VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů, č. CZ / , financovaného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a žádá Vás o zaslání nabídky na dodávku materiálně technického vybavení multimediální učebny pro realizaci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů. 1. Předmět poptávky (zakázky) Předmětem poptávky je dodávka materiálně technického vybavení multimediální učebny pro realizaci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů, který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření Rozvoj dalšího profesního vzdělávání. 2. Cíl Cílem je toto vybavení nakoupit v odpovídající kvalitě za cenu v místě a čase obvyklou. V rámci projektu bude zakoupeno: notebooky 6 ks pracovní stanice 15 ks dataprojektor 2 ks plátno na projekci 1 ks barevná laserová tiskárna 1 ks multifunkční zařízení 1 ks síťový prvek 1 ks programové vybavení 21 ks Toto vybavení bude využito v rámci inovativních forem výuky (e-learning). 3. Identifikace zadavatele Název: Střední zemědělská škola Písek Sídlo: Čelakovského 200, Písek IČ: Druh zakázky Dodávka. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1

2 5. Specifikace zakázky Notebook - 6ks Minimálni konfigurace notebooku: Značka notebooku: HP nebo ASUS Procesor: 1.4Ghz RAM: 512MB Pevný disk: 60GB Mechaniky: DVD/CDRW USB port: 2xUSB 2.0 Zvuková karta:integrovaná Síťová karta: 10/100 Mbps Myš optická Brašna Pracovní stanice - 15 ks Minimálni konfigurace PC - pracovní stanice: Procesor: 3Ghz RAM: 512MB Pevny disk: 120GB Mechaniky: DVD/CDRW USB port z čela: USB 2.0 Zvuková karta: integrovaná, výstup z čela Grafická karta: 128MB DDR Síťová karta: 10/100 Mbps Myš optická Klávesnice PS2 nebo USB Monitor LCD 17" Dataprojektor - 2 ks Minimální konfigurace dataprojektoru: Rozlišení: XGA Svítivost: 2000ANSI Technologie: LCD Lampa: úsporný režim Stropní montáž Prodloužená kabeláž Plátno na projekci - 1 ks Minimální parametry plátna na projekci: Rozměry: 175x234 Pozorovací úhel: 50 Zisk: 1.1 2

3 Barevná laserová tiskárna - 1 ks Minimální konfigurace barevné laserové tiskárny: Rozlišení: 600dpi Duplexní tisk Vestavěný PrintServer Zásobník na 250 listů Multifunkční zařízení - 1 ks Minimální konfigurace multifunkčního zařízení: Monochromatická laserová tiskárna 1200dpi Skener optické rozlišení: 1200dpi Kopírovací modul Automatický podavač pro kopírovací modul Automatická duplexní jednotka Vestavěný PrintServer Síťový prvek - 1 ks Konfigurace síťových prvků: Switch 24 port 10/100Base-TX autodetekce Programové vybavení - 21 ks Programove vybavení PC a notebooku: Operační systém Windows XP Office Word, Excel, Outlook, PowerPoint Antivirový program Techniku vybraný dodavatel bezplatně zapojí a vyzkouší její funkčnost. Cena za dopravu bude zahrnuta v ceně zboží. Všechny nabízené výrobky musí být prokazatelné protokolem o shodě. Prvky dodávky by měl být maximálně šetrné k životnímu prostředí, tzn. co nejvíce odpovídat požadavkům směrnic č , , , VI. Doba a místo plnění zakázky Termín plnění je do 14 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Místem plnění je adresa zadavatele: Střední zemědělská škola v Písku, Čelakovského 200, Písek. VII. Záruční podmínky Záruční doba na dodanou techniku bude minimálně 2 roky. Záruční plnění bude v místě odběratele. Dodavatel se v případě poruchy, týkající se hardwarového vybavení, zavazuje buď: 3

4 a) k výměně poškozené komponenty za identický díl, nebo b) zajistí výměnu dané komponenty v celém předmětu dodávky za jiný typ. Garantovaná doba opravy musí být nejdéle 3 dny od nahlášení, případně musí být po dobu opravy zapůjčeno náhradní vybavení srovnatelné kvality. VIII. Kvalifikace uchazečů Uchazeč musí v nabídce doložit tyto kvalifikační předpoklady: a) kopie dokladu o oprávnění k podnikání, b) čestné prohlášení, že: uchazeč není v likvidaci podle 31 odst.1 písm. a) Zákona č. 40/2004 Sb. proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku podle 31 odst. 1 písm. b) Zákona č. 40/2004 Sb. uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky podle 31 odst. 1 písm. c) Zákona 40/2004 Sb. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo nedošlo k zahlazení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce podle 31 odst. 1 písm. d) Zákona č. 40/2004 Sb. uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek podle 31 odst. 1 písm. e) Zákona č. 40/2004 Sb. Informace o kvalifikaci včetně požadovaných dokladů předloží uchazeč o zakázku ve lhůtě pro předkládání nabídek. IX. Nabídková cena a způsob jejího zpracování Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK). Tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu zakázky. Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude obsahovat: cenu za kus bez DPH, cenu za kus s DPH, celkovou cenu zakázky bez DPH, celkovou cenu zakázky s DPH. Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. X. Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií: 4

5 nabídková cena za dodávku (váha kritérií 80%), kvalita dodávky (váha kritérií 10%), záruční a pozáruční servis (váha kritérií 10%). XI. Platební podmínky Cena za dodávku bude splatná na základě faktury vystavené dodavatelem. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu bankovním převodem po obdržení faktury, která bude vystavena po obdržení předmětu zakázky. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Rovněž musí obsahovat informace o tom, že předmět dodávky je určen pro realizaci projektu Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních vzdělávacích programů č. CZ / financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu dodávky. Doba splatnosti bude stanovena na 1 kalendářní měsíc ode dne doručení faktury zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. XII. Formální požadavky na formu nabídky a lhůta pro podání nabídek Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, doručena v 1 provedení výhradně písemně. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem obdržení této poptávky a končí dne 30. října 2006 ve hodin. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou: 30 dnů od posledního dne lhůty pro podávání nabídek. Nabídka bude předložena v zalepené obálce poštou nebo osobně na adrese: Střední zemědělská škola Čelakovského Písek Obálka bude opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou uchazeče a označením: Neotvírat VŘ RLZ 001/2006. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Po předložení nabídky jsou změny v návrhu ze strany uchazeče nepřípustné. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty zadavatel neotvírá a vrátí je neprodleně zpět uchazeči. Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. Tato výzva je zveřejněna na informačních panelech v rámci organizace zadavatele a na jeho www stránkách. XIII. Další podmínky a ujednání Dodavatel musí dodržovat zásady administrace platné pro účastníky projektů ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Střední zemědělská škola v Písku si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Uchazeči budou o výsledku soutěže písemně vyrozuměni. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. Uchazeč může podat pouze 1 nabídku. 5

6 Případné dotazy je možné vznést písemně nebo em. Kontaktní osoba: Alena Hlaváčová, manažer projektu tel , Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 6

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní techniky, ostatní techniky a software 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky, ostatní techniky a software určené pro projekt Počítačem

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599.

ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Firewall VYZÝVÁ k předložení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více