PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO UČITELE 1. LIST JANŮV

2 Tyto příručky pro učitele by měly sloužit pouze vedoucímu studia. Příručky pro učitele obsahují: Průvodce lekcí Je míněn jako pomoc učiteli při vedení lekce, avšak nemá v žádném případě nahradit horlivé studium Bible a osobní touhu nechat se vést Duchem svatým při přípravě vyučování. Hlubší pohled Doplňkové informace, které pomohou pochopit biblický oddíl. Odpovědi na otázky Tento klíč by neměl používat vedoucí učitel či učitel skupinky při svém vlastním hledání odpovědí na otázky. Spíše by jej měl upotřebit vedoucí učitel tehdy, když má problém pochopit, co pisatel otázkou sledoval, aby měl jistotu při setkání vedoucích. Uvědomte si, že vedoucí učitel vede každý týden učitele skupin na setkání vedoucích při diskusi o otázkách (stejným způsobem pak jednotliví vedoucí povedou studenty ve svých skupinách)

3 1. LIST JANŮV Příručka pro učitele / 1. lekce Slovo mezi námi 1 J 1,1-4 Hlavní téma biblické pasáže: Skrze Ježíše můžeme mít společenství s Bohem. Hlavní myšlenka: Kdo je Ježíš? Cíl lekce: Moji posluchači by měli uvěřit Ježíši tak, aby jim Bůh dal moc stát se Božími dětmi (J 1,12). Název lekce: Kým je pro tebe Ježíš? I. Úvod: První list Janův napsal apoštol Jan věřícím lidem. K našemu studiu Bible je samozřejmě srdečně zván kdokoliv, ale přece by bylo nejlepší, kdyby se ti, kteří zatím neuvěřili, rozhodli pro víru ještě dnes. Pak totiž bude moci Bůh, jenž vedl svým Duchem svatým apoštola Jana při psaní, plně promlouvat tímto dopisem k vašemu srdci. A o to evidentně autorovi listu (Duchu svatému) šlo, protože v prvních čtyřech verších odpovídá na nejdůležitější otázku, jakou vůbec lze položit. Jestliže teď budete spolu se mnou pozorně přemýšlet o těchto verších, dozvíte se odpověď na otázku Kdo je Ježíš?. Doufám, že se ve vás dnes tato otázka ozývá, protože na konečné odpovědi na ni závisí váš věčný úděl tzn. jak budete trávit věčnost i přítomnost! O úvodních čtyřech verších budeme uvažovat podle následující osnovy: Kdo je Ježíš? (1 J 1,1-4) Byl od počátku Slovem života (1,1-2) Jan o něm svědčí jako o věčném životě (1,2-3) Skrze něho máme společenství s Bohem a s lidmi (1,3) Přijmout ho je radost (1,4) Pojďme se teď krátce podívat na to, co o Ježíši říká Písmo. Modlím se, aby ti z vás, kdo v něho dosud nevěří, uvěřili a přijali věčný život. II. Hlavní body A. Slovo života od počátku (1 J 1,1-2; viz též J 1,1-18) 1. Vysvětli význam výrazů slovo života a od počátku, abys ukázal, že Ježíš Kristus byl plně Bohem, a bojoval proti gnosticismu (viz HLUBŠÍ POHLED). 2. Ilustruj: Dítě, které si hraje s elektrickým kabelem, si neuvědomuje sílu proudu, jenž protéká uvnitř, dokud nedostane ránu. Podobně, jestliže jsme nestudovali pozorně Boží slovo, možná nás překvapí, když se dovídáme, že Ježíšova moc a autorita není ničím omezena, protože v Kristu přebývá plnost božství v tělesné formě. 3. Aplikuj: Pokud nevěříš, že Ježíš je Bůh, měl bys pečlivě studovat Slovo. Závisí na tom tvůj život. 4. Zopakuj hlavní myšlenku: Kdo je Ježíš? B. Jan jej znal jako věčný život (1,2-3) 1. Vysvětli, jaký význam zde má věčný život a společenství a proč je pro naše spasení životně důležité, že Ježíš Kristus byl plně člověkem (viz HLUBŠÍ POHLED). 2. Ilustruj: Člověk žije v bídě do té doby, než zjistí, že na pozemku, který vlastní, se nachází zlato v hodnotě milionů dolarů. Podobně, jakmile si jednou uvědomíme, že Bůh se stal - 3 -

4 člověkem a že je pro nás okamžitě dostupný, odkryjeme nezměrné duchovní poklady, které nám jsou vždycky nadosah. 3. Aplikuj: Zdá se vám Bůh nedosažitelný jako gnostikům? Biblický Bůh se chce stát tvým nejlepším přítelem. 4. Zopakuj hlavní myšlenku * : Kdo je Ježíš? C. Mnozí z nás jej nalezli jako Život 1. Vysvětli: Poukaž na několik míst z Písma, která vysvětlují spasení (např. Ř 3,23; 6,23; 10,8-9). 2. Ilustruj: Gnostikové se domnívali, že pouze těch několik málo jedinců, kteří mají schopnost poznat skryté, může poznat Boha. Avšak pravdou je, že jej smí znát každý z nás. To je důvod, proč Jan psal tuto knihu (1 J 5,13). 3. Aplikuj: Věříš, že ty osobně můžeš mít věčný život? 4. Zopakuj hlavní myšlenku * : Kdo je Ježíš? (* Udělej to pokaždé jiným způsobem!) III. Závěr: Kým bude Ježíš pro tebe? A. Závěrečná aplikace: Chtěli byste mít opravdové společenství s Bohem a láskyplné vztahy s lidmi? Pokud byste rádi poznali Ježíše jako svého Pána a Spasitele, můžete ho přijmout ještě dnes. B. Závěrečná ilustrace: Když se dvou lidí zeptali, jestli znají prezidenta své země, oba odpověděli, že ano. Jeden z nich jej znal z televizních projevů, druhý z nich byla prezidentova manželka. Je obrovský rozdíl, zda víme o Bohu, nebo skutečně známe Boha osobně a žijeme s ním. C. Závěrečná věta: Rozhodnete se dnes, že v něho budete věřit tak, abyste nejen prožívali radost z jeho spasení a rostli v osobním poznání Boha, ale aby vaše radost byla úplná? D. Krátká závěrečná modlitba (s možností modlit se za přijetí Krista). HLUBŠÍ POHLED: Co bylo od počátku (v. 1): Tímto slovním spojením Jan říká, že Ježíš existoval už před počátkem stvoření (srov. J 1,1). Ježíš existoval dříve než všechno stvoření, z čehož vyplývá, že nebyl stvořen (viz J 17,5; Ef 1,4; Ko 1,15-19; Žd 1,2). Slovo života (v. 1): se vztahuje k 1. kapitole Evangelia podle Jana, kde je Kristus představen jako dokonalé vyjádření svého Otce, jako ten, kdo je plně Bohem. Na rozdíl od většiny biblických dopisů, jež začínají pozdravem, Jan zahajuje výrokem proti bludnému učení gnostiků, které popírá božství a lidství Ježíše (viz dále). Jan tím byl hluboce znepokojen. co jsme slyšeli, viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly (v. 1): Z těchto slov cítíme, že Jan padesát let předtím vnímal Kristovo lidství všemi smysly a že zkušenosti z období, kdy s ním byl, jsou pro něj stejně reálné, jako byly tehdy, kdy je prožíval. Celkově se dá říci, že v. 1 přímo napadá gnosticismus, jenž byl právě v Janově době formulován. (Bojují proti němu i jiné biblické knihy např. List Koloským, První a Druhý list Timoteovi, List Titovi, Druhý list Petrův a snad i První list Korintským.) Brzy se tento blud měl stát nejnebezpečnější herezí prvních dvou století. Jeho ústředním učením bylo, že duchovní věci jsou dobré, zatímco všechno tělesné je špatné. Tento dualismus zplodil chybná učení, např.: - 4 -

5 Inkarnace (Bůh se stal člověkem) je nemožná, protože božství se nemůže spojovat s lidstvím. Lidské tělo je samo o sobě zlé. To vedlo ke dvěma extrémům: buď tvrdé zacházení se svým tělem (Ko 2,20-23), nebo nemravný, uvolněný život (1 J 3,4). Spasení znamená únik z těla. Dosahuje ho pouze malá skupina vyvolených, jimž je dostupné poznání skrytého, což protiřečí pojetí víry v Krista, která je přístupná každému (J 3,16). Život věčný (v. 2): Toto téma se rozvíjí zde a v Evangeliu podle Jana. Hovoří o kvalitě života, jenž je bohatý a naplněný, začíná přijetím Kristova spasení a pokračuje do věčnosti (J 10,10). Společenství (obecenství) (v. 3): Tento výraz se v biblickém kontextu týká věcí jako společná účast, poznání z první ruky, sdílení života. Vzájemné společenství máme tehdy, jestliže se sdílíme o společné věci. Je úžasné si uvědomit, jak úzké společenství s Bohem smíme mít podílíme se na jeho přirozenosti (2 Pt 1,3-4). Odpovědi na otázky k osobnímu studiu 1. lekce [POZNÁMKA: Tyto odpovědi ukazují směr, jakým by se měly jednotlivé odpovědi ubírat. I odlišná odpověď může být samozřejmě správná! Pamatuj na to, že lidé jsou důležitější než správně zodpovězené otázky. Buď citlivý v lásce, i když pravda evangelia musí zůstat zachována.] 1. a) Slovo je Ježíš Kristus (J 1,14). b) Protože v něm byl život, všechno povstalo skrze ně (J 1,3-4); věčný život přichází skrze něho (1 J 1,2). c) Byl na počátku u Boha (J 1,2; 1 J 1,1). d) Bez slunce by nebyl žádný život. Muselo existovat světlo, aby mohl být život. e) Jediný Ježíš dává člověku život, a proto je tím pravým světlem. Dal nám skutečný život, abychom viděli světlo, které přichází od Boha. f) Pravda nebo skutečnost. g) Lež nebo temnota a smrt. h) To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (J 1,5). 2. Viděl Ježíše na vlastní oči a hleděl na něho, dotýkal se ho rukama (v. 1); spatřoval v Ježíšovi projevy života (v. 2). 3. Svědčíme o něm (v. 2); přebývalo [Slovo] mezi námi (J 1,14); byl na světě, přišel do svého vlastního, ke svým vlastním lidem (J 1,10-11). 4. Nebyl přijat, dokonce ani vlastním lidem (J 1,11). 5. Věřit v jeho jméno a v jeho charakter jakožto Slova poslaného od Boha (J 1,12). 6. a) Stane se členem Boží rodiny, Božím dědicem a spoludědicem Ježíše Krista (Ř 8,15-17). b) Jedná se o duchovní narození, které nám může dát jedině on. c) Nic z toho si nezasluhujeme, vše máme jen díky Boží dobrotě a milosti; začínáme chápat pravdu. d) Prožívá život s Bohem ve světle navěky. e) Spolu se všemi ostatními věřícími tvoří Boží rodinu (Ef 2,19). f) Má vzájemný láskyplný vztah s Otcem i s jeho Synem. g) Zakouš hluboký pokoj a štěstí, které nemají nic společného s aktuálními okolnostmi, ale jsou založeny na věčné naději a pravdě. 7. Tak, že budeme věřit v Syna jako v cestu k Otci (v. 3; J 1,12.18)

6 1. LIST JANŮV Příručka pro učitele / 2. lekce Chození ve světle 1 J 1,5-2,6 Hlavní téma biblické pasáže: Bůh je světlo, a proto jsou jeho dětmi ti, kdo chodí ve světle. Hlavní myšlenka: Chodíme ve světle? Cíl lekce: Moji posluchači by se měli rozhodnout důvěřovat Bohu, že skrze ně bude stále ukazovat na Kristův život a že jim vždycky, když selžou, odpustí a očistí je. Název lekce: Chodíme ve světle? I. Úvod: Jan nám v úvodu svého dopisu ukázal, kdo je pravý Bůh, a nyní obrací naši pozornost k tomu, kdo je pravý křesťan. Jak je pro jeho styl typické, předkládá své záležitosti s jednoduchostí, které mohou porozumět i děti, a současně s hloubkou pohledu, jenž je výzvou pro život všech křesťanů. Pokud jsme vyrostli v rodině, rozumíme rodinným vztahům. Jelikož naši rodiče (včetně Adama a Evy) jsou lidé a mají své chyby, zdědili jsme hříšnou přirozenost. Jestliže jsme přijali spasení skrze Ježíše Krista a narodili se nově do Boží rodiny, získali jsme také novou přirozenost, která zrcadlí spravedlivou přirozenost Boží. Jak může člověk žít s oběma těmito náturami se starou i s novou? Jaké chování očekává Bůh od svých dětí? Tato lekce nám poskytne užitečná vodítka. Dnešní biblický oddíl si můžeme rozvrhnout následovně: Bůh je světlo (1 J 1,5) Jeho děti díky své nové přirozenosti chodí v jeho světle (1,6-7; 2,3-6) Jeho děti se však také potýkají se svou starou hříšnou přirozeností (1,8.10) Ježíš, náš přímluvce, odpouští a očišťuje naše hříchy (1,9; 2,1-2) Jsme povoláni chodit jako Ježíš (2,6) Teď, když se chceme soustředit na Boží slovo, modleme se, aby nám Bůh osvětlil, jak můžeme s jeho pomocí žít více jako náš Spasitel, v jeho světle. II. Hlavní body A. Bůh je světlo (1 J 1,5) 1. Vysvětli: Apoštol Jan se zaměřoval na pojem světla víc než jiní pisatelé (viz HLUBŠÍ POHLED). 2. Ilustruj: Ve fyzikální říši nemůžeme Slunce považovat prostě za samozřejmost. Slunce je ohnivá koule s průměrem 109x větším, než má Země, a nebýt ochranného obalu naší atmosféry, spálilo by nás zaživa. Jeho paprsky nám ale umožňují vidět. A nejen to, světlo je nezbytné pro vznik a zachování veškerého pozemského života. Totéž platí o Bohu. Nemůžeme jej uvidět přímo a zůstat naživu (Ex 33,19-23). Jeho zahalená sláva poskytuje světlo pro naši cestu a život pro věčnost. 3. Aplikuj: Můžeme Bohu děkovat za světlo, za život a za duchovní zrak. 4. Zopakuj hlavní myšlenku*: Chodíme ve světle? B. Měli bychom chodit v jeho světle (1,6-7; 2,3-6) - 6 -

7 1. Vysvětli: Narodit se z Boha znamená přijmout jeho přirozenost, být jako on. Nechce se tím říct, že jsme dokonalí, ale spíše že se postupně stáváme podobní Kristu (viz HLUBŠÍ POHLED, heslo chodit). 2. Ilustruj: Někteří živočichové jsou noční (vycházejí v noci), jiní od přírody milují světlo. A stejně je tomu s lidmi. Opravdový křesťan přirozeně tíhne ke světlu a touží poslouchat Boha (J 3,19-21). 3. Aplikuj: Měli bychom se sami sebe ptát: Přebývá v nás Boží přirozenost? 4. Zopakuj hlavní myšlenku*: Chodíme ve světle? C. Největší překážkou je naše hříšná přirozenost (1,8.10) 1. Vysvětli: Z Bible se dozvídáme, že ti, kdo se nově narodili, stále ještě mají svou starou hříšnou přirozenost. Boží Duch je však větší nežli svět a naše nová přirozenost bude dominovat a vítězit nad starou, když se budeme v každé chvíli učit spoléhat na Božího Ducha. 2. Ilustruj: Hodně to připomíná příběh dvojčat Ezaua a Jákoba v lůně jejich matky Rebeky. Zápasili v ní, ale nakonec ten mladší (který se měl narodit jako druhý) odstrčil prvního (Gn 25,22-26). 3. Aplikuj: Zápas je obtížný, ale když spoléháme na Boha, on nám slibuje vítězství nad naší hříšnou přirozeností. 4. Zopakuj hlavní myšlenku*: Chodíme ve světle? D. Dokonalé řešení našich selhání: Ježíš je náš přímluvce (1,9; 2,1-2) 1. Vysvětli: Viz HLUBŠÍ POHLED, heslo přímluvce (advokát). 2. Ilustruj: Jednou soudce uložil jakémusi mladíkovi velmi vysokou pokutu. Věděl dobře, že ji chlapec nebude schopen zaplatit, ale musel dostát zákonům. Po vyhlášení rozsudku sestoupil tento soudce ze stupínku a sám pokutu zaplatil. Bůh, ten jediný, kdo může zaplatit pokutu za naše hříchy, udělal totéž skrze Ježíše Krista, aniž by přitom porušil svou spravedlnost. 3. Aplikuj: My všichni jsme padli. Nám všem může být odpuštěno. Využijme svého Advokáta! 4. Zopakuj hlavní myšlenku*: Chodíme ve světle? (* Udělej to pokaždé jiným způsobem!) III. Závěr: Jsme povoláni chodit jako Ježíš (2,6) A. Závěrečná aplikace: Jestliže je v našem životě temnota, musíme vzhlédnout k nebi a prosit Boha, aby nás naplnil svým světlem, a ne donekonečna zkoumat své nitro a hledat, co jsme udělali dobře a co špatně. B. Závěrečná ilustrace: Co je tma? Je to nepřítomnost světla. Člověk se nezbaví tmy tím, že ji bude po kbelících vynášet z místnosti. Ale jakmile vpustí dovnitř světlo, tma mizí. C. Závěrečné věty: Chodíme opravdu ve světle? Známe Světlo světa? Důvěřujeme mu? D. Krátká závěrečná modlitba: (Měl by v ní zaznít závazek spoléhat na Krista, na Světlo světa, a prosba, aby nám Bůh pomohl chodit ve světle.) - 7 -

8 HLUBŠÍ POHLED Bůh je světlo (v. 5): Slovo světlo se vyskytuje v Evangeliu podle Jana častěji než ve všech ostatních třech evangeliích dohromady. Není tedy divu, že Jan toto téma rozvíjí znovu ve svém dopise v Prvním listu Janově. Co však míní tím světlem? Ve Starém zákoně se Bůh zjevoval často v ohni a v záři. Byl oděn světlem a slávou (Ž 104,2), jeho zjev byl pro lidský pohled příliš jasný (1 Tm 6,16). V Novém zákoně je Ježíš nositelem světla (Mt 4,16), často o sobě hovoří jako o Světle světa (J 8,12; 9,5; 12,35.46). V důsledku toho a díky Boží milosti jsou teď nositeli světla Ježíšovi následovníci (Mt 4,16; Ef 5,8-9). Ve fyzickém světě je světlo potřebné pro rozvoj života. Ale i v duchovní říši je nutným předpokladem života (J 1,4). Podobně je světlo potřebné k tomu, abychom viděli (1 J 2,11). Světlo zjevuje Boží slávu a pravdu, poskytuje nám každodenní vedení (duchovní pohled) do spravedlnosti a věčného spasení (duchovní život). Chodit (v. 6): Jedná se o klíčový pojem. Toto sloveso znamená v čase, v jakém je použila řečtina, doslova řídit své chování podle. Popisuje stále probíhající obvyklé jednání. Nevylučuje to možnost občasných chyb nebo hříchů. Jan používá výraz chodit ve světle spíše k popisu normálního chování křesťana jako toho, kdo se běžně nedopouští vědomých hříchů. Nevyhlašuje tedy nebiblickou myšlenku o bezhříšné dokonalosti, což je vysvětleno také ve verších Říkáme-li, že jsme bez hříchu (v. 8-10): Když zkoumáme původní jazyk, vidíme jasně, že hřích se zde týká hříšné přirozenosti, onoho sklonu, který jsme zdědili po svých rodičích a jenž je dědictvím celého lidstva totiž sklonu porušovat Boží zákony. Lidé, kteří tvrdí, že jejich hříšná přirozenost je už zcela vymýcena, pouze klamou sami sebe. Verš 10 dovádí myšlenku dál: Říkáme-li, že jsme nezhřešili [tj. nespáchali žádný individuální hříšný skutek v důsledku své hříšné přirozenosti], jeho slovo v nás není. Jestliže však doznáváme své hříchy (tj. souhlasíme s Božím pohledem na ně), Bůh nejenže nám hříchy odpustí, ale také nás očistí od všech našich nepravostí. On nás úplně osvobozuje! Tvar řeckého slovesa očišťovat hovoří o jednotlivém aktu očištění, což naznačuje, že známý hřích v životě křesťana je něco nenormálního, není to obvyklý jev. Přímluvce (advokát) (1 J 2,1): Doslovný význam výrazu je někdo jmenovaný na vaši stranu a v tomto kontextu to znamená obhájce. Jestliže věříme, že nás Kristova oběť stále očišťuje od hříchu, vědomého i nevědomého, pak se Ježíš neustále staví do role našeho obhájce, aby nám mohlo být prominuto. On nikdy neprohrál žádný proces (Ř 8,34; Žd 7,25; 1 Pt 3,18)

9 Odpovědi na otázky k osobnímu studiu 2. lekce [POZNÁMKA: Tyto odpovědi ukazují směr, jakým by se měly jednotlivé odpovědi ubírat. I odlišná odpověď může být samozřejmě správná! Pamatuj na to, že lidé jsou důležitější než správně zodpovězené otázky. Buď citlivý v lásce, i když pravda evangelia musí zůstat zachována.] 1. a) Protože jejich skutky jsou zlé a oni se obávají, že budou odhaleny (J 3,19-20). b) Nevědí, kam jdou, protože jsou ve tmě (J 12,35). c) Poněvadž žijí správně a když přijdou do světla, ukáže se, že jejich skutky jsou z Boha (J 3,21). 2. a) Tak, že následuje Ježíše. b) Když budeme důvěřovat ve světlo v Ježíše (J 12,36). c) Vlastní odpověď. 3. a) Budeme mít společenství mezi sebou (1 J 1,7). b) Tím, že vyznáme své hříchy (1 J 1,9). c) Tímto čisticím prostředkem je vzácná krev Ježíše Krista, beránka bez poskvrny a vady (1 Pt 1,19). Bez vylití krve není odpuštění hříchů (Žd 9,22). 4. a) My všichni jsme hříšníci (Ř 3,23). b) Jelikož Bůh říká, že jsme hříšníci, prohlašujeme ho tedy za lháře. Kromě toho, pokud nejsme hříšní, nepotřebujeme Spasitele, tudíž tím odmítáme Ježíše. 5. a) Říká, že Boží odpuštění je všezahrnující. b) Ne, očistí nás ode všech nepravostí. 6. a) Pouze on je smírnou obětí za naše hříchy (1 J 2,2). b) Přimlouvá se za nás u Otce (1 J 2,1). 7. a) Prolil za nás svou krev krev přináší smíření za lidský život (Lv 17,11). Krev je kvůli odpuštění (Žd 9,22). b) Bez vylití krve není odpuštění hříchů (Žd 9,22). c) Beránek Boží, který snímá hřích světa protože je nám odpuštěno díky jeho smrti. 8. a) Pravý věřící bude poslušně plnit Ježíšova přikázání (alespoň se o to bude snažit). b) Ukazuje to, že známe Pána Ježíše. c) V tom případě jsme lháři a není v nás pravda. d) Boží láska v nás dochází dokonalosti. e) Pán Ježíš

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.

Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15. 2016 Velkopáteční bohoslužba O Kristově zástupné oběti, nutnosti jejího pochopení a lásce, která člověka zavazuje a vede. 2 KORINTSKÝM 5,14-15.17-21 JAN ASSZONYI SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2016_016

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5

11 SVATEBNÍ ŠAT. Týden od 5. do 11. června 2011. Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Týden od 5. do 11. června 2011 11 SVATEBNÍ ŠAT Texty na tento týden Mt 21; Mt 22,1 14; Kaz 12,14; 1K 4,5 Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, kteří se neřídíme

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův

1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5. 1.list Janův 1.list Janův 1:1 1 1.list Janův 2:5 1.list Janův 1 Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima viděli, co jsme spatřili a [čeho] se naše ruce dotýkaly: o Slovu života. 2 Ten život byl zjeven

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.

Týden od 16. listopadu do 22. listopadu Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2. Týden od 16. listopadu do 22. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Mt 1,18 25; 3,13 17; 4,1 11; 9,35; Mk 1,12.13; J 1,1.2.14; Ko 2,9; Žd 1,3 Základní verš A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

SVOBODA V KRISTU. Text na tento týden Ř 8,1 17. Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.

SVOBODA V KRISTU. Text na tento týden Ř 8,1 17. Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Týden od 21. do 27. srpna 2010 SVOBODA V KRISTU Text na tento týden Ř 8,1 17 Základní verš Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. (Ř 8,1) Osmá kapitola listu Římanům je odpovědí

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více