciativy Forum Altona ve formě Doplňků k inkluzivnímu masterplánu. Po velice dlouhé a intenzivní diskuzi s výborem pro rozvoj města (Stadtentwisklungsausschuss) nakonec senát Hamburgu masterplan a další doprovodné dokumenty v roce 2012 přijal. Ty obsahovaly například podrobnější údaje o městem podporované bytové výstavbě, nebo požadavky na bezbariérová řešení či náměty na vznik malých sousedství. Masterplan slouží jako východisko pro zpracování regulačního plánu. 14

19 Schválením masterplanu se zahájil standardní proces územního plánování. Masterplan totiž neobsahuje detaily a není závazným dokumentem. Je to východisko stále poskytující prostor pro další náměty a konkrétní řešení. Plán se stal podkladem pro rozvoj území. Tím se stane regulační plán (Bebaungsplan). Další stupně územně plánovací dokumentace budou vycházet ze schváleného masterplanu, přičemž se budou stále více konkretizovat. Zdrojem informací pro rozvedení plánu budou především výstupy z mnoha veřejných slyšení a workshopů s odborníky i s veřejností. Pořízení regulačního plánu (Bebauungsplan) a tzv. funkčního plánu (Funktionsplan) Regulační plán představuje dle stavebního zákona ten dokument, podle kterého je povolována výstavba v území. Pouze po jeho schválení lze vydávat stavební povolení. Regulační plán definuje na základě nadřazeného plánu územního funkční využití (Art der Nutzung) (např. zóny pro bydlení, smíšená zóna apod.) a prostorové charakteristiky (výška, způsob zastavění _ např. blokový). Současně vymezuje uliční prostory a veřejná prostranství či parky. Obr. 5: Bebaubgsplan (regulační plán) Altona - Mitte Regulační plány se pořizují a schvalují podle stavebního zákona, přičemž v procesu schvalování existují dva stupně pro zapojení veřejnosti. Tím se zabezpečuje, že ve v průběhu plánování odhalí všechny pochybnosti, problémy, provede se jejich posouzení a vyhodnocení. První stupeň se v Hamburgu nazývá veřejná diskuze o plánu (OPD). Během ní se představují principiální cíle plánu. Následně je možnost podat dotazy nebo připomínky. Pak následuje zapracování přijatých připomínek. Ve druhém stupni se dopracovaná regulační plán vyvěsí na jeden měsíc k nahlédnutí veřejnosti. V této lhůtě lze podat námitky, které se musí vypořádat se všemi dotčenými orgány a s nositeli veřejného zájmu. Výstupem je návrh na vypořádání připomínek. Paralelně s regulačním plánem se vypracovává tzv. funkční plán. Ten detalně rozpracovává vybrané prvky v území, jako např. napojení na veřejné komunikace, funkční využití budov, řeší například uliční profily nebo vstupy do budov. 15

20 Obr. 6: Schema procesu rozvoje území se smlouvou a bez plánovací smlouvy 16

21 Souvislost regulačního plánu s dohodou o odvrácení Souběžně s pořizováním regulačního plánu jedná město s vlastníky pozemků o dohodě o odvrácení procesu vyhlášení urbanistického rozvojového opatření. Regulační plán se může schválit pouze za předpokladu, že tyto dohody jsou podepsány soukromými subjekty a město je odsouhlasilo. Do té doby nelze přijímat žádné žádosti o stavební povolení. Projekt Altona - střed sází na spolupráci s občany od samého počátku. I tak zůstává po několika letech vyjednávání řada otázek otevřených. Nakonec to ale budou stejně obyvatelé čtvrti, kteří ji vtisknou život, proto by se jejich názory měly respektovat již v průběhu pořizování plánu. Aktuální informace o dění ve čtvrti naleznete na město zřídilo navíc informační kancelář, která poskytuje informace návštěvníkům i obyvatelům čtvrti. Obr. 7: Schema změny územního plánu 17

22 A 2 Rakousko V Rakousku je územní plánování ponecháno v kompetenci spolkových zemí. Každá má jiné zákony, které se navzájem velice odlišují. Požadavky na stavebníky z pohledu jejich podílů na veřejné vybavenosti se proto různí. V každé spolkové zemi platí zákon o prostorovém plánování (Raumordnunggesetz) a stavební řád (Bauordnung). V zákoně je definován mj. režim uzavírání smluv v prostorovém plánování (Vertragsraumordnung). Největší požadavky na soukromé stavebníky klade Tyrolsko, což vyplývá z nedostatku volných ploch ve velice hornaté zemi na jedné straně a současně tlaku turistického ruch na druhé straně. Nejméně náročná je developery asi Vídeň. Obecně lze shrnout, že Vídeň je pro svoji komplexnost, tradici a velikost silně centrálně a byrokraticky řízena bez výrazné diskuze s veřejností. Ostatní spolkové země s převahou malých měst mnohem více komunikují s veřejností a rozhodnutí v území jsou obyvateli lépe přijímána. Tím se dříve došlo ke shodě, že soukromí stavebníci musí přispívat přímo na rozvoj obce. Náklady na připojení stavebního pozemku na veřejnou infrastrukturu (Anschliessungkosten, definovány ve stavebním řádu (Bauordnung). Obce mají zákonnou možnost stanovit poplatky za napojení na veřejnou infrastrukturu. Určení konkrétní výše poplatků je v kompetenci obce. Od opatření si zemské vlády slibují rozhýbání trhu s pozemky, protože obecně je v Rakousku velké množství ploch vymezeno k zastavění, ale po mnoho let se na nich žádná výstavba neodehrává. Obce to mohou cílenou politikou změnit. Předpokládá se, že se finančním tlakem na vlastníky pozemků sníží požadavky na další vymezování nových ploch k zastavění. Obce mají vytvořen a zastupitelstvem schválen formulář s tabulkovými hodnotami, na kterém se dle předem daných kritérií vypočítá přesná výše poplatku. Poplatek tedy není bezprostředně ovlivněn tím, které sítě na daném místě jsou nebo chybí, ale je rozpočítán rovnoměrně na celé území obce. Tzn. platí se stejně, i když sítě jsou k dispozici, resp. i když obec musí sítě nákladněji vybudovat. To je vlastně kompenzováno lépe napojenými lokalitami. Veřejná infrastruktura zahrnuje ulice, chodníky, veřejné osvětlení. Poplatek činí dle tabulek cca EUR/m2 pozemku. Kanalizace, voda, plyn a elektřina jsou dodávány soukromými společnostmi, na ty se poplatky nevztahují a stavebníci si uzavírají smlouvy o připojení individuálně jako u nás. 18

23 Výpočet poplatku, příklad obec Kundl : Poplatek za připojení na infrastrukutru za rodinný dům: Poplatek ze stavebního pozemku: pozemek v m² x Koeficient připojení (Erschließungskostenfaktor) x 150% = 600 m² x 1,68 x 150% = 1.512,- Poplatek ze stavebního objemu: stavební objem v m³ x Koeficient připojení (Erschließungskostenfaktor) x 70% = 1000 m³ x 1,68 x 70% = 1.176,- celkem 2.688,- Plánovací smlouva (befristetes Bauland, Vertragsraumordnung) K nejdůležitějším novým nástrojům prostorového plánování města patří možnost uzavírat plánovací smlouvy a vymezovat plochy s časovou lhůtou pro výstavbu. Dle 16a zákona (Befristetes Bauland, Vertragsraumordnung) může obec na některých nově zónovaných územích stanovit a graficky vyznačit v územním plánu povinnost vlastníků stavebních pozemků pozemky do 5ti let využít, jinak obec může ve lhůtě jednoho roku změnit funkční využití a nárok na stavební zónu může propadnout bez náhrady anebo musí vlastníci zaplatit tzv. prodlužovací poplatek. Právo obcí časově vymezit lhůtu pro zastavění pozemku má za cíl omezit takové chování vlastníků, kteří nehodlají v dohledné době stavět nebo nehodlají stavět vůbec. Omezením času se docílí větší mobilita disponibilních pozemků. Vytvoření stavebního pozemku ( Bauplatzschaffung ) V některých spolkových zemích má obec právo na bezplatný převod části soukromých pozemků, které jsou potřeba pro zřízení veřejného prostoru. Obvykle se jedná o 10-15% soukromých ploch (v Tyrolsku až 70% z důvodů nedostatku ploch a tlaku turistického ruchu). V právu odnímání pozemků existují případy: a) Pozemek již ve stavební zóně nelze získat zdarma b) Pozemek již ve stavební zóně, ale navýšeno jeho využití lze získat pozemek c) nově zónován lze získat pozemek Pakliže obec pozemek takto získá, má povinnost výstavby veřejné infrastruktury za předem daných podmínek, např. při zaplnění soukromých ploch z 50% apod. U velkých projektů se obvykle vytvoří odborná pracovní skupina, kterou ustavuje městský úřad, která se soukromými subjekty 2-3 roky dojednává způsob využití 19

24 nových lokalit nebo přestavby stávajících. Výsledkem je dohoda o parcelaci, která obsahuje plochy, které budou převedeny bezúplatně na obec k zajištění veřejného zájmu. Jsou to především plochy komunikací, parků, ale též škol, případně dalších obecních zařízení. Tím, že obec schválí v územním plánu nové plochy pro zastavění (nové stavební pozemky), může požadovat po vlastníkovi uzavření smluv, ve kterých jej zaváže k určitým plněním. Je to zejména: a) závazek stavebníka, že pozemky v určité lhůtě zastaví b) souhlas stavebníka, že zajistí určené funkce nebo připustí jejich realizaci c) závazek, že provede opatření k vylepšení kvality prostředí (např. protihluková opatření, budování infrastruktury apod.) Dále zákon stanoví, že se územním plánu vymezí plochy pro zřizovatele nebo poskytovatele (tzv. oprávnění) zařízení veřejné infrastruktury (např. školy, domovy seniorů, zařízení na likvidaci odpadů apod. (pozn. rakouský územní plán má méně podrobnou legendu než náš) formou územní rezervy (Vorbehaltsflaechen). Jakmile je územní plán schválen obcí, mají oprávnění lhůtu 5ti let na to, aby pozemky získali do svého vlastnictví nebo si zajistili k nim užívací práva. Pakliže se s vlastníky nedohodnou na kompenzaci nebo jsou odmítnuti, mohou obci podat žádost na vyvlastnění. Obec má pak 2 měsíce na rozhodnutí. Je-li oprávněným sama obec, rozhoduje zemská vláda. Jestliže ve lhůtě 5ti let oprávnění nepožádají o pozemky anebo je vyvlastnění zamítnuto, může vlastník požádat o vymazání rezervní plochy z územně plánovací dokumentace s tím, že ta již nesmí být opakovaně do ní zanesena. Vyvlastnění je nepřípustné, jestliže důvody pro něj jsou nad rámec účelu vyvlastnění anebo jestliže oprávněný vlastní nebo má práva k jiným pozemkům, na kterých může účel uspokojit. Proces vyvlastňovacího řízení je veden v katastru jako plomba. Náhrada za vyvlastnění je v tržní výši k okamžiku před tím, než byla plocha zablokována jako územní rezerva. Zákon připouští ovšem ještě možnost vrácení se k původnímu stavu vlastnictví, a to v případě, že se za 10 let od převodu pozemku na oprávněného na pozemku nic nepostavilo. Pak může původní vlastník získat pozemek zpět a případně žalovat náhradu škody. Veřejná infrastruktura Výstavbu a provozování škol mateřských a základních platí obec. Všeobecně se má za to, že jejich výstavba je v kompetenci obce. Přímé spolufinancování školských nebo zdravotnických zařízení soukromým sektorem se neděje (výjimka škola Wienerberg v Vídni). 20

25 Výstavba škol je v Rakousku financována ze složených zdrojů: 40% bezúročná půjčka od spolkové země obci 20% přímá dotace od spolkové země 40% vlastní zdroje obce Existuje ovšem varianta nepřímého financování školy formou převodu soukromého pozemku na základě ustanovení o vytvoření stavebního pozemku ( Bauplatzschaffung ). Soukromý sektor v rámci plánovací smlouvy poskytne potřebné pozemky obci. Ve Vídni byla zahájena diskuze o změně stavebního zákona (u moci je sociální demokracie) v tom smyslu, že vlastníci pozemků, pakliže jim bude povolena vyšší míra využití pozemků než ve stávajícím plánu, budou odvádět poplatek. Tento systém je inspirován německým příkladem z Mnichova (sozialgerechte Bodennutzung). Závěr V Rakousku se považuje možnost obcí uzavírat smlouvy se stavebníky (Vertragsraumordnung) za důležitý prvek, který bude významně ovlivňovat další podobu jejich rozvoje. Smyslem plánovacích smluv je vytořit zdroje pro budování nové infrastruktury v oblasti školství, zdravotnictví, rekreačních zařízení, dopravních komunikací a zařízení pro zásobování médii. Smlouvy definují oboustranně povinnosti smluvních stran k transparentnímu budování infrastruktury. Tyto smlouvy jsou klíčovým nástrojem především u velkých rozvojových projektů. Řada odborníků prosazuje tento v Rakousku zatím ne moc rozšířený princip s tím, že by se jeho přispěním mohla dosáhout větší závaznosti územních plánů. Jde mj. i o to, že smlouva zavazuje i při případném prodeji pozemku jinému vlastníkovi. 21

26 A 3 Londýn Článek č 106 zákona o městském a krajinném plánování Povinnosti vyplývající z paragrafu 106 zákona o městském a krajinném plánování z roku 1990 jsou v Angliii všeobecně známé a zaužívané. Objevují se v sousloví S106 smlouvy a jsou to mechanismy, jejichž smyslem je převést developerské záměry, které by jinak byly asi stěží akceptovatelné, do přijatelných mezí z plánovacího pohledu. Smlouvy se zaměřují na kompenzace dopadů projektů na bezprostřední okolí budoucí stavby. Smlouvy dle paragrafu S106 se často popisují jako smlouvy o příspěvcích developera stejně jako je tomu u příspěvcích na dálnice nebo příspěvcích podle zákona o příspěvcích na infrastrukturu. (Community Infrastructure Levy). Společným jmenovatelem plánovacích povinností je především zabezpečení dostupného bydlení a určení jeho typu a harmonogramu výstavby, stejně jao zabezpečení finančních příspěvků na vbybudování infrastruktury nebo dostupného bydlení. Nicméně toto nejsou jediné výstupy vyplývající s uplatnění paragrafu 106. Může se dále jednat o : 1. Omezení výstavby nebo využití pozemků jiným způsobem 2. Vyžadování určitých procesů nebo aktivit, které se mohou odehrát s nebo na pozemku 3. Požadavek využít pozemek nebo jeho část pro konkrétní účel 4. Požadavek na úhradu konkrétní částky pro obec a to jednorázově nebo opakovaně Povinnosti vyplývající ze zákona mohou být podmíněny dalšími požadavky obce, mohou definovat omezení či regulace natrvalo nebo na dobu neurčitou, stejně jako je možné určit harmonogram kompenzačních plateb. Nejsou-li dohody dle paragrafu 106 dodržovány, může je obec vymáhat jako proti straně původní dohody, tak proti jejím nástupcům, resp. následným vlastníkům. V případě přímého porušení dohody, může obec požadovat náhradu škody. Smlouva je formálním dokumentem, který říká, závazky se týkají plánovacího procesu, identifikuje dotčené pozemky, účastníky smlouvy a jejich zájmy v území stejně jako zájmy obce, která její plnění bude vyžadovat. Dohoda může být dvoustranná i vícestranná. Smlouva se zapíše jako věcné břemeno do katastru nemovitostí. Uplatnění smlouvy není automatické u všech projektů. Paragraph 122 zákona a současně paragraph 102 zákona o Regulaci obecních poplatků za infrastruktury z roku 2010 (Community Infrastructure Levy Regulations 2010) stanovuje podmínky, které se musí před zahájením jednání o smlouvě posoudit, aby měl požadavek obce oporu v zákoně. 22

27 Test sestává z těchto částí: 1. Prověření, že projekt je z územně plánovacího hlediska akceptovatelný, tj. Nepřiměřené nebo nepřijatelé projetky v rozporu s územním plánem nelze do dohody zahrnovat 2. Smlouva musí být bezprostředně vztažena k projektu, tj. nelze zahrnovat požadavky na projekty obce nesouvisející s konkrétním záměrem 3. Požadavky smlouvy musí být přiměřené v rozsahu a obsahu velikosti projektu Viz též na: /journal_content/56/332612/ /article#sthash.ie7x9nat.dpuf Paragraf S106 umožňuje obcím, resp. jejich plánovacím odborům (Local Planning Authorities) a stavebníkům dohodnout si výši příspěvků, nastavit podmínky dalšího plnění a určit omezení. To se odehrává ve formě buďto tzv. Plánovacích smluv (Planning Agreements) nebo Plánovacích povinností (Planning Obligations). Strany mohou podmínky stanovit jednostranně nebo je projednávat a odsouhlasit jako součást žádosti o povolení (ve shodě s místními předpisy), avšak bez splnění některých tzv. plánovacích podmínek dle paragrafu S70. Výsledkem dohody dle S106 je platba příspěvku obci, resp plánovacímu úřadu, které kompenzují náklady na vnější efekty (externality). Například pokud bude chtít developer postavit 100 bytů, bude to mít dopad např. v místním školství, při budování komunikací apod., které by obec musela v souvislosti s projektem řešit. V takové situaci lze využít smlouvu dle S106 jako součást podkladů k vydání územního rozhodnutí (planning permission). Developer může například poskytnout příspěvek na budování nové školy nebo financovat opatření ke zklidnění dopravy v místě projektu. V praxi obvykle dohoda směřuje k tomu, že jakmile se projekt zahájí, stavebník odvádí dohodnutou částku spojenou s vyvolanou infrastrukturou. To byl vlastně hlavní důvod pro vznik paragrafu v roce 1990, aby se dohody mezi obcemi a developery dostaly do zákona. V roce 2008 přijetím zákona o Obecní infrastruktuře (the Community Infrastructure Levy, or CIL) se praxe změnila, protože tento čistě technický problem převzal. Příspěvky dle paragrafu S106 zůstávají hlavním zdrojem příjmů pro obce, kterými je zajištěno, že obecní infrastrukuta potřebaná pro fungování soukromého projektu bude hrazena developerem. Avšak pouze 7% projektů se dostanou do fáze podpisu smlouvy dle paragrafu 106 a řada těchto smluv i tak zůstává nepředvídatelná v tom, co skutečně bude dodáno.výše příspěvků je dle zkušenstí z Londýna u velkých projektů 1-9% celkových stavebních nákladů, což je velice významné číslo. Příspěvky ze smlouvy dle S106 se sjednávají mezi obcí a developerem a mohou být využity na všechno, počínaje novými školami, zdravotnickými zařízeními a konče komunikacemi nebo dostupným bydlením. 23

28 Vyhláška o Obecní infrastruktuře (the Community Infrastructure Levy, or CIL) Vyhláška byla přijata v roce 2008 v souvislosti s novelou Zákona o plánování (Planning Act). Podle ní obce mohou, ale nemusí, uplatňovat její ustanovení. CIL se od paragrafu S106 odlišuje především v tom, že je cílena na mnohem širší uplatnění než S106 a že zahrnuje schválené tarify a harmonogramy plateb. Jejím smyslem je rozložit náklady na budouvání infrastruktuy mezi větší počet subjektů, které je skutečně budou využívat a za to jim poskytnout vyšší jistotu v tom, kdo se na spolufinancování bude podílet. Řada londýnských čtvrtí plánuje CIL uplatňovat. Je-li CIL uplatněn, neznamaná to, že by obec ztratila možnost vyjednávat o smlouvě podle paragrafu 106. Ale tato smlouva bude již zaměřena jinak, ne na infrastrukturu, nýbrž na opatření v souvislosti s pozemkem nebo dostupné bydlení. Nejnovější změny Londýn počítá se zachováním CIL. Nový primátor vyslovil názor, že určitá smyslupná částka takto vybraných prostředků by měla být poskytnuta místním komunitám, které by je mohly použít dle svého uvážení. Londýn je obezřetný a obává se, aby toto nevedlo k oslabení zdrojů pro klíčové infrastrukturální projekty. Navíc primátor Londýna vydal vlastní CIL určený pouze k financování podzemní rychlodráhy Crossrail. Toto znajistilo vedení městských částí, které se obávají o zachování konkurenceschopnosti města a dostatku zdrojů pro běžnou infrastrukturu. 24

29 P2 Projekt King s Cross V roce 2001 byla uzavřena dohoda mezi London and Continental Railways (LCR), vládou a společností Railtrack o výstavbě vysokorychlostní železnice z Kentu do Londýna s konečnou zastávkou v nádraží St. Pancras v Londýně. V rámci veřejné debaty byl vytvořel dokument humánní město, na jehož vzniku se podíleli vlastníci pozemků, dvě městské čtvrtu Canden a Islington, (the London Boroughs of Camden and Islington), sdružení English Heritage, Komsie pro architekturu a životní prostředí (the Commission for Architecture and the Built Environment (CABE)) magistrát velkého Londýna (the Greater London Authority (GLA), partnerství King s Cross, (the Kings Cross Partnership), trustem King s Cross Community Development Trust, místními obyvateli a podnikateli. Obr.9: Letecký snímek na nádraží King s Cross (vzadu) and St. Pankracs (vepředu) Jejím smyslem bylo nalézt shodu na principech a společných cílech projektu ještě předtím, než dojde na podrobný plán. King s Cros představuje jednu z největších evropských projektů regenerace. Po dokončení dopravního terminálu železnice bude ročně procházet 62 mil cestujících od roku

30 Tato koncentrace by měla být využita: - K ekonomickému rozvoji této části města jako významné částo Londýna - Ke zvýšení kvality prostředí, nabídce pracovních příležitostí i dostupného bydlení, zdravotní a školní vybavenosti - Ke zlepšení životního prostředí Projekt si stanovil 10 principů: 1. robustní urbanistický koncept 2. udržitelnost místa 3. dostupnost a přístupnost 4. promíšenost funkcí 5. ochrana historického dědictví 6. práce pro King s Cross je prací pro Londýn 7. závazek úspěchu v dlouhodobém horizontu 8. princip angažovanosti a inspirace 9. garantované výstavby 10. jasné a otevřené komunikace Protože se předpokládá, že výstavba bude trvat minimálně 15 let, masterplan musí umožňovat maximální míru flexibility v rámci zvolené městské struktury. 15 let je doba, za kterou se může otočit celý ekonomický cyklus, včetně období pokeslu ekonomiky. Také sociální podmínky a technologická vyspělost se podstatně změní, Proto je nezbytně nutné, aby se projekt s těmito výzvami dokázal vypořádat, aniž by se musela měnit koncepce. Mastrplan proto musí poskytovat opce na fázování v různých směrech, umožňovat změnu poměrů funkčního využití pozemků v době realizace, podle požadavků trhu a dalších faktorů. Musí umožnit různorodost, výstavbu jednotlivých budou. Odpovědí je městský blok určitého uchopitelného měřítka a velikosti. Základním principem pro zvládnutí obtížnosti a flexibility je správa území ( stewardship ). Aby se udržovala správná a vyvážená proporce funkcí a aktivit v území, je třeba zabezpečit trvalou vysoce kvalitní správu budov, prostranství s porozuměním toho, jak každá z těchto částí ovlivňuje celek. Základem projektu je smlouva mezi vlastníky pozemků a joint venture dvou významných developerů Argent a St George. Tato smlouva stanovila mj. společnou vlastnickou struktury, která by měla usnadnit proces realizace. To znamená, že a) existuje struktura pro financování každé jednotlivé fáze vztažené k hodnotě pozemku a právě dokončené části. b) právě realizované etapy projektu se budou realizovat jako celek, tj. v rámci etapy nevzniknou nejasná místa pro budování infrastruktury c) bude vytvořena společná koncepce zásobování energiemi a dlaší infrastrukturou d) developeři budou podporovat místní komunity e) se bude klást zvýšený důraz na kvalitu 26

31 Chronologie projektu Ve viktoriánské době byl King s Cross průmyslovým územím. Na konci století dvacátého byla již oblast známá spíše jako železniční uzel s řadou opuštěných budov a provozních pozemků drah, skladů a kontaminovaných pozemků. Několik plánů na revizalizaci skončilo bez odezvy. Teprve rozhodnutí prodloužit železniční trať vedoucí pod Lamanšským průplivem z Waterloo do St Pankrac se stalo katalyzátoerm změn. Tehdejší vlastníci pozemků London & Continental Railways Limited and Excel (nyní DHL) se rozhodli pozemky zhodnotit novou výstavbou. Rozhodlo se, že se bude postupovat formou výběrového řízení na developera. Zadání bylo spíše obecné, zeměřené na vizi využití místa. Urbanistické řešení ani konkrétní požadavky na plochy funkcí nebyly hlavním předmětem. Spíše šlo na zkušenosti a manažerské pojetí řízení procesu rozvoje území. Obr. 10: Diskuzí o projektu se během 10 let zúčastnilo asi respondentů V roce 2000 byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Argent. Ta na základě své koncepce pověřila architektonickou kancelář Allies and Morrison and Porphyrios Associates návrhem tzv. Masterplanu. Masterplan obsahoval prostorové a funkční řešení včetně návrhu etapizace a finanční kalkulace návrhu. Londýnská městská část Camden schválila v roce 2006 tzv. Základní územní rozhodnutí (outline planning permission) na celkovou výměru cca m2 nadzemních podlaží. V roce 2008 vytvořili Argent, London & Continental Railways and DHL partnerství pod jménem Kings Cross Central Limited Partnership. Tento právní subject se stal jediným vlastníkem předmětných pozemků rozvojového území. Od té doby investovalo partnerství přes 300 milionů liber (asi 9 mil Kč) do páteřní infrastruktury jako jsou komunikace, mosty, inženýrské sítě. Dnes je projekt v plné rozestavěnosti. Byla otevřena Londýnská universita umění (the University of the Arts London), dokončeno náměstí Granary Square, most King s Bridge a páteřní bulvár King s Boulevard. Dokončeno bylo 5 velkých administrativních budov, studentské koleje, restaurován Great Northern Hotel.V roce 2016 by většina pozemků měla být zastavěna. 27

32 Obr. 11: Schema časového průběhu pořizování dokumentace projetku Kings Cross 28

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 469/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 422 ze dne 26.06.2013 Návrhy smluv o zřízení věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 979/10 v k. ú. Žižkov, obec Praha, pro veřejná

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP)

DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY Z 29.9.2014 DŮKAZY O ŠKODLIVOSTI PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ (PSP) Abychom reagovali na zavádějící dezinformace pánů Hudečka a Hniličky, předkládáme jednoznačné důkazy o výkladu

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

STAVBY FOTOVOLTAICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více