Ave hierarchia celestis et pia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ave hierarchia celestis et pia"

Transkript

1 Pořadové číslo 12 Název v kancionálu CKVS Srdce Tvé též křesťane Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Probuď se v mysli věrný patř a nebuď lenivý Probuď se v mysli věrný patř a nebuď lenivý Za večeří poslední znaje své umučení Zpívej choti Kristova církvi radostná Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti Marnosti jsou nad marnosti všecko v tomto světě 1576 Kun 1522 Miř 17 O Ježíši náš Pane Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti Slušit nám všem na to pomysliti Vyvýšená láska pravá nad všecky ctnosti Vymítal jest Pán Ježíš z lidí němé ďábelství Král nebeský Kristus Pán zde v našem člověčenství 1576 Kun Když z zástupův mnozí o Kristu vypravovali Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi > Panno milá z nebeské radosti Salve Dorothea gemma virginea 1455 Vyš 376 Tě Boha chválíme Pánem vyznáváme 1501 NM Tvář Boží překrásná 40 VIII = 45 Za milosti s nebe = Pána uvítejme 1410 Ji Ave hierarchia celestis et pia O příští Kristově zpievaj každý pilně Vesele zpievajme, Boha Otce chvalme Zdrávas jerachia z nebes o Maria Vesele zpívajme Boha Otce chvalme Ave Jerarchia Celestin glorie Omnes nunc canamus laudes Dulciter canamus laudes deorimamus Vesele zpievejme Boha Otce chvalme Otče všemohúci podivný v své moci Tě Boha chválíme, Pánem vyznáváme Milost Boha Otce, modrost Syna jeho Zdrávas Panno čistá, Matko Pána Krista Ave Virgo virginum verbo concepisti 1501 NM 1545 Po 1530 Ch 1537 Kt 1545 Po 1512 XIII A 2

2 Pořadové číslo 40 VII = Název v kancionálu CKVS Syna Panny Marie = O čem dávných proroků Všichni věrní křesťané Vítej Jezu z nebes vysokosti Nejstarší známá nápěvná předloha 1499? X E X E2 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Ave Virgo virginum verbo concepisti Hospodine Pane všemohúcí z své veliké milosti Gaudeamus pariter omnes et singuli Radujme se s anděly všickni spolu nyní Jakož o tom proroci svatí zvěstovali Z vysokosti nebeské od Otce světlosti > Radujme se s anjely všickni spolu nyní Křesťané této chvíle veselme se nyní Marii panně čisté na čest prozpěvujme Jakož o tom proroci svatí zvěstovali Všickni věrní křesťané veselme se nyní Svatý Jan Páně křtitel do žaláře vsazen Pán Bůh každého času lid svůj opatroval Kristus jsa věčným Bohem před věky zplozeným Kriste Králi nebeský k toběť hříšný volám O Stvořiteli všemohúcí Otče Bože všie moci > Kyrie Angelorum domina Hospodine Otče žádoucí Bože tys stvořitel O stvořiteli všemohoucí Otče náš přežádouc Otče Synu i Duše svatý jedné božské podstaty Ave gloriosa Virgo Mater Christi Ave Dei melos pangant christicole Ave Jesu Criste filli Dei Patris Zdrávas Panno čistá všech hříšných obrano Radost nevýmluvná nyní nám nastala Vítaj Jezu Kriste z nebeské výsosti 1530 Ch 1537Kt 1522Miř 1530Habr 1538HB 1541Br 1545Po 1564Br 1576Kun 1576Kun 1564Br 1537 Kt 1512 XIII A VI C 20a 1530Ch 1520 VI C 20a 1538HB 1545Po

3 Pořadové číslo 60 Název v kancionálu CKVS Narodil se Kristus Pán 68 Nastal nám den radostný Nejstarší známá nápěvná předloha 66 Z hvězdy slunce vzplálo 1410 Vyš Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt En Virgo parit filium jubilemus Vítej Jezu Kriste s nebeské výsosti, Ave graciosa Vítej Jezukriste s nebeské výsosti Auroram lucis visitat Gabriel Narodil se Kristus Pán veselme se Aj jak jsou milí tvoji příbytkové Září přejasnou navštívil Gabriel Marii krásnou Kristus v podobneství nebeské království k králi připodobnil > Ej jak jsou milí tvojí příbytkové Mluvil jest Pán Bůh skrz proroka svého Ezechyele Času moudrého Šalamouna krále Dies est laeticiae Nastal nám den veselý z rodu královského Velebmež vždy s veselím Stvořitele svého 1541Br 1564Br 1505Fr 1522Miř 1512 X A Ch 1537 Kt 1550 VI B HB 1576Kun 1417 MK 1430 Jist K 1451 Jist G 1455 Vyš Ex E VIII A Ch 1537 Kt 1451 G 1455 Vyš Kun 1501 NM 1517Ko

4 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 69 Divného se cosi stalo 100 Převeliká radost zavznívá dnes světem 106 Syn Boží jednorozený 1451 Jist G Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Ciesař když Octavian kázal svět popsati My věřmež vuobec křesťané a nepochybujme Slavmež krále věčného Boha Spasitele Věku svého dětinství když jest Pán Kristus byl Chvalmež všickni Spasitele zpívajíc jemu vesele Mládenec blahoslavený Preis sei Gott im höchsten Throne Věříme v Boha jednoho a Otce všemohoucího Rodičové se divili Josef ochránce v tu chvíli Všickni křesťanští dluhové povinni dobří skutkové Depromemus laudes pie genitrici Laudes depromamus Filio Zvěstujem vám radost velmi převelikú Vesel se této chvíle lidské pokolení slav památku mile Bůh Otec nebeský přede všemi věky Buoh Otec nebeský přede všemi věky Syna svého zplodil Pán Bůh na tomto světě nám smrtedlným lidem Jsme-li Duchem živi Duchem také choďme En Trinitatis speculum illustravit Na čest tobě drahé dítě jemuž není rovné v světě Věčnému tvorci děkujíc Věčný Syn jednorozený Bůh pravý nestvořený Králi nebeský k tobě lid křesťanský volá vždy 1576Kun 1576Kun 1576Kun 1512 XIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1522Miř 1576Kun 1455 Vyš Miř 1451 Jist G

5 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Kristus Boží Syn Andělové, andělové zpívali Nejstarší známá nápěvná předloha 1455 Vyš 376 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Kristus jediný a náš Ježíš milý Solis previa aurora fulgida Plena gracia nevorum inscia Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského Děkujem tobě Kriste věčný Bože žes temnosti zapudil Předchůdce slunečná denice (pře)jasná K narozenému Jezu Kristu Pánu hned v jeho maličkosti Darové Páně od něho rozdílné lidem dáni bývají Sluší prositi Bohu se modliti Ježíš Kristus sám o příchodu svém k nám Pán k zákoníkům nevěřícím židům mluvil Slavnost veliká Veliká noc židovská Pán Bůh předivně opatruje věrné Mnohá písma nám oznamují že Pán příjde Kristus Syn Boží narodil se nyní z života panenského > Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti zapudil Děkujem tobě Kriste žes nás sobě koupil skrze umučení 1499 X E VIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1530 Habr 1538HB 1576Kun 1530 Ch Collaudemus Christum regem Andělové ti poslové jsou zpívali a pastýřům zvěstovali

6 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Aj král slávy jsa Bůh pravý Znamenaj křesťan věrný Kristovo vtělení 1522Miř 120 Vyšla hvězda z východu 1512 XIII A2 Znamenej křesťan věrný Jezu Kristovo vtělení > Slovo jednorozené Apoštolské učení v této svaté epištole dnešní Važmež jak mnohá jest dobrota v umučení Jezu Krista 1576Kun 1517Ko 155 Ukřižovaný Kriste Pán Jezukrist vždy jsa hoden cti i chvály na každý den Ježíš Kristus náš milý Pán přišed na svět Koruhve Krále věčného již jsú rozviešeny [Koruhve] krále hotový tajnosti se kříže... > Vexilla regis prodeunt fulget crucis Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista Ej nuž duše věrná naň patř smrtí potřeného opatř Poslúchajte smutná slova umučení Jezukrista Když by ráno slunce vzejde židovstvo se spolu sejde 157 Poslouchejte žaloby Otce 1522Miř Svatého Jana ve čtení o Kristovu utrpení Když Ježíš před Pilátem stál Pilát se jeho otázal Když Pilát nepravě soudil Spasiteli Kriste milý tys trpěl od židův mnoho Pán Jezu Krist vždy jsa hodný cti a chvály Poslouchejte žaloby nebeského Otce Poslouchejte již naříkání Boha Otce Stvořitel nebe země chtěl tomu sám od sebe Znamenaj smysle sprostný 1538HB 1538HB 1541Br 1564Br 1576 Kun 1471 Roud 1430 Jist K

7 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pán Ježíš náš Spasitel všech hříšných Vykupitel Kristus příklad pokory Pán náš milostivý 1430 Jist K 1501 NM 1530Habr 162 Kristus příklad pokory 1430 Jist K Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný Stvořitel nebe i země chtěl tomu sám od sebe Pán Ježíš Kristus pokorný svého Otce poslušný Kristus příklad pokory nám s nebe poslaný Pane Spasiteli milý tys trpěl od židuov mnohé protivenství 1522Miř 1538HB 163 Umučení našeho Pána milostného 1492 Miř 172 Ecce homo! Ejhle člověk 1522Miř Otec nebeský jediného maje Syna Kristus příklad pokory Bůh náš milostivý Král nebeský Jezukrist Bohu Otci rovný Otec Syn i Duch svatý Pán Bůh náš jediný O Pane hněv svůj odvrátiž na mne bídného Hospodine útěcho má velebnost tvou mé srdce zná Král nebeský Jezukrist Bohu Otci rovný Doplňujíc přikázání Pán Ježíš v svém kázání Pán Kristus rozmlouval s ženou z města Samarského Umučení našeho Pána milostného važ sobě křesťan věrný Umučení našeho Pána Jezukrista važ každého věrného Lásku syna božího Pána Jezukrista Otec nebeský jediného maje Syna O všickni lidé kdožkoli touto cestou jde 1576Kun 1576Kun 1522 Miř 1576 Kun 1541Br 1576Kun

8 Pořadové číslo 193 Název v kancionálu CKVS Bůh všemohoucí 194 Vstalť jest této chvíle Nejstarší známá nápěvná předloha 1430 Jist K 1455 Vyš Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti Deus omnipotens a morte resurgens Morte mortem stravit sathanam ligavit Buoh všemohúcí vstal z mrtvých žádúcí Bůh všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí Bůh náš všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí Slavné z mrtvých vstání buď obveselení věrných zarmúcených Bože všemohoucí náš Otče žádoucí tě chválíme Kristus všemohoucí vstoupil jest svou mocí Bože všemohoucí náš Otče žádoucí tě chválíme Surgit in hac die Christus Dominus Kristovo vzkříšení jest obveselení 1451 Jist G 1512 XIII A Ch 1537 Kt 1455 Vyš X E XIII A Ch 1455 Vyš X E Ch 1576 Kun 1512 XIII A Ch 1455 Vyš 376

9 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS 194 Vstalť jest této chvíle 195 Nejstarší známá nápěvná předloha 1455 Vyš Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal 1522 Miř 197 Zapějme radostné písně 1522 Miř 198 Jezu Kriste Vykupiteli Veselým srdcem každý chval Spasitele 1455 Vyš Vyš 376 Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Vstal jest této chvíle ctný Vykupitel Vstoupil Kristus vzhůru z světa nízkosti Collaudemus Matrem Domini laudem demus sacre Virgini Collaudemus Matris Domini pium natum lapso homini Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno Chválu hodnou Bohu vzdávejme Vzkříšení Spasitele svého chval každý člověk Seslání Ducha svatého slavíce hod dnešní Seslánie Ducha svatého slavíce hod dnešní Vzdejmež chválu velebnému Pánu Jezu Kristu Hod slavný Ducha svatého pamatujmež dnes vděčně 1512 XIII A VI C 20a 1530 Ch 1537 Kt 1501 NM 1522Miř 1576Kun 1576Kun 1522Miř

10 Pořadové číslo 199 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 250 Otče náš milý Pane 265 Vstal třetího dne Stvořitel Hospodine, věcí všech Pane - Kyrie 1410 VB Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Dík a chvála budiž Bohu Otci nebeskému Resurrexit dominus qui pro nobis omnibus passus fuit Dnešního dne vstal z mrtvých Pán Ježíš Nuž všickni z srdce pravého chvalme Ježíše milého Třetího dne vstal z mrtvých Pán Ježíš Slavné Kristovo vzkříšenie pamatujme všickni věrní Dnešního dne splnilo se slíbení Pána Ježíše Třetího dne vstal Stvořitel z mrtvých náš milý Spasitel Hodný svědek svatý Pavel v kázání svém > Třetího dne vstal Stvořitel z mrtvých náš milý Spasitel Petr svatý v svém kázání svědčil hříchů odpuštění Tak Bůh tento svět miloval že jest syna svého poslal Dnešního dne splnilo se přiřčení Pána Ježíše Byl jest mládenec bohatý jemuž mluvil Pán Pán Bůh své svaté církvi Ducha utěšitele zasliboval > Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého Otče náš milý Pane dejž nám Ducha svatého Díky Bohu vzdejme králi nebeskému Hospodine mocný králi svrchovaný > Kyrie Genitor alme Jdětež požehnaní Páně vyvolení Pane mocný tys po stvoření nebe země lidí i všech věcí Kriste králi slavný kněže svrchovaný Díky Bohu vzdávejme králi nebeskému Hospodine všemohúcí pro tvé milosrdenství smiluj se nad námi 1576Kun 1512 XIII A Miř 1576Kun 1576 Kun 1576 Kun 1522 Miř

11 Pořadové číslo 267 Název v kancionálu CKVS Gloria Credo Nejstarší známá nápěvná předloha 1520 VI C 20a Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Hospodine všech věcí Pane myť prosíme pokorně tebe > Kyrie incidentale Jáť jsem v tom rozveselen Leta promat concio humana generacio > Ach mlynářko Vale Jacob stellula mlynářko Bože věčný všemohúcí Otče svatý Nuž křesťané viery pravé pilně znamenejme 1537 Kt Sanctus O smrtedlní všickni lidé co jsme znamenejme Bože a Otče náš - Graduale Credo Ku sv. přijímání 1430 Jist K 289 Tvé Jezu Kriste lásky žár 1430 Jist K Nuž křesťané viery pravé pilnost již přiložme Ježíš Kristus božská moudrost nad Jeruzalemem ukázal Pane Bože dej svobodu všem kdož tě milují Nuž křesťané víry pravé co jsme znamenejme Věřmež v Boha jednoho v otce všemohoucího nevýmluvně dobrého Budiž veleben Pán Bůh náš pochválen Jezu Kriste štědrý kněže s Otcem Duchem jeden Bože O Spasiteli Ježíši kterýžs sám ze všech nejvyšší O Spasiteli Ježíši kterýžs sám ze všech nejlepší 1576 Kun 1530 Habr 1501 NM Milost boží spasitedlná v Krista Pána způsobená 1576 Kun 366 Otče náš a Zdrávas Maria Chtě Kristus spravedlivost naší míti vyšší Hospodine uslyš hlas můj předstojný obličej tvůj Zavítej k nám Duše svatý s Otcem 371 Jam lucis orfo sidere s Synem > Nunc sancte nobis Král věčný v svém oslavení po svém na nebe Spiritus vstoupení 1576 Kun

12 Pořadové číslo 373 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 381 Práci denní vykonavše Přečkavše noc tmavou Na lože jdouce odpočinout sobě Všemohoucí Otče náš Všemohoucí Otče dobrotivý 1501 NM 1576 Kun 397 Hvězda jasná, Panna krásná Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Pane všemohoucí (myť) žádáme tebe uslyš a rač dáti pomoc Práci denní vykonavše a k noci se přiblíživše Ipse cum solus varios retracto Zpívejmež na čest našeho Spasitele > Puer natus in Bethleem unde gaudet Jerusalem Vzdajmež chválu Pánu Bohu našemu nebeskému králi Jak jsem ovdověla česká koruna od nepřátel okolních Máme doufání k Bohu skrze Krista > Ač my to známe že jsme tě hněvali Hospodin mluví skrz svého proroka > Ač my to známe že jsme tě hněvali Pán Bůh vydávajíc svá přikázání sám lidi mluvil Ej vstávajíce již z tohoto lože > Na lůže jdouce tobě se modlíme Na lůže jdouce tobě se modlíme Pane Ježíši Kriste tys syn boží zajisté Otče náš všemohoucí jenž vše živíš svou mocí Budiž slavně veleben Pán Bůh v Trojici jeden O daremné světské utěšení i co (i jak) brzo míjíš Jak na světě člověku každému Pamatování jest skutek hodný kterýž se při Lazarovi stal O daremné světské utěšení jak brzo pomíjíš 1522 Miř 1501 NM 1576 Kun 1522 Miř 1576 Kun

13 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 407 Rač ku pomoci přispěti 430 Ó Maria útočiště naše 433 Buď zdráva slávy králová 1455 Vyš VB Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt V svědomí svém rozvlažení i v zármutcích potěšen Pán Bůh toho míti nechce aby jeho věrné ovce > Divná se jest milost stala Collaudemus Matrem Domini laudem demus sacre Virgini Collaudemus Matris Domini pium natum lapso homini Jezu Kriste Vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno Chválu hodnou Bohu vzdávejme Salve Regina glorie emundatrix scorie Zdráva královno slavnosti očištění naší zlosti 1576 Kun 1512 XIII A VI C 20a 1537 Kt 1501 NM 1522 Miř 1576 Kun 1417MK 1451 Jist G 1455 Vyš XIII A Ch 1430 Jist K 1538HB Solemnisemus hodie dies venit leticie 1455 Vyš Jist G 1455 Vyš 376 Ad honorem et decorem Matris Domini Na čest Panně cožť zpieváme 1499 X E XIII A VI C 20a 1530 Ch 1430 Jist K 1455 Vyš 376

14 Pořadové číslo 434 Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha 554 V nebes pláš stanu 1530 Ch Venit in mundum rutillans 563 Miláček Boží svatý Jan 1576 Kun Pán Jezu Krist nám v svém příchodu prvním > Věj větříčku z Dunaje 607 Písně vroucí, láskou žhnoucí Byl Jakob s Kristem spřízněný 1417 MK 592 Slavný nebešťane! 688 Zněj písni hlaholící Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt Aj jak jest to milé a utěšené > Ecce quam bonum et quam iucundum Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa Pročež se vzdaluješ a kryješ Pane > Confitebor tibi Domine Wenceslao duci claro Všemohoucí přežádoucí náš milý Pane milost tvá Jezu Kriste z panny čisté synu Marie Hospodine ty nad jiné zvolils Marii Radujme se veselme se v Spasiteli svém V Samaří když slovo boží přijali Kdož dveřmi do ovčince církve nejde > Vitam quae faciunt beatoriem Pán Kristus měl s mládencem rozmlouvání Jižť Babylon velmi klesá rány boží hodně nesa Kdo chce vjíti do radosti věčné po zdejší žalosti > Již Babylon velmi klesá Rod našeho Spasitele Ježíše syna božího Když se modlíme my modlitbu Páně říkáme všickni Zaslíbení nám učinil Kristus Pán když my prositi budem Slova božího k spasení daného apoštol učí Pán Ježíš pojal své tři učedlníky 1499 X E XIII A Ch 1501 NM 1522 Miř 1538HB 1576 Kun 1576 Kun V modlitbě Páně slovo prositebné 692 U celnice Matouš sedí 1576 Kun první napsáno > Bože Otče náš 1576 Kun jenž jsi na nebesích

15 Pořadové číslo 694 Název v kancionálu CKVS Svatý Václave, védodo české země Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt jenž jsi na nebesích 1471 Roud Svatý Václave vévodo české země Páně učení svým věrným kázání Času jednoho bydlil v Galilei Bože Otče náš jenž jsi na nebesích 1499 X E Ch

16 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

17 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

18 Pořadové číslo Název v kancionálu CKVS Nejstarší známá nápěvná předloha Název nejstaršího nápěvu Další názvy tohoto nápěvu Jejich výskyt

19 MHB

20 MHB

21 MHB

22 MHB

23 MHB

24 MHB

25 MHB

26 MHB

27 MHB

28 MHB

29 MHB /

30 MHB

31 MHB

32 MHB

33 MHB 429

34 MHB

35 MHB

36 MHB

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Adventní zpěvy a vánoční koledy upravil Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA J. SEIFERTA

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA J. SEIFERTA SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT GYMNÁZIA J. SEIFERTA K českým Vánocům už po mnoho staletí neodmyslitelně patří stylizovaná betlémská scenérie, pastýřské hry, prozpěvování u jesliček, koledování a mnoho dalších

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti!

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti! Vážené sestry, vážení bratři, Ekumenická rada církví v České republice a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví, aby se vždy čtvrtou neděli v září sešli ke společným

Více

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Magisterská diplomová práce Libuše Dvořáková

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Adventní zpěvy a vánoční koledy upravil Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Moleben k dítěti Ježíši

Moleben k dítěti Ježíši Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš.

O Vánocích. h7 A4. D h G 1. Je to zvláštní čas, touhu v srdci máš, D h G e A4 A nic víc nehledáš, okno pro svý přání otvíráš. Obsah: O Vánocích Proroctví Marie a anděl Mariina píseň Všude je tma Vánoční zvěstování Spinkej, malý Králi Vánoční oslava j dnes v Betlémě Narodil se Kristus Pán Tichá noc Čas vánoční Kdybych znal tisíc

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ Schéma a intence eucharistické adorace 2. ČERVNA 2013 INTENCE PRO MODLITBY Svatý otec si přeje, aby se během eucharistické adorace pamatovalo

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

1. 4. Katecheze pro mládež

1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. 1. Metodické poznámky 1. 4. 1. 1. Cílová skupina Mládež cca 15 26 let Předpokládá se skupina, která je už sehraná, pracuje spolu delší dobu a tvoří společenství. Časy jsou

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

Elektronický kancionál

Elektronický kancionál www.kancional.cz 27. 7. 2014 Obsah Hlavní společné modlitby 15 001 Modlitba Páně......................................... 15 002 Apoštolské vyznání víry.................................... 15 003 Vzývání

Více

L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM

L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM L I T U R G I C K Ý Z P Ě V N Í K ALELUIATICKÉ ZPĚVY PŘED EVANGELIEM Milí chrámoví zpěváci a varhaníci, liturgický zpěv před Evangeliem je liturgicko-hudebně nejkrásnějším pozdravem Krista přítomného v

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

1. NESEM VÁM NOVINY. 2. Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. [: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama. 1. NESEM VÁM NOVINY D G D G D A D 1. Nesem vám noviny, poslouchejte, D G D G D A D z betlémské krajiny, pozor dejte. D (E7) A7 D A7 D [: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 2. Syna porodila čistá

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více