P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š..."

Transkript

1 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M S c h v á l i l : Š k o l s k á r a d a V e r z e : 1. 0 S c h v á l e n o d n e : Z e d n e : T e n t o d o k u m e n t j e u r č e n p r o s p o l e č n o s t I n s t i t uv t y š iš ní f o rd mb ao tr in ká y š k o l a., s. r. o

2

3 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k / 2 01 D o k u m e n t : I I V O S / I S M / 9 8 8, v e r z e : 1. 0, z e d n e : / 9 1. Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Š K O L E P Ř E H L E D O B O R Ů V Z D Ě L Á V Á N Í R Á M C O V Ý P O P I S P E R S O N Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í P E D A G O G I Č T Í P R A C O V N Í C I P o č t y o s o b K v a l i f i k o v a n o s t p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů D a l š í p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů N E P E D A G O G I Č T Í P R A C O V N Í C I Š K O L Y P o č t y o s o b D a l š í n e p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů Ú D A J E O P Ř I J Í M A C Í M Ř Í Z E N Í P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í / Ú D A J E O S T U D E N T E C H A V Ý S L E D CÍ C H V Z D Ě L Á V Á N Í P O Č T Y T Ř Í D A P O Č T Y S T U D E N T Ů Z m ě n y vp o č t e c h s t u d e n t ů v p r ů b ě h u š k o l n í h o r o k u : P r ů m ě r n ý p o č e t s t u d e n t ů n a t ř í d u a u č i t e l e S t u d e n t i s t r v a l ý m b y d l i š t ě m v j i n é m k r a j i V ý u k a c i z í c h j a z y k ů Ú d a j e o v ý s l e d c í c h s t u d e n t ů ( p o o p r a v n ý c h z k o u š k á c h a d o k l a s i f i k a c i ) V ý s l e d k y a b s o l u t o r i í V Z D Ě L Á V Á N Í C I Z I N C Ů A P Ř Í S L U Š N Í K Ů N Á R O D N O S T N Í C H M E N Š I N S P E C I Á L N Í V Ý C H O V A A V Z D Ě L Á V Á N Í, I N T E G R A C E Ž Á K Ů V Z D Ě L Á V Á N Í N A D A N Ý C H S T U D E N T Ů O V Ě Ř O V Á N Í V Ý S L E D K Ů V Z D Ě L Á V Á N Í V Z D ĚL Á V A C Í P R O G R A M Y V O Š Ú D A J E O A K T I V I T Á C H A P R E Z E N T A C I Š K O L Y N A V E Ř E J N O S T I P R E Z E N T A C E Š K O L Y V Ý C H O V N É A K A R I É R N Í P O R A D E N S T V Í P R E V E N C E S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C K Ý C H J E V Ů E K O L OG I C K Á V Ý C H O V A A E N V I R O N M E N T Á L N Í V Ý C H O V A M U L T I K U L T U R N Í V Ý C H O V A P O Z N Á V A C Í Z Á J E Z D Y A S P O R T O V N Í K U R Z Y M I M O Š K O L N Í A K T I V I T Y Ú D A J E O Z A P O J E N Í Š K O L Y D O R O Z V O J O V Ý C H A M E Z I N Á R O D N Í C H P R O G R A M Ů Ú D A J E O Z A P O J E N Í Š K O L Y D O D A L Š Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í V R Á M C I C E L O Ž I V O T N Í H O U Č E N Í Ú D A J E O P Ř E D L OŽ E N Ý C H A Š K O L O U R E A L I Z O V A N Ý C H P R O J E K T E C H F I N A N C O V A N Ý C H Z C I Z Í C H Z D R O J Ů Ú D A J E O S P O L U P R Á C I S O R G A N I Z A C E M I Z A M Ě S T N A V A T E L Ů A D A L Š Í M I P A R T N E R Y P Ř I P L N Ě N Í Ú K O L Ů V E V Z D Ě L Á V Á N Í Ú D A J E O V Ý S L E D C Í C H I N S P E K Č N Í Č I N N O S T I Č Š I Z Á K L A D N Í Ú D A J E O H O S P O D A Ř E N Í Š K O L Y Ú D A J E O P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í

4 V ý r o č n í z p r á v a o č i n šn ko os lt y i z a š k o l nk í 2 0r 1o2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a š Ik on ls y t i t u t u i n f o r m a t Vi yk šy š í o d b o r n é š k s o. l r y., o. s e zřáíkdoín e m č. 5 1 / S b. ( š k o l s k ý z á k oa n V) y h l á š k o u č 5. / S b., k t e r o u s ts ae n o v í n á l e ž i t o s t i d l o u h o d o b ý c h z á m ě r ů, v ý r o č n í c h z p r á v a v l a s t n í h o h o d n o c e n í n ěš nk í oplly a, t nvýe c h z p ř e d p. i s ů N á z e v š k o l y : S í d l o š k o l y : 1. Z á k l a d n í ú d ao j e š k o l e I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, s. r. o. R a d l ik cá č. p / 1 1 5, P r a h a 5 C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y : s o u k r o m á v y š š í o d b o r n á š, k oz lř aí z e n á p o d l e O b c h o d n í h o z á k o n í k u j a k o s p o l e č n o s t r usč e n í m o m e z e n, ý m z a p s a n á u M S v P r a z, e o d d í l C, v l o ž k a In g. P e t r a M a n s f e l d o v á, j e d n a t e l k a Z ř i z o v a t e l š k o l y : S y n t e a s o f t w a r e g r o u p, a. s. T u r s k o 1 4 2, P r a h a z á p a d Ú d a j e o v e d e n í š k o l y : I n g. P e t r a M a n s f e l d o, v á ř e d ikt a eol d , p e t r a. m a n s f e l d o v i i v, o s t. e cl z M g r. D a g m aa r n t o š o v, á z á s t u p k y n ě ř e d i t e l e, d a s a. v l a d y k o v i i v, o s t. ec l z Ú d a j e o š k o l s k é r a d ě : r a d a u s t a n o v e n a S p o j e n í : M g r. J a r o s l a v S r p, p ř e d s e d a š k o l s k é r a d y D a n a T u n k o v á, m í s t o p ř e d s e d k y n ě I n g. J i ř í K a m e n i c k ý I n g. V l a d i m í r K l i m e š Š t e f a n V e r e š Ji ř í Z a p l e t a l t e l e f o/ nf a x e -m a i l i: i v s i i v o s. c z w w w. i i v o s. c z M í s t o p o s k y t o v a n é h o v z d ěrl aá dn lí i: c k á / 1 1 5, P r a h a 5 C í l o v á k a p a c i t a š k o l y : ( v l a s t n í k o b j e kh to u t e jl eo v á š k o l a R a d l i c k á ) s t u d e n t ů M a t e r i á l n ě t e c h n i c k é v y bia nv se tn ií t: u t i n f o r m a t i k y 2 spí od dl lí a žn ía c h, k d e p r o ú č e l y v ý u k y v y u ž í v á 1 t e o r e t i c k o u a u č2 e bpno uč í t a č o v é u č e b n y 2 / 9 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M 9 8 8, v e r z1 e.: 0, z e d 9 n. e 1 :

5 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a k 2š0k1 o2 / l 2n 01í r o 2. P ř e h l e d o b o r ů ( 1 ) I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, m á s p. lr a. to n. o au k r e d i t amcši M T Č R K o d N á z e v v z d ě la ác ví h o op gr r a m u F o r m a P o z n á m k a 2-4 -N / 1 1 I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í s y s t é mdy e n n í f o r m a A k r e d i t a c e d o N / 1 1 I n f o r m a č n í a k o m u n i k a č n í s y s t é mdy á l k o v á f o r m a A k r e di t a c e d o ( 2 ) I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, s. rr o. zo h. o d bn yu l t í m M Š M T Č R č. j z 8 e / 0d5n e s ú, č i n n o s t í o d 1. 9,. z a2 ř0 a0 z e n d o R e j s t ř í ka u šškkoolls k ý c h z a ř. í z e n í. R á m c o v ý p o p i s p e r s o n á l n í h o z a b e z p e č e n í. 1 P e d a g o g i čí t p r a c o v n í c i P o č t y o s o b Š k o l a ř e d i t e l a z á s t u p c e ř e d i t e l e f y z i c k é o s o b y ř e d i t e l a z á s t u p c e ř e d i t e l e p ř e p o č t. n a p l n ě z a m ě s t. i n t e r n í u č i t e l é f y z i c k é o s o b y i n t e r n í u č i t e l é p ř e p o č t. n a p l n ě z a m ě s t. e x t e r n í u č i t e l é f y z i c k é o s o b y e x t e r n í u č i t e l é p ř e p o č t. n a p l n ě z a m ě s t. p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i f y z i c k é o s o b y p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i p ř e p o č t e n í n a p l n ě z a m ě s t n a n é I IV O Š 2, , , , , 0 0 K v a l i f i k o v a n o s t p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů š k o l a p o č e t p e d a g o g i c k ý c h opv rn aí ck ů % zc e l k o v é h o p o č t u p e d. p r a c o v n í k ů k v a l i f i k o v a n ý c h , 4% n e k v a l i f i k o v a n ý c h 1 5, 2 % v ě k o v ý p r ů m ě r 4 0 D a l š í p e d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů p o č e t z a m ě ř e n í p o č e t ú č a s t n í k ů v z d ě l á v a c í i n s t i t u c e k u r z y 1 A n g l i c k ý jk a z y 1 S o u k r o m ý j a z y k o v ý k u r z. 2 N e p e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i š k o l y P o č t y o s o b f y z i c k é o s o b y p ř e p o č t e n í n a p l n ě z a m ě s t n a n é 1 1 D a l š í v z d ě l á vn áep n eí d a g o g i c k ý c h p r a c o v n í k ů p o č e t z a m ě ř e n í p o č e t ú č a s t n í k ů v z d ě l á v a c í i n s t i t u c e k u r z y 1 A n g l i c k ý j a z y k 1 S o uk r o m ý j a z y k o v ý k u r z D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8, v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9. : / 9

6 V ý r o č n í z p r á v a o č i n šn ko os lt y i z a š k o l nk í 2 0r 1o2 / Ú d a j e o p ř i j í m a c í m ř í z e n í 4. 1 P ř i j í m a c í ř í z e n2 í / ( 1 ) P ř i j í m a c í ř ídzo e n 1 í. r o č n í k ů š k o l n í h o r o k u 2n0e1 b y/ l2o 0 1 v4 y p s á n o p r o d e n pn rí o da án li k o v o u f o r m u s dt iu a zd ů v o d u n í z k é h o z á j m u u c h a z e č ů. 5. Ú d a j e o s t u d e n t a e c vh ý s l e d c í c h v zv dá ěn lí á 5. 1 P o č t y t ř í d a psotč utdy e n t ů Š k o l a F o r m a P o č e t t ř í d P o č e t s t u d e n t ů D e n n í 1 D á l k o v é z dv ě l á v á n í Z m ě n y vp o č t e c sh t u d e n t ů p vr ůb ě h u š k o l n í h o r o k u : D e n n í D á l k o v é p ř e r u š i l i : 0 0 n a s t o u p ipl o i p ř e r u š e n í : 0 2 s a m i u k o n č i l i : 0 2 v y l o u č e n i z e š k o l y : 2 5 n e p o s t o u p i l i d o v y š š í h o r o č n í k u : 0 0 z t o h o n e b y l o p o v o l e n o o p a k o v á n í : 0 0 p ř e s t o u p i l i z j i n é š k o l y : 0 0 p ř e s t o u p i l i n a j i n o u š k o l u : 0 0 j i n ý d ů v o d z m ě n y ( u v ek ďý t) e : j a 0 0 P r ů m ě r n ý p o čse t u d e nt ů n a t ř ía d u č i t e l e Š k o l a F o r m a p r ů m ě r n ý p o č e t p r ů m ě r n ý p o č e t s t u d e n t ů n a t ř í d su t u d e n t ů n a u č i t e l e D e n n í 1 D á l k o v é z dv ě l á v á n í 1 2, 1, 2 S t u d e n t i t rs v a l ý m b y d l i š t jě im n év m k r a j i š k o l a k r a j J i h o č e s k ý J i h o m o r a v s k ý K a r l o v a r s k ý V y s o č i n a K r á l o v é h r a d e c k ý L i b e r e c k ý M o r a v s k o s l e z s k ý O l o m o u c k ý P a r d u b i c k ý P l z e ň s k ý S t ř e d o č e s k ý Ú s t e c k ý Z l í n s k ý C E L K E M p o č e t s t u d e n t ů / 9 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M 9 8 8, v e r z1 e.: 0, z e d 9 n. e 1 :

7 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a k 2š0k1 o2 / l 2n 01í r o z t o h o n o v ě p ř i j a t í V ý u k a c i z í c h j a z y k ů š k o l a A n g l i c k ý j a z y k A n g l i c k ý j a z y k F r a n c o u z s k ý j a z y k F r a n c o u z s k ý j a z y k N ě m e c k ý j a z y k N ě m e c k ý j a z y k R u s k ý j a z y k R u s k ý j a z y k Š p a n ě l s ý k j a z y k Š p a n ě l s k ý j a z y k I t a l s k ý j a z y k I t a l s k ý j a z y k L a t i n s k ý j a z y k L a t i n s k ý j a z y k z c e l k u p o k r a č u j í c Ú d a j e o v ý s l e d c í c h v zn dí sě tl uá dv eá n t ů ( p o o p r a v n oý uc h š k áz ck h a d o k l a s i f i k a c i ) z c e l k o v é h o p o č t u d e n n í c : h d á l k o v ý c h : D e n n í D á l k o v é p r o s p ě l o n e p r o s p ě l o 2 o p a k o v a l o r o č n í k 0 1 p o č e t s t u d e n t ů u sz a v ř e n o u k l a s i f i k a c í d o t. j % c ze l k o v é h o p o sč t u d e n t ů 1 % 2, 2 4% p r ů m ě r n ý p o č e t z a m e š k a n ý c h h o d si tn u dn ea n t a z t o h o n e o m l u v e n ý c h 0 0 V ý s l e d k ay b s o l u t o r i í a b s o l u t o r i a d e n n í d á l k o v é p o č e t s t u d e n t ů, k t e ř í k o n a l i z k o u š k u z t o h o k o n a l i z k o u š k u o p a k o v a n ě5 1 p o č e t s t u d e n t ů z á v ě r e č n ý c h r o č n í k ů, k t e ř í 0 n e b y l i p ř i p u š t ě n i k e z kř oá ud šn cé e m vt e r m í n u 0 p r o s p ě l v sy z n a m e n á n í m 0 p o č e t s t u d e n t ů, k t e ř í b y l i p r o s p ě l 5 h o d n o c e n i : b e z h o d n o c e n í( o p r a v n ý 2 t e r m í n v z á ř í p/ r o s i n c i 2) D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8, v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9. : / 9

8 V ý r o č n í z p r á v a o č i n šn ko os lt y i z a š k o l nk í 2 0r 1o2 / V z d ě l á v á n í c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h m e n š i n I n s t i t u t i n f o r m a t Vi yk šy š í o d b o r n á š k o l a, n es m. á r. o p. ř í l i š z kous šteís n e z a č l e ň o v á n í m c i z i n c ů a p ř í s l u š n í k ů n á r o d n o s t n í c h Nma e n š ki on l. e s t u dpuojue z e 1 S l oá vk. Do t ř y í ds e z a č l e n ia l n e n í n ís m v z h l e d e m dko b r é z n a l o s t i č e s k é h o j a z y k a ž á d n. ý p r o b l é m 5. S p e c i á l n í v ý c h o v a a, i n t e g r a c e ž á k ů I n s t i t u t i n f o r m a tvi yk šy š í o d b o r n á š k o l a, n es m. á r. so p. e c i á l n í t ř í d y a ž á d n é z kiunšteen gorsatci í s s t u d e n t ů, č i s e z a č lm e ňsotvu ádneín tzů e z n e v ý h o d n ě n é h o s o c i o k u l t u r n í h o p r o s t ř. e d í d o v ý u k y S o c i á l n ě s l a b š í s t u d e n t i m a j í m o ž n o s t p í s e m n ě p o ž á d a t o p o v o l e n í s p l á t e k š k o l n é h o V z d ě l á v á n í n a d a n ý c h s t u d e n t ů N a d a n í s t u d e n t i m a j í m o ž n o s t z í s k a t ps rt oi sp pe ěn cd hi ou vm é v e v ý š i a ž 1v0y 0 n% a sšl ke o l n é m, p ř í p a d n ě ú l e v u o d p o v i n n é š k o l n í d o c h á z k y č i i n d i v i d u á l n í v z d ě l á v a c í p l á n s c h v á l e n ý ř e d i t e l e m š k o 5. 5 O v ě ř o v á n í v ý s l e d k ů I n s t i t u t i n f o r m a t Vi yk šy š í o d b o r n á š k o l a, s ps o. lr u. po r. a c u sj e s p o l e č n o s t í S CrIáO m, c i v n í ž m a j í s t u d e ni t z v ý h o d n ě n é p o d m í n k y p ř i j e t í k e s t u d i u. 5. V z d ě l á v a c í p r o g r a m y V O Š Š k o l a z a ž á d a l a o a k r e d i t a c i n o v é h o v z d ě l á v a c í hdo ů vpor dou g ra km tu u azl i z a c e p ř e d om hě lt ed ů e m s n a t r h p r á. cae k r e d i t a c e b y l a šu kd ěo l e n a p 0 l a ts n o s t í d o 1. 8 p. r2 o 0 1 d e n n í f o ra m u s p l a t n o s t í d o p r o d á l k o v o u f o r m u s t u d i a.. Ú d a j e o a k t i v i a t á pc rh e z e n t ašc ki o l y n a v e ř e j n o s t i. 1 P r e z e n t a c e š k o l y I n s t i t u t i n f o r m a tvi yk šy š í o d b o r n á š k o l a, s e s. t r. v o a. l pe r e z e n t u j e inna t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h s e z a m ě ř e nm í n a v z d ě l á ví á pn o m a t u r i t ě a n a š k o l s t v í.. 2 V ý c h o v n é a k a r i é r n í p o r a d e n s t v í Š k o l a d o s u d n e m u s e l a ř e š i t n i k t e r a k z á v a ž n é v ý c h o v n é p r oš bk lo él my my ě. l i S tmvu id ne un lt oi s t i p r o b l é m y dso c h á z k o u, k t e r é s e ř e š i l y p o d m í n e č n ý m v y l o u č e n í m s t u d e n t a n e b o p ř í p a d n ě k o m i s p ř e z k o u š e n í m. N a š k o l e n e p ů s o b í v ý c h o v niý n sptoi rtau dt c e i. n f o r m a tviykšy š í o d b o r n á š k o l a, s. r. o. v r á m c i v ý u k y o r g a n i z u j e s e m pi on uá čř e n í k s t u d e n t ů o s i t u a c i n a t r h u p r á c e p o u k o n č e n í s t a b s o l u t o r i e m a z v e t a k d o š k o l y o bploarsat di c e Ip T rz azx e.. P r e v e n c e s o c i á l n ě p a t o l o g i c k ý c h j e v ů S t u d e n tši k o l y j s o u v y c h o v á v á čn ei s tk n é m u p o s t o pj ri á ck i a ž i v o t u.. 4 E k o l o g i c k á v ý c h o v a a en mn ev ni tr áo l n í v ý c h o v a I n s t i t u t i n f o r m a tviyk šy š í o d b o r n á š k o l a, v es d. e r. so v. é s t u d e n et ky o lk o g i c k y p o z i t i v n í m u m y š l e n í d ů r a z n ý m t ř í d ě n í m o d p a d u v e v š e c h p r o s t o r á c h š k o l y. / 9 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M 9 8 8, v e r z1 e.: 0, z e d 9 n. e 1 :

9 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a k 2š0k1 o2 / l 2n 01í r o. 5 M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a M u l t i k u l t u r n í v ý c h o v a s t u d e n t ů r pá rm oc bid íehbá a t v pv ř e d m ě t u A n g l i c k ý jeakz oynk o, m i k a p o d n i k a n í v p r a x i a P r e z e n t a c e a k o m u n i k a c e.. P o z n á v a c í z á j e z d y a s p o r t o v n í k u r z y I n s t i t unt f oir m a t i k y V y š š í o d b o r n á š k o l a, z ds ů. vr o. do u. m a l é h o z á j m u s t u d e n t ů t e n t o žšákdonl ý n í r o k s p o r t o v n í k u r z n e p o. ř á d a l a. M i m o š k o l n í a k t i v i t y I n s t i t u t i n f o r m a tv iy kš y š í o d b o r n á š k o l a, p os ř. ár d. áj o. e d n o u r o č on dě p o l e d ngí r i l o v á n í z a úcč ca a s. t i 5 0 s t u dn et ů a a b s o l v e n t ů š k o l y.. 8 Ú d a j e o z a p o j e n í š k o l y d o r o z v o j o v ý c h a m e z i n á r o d n í c h p r o g r a m ů Š k o l a s e v e š k o l n í m r o c e / n e z a p o j i l a d o ž á d n ý c h r o z v o j o v ý c h a m e z i n á r o d n í c h p. 9 Ú d a j e o z a p o j še knoí l y d o dš ía hl o v zě dl á v á n í v r á m c i ž ic ve ol to n í h o čeun í D l e p ř á n í p o d ne il ks ak tý c h s u b j e k t ů š k o l a spe om ři án dá á ř e a w o r k s h o p y p r o h l u b u j í c í o zb nl a ls ot si t i z i n f o r m a č n í c h t e c h n o l o g i í Ú d a j e o řep d l ož e n ý c h a š k o l o u r e a l i z o v a n ý c h p r o j e k t e c h f i n a n c o v a n ý c h ů z c i z í c h z I n s t i t u t i n f o r m a t Vi yk šy š í o d b o r n á š k o. lr a., o.n es r e a l i z o v a l a ž á d n é p r o j e k t y f i n ca in zc ío cv h a n é z z d r o j ů Ú d a j e o s p o l u p r á c i s o r g a n i z a c e m i z a m ě s t n a v a t e l ů a d a l š í m i p a r t n e r y p ř i p l v e. Š k o l a n a v á z a l a s p o l u pm rn áo ch i a s p o l e č n o s t moi b ozr u I T, k t e r é z a j i š ť o v a l y 1 4 a x ti ý ds et nu nd í e n pt rů. r o č n í kru á mv c i p ř e d m ě t u O d b o r n á p r a x e. V r á m c i A s o c i a c e V O Š I n s te i t u t i n f o r m a t iv ky šy š í o d b o r n á š k o l a, a ks t. ir v. no ě. s n a ž í n a p o m o c i p ř í p r a v ě n o v ý c h l e g i s l a t i v n í c h p ř e d p i s ů, k t e r é b y z l e p š i l y p o d m í n k y v y š rš áí mh ci o o d b o r n é v z d ě l á v a c í h o s y s t é m u Č R, r e s p. p l n é u z n á n í V O Š j a k o t e r c i á r n í h o.. Ú d a j e o v ý s l e d c í c h i n s p e k č n í č i n n o s t i Č Š I Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e p r o b ě h l a ú s p ě š n ě 1 5. a 1. l i s t o p a d u , s c í l e m z j i s t i t p ř e d p i s ů, k t e r é s e v z t a h uyjt í o vk á n pí o sv kz d ě l á v á n í a š k o l s k ý c h s l u ž e b, z a m ě ř e n á n a k o n t r o l u v y b r a n ý c h u s t a n o v e n í š k o l s k é h o z á k o n a, v e z n ě n í p l a t n é m v k o n t r o l o v a n é m o b d o b í a v y h S b.,o v y š š í m o d b o r n é m v z d ě l, á v áe n íz n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů, v y k o n á v a4 n á o d ps t o. d l e 2 p í 1s m. d ) š k o l s k é h o z á. k o n a D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8, v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9. : / 9

10 V ý r o č n í z p r á v a o č i n šn ko os lt y i z a š k o l nk í 2 0r 1o2 / Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d a ř e n í š k o l y ( 1 ) Š k o l aj e p r á v n i c k o u o szo řb ío zu e n o u p o d l e o b c h o d n í h o za á kvoendíe k u p o d v o j n é ú č e t n i c t v í. Ú č e t n í m o b d o b í m j e n e p ř e t r ž i t ě p o s o b ě j d o u c í c h d v a n á c t m ě s í c ů. Ú č e t n í o bl dn oí m b í r so e k e sm h. o d u j e s e š ( 2 ) P ř i v e d e n í ú č e t n i c tš vk í o l a jp e o v i n n a d o d r ž o v a t s m ě r n o u ú č t o v o u o s n o v u a ú č e t n í m e t o d y u s p o ř á d á n í o za n a č o v á n í p o l o ž e k ú č e t n í z á v ě r k y a o b s a h o v é v y m e z e n í p oo l o ž e k z á v ě r k s k u t e č n o s t e c h, k t e r é j s o u p ř e d m ě t e m ú č e t n i c t v í, ú č tn uí jm e ž dt o y t o b ds ok bu í t, e č ns o s t i č a s o v ě a v ě c n ě s o u v i s e j í.-l i N e nm ío ž n o t u t o z á s a d u d o d r ž e t, m ů ž e ú č t o v a t i v ú č e t n í m o b d o b í, z j i s t i l a u v e d e n é s k u t e č n o s t i. ( ) Ú č e t n i c t v í s e v e d e z a ú č e t n í j e d n o t kv u e d je an kí o m cú eč le et k n. i c t v í p ošvkěořliaj lia n o u p r á v n i c k o u o so b u, s v o u m a t e ř s k o u ns op so t l e Sč y n t e a s o f t w a r e g r onuep z ba a. vs u. j e s e t í m a l e o d p o v ě d n o s t i z a v e d e n í ú č e t n i c t v í. ( 4 ) V e š k o l n ír mo c e / 2 01 p o s k y tl a m a t e ř s k á s p o l e č n o s t S y n t e a s o f t w a r e g r o u p a. s. I n s t i i n f o r m a t i úk vy ě r vc e l k o v é v ý š i K č l en na u tp í ř e nk e d o s t a t k u f i n a n č n í c h p r o s t ř e d k ů. D c e ř i n s p o l e č n o s t v e s t e j n é m o b d o b í v r á t i l a m a t e ř s k é s p o l5 e5 č0 n o0 s0 t0 i Kcč e. l k e m 2 8 / 9 D o k u m e n t : I I V O S / I S/ M 9 8 8, v e r z1 e.: 0, z e d 9 n. e 1 :

11 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a k 2š0k1 o2 / l 2n 01í r o Z p r á v a o h o s p o d a ř e n í v y š š í o d b o r n é š k o l y z a o b d o b í C e l k o v é v ý n o s y k , 1 0 K č d o t a c e om da g i s t r á t u H l. m. P r a h y , 0 0K č p ř í s p ě v k y a d a r y o d p r á v n i c k ý c h o s o b 0, 0 0 K č š k o l n é - s t u d i u m V O Š 1 2 0, 0 K č š k o l n é - k u r z y 0, 0 0 K č p ř i j í m a c í z k o u š k y 0, 0 0 K č o s t a t n í v ý n o s y 8 9 2, 1 0K č t r ž b y z a p r o d e j v l a s t n í c h v ý r o b k ů a s l u ž e b , 0 0 K č C e l k o v é n á k l a d y k , 8 K č m z d o v é n á k l a d y , 0 0K č o s t a t n í o s o b n í n á k l a d y 4 2, 2 2K č s o c i á l n í z a b e z p e č e n í a z d r a v o t n í p o j i š t ě n í , 0 0K č d a n ě a p o p l a t k y 4 0, 0 0K č s p o t ř e b a m a t e r i á l u 2 5, 8 K č e n e r g i e , 2 1K č n á j e m n é 4 8 8, 1 K č v ý d a j e n a p r o p a g a c i , 4 K č o s t a t n í s l u ž b y ( t e l e f o n y, I T s l u ž b y, p o h o š t ě n í, c e s t o v n é ) , 8 8 K č o s t a t n í p r o v o z n í n á k l a d y 9 5, 5 K č o s t a t n í f i n a n č n í n á k l a d y 8 9 0, 0K0 č ú r o k y z ú v ě r u , 8 1 K č o d p i s y odulh o d o b.h m o t n é h o a n e h m o t n é h o m a j e t k u 2 5 4, 0 0 K č V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í , 2 K č 9. Ú d a j e o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í P o s k y t o v á n í i n f o r m a c í p o d l e z á k o n a č. 1 0 / S b., o s v o b oidn nféom r mpařcíí smt u p u k a ) p o č e t p o d a n ý c h ž á d o s t í o i n f o r mvaycde a na ý cph o čreot z h o d n u t í o o d m í t n u t - í 0 ž á d o s t i b ) p o č e t p o d a n ý c h o d v o l á n í p r o t i r0 o z h o d n u t í c ) v ý č e t p o s k y t n u t ý c h v ý h r a d n í c h l i c e n c í, v č e t n ě o d ů v o d n ě n í n e z b y t n o s t i p o- s0 k y t n u t í v ý e ) p o č e t s t í ž n o s t í p o d a n ý c h p o d l e 1 a, d ů ví o da y sjte rjui čcon h pý ips po dzápnů s o b u j e j i c h v- y0 ř í z e n í V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š1k2 o/ l20 n í 1 rb oy k l a 2 0p r o j e d n á n a a s c h v á l e n a n a Šdk ě o l s k é r a k o n a n é d n e D a t u m v y d á n í D a t u m s c h v á l e n íj m é n o a p o d p pi řs e d s e d y Š R M g r. J a r o s l a v S r p J m é n o a p o d p i s j e d n a t e l e I n g. P e tmra a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8, v e r 1 z. e : 0, z e d n e 9. : / 9

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více