Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Č š Č Í č čš Á é č š š ř š Žď Žď Žď š ď Č ř ř ň ř ř ě ř ř Ž É č č Žď č č ú ř č č ř ž ěř č č č ČŠ ř š ř é š š ď ř ě č č ě ý ě é š ó ř š ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů šť ě š ě ř ý ě š é

2 Inspekčnzprdva č1.: čšrn-.t979/i4-b Česk školnttspekce Jho m o r av ský n sp ekt o r t charakterstka 1ÁHafulškola a Mateřsk školavclava Havla Žďtrecgkes Brno - venkov přspěvkov školy (dle ZŠ")mateřské lrotv ({}e MŠ"1 **l".; ňkonavacnnost zktadn strn družný (de šd") a školnjdelny. Čestný néuevjclava Havlď' zskala škola y loce V 7 třdch ( - 9. ročnk)zšse k30. zť 2014 vzdéivalo 97 žlcu podle školnho vzdělvacho programu pro z<ladn vzdělvn (dle ŠVP.ZY") s motvačnm ;;školu _ p*uo.ůvotem" s pltnost od. zř. 20a7 V ZŠse ke dn nspekc;e vzdělva1o celkern 20 žkůse speclnm vzdělvacm potřebam (dle SVP") jedra z toho 4 podle ndvdulnho vzdělvacho planu (dle IVP"). Na stupn byla doporučen žakyně s lehkým mentlnm postženm(dle LMP") vzdělvna na zžkjaďě škoskélroporadenského zašzenpodle IVP vlchazejcho z přlolry Rmcovélo vzdělvachó prog1anu pro zkladn vzdělvan kter upravuje vzdělvan žkůs ehkýn mentalnrm postženm re*er 60 /o žku školy tvoř dojždějcze 3 spdovýclr obc. Škola sdlv někoka je určen pr:o objektech. V lrlu1ry budově je veden školy a 2. stupeň noť pavlon zuv stupně a šp. obě budovy jsou propojeny spojovacm chodnkem Kpracovnnr čňostem venkovnm aktvtm je qlržvanýaltn ve školnzahradě. Poztvrdm prvkern pro dalšrozvoj a rtržtškoly je jej bezbarérovost Jednotřdn věkově smšen Mš u školnjdena jsou umstěny v komplexu kde sdlobecn úřad ve stejném objektu se nachz také tělocvěna kter slouž jako mshúkultunr s1. pro škotnrok 2014}Ór5 byla zovatelem povolena výjmka z počtu dět }viš a ke vzdělvn v ušjctr byó raane přjato 27. Yzdélvn probhalo poclle Škonho vzdělvacho progamu pro předškon vzdělvan (dlešvp PV") s motvačnmnzvem Mme se rd a jsme kamard". Kapacta šn 1:O žaků)nebya překročena vjednom oddělen bylo zapsno k31. jnu 27 žků.ve školn jdelně se stravovalo ce]kem 84 žk z toho 27 dět MS. t Hodnocen podmnek k realzac vzdětvacho programu Jrnénem přspěvkové organzace jedn ředtel školy ktery byl do funkce jmenovr účnnostod 1. sryna 2014 a splňuje zkonem stanovené předpoklady pro vlkon řdc čnnost Vzb]edem ke ktkému obdob po které ředte funkc zastv (3 měsce) mapuje aktuln stav školy po strnce pedagogckého procesu v ekonomcké a provozn oblast. Jeho kontroln črrrrost nebyla ještě zcela dokončena. Rzenškoly vychaz z nové organzačnstruktury a je postavené na přenosu kompetenc na odpovědné pracovnky. Foradnjm orgnem je pedagogck rada. Předmětem uskutečněných jednn byla předevšrn organzace vzděvn dět a žkůstanovené zvěry a přjat opatřen přspěly t nastaven nových mechansmů v řzenško y. Ředtel školy přenesl promyšleně čst sr"ých kompetenc spojených s řzenm MŠna vedouc učtelku. Jej ŤzenbYlo systematcké s jednóznačně vlrnezeným pravdly a zasadam pro zajštěn kval vzdělvn a provozu Vzhledem k typu a velkost škoy ředte nestanovl meodcké své zkušenost orgny vyueujc dskutoval o postupech vzdělvan žku a ryrněňoval s uárory na neformlnch setkanchza1- a2 stupeň ZS n.jtlr'p.mrně zrevdova a aktualzoval zsadn dokumenty školy a Provedl Personln 2 pln1 audt. Aktualzova švp zv v.dentfkaěnch údajcha v učebnry!.o :Tpň: jasně VYmezl vzdělvní. prorty ve pv a určl školy směřovn o nformoval ve švp rlětem k přstupech pravda pro p.jugogckou prc s durazem na ndvdua \zac\ a v pro vzlrledem ke zjseřým neostatkům v dentfkačnch údajcha v podmnkch pv upraven a doplněn o aktulnj vzdělvanj by1 v póenu nspekčnčnnost švp s

3 '].a': '"l:lj: l l;.!]] " ::. }:. a :..'a ' Jl; '. ňx*e ;trlin nspekce frf.mol..rlrs bj n sp ekt o r t ':l1.1 '': ; ':. l ; l_'.;' ll.' ;j]]. l'!]]]']1 ] :' l :: l l''l: tl''. : t:ll' I!): ::: ř..l.' ". : :l ;:":l: '..:j:]] ace o pro$am družnu PJoŠkoln znnéry. úpravou prošel také.škotn1zdělvac Redte vydal tďlé struktura. předepsan dodrženl puvodně řo.-ňa pro Zš a Mš oba dokumenty obsahovaly zkonetn # lo"";.u stotň d rrrffň*]šyp.l}ff Na zkladď nové smlouvy se zřzovatelem o pronjmu tělocvčny al ředtel školy ve! u*1"1é q"3t"r*b_* rr.:i":_u:::*j^:_:t::j:}:j: Pv"^rřr""""eró. "ffr:;;a."r. '-.j.!:.ťl:' 't:l l.r;.']' {l' l hnpekčn zprvu č1.: čšn-t979/i4"b l::j: :ll: ]] nedostatky vzdělvn do rejstřku škol a školskýchzašzení.drobné školy ředte které MŠ zeru byl1 zjštěrry u. o.aené dokumenlc tlrjprlry1 v souladu pro přjmac Ťlzen vpruběhu nrp.tej čnnost doplnl. upresnt kjtéia dóph1 od.nou dokumentac o jeho prubéhu a výsledkl"' 5 patným praunňprepsy 1 y době nspekon]eňort přjat úlnn opatřen k reazac nadstandardnch aktvt Pro dět východů a zfku kouřed dochazejc a.^'rr."ďa.=opln1 označenrnkorrých zajstl npraw nevyhovujcho starru le společný. prorora.tr u.rtr.tové budovy Tm šl(9ty a operatvně reagoval Ředtel školy m jasně stanovenou koncepc rozvoje v zaótktt ale vykazovaly funkčtr na aktuln zjsten uplatňované novace byly teprve pv pedagogcký sbor řjrronam podmnky umožňovaly napňovn švp zv školndružny kte:: celkem 12 uňe":a.rr lvčetně' ředtele školy vychovatelky učtelek v mateřské Škoe nesplňovalu r.uunt"en předpokady a dvou kvalfkovaných pro výular na v.ane toznj xe p*nbu topnu prsob asstentka pedagoga. tlaljf\acl odpovdajcm jeden s kvalfkac doplňuje zakadn škole nesplňova 2 vyu ujc předmět bez poaadované aprobace vzděvarúm. Vyuěujc czho *yu ú9o1a." specazovunýl lnn9l Výchovn poruaryné měla odpóvajc vzdc_lan pro výkon technologe (dle a komunkačn školn *.toútu"pr.u.n. akoordntoř nfonnačn předpoklady nespňuj ICT) u *urorl*entln výchov)(dle;ewo)specalzaón pro dalšvzdělvan Řú školy vytvorl u <ratten obdob dobré podmnky potřebch Školy pedagogcký.r p"olrnků (dle DVppt'; v zvslost na aktulnch předpokladů a Pro Úkon ;Ňp-p [yto u*e.eno zejména na rozšřenodbomé kvalfkace ÚČastn pracovnc pedagogčt se loce škonm V aktulnm specalzovaných ennos. ^+nrr tvoř]o čtenřské gramotnost zdélvarr zamorených na čnnostn výuku matematky podporu současný systém nterakčncvčen rr11 dět v MŠprmrn prevenc ve škostv l přpravovanó změný specťrcké' fo*y pa.. snadaným dětm. Ředtel ŠkoXY s uvědomuje akluln pesonln stuac a je přpravený řeštzejména odbomclu aprobovanost někteqch vnrčujcch. ř nrl:"a'r ke vzd"ěvň Útu zajšťovala všem žkůmrovné přležtost ke vzdělvn bylo přjato všech u prtopouala v souladu s prvnmredpsy. K zkladnmuvzdělvn (pro MŠ)fonne 13 přhlšených žku. vatrku šk;h veúa v elektroncké a stnné v souadu s prvnm předpsy vytyčla Šk;lÚ"orru n or.ůrtt Mtt:mln preventvn program(dle MPP") V něm s MPP učtee. SouČst ;;;;."ce u.tove skupny osob do nchž *Útu žaky rodče stuac preven vn ruzných stanovuje účnnépostupy př řešen plr Krzouý ;rfu a naukové slož}ry pr.g* rrvt u p*uot u štohhoróku vhodně za8leňovn do výchovné ekologe prevence_ kouření ŠkanY vzdělvan v oblastech zdravého žvotnhosťylu a pravdeně montorovala a řešen konflktů šlor"-.ur*t prevence rzkového chovan Nastavené preventvn systénty a naplrovan MpF a krzoyého programuvyhodnocova]a dobré prce metodčky Pevence rzkového chovan žkůbyly tonne. V důsledku pracovnku dký funkčnspoluprc s rodč.1 výclrovné poruatyne us..t p.augoe.kých chovn žkůsoučnnost rkového "ňao^přpud" ouot w.r.vtr" se v upl;nrute* fu_"'t:š]"1ů byla efektvn př zjšťovrú metodčky prevence výchovné p*uatýnj-p"u.rr.. škola {rčrrnézabezpeéovala také poťdnm a vyhodnocovrr tamtu tha. oblast rodčůa prostřednctvm ruzrrých forem mnoha mmoškotn. ut. za aktů účast - "ů

4 : )L ] :: _ 1"t E. :!. ] rl]a ;' '. :' s Polc ČR SVČ LuŽanky PPP Brno a RYctLlou ryloluprce s dalšm olganzacemn_upř. "brururog sužbou Bmo. Školaposkytuje žkům bezpečnéčstéa přjemné prostřed po rzdělvn. Problematkou bezpečnost a ocfuany zdtav se škola důsledně zabý..tala.žo byl pravdelně proškolovn a seznamovarú s přpadným bezpečnostnmrzky Úrazy bly zaz_namenvny v souladu s platnou školskou legslatvou v knzeúrazůa jejch počet posledn t škonroky byl ntzl<y. Oba objekry školy (ZŠa MŠ)byly během clne zajštěny prot vnknut czch osob. : l?: :]' 1 ;; :l:l :; : '... -l{]l:' '. :..: l l l? ]j l. ogunaó" vzděvn v ZS vychazela z platných prvnch předpsů Rdla se lpracovaným lozvrhy hodn pro jednotlvé třdy které korespondovaly s učebnrn l.'!". f1" :.' gl ll: b :: 9:!! : j čj.: čšts-l979/i4-b )l'':;'l1 {.' Inspekčn Erdvu ČrsXa školnnspekce Jho m o r ay ský nsp ekto r t ' : '' ]!' : jtl: :]lr:]] }?' -. '!]..:. : : :: :];]:].! :l! l[ ] : ]]:::]: lrll r: ;-:]::: j ]:. ] Ill;' ' ; l.l!:' l]]". l'1l ' "!1;l.. l- l::!:::l : 'l] ] lr':].l - '.j]].: '. ] l:.l::l jll;;: '."':]].'' ] :. 1 :::'.' :'.!';:!" " " :] planern švp zv. počty vyučovacchhodn vjednom sledu délky přestvek počty žaků ve řdch a skupnch škola dodržela. Z orgaruzačnch důvodů dopravn obsužnost pro clojždějcžky stanovl ředtel zaétekqručovnna7.25 hod přestavku mez prvn u arur"ou sedmou a o mou ryrrčovachodnou zkrtl na 5 mnut a poledn přestvku na 30 mnut. Pro zlepšen ťsledkůvzdělvn ředte využ dsponbln hodny nu t_. *p* ZŠpředev8* pro navýšen dotace předmětu ve vzdělvac oblast Čověk předměťu u.l.t o svůt a česťého1aryka^amatematky a na2. sfupn ZŠpro navýšen dotace ve vzděvac oblast Člověk a přroda matematky a dnrhého czho :euyku.zjštěným nedostatkem byla absence zpsů v třdn Ll.ttzeZ. třdy kde clryběly zznamy o vzděvn ž;5ynés LMP kter zde byla zňazen& na vjuku někteqch předmětů. Z důvodu nzkého počtu žlcu na 1 stupn ZŠprobhala výuka žakůve spojených třdch (druh byla spo.jena se čtvtlou a třet s ptou) Toto řešenbylo neytné z hledska fnaneovan školy méně vhodné vzhledem k naplňovn clůšvpzy. Poztvem je r.ýuka žkůprvn tdy v samostatném j ednotřdnm kolektvu Ke vzdělval žakůvyužv škola někok objektu. Ve dvou propojených budovch ZŠse nacbz celkem 7 kmenových učeben a jedno oddělen školndružny. Pro zlepšen nzornost ve výuce souž2 nteraktvn tabule v klubovn mstnost a hudebn učebně a moderně lrybaven učebna ICT s 16 počtača dataprojektorem. Kmenové učebny sou z a zastaralým nabytkem. Za pavlonem 1. strrpně ZŠse nachzí školnpozemek s altnem a školnmarboretem ljerý žc vhodně qužva jako přrodn učebnu. Pro envronmentln výchovu byla přnosn prce žk.ůna tvorbě a údržběarboreta v rmc pracovn výchovy. Dobré psychohygencké podmnky žků podporuje umstěnptek s ptnou vodou na chodbch školy a dostatek přrozeného světla v učebnclr Na v}uku tělesné výchovy a do školnjdelny přechaz žcslnc do protlehlé budovy Jejch bezpečnost zajšťuje vždy pedagogcký doprovod Interér prostoru určenéhok předškolnmu vzdělvan působl útulně Spolu s funkčně uspořdaným modernrn nbytkem uzpůsobeným velkost dět a volně dostupné ruznorodó 1uačky a učebnpomůcky vytvřely ve třdě velm dobré předpoklady pro jejch všestrarurý rozvoj. Méně vhodné bylo lybaven školnjdelny které zcela neumožňovalo sprvné stolovn a dodržóvn hygenckých nvyků. V čst jdelny kter byla určena p0 stravovn dět předškolnho věku neby1 dostatečný počet ždl(pouze 12 kusů) které by umožňovaly všem dětem sprvný způsob sezen a stolovn. Vysoko postaven přjmov a l"ýdajov okénka neumožňovala samostatnost dět př sebeobsluze. Vjdeně se rrachzelo pouze jedno umyvadlo kter_é svou výškou odpovdalo staršmžkům 1byo b.e1 nrožnost teplé vody. Pro odpočnek dět nebyl cljstatečný počet lfek ve stabln ložnc dět veňu nem MŠvastn zahradu proto r4nržvala hojně (;ouze 16 Éusů).Po pobyt achazky do okol Školusystematcky zajšťovala obnovu a rozvoj maternějsou v MŠ. technckých podmnek pro naplňovan clůšvpzejména v čst ZŠrezervy nkladů vce pokryt sqých k Ve sledóvanem obdob et 2b 1. až 2013 škola využvala zdrojů nancovn. přjmy ze sttnho rozpoětu za posedn 3 roky koprovaly mnrý pokl"s počtu žků.v hodnoceném obdob roku Zaf zska a Škola celkové dotace na Přnré čst vybaveny nevhodným

5 ve vztahu ke vzdělvacmu programu 'r''.hodnocen průběhu vztětvn ťlf'or*uovac 1rodny czclt jarykr. probhaly převžně s vpržtmfontlnch forem vírrky na Prc nréne často se Úrr.youur t upnoo prce Pouze někdy byla Čnnostzaměřen prce těclrto ". l"rr.ň svp :." ojedněle uyty zaau^ny dferencované ukoly s podporou pomocnou lteratulou j''. *tu.-ízaane z"hodň nebyla zašazena prce se slovnky a dalš.. : j.*:l:!1:u]**: nebo r9l1ru:rgm texty po:: :::1'?]*'_:"T[T v zaj"e z učeben nebyla "róalzovna prce s ICT zdůvodu absence této teclurky. ];l;:.: : l že ryučujcanglckeho jazyka zňadla do jedné zhodn většpod1 11;:;;11: YoZLtlvn1 Dyro -...: - :l;l ; rř. r*:t ff ;J"*ó ]_. kmunku.ó Zatt y:ňy.az.19eú:pé.motvačn.noallryru:tl:l:l l: skupnovou prc. V hodně německého jazyka žc vzhledem k Prvnnru rolr:u rord; odpovdal kratce většnou jednoslovně. Učtel ved1 výuku Převťně frontln 1"'' metodou aspočvalana něm větščast komunkace. Žc mez sebou směrem k učte jazyka neby využt poslech komunkovul *ato a jen př vyzvan. ve většně hodn czho pouze vjedné hodno vlnrčujcefektvně vru.zla poslech vnočn psně krozšířen pracoval s PřPraveným :j:;:.: oercepčnch a komunkatvnch kompetenc žků.vyučujc ŽkŮ oru.ourr* lsty nebo tyto materly vznkaly přmo v hodně prostřednctvm _': :.l Hoolny cesrcéto jazyka probhaly předevšm formou frorrtln a skupnove vyuk. Ňu p*nn sťupn úylv zanreřeny přwažně na rozšřenkomunkačnchkompetenc a jejch. uňt u pruk.kém žvotě. Vyučujcefektvně využla rnodelové stuace ploa v}tvořerú.. tmun<arnho schématu (pozdrav - formulace zdvořlé ždost - poděkovn) upevněrú *úň *' l" r. ljr.v-zanr př společeském styku vběžném žvotě. Vpsemnémprojevu došlo 'k;;;h1.;b.n pruuopsných kompetěnc v oblast psan velkých psmen a přepsu tslacftcr ;. dodrženpravopsu. Ve spojených třdch se vl.rčujc ;;;;;; prune ro*y skontrolou se svp předevšrn pť Á.omezeny.h ůasových možnost efektvně věnoval žkům 2. stupn Z'S!:'t1 zaďvn a kontrole samostatné prce. Hodna českeho jazyka na jazykouyrt u soclnch kompetenc. Převažovala efel:t'rr l ;[ěň rzdčxr'ac prce vyučujcpo!z; usměrňoval montorova a kontroloval ň noua""'r"rsr.van : poces a jeho uýrt.ary."rřevažnou čst hodn} vedl a organzova sam c hledal l vhodn sovn sojen"zdůvodňoval pravops avysvětloval věcné ťznamy rlt.ořených vedena. přjemné pracovn razů. Hodnabylavelm dobře metodcky podnětné a v kldné probhala ročnku v 1. tttatetttatky výuka pro žky. Matematcké poznatky "1užval atrnosfeře. ker byla p"r""r* prnor"* _ tm bya u nch podporovna ve spojen s běžným žvotnm stucem rnupr. nakup9vn) Zan* bya umožněna prce s jnou fnaněn gramotnost a socln dovednost Ďvěma

6 Inspekčn zprúvct _ Cj.: CSIB-I979/14-B škabúnspekce lrjl nspektort u že jždobře ovlda technku čten.tm byl rýzrramně čtenařskégamotnost. učtelka motvovala ž].y k aktvnmu promyšeně a sprvně volla metody čnnostnhoučen a pestré ;'ff_ry* ke vzdělvan prce které cleně vedly k rozvoj osobnost žaků.ve třdě. stupně wořené :'::'.::.;':-'. ' ];fffrt um /. a +. ročnkupracoval žcv matematce systematcky podle rozdělen ff;*tupn převžně samostatně na zadanych úkoech nemě však potřebný kld rff'srrustreděn chybě také prostor pro jejch zpětnou reflex hodnocen a sebehodnocen..ťq]é"rnovnučva bylo přeneseno do domc přpravy. Mmořdnou pozornost věnovata ::11 r. péčo žakyn s LMP z důvodu aktuln nepřtomnost asstentky pedagoga ffh-""*oklla dostatečně reagovat na podněty ostatnch žaků.na 2. stupn se jal.o #ff.* jevla orentace na pruměrnéžžýy.:ty!:t konstru]<tvn 91rt"l. ndr. dualzace n*e"otóun nového učv napomhalo jeho přmé vnržtpř řešen úoh. Žc počtal ue přklady které ve svém obsahu mezpředmětově navazovaly na přrodops rtutou byly čnnost monotónn a vyžadovaly koncentrac žkůkter po ča;e s verz slabkře lffovan rozvoj jejch proto ;; t ff. l a Ělesné výchovy vychu;ela z přmých ukzek stanovených úkonůpř respektora.rutahu učtele a žků.jako důležt}prostředek př ncvku hry (koškov)byly rltúrn1' vyučujcma žky mez žky navzjem expresvn gesta jako prostťedek m**zu*uan. Vyučujchodnotl výkony žkův oblast pohybových dolednostj e. Efektvta v danem typu hodny byla vysok dky promyšlenéorganz-ac rff ;l ffltost které se střdaly..ffa reagovala na požadavek rodčovské veřejnost a jž několk let nabzkrrm ako l.ffnný předrnět núboženstv.pestře využtémodem metody vzdělvn y9d]1 12fol ftujet a přrozené nterakc k danému tématu. l."kla1ltu p*ueru vzdělvn v navštvenýchhodnch nformatky zeftňpku přrodopsu :!. r;:.l jwq u a vycltovy ke zdravť byla ve vztahu k naplňovn Švpvetsnou na požzdované ťllffr* Učteléefektvně střdal vhodné metody a formy viuky které vedly k podpoe l:.' :l;.. X l jr..rnr:oje osobnost žkůzc se aktvně zapojoval a spolupracoval s vyčujcml.ť Fběhu celé hodny. Pouze v hodně zeměpsu převdala frontln výukq aktta _..'.l.:l.'1 1 1lÝ v v Yt. :::.l1l:l l 1 t t 1 kompcte*ct. llffecbzela na učtele a žcnemě dostatek možnostrozvjet své kčové.:.pmry nzkým počť&mžkůve třdch k nm qnčujcpřstupoval převžně ndl.rdréllě ;.1.:a]respektoval jejch osobnost. Ve qýuce ěasto vnržvalřzeného roovoru kroz:nulj. '.-::'] ]; r;l.:.:*cmrrntatvnch kompetenc. V hodně přrodopsu žc rozvjel přrodova:rl l:'';***otnost fonnou zažtkového a zkušenostnfro učen.ve výuce byly smysluplně l_ruerry ll!.;nnlzrré pomůcky (pracovn lsty učebnce učebnkartčky) nfonrračn a komun-ll*d ;;''; a Učtelévhodně zňazovai vpruběhu hodny relaxačn čnnost (soutěže- bqrl. l:l''.] l :l..: l.' l ]'!.!:: ". heré podporovaly efektvtu rrýuky Žac prokazoval odpovdajcódl:lrrr:t e dovednost za své výkony však nebyl ve většně hodn ždný.rn způsobem hoder*:tdlrésnou byl patnrý partnerský vah učtelůa žlcu což přspvalo k vytvaren p*ú*ll pnacovn atmosféry. lptšbyl pedagogcký styl založený narespektovn ndvdualty kazdého gtl:- pos.lovn jótro samosttnos a partnersk komunkace výrazně přspvala k nap{nn'.;:ra hlarrho změru MŠkted{n byl hannoncký rozvoj 1dské osobnost. V ]VtS se úďůn yzd;fu"a naplňovat poztvn kma a bezpečnépsychosocln prostřed pro vzdělvan. ';. nutdku býla rrena směřovaa k naplňovan vzdělvacho cle umožňovala rodl''ň-hl volbu u aktvn účastdtěte v souladu sjeho potř9bam!. Dět spolubělleryr dlnr nn Fmre'ld; ejrrnostech přrozeně komunkovaly. Většna z nch však měa špatnou v'ýslornosazaa'orlema jm Pravdelně dodržovna. byla soužtbyla dětem srozumteln =*l"rrrého dét ve třdě př pobyru venku rozvjely jejch pohybol'é don'*t'fu'gsď'' aktvty!; Óhvro"e Éu.a.ruěru Zvolené metody u ró.*y prce vedly dět k samostatnost a zv[l;ďff ]l] : ': :: l.::! Iř.. '!:]:l:l!;' jj

7 Inspekčn zprúva č1.: čšts-l979/i4-b škain nspekce nspektorót ých složtějšchpracovnch úkonů.spontnn řzené aktvty byly vzjemně a qvažené.jejch plynulost byla narušena pouze v době podvn spoleěné svaěny kdy byly tyto čnnost ukoněeny a znovu po jdle započaty tm bl4a J*Y1 vzdělvn. Uspořdn dne zohledňova1o potřeby dět. Pouze řrpě narušena pynulost - ' jjljl fbotyt venku nebyla jeho délka zce a dodržena dochazelo tak kjeho Důvodem bya nejasně nastaven pravdla pro stravovn a střdn strvnlu jdelně. Dět měly možnost jst celým přborem uětelky se je snažly vést ke rnmu úchopu ale neměly k tomu vždy optmln podmnky (servrovn tlavnho laa hlubokých talřch).úchop přboru nebyl ještě zcea upevněn. n ve vztaltu k SlrP bylo na požadované úrowúrezervy jsou ye třdúclt I. stupně ýclt spojenm dvou ročnků a l::lllll rffodrrocen výsledků vzdělvn ve vztahu k vzdělvacmu programu 1 u čnnost ve škole zajšťovalavýchovn poradkyně ve spoluprc se školn prevence. Podle potřeby se schazey zabývaiy se předevšm předchazenm společně s vyrrčujcmvedenm školy rodč ažw řešly aktulrú probémy které škoe vyskytly. Výchovn poradkyně analyzovaa vyšetřen žku v odbomých kých zazenchna jejch zakladě přenesla nformace směrem k ostatn{m a aktualzovala přslušnou dokumentac Podlela se na vypracovn IVP l.m ff Ia efektvn' poradenskou pomoc žktrm zkonnýrn zstupcům. Formou skupnové prce jm škoa poskytovala pomoc podle doporučenškoských ých zaťlzen kter byla zaměřena předevšm na npravu dyslexe dysgrafe "néqortograíe Poskytovala úěnnou pomoc také v oblast karémhoporadenstv nctvm výchovné poradkyně předevšm př setkvan rodčůžň a učtelů #'<rupc středrrch škol. Krtkodobé a dlouhodobé změry v této oblast škoa postrrpně "'s"e :: tll l: lfft.t se seznamoyal svlsledky vzdělvllúzaprvn čtvrtetpředevšm vmatematce j*y"e prostřednctvm vyučujcch1. a 2 stupně zš. žac ayn ggt'rém a angckém ě ndvduně hodnocen v souladu s klaskačnmřdem. Škoase častnla '-'Lr l r{c.mého testovn 5" a 9. ročnkůkomerčnho testovn v 5. a 9. ročnkuv předmětech l.' metenratka jazyk český a anglcký ana2. stupn z přrodovědného zžů<]aduv ceosttnm.ff-r'nn škola doshla podprůměrných ; ;''.u"o-'nn oodorůměmých až pruměnrých oruměnrých výslec]kr. testován výsledku. Tetos Letos n'nrre plnuje testovn ;.p t-'*+zsfrt o humantn zj<lad. rl]..řre_stedncťvm nýchovné poradkyně škola sledovalapřechod jc žk.uzvtšdo 1. třdy ZŠ jejch přechod mez 1. a 2. stupněm.zs. Uspěšnost absolventu vpřjet rra střednj j..mrte :'.. :srror byla v mnuém školnmroce 00%. Školaprezentovala výsledky vždelavan také na.l'sp*l ďných akcch. ]l1]:řlzcělvn dosahovala MŠcekově dobré výsled. U dět uětelky postupně rozvjel1.' z}(lady klčovýchkompetenc s ohledem na jejch ndvdun možnost Většna dět " ' - : nr:vané a pravdelné zňazoyaré hudebn čnnost vedy dět k zkladům hudebnc.'. dovednost lteré byy na velm dobré úrovn např. zpěv psns doprovodem hudebnbrl ;1r.l nstroje. Obsalr dokazay ltjadřovat prostřednctvm hudebně pohybových čnnost.ň[ě1!; dobře upevněny hygencké zdvořlostn nvyky. V sebeobsluze nebyly ješě zm*n $;l; ' samostatné důvodem bylo nadbytečné obsluhovn dět dospělým např. během s-'au$om3 tlr']1:.'mbo oběda. Fř čnnostech prokazovaly celkově dobrou úroveň poznatků a dovadgcrg.;:'"l zejména v oblast čtenřské přrodovědné a nratematcké gramotnost; Svou pťedsta;t"cm v pravdelně zařazovaných tvořvýeh čnnostech. Systém kď }fs l;:.l;_l a fantaz prokazovaly o ;.';.l".!!l

8 CesIr škoin nspekce Jhonrcrallsry nspektort č1::'ďšá:;;t;í'; zavedla pro sledovarr a zazstamenvanvýsledku vzdělvn.gjj zj Štěru však učtelky j eště byl ucelený. Jehcl r..t u n.uyu t1 ayt rar"ra"íř act v zaelav.- Budovan dobrych Partnerskýctr vzatrr pode sdělen ředtele školsk rada znzvatet sr."r" "e"":.^sr."r"- "Í7"".pozornost. Zkonnl zsfupc žkůse p.9.ro"u"ffuprce s nm bya funkeru a<t"ne- zapo.o)lt zalrradn slavnost dětský tu*'uu9. 9;-;;*#t: akc škoty (skotru ptes nlrosna je preaevs?ffrcluprce a Přte' Př zakladn a mateřské se Sdruženm rodčů šk.1.;-l;ru;^o11.na nan.ou*-^kulturncr a sportovnch *"1 školrťch pomůcek_'a.r*""rr'.ofuěl žaků.knťormovrť zakorurých zasfupců. o..akcch s'ry p*uěl:;'"ý;.ň.r vzdélvanskou efektvrrě 'YťvalaŽakovské knžkytrdn shrzky *.toujjř"ň.a nfonnaů-ň;.r.u \/elrn přnosn je spolupra". ;";#;ždarecký mpuls o. s.škoy s.ružuje zkoruté zastupcl zan které alo"oruř".rrrel"ů.l "r" a fnzurčně podporovao vonočar..""t sdružerť organzovalct "'l ň.u" ň mmoškoln P-ÍleŽtostk dalšmur9zv9jje čnnst školy. vyrvor.en n*".** rra meznarodru úroun kleré jž ředtel začal úspě'; ry*"ň" ";;;; _se školou ;;;;"rsku. Eťektlvru spotuprace sjqrýo 1Td'jlťPrur"6fff"nl*l*n*hx11""**""*;j;lň?*o*yo SourleŽtost a zaělen'n trnš '"." ot.. a" pojfrrovala. úzk spoluprce s mstn :;;'ff *1'#}Í'J;tf f::ff lllff upy rodčů do třdy u bezprostťedn komunku". učt.ku]oopotrebch ^x:*yr.l.hlupa..* 3..1"t dět. I{o dn oc e n vy s I e d k ů v zrl ě l dv ón ry ro u p o žado v atty s t av. Zvéry a) K slruýnt srónknt školy patřto: přjentnékltna př vzdělvn jak rz:'!y!.umocněné vllemnnt přsupem mez uedagog partnerslcynl ňbharr Řeattt. rrdktadně lc ltělctel'ýtn ltrřy 'ředchozhopřtjal opařen ašrbnýnř ňaá**"''yun rtt:_"á roogulnenlu r; sp e ktr u b w.' v p r ů b ě h u :!:Z:::7::# :!:ť a tt t rí; ryt "ť b) - ff I Nedostatky které byly odstrartěny na nďsě: v pt;ťtběhu nspekčnčnnosbyla provedena oprayq a dolnlll- Švppv ředtelydal ŠVPšn ve p byh opravena krtéra Redtel poždal o.ztttěnu"antr ryurrň apxu'r"rsrtlru stot 'ssbých zařzen vdoplněn tělocvčlty ako msta portqororého uzdětrar bň""}rrt opatřen krellzac tndstandardnch alrttvt p aa ornrtjr ptrlt označenúnkových vý c ho dů a z kaz ko uř e n n rp o t trl rlr'p r ó s t or c h fuu ň e b u d ovy. c) I{e zlepšenčnnost školy českd školtt' wpekee doporučuje: PosÍuPně dokončt etapu montorovón stavu a funkčnost z ntnulost přetrvvajcch mechansrnů a zahjt vorbu norýrl rer "rtrrrt Zatst výuku plně Irvalfkovanýn pedagogy včetně odpovdajct prorrjpr'o dgné podpořt predměty vzděivn Pedagogů.-ý{ vypna Špr'rÍ Šrrr{'nrur. Zlepšt ntaterln podmnlgl pro stolovn dět uš rtjar;;-';";r;rl.počet lůžekp1.o jejch relaxac VYNořt zózem pro pobyt at rrru. Žš ;;;rr"ru postuptou o školhho nbylku. Yproesu^-aurrt obnovlt rynonr-pr^ň4 pro kldnou a efektvn prc žkůve třdch hlořených spojehn.1ol)oll verz rq ň"; n ročnků.

9 ú Č š č č Š é ý ě ě ř š Š ě š ú ť Š ě č ř Í ě č č ř ů š é š š Ů Ů é č š ě š ř š Žď ř ě č ň č ě é š ě ř ě š žď žď š č ě é Š Č ě ě é ě Š ě š ř é š Žď č ý ťů š ř š žď é ý ř Š ř ě ř Ť ý Ť č ř é š ř Š úč č Č Š é ř š ď š ř š žď ů č é ó č ď ý č ž š č Č ě š ŠŽ č ž ů š č č ž ů ó š š Š ďé ř ě Š ž Š ě č ď Š ě č ř ě č ě é é é š ě ů é ř ě č Š ě š ž Š ě š ž č Š Š Žď

10 š ý ú ě ž ř ř č ě ů Ť ř č š ň é š ř ť ř ř š ž Š ř úč ď ř ý ů ě ž ů úč Š ř č úč ď š é ř š ť ě ě ý š ž ě ř ý Č Ť š ř ý ř é š ň ř ý ř š Ó Ť š ř ě č ř é š Š ý Č č š š č ř š úč ó ř é š š ú ů ž ú ž š ž š ý é ř š ý ť ý Ž é č ú ě ý ě ý ř ř Ň ÍÝ Ů ž ř ý ý éň ě ě č é š ěž ý ě ř ý č é š Ž é ě ž é é ě ý ř ě ž š Ď č ž š ě é ý š ě ř š ě ó ě ř š ř Ó

11 Č ó š ý č Č ě ř é š ú č ý š ř š ě ř é š é š é ř ě ř š ě ř é š ěš ú š Š š ť ě é š ž é ě ú ý ů ě č š ě ý ů ž š š ý Č Č Š š š ř é š ů čů č ě č č čů ř ě ě š é ň š Ú ř š ě úč ď č ď Š é ž ř š ř Č Č éš ů ř ř é š Č Ú š řř ř ě ř é ř é ř Č Ť Ť Č éš Í Š š é ě č Č ě ř ř ž š Š é ř Í Ž é č éš

12 Č úš ú ó ž č ý č é ř č Č ČŠ Č š Ý š řž ó š š š Č š š ě ř š ř Č ř Ť š ě Á š Ř Á Š

š Á Á Á Ě Ěš Š š é Ý Č Č Í Á é č š ď š ř š Č Č é č č ř ě ě č ř š ř ě č č ů ě ý ů ě é ř š č ř š ř šš é é ě ě ě š ř ů š ý š ů ě ý ů ě ě ř š ý š ě ů š ě Š ě ů ř ý ě š é č č š é ě ě š ř ů ě ě ů Ť č š č š š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

š Č š é š č š š é ě é Č Š š š č é ž č č ě č č č č ž ě č č ě č č šť ě ě é ď š š é é č é é šť ě š é é é š é š ě é é š č š ď ž č č é ž é ď ě š šš é é ě é š ě č é é Česk školninspekce Inspekčn zprva Cj.: CSIP-]9/I5-P

Více

Č Č Á ě ý ě ž é ř ě é š ě É ÓňÁ Ž é ě č ó ů ů ó ě řý ř ž ě č š ě ž é š ř č Ž ý ž ří ů ů ě ě é ž ř ě é ů Ž ý Ž ě č ř ě ě š ř ů ř ě ě ě ě éž ý č ž ž č é é ý ž ž ý ž č ů ě š ě é ř éž č ě ž ř Ž é Ž ě ý ž ž

Více

Č š ř ý š ř ř š ď ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů ě ě ě š ř ů ř é ě ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ď š Š ě Š Š ě Č ř ě ř š ě Š ě š Š ě Š Š ě é ř ě ž ř ů é ě š ý ž ř ž ř ů ý š š ý Ť Ť ý ý š é ě š é ř ý Č éš š š ě ž ř ů

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Á Á Š Ěľĺĺ É č ě řč Č ĺ Č č ř ě č úč ř ý Č Č č ř ě ý Ž č č úč ĺ č š ř č č ý č ý ĺ ě ý ě ž ý ú ý ě š ě Ú ľĺ ĺ š Ž ú ř Ž ů č č ŕ ý ú ř ů Č ě ě š ř ů ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ý š Ž ř ř ż č ň š Ž ě ě ř ř ě Ž ř ůč

Více

š ě ě ů ů ě š ů ě š š ě ž š ú ě ě š ě ě š ů ě ě š ů ú ě ě ú ě ě š ů ě ů ů ě ěž ů ž ěž ů ú ěž ž ů ě ú ě ů ů ú š ů ů ů ů ů ů š ú ž ú ň ú ů ů š ě ě ě ú ú ú ě ů ě ú ů ě ů ě ú ě ú ž ň ú ě ě ž š ú ě ě ě ú ú

Více

ý úř ř ř Č č č ř ů ý ř ř ě č č ý ř ř ě č ř ř ě ý č ř ř Éř ř č ě Ž č ř ě č ř ř ú ý ů ý ů ě č ú Ž š Í ř č ř ě č ú ř ý ř ř ř ěž š ě ř Úř ě č ř ř ř ěř ý ř ř Ž č ěř ř ř č č ř ě Ř č ř úř š ň úč ý ř ř ý č č ř

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ť š ř š Č ř ř ř Č ř ď ř ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ř ď ú ů ů ě ě š ř ů ř ď ř é ř ď ě é ř ď úř ř ěř ř ěř ř ě ě š ř ů ě ě š ř ů é ř é ř é ř ě ů ú ř ú ř ř ř ú Ý úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ď ď é é é é ó é ř ě ř ď ě ě

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Č ý úř Í ř ř ř ý ř ř Č ý ř ř ě ě ř ř ě ý ř ř ě ř Í ř ě ě Ž ř ř ú ý ý ů ř úř ř ř ř ěř ý ř ř ěř ř ř ř ř ř úř ř ú ý ř ř ý ř Á Ě ř ř ř š ě ž ů ý ř ř ř ě ú ý ě ý ř ř Ů ě úč ř ě ř ř ú ř ř ý ě ý ý ý ř ě ř ř ý

Více

ř š ě š š ř é ě Ť ú ř ó š é ěř ěř é š š Č ěř ě š š ý š ř ú ěř Č Ů ě é ú ř ř ú é Ú ě é ě é š ě ě é ě ěú Ř ř ě Š š é ě é š š é š ý é ú ě ř é é é ý Ů š š š ř ěř ěř š Č ý š š š ř Č Č Ů ě Č ě ě š ř ě ý ě é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

É Ě Č š ž ý Ť š š ř š ř ě ř š ě ě ř ř ý ř ž ěř ř ě ť ů ě ý ů ďě ř š ě ř š ř šš š ý ě ě š ř ů š ě ý ů ě ř š š ě š ě š ě ř ý ě ř š ě š Č š ž ý ř ě ř š š Š š ř š š ý šš ý ě ž ě ě ř ě ě š ý ř š ů ě ř ž ě ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Č ř ě ě ř ď ú ů ů ř ř ř ěř ř ěř ř ď é ř é úř ř ř é ř ř ř ř ú úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů ě ř ů ě ú ř é ř ř ď ř é ú ú ř ď ř ž é ě ě ř ě ů ě ú Ž é é ú ů ě ř ď ř ě é ě úř ř é ú ě ř

Více

Ň Ú ř ř ř Č ř ř š ž Č ř š ž š š š ž š ř ú ř ž š ř ú Š ú ú ú š š ú ú ú ú ť ř š š ř ř ř š š ř ř ž ř ř ř š ř š ó Č ť š š š ř ť ř žš š ž ť ž ž š ř ž ř ť ž ř ř ú Ť ó Č Č šř š žš ř ž ř š ř ř ž Č ř ř ť ř š š

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ň ě Ž úř ř š ě Č ř ě ř ď ě Í Ň É Á ň ř ě ě š ř ů ň š š ř ě ó š Č ě ň ř ř ř ě ň ř ě ň úř ř ř ě Š ť ň ň ř ě ň š ě ě ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř ě ň Ž ě Ž ř ě Ž ě Ž ě Í Í Č š ž ě ň š ú ř ů ů ú ú ú ř ř ř ě ě ě ě

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

š ž Č Č Í ČŠ Á š š ř š ř š Č ó ř ě ř š ř ě š ř š ř ž ř Í ř Ž ěř š š ě ř ě ů ě ů ě š ř š ř šš ě š ě ě š ř ů šť ů ě ů ě ř š š ě š ě š ě ř ě š ě Ž ř ě ř ě š Íš Á š ř š š š š Ž š š ř š š Í Š ú ó ř ř š š Ž

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Ý Á Í Í ř é ř ý é é ě š ř ý ě Í ě ř é Ý ě Š ú ř é ď Č ě ě š š š ú ý ř ě ď ě é ř é Š ř ě ř é ř ě ě ř é ý ě Š ě Ž š é ř é ž ý ě Ž ý ž é Ž ž ř ě ě ř ž ě ě ě ř š ěř ř š ěř ř ž éž Ě Č ě ž ě ř ěř ě é ř ě ý ě

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

ý ú é ý Č Ř ě é ú ý ů ý ů ě ě ý ž é ů ú ú ě ě ú ý ů ý ů ý ě ý ů é é ý ý ě ý é ě ý ý ů ý š é š ě š š ýš ě é ý š š é š š ě é ýú ěš ý ý ě ý Ú ý š ý ý ú é ě é ě ď ú ě é ěž ý ú ú é Č ěž ý ú ú é ě ú é ú ěž é

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

Á ř ř Č é Č ř ř Č é ě ě š ř ů ř ě ě š ř ů ž ř ř ů ů ě ě š ř ů ř ř ř é ř é é ř ř ř ň š ěř ř ěř ř ě ě ě š ř ů ě ě š ř ů é ř é ř é ř ě ů ú ř ú ř ř ř ř ú úř é Č Č ř ě ř ř ě ř ř ř é ě é é é ř ě ř ř ě ě ř ů

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Í ě ě ě Č Ů ě ž Ú ě Ů ě š š ě Ů ť Š Ů ž ž ě ě ě ě ě š š Ů žů š Č Ó ě ž ě ě ě š ě ť ě ě ě ě š ž ě š ž ě Ů ě š Ů ě ě ť ě ž ž ž ě ě š ť ě ť ě ě Č š ě š ť ě ě š Ú ž š ž ě ě Í ě ě ž ě ž ž ě š ě ž ě š ě Č ě

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Ě Ěš é ě š ě ěš ý ě ě ě ě ý ů ě ě š ř ó ý ř ř ý Č ě Š ý Š ř š Č ý ů ř Č ý Ó š řů Č ě é ř ý ě Č Š ř ě ěš é ě ě ř š ó ý é é ě ř ěš é ě ě ý ě Č ř ř é ě ěš ý š ý ř ě ý ř ř ý ý ě ěš é ě Ť š š ř ě é é ř é ů

Více

Č š ý č čš é č š š é ř Š ř č Š ř é Í é č č Š ř č č ř č č ý ů ý é š č ř š ř šš é é ď š ý šť ý ů ď é ř š ý š ů š š ů ř ý š ď š é ř š ž š š Ž š ý Š é ý é ř š š Ž ý ý ý Í č é š č Č ČŠ é ý ř č é ž č š č š Á

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ě ů ř š ě š š ř ř ú ř ř ů š ěř ů ěř Č ěř ů š ůš š ř š ř ú ěř ů ú ř ě ř ů ů ěř ěř š ň š ř ě ů Č ů š ůš š ř ě Ť ř ř š ě š ě ř ř ř ě ř ř š ě ě ě š ů ě š ě š ě ě ř ť ř ř šš š ř ě š š š ě ů ů ů ě ř ř š ř ě

Více

Á Í Ě š č ř ó Ě Ý ř é ř ý ý é ř é é ř é č ú ř é ý Č ý ě ř ž Č Č ě é č ě ě ě é ě š Á Í Ě ř ě ř é é ř é ď ž é č ř ý ě ě š ř ů ř ě ý ř ě ě ř é é ř ú ž ýš ů ú ř é ř č ě ř é ď ž ř ě ř é ž ě ř ý ě ř ě ý č ě

Více

Ý ÚŘ Ý Ý Ě Ř Ř Č Ř Ý ú ú ú é ě ě š ů ú ů ů ě ě š ů ú é é é ě ě ě é ú é ě ů š ůž ú Č é ě ě ě é Ó é ú ů é Ů Č ě ě ú ě Ú é ň é ú Í Ý é ů ě ú é ú š š ě ě Č ÚČ Í ě ě š ů ě é é ú š ě é ú ň é ž Č š ě é é ě Č

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

é Ť é ď é ř é ř ď ř é é é ř ú ř é ě ř é é é ř é ř ě ř é ě č ř č ě ř ř č ý ů š é ž č é ř Ř Ě Ř É ř ě é ř é é ýš é ř é é ř č č ř č é ř Ě Ř Ě Ř É Á Ž ž ž č é ř é ř é ý ě ř ř ě é ý ř ř ě é éž ř č čů ý ý ž

Více

ě á Ř ú ó Á ý á á ú ú ú š ý á ě á á ú á á á á ž ě ě š ů á á á á ý ž á ž á á ě á á ž á ě Á ě á ó ó á ú ěš á ý úě ú ý ň ý ý á ň ň á ň ý ý á É ý á ý á ě á ú Č Š ÝŤ ú ú ú š ý á á á ú á á á á ě ě š ů á á á

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

É ú ě Ž ě Ú ě ě ě Ř Ř ž ž Č ú ů ů ě ě ě Ó ú ú š Č ú Ž ě ú ě š Ž ú ě Ý ě Č úě ě Ú š ž ů Ú ú Č ě ÓŘ Č ě Č Ú ě ů ú š Ú ě Ú ě ě ů Ž Ť Ť ó š š Ú ó Ú ě Ť ó ů ů Ú ě ú Ú ě ú ě ě Č Ž ě Č Ú ú ě Ú ň ě Ú ě ů ú ň ě

Více

š É ř ť š Ý ů ř ů ů ř Ž Ž ř ó š Ž ř Ž ů ůž ř ř ř š ř ř Č ř ů ř šř ů ř ř š š ř Č ř ř ů ů ř š š š ů Ž ó š ť ó Ý ó Ž ů ř Č š ů Ř Ž Ť Č ů ř Ž Ť ů ó š Č š É ř š ů ů ů ř ň Ž Ž ř š ř ů ůž ř Č ň ů š ů Č ř ř ř

Více

ř é ř ň š ý ř ý é Í Ú ř ř ř ý ů ř ř ů é Ž š é ěř ů ř š ěř é ř ř ř ě ř ě é ř ř ý ě é ř Ž ě é ú ř é řú é ý ý ř ř ů ř ř ř ů ěš é ě é ú Ž š é é ř ř ě é ú ř ě š ě é ř ě é ú š ř ě š ě é é ě ř š ř ý ý úř ě ř

Více

ř é í é ří í ř ě ý ří ě Š ů ě ěř ě ý ří í í í é Ú Í ý ú í í ú í úř Ž ý ř í í é Š ě ý ý ý ě é ř í š ú ý ěř ří ě š íý ří é š í í ří í íž í Š í Š éúř ě í ě é ě í ů íř Š é ý ě ří í ž éž ě ě ř ů Č ě ů ř ě Ú

Více

Ň ľ ľ ľ Áľľł ř č ě ě ř é ŕ ě ř ý é ě ř é ä Č ě řč ě ĺ é š ě ě ř úř ě ř é Ř ĺľĺéĺ Ř Ě ľĺě ĺ Ř ĺľĺé ł Ř ł Á ř é ř Ž ĺ ř ř é ř ř ě ř é Ž é Ž é Ž é ř é Ž ý č č ů ř ř é ĺ č ř ř é ě ů ř é ýš ř ř č ý é č ř ř

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Č ř ř Í ř ě ř Ť ú ů ů ř ř ř ěř ť ř ěř ř ď ř ď é ř é úř é ř ř ř ú ú ě úř é Č Í Č ř ě ř ř ě ř ď ú é é ř ď ě ě ů ř ě ř ř ú ů é ř ů ě ú ř é ř ř ď ř ř ě ď Í ů žň ř ě ď ř ě ě ú ů é ě ž š ř é ú ě ě ú é ě ě ú

Více

ĺ łĺ ĺ Í Ú Ż Š Ěľ ĚŘ Ě Á ĺ Á ľ ł ľ ě č ý úč ě č ý Č č ĺ ě ĺ řč Úč ř ř ů Č č ř ě ř ě č úč ý Ú ľĺ łľĺ ľ ě ŕ ř š ě ě ĺ ĺ ř ř Ž ř ě ř ĺ Žš ě š č ř š ě ěř ě ř ý ř ž ř ř úč ř š ú ů č ě ý ů ě ř ř ř ý úč ý ř ů

Více

Ý úř ř é Č ó ř ř Á ř ě ř ď ú ů ů ř ě é ř ěř ř ř ř ř ř ř ú ř ě ř ě ř ď ú ů ů ř ě ů ř é ř é ť Í Ž ř ě ě š ř ť ů ěž é ú ů ř ř é é é ó é é é ě ú ě ú Í Ú ř ď ě é ú Ť ě ě ř Ú Ú š Ť š é ěž é ú é ž ě ž ě ěž é

Více

Ř É Ř É Ě čá Á Í Ů š Í č Á Ř š é Ř š Á ĚŘ É Ř É č š Ě Ř É Ř Áš č Ř Á š Á É č Á Ř Á š šš Á š Ř š Ž č Ř Á š Ž ž É č š Ě ŽÁ Ž ž č é Ř Á š Á Ž ž Ž Á Ř Á š ě š Á Ř Ý Ů šš Á š Ř Á š š č Ř Á š Á š Ř Á š Ž š Ř

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

Č š Š Í š š ě š Í é ě Íý ž š Č Š š Ú ň š ř Ý ů ý ě é š ř š ý ř š ř ě ěš ý é ř ň ů ů ý ž é ž é ě é é é ý ě ž ř Č ě é ý ěý Č Č ř ř ý ý ě ý ř ěř é ř š ř é ž š ě é ý ž Ž ř ý ě é ř ů ž ř ě é ú Í Č š š ř ů é

Více

ú ť š č ř ó Ě č ě ě ř ý ď ý é ř é é ř ř é ý ě ů č ú ř é ý Č ý ě Ť ž Č ě é č ě ě ě é ě Á ú ř ř ě ř é é ř é ž ě ř ý ě ě š ř ů Ť ě ý ř ě ě ř é é ř é ř é ý ě ů žš ý é ý ě ř é ž ř ě ř é ž ě č č ý ě ř é ě ř

Více

ů Č Č Ú ě ě ě Ž ě ě š Č ě Č Č ě ě ť ě ú ě Ž ú ú ě ě ž ú ě ě ě ž ó ú ě š ě ě Ž ě ě ú ú ě ě ú ě ú ě ž ú ě ů ň ú ě ě ú ú š ú ě ě ě ě ú ě Ž ů Č ě Ž Ž ě ž ú ů ú ě ú ě ů ú ú ů ú ů ě ú ě ú ě ě ú ů ú Ž ú ě Ž Č

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Š ŠŠ ě Š ě ř š š š š ř ě ó č ý š ý š ě ř ě Š ž š ě ů ě ř š ř šš š ý ě š ř ů č ý ě ě ě Ů č úč ě ý ě ý ú ý ý Š ý ě ý č š ý ú ě ě š Ů š ě ý ž š Š ý ý Ť š č š ě ý Ů Č ý ů ý ě ž Ů Š Í ž ě ý č ý ě ý ě ž Ů Ů

Více

Ě ÁčÁ ÚŘ Ě ÉčÁ ý Č ř š š Ú ě éě ý ď š ý ě ř ě ě š ř ů ď š ě ú ě ě š Ť ů č é ú ří ř ď ž ž ž ě Í č ř ě é ř š ě Í Š š č ě šú ě ú ř ř ú ř ř ě š č Í ě ě Í ě ř ý ů š č ú Š ý ů é é óý Í ž ě ě ě ú Š ý č é ú ěř

Více

ě ř é Í ý ř é ř ř é č ř ý é ě ý é ě ě ě ř ě ě š ý ě š ř ř úř ř ý úř ř ý Í ř ě ř é šř ý é š ý ě ý ř é é é ě ř é ž ý č ě ě ý é š ě ř ěř ů ů ř ě ů ů š ř ý é š é ý š Šř ě ů ě é ý šř ě ý éš šř ď ž Ž ž ě é ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

ť é č ů š é Š ú č ř č Ú č č č š ř š č č Ú Ť ů Ú č é ž š é ř é ř č é ž ň ů ů ú éš ý č é ž š ý Ž é úč ž ů ů é ú ř é ř š ž ů ů č é ů ň č ř ý š é ý š č é Ž é Š é š š ř č ř č ž ů é é éž é č ý ů š ž č é ř é

Více

Č Č ř ů ě ř Í ř ú ů ě ů ů ů ě ě ž ř ř ě ř Ž ě ě ě ě š ů ř ř ě ř ě ř ě ě ě ě ř šř ů ř ř ř ě Ž š šš ř ž ě š Č ě Ž šř ě š Ž š ů ů ě ů ě ě ů Č ř ř Ž ě ě ř ř Š Ž ň ě ůš Ř ů Č ř ř úř ř šř Š ř ě Ú ř ě ř Ú ř Ž

Více

Ý ý ú ý é ý ě ě š Ů ú ý Ů ý ů ě ě š ů ý ú é é é ě ú é ú ě ý ť ě ó é ý ú é ý ě ý ů š ú é ž ú ě é é ý ý ú ů é Ů ý ě ú ě ú é ň é ú ě ě Ý š ě š ě ů ě Ň š ě é ě é ě ů Ý ů ě ěž ý ý ů ů ť ý ž ěž ú é ú ěž ý ž

Více

ý ě ě ě ú Ť ř ě é ě ř ě Ž ě Ř Í Í ě ě ř ě é ě ř ě ř ě ú ř ě ú ě ř ě Ť ě ť ě ěř ú ý ý ž ů ý š š é š ě ů ý ů ž ěř é ý ú Ž ž ú é ř ě ěš é é ěř é ý ů é ř ř ů ů ů ů ý ů ů Í ý Ž š š ý ž ů ž ž ě ř ý ě š ů Ť ř

Více

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ť Č Č É ě ý ůž č ě ž Č ž ě óň ž Á Ý Č ň ř š ú ěž Ž ž č ž č ý ý Ž ý ěž ý Č ý ý č ý ý Ž č ý Ž č č ó Ž ž č ě ů ů Ž Ž č ě Í ů ú Ž ž č Ž č č Ž Ž č ž č č Ž ž č Ž č č čž č č ů ř č ě Ž ž č č ů ě č Ž ř č Ž ž č

Více

ř ř š ě Č Š ú š ě Č š ě ě š ě š š ě ý Š ě ř š ý ý š ě š š ř ý Š ě ě ř ě š ě ě Č ť ř š ě Č Č ě ů Č ř ě ú ě ÍČ š ě ř ě ď řď ě š ě ě ř ě ú ř ď š ě ř ě š ě š ě ě Š ř ě š ě ě ě ú š ě ě š Ú š ě ě š š Š ě ě ý

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více