Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní"

Transkript

1 Možnosti komunální sféry při snižování škodního potenicálu prostřednictvím projektování a výstavby, zohledňující riziko povodní Odborný posudek v rámci projektu STRIMA, podpořeného z programu Cíl 3 Zadavatel Zpracovatel Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt Darmstadt,

2 OBSAH 1 Podnět a předmět 1 2 Cyklus řízení a zvládání rizika povodní a možnosti na komunální úrovni 1 3 Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Vytváření nových ploch pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu 7 4 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události Volba pozemku Projektování a realizace budov 10 5 Souhrnný checklist pro obce 18 CHECKLIST VYHLEDÁNÍ LOKALIT, VÝVOJ PROJEKTU A PROJEKTOVÁNÍ BUDOV, ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO POVODNÍ 19 Zdroje a zákonné předpisy STRIMA Expertise rev-a G:\Abt4\Ref45\10_EU-Projekte\03_STRIMA\03_Ausschreibungen\Risikominderung\Ergebnisse\STRIMA Expertise IU kurz final - CZ.docx Seite I

3 1 Podnět a předmět Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)) je hlavním příjemcem (lead partner) v přeshraničním projektu STRIMA česko-saský management povodňových rizik, který byl podpořen z programu Cíl 3. Z tohoto důvodu zadal v rámci projektu zpracování odborného posudku, který se měl zabývat následujícími otázkami: Jaké možnosti mají obce, přispět na základě poznatků z dostupných škodních potenciálů ke snížení povodňových rizik pomocí optimalizace expozice? Jaké možnosti a jaká opatření jsou vhodná pro zamezení rizika snížením náchylnosti k povodním? Čeho lze dosáhnou lepším zadržením povodně v území? Tyto otázky měly být podrobeny analýze, vycházející ze zkušeností v Česku a Sasku, které byly diskutovány v rámci projektu STRIMA, především v rámci Fóra řízení a zvládání povodňových rizik. Poznatky z Fóra, ale i výsledky rešerše aktuální odborné literatury, zabývající se řízením a zvládáním povodňových rizik na komunální úrovni (například Povodňový slabikář (Hochwasserschutzfibel) Spolkového ministerstva dopravy a digitálních technologií BMVI), se po výměně zkušeností mezi všemi partnery projektu mají stát součástí tohoto katalogu opatření. Zpracovatelé posudku by měly uplatnit především své vlastní poznatky a zkušenosti z práce v rámci pracovní skupiny 4-7 DWA (Deutsche Vereinigung für Wasseerwirtschaft, Německé sdružení vodního hospodářství) Pracovní skupina, jejímiž členy jsou rovněž účastníci projektu STRIMA, k tomu v roce 2015 vydá materiál, jehož vědecký základ již bylo možno použít pro projekt STRIMA. Dále byly použity další návody a metodiky, které byly na toto téma zpracovány i v dalších regionech. Části předloženého materiálu byly převzaty z: Striffler+Striffler Architekten / INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner / WBW: Hochwasser-risikobewusst planen und bauen - Entwicklungen Konzepte Instrumente (Karlsruhe 2014) (Stavět s vědomím nebezpečí povodní vývoj, koncepce, nástroje) Výsledkem je předkládaná sestava návrhů možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu. 2 Cyklus řízení a zvládání rizika povodní a možnosti na komunální úrovni Obce, stejně jako všichni ostatní aktéři, jsou obecně povinny se na řízení a zvládání rizika povodní podílet v rámci svých specifických nástrojů. Na základě tak zvaného cyklu řízení a zvládání rizika povodní je možno analyzovat jednotlivá akční pole (viz obr. 1). Seite 1

4 Červenými rámečky jsou přitom zdůrazněny prioritní komunální akční pole v oblasti prevence vzniku škod v důsledku povodní. Technischer Hochwasserschutz Bauvorsorge und Objektschutz Natürlicher Wasserrückhalt Flächenvorsorge Wiederaufbau Aufbauhilfe Informationsvorsorge Verhaltsvorsorge Notfallplan erstellen Wertsachsen sichern Risikovorsorge Gefahrenabwehr und Katstrophenschutz Abwehr Soforthilfe Vorsorge Hochwasserrisikomanagementzyklus Hochwasserereignis Bewätltigung Auswertung Regeneration Auswertung Technická ochrana proti povodním Stavební prevence a ochrana objektů Přirozená retence vody Prevence v územé Obnova Pomoc při obnově Prevence získáním informací Prevence formou změny chování Vypracovat nouzový plán Zajistit cenné věci Předcházení rizik Odvracení ohrožení a ochrana před katastrofami Odvracení ohrožení Okamžitá pomoc Prevence Cyklus zvládání povodňových rizik Povodňová událost Zvládání Vyhodnocení Regenerace Vyhodnocení Obr. 1: Akční pole cyklu řízení a zvládání rizik povodní a prioritní komunální možnosti (vlastní vyobrazení projektu STRIMA, 2014) Seite 2

5 3 Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně 3.1. Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Záplavové oblasti představují hlavní odborný nástroj, pomocí kterého lze zajistit odtok povodně a chránit pravidelně zaplavovaná území před zástavbou. Záplavová území tak lze vyhlašovat nejen v extravilánech, ale i v územích, pro které jsou zpracovány regulační plány nebo které patří do intravilánu obce. V záplavových územích platí zásadní zákaz vymezování nových ploch, určených k zástavbě nebo pro výstavbu nových objektů. Výstavba a rozšiřování stavebních objektů je přípustné pouze ve výjimečných případech, které jsou upraveny přísnými výjimkami. To je upraveno zákonem o vodním režimu (Wasserhaushaltsgesetz) ve spojení se stavebním zákoníkem (Baugesetzbuch). Vymezení záplavových území je zpravidla spolkovými zeměmi upravováno podle oblastí, vymezených v mapách povodňového nebezpečí na základě linie stoleté vody Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Publikované mapy povodňových ohrožení a rizik představují rozsah povodňových událostí s častější (zpravidla desetiletá voda), střední (stoletá voda) a vzácnější (extrémní povodeň) pravděpodobností výskytu. Extrémní povodňové události zpravidla přesahují záplavové oblasti. Od konce roku 2013 musejí být tyto mapy publikovány v rámci celé EU. V důsledku toho mají faktický účinek na směrné stavební plánování a to i tehdy, pokud se konkrétní úpravy a zákazy omezují pouze na záplavová území: úkolem směrného stavebního plánování obecně je, vytvořit podmínky pro zdravé a bezpečné možnosti bydlení a práce. Proto musí v procesu plánování zohlednit i informace o rizicích Vytváření nových ploch pro výstavbu Záplavové oblasti jako oblasti, ve kterých je stavební činnost vyloučena a území s výskytem extrémních povodní jako informace o stávajícím riziku pro přijetí příslušných preventivních opatření, mají při vymezování nových území pro zástavbu zásadní význam (srn. obr. 2). Seite 3

6 Extremhochwasser Mittleres Hochwasserereignis Hochufer / Grenze der morphologischen Aue Bauvorsorge Bauvorsorge / Abwägung Vorbehaltsgebiet Gewässer HW-Schutzanlage (z. B. Deich) Abflussbereich Festgesetztes Überschwemmungsgebiet (Hqextrem Gebiet) Errichtung baulicher Anlage ist grundsätzlich unzulässig Neue Baugebiete sind grundsätzlich untersagt Vorranggebiet Geschütztes Gebiet Bauvorsorge Bauvorsorge / Abwägung Vorranggebiet wenn z. B. Deichrückverlegung geplant) Wasserrecht / Wasserwirtschaft Baugenehmgigung Planung / Nachweis Zulässigkeit Bauleitplanung Regionalplanung Vorbehaltsgebiet Extrémní povodeň Střední povodňová událost Břeh / hranice morfologické nivy Stavební prevence Stavební prevence / zvažování Vyhrazená oblast Vody Zařízení protipovodňové ochrany (například hráz) Oblast odtoku Stanovené záplavové území Území extrémní povodně Zřizování stavebních objektů je zásadně nepřípustné Nové oblasti pro výstavbu jsou zásadně zakázané Prioritní oblast Chráněné území Stavební prevence Stavební prevence / zvažování Prioritní oblast, pokud je například plánováno posunutí protipovodňových hrází) Vodní právo / vodní hospodářství Stavební povolení Projekt / doložení Přípustnost Směrné stavební plánování Regionální plánování Vyhrazená oblast Obr. 2: Akční pole cyklu řízení a zvládání povodňových rizik a prioritní komunální možnosti (Heiland, 2014, doplněno) Seite 4

7 Ve vymezených záplavových oblastech nejsou podle stavebního zákoníku přípustné žádné nové plochy pro výstavbu, vyplývající z regulačních plánů nebo ostatních předpisů. Výjimkou jsou směrné stavební plány pro přístavy a loděnice. Nová území pro výstavbu lze ve vymezených záplavových územích vymezovat pouze ve velmi omezených případech. Projektanti by měli mít vždy na mysli, že každý nový projekt v záplavovém území vede k potenciálnímu zvýšení potenciálu škod. I když je možné tyto škody za určitých okolností pomocí odpovídajících opatření omezit, úplného vyloučení škod, způsobených povodní, je možné dosáhnout pouze nevyužíváním takovýchto území pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Při zvažování zájmů urbanismu v rámci směrného stavebního plánování je nutno zohlednit cíle územního plánování, které jsou územně vymezené pomocí prioritních oblastí a zásady územního plánování, vymezené vyhrazenými oblastmi. Směrné stavební plánování je tedy nutno upravit podle cílů a zásad územního plánování a podle prioritních a vyhrazených oblastí. Cíle územního plánování nelze v tomto procesu překonat, tzn. cíl ochrany proti povodním má v konfliktu s jiným využitím vyšší význam. Zásady územního plánování mohou být předmětem procesu zvažování, tzn. v případě převažujícího veřejného zájmu lze zásadu územního plánování překonat. Přizpůsobení záměru cílům a zásadám územního plánování lze provést například odpovídající úpravou projektu a opatřeními v projektu (například preventivní opatření). Věcně správné zvážení aspektů, souvisejících s povodní, vyžaduje především jasný popis existujících a nových povodňových rizik, možností k zabránění a snížení těchto rizik a možných následných účinků například na objekty, které se nacházejí dále po toku, případně zabránění těmto následným účinkům. Na základě všech dostupných informací, v případě, že odrážejí v dostatečné míře všechny zájmy, jsou navzájem objektivně zvažovány nároky projektu, sociální a ekologické zájmy a tím i nutnost prevence povodňových rizik a ochrany proti povodním. Nebezpečí povodní a ochrana před povodněmi mají při zvažování mimořádnou závažnost a jsou v závislosti na ohrožení prioritní. Parametry pro toto zvažování mohou být například analýzy nákladů a užitku na prevenci a nákladů na odstranění důsledků pro různé alternativy. Je doporučováno, zahrnout do projektu tato fakta včas, aktivně a ve spolupráci s příslušným orgánem vodního hospodářství. Tyto předpisy pro pořizování směrných stavebních plánů platí i pro jejich změny, doplnění či rušení. Seite 5

8 3.5. Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Územní plán města nebo obce obsahuje program rozvoje a využití území obce. Ve vztahu na preventivní ochranu proti povodním je zajištění záplavových oblastí na komunální úrovni zobrazováno zásadním vymezením, případně upuštěním od vymezení ploch, určených k zástavbě. Aby bylo možno ve výjimečných případech vymezovat v záplavových oblastech plochy a území, určené k zástavbě, musejí být zájmy ochrany proti povodním dány i mimo formálně vyhlášené záplavové oblasti již na úrovni územního plánu obce. Odkaz na následné vyřešení na úrovni regulačního plánu není dostačující. Možnosti zachycení ochrany proti povodním v územním plánu obce jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka: Možnost zobrazení ochrany proti povodním v územním plánu obce Zobrazení Vysvětlení / účel / působnost Úprava Plochy, určené k ochraně proti povodním a úprava odtoku vody Formy využití záplavových území, která jsou povodněmi méně zranitelná, ve formě ploch pro zemědělství, les, například lužní lesy nebo travní porosty. Plochy pro opatření na ochranu a péči a pro vývoj půdy, přírody a krajiny Sem patří záplavová území, plochy pro protipovodňové hráze, příkopy, kanály, recipienty, retenční území, ve kterých je nutno zabránit zástavbě Plochy se specifickým určením pro účely ochrany proti povodním, například území pro rozliv povodní, nebo ohrožené oblasti, které nejsou vhodné pro osídlení. Pro zamezení budoucích povodňových událostí je možno využít předpisů z oblasti ochrany přírody, například pro revitalizaci vodních toků nebo opatření pro získání přirozených retenčních prostorů jako vyrovnávacích opatření. 5 odst. 2 č. 7 stavebního zákoníku. 5 odst. 2 č. 9a stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 9b stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 5 stavebního zákoníku; 5 odst. 2 č. 10 stavebního zákoníku. Spolkový zákon o ochraně přírody (BNatSchG): Plochy, vyžadující v případě zástavby specifická stavební opatření proti vnějším vlivům nebo specifické zajištění stavební povahy proti přírodním živlům by měly být vyznačeny v územním plánu obce ( 5 odst. 3 č. 1 stavebního zákoníku). Sem patří i plochy, ohrožené zaplavením, odtokem vody nebo ledochodem. Takovéto vyznačení však nezprošťuje povinnosti řádného zvážení podle 1 odst. 7 stavebního zákoníku. Především v případech, kdy nelze vyloučit, že předpokládaná ochranná opatření nemohou zajistit bezpečí obyvatel, je nutno od vymezení ploch a území, určených k zástavbě, upustit. Vymezená záplavová území ve smyslu 76 odst. 2 zákona o vodním hospodářství mají být do územního plánu obce přesně převzata ( 5 odst. 4a věta 1 stavební zákoník). Seite 6

9 Dosud nevymezená, v mapové formě však zobrazená a předběžně zajištěná záplavová území ve smyslu 76 odst. 3 zákona o vodním hospodářství a všechna riziková území ve smyslu 76 odst. 1 zákona o vodním hospodářství mají být v územním plánu obce vyznačena ( 5 odst. 4a věta 2 stavebního zákoníku). Účelem této úpravy je především upozornění a informace pro obce a veřejnost o záplavových a rizikových územích. Úkolem odborných orgánů vodního hospodářství je, předat obcím, provádějících územní plánování, v rámci projednávání s orgány veřejné správy podle 4 stavebního zákoníku odpovídající informace tak, aby převzetí a vyznačení bylo provedeno v řádné formě. Plochy, určené v územním plánu k zástavbě, které jsou podle novějších poznatků ohrožené povodní, je nutno ze strany obce prověřit. To platí i pro taková území, pro něž ještě nebylo vydáno stavební povolení nebo regulační plány nebo jiné předpisy a které leží v dosavadním extravilánu podle 35 stavebního zákoníku. V některých jednotlivých případech může být důsledkem nutnost provedení změny územního plánu obce vynětím nebo zredukováním takového území, určeného k zástavbě, ve smyslu 1 odst. 3 věta 1 stavebního zákoníku. V souvislosti se zpětvzetím vymezení ploch, určených k zástavbě, v územním plánu obce je nutno zohlednit skutečnost, že změna územního plánu obce nesmí způsobit škodu podle 40 a 42 stavebního zákoníku. Stejně tak náhradu škody, vzniklé ztrátou důvěry podle 39 stavebního zákoníku, nelze opírat o změny nebo dodatky územního plánu obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu Regulační plán obsahuje právně závazná ustanovení pro urbanistické uspořádání. V souvislosti s protipovodňovou ochranou lze v regulačních plánech využít řadu možností ustanovení. Zda a v jakém rozsahu budou tyto možnosti využity, závisí zčásti na dané obci. Požadavky na ustanovení však mohou vyplynout i z veřejných zájmů podle 1 odst. 5 stavebního zákoníku a 1a stavebního zákoníku, dotčených daným projektem a z povinnosti spravedlivého zvážení dotčených zájmů. Stejně jako v případě územního plánu obce jsou obsahem regulačního plánu v závislosti na konkrétních okolnostech i vyznačení a převzetí ( 9 odst. 5 6a stavebního zákoníku). Možnosti ustanovení v regulačních plánech pro oblast ochrany proti povodním jsou uvedeny v následující tabulce. Seite 7

10 Tabulka: Možnosti ustanovení v regulačních plánech pro oblast ochrany proti povodním Ustanovení Vysvětlení / účel / působnost Úprava Území, určená pro vodní hospodářství, pro zařízení na ochranu před povodněmi a pro regulaci odtoku vody Ustanovení, která se bezprostředně týkají ochrany proti povodním na území obce. Například protipovodňové hráze, příkopy, kanály a recipienty atd. Území pro zadržování a vsakování srážek Plochy pro zemědělství, les, travní porosty nebo plochy pro ochranu, péči a rozvoj přírody a krajiny (s poznámkami k účelu zadržení nebo vsakování) Území, jehož zástavbu je nutno vyloučit a jeho využití Stanovení výšky zástavby Stanovení částí pozemků, které nelze zastavět Ustanovení, která pomocí směrného stavebního plánování s úsporným záborem ploch a přirozenou infiltrací srážek preventivně přispívají ke snížení povodňových rizik. Centralizovaný systém, kdy je srážková voda z určitého území odváděna do větší veřejné retenční nádrže nebo decentralizovaný systém se soukromými povrchovými depresemi a plochami zeleně pro shromažďování, infiltraci a výpar srážkové vody v místě spadu v území, určeném k zástavbě. Pro povodněmi ohrožené plochy lze ve vhodných případech stanovit, že na jich je nutno úplně, nebo zčásti vyloučit zástavbu. Příkladem v extravilánu mohou být zemědělské plochy, na kterých jsou v souladu s 35 odst. 1 stavebního zákoníku vyloučeny zemědělské stavební záměry a které tím jsou zajištěny pro účely vodního hospodářství. Urbanistickými důvody, které podle 9 odst. 1 č. 10 stavebního zákoníku opravňují takové ustanovení, mohou být i bezpečnost a zdraví obyvatelstva. V případě, kdy je ve výjimečném případě ve stanoveném záplavovém území nebo jako výsledek řádného zvážení v nestanoveném záplavovém území stanoveno území, určené k zástavbě, lze s ohledem na bezpečnost budoucích obyvatel stanovit v regulačním plánu výšku zástavby, například výšku úrovně podlahy přízemí. Tímto ustanovením lze ve vhodných případech vyloučit zástavbu v ohrožených oblastech. ( 9 odst. 1 č. 16 stavebního zákoníku). 9 odst. 1 č. 14 stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 18a stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 18b stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 15 stavebního zákoníku; 9 odst. 1 č. 20 stavebního zákoníku. 9 odst. 1 č. 10 stavebního zákoníku. 9 odst. 3 věta 1 stavebního zákoníku. Nařízení o možnostech stavebního využití pozemku (Baunutzungsverordnung, BauNVO Zjistí-li se poté, co regulační plán vstoupil v platnost, že plochy, které jsou tímto plánem určeny k zástavbě, jsou vystaveny nebezpečí zaplavení, je obec povinna prověřit ustanovení svého plánu, především tehdy, pokud se území, určené k zástavbě, nachází v (nově) stanoveném záplavovém území nebo pokud již prakticky k zaplavení území, určeného k zástavbě, došlo. V jednotlivém případě může být výsledek tohoto prověření povinnost obcí, provést změnu regulačního plánu nebo jej zrušit. Seite 8

11 V regulačním plánu mají být rovněž vyznačeny plochy, vyžadující v případě zástavby specifická stavební opatření proti vnějším vlivům nebo specifické zajištění stavební povahy proti přírodním živlům ( 9 odst. 5 č. 1 stavebního zákoníku). V jednotlivostech je odkazováno na ustanovení územního plánu obce. V souladu s ustanoveními pro územní plán obce mají být i do regulačního plánu přebírána stanovená záplavová území ve smyslu 76 odst. 2 zákona o vodním hospodářství a dosud nestanovená, ale zajištěná záplavová území ve smyslu 76 odst. 3 zákona o vodním hospodářství a rizikové oblasti ve smyslu 73 odst. 1 věta 1 zákona o vodním hospodářství ( 9 odst. 6a stavebního zákoníku). 4 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události V územích, které mohou být povodní zaplavena, je nutno při zřizování a rozšiřování stavebních objektů dbát specifických požadavků. Informace o skutečné postižnosti území různými intervaly výskytu povodní jsou dostupné ve formě detailních map rizik a ohrožení na internetových stránkách Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) nebo na obcích. V případě pochybností poskytnou obcím další informace nižší orgány vodního hospodářství. Na rozdíl od stanovených záplavových území, ve kterých platí shora popsané přísné požadavky, je výstavba v územích, zaplavovaných teprve v případě extrémních povodní, v zásadě možná. Nicméně i zde by měla být zohledněna pravidla pro zamezení a snížení povodňových škod a aspekty zajištění odtoku a zadržení povodně. Při projektování a výstavbě budov by měla být možnost vzniku povodně zohledněna. V každém záplavovém území a území, zaplavovaném extrémní povodní, je nutno prostřednictvím projektování a výstavbou, zohledňující riziko povodní, předcházet možným škodám. V úvahu připadají tři strategie: a) Vyhnutí (mimo rizikové oblasti, výška zástavby / v rizikových oblastech piloty) b) Odolnost (zamezit vniknutí vody: ochranná zařízení, izolace, uzavírací ventily) c) Ustoupení (příprava na částečné zatopení, volba stavebních materiálu a výbava pro zatopení) Zákon o vodním hospodářství upravuje jednoznačně: Každá osoba, která může být postižena povodní, je v rámci svých možností a sil povinna, realizovat vhodná preventivní Seite 9

12 opatření na ochranu před negativními důsledky povodní a minimalizaci škod, především uzpůsobit využití pozemků možným negativním důsledkům pro člověka, životní prostředí nebo materiální hodnoty, způsobených povodní. (zákon o vodním režimu 5 odst. 2 ve znění z března 2010).Obce mohou být nápomocny, i když to může vést k omezením. Pokyny, uvedené v následujících částech tohoto materiálu, by měly být orgány, vydávajícími stavební povolení, vždy předávány stavebníkům nebo architektům ke zvážení Volba pozemku Kdo by chtěl stavět, měl by získat detailní informace o zvoleném pozemku a to i o povodňovém nebezpečí. Tyto informace jsou jednoduše dostupné kliknutím na mapu povodňových rizik, která poskytuje přesné informace k povodňové situaci daného pozemku (viz kapitola 3). Na pozemcích, ležících v území, které by bylo zaplaceno v případě stoleté vody ( záplavové území ), je výstavba zakázána. Současně je vhodné se informovat i sousedů nebo místních obyvatel. Především by měl být záměr včas konzultován s architektem. Architekt je povinen se o možném povodňovém nebezpečí v dané lokalitě informovat a zohlednit jej při projektování a realizaci budovy. V případě, že tuto povinnost nesplní, lze vůči němu uplatňovat nároky na náhradu škody Projektování a realizace budov Pokud na nezastavěném nebo již zastavěném pozemku existuje nebezpečí zaplavení v případě povodně, jsou stavebník a architekt povinni prověřit opatření v oblasti projektování a realizace budovy, uzpůsobeného povodňovému nebezpečí a zasáhnout, aby tak předešli možným škodám. Důležité je, uvědomit si, kudy voda teče: povrchové vody (vybřežené vodní toky) se mohou do budovy dostat světlíky, sklepními okénky, vnější stěnou, dveřmi nebo okny. Podzemní voda, jejíž hladina může být v případě povodně zvýšená, může vnikat stěnami sklepa nebo podlahou sklepa, ale i netěsnými vstupy inženýrských sítí, jako jsou potrubí nebo kabely. Může dojít k akumulaci vody v kanalizaci, která do budovy může vniknout sanitárními instalacemi (záchody, sprchy atd.). Přívalové srážky mohou vést k ucpání kanálů a nahromadění vody na vnějších plochách a nádvořích, ale i k erozi, odplavení nezpevněných ploch až po transport splavenin a řícení skal. Seite 10

13 Pro zamezení vzniku škod v důsledku povodně jsou vhodné shora uvedené tři strategie: vyhnutí, odolnost, ustoupení. Intelligent: Ausweichen Aufwändig: Widerstehen Manchmal nötig: Nachgaben Inteligentní: vyhnutí Nákladné: odolnost Někdy je nutné: ustoupit Obr. 3: Strategie stavební prevence (z: WBW / INFRASTRUKTUR & UMWELT: Hochwasserrisikobewusstes Planen und Bauen, (Projektování a výstavba s vědomím povodní) 2014) Inteligentní: vyhnutí Vyhnutí je zákonem předepsaná první volba pro zamezení rizika. V zákonem vymezených záplavových oblastech je nová zástavba zásadně nepřípustná. Lze jí povolit pouze ve výjimečných případech, není-li vyhnutí možné a je-li použita strategie Odolnost nebo Ustoupení. Strategie Vyhnutí je zaměřena na umístění budov nebo alespoň jednotlivých forem využití, které jsou citlivé na povodně, mimo ohroženou oblast: vyhledat lokalitu mimo ohroženou oblast upravit výšku zástavby, například nastavením budov nebo nasypáním terénu upuštění od sklepních prostorů umístění forem využití, citlivých na vodu, do vyšších podlaží. Sem patří topení a rozvodné skříně elektrické energie. B) Nákladné: odolnost V případě této strategie jde o zamezení proniknutí vody do budov, které se nacházejí uvnitř rizikového území. K tomu je nutno realizovat opatření stavební povahy, v případě stávajících budov je nutno tato opatření realizovat dodatečně. Seite 11

14 Strategie Odolnost vyžaduje koordinovaný balíček opatření. Celá koncepce musí být odladěná, protože jednotlivá opatření často bezpečnost pouze předstírají a celá budova je pak spíše zranitelnější. Opatření na ochranu proti povrchové vodě (vody z vybřežených vodotečí): instalace zábran v exteriérech pro zamezení proudění vody k budově (smysluplné pouze tehdy, pokud do budovy nemůže pronikat ani podzemní voda, ani voda z kanalizace). Je nutno ověřit výšku, do jaké tyto zábrany mohou svojí ochranou funkci plnit a zda fungují spolehlivě. Toto opatření je nutno v každém případě kombinovat s izolací budovy; v případě, kdy se uživatelé budovy spoléhají pouze na protipovodňovou zábranu (hráz) a vycházejí z toho, že jich budova zůstane v suchu, může mít protržení protipovodňové hráze nebo selhání zábrany zničující důsledky. Možné jsou stacionární, zčásti mobilní nebo mobilní protipovodňové zábrany nebo bariéry, jako jsou například pytle s pískem. Izolace budovy: - izolační omítka (například cementová omítka) - okna a dveře, odolné vůči tlaku vody - izolační systémy pro prostupy ve stěnách - Uzavření otvorů budovy v případě rizika povodně pomocí hradidel, vodotěsných přepážek nebo pytlů s pískem. U tohoto opatření musí být zajištěna jejich odborná instalace v případě nebezpečí povodně během lhůty včasného varování. Opatření na ochranu proti podzemní vodě: Vodotěsná vana podle směrnice Nepropustné betonové objekty (Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton) Německého výboru pro železobeton (Deutscher Ausschusses für Stahlbeton) To znamená, že vnější stěny a deska podlahy musejí být vybudovány z nepropustného betonu. Černá vana podle normy DIN (12/2011)m část 9. Část budovy, která se nachází v zemi, je izolována pomocí živičné vrstvy nebo umělohmotnými fóliemi. Opatření na ochranu proti vodě z kanalizace: úroveň akumulace vody nad linií povodně. zabudování uzavíracích šoupat a klapek proti vzduté vodě (s revizní šachtou) instalace čerpacího zařízení s tlakovým vedením nad linií povodně. Seite 12

15 Opatření proti vztlaku vody: v případě strategie Odolnost je v každém případě nutno zamezit tomu, aby došlu ke vzdouvání budovy. Zamezit vzdouvání budovy lze buď vlastní vahou budovy nebo dodatečným založením, například dodatečnou instalací desky z těžkého betonu, zakrytím podzemních částí budovy zeminou nebo pomocí vertikálního ukotvení pomocí kotev nebo pilotů. I stavební části, jako jsou izolační materiály, vykazují zvýšený vztlak a mohou přispět ke vzdouvání stavebních částí. Je nutno buď zamezit jejich použití nebo je zajistit. Pokud to nestačí, je nutno zvažovat částečné zaplavení budovy. Opatření proti podemletí: pokud se budova nachází uvnitř proudění povodně, hrozí podemletí základů. Tomu lze zabránit, pokud se hrana základů nachází alespoň jeden metr pod očekávanou základnou eroze. Někdy je však nutné: ustoupit V případě této strategie je nutno se smířit s tím, že za určitých okolností dojde k zaplavení budovy. Toto opatření připadá v úvahu například tehdy, pokud je zaplavení velmi nepravděpodobné, například pokud by k němu došlo pouze v případě extrémní povodně. Tato strategie je někdy smysluplná i tehdy, pokud není budova postavená nově, ale je-li pouze přestavěná, případně rozšířená. V závislosti na koncepci využití je však nutno před vlastní povodní přijmout odpovídající opatření (například vyklidit místnosti). Důležitou součástí této strategie je: volba vhodných stavebních materiálů. To se týká všech materiálů, které mohou přijít do styku s vodou: vnější a vnitřní stěny, stropy, podlahy, dveře a okna (viz obr. 4). I v případě materiálů, které jsou vůči povodním odolné, je nutno po povodni provést intenzivní vysušení, aby se zabránilo vzniku škod a plísní. Tato opatření by měla být plánována již před povodní. Měli by být známí odpovídající poskytovatelé služeb, aby bylo možno se po povodni pokud možno rychle a bez trvalých škod vrátit opět do normálu. Využití místností, uzpůsobené povodním: místnosti, ohrožené povodní, musí být možno v případě povodňového nebezpečí rychle vyklidit, nebo musejí být vybaveny nábytkem, který nemůže být vodou poškozen. Aby bylo možno tyto místnosti v případě povodně skutečně vyklidit, měla by být potřebná opatření a úkoly upraveny a nacvičeny v rámci nouzového plánu. Inventář, citlivý na vodu, jako jsou počítačové sestavy nebo čalouněný nábytek, je lepší od začátku umístit do pater, které jsou před povodní bezpečná. Seite 13

16 Upravená elektroinstalace: elektrické zásuvky a elektrické vedení by mělo být instalováno nad nejvyšší hranicí povodně nebo musí existovat možnost jej jednoduše vypnout. Topení: pokud možno nevyužívat jako palivo topný olej. Pokud to není možné, musí být nádrž na olej odolná proti tlaku vody a zajištěna proti vzdutí. Obecně je smysluplné instalovat topení mimo rizikovou oblast, tedy ne ve sklepě, ale v některém z vyšších pater nebo pod střechou ( vyhnutí ). Seite 14

17 Gewerk Baustoff oder Ausführungsform Widerstandsfähigkeit gegenwassereinwirkung Část stavby Stavební hmota nebo forma provedení Odolnost vůči působení vody Seite 15

18 Baustoffe Kalk Gips Zement gebrannte Baustoffe (je nach Art) Lehm (je nach Einwirkzeit) Steinzeugwaren Bitumen (Anstrich und Bahnen) Metalle (je nach Art) Holz (je nach Art) Textilien Saugende Materialien Bodenplatte wasserdurchlässiger Beton Bodenaufbau Estrich Holzbalken Bodenbelag Naturstein (Granit, Dolomit) Sandstein Marmor Kunststein Fliesen (je nach Art) Epoxydharzoberflächen Parkett / Laminat Holzpflaster Massivholz Kork textile Beläge (Teppich, Teppichboden) Linoleum Wände Kalksandsteine gebrannte Vollziegel Hochlochziegel Klinker Beton Gasbeton Lehm (je nach Einwirkzeit) leichte Trennwände (Gipsplatten) Holz (Bretter, Spanplatten, Gefache) Glasbausteine Außenhaut mineralische Putze (Zement, hydr. Kalk) Verblendmauerwerk mit Luftschicht Steinzeugfliesen wasserabeweisende Dämmung Kunststoffsockel Faserzemementplattten Faserdämmstoffe Putz mineralischer Zementputz Kalkputz (hydraulische Kalke) Gipsputze Lehm (je nach Einwirkzeit) Spezialputze (hydrophobiert) Stavební hmoty Vápno Sádra Cement Pálené stavební hmoty (v závislosti na druhu) Jíl (v závislosti na době expozice) Kamenina Asfalt (nátěr a pásy) Kovy (v závislosti na druhu) Dřevo (v závislosti na druhu) Textil Savé materiály Podlahová deska Vodopropustný beton Konstrukce podlahy Potěr Dřevné trámy Podlahová krytina Přírodní kámen (žula, dolomit) Pískovec Mramor Umělý kámen Dlaždice (v zásvislosti na druhu) Povrchy z epoxidových pryksyřic Parkety / laminát Dřevná dlažba Masivní dřevo Korek Textilní krytina (koberec) Linoleum Stěny Vápenné pískovce Pálené plné cihly Příčně děrované cihly Kabřinec Beton Pórobeton Jíl (v závislosti na době expozice) Lehké dělící příčky (sádrové desky) Dřevo (prkna, dřevotřísková deska) Skleněné tvárnice Vnější fasáda Minerální omítky (cement, hydroskopické vápno) Lícové zdivo s vrstvou vzduchu Dlažba z kameniny Vodoodpudivá izolace Umělohmotný sokl Eternitové desky Měkké vláknité materiály Omítka Minerální cementová omítka Vápenná omítka (hydraulické vápno) Sádrová omítka Jíl (v závislosti na době expozice) Speciální omítky (hydrofobované) Seite 16

19 Kunstharzputze Anstrich Mineralfarben Kalkanstrich Dispersionsanstrich Wandverkleidung Tapeten Fliesen (je nach Art) Holz Textilien Gipskartonplatten Kork Fenster Holz (je nach Art) Kunstoff Aluminium verzinkter Stahl Fensterbänke Marmor sonstiger Naturstein (wie Granit) Holz (je nach Art) beschichtetes Aluminium und Metall Sandstein Schiefer Türen Holzzargen Metallzargen Holztüren Edelstahltüren Treppen Beton Holz verzinkte Stahlkonstruktion Massivtreppen aus Natursttein gut geeignet mäßig geeingnet ungeeignet Umělé pryskyřičné omítky Nátěr Minerální barvy Vápenný nátěr Dispersní nátěr Obložení stěn Tapety Dlaždice (v zásvislosti na druhu) Dřevo Textil Sádrokartonové desky Korek okna Dřevo (v závislosti na druhu) Plast Hliník Pozinkovaná ocel Parapety Mramor Jiný přírodní kámen (jako například žula) Dřevo (v závislosti na druhu) Vrstvené hliník nebo kov Pískovec Břidlice Dvěře Dřevěná zárubeň Kovová zárubeň Dřevěné dveře Ocelové dveře Schody Beton Dřevo Pozinkovaná ocelová konstrukce Masivní schodiště z přírodního kamene Vhodné Méně vhodné Nevhodné Obr. 4: Vhodnost různých stavebních materiálů pro výstavu, uzpůsobenou povodním (zdroj: Slabikář povodní (Hochwasserschutzfibel), vydaná Spolkovým ministerstvem dopravy, stavebnictví a rozvoje měst) Seite 17

20 5 Souhrnný checklist pro obce Jako podpora obcím při řešení otázek, zda stavební záměr odpovídá požadavkům na projektování a výstavbu, uzpůsobené povodním, či ne, lze pro první orientaci využít následný seznam. Další možnosti pro ověření výstavby, zohledňující riziko povodní, obsahuje například systém povodňového pasu (viz Seite 18

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování

Zkrácený skript A. Směrnice, doporučení a základy skládkování Zkrácený skript A Směrnice, doporučení a základy skládkování 1. Úvod Pouze málo oblastí života společnosti bylo v uplynulých dvaceti letech tak rozsáhle upravováno předpisy, jako je ekologická legislativa

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a

UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a UNHOŠŤ- VARIABILNÍ DOMY S PŘÍPRAVOU PRO PODKROVÍ A PODKROVÍM 94b, 95b, 111a Údaje o území Město Unhošť má výhodnou polohu 12 km od západního okraje Prahy. Na Bílou Horu se dostanete autem za 10 minut,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě David Stránský Asociace pro vodu ČR (CzWA) SOUČASNÝ STAV jasné legislativní podmínky pro HDV u nové výstavby nejasná ( žádná ) motivační

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál - Bratříkov, krok 2 Brownfields Libereckého kraje, Průmyslový areál Bratříkov, krok 2 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice. Stručný návod k mapovému portálu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Stručný návod k mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Práce s mapovým portálem... 3 2.1

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více