Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní"

Transkript

1 Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní Odborný posudek v rámci projektu STRIMA, podpořeného z programu Cíl 3 Zadavatel Zpracovatel Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt Darmstadt,

2 OBSAH 1 Podnět a předmět 1 2 Cyklus řízení a zvládání rizika povodní a možnosti na komunální úrovni 1 3 Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Vytváření nových ploch pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu 7 4 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události Volba pozemku Projektování a realizace budov 10 5 Souhrnný checklist pro obce 18 CHECKLIST VYHLEDÁNÍ LOKALIT, VÝVOJ PROJEKTU A PROJEKTOVÁNÍ BUDOV, ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO POVODNÍ 19 Zdroje a zákonné předpisy STRIMA Expertise rev-a G:\Abt4\Ref45\10_EU-Projekte\03_STRIMA\03_Ausschreibungen\Risikominderung\Ergebnisse\STRIMA Expertise IU kurz final - CZ.docx Seite I

3 1 Podnět a předmět Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)) je hlavním příjemcem (lead partner) v přeshraničním projektu STRIMA česko-saský management povodňových rizik, který byl podpořen z programu Cíl 3. Z tohoto důvodu zadal v rámci projektu zpracování odborného posudku, který se měl zabývat následujícími otázkami: Jaké možnosti mají obce, přispět na základě poznatků z dostupných škodních potenciálů ke snížení povodňových rizik pomocí optimalizace expozice? Jaké možnosti a jaká opatření jsou vhodná pro zamezení rizika snížením náchylnosti k povodním? Čeho lze dosáhnou lepším zadržením povodně v území? Tyto otázky měly být podrobeny analýze, vycházející ze zkušeností v Česku a Sasku, které byly diskutovány v rámci projektu STRIMA, především v rámci Fóra řízení a zvládání povodňových rizik. Poznatky z Fóra, ale i výsledky rešerše aktuální odborné literatury, zabývající se řízením a zvládáním povodňových rizik na komunální úrovni (například Povodňový slabikář (Hochwasserschutzfibel) Spolkového ministerstva dopravy a digitálních technologií BMVI), se po výměně zkušeností mezi všemi partnery projektu mají stát součástí tohoto katalogu opatření. Zpracovatelé posudku by měly uplatnit především své vlastní poznatky a zkušenosti z práce v rámci pracovní skupiny 4-7 DWA (Deutsche Vereinigung für Wasseerwirtschaft, Německé sdružení vodního hospodářství) Pracovní skupina, jejímiž členy jsou rovněž účastníci projektu STRIMA, k tomu v roce 2015 vydá materiál, jehož vědecký základ již bylo možno použít pro projekt STRIMA. Dále byly použity další návody a metodiky, které byly na toto téma zpracovány i v dalších regionech. Části předloženého materiálu byly převzaty z: Striffler+Striffler Architekten / INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner / WBW: Hochwasser-risikobewusst planen und bauen - Entwicklungen Konzepte Instrumente (Karlsruhe 2014) (Stavět s vědomím nebezpečí povodní vývoj, koncepce, nástroje) Výsledkem je předkládaná sestava návrhů možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu. 2 Cyklus řízení a zvládání rizika povodní a možnosti na komunální úrovni Obce, stejně jako všichni ostatní aktéři, jsou obecně povinny se na řízení a zvládání rizika povodní podílet v rámci svých specifických nástrojů. Na základě tak zvaného cyklu řízení a zvládání rizika povodní je možno analyzovat jednotlivá akční pole (viz obr. 1). Seite 1

4 Červenými rámečky jsou přitom zdůrazněny prioritní komunální akční pole v oblasti prevence vzniku škod v důsledku povodní. Technischer Hochwasserschutz Bauvorsorge und Objektschutz Natürlicher Wasserrückhalt Flächenvorsorge Wiederaufbau Aufbauhilfe Informationsvorsorge Verhaltsvorsorge Notfallplan erstellen Wertsachsen sichern Risikovorsorge Gefahrenabwehr und Katstrophenschutz Abwehr Soforthilfe Vorsorge Hochwasserrisikomanagementzyklus Hochwasserereignis Bewätltigung Auswertung Regeneration Auswertung Technická ochrana proti povodním Stavební prevence a ochrana objektů Přirozená retence vody Prevence v územé Obnova Pomoc při obnově Prevence získáním informací Prevence formou změny chování Vypracovat nouzový plán Zajistit cenné věci Předcházení rizik Odvracení ohrožení a ochrana před katastrofami Odvracení ohrožení Okamžitá pomoc Prevence Cyklus zvládání povodňových rizik Povodňová událost Zvládání Vyhodnocení Regenerace Vyhodnocení Obr. 1: Akční pole cyklu řízení a zvládání rizik povodní a prioritní komunální možnosti (vlastní vyobrazení projektu STRIMA, 2014) Seite 2

5 3 Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně 3.1. Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Záplavové oblasti představují hlavní odborný nástroj, pomocí kterého lze zajistit odtok povodně a chránit pravidelně zaplavovaná území před zástavbou. Záplavová území tak lze vyhlašovat nejen v extravilánech, ale i v územích, pro které jsou zpracovány regulační plány nebo které patří do intravilánu obce. V záplavových územích platí zásadní zákaz vymezování nových ploch, určených k zástavbě nebo pro výstavbu nových objektů. Výstavba a rozšiřování stavebních objektů je přípustné pouze ve výjimečných případech, které jsou upraveny přísnými výjimkami. To je upraveno zákonem o vodním režimu (Wasserhaushaltsgesetz) ve spojení se stavebním zákoníkem (Baugesetzbuch). Vymezení záplavových území je zpravidla spolkovými zeměmi upravováno podle oblastí, vymezených v mapách povodňového nebezpečí na základě linie stoleté vody Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Publikované mapy povodňových ohrožení a rizik představují rozsah povodňových událostí s častější (zpravidla desetiletá voda), střední (stoletá voda) a vzácnější (extrémní povodeň) pravděpodobností výskytu. Extrémní povodňové události zpravidla přesahují záplavové oblasti. Od konce roku 2013 musejí být tyto mapy publikovány v rámci celé EU. V důsledku toho mají faktický účinek na směrné stavební plánování a to i tehdy, pokud se konkrétní úpravy a zákazy omezují pouze na záplavová území: úkolem směrného stavebního plánování obecně je, vytvořit podmínky pro zdravé a bezpečné možnosti bydlení a práce. Proto musí v procesu plánování zohlednit i informace o rizicích Vytváření nových ploch pro výstavbu Záplavové oblasti jako oblasti, ve kterých je stavební činnost vyloučena a území s výskytem extrémních povodní jako informace o stávajícím riziku pro přijetí příslušných preventivních opatření, mají při vymezování nových území pro zástavbu zásadní význam (srn. obr. 2). Seite 3

6 Extremhochwasser Mittleres Hochwasserereignis Hochufer / Grenze der morphologischen Aue Bauvorsorge Bauvorsorge / Abwägung Vorbehaltsgebiet Gewässer HW-Schutzanlage (z. B. Deich) Abflussbereich Festgesetztes Überschwemmungsgebiet (Hqextrem Gebiet) Errichtung baulicher Anlage ist grundsätzlich unzulässig Neue Baugebiete sind grundsätzlich untersagt Vorranggebiet Geschütztes Gebiet Bauvorsorge Bauvorsorge / Abwägung Vorranggebiet wenn z. B. Deichrückverlegung geplant) Wasserrecht / Wasserwirtschaft Baugenehmgigung Planung / Nachweis Zulässigkeit Bauleitplanung Regionalplanung Vorbehaltsgebiet Extrémní povodeň Střední povodňová událost Břeh / hranice morfologické nivy Stavební prevence Stavební prevence / zvažování Vyhrazená oblast Vody Zařízení protipovodňové ochrany (například hráz) Oblast odtoku Stanovené záplavové území Území extrémní povodně Zřizování stavebních objektů je zásadně nepřípustné Nové oblasti pro výstavbu jsou zásadně zakázané Prioritní oblast Chráněné území Stavební prevence Stavební prevence / zvažování Prioritní oblast, pokud je například plánováno posunutí protipovodňových hrází) Vodní právo / vodní hospodářství Stavební povolení Projekt / doložení Přípustnost Směrné stavební plánování Regionální plánování Vyhrazená oblast Obr. 2: Akční pole cyklu řízení a zvládání povodňových rizik a prioritní komunální možnosti (Heiland, 2014, doplněno) Seite 4

7 Ve vymezených záplavových oblastech nejsou podle stavebního zákoníku přípustné žádné nové plochy pro výstavbu, vyplývající z regulačních plánů nebo ostatních předpisů. Výjimkou jsou směrné stavební plány pro přístavy a loděnice. Nová území pro výstavbu lze ve vymezených záplavových územích vymezovat pouze ve velmi omezených případech. Projektanti by měli mít vždy na mysli, že každý nový projekt v záplavovém území vede k potenciálnímu zvýšení potenciálu škod. I když je možné tyto škody za určitých okolností pomocí odpovídajících opatření omezit, úplného vyloučení škod, způsobených povodní, je možné dosáhnout pouze nevyužíváním takovýchto území pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Při zvažování zájmů urbanismu v rámci směrného stavebního plánování je nutno zohlednit cíle územního plánování, které jsou územně vymezené pomocí prioritních oblastí a zásady územního plánování, vymezené vyhrazenými oblastmi. Směrné stavební plánování je tedy nutno upravit podle cílů a zásad územního plánování a podle prioritních a vyhrazených oblastí. Cíle územního plánování nelze v tomto procesu překonat, tzn. cíl ochrany proti povodním má v konfliktu s jiným využitím vyšší význam. Zásady územního plánování mohou být předmětem procesu zvažování, tzn. v případě převažujícího veřejného zájmu lze zásadu územního plánování překonat. Přizpůsobení záměru cílům a zásadám územního plánování lze provést například odpovídající úpravou projektu a opatřeními v projektu (například preventivní opatření). Věcně správné zvážení aspektů, souvisejících s povodní, vyžaduje především jasný popis existujících a nových povodňových rizik, možností k zabránění a snížení těchto rizik a možných následných účinků například na objekty, které se nacházejí dále po toku, případně zabránění těmto následným účinkům. Na základě všech dostupných informací, v případě, že odrážejí v dostatečné míře všechny zájmy, jsou navzájem objektivně zvažovány nároky projektu, sociální a ekologické zájmy a tím i nutnost prevence povodňových rizik a ochrany proti povodním. Nebezpečí povodní a ochrana před povodněmi mají při zvažování mimořádnou závažnost a jsou v závislosti na ohrožení prioritní. Parametry pro toto zvažování mohou být například analýzy nákladů a užitku na prevenci a nákladů na odstranění důsledků pro různé alternativy. Je doporučováno, zahrnout do projektu tato fakta včas, aktivně a ve spolupráci s příslušným orgánem vodního hospodářství. Tyto předpisy pro pořizování směrných stavebních plánů platí i pro jejich změny, doplnění či rušení. Seite 5

8 3.5. Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Územní plán města nebo obce obsahuje program rozvoje a využití území obce. Ve vztahu na preventivní ochranu proti povodním je zajištění záplavových oblastí na komunální úrovni zobrazováno zásadním vymezením, případně upuštěním od vymezení ploch, určených k zástavbě. Aby bylo možno ve výjimečných případech vymezovat v záplavových oblastech plochy a území, určené k zástavbě, musejí být zájmy ochrany proti povodním dány i mimo formálně vyhlášené záplavové oblasti již na úrovni územního plánu obce. Odkaz na následné vyřešení na úrovni regulačního plánu není dostačující. Možnosti zachycení ochrany proti povodním v územním plánu obce jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka: Možnost zobrazení ochrany proti povodním v územním plánu obce Zobrazení Vysvětlení / účel / působnost Úprava Plochy, určené k ochraně proti povodním a úprava odtoku vody Formy využití záplavových území, která jsou povodněmi méně zranitelná, ve formě ploch pro zemědělství, les, například lužní lesy nebo travní porosty. Plochy pro opatření na ochranu a péči a pro vývoj půdy, přírody a krajiny Sem patří záplavová území, plochy pro protipovodňové hráze, příkopy, kanály, recipienty, retenční území, ve kterých je nutno zabránit zástavbě Plochy se specifickým určením pro účely ochrany proti povodním, například území pro rozliv povodní, nebo ohrožené oblasti, které nejsou vhodné pro osídlení. Pro zamezení budoucích povodňových událostí je možno využít předpisů z oblasti ochrany přírody, například pro revitalizaci vodních toků nebo opatření pro získání přirozených retenčních prostorů jako vyrovnávacích opatření. 5 odst. 2 č. 7 stavebního zákoníku. 5 odst. 2 č. 9a stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 9b stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 5 stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 10 stavebního zákoníku. Spolkový zákon o ochraně přírody (BNatSchG): Plochy, vyžadující v případě zástavby specifická stavební opatření proti vnějším vlivům nebo specifické zajištění stavební povahy proti přírodním živlům by měly být vyznačeny v územním plánu obce ( 5 odst. 3 č. 1 stavebního zákoníku). Sem patří i plochy, ohrožené zaplavením, odtokem vody nebo ledochodem. Takovéto vyznačení však nezprošťuje povinnosti řádného zvážení podle 1 odst. 7 stavebního zákoníku. Především v případech, kdy nelze vyloučit, že předpokládaná ochranná opatření nemohou zajistit bezpečí obyvatel, je nutno od vymezení ploch a území, určených k zástavbě, upustit. Vymezená záplavová území ve smyslu 76 odst. 2 zákona o vodním hospodářství mají být do územního plánu obce přesně převzata ( 5 odst. 4a věta 1 stavební zákoník). Seite 6

9 Dosud nevymezená, v mapové formě však zobrazená a předběžně zajištěná záplavová území ve smyslu 76 odst. 3 zákona o vodním hospodářství a všechna riziková území ve smyslu 76 odst. 1 zákona o vodním hospodářství mají být v územním plánu obce vyznačena ( 5 odst. 4a věta 2 stavebního zákoníku). Účelem této úpravy je především upozornění a informace pro obce a veřejnost o záplavových a rizikových územích. Úkolem odborných orgánů vodního hospodářství je, předat obcím, provádějících územní plánování, v rámci projednávání s orgány veřejné správy podle 4 stavebního zákoníku odpovídající informace tak, aby převzetí a vyznačení bylo provedeno v řádné formě. Plochy, určené v územním plánu k zástavbě, které jsou podle novějších poznatků ohrožené povodní, je nutno ze strany obce prověřit. To platí i pro taková území, pro něž ještě nebylo vydáno stavební povolení nebo regulační plány nebo jiné předpisy a které leží v dosavadním extravilánu podle 35 stavebního zákoníku. V některých jednotlivých případech může být důsledkem nutnost provedení změny územního plánu obce vynětím nebo zredukováním takového území, určeného k zástavbě, ve smyslu 1 odst. 3 věta 1 stavebního zákoníku. V souvislosti se zpětvzetím vymezení ploch, určených k zástavbě, v územním plánu obce je nutno zohlednit skutečnost, že změna územního plánu obce nesmí způsobit škodu podle 40 a 42 stavebního zákoníku. Stejně tak náhradu škody, vzniklé ztrátou důvěry podle 39 stavebního zákoníku, nelze opírat o změny nebo dodatky územního plánu obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu Regulační plán obsahuje právně závazná ustanovení pro urbanistické uspořádání. V souvislosti s protipovodňovou ochranou lze v regulačních plánech využít řadu možností ustanovení. Zda a v jakém rozsahu budou tyto možnosti využity, závisí zčásti na dané obci. Požadavky na ustanovení však mohou vyplynout i z veřejných zájmů podle 1 odst. 5 stavebního zákoníku a 1a stavebního zákoníku, dotčených daným projektem a z povinnosti spravedlivého zvážení dotčených zájmů. Stejně jako v případě územního plánu obce jsou obsahem regulačního plánu v závislosti na konkrétních okolnostech i vyznačení a převzetí ( 9 odst. 5 6a stavebního zákoníku). Možnosti ustanovení v regulačních plánech pro oblast ochrany proti povodním jsou uvedeny v následující tabulce. Seite 7

10 Tabulka: Možnosti ustanovení v regulačních plánech pro oblast ochrany proti povodním Ustanovení Vysvětlení / účel / působnost Úprava Území, určená pro vodní hospodářství, pro zařízení na ochranu před povodněmi a pro regulaci odtoku vody Ustanovení, která se bezprostředně týkají ochrany proti povodním na území obce. Například protipovodňové hráze, příkopy, kanály a recipienty atd. Území pro zadržování a vsakování srážek Plochy pro zemědělství, les, travní porosty nebo plochy pro ochranu, péči a rozvoj přírody a krajiny (s poznámkami k účelu zadržení nebo vsakování) Území, jehož zástavbu je nutno vyloučit a jeho využití Stanovení výšky zástavby Stanovení částí pozemků, které nelze zastavět Ustanovení, která pomocí směrného stavebního plánování s úsporným záborem ploch a přirozenou infiltrací srážek preventivně přispívají ke snížení povodňových rizik. Centralizovaný systém, kdy je srážková voda z určitého území odváděna do větší veřejné retenční nádrže nebo decentralizovaný systém se soukromými povrchovými depresemi a plochami zeleně pro shromažďování, infiltraci a výpar srážkové vody v místě spadu v území, určeném k zástavbě. Pro povodněmi ohrožené plochy lze ve vhodných případech stanovit, že na jich je nutno úplně, nebo zčásti vyloučit zástavbu. Příkladem v extravilánu mohou být zemědělské plochy, na kterých jsou v souladu s 35 odst. 1 stavebního zákoníku vyloučeny zemědělské stavební záměry a které tím jsou zajištěny pro účely vodního hospodářství. Urbanistickými důvody, které podle 9 odst. 1 č. 10 stavebního zákoníku opravňují takové ustanovení, mohou být i bezpečnost a zdraví obyvatelstva. V případě, kdy je ve výjimečném případě ve stanoveném záplavovém území nebo jako výsledek řádného zvážení v nestanoveném záplavovém území stanoveno území, určené k zástavbě, lze s ohledem na bezpečnost budoucích obyvatel stanovit v regulačním plánu výšku zástavby, například výšku úrovně podlahy přízemí. Tímto ustanovením lze ve vhodných případech vyloučit zástavbu v ohrožených oblastech. ( 9 odst. 1 č. 16 stavebního zákoníku). 9 odst. 1 č. 14 stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 18a stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 18b stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 15 stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 20 stavebního zákoníku. 9 odst. 1 č. 10 stavebního zákoníku. 9 odst. 3 věta 1 stavebního zákoníku. Nařízení o možnostech stavebního využití pozemku (Baunutzungsverordnung, BauNVO Zjistí-li se poté, co regulační plán vstoupil v platnost, že plochy, které jsou tímto plánem určeny k zástavbě, jsou vystaveny nebezpečí zaplavení, je obec povinna prověřit ustanovení svého plánu, především tehdy, pokud se území, určené k zástavbě, nachází v (nově) stanoveném záplavovém území nebo pokud již prakticky k zaplavení území, určeného k zástavbě, došlo. V jednotlivém případě může být výsledek tohoto prověření povinnost obcí, provést změnu regulačního plánu nebo jej zrušit. Seite 8

11 V regulačním plánu mají být rovněž vyznačeny plochy, vyžadující v případě zástavby specifická stavební opatření proti vnějším vlivům nebo specifické zajištění stavební povahy proti přírodním živlům ( 9 odst. 5 č. 1 stavebního zákoníku). V jednotlivostech je odkazováno na ustanovení územního plánu obce. V souladu s ustanoveními pro územní plán obce mají být i do regulačního plánu přebírána stanovená záplavová území ve smyslu 76 odst. 2 zákona o vodním hospodářství a dosud nestanovená, ale zajištěná záplavová území ve smyslu 76 odst. 3 zákona o vodním hospodářství a rizikové oblasti ve smyslu 73 odst. 1 věta 1 zákona o vodním hospodářství ( 9 odst. 6a stavebního zákoníku). 4 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události V územích, které mohou být povodní zaplavena, je nutno při zřizování a rozšiřování stavebních objektů dbát specifických požadavků. Informace o skutečné postižnosti území různými intervaly výskytu povodní jsou dostupné ve formě detailních map rizik a ohrožení na internetových stránkách Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) nebo na obcích. V případě pochybností poskytnou obcím další informace nižší orgány vodního hospodářství. Na rozdíl od stanovených záplavových území, ve kterých platí shora popsané přísné požadavky, je výstavba v územích, zaplavovaných teprve v případě extrémních povodní, v zásadě možná. Nicméně i zde by měla být zohledněna pravidla pro zamezení a snížení povodňových škod a aspekty zajištění odtoku a zadržení povodně. Při projektování a výstavbě budov by měla být možnost vzniku povodně zohledněna. V každém záplavovém území a území, zaplavovaném extrémní povodní, je nutno prostřednictvím projektování a výstavbou, zohledňující riziko povodní, předcházet možným škodám. V úvahu připadají tři strategie: a) Vyhnutí (mimo rizikové oblasti, výška zástavby / v rizikových oblastech piloty) b) Odolnost (zamezit vniknutí vody: ochranná zařízení, izolace, uzavírací ventily) c) Ustoupení (příprava na částečné zatopení, volba stavebních materiálu a výbava pro zatopení) Zákon o vodním hospodářství upravuje jednoznačně: Každá osoba, která může být postižena povodní, je v rámci svých možností a sil povinna, realizovat vhodná preventivní Seite 9

12 opatření na ochranu před negativními důsledky povodní a minimalizaci škod, především uzpůsobit využití pozemků možným negativním důsledkům pro člověka, životní prostředí nebo materiální hodnoty, způsobených povodní. (zákon o vodním režimu 5 odst. 2 ve znění z března 2010).Obce mohou být nápomocny, i když to může vést k omezením. Pokyny, uvedené v následujících částech tohoto materiálu, by měly být orgány, vydávajícími stavební povolení, vždy předávány stavebníkům nebo architektům ke zvážení Volba pozemku Kdo by chtěl stavět, měl by získat detailní informace o zvoleném pozemku a to i o povodňovém nebezpečí. Tyto informace jsou jednoduše dostupné kliknutím na mapu povodňových rizik, která poskytuje přesné informace k povodňové situaci daného pozemku (viz kapitola 3). Na pozemcích, ležících v území, které by bylo zaplaceno v případě stoleté vody ( záplavové území ), je výstavba zakázána. Současně je vhodné se informovat i sousedů nebo místních obyvatel. Především by měl být záměr včas konzultován s architektem. Architekt je povinen se o možném povodňovém nebezpečí v dané lokalitě informovat a zohlednit jej při projektování a realizaci budovy. V případě, že tuto povinnost nesplní, lze vůči němu uplatňovat nároky na náhradu škody Projektování a realizace budov Pokud na nezastavěném nebo již zastavěném pozemku existuje nebezpečí zaplavení v případě povodně, jsou stavebník a architekt povinni prověřit opatření v oblasti projektování a realizace budovy, uzpůsobeného povodňovému nebezpečí a zasáhnout, aby tak předešli možným škodám. Důležité je, uvědomit si, kudy voda teče: povrchové vody (vybřežené vodní toky) se mohou do budovy dostat světlíky, sklepními okénky, vnější stěnou, dveřmi nebo okny. Podzemní voda, jejíž hladina může být v případě povodně zvýšená, může vnikat stěnami sklepa nebo podlahou sklepa, ale i netěsnými vstupy inženýrských sítí, jako jsou potrubí nebo kabely. Může dojít k akumulaci vody v kanalizaci, která do budovy může vniknout sanitárními instalacemi (záchody, sprchy atd.). Přívalové srážky mohou vést k ucpání kanálů a nahromadění vody na vnějších plochách a nádvořích, ale i k erozi, odplavení nezpevněných ploch až po transport splavenin a řícení skal. Seite 10

13 Pro zamezení vzniku škod v důsledku povodně jsou vhodné shora uvedené tři strategie: vyhnutí, odolnost, ustoupení. Intelligent: Ausweichen Aufwändig: Widerstehen Manchmal nötig: Nachgaben Inteligentní: vyhnutí Nákladné: odolnost Někdy je nutné: ustoupit Obr. 3: Strategie stavební prevence (z: WBW / INFRASTRUKTUR & UMWELT: Hochwasserrisikobewusstes Planen und Bauen, (Projektování a výstavba s vědomím povodní) 2014) Inteligentní: vyhnutí Vyhnutí je zákonem předepsaná první volba pro zamezení rizika. V zákonem vymezených záplavových oblastech je nová zástavba zásadně nepřípustná. Lze jí povolit pouze ve výjimečných případech, není-li vyhnutí možné a je-li použita strategie Odolnost nebo Ustoupení. Strategie Vyhnutí je zaměřena na umístění budov nebo alespoň jednotlivých forem využití, které jsou citlivé na povodně, mimo ohroženou oblast: vyhledat lokalitu mimo ohroženou oblast upravit výšku zástavby, například nastavením budov nebo nasypáním terénu upuštění od sklepních prostorů umístění forem využití, citlivých na vodu, do vyšších podlaží. Sem patří topení a rozvodné skříně elektrické energie. B) Nákladné: odolnost V případě této strategie jde o zamezení proniknutí vody do budov, které se nacházejí uvnitř rizikového území. K tomu je nutno realizovat opatření stavební povahy, v případě stávajících budov je nutno tato opatření realizovat dodatečně. Seite 11

14 Strategie Odolnost vyžaduje koordinovaný balíček opatření. Celá koncepce musí být odladěná, protože jednotlivá opatření často bezpečnost pouze předstírají a celá budova je pak spíše zranitelnější. Opatření na ochranu proti povrchové vodě (vody z vybřežených vodotečí): instalace zábran v exteriérech pro zamezení proudění vody k budově (smysluplné pouze tehdy, pokud do budovy nemůže pronikat ani podzemní voda, ani voda z kanalizace). Je nutno ověřit výšku, do jaké tyto zábrany mohou svojí ochranou funkci plnit a zda fungují spolehlivě. Toto opatření je nutno v každém případě kombinovat s izolací budovy; v případě, kdy se uživatelé budovy spoléhají pouze na protipovodňovou zábranu (hráz) a vycházejí z toho, že jich budova zůstane v suchu, může mít protržení protipovodňové hráze nebo selhání zábrany zničující důsledky. Možné jsou stacionární, zčásti mobilní nebo mobilní protipovodňové zábrany nebo bariéry, jako jsou například pytle s pískem. Izolace budovy: - izolační omítka (například cementová omítka) - okna a dveře, odolné vůči tlaku vody - izolační systémy pro prostupy ve stěnách - Uzavření otvorů budovy v případě rizika povodně pomocí hradidel, vodotěsných přepážek nebo pytlů s pískem. U tohoto opatření musí být zajištěna jejich odborná instalace v případě nebezpečí povodně během lhůty včasného varování. Opatření na ochranu proti podzemní vodě: Vodotěsná vana podle směrnice Nepropustné betonové objekty (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton) Německého výboru pro železobeton (Deutscher Ausschusses für Stahlbeton) To znamená, že vnější stěny a deska podlahy musejí být vybudovány z nepropustného betonu. Černá vana podle normy DIN (12/2011)m část 9. Část budovy, která se nachází v zemi, je izolována pomocí živičné vrstvy nebo umělohmotnými fóliemi. Opatření na ochranu proti vodě z kanalizace: úroveň akumulace vody nad linií povodně. zabudování uzavíracích šoupat a klapek proti vzduté vodě (s revizní šachtou) instalace čerpacího zařízení s tlakovým vedením nad linií povodně. Seite 12

15 Opatření proti vztlaku vody: v případě strategie Odolnost je v každém případě nutno zamezit tomu, aby došlu ke vzdouvání budovy. Zamezit vzdouvání budovy lze buď vlastní vahou budovy nebo dodatečným založením, například dodatečnou instalací desky z těžkého betonu, zakrytím podzemních částí budovy zeminou nebo pomocí vertikálního ukotvení pomocí kotev nebo pilotů. I stavební části, jako jsou izolační materiály, vykazují zvýšený vztlak a mohou přispět ke vzdouvání stavebních částí. Je nutno buď zamezit jejich použití nebo je zajistit. Pokud to nestačí, je nutno zvažovat částečné zaplavení budovy. Opatření proti podemletí: pokud se budova nachází uvnitř proudění povodně, hrozí podemletí základů. Tomu lze zabránit, pokud se hrana základů nachází alespoň jeden metr pod očekávanou základnou eroze. Někdy je však nutné: ustoupit V případě této strategie je nutno se smířit s tím, že za určitých okolností dojde k zaplavení budovy. Toto opatření připadá v úvahu například tehdy, pokud je zaplavení velmi nepravděpodobné, například pokud by k němu došlo pouze v případě extrémní povodně. Tato strategie je někdy smysluplná i tehdy, pokud není budova postavená nově, ale je-li pouze přestavěná, případně rozšířená. V závislosti na koncepci využití je však nutno před vlastní povodní přijmout odpovídající opatření (například vyklidit místnosti). Důležitou součástí této strategie je: volba vhodných stavebních materiálů. To se týká všech materiálů, které mohou přijít do styku s vodou: vnější a vnitřní stěny, stropy, podlahy, dveře a okna (viz obr. 4). I v případě materiálů, které jsou vůči povodním odolné, je nutno po povodni provést intenzivní vysušení, aby se zabránilo vzniku škod a plísní. Tato opatření by měla být plánována již před povodní. Měli by být známí odpovídající poskytovatelé služeb, aby bylo možno se po povodni pokud možno rychle a bez trvalých škod vrátit opět do normálu. Využití místností, uzpůsobené povodním: místnosti, ohrožené povodní, musí být možno v případě povodňového nebezpečí rychle vyklidit, nebo musejí být vybaveny nábytkem, který nemůže být vodou poškozen. Aby bylo možno tyto místnosti v případě povodně skutečně vyklidit, měla by být potřebná opatření a úkoly upraveny a nacvičeny v rámci nouzového plánu. Inventář, citlivý na vodu, jako jsou počítačové sestavy nebo čalouněný nábytek, je lepší od začátku umístit do pater, které jsou před povodní bezpečná. Seite 13

16 Upravená elektroinstalace: elektrické zásuvky a elektrické vedení by mělo být instalováno nad nejvyšší hranicí povodně nebo musí existovat možnost jej jednoduše vypnout. Topení: pokud možno nevyužívat jako palivo topný olej. Pokud to není možné, musí být nádrž na olej odolná proti tlaku vody a zajištěna proti vzdutí. Obecně je smysluplné instalovat topení mimo rizikovou oblast, tedy ne ve sklepě, ale v některém z vyšších pater nebo pod střechou ( vyhnutí ). Seite 14

17 Gewerk Baustoff oder Ausführungsform Widerstandsfähigkeit gegenwassereinwirkung Část stavby Stavební hmota nebo forma provedení Odolnost vůči působení vody Seite 15

18 Baustoffe Kalk Gips Zement gebrannte Baustoffe (je nach Art) Lehm (je nach Einwirkzeit) Steinzeugwaren Bitumen (Anstrich und Bahnen) Metalle (je nach Art) Holz (je nach Art) Textilien Saugende Materialien Bodenplatte wasserdurchlässiger Beton Bodenaufbau Estrich Holzbalken Bodenbelag Naturstein (Granit, Dolomit) Sandstein Marmor Kunststein Fliesen (je nach Art) Epoxydharzoberflächen Parkett / Laminat Holzpflaster Massivholz Kork textile Beläge (Teppich, Teppichboden) Linoleum Wände Kalksandsteine gebrannte Vollziegel Hochlochziegel Klinker Beton Gasbeton Lehm (je nach Einwirkzeit) leichte Trennwände (Gipsplatten) Holz (Bretter, Spanplatten, Gefache) Glasbausteine Außenhaut mineralische Putze (Zement, hydr. Kalk) Verblendmauerwerk mit Luftschicht Steinzeugfliesen wasserabeweisende Dämmung Kunststoffsockel Faserzemementplattten Faserdämmstoffe Putz mineralischer Zementputz Kalkputz (hydraulische Kalke) Gipsputze Lehm (je nach Einwirkzeit) Spezialputze (hydrophobiert) Stavební hmoty Vápno Sádra Cement Pálené stavební hmoty (v závislosti na druhu) Jíl (v závislosti na době expozice) Kamenina Asfalt (nátěr a pásy) Kovy (v závislosti na druhu) Dřevo (v závislosti na druhu) Textil Savé materiály Podlahová deska Vodopropustný beton Konstrukce podlahy Potěr Dřevné trámy Podlahová krytina Přírodní kámen (žula, dolomit) Pískovec Mramor Umělý kámen Dlaždice (v zásvislosti na druhu) Povrchy z epoxidových pryksyřic Parkety / laminát Dřevná dlažba Masivní dřevo Korek Textilní krytina (koberec) Linoleum Stěny Vápenné pískovce Pálené plné cihly Příčně děrované cihly Kabřinec Beton Pórobeton Jíl (v závislosti na době expozice) Lehké dělící příčky (sádrové desky) Dřevo (prkna, dřevotřísková deska) Skleněné tvárnice Vnější fasáda Minerální omítky (cement, hydroskopické vápno) Lícové zdivo s vrstvou vzduchu Dlažba z kameniny Vodoodpudivá izolace Umělohmotný sokl Eternitové desky Měkké vláknité materiály Omítka Minerální cementová omítka Vápenná omítka (hydraulické vápno) Sádrová omítka Jíl (v závislosti na době expozice) Speciální omítky (hydrofobované) Seite 16

19 Kunstharzputze Anstrich Mineralfarben Kalkanstrich Dispersionsanstrich Wandverkleidung Tapeten Fliesen (je nach Art) Holz Textilien Gipskartonplatten Kork Fenster Holz (je nach Art) Kunstoff Aluminium verzinkter Stahl Fensterbänke Marmor sonstiger Naturstein (wie Granit) Holz (je nach Art) beschichtetes Aluminium und Metall Sandstein Schiefer Türen Holzzargen Metallzargen Holztüren Edelstahltüren Treppen Beton Holz verzinkte Stahlkonstruktion Massivtreppen aus Natursttein gut geeignet mäßig geeingnet ungeeignet Umělé pryskyřičné omítky Nátěr Minerální barvy Vápenný nátěr Dispersní nátěr Obložení stěn Tapety Dlaždice (v zásvislosti na druhu) Dřevo Textil Sádrokartonové desky Korek okna Dřevo (v závislosti na druhu) Plast Hliník Pozinkovaná ocel Parapety Mramor Jiný přírodní kámen (jako například žula) Dřevo (v závislosti na druhu) Vrstvené hliník nebo kov Pískovec Břidlice Dvěře Dřevěná zárubeň Kovová zárubeň Dřevěné dveře Ocelové dveře Schody Beton Dřevo Pozinkovaná ocelová konstrukce Masivní schodiště z přírodního kamene Vhodné Méně vhodné Nevhodné Obr. 4: Vhodnost různých stavebních materiálů pro výstavu, uzpůsobenou povodním (zdroj: Slabikář povodní (Hochwasserschutzfibel), vydaná Spolkovým ministerstvem dopravy, stavebnictví a rozvoje měst) Seite 17

20 5 Souhrnný checklist pro obce Jako podpora obcím při řešení otázek, zda stavební záměr odpovídá požadavkům na projektování a výstavbu, uzpůsobené povodním, či ne, lze pro první orientaci využít následný seznam. Další možnosti pro ověření výstavby, zohledňující riziko povodní, obsahuje například systém povodňového pasu (viz Seite 18

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Dr. Ing. Peter Heiland (INFRASTRUKTUR + UMWELT Professor Böhm und Partner) Ihr Partner für Beratung, Nachhaltige

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Zkrácený skript F. Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie

Zkrácený skript F. Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie Zkrácený skript F Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie 1. Úvod Pokaždé přesně po odpovídající povodni se přebíjejí aktivity, mající za cíl, lépe zvládnout další povodeň a zamezit škodám.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Historie povodní na JM a povodňové škody

Historie povodní na JM a povodňové škody Historie povodní na JM a povodňové škody 1 Jak předcházet povodňovým škodám Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. jelinkovai@pmo.cz Protipovodňová opatření Povodeň přirozený hydrologický jev, který je

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Povodňová ochrana a prevence

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ. pro projednání podle 47 stavebního zákona NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HŘEBEČ pro projednání podle 47 stavebního zákona POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HŘEBEČ SRPEN 2012 O pořízení změny č. 3 ÚPO Hřebeč rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.6.2012

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování Zkrácený skript A Směrnice, doporučení a základy skládkování 1. Úvod Pouze málo oblastí života společnosti bylo v uplynulých dvaceti letech tak rozsáhle upravováno předpisy, jako je ekologická legislativa

Více

P.03 Životnost stavebních konstrukcí a komponentů

P.03 Životnost stavebních konstrukcí a komponentů Zdroj informací Zpracováno podle směrnice Guideline for Sustainable Building vydané Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2001 (údaje vycházejí z podkladů SIA D0123, IEMB 1998, BMBau 1994,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice 2. Vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 164 v k.ú. Hůrka: pořizovatel nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Odůvodnění: plocha

Více

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM ANALÝZA STAVU OBJEKTU - PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Jméno: Příjmení: Adresa: Kontakt: Místo stavby: 1Typ objektu a region Počet osob v rodinném domě a region kde je Váš dům umístěn. 2) Typ střechy a její plocha

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Adaptace budov na změnu klimatu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Praha, 14. prosince 2016 Jakub Horecký odbor obecné ochrany přírody a krajiny Národní adaptační strategie Strategie

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Mobilní konstrukce (hrazení)

Mobilní konstrukce (hrazení) KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 40 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Mobilní konstrukce (hrazení) 1. POPIS PROBLÉMU Mobilní hradící konstrukce je vhodné použít v sídlištních podmínkách, kde prostorové

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Odborné posouzení stavebních vad Předmět: Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Zadavatel Ing. Ludmila Matějková Lásenická 1513 198 00 Praha 9 - Kyje Zpracovatel Ing. Tomáš Zeidler

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

odbor výstavby Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky

odbor výstavby Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč V Třebíči dne....... Žá d o s t o p o v o l ení výj i mky

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi

Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi Vodohospodářské stavby BS001 Rybníky a účelové nádrže, ochrana před povodněmi CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Harmonogram přednášek 1. Úvod

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Přírodě blízká protipovodňová opatření Ing. Petr Dobrovský, ARR s.r.o. Naturnahe Hochwasserschutzmaßnahmen

Přírodě blízká protipovodňová opatření Ing. Petr Dobrovský, ARR s.r.o. Naturnahe Hochwasserschutzmaßnahmen Přírodě blízká protipovodňová opatření Ing. Petr Dobrovský, ARR s.r.o. Naturnahe Hochwasserschutzmaßnahmen Cíl: 1.Zmírnění vzniku povodní 2.Zmírnění negativních účinků povodní 3.Zlepšení ekologického stavu

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIJANY dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 1. Povodňové situace v České republice Za posledních 15 let, které uplynuly od extrémní povodně na Moravě v roce 1997, způsobily povodně

Více

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) DYJ217A16_O1 3. Typ listu opatření O

1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) DYJ217A16_O1 3. Typ listu opatření O 1. Název opatření Pořízení/ změna územního plánu (definování nezastavitelných ploch a ploch s omezeným využitím) DYJ217A16_O1 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence 1.1.1 5. Typ

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní Ing. Květoslava Kapková Ředitelka odboru ochrany přírody, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba : Protierozní vodní nádrž v obci Rybníček. Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stavba : Dokumentace pro provedení stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: strana A. 1 Identifikační údaje 2 A. 1.1 Údaje o stavbě 2 A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 2 A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Činnost povodňových orgánů, základní ustanovení k ochraně před povodněmi Ing. Helena Skálová Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 853 E-mail: helena.skalova@mzp.cz Ochrana před povodněmi HLAVA

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II

Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Technická dokumentace Podzemní nádrž BlueLine II Nádrž BlueLine II DORW2046a 28.01.2013 1 / 14 1. Místo usazení nádrže 1.1 Umístění blízko budov Při volbě místa stavebního výkopu se musí dodržet minimální

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 O pořízení změny č.3 ÚPO Hostouň rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19.7.2010 usnesením č. 4/7/2010.

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více