Ave hierarchia celestis et pia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ave hierarchia celestis et pia"

Transkript

1 Pořadové číslo 12 Název v kancionálu CKVS Srdce Tvé též křesťane Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Probuď se v mysli věrný patř a nebuď lenivý Probuď se v mysli věrný patř a nebuď lenivý Za večeří poslední znaje své umučení Zpívej choti Kristova církvi radostná Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti Marnosti jsou nad marnosti všecko v tomto světě 1576 Kun 1522 Miř 17 O Ježíši náš Pane Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti Slušit nám všem na to pomysliti Vyvýšená láska pravá nad všecky ctnosti Vymítal jest Pán Ježíš z lidí němé ďábelství Král nebeský Kristus Pán zde v našem člověčenství 1576 Kun Když z zástupův mnozí o Kristu vypravovali Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi > Panno milá z nebeské radosti Salve Dorothea gemma virginea 1455 Vyš 376 Tě Boha chválíme Pánem vyznáváme 1501 NM Tvář Boží překrásná 40 VIII = 45 Za milosti s nebe = Pána uvítejme 1410 Ji Ave hierarchia celestis et pia O příští Kristově zpievaj každý pilně Vesele zpievajme, Boha Otce chvalme Zdrávas jerachia z nebes o Maria Vesele zpívajme Boha Otce chvalme Ave Jerarchia Celestin glorie Omnes nunc canamus laudes Dulciter canamus laudes deorimamus Vesele zpievejme Boha Otce chvalme Otče všemohúci podivný v své moci Tě Boha chválíme, Pánem vyznáváme Milost Boha Otce, modrost Syna jeho Zdrávas Panno čistá, Matko Pána Krista Ave Virgo virginum verbo concepisti 1501 NM 1545 Po 1530 Ch 1537 Kt 1545 Po 1512 XIII A 2

2 Pořadové číslo 40 VII = Název v kancionálu CKVS Syna Panny Marie = O čem dávných proroků Všichni věrní křesťané Vítej Jezu z nebes vysokosti Nejstarší známá nápěvná předloha 1499? X E X E2 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Ave Virgo virginum verbo concepisti Hospodine Pane všemohúcí z své veliké milosti Gaudeamus pariter omnes et singuli Radujme se s anděly všickni spolu nyní Jakož o tom proroci svatí zvěstovali Z vysokosti nebeské od Otce světlosti > Radujme se s anjely všickni spolu nyní Křesťané této chvíle veselme se nyní Marii panně čisté na čest prozpěvujme Jakož o tom proroci svatí zvěstovali Všickni věrní křesťané veselme se nyní Svatý Jan Páně křtitel do žaláře vsazen Pán Bůh každého času lid svůj opatroval Kristus jsa věčným Bohem před věky zplozeným Kriste Králi nebeský k toběť hříšný volám O Stvořiteli všemohúcí Otče Bože všie moci > Kyrie Angelorum domina Hospodine Otče žádoucí Bože tys stvořitel O stvořiteli všemohoucí Otče náš přežádouc Otče Synu i Duše svatý jedné božské podstaty Ave gloriosa Virgo Mater Christi Ave Dei melos pangant christicole Ave Jesu Criste filli Dei Patris Zdrávas Panno čistá všech hříšných obrano Radost nevýmluvná nyní nám nastala Vítaj Jezu Kriste z nebeské výsosti 1530 Ch 1537Kt 1522Miř 1530Habr 1538HB 1541Br 1545Po 1564Br 1576Kun 1576Kun 1564Br 1537 Kt 1512 XIII A VI C 20a 1530Ch 1520 VI C 20a 1538HB 1545Po

3 Pořadové číslo 60 Název v kancionálu CKVS Narodil se Kristus Pán 68 Nastal nám den radostný Nejstarší známá nápěvná předloha 66 Z hvězdy slunce vzplálo 1410 Vyš Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt En Virgo parit filium jubilemus Vítej Jezu Kriste s nebeské výsosti, Ave graciosa Vítej Jezukriste s nebeské výsosti Auroram lucis visitat Gabriel Narodil se Kristus Pán veselme se Aj jak jsou milí tvoji příbytkové Září přejasnou navštívil Gabriel Marii krásnou Kristus v podobneství nebeské království k králi připodobnil > Ej jak jsou milí tvojí příbytkové Mluvil jest Pán Bůh skrz proroka svého Ezechyele Času moudrého Šalamouna krále Dies est laeticiae Nastal nám den veselý z rodu královského Velebmež vždy s veselím Stvořitele svého 1541Br 1564Br 1505Fr 1522Miř 1512 X A Ch 1537 Kt 1550 VI B HB 1576Kun 1417 MK 1430 Jist K 1451 Jist G 1455 Vyš Ex E VIII A Ch 1537 Kt 1451 G 1455 Vyš Kun 1501 NM 1517Ko

4 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 69 Divného se cosi stalo 100 Převeliká radost zavznívá dnes světem 106 Syn Boží jednorozený 1451 Jist G Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Ciesař když Octavian kázal svět popsati My věřmež vuobec křesťané a nepochybujme Slavmež krále věčného Boha Spasitele Věku svého dětinství když jest Pán Kristus byl Chvalmež všickni Spasitele zpívajíc jemu vesele Mládenec blahoslavený Preis sei Gott im höchsten Throne Věříme v Boha jednoho a Otce všemohoucího Rodičové se divili Josef ochránce v tu chvíli Všickni křesťanští dluhové povinni dobří skutkové Depromemus laudes pie genitrici Laudes depromamus Filio Zvěstujem vám radost velmi převelikú Vesel se této chvíle lidské pokolení slav památku mile Bůh Otec nebeský přede všemi věky Buoh Otec nebeský přede všemi věky Syna svého zplodil Pán Bůh na tomto světě nám smrtedlným lidem Jsme-li Duchem živi Duchem také choďme En Trinitatis speculum illustravit Na čest tobě drahé dítě jemuž není rovné v světě Věčnému tvorci děkujíc Věčný Syn jednorozený Bůh pravý nestvořený Králi nebeský k tobě lid křesťanský volá vždy 1576Kun 1576Kun 1576Kun 1512 XIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1522Miř 1576Kun 1455 Vyš Miř 1451 Jist G

5 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Kristus Boží Syn Andělové, andělové zpívali Nejstarší známá nápěvná předloha 1455 Vyš 376 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Kristus jediný a náš Ježíš milý Solis previa aurora fulgida Plena gracia nevorum inscia Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského Děkujem tobě Kriste věčný Bože žes temnosti zapudil Předchůdce slunečná denice (pře)jasná K narozenému Jezu Kristu Pánu hned v jeho maličkosti Darové Páně od něho rozdílné lidem dáni bývají Sluší prositi Bohu se modliti Ježíš Kristus sám o příchodu svém k nám Pán k zákoníkům nevěřícím židům mluvil Slavnost veliká Veliká noc židovská Pán Bůh předivně opatruje věrné Mnohá písma nám oznamují že Pán příjde Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského > Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti zapudil Děkujem tobě Kriste žes nás sobě koupil skrze umučení 1499 X E VIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1530 Habr 1538HB 1576Kun 1530 Ch Collaudemus Christum regem Andělové ti poslové jsou zpívali a pastýřům zvěstovali

6 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Aj král slávy jsa Bůh pravý Znamenaj křesťan věrný Kristovo vtělení 1522Miř 120 Vyšla hvězda z východu 1512 XIII A2 Znamenej křesťan věrný Jezu Kristovo vtělení > Slovo jednorozené Apoštolské učení v této svaté epištole dnešní Važmež jak mnohá jest dobrota v umučení Jezu Krista 1576Kun 1517Ko 155 Ukřižovaný Kriste Pán Jezukrist vždy jsa hoden cti i chvály na každý den Ježíš Kristus náš milý Pán přišed na svět Koruhve Krále věčného již jsú rozviešeny [Koruhve] krále hotový tajnosti se kříže... > Vexilla regis prodeunt fulget crucis Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista Ej nuž duše věrná naň patř smrtí potřeného opatř Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista Když by ráno slunce vzejde židovstvo se spolu sejde 157 Poslouchejte žaloby Otce 1522Miř Svatého Jana ve čtení o Kristovu utrpení Když Ježíš před Pilátem stál Pilát se jeho otázal Když Pilát nepravě soudil Spasiteli Kriste milý tys trpěl od židův mnoho Pán Jezu Krist vždy jsa hodný cti a chvály Poslouchejte žaloby nebeského Otce Poslouchejte již naříkání Boha Otce Stvořitel nebe země chtěl tomu sám od sebe Znamenaj smysle sprostný 1538HB 1538HB 1541Br 1564Br 1576 Kun 1471 Roud 1430 Jist K

7 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pán Ježíš náš Spasitel všech hříšných Vykupitel Kristus příklad pokory Pán náš milostivý 1430 Jist K 1501 NM 1530Habr 162 Kristus příklad pokory 1430 Jist K Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný Stvořitel nebe i země chtěl tomu sám od sebe Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný Kristus příklad pokory nám s nebe poslaný Pane Spasiteli milý tys trpěl od židuov mnohé protivenství 1522Miř 1538HB 163 Umučení našeho Pána milostného 1492 Miř 172 Ecce homo! Ejhle člověk 1522Miř Otec nebeský jediného maje Syna Kristus příklad pokory Bůh náš milostivý Král nebeský Jezukrist Bohu Otci rovný Otec Syn i Duch svatý Pán Bůh náš jediný O Pane hněv svůj odvrátiž na mne bídného Hospodine útěcho má velebnost tvou mé srdce zná Král nebeský Jezukrist Bohu Otci rovný Doplňujíc přikázání Pán Ježíš v svém kázání Pán Kristus rozmlouval s ženou z města Samarského Umučení našeho Pána milostného važ sobě křesťan věrný Umučení našeho Pána Jezukrista važ každého věrného Lásku syna božího Pána Jezukrista Otec nebeský jediného maje Syna O všickni lidé kdožkoli touto cestou jde 1576Kun 1576Kun 1522 Miř 1576 Kun 1541Br 1576Kun

8 Pořadové číslo 193 Název v kancionálu CKVS Bůh všemohoucí 194 Vstalť jest této chvíle Nejstarší známá nápěvná předloha 1430 Jist K 1455 Vyš Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti Deus omnipotens a morte resurgens Morte mortem stravit sathanam ligavit Buoh všemohúcí vstal z mrtvých žádúcí Bůh všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí Bůh náš všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí Slavné z mrtvých vstání buď obveselení věrných zarmúcených Bože všemohoucí náš Otče žádoucí tě chválíme Kristus všemohoucí vstoupil jest svou mocí Bože všemohoucí náš Otče žádoucí tě chválíme Surgit in hac die Christus Dominus Kristovo vzkříšení jest obveselení 1451 Jist G 1512 XIII A Ch 1537 Kt 1455 Vyš X E XIII A Ch 1455 Vyš X E Ch 1576 Kun 1512 XIII A Ch 1455 Vyš 376

9 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS 194 Vstalť jest této chvíle 195 Nejstarší známá nápěvná předloha 1455 Vyš Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal 1522 Miř 197 Zapějme radostné písně 1522 Miř 198 Jezu Kriste Vykupiteli Veselým srdcem každý chval Spasitele 1455 Vyš Vyš 376 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Vstal jest této chvíle ctný Vykupitel Vstoupil Kristus vzhůru z světa nízkosti Collaudemus Matrem Domini laudem demus sacre Virgini Collaudemus Matris Domini pium natum lapso homini Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno Chválu hodnou Bohu vzdávejme Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk Seslání Ducha svatého slavíce hod dnešní Seslánie Ducha svatého slavíce hod dnešní Vzdejmež chválu velebnému Pánu Jezu Kristu Hod slavný Ducha svatého pamatujmež dnes vděčně 1512 XIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1501 NM 1522Miř 1576Kun 1576Kun 1522Miř

10 Pořadové číslo 199 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 250 Otče náš milý Pane 265 Vstal třetího dne Stvořitel Hospodine, věcí všech Pane - Kyrie 1410 VB Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Dík a chvála budiž Bohu Otci nebeskému Resurrexit dominus qui pro nobis omnibus passus fuit Dnešního dne vstal z mrtvých Pán Ježíš Nuž všickni z srdce pravého chvalme Ježíše milého Třetího dne vstal z mrtvých Pán Ježíš Slavné Kristovo vzkříšenie pamatujme všickni věrní Dnešního dne splnilo se slíbení Pána Ježíše Třetího dne vstal Stvořitel z mrtvých náš milý Spasitel Hodný svědek svatý Pavel v kázání svém > Třetího dne vstal Stvořitel z mrtvých náš milý Spasitel Petr svatý v svém kázání svědčil hříchů odpuštění Tak Bůh tento svět miloval že jest syna svého poslal Dnešního dne splnilo se přiřčení Pána Ježíše Byl jest mládenec bohatý jemuž mluvil Pán Pán Bůh své svaté církvi Ducha utěšitele zasliboval > Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého Díky Bohu vzdejme králi nebeskému Hospodine mocný králi svrchovaný > Kyrie Genitor alme Jdětež požehnaní Páně vyvolení Pane mocný tys po stvoření nebe země lidí i všech věcí Kriste králi slavný kněže svrchovaný Díky Bohu vzdávejme králi nebeskému Hospodine všemohúcí pro tvé milosrdenství smiluj se nad námi 1576Kun 1512 XIII A Miř 1576Kun 1576 Kun 1576 Kun 1522 Miř

11 Pořadové číslo 267 Název v kancionálu CKVS Gloria Credo Nejstarší známá nápěvná předloha 1520 VI C 20a Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Hospodine všech věcí Pane myť prosíme pokorně tebe > Kyrie incidentale Jáť jsem v tom rozveselen Leta promat concio humana generacio > Ach mlynářko Vale Jacob stellula mlynářko Bože věčný všemohúcí Otče svatý Nuž křesťané viery pravé pilně znamenejme 1537 Kt Sanctus O smrtedlní všickni lidé co jsme znamenejme Bože a Otče náš - Graduale Credo Ku sv. přijímání 1430 Jist K 289 Tvé Jezu Kriste lásky žár 1430 Jist K Nuž křesťané viery pravé pilnost již přiložme Ježíš Kristus božská moudrost nad Jeruzalemem ukázal Pane Bože dej svobodu všem kdož tě milují Nuž křesťané víry pravé co jsme znamenejme Věřmež v Boha jednoho v otce všemohoucího nevýmluvně dobrého Budiž veleben Pán Bůh náš pochválen Jezu Kriste štědrý kněže s Otcem Duchem jeden Bože O Spasiteli Ježíši kterýžs sám ze všech nejvyšší O Spasiteli Ježíši kterýžs sám ze všech nejlepší 1576 Kun 1530 Habr 1501 NM Milost boží spasitedlná v Krista Pána způsobená 1576 Kun 366 Otče náš a Zdrávas Maria Chtě Kristus spravedlivost naší míti vyšší Hospodine uslyš hlas můj předstojný obličej tvůj Zavítej k nám Duše svatý s Otcem 371 Jam lucis orfo sidere s Synem > Nunc sancte nobis Král věčný v svém oslavení po svém na nebe Spiritus vstoupení 1576 Kun

12 Pořadové číslo 373 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 381 Práci denní vykonavše Přečkavše noc tmavou Na lože jdouce odpočinout sobě Všemohoucí Otče náš Všemohoucí Otče dobrotivý 1501 NM 1576 Kun 397 Hvězda jasná, Panna krásná Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc Práci denní vykonavše a k noci se přiblíživše Ipse cum solus varios retracto Zpívejmež na čest našeho Spasitele > Puer natus in Bethleem unde gaudet Jerusalem Vzdajmež chválu Pánu Bohu našemu nebeskému králi Jak jsem ovdověla česká koruna od nepřátel okolních Máme doufání k Bohu skrze Krista > Ač my to známe že jsme tě hněvali Hospodin mluví skrz svého proroka > Ač my to známe že jsme tě hněvali Pán Bůh vydávajíc svá přikázání sám lidi mluvil Ej vstávajíce již z tohoto lože > Na lůže jdouce tobě se modlíme Na lůže jdouce tobě se modlíme Pane Ježíši Kriste tys syn boží zajisté Otče náš všemohoucí jenž vše živíš svou mocí Budiž slavně veleben Pán Bůh v Trojici jeden O daremné světské utěšení i co (i jak) brzo míjíš Jak na světě člověku každému Pamatování jest skutek hodný kterýž se při Lazarovi stal O daremné světské utěšení jak brzo pomíjíš 1522 Miř 1501 NM 1576 Kun 1522 Miř 1576 Kun

13 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 407 Rač ku pomoci přispěti 430 Ó Maria útočiště naše 433 Buď zdráva slávy králová 1455 Vyš VB Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt V svědomí svém rozvlažení i v zármutcích potěšen Pán Bůh toho míti nechce aby jeho věrné ovce > Divná se jest milost stala Collaudemus Matrem Domini laudem demus sacre Virgini Collaudemus Matris Domini pium natum lapso homini Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno Chválu hodnou Bohu vzdávejme Salve Regina glorie emundatrix scorie Zdráva královno slavnosti očištění naší zlosti 1576 Kun 1512 XIII A VI C 20a 1537 Kt 1501 NM 1522 Miř 1576 Kun 1417MK 1451 Jist G 1455 Vyš XIII A Ch 1430 Jist K 1538HB Solemnisemus hodie dies venit leticie 1455 Vyš Jist G 1455 Vyš 376 Ad honorem et decorem Matris Domini Na čest Panně cožť zpieváme 1499 X E XIII A VI C 20a 1530 Ch 1430 Jist K 1455 Vyš 376

14 Pořadové číslo 434 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 554 V nebes pláš stanu 1530 Ch Venit in mundum rutillans 563 Miláček Boží svatý Jan 1576 Kun Pán Jezu Krist nám v svém příchodu prvním > Věj větříčku z Dunaje 607 Písně vroucí, láskou žhnoucí Byl Jakob s Kristem spřízněný 1417 MK 592 Slavný nebešťane! 688 Zněj písni hlaholící Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Aj jak jest to milé a utěšené > Ecce quam bonum et quam iucundum Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa Pročež se vzdaluješ a kryješ Pane > Confitebor tibi Domine Wenceslao duci claro Všemohoucí přežádoucí náš milý Pane milost tvá Jezu Kriste z panny čisté synu Marie Hospodine ty nad jiné zvolils Marii Radujme se veselme se v Spasiteli svém V Samaří když slovo boží přijali Kdož dveřmi do ovčince církve nejde > Vitam quae faciunt beatoriem Pán Kristus měl s mládencem rozmlouvání Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa Kdo chce vjíti do radosti věčné po zdejší žalosti > Již Babylon velmi klesá Rod našeho Spasitele Ježíše syna božího Když se modlíme my modlitbu Páně říkáme všickni Zaslíbení nám učinil Kristus Pán když my prositi budem Slova božího k spasení daného apoštol učí Pán Ježíš pojal své tři učedlníky 1499 X E XIII A Ch 1501 NM 1522 Miř 1538HB 1576 Kun 1576 Kun V modlitbě Páně slovo prositebné 692 U celnice Matouš sedí 1576 Kun první napsáno > Bože Otče náš 1576 Kun jenž jsi na nebesích

15 Pořadové číslo 694 Název v kancionálu CKVS Svatý Václave, védodo české země Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt jenž jsi na nebesích 1471 Roud Svatý Václave vévodo české země Páně učení svým věrným kázání Času jednoho bydlil v Galilei Bože Otče náš jenž jsi na nebesích 1499 X E Ch

16 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

17 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

18 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

19 MHB

20 MHB

21 MHB

22 MHB

23 MHB

24 MHB

25 MHB

26 MHB

27 MHB

28 MHB

29 MHB /

30 MHB

31 MHB

32 MHB

33 MHB 429

34 MHB

35 MHB

36 MHB

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Magisterská diplomová práce Libuše Dvořáková

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin

Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Zpívání koled na Štědrý den v noutonickém kostelíčku od 15 hodin Nesem vám noviny...2 Půjdem spolu do Betléma...3 3. Pásli ovce Valaši...4 4. Dej Bůh štěstí tomu domu...5 5. Já bych rád k Betlému...6 6.

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.

Hlavní modlitby. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Hlavní modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Chvála Nejsvětější Trojice Sláva Otci i Synu - i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i nyní i vždycky - a na věky věků. -

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

když ticho zpívá Když ticho zpívá

když ticho zpívá Když ticho zpívá ticho zpívá když 1.Když ticho zpívá 2. Veselé vánoční hody 3. Veselé vánoční hody (orchestr) 4. Půjdem spolu do Betléma 5. Půjdem spolu do Betléma (orchestr) 6. Chtíc, aby spal 7. Chtíc, aby spal (orchestr)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

P edmluva k 1. vyd nì

P edmluva k 1. vyd nì Praha 2005 P edmluva k 1. vyd nì Na světě je hodně písní, písně pro radost, pro člověka, pro smích i pro smutek, lidé skládají a interpretují své pocity, pohledy a myšlenky do slov a tónů. Písně dovedou

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ Kněz: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kněz: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Více

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! V červnu si připomínáme zvláštním způsobem svatého Josemaríu, protože právě v tomto měsíci, 26. června, je jeho liturgická vzpomínka, v Prelatuře slavnost.

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY

SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY SEZNAM ZPĚVŮ MŠE SPOJENÉ S URČITÝMI OBŘADY Biřmování 901 Vstupní antifona Duch Páně naplňuje celý svět. Aleluja, aleluja. On, který všechno udržuje v bytí, zná každou řeč. Aleluja, aleluja, aleluja...

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Jeden Pán, jedna víra

Jeden Pán, jedna víra Jeden Pán, jedna víra Celosvětová eucharistická adorace NEDĚLE, 2. ČERVNA 2013, 17.00-18.00 PUSTIMĚŘ: chrám sv. Benedikta DRYSICE: kostel Narození Panny Marie PODIVICE: kostel sv. Cyrila a Metoděje Historický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat

Vánoční koledy. Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Vánoční koledy Vánoční trhy Mírové náměstí Litoměřice 7.-22. 12. Přijďte si zazpívat Pátek 7. 12. 15:30 Podřipský žesťový kvintet koledy 17:30 Jan Venas ml. zpívá koledy s diváky Sobota 8. 12. 14:30 Podřipský

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více