Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č š Č Í č čš Á é č š š ř š Žď Žď Žď š ď Č ř ř ň ř ř ě ř ř Ž É č č Žď č č ú ř č č ř ž ěř č č č ČŠ ř š ř é š š ď ř ě č č ě ý ě é š ó ř š ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů šť ě š ě ř ý ě š é

2 Inspekčnzprdva č1.: čšrn-.t979/i4-b Česk školnttspekce Jho m o r av ský n sp ekt o r t charakterstka 1ÁHafulškola a Mateřsk školavclava Havla Žďtrecgkes Brno - venkov přspěvkov školy (dle ZŠ")mateřské lrotv ({}e MŠ"1 **l".; ňkonavacnnost zktadn strn družný (de šd") a školnjdelny. Čestný néuevjclava Havlď' zskala škola y loce V 7 třdch ( - 9. ročnk)zšse k30. zť 2014 vzdéivalo 97 žlcu podle školnho vzdělvacho programu pro z<ladn vzdělvn (dle ŠVP.ZY") s motvačnm ;;školu _ p*uo.ůvotem" s pltnost od. zř. 20a7 V ZŠse ke dn nspekc;e vzdělva1o celkern 20 žkůse speclnm vzdělvacm potřebam (dle SVP") jedra z toho 4 podle ndvdulnho vzdělvacho planu (dle IVP"). Na stupn byla doporučen žakyně s lehkým mentlnm postženm(dle LMP") vzdělvna na zžkjaďě škoskélroporadenského zašzenpodle IVP vlchazejcho z přlolry Rmcovélo vzdělvachó prog1anu pro zkladn vzdělvan kter upravuje vzdělvan žkůs ehkýn mentalnrm postženm re*er 60 /o žku školy tvoř dojždějcze 3 spdovýclr obc. Škola sdlv někoka je určen pr:o objektech. V lrlu1ry budově je veden školy a 2. stupeň noť pavlon zuv stupně a šp. obě budovy jsou propojeny spojovacm chodnkem Kpracovnnr čňostem venkovnm aktvtm je qlržvanýaltn ve školnzahradě. Poztvrdm prvkern pro dalšrozvoj a rtržtškoly je jej bezbarérovost Jednotřdn věkově smšen Mš u školnjdena jsou umstěny v komplexu kde sdlobecn úřad ve stejném objektu se nachz také tělocvěna kter slouž jako mshúkultunr s1. pro škotnrok 2014}Ór5 byla zovatelem povolena výjmka z počtu dět }viš a ke vzdělvn v ušjctr byó raane přjato 27. Yzdélvn probhalo poclle Škonho vzdělvacho progamu pro předškon vzdělvan (dlešvp PV") s motvačnmnzvem Mme se rd a jsme kamard". Kapacta šn 1:O žaků)nebya překročena vjednom oddělen bylo zapsno k31. jnu 27 žků.ve školn jdelně se stravovalo ce]kem 84 žk z toho 27 dět MS. t Hodnocen podmnek k realzac vzdětvacho programu Jrnénem přspěvkové organzace jedn ředtel školy ktery byl do funkce jmenovr účnnostod 1. sryna 2014 a splňuje zkonem stanovené předpoklady pro vlkon řdc čnnost Vzb]edem ke ktkému obdob po které ředte funkc zastv (3 měsce) mapuje aktuln stav školy po strnce pedagogckého procesu v ekonomcké a provozn oblast. Jeho kontroln črrrrost nebyla ještě zcela dokončena. Rzenškoly vychaz z nové organzačnstruktury a je postavené na přenosu kompetenc na odpovědné pracovnky. Foradnjm orgnem je pedagogck rada. Předmětem uskutečněných jednn byla předevšrn organzace vzděvn dět a žkůstanovené zvěry a přjat opatřen přspěly t nastaven nových mechansmů v řzenško y. Ředtel školy přenesl promyšleně čst sr"ých kompetenc spojených s řzenm MŠna vedouc učtelku. Jej ŤzenbYlo systematcké s jednóznačně vlrnezeným pravdly a zasadam pro zajštěn kval vzdělvn a provozu Vzhledem k typu a velkost škoy ředte nestanovl meodcké své zkušenost orgny vyueujc dskutoval o postupech vzdělvan žku a ryrněňoval s uárory na neformlnch setkanchza1- a2 stupeň ZS n.jtlr'p.mrně zrevdova a aktualzoval zsadn dokumenty školy a Provedl Personln 2 pln1 audt. Aktualzova švp zv v.dentfkaěnch údajcha v učebnry!.o :Tpň: jasně VYmezl vzdělvní. prorty ve pv a určl školy směřovn o nformoval ve švp rlětem k přstupech pravda pro p.jugogckou prc s durazem na ndvdua \zac\ a v pro vzlrledem ke zjseřým neostatkům v dentfkačnch údajcha v podmnkch pv upraven a doplněn o aktulnj vzdělvanj by1 v póenu nspekčnčnnost švp s

3 '].a': '"l:lj: l l;.!]] " ::. }:. a :..'a ' Jl; '. ňx*e ;trlin nspekce frf.mol..rlrs bj n sp ekt o r t ':l1.1 '': ; ':. l ; l_'.;' ll.' ;j]]. l'!]]]']1 ] :' l :: l l''l: tl''. : t:ll' I!): ::: ř..l.' ". : :l ;:":l: '..:j:]] ace o pro$am družnu PJoŠkoln znnéry. úpravou prošel také.škotn1zdělvac Redte vydal tďlé struktura. předepsan dodrženl puvodně řo.-ňa pro Zš a Mš oba dokumenty obsahovaly zkonetn # lo"";.u stotň d rrrffň*]šyp.l}ff Na zkladď nové smlouvy se zřzovatelem o pronjmu tělocvčny al ředtel školy ve! u*1"1é q"3t"r*b_* rr.:i":_u:::*j^:_:t::j:}:j: Pv"^rřr""""eró. "ffr:;;a."r. '-.j.!:.ťl:' 't:l l.r;.']' {l' l hnpekčn zprvu č1.: čšn-t979/i4"b l::j: :ll: ]] nedostatky vzdělvn do rejstřku škol a školskýchzašzení.drobné školy ředte které MŠ zeru byl1 zjštěrry u. o.aené dokumenlc tlrjprlry1 v souladu pro přjmac Ťlzen vpruběhu nrp.tej čnnost doplnl. upresnt kjtéia dóph1 od.nou dokumentac o jeho prubéhu a výsledkl"' 5 patným praunňprepsy 1 y době nspekon]eňort přjat úlnn opatřen k reazac nadstandardnch aktvt Pro dět východů a zfku kouřed dochazejc a.^'rr."ďa.=opln1 označenrnkorrých zajstl npraw nevyhovujcho starru le společný. prorora.tr u.rtr.tové budovy Tm šl(9ty a operatvně reagoval Ředtel školy m jasně stanovenou koncepc rozvoje v zaótktt ale vykazovaly funkčtr na aktuln zjsten uplatňované novace byly teprve pv pedagogcký sbor řjrronam podmnky umožňovaly napňovn švp zv školndružny kte:: celkem 12 uňe":a.rr lvčetně' ředtele školy vychovatelky učtelek v mateřské Škoe nesplňovalu r.uunt"en předpokady a dvou kvalfkovaných pro výular na v.ane toznj xe p*nbu topnu prsob asstentka pedagoga. tlaljf\acl odpovdajcm jeden s kvalfkac doplňuje zakadn škole nesplňova 2 vyu ujc předmět bez poaadované aprobace vzděvarúm. Vyuěujc czho *yu ú9o1a." specazovunýl lnn9l Výchovn poruaryné měla odpóvajc vzdc_lan pro výkon technologe (dle a komunkačn školn *.toútu"pr.u.n. akoordntoř nfonnačn předpoklady nespňuj ICT) u *urorl*entln výchov)(dle;ewo)specalzaón pro dalšvzdělvan Řú školy vytvorl u <ratten obdob dobré podmnky potřebch Školy pedagogcký.r p"olrnků (dle DVppt'; v zvslost na aktulnch předpokladů a Pro Úkon ;Ňp-p [yto u*e.eno zejména na rozšřenodbomé kvalfkace ÚČastn pracovnc pedagogčt se loce škonm V aktulnm specalzovaných ennos. ^+nrr tvoř]o čtenřské gramotnost zdélvarr zamorených na čnnostn výuku matematky podporu současný systém nterakčncvčen rr11 dět v MŠprmrn prevenc ve škostv l přpravovanó změný specťrcké' fo*y pa.. snadaným dětm. Ředtel ŠkoXY s uvědomuje akluln pesonln stuac a je přpravený řeštzejména odbomclu aprobovanost někteqch vnrčujcch. ř nrl:"a'r ke vzd"ěvň Útu zajšťovala všem žkůmrovné přležtost ke vzdělvn bylo přjato všech u prtopouala v souladu s prvnmredpsy. K zkladnmuvzdělvn (pro MŠ)fonne 13 přhlšených žku. vatrku šk;h veúa v elektroncké a stnné v souadu s prvnm předpsy vytyčla Šk;lÚ"orru n or.ůrtt Mtt:mln preventvn program(dle MPP") V něm s MPP učtee. SouČst ;;;;."ce u.tove skupny osob do nchž *Útu žaky rodče stuac preven vn ruzných stanovuje účnnépostupy př řešen plr Krzouý ;rfu a naukové slož}ry pr.g* rrvt u p*uot u štohhoróku vhodně za8leňovn do výchovné ekologe prevence_ kouření ŠkanY vzdělvan v oblastech zdravého žvotnhosťylu a pravdeně montorovala a řešen konflktů šlor"-.ur*t prevence rzkového chovan Nastavené preventvn systénty a naplrovan MpF a krzoyého programuvyhodnocova]a dobré prce metodčky Pevence rzkového chovan žkůbyly tonne. V důsledku pracovnku dký funkčnspoluprc s rodč.1 výclrovné poruatyne us..t p.augoe.kých chovn žkůsoučnnost rkového "ňao^přpud" ouot w.r.vtr" se v upl;nrute* fu_"'t:š]"1ů byla efektvn př zjšťovrú metodčky prevence výchovné p*uatýnj-p"u.rr.. škola {rčrrnézabezpeéovala také poťdnm a vyhodnocovrr tamtu tha. oblast rodčůa prostřednctvm ruzrrých forem mnoha mmoškotn. ut. za aktů účast - "ů

4 : )L ] :: _ 1"t E. :!. ] rl]a ;' '. :' s Polc ČR SVČ LuŽanky PPP Brno a RYctLlou ryloluprce s dalšm olganzacemn_upř. "brururog sužbou Bmo. Školaposkytuje žkům bezpečnéčstéa přjemné prostřed po rzdělvn. Problematkou bezpečnost a ocfuany zdtav se škola důsledně zabý..tala.žo byl pravdelně proškolovn a seznamovarú s přpadným bezpečnostnmrzky Úrazy bly zaz_namenvny v souladu s platnou školskou legslatvou v knzeúrazůa jejch počet posledn t škonroky byl ntzl<y. Oba objekry školy (ZŠa MŠ)byly během clne zajštěny prot vnknut czch osob. : l?: :]' 1 ;; :l:l :; : '... -l{]l:' '. :..: l l l? ]j l. ogunaó" vzděvn v ZS vychazela z platných prvnch předpsů Rdla se lpracovaným lozvrhy hodn pro jednotlvé třdy které korespondovaly s učebnrn l.'!". f1" :.' gl ll: b :: 9:!! : j čj.: čšts-l979/i4-b )l'':;'l1 {.' Inspekčn Erdvu ČrsXa školnnspekce Jho m o r ay ský nsp ekto r t ' : '' ]!' : jtl: :]lr:]] }?' -. '!]..:. : : :: :];]:].! :l! l[ ] : ]]:::]: lrll r: ;-:]::: j ]:. ] Ill;' ' ; l.l!:' l]]". l'1l ' "!1;l.. l- l::!:::l : 'l] ] lr':].l - '.j]].: '. ] l:.l::l jll;;: '."':]].'' ] :. 1 :::'.' :'.!';:!" " " :] planern švp zv. počty vyučovacchhodn vjednom sledu délky přestvek počty žaků ve řdch a skupnch škola dodržela. Z orgaruzačnch důvodů dopravn obsužnost pro clojždějcžky stanovl ředtel zaétekqručovnna7.25 hod přestavku mez prvn u arur"ou sedmou a o mou ryrrčovachodnou zkrtl na 5 mnut a poledn přestvku na 30 mnut. Pro zlepšen ťsledkůvzdělvn ředte využ dsponbln hodny nu t_. *p* ZŠpředev8* pro navýšen dotace předmětu ve vzdělvac oblast Čověk předměťu u.l.t o svůt a česťého1aryka^amatematky a na2. sfupn ZŠpro navýšen dotace ve vzděvac oblast Člověk a přroda matematky a dnrhého czho :euyku.zjštěným nedostatkem byla absence zpsů v třdn Ll.ttzeZ. třdy kde clryběly zznamy o vzděvn ž;5ynés LMP kter zde byla zňazen& na vjuku někteqch předmětů. Z důvodu nzkého počtu žlcu na 1 stupn ZŠprobhala výuka žakůve spojených třdch (druh byla spo.jena se čtvtlou a třet s ptou) Toto řešenbylo neytné z hledska fnaneovan školy méně vhodné vzhledem k naplňovn clůšvpzy. Poztvem je r.ýuka žkůprvn tdy v samostatném j ednotřdnm kolektvu Ke vzdělval žakůvyužv škola někok objektu. Ve dvou propojených budovch ZŠse nacbz celkem 7 kmenových učeben a jedno oddělen školndružny. Pro zlepšen nzornost ve výuce souž2 nteraktvn tabule v klubovn mstnost a hudebn učebně a moderně lrybaven učebna ICT s 16 počtača dataprojektorem. Kmenové učebny sou z a zastaralým nabytkem. Za pavlonem 1. strrpně ZŠse nachzí školnpozemek s altnem a školnmarboretem ljerý žc vhodně qužva jako přrodn učebnu. Pro envronmentln výchovu byla přnosn prce žk.ůna tvorbě a údržběarboreta v rmc pracovn výchovy. Dobré psychohygencké podmnky žků podporuje umstěnptek s ptnou vodou na chodbch školy a dostatek přrozeného světla v učebnclr Na v}uku tělesné výchovy a do školnjdelny přechaz žcslnc do protlehlé budovy Jejch bezpečnost zajšťuje vždy pedagogcký doprovod Interér prostoru určenéhok předškolnmu vzdělvan působl útulně Spolu s funkčně uspořdaným modernrn nbytkem uzpůsobeným velkost dět a volně dostupné ruznorodó 1uačky a učebnpomůcky vytvřely ve třdě velm dobré předpoklady pro jejch všestrarurý rozvoj. Méně vhodné bylo lybaven školnjdelny které zcela neumožňovalo sprvné stolovn a dodržóvn hygenckých nvyků. V čst jdelny kter byla určena p0 stravovn dět předškolnho věku neby1 dostatečný počet ždl(pouze 12 kusů) které by umožňovaly všem dětem sprvný způsob sezen a stolovn. Vysoko postaven přjmov a l"ýdajov okénka neumožňovala samostatnost dět př sebeobsluze. Vjdeně se rrachzelo pouze jedno umyvadlo kter_é svou výškou odpovdalo staršmžkům 1byo b.e1 nrožnost teplé vody. Pro odpočnek dět nebyl cljstatečný počet lfek ve stabln ložnc dět veňu nem MŠvastn zahradu proto r4nržvala hojně (;ouze 16 Éusů).Po pobyt achazky do okol Školusystematcky zajšťovala obnovu a rozvoj maternějsou v MŠ. technckých podmnek pro naplňovan clůšvpzejména v čst ZŠrezervy nkladů vce pokryt sqých k Ve sledóvanem obdob et 2b 1. až 2013 škola využvala zdrojů nancovn. přjmy ze sttnho rozpoětu za posedn 3 roky koprovaly mnrý pokl"s počtu žků.v hodnoceném obdob roku Zaf zska a Škola celkové dotace na Přnré čst vybaveny nevhodným

5 ve vztahu ke vzdělvacmu programu 'r''.hodnocen průběhu vztětvn ťlf'or*uovac 1rodny czclt jarykr. probhaly převžně s vpržtmfontlnch forem vírrky na Prc nréne často se Úrr.youur t upnoo prce Pouze někdy byla Čnnostzaměřen prce těclrto ". l"rr.ň svp :." ojedněle uyty zaau^ny dferencované ukoly s podporou pomocnou lteratulou j''. *tu.-ízaane z"hodň nebyla zašazena prce se slovnky a dalš.. : j.*:l:!1:u]**: nebo r9l1ru:rgm texty po:: :::1'?]*'_:"T[T v zaj"e z učeben nebyla "róalzovna prce s ICT zdůvodu absence této teclurky. ];l;:.: : l že ryučujcanglckeho jazyka zňadla do jedné zhodn většpod1 11;:;;11: YoZLtlvn1 Dyro -...: - :l;l ; rř. r*:t ff ;J"*ó ]_. kmunku.ó Zatt y:ňy.az.19eú:pé.motvačn.noallryru:tl:l:l l: skupnovou prc. V hodně německého jazyka žc vzhledem k Prvnnru rolr:u rord; odpovdal kratce většnou jednoslovně. Učtel ved1 výuku Převťně frontln 1"'' metodou aspočvalana něm větščast komunkace. Žc mez sebou směrem k učte jazyka neby využt poslech komunkovul *ato a jen př vyzvan. ve většně hodn czho pouze vjedné hodno vlnrčujcefektvně vru.zla poslech vnočn psně krozšířen pracoval s PřPraveným :j:;:.: oercepčnch a komunkatvnch kompetenc žků.vyučujc ŽkŮ oru.ourr* lsty nebo tyto materly vznkaly přmo v hodně prostřednctvm _': :.l Hoolny cesrcéto jazyka probhaly předevšm formou frorrtln a skupnove vyuk. Ňu p*nn sťupn úylv zanreřeny přwažně na rozšřenkomunkačnchkompetenc a jejch. uňt u pruk.kém žvotě. Vyučujcefektvně využla rnodelové stuace ploa v}tvořerú.. tmun<arnho schématu (pozdrav - formulace zdvořlé ždost - poděkovn) upevněrú *úň *' l" r. ljr.v-zanr př společeském styku vběžném žvotě. Vpsemnémprojevu došlo 'k;;;h1.;b.n pruuopsných kompetěnc v oblast psan velkých psmen a přepsu tslacftcr ;. dodrženpravopsu. Ve spojených třdch se vl.rčujc ;;;;;; prune ro*y skontrolou se svp předevšrn pť Á.omezeny.h ůasových možnost efektvně věnoval žkům 2. stupn Z'S!:'t1 zaďvn a kontrole samostatné prce. Hodna českeho jazyka na jazykouyrt u soclnch kompetenc. Převažovala efel:t'rr l ;[ěň rzdčxr'ac prce vyučujcpo!z; usměrňoval montorova a kontroloval ň noua""'r"rsr.van : poces a jeho uýrt.ary."rřevažnou čst hodn} vedl a organzova sam c hledal l vhodn sovn sojen"zdůvodňoval pravops avysvětloval věcné ťznamy rlt.ořených vedena. přjemné pracovn razů. Hodnabylavelm dobře metodcky podnětné a v kldné probhala ročnku v 1. tttatetttatky výuka pro žky. Matematcké poznatky "1užval atrnosfeře. ker byla p"r""r* prnor"* _ tm bya u nch podporovna ve spojen s běžným žvotnm stucem rnupr. nakup9vn) Zan* bya umožněna prce s jnou fnaněn gramotnost a socln dovednost Ďvěma

6 Inspekčn zprúvct _ Cj.: CSIB-I979/14-B škabúnspekce lrjl nspektort u že jždobře ovlda technku čten.tm byl rýzrramně čtenařskégamotnost. učtelka motvovala ž].y k aktvnmu promyšeně a sprvně volla metody čnnostnhoučen a pestré ;'ff_ry* ke vzdělvan prce které cleně vedly k rozvoj osobnost žaků.ve třdě. stupně wořené :'::'.::.;':-'. ' ];fffrt um /. a +. ročnkupracoval žcv matematce systematcky podle rozdělen ff;*tupn převžně samostatně na zadanych úkoech nemě však potřebný kld rff'srrustreděn chybě také prostor pro jejch zpětnou reflex hodnocen a sebehodnocen..ťq]é"rnovnučva bylo přeneseno do domc přpravy. Mmořdnou pozornost věnovata ::11 r. péčo žakyn s LMP z důvodu aktuln nepřtomnost asstentky pedagoga ffh-""*oklla dostatečně reagovat na podněty ostatnch žaků.na 2. stupn se jal.o #ff.* jevla orentace na pruměrnéžžýy.:ty!:t konstru]<tvn 91rt"l. ndr. dualzace n*e"otóun nového učv napomhalo jeho přmé vnržtpř řešen úoh. Žc počtal ue přklady které ve svém obsahu mezpředmětově navazovaly na přrodops rtutou byly čnnost monotónn a vyžadovaly koncentrac žkůkter po ča;e s verz slabkře lffovan rozvoj jejch proto ;; t ff. l a Ělesné výchovy vychu;ela z přmých ukzek stanovených úkonůpř respektora.rutahu učtele a žků.jako důležt}prostředek př ncvku hry (koškov)byly rltúrn1' vyučujcma žky mez žky navzjem expresvn gesta jako prostťedek m**zu*uan. Vyučujchodnotl výkony žkův oblast pohybových dolednostj e. Efektvta v danem typu hodny byla vysok dky promyšlenéorganz-ac rff ;l ffltost které se střdaly..ffa reagovala na požadavek rodčovské veřejnost a jž několk let nabzkrrm ako l.ffnný předrnět núboženstv.pestře využtémodem metody vzdělvn y9d]1 12fol ftujet a přrozené nterakc k danému tématu. l."kla1ltu p*ueru vzdělvn v navštvenýchhodnch nformatky zeftňpku přrodopsu :!. r;:.l jwq u a vycltovy ke zdravť byla ve vztahu k naplňovn Švpvetsnou na požzdované ťllffr* Učteléefektvně střdal vhodné metody a formy viuky které vedly k podpoe l:.' :l;.. X l jr..rnr:oje osobnost žkůzc se aktvně zapojoval a spolupracoval s vyčujcml.ť Fběhu celé hodny. Pouze v hodně zeměpsu převdala frontln výukq aktta _..'.l.:l.'1 1 1lÝ v v Yt. :::.l1l:l l 1 t t 1 kompcte*ct. llffecbzela na učtele a žcnemě dostatek možnostrozvjet své kčové.:.pmry nzkým počť&mžkůve třdch k nm qnčujcpřstupoval převžně ndl.rdréllě ;.1.:a]respektoval jejch osobnost. Ve qýuce ěasto vnržvalřzeného roovoru kroz:nulj. '.-::'] ]; r;l.:.:*cmrrntatvnch kompetenc. V hodně přrodopsu žc rozvjel přrodova:rl l:'';***otnost fonnou zažtkového a zkušenostnfro učen.ve výuce byly smysluplně l_ruerry ll!.;nnlzrré pomůcky (pracovn lsty učebnce učebnkartčky) nfonrračn a komun-ll*d ;;''; a Učtelévhodně zňazovai vpruběhu hodny relaxačn čnnost (soutěže- bqrl. l:l''.] l :l..: l.' l ]'!.!:: ". heré podporovaly efektvtu rrýuky Žac prokazoval odpovdajcódl:lrrr:t e dovednost za své výkony však nebyl ve většně hodn ždný.rn způsobem hoder*:tdlrésnou byl patnrý partnerský vah učtelůa žlcu což přspvalo k vytvaren p*ú*ll pnacovn atmosféry. lptšbyl pedagogcký styl založený narespektovn ndvdualty kazdého gtl:- pos.lovn jótro samosttnos a partnersk komunkace výrazně přspvala k nap{nn'.;:ra hlarrho změru MŠkted{n byl hannoncký rozvoj 1dské osobnost. V ]VtS se úďůn yzd;fu"a naplňovat poztvn kma a bezpečnépsychosocln prostřed pro vzdělvan. ';. nutdku býla rrena směřovaa k naplňovan vzdělvacho cle umožňovala rodl''ň-hl volbu u aktvn účastdtěte v souladu sjeho potř9bam!. Dět spolubělleryr dlnr nn Fmre'ld; ejrrnostech přrozeně komunkovaly. Většna z nch však měa špatnou v'ýslornosazaa'orlema jm Pravdelně dodržovna. byla soužtbyla dětem srozumteln =*l"rrrého dét ve třdě př pobyru venku rozvjely jejch pohybol'é don'*t'fu'gsď'' aktvty!; Óhvro"e Éu.a.ruěru Zvolené metody u ró.*y prce vedly dět k samostatnost a zv[l;ďff ]l] : ': :: l.::! Iř.. '!:]:l:l!;' jj

7 Inspekčn zprúva č1.: čšts-l979/i4-b škain nspekce nspektorót ých složtějšchpracovnch úkonů.spontnn řzené aktvty byly vzjemně a qvažené.jejch plynulost byla narušena pouze v době podvn spoleěné svaěny kdy byly tyto čnnost ukoněeny a znovu po jdle započaty tm bl4a J*Y1 vzdělvn. Uspořdn dne zohledňova1o potřeby dět. Pouze řrpě narušena pynulost - ' jjljl fbotyt venku nebyla jeho délka zce a dodržena dochazelo tak kjeho Důvodem bya nejasně nastaven pravdla pro stravovn a střdn strvnlu jdelně. Dět měly možnost jst celým přborem uětelky se je snažly vést ke rnmu úchopu ale neměly k tomu vždy optmln podmnky (servrovn tlavnho laa hlubokých talřch).úchop přboru nebyl ještě zcea upevněn. n ve vztaltu k SlrP bylo na požadované úrowúrezervy jsou ye třdúclt I. stupně ýclt spojenm dvou ročnků a l::lllll rffodrrocen výsledků vzdělvn ve vztahu k vzdělvacmu programu 1 u čnnost ve škole zajšťovalavýchovn poradkyně ve spoluprc se školn prevence. Podle potřeby se schazey zabývaiy se předevšm předchazenm společně s vyrrčujcmvedenm školy rodč ažw řešly aktulrú probémy které škoe vyskytly. Výchovn poradkyně analyzovaa vyšetřen žku v odbomých kých zazenchna jejch zakladě přenesla nformace směrem k ostatn{m a aktualzovala přslušnou dokumentac Podlela se na vypracovn IVP l.m ff Ia efektvn' poradenskou pomoc žktrm zkonnýrn zstupcům. Formou skupnové prce jm škoa poskytovala pomoc podle doporučenškoských ých zaťlzen kter byla zaměřena předevšm na npravu dyslexe dysgrafe "néqortograíe Poskytovala úěnnou pomoc také v oblast karémhoporadenstv nctvm výchovné poradkyně předevšm př setkvan rodčůžň a učtelů #'<rupc středrrch škol. Krtkodobé a dlouhodobé změry v této oblast škoa postrrpně "'s"e :: tll l: lfft.t se seznamoyal svlsledky vzdělvllúzaprvn čtvrtetpředevšm vmatematce j*y"e prostřednctvm vyučujcch1. a 2 stupně zš. žac ayn ggt'rém a angckém ě ndvduně hodnocen v souladu s klaskačnmřdem. Škoase častnla '-'Lr l r{c.mého testovn 5" a 9. ročnkůkomerčnho testovn v 5. a 9. ročnkuv předmětech l.' metenratka jazyk český a anglcký ana2. stupn z přrodovědného zžů<]aduv ceosttnm.ff-r'nn škola doshla podprůměrných ; ;''.u"o-'nn oodorůměmých až pruměnrých oruměnrých výslec]kr. testován výsledku. Tetos Letos n'nrre plnuje testovn ;.p t-'*+zsfrt o humantn zj<lad. rl]..řre_stedncťvm nýchovné poradkyně škola sledovalapřechod jc žk.uzvtšdo 1. třdy ZŠ jejch přechod mez 1. a 2. stupněm.zs. Uspěšnost absolventu vpřjet rra střednj j..mrte :'.. :srror byla v mnuém školnmroce 00%. Školaprezentovala výsledky vždelavan také na.l'sp*l ďných akcch. ]l1]:řlzcělvn dosahovala MŠcekově dobré výsled. U dět uětelky postupně rozvjel1.' z}(lady klčovýchkompetenc s ohledem na jejch ndvdun možnost Většna dět " ' - : nr:vané a pravdelné zňazoyaré hudebn čnnost vedy dět k zkladům hudebnc.'. dovednost lteré byy na velm dobré úrovn např. zpěv psns doprovodem hudebnbrl ;1r.l nstroje. Obsalr dokazay ltjadřovat prostřednctvm hudebně pohybových čnnost.ň[ě1!; dobře upevněny hygencké zdvořlostn nvyky. V sebeobsluze nebyly ješě zm*n $;l; ' samostatné důvodem bylo nadbytečné obsluhovn dět dospělým např. během s-'au$om3 tlr']1:.'mbo oběda. Fř čnnostech prokazovaly celkově dobrou úroveň poznatků a dovadgcrg.;:'"l zejména v oblast čtenřské přrodovědné a nratematcké gramotnost; Svou pťedsta;t"cm v pravdelně zařazovaných tvořvýeh čnnostech. Systém kď }fs l;:.l;_l a fantaz prokazovaly o ;.';.l".!!l

8 CesIr škoin nspekce Jhonrcrallsry nspektort č1::'ďšá:;;t;í'; zavedla pro sledovarr a zazstamenvanvýsledku vzdělvn.gjj zj Štěru však učtelky j eště byl ucelený. Jehcl r..t u n.uyu t1 ayt rar"ra"íř act v zaelav.- Budovan dobrych Partnerskýctr vzatrr pode sdělen ředtele školsk rada znzvatet sr."r" "e"":.^sr."r"- "Í7"".pozornost. Zkonnl zsfupc žkůse p.9.ro"u"ffuprce s nm bya funkeru a<t"ne- zapo.o)lt zalrradn slavnost dětský tu*'uu9. 9;-;;*#t: akc škoty (skotru ptes nlrosna je preaevs?ffrcluprce a Přte' Př zakladn a mateřské se Sdruženm rodčů šk.1.;-l;ru;^o11.na nan.ou*-^kulturncr a sportovnch *"1 školrťch pomůcek_'a.r*""rr'.ofuěl žaků.knťormovrť zakorurých zasfupců. o..akcch s'ry p*uěl:;'"ý;.ň.r vzdélvanskou efektvrrě 'YťvalaŽakovské knžkytrdn shrzky *.toujjř"ň.a nfonnaů-ň;.r.u \/elrn přnosn je spolupra". ;";#;ždarecký mpuls o. s.škoy s.ružuje zkoruté zastupcl zan které alo"oruř".rrrel"ů.l "r" a fnzurčně podporovao vonočar..""t sdružerť organzovalct "'l ň.u" ň mmoškoln P-ÍleŽtostk dalšmur9zv9jje čnnst školy. vyrvor.en n*".** rra meznarodru úroun kleré jž ředtel začal úspě'; ry*"ň" ";;;; _se školou ;;;;"rsku. Eťektlvru spotuprace sjqrýo 1Td'jlťPrur"6fff"nl*l*n*hx11""**""*;j;lň?*o*yo SourleŽtost a zaělen'n trnš '"." ot.. a" pojfrrovala. úzk spoluprce s mstn :;;'ff *1'#}Í'J;tf f::ff lllff upy rodčů do třdy u bezprostťedn komunku". učt.ku]oopotrebch ^x:*yr.l.hlupa..* 3..1"t dět. I{o dn oc e n vy s I e d k ů v zrl ě l dv ón ry ro u p o žado v atty s t av. Zvéry a) K slruýnt srónknt školy patřto: přjentnékltna př vzdělvn jak rz:'!y!.umocněné vllemnnt přsupem mez uedagog partnerslcynl ňbharr Řeattt. rrdktadně lc ltělctel'ýtn ltrřy 'ředchozhopřtjal opařen ašrbnýnř ňaá**"''yun rtt:_"á roogulnenlu r; sp e ktr u b w.' v p r ů b ě h u :!:Z:::7::# :!:ť a tt t rí; ryt "ť b) - ff I Nedostatky které byly odstrartěny na nďsě: v pt;ťtběhu nspekčnčnnosbyla provedena oprayq a dolnlll- Švppv ředtelydal ŠVPšn ve p byh opravena krtéra Redtel poždal o.ztttěnu"antr ryurrň apxu'r"rsrtlru stot 'ssbých zařzen vdoplněn tělocvčlty ako msta portqororého uzdětrar bň""}rrt opatřen krellzac tndstandardnch alrttvt p aa ornrtjr ptrlt označenúnkových vý c ho dů a z kaz ko uř e n n rp o t trl rlr'p r ó s t or c h fuu ň e b u d ovy. c) I{e zlepšenčnnost školy českd školtt' wpekee doporučuje: PosÍuPně dokončt etapu montorovón stavu a funkčnost z ntnulost přetrvvajcch mechansrnů a zahjt vorbu norýrl rer "rtrrrt Zatst výuku plně Irvalfkovanýn pedagogy včetně odpovdajct prorrjpr'o dgné podpořt predměty vzděivn Pedagogů.-ý{ vypna Špr'rÍ Šrrr{'nrur. Zlepšt ntaterln podmnlgl pro stolovn dět uš rtjar;;-';";r;rl.počet lůžekp1.o jejch relaxac VYNořt zózem pro pobyt at rrru. Žš ;;;rr"ru postuptou o školhho nbylku. Yproesu^-aurrt obnovlt rynonr-pr^ň4 pro kldnou a efektvn prc žkůve třdch hlořených spojehn.1ol)oll verz rq ň"; n ročnků.

9 ú Č š č č Š é ý ě ě ř š Š ě š ú ť Š ě č ř Í ě č č ř ů š é š š Ů Ů é č š ě š ř š Žď ř ě č ň č ě é š ě ř ě š žď žď š č ě é Š Č ě ě é ě Š ě š ř é š Žď č ý ťů š ř š žď é ý ř Š ř ě ř Ť ý Ť č ř é š ř Š úč č Č Š é ř š ď š ř š žď ů č é ó č ď ý č ž š č Č ě š ŠŽ č ž ů š č č ž ů ó š š Š ďé ř ě Š ž Š ě č ď Š ě č ř ě č ě é é é š ě ů é ř ě č Š ě š ž Š ě š ž č Š Š Žď

10 š ý ú ě ž ř ř č ě ů Ť ř č š ň é š ř ť ř ř š ž Š ř úč ď ř ý ů ě ž ů úč Š ř č úč ď š é ř š ť ě ě ý š ž ě ř ý Č Ť š ř ý ř é š ň ř ý ř š Ó Ť š ř ě č ř é š Š ý Č č š š č ř š úč ó ř é š š ú ů ž ú ž š ž š ý é ř š ý ť ý Ž é č ú ě ý ě ý ř ř Ň ÍÝ Ů ž ř ý ý éň ě ě č é š ěž ý ě ř ý č é š Ž é ě ž é é ě ý ř ě ž š Ď č ž š ě é ý š ě ř š ě ó ě ř š ř Ó

11 Č ó š ý č Č ě ř é š ú č ý š ř š ě ř é š é š é ř ě ř š ě ř é š ěš ú š Š š ť ě é š ž é ě ú ý ů ě č š ě ý ů ž š š ý Č Č Š š š ř é š ů čů č ě č č čů ř ě ě š é ň š Ú ř š ě úč ď č ď Š é ž ř š ř Č Č éš ů ř ř é š Č Ú š řř ř ě ř é ř é ř Č Ť Ť Č éš Í Š š é ě č Č ě ř ř ž š Š é ř Í Ž é č éš

12 Č úš ú ó ž č ý č é ř č Č ČŠ Č š Ý š řž ó š š š Č š š ě ř š ř Č ř Ť š ě Á š Ř Á Š

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-241/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno E-mail právnické osoby integra@integra.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Předkladatel... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Platnost dokumentu... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5 2.2.1.

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 687 52 Korytná 1 E-mail právnické osoby IČO 75020599

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-176/12-Z. Mgr. Barborou Petrů Puhrovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-176/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti

ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L příspěvková organizace Předmět inspekční činnosti ůčč Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-141/10-L Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-18/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-18/09-01 Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Adresa: Sušická 29/1000, 160 00 Praha 6

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogick{ fakulta Ústav pedagogiky a soci{lních studií Kateřina Gregovsk{ V. ročník prezenční studium Obor: z{klady společenských věd pedagogika PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Výročn zprva společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. Za 1.1.2013-31.12.2013 ČSAD MHD Kladno a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 29 131, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více