5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník"

Transkript

1 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto aktivity vždy i určité riziko, které si zodpovědný pedagog, vedoucí, instruktor uvědomuje. Minimalizace tohoto rizika spočívá jednak v prevenci, ale je také dána kvalitou přípravy pedagoga. Součástí jeho profesionality musí tedy být i vědomosti a dovednosti z oblasti ochrany zdraví jeho svěřenců (7, s. 62). Tato kapitola je zpracována pro zotavovací akce dětí, mládeže i dospělých. Jako výchozí odborné materiály byly použity podklady Českého červeného kříže, IDM MŠMT ČR a dalších autorů (Krystoň, Suská aj.). 5.1 Zdravotník Zdravotník zotavovací akce zabezpečuje prakticky veškeré zdravotnické činnosti zabezpečení veškeré zdravotní dokumentace a vybavení, první pomoc na místě, ošetřování nemocných i činnosti hygienické služby. Kontroluje dodržování hygienických předpisů a zásad při přípravě stravy a její složení. Dohlíží na denní program z hlediska zdravotního a dbá o to, aby děti byly zatěžovány přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu. Je třeba si uvědomit, že je v pohotovosti prakticky 24 hodin denně. Před odjezdem si zdravotník: Vyžádá od organizátora jmenný seznam dětí a seznam pracovníků, kteří se budou podílet na přípravě a vydávání stravy, pokud si stravování zabezpečuje organizace sama. Ověří, zda byli všichni účastníci instruováni, jaké zdravotní doklady mají mít při zahájení akce obvykle to bývá prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než 1 den (viz. příloha č. 10), zdravotní průkaz dítěte - potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti je ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého (na specifické akce je možné požadovat vyjádření k účasti dítěte od dorostového lékaře), a dále průkaz zdravotního pojištění. Zjistí, zda organizátor zajistil řádně vybavenou lékárnu (viz. příloha č. 11), jestli místo akce bylo ohlášeno příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) a zda byl navázán kontakt s místním praktickým lékařem (vhodné je předběžné zjištění, kde je nejbližší sídlo lékařské pohotovosti a zdravotnické záchranné služby). Při odjezdu: Podle seznamu převezme zdravotní doklady dětí a od rodičů léky, které dítě případně užívá, informace o alergiích apod. Zkontroluje podle seznamu osoby činné při stravování (platnost zdravotních průkazů). Převezme od organizátora vybavenou lékárnu. 50

2 Podá zklidňující prostředky osobám trpícím nevolnostmi, popř. je usadí v přední časti autobusu (je vhodné mít po ruce papírové kapesníky, igelitové sáčky a deodorant). Po příjezdu na místo: Nejdříve provede tzv. zdravotnický filtr, tj. zběžná zdravotní prohlídka s každým účastníkem jednotlivě. Následně provede rychlou kontrolu hygienických podmínek ubytování (zda se nevyskytují hrubší závady, které nelze bezprostředně odstranit). Zkontroluje stav a vybavení ošetřovny, příp. i izolace a připraví je k činnosti (zde se řídí platnými hygienickými předpisy, tzn. Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Vyhláškou MZd č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích pro děti). Na ošetřovnu umístí lékárnu a dokumentaci tak, aby k ní neměly přístup nepovolané osoby, vybavení pracoviště zdravotníka (viz příloha č.12). Na základě získaných informací od rodičů a ze zdravotních podkladů upozorní vedoucí na konkrétní zdravotní problémy dětí. Naváže kontakt s příslušným praktickým lékařem, pokud nebylo provedeno již dříve; zjistí ordinační hodiny, domluví i kontakt (telefonní čísla, pracovní dobu lékařské služby první pomoci a příslušné hygienické stanice). Činnosti během pobytu Zajišťuje běžné činnosti poskytování první pomoci, podávání léků a provádění drobných ošetření, vedení zdravotní dokumentace (viz příloha č. 13). Účastní se porad vedení akce, kde kontroluje a koriguje denní režim zde platí zásady vyplývající z Vyhlášky MZd č. 148/2004 Sb. Např. nepřetržitému spánku musí být vyhrazeno nejméně 9 hodin (s výjimkou noci, kdy se pořádá noční hra), fyzická i psychická zátěž musí odpovídat věku a možnostem dětí, po intenzivnější zátěži musí být zařazen přiměřený odpočinek (po prvních dvou dnech zátěže následuje půl až celý den odpočinku), 5 x denně strava, součástí snídaně musí být teplý nápoj, minimálně jedno jídlo denně musí být teplé atd. Dohlíží, zda příslušní vedoucí kontrolují oblečení, obuv, stav lůžkovin, dodržování osobní hygieny dětí (čistota rukou před jídlem, ranní i večerní hygiena, sprchování). Kontroluje, zda je prováděn pravidelný a účinný úklid v ubytovacích prostorách, sociálních zařízeních i v celém areálu akce. Po celou dobu dohlíží na stravování - podílí se na přípravě jídelníčku (pestrost a patřičná výživná hodnota stravy), dohlíží, aby příprava stravy byla vždy v souladu s hygienickými předpisy, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a nepoužívaly se rizikové potraviny (viz. příloha č. 14), které Vyhláška č. 106/2001 zakazuje. Mimořádný důraz klade na používání výhradně pitné vody při veškeré činnosti stravovacího provozu a dodržování pitného režimu. 51

3 Pravidelně kontroluje dodržování hygienické zásady a pořádek, včetně osobní hygieny u všech pracovníků stravovacího provozu, pravidelný a řádný úklid ve všech prostorách, které souvisí se stravováním. Je trvale dosažitelný pokud se vzdaluje z místa pobytu, musí informovat příslušné vedoucí pracovníky. V průběhu celé akce dbá na prevenci Postup v případě úrazu 1. Zajistit zdraví a bezpečnost zdravých jednotlivců, skupiny, oddílu. Dojde-li k poranění vedoucího, zajišťuje tyto úkoly jeho zástupce, případně nejstarší či nejzkušenější přítomný účastník akce. 2. Odstranit příčiny trvání ohrožení a zabránit dalšímu ohrožení. 3. Poskytnout první pomoc zdravotník akce, v jeho nepřítomnosti sami účastníci. Poskytnutí první pomoci a pomoci v nouzi je zákonnou povinností všech občanů ( 415 a 424 Občanského zákoníku, ale i 207 Trestního zákona, Neposkytnutí pomoci se sazbou do 1 roku odnětí svobody, či dokonce podle 181 Trestního zákona Porušování povinnosti při hrozivé tísni se sazbou až 3 roky odnětí svobody). 4. V případě nutnosti přivolat pohotovost nebo zdravotnickou záchrannou službu, popř. zajistit přepravu k lékaři. Pozn. k operačnímu výkonu nebo gynekologické prohlídce děvčat musí dát souhlas zákonný zástupce. Postup při volání zdravotnické záchranné služby Volající se řádně představí. Oznámí číslo telefonu, ze kterého volá, pro případný další kontakt a doplnění informací. Popíše místo, kde se postižený nachází nejbližší obec, ulici, orientační bod, příjezdovou cestu apod., a sdělí čas, kdy k nehodě došlo. Sdělí počet zraněných osob, charakter zranění nebo příznaky choroby. Oznámí charakter nehody, zda je potřeba někoho vyprostit. Volající telefon pokládá jako poslední z důvodu odpovědi na možný upřesňující dotaz dispečera. 5. Vyrozumět hlavního vedoucího akce, tábora o úrazu. 6. Následně informovat rodiče o stavu zraněného dítěte (popř. o způsobu a místě ošetření, léčení). 7. O vážném zranění informovat ihned pořádající organizaci, ředitele školy. 8. Ohlásit událost dle potřeby místním či okresním orgánům (lékaři, okresní hygienické stanici, hasičům, policii, pojišťovně apod.). 9. Zapsat administrativní náležitosti o úrazu. Provést zápis do Knihy úrazů u zdravotníka akce, zapisují se všechny úrazy i drobnější zranění (viz. příloha č. 15). V případě pracovního úrazu (postižený jej utrpěl při výkonu pracovních povinností či v souvislosti s nimi) a v případě školních úrazů (kdy se zraněný nezúčastní zaměstnání více než jeden den), musí organizace 52

4 zabezpečit evidenci a registraci úrazu včetně vyplnění tiskopisu Záznam o školním úrazu (pro žáky) nebo Záznam o úrazu (pro pracovníky) nebo do 48 hodin po události (postupuje se podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 110/75 Sb. a 274/90 Sb.). Hlášení o úrazu pro pojišťovnu vyplňuje pověřený člen organizace s rodiči. Každá pojišťovna má své vlastní formuláře a na poškozeného se může vztahovat i několik pojistek od jedné či více pojišťoven najednou. Na všechny akce organizované pro kolektivy dětí a mládeže občanských sdružení se v současné době vztahuje pojistka č uzavřená Radou mládeže s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., Praha 2, Blanická 13. Řada organizací má s pojišťovnou uzavřenu vlastní smlouvu, podle které jsou pojištěni všichni účastníci akce, bez ohledu na to, jsou-li členy dotyčné organizace. Dále lze uzavřít zvláštní jednorázové pojistky na jednotlivé akce (např. tábory). Při sepisování hlášení o úraze je třeba vypsat čísla všech pojistek! Problematika pracovních úrazů je řešena v zákoníku práce, vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení se změnami a doplňky vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990. Problematika školních úrazů je vyložena v metodickém návodu k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení a studentů vysokých škol (věstník MŠ a MK ČSR, sešit 1/1976) (8, s. 18) První pomoc Znalost poskytnutí první pomoci je důležitá pro každého a musí ji poskytnout každý občan. Není možné, aby ve všech kritických situacích byla okamžitě na místě profesionální zdravotnická pomoc. Je řada závažných úrazových i neúrazových stavů, kdy kvalitně poskytnutá první pomoc rozhoduje doslova o životě a smrti. Základní a nejdůležitější postupy poskytování první pomoci nejsou přitom nijak složité. Jde jen o to tyto postupy znát a umět je včas použít. V zásadě lze první pomoc rozdělit na následující skupiny a všechny jsou stejně důležité. První pomoc zdravotnická je pomoc poskytovaná postiženým osobám přímo pro poruchy jejich zdravotního stavu. Dělí se na: První pomoc (laickou), kterou poskytuje informovaný laik většinou jen s minimálními pomůckami (lékárnou apod.), ale i bez nich. Musí se poskytnout, pokud neohrozíme sami sebe. První lékařskou pomoc poskytovanou lékařem a případně dalšími zdravotníky záchranné služby před transportem a během transportu k dalšímu ošetření. Odborná lékařská pomoc poskytovaná odbornými odděleními nemocnic (chirurgie, interna, dětské apod.). Specializovaná lékařská pomoc poskytovaná úzce specializovanými pracovišti jen některých nemocnic tehdy, vyžaduje-li to stav nemocného 53

5 (traumatologie, popáleninová centra, kardiochirurgie, neurochirurgie apod.). Technická první pomoc je často předpokladem poskytnutí jakékoliv zdravotní pomoci. Jedná se např. o vyproštění raněného z havarovaného auta nebo zasaženého z prostředí zamořeného jedovatým plynem. Ve většině případů tuto pomoc zajišťují příslušníci Hasičského záchranného sboru, kteří jsou k této činnosti vycvičeni a vybaveni. Naprosto základní je technická pomoc při úrazech elektrickým proudem, kdy vypnutí elektrického obvodu je jedinou možností, jak zasaženému pomoci. Transport raněného vlastními silami nebo rychlou záchrannou pomocí (dále jen RZP) k odbornému ošetření (6, s ). Základní druhy zdravotnického třídění V případě výskytu více zraněných je rozhodnutí o druhu a pořadí poskytnutí první pomoci velmi důležité a může v některých případech rozhodnout o přežití. V praxi zdravotníka zotavovacích akcí by hromadný výskyt zdravotních postižení neměl být příliš pravděpodobný, avšak nelze vyloučit tuto situaci zcela, např. nehoda autobusu při dopravě na tábor apod. Prvním a zásadním krokem je celkové zhodnocení situace přehled o počtu zraněných, závažnost zdravotních postižení i zhodnocení potřeby technické první pomoci. Tyto základní informace spolu s přesným určením místa události je třeba neprodleně sdělit nejbližšímu stanovišti zdravotnické záchranné služby. K tomu je vhodné znát důležitá telefonní čísla (viz. příloha č. 16). Pro stanovení pořadí ošetření u hromadných úrazů je třeba postižené rozdělit z hlediska závažnosti poranění do skupin: Zraněných vyžadující neodkladnou pomoc, v bezprostředním ohrožení života. Jedná se o stavy s poruchami základních životních funkcí (zástava dechu, oběhu, bezvědomí, velké krvácení, nastupující šok). U těchto stavů musí být příslušná pomoc poskytnuta ihned. Odložitelné pomoci a ostatní závažné stavy, např. zlomeniny, rozsáhlá pohmoždění apod. Ošetření sleduje především zajištění k dalšímu transportu. Zde je možno zapojit případné laiky a dát jim přesné pokyny k ošetření. Lehké a ostatní stavy poškození. Ošetření těchto zraněných je možno odložit, postižení neohrožuje bezprostředně zdraví a život. Tyto postižené, pokud nejsou schopni nebo ochotni pomoci, je třeba nekompromisně vykázat z bezprostředního prostoru nehody. Jinak vnášejí zmatek a překážejí v poskytování pomoci. Netransportovatelné, osoby umírající a stavy s životem neslučitelné. Pomoc zde nemá naději na úspěch. Tato situace je pro zdravotníka nejobtížnější. Přichází do úvahu u velkých neštěstí (6, s. 30). Způsoby vyšetřování Základním předpokladem dobře poskytnuté první pomoci je rychlé a šetrné orientační vyšetření každého postiženého. Pokud zdravotní stav 54

6 postiženého dovolí, je vyšetřován v poloze vleže na zádech, u některých zranění vsedě. Vyšetření zahrnuje zhodnocení stavu: pohledem barva kůže a sliznic, výraz obličeje, pohyb očí, chování postiženého, prokrvácený oděv, dýchací pohyby apod.; poslechem dýchací šelesty, komunikace s postiženým. Rozhovorem s postiženým zjišťujeme subjektivní potíže, okolnosti úrazu, orientovanost postiženého apod.; pohmatem pulzace na krčních tepnách, dýchací pohyby, ev. dechové funkce posuzujeme přiložením ruky na břicho nebo hrudník, stav hlavy, krční páteře, teplotu kůže, zlomeniny velkých kostí, nepřirozenou hybnost končetin apod.; čichem pátráme po jakémkoliv zápachu, např. alkohol, plyn. Při vyšetřování se zaměřit na: stav vědomí; vydatnost a účinnost dýchání; výkonnost krevního oběhu; rozsah a závažnost krvácení Rány Vznikají násilím zvnějšku, je poškozena celistvost kůže nebo sliznic. Charakteristickými znaky jsou krvácení, ztráta tkáně a bolest. Rány se dělí podle: hloubky - na povrchní, hluboké a pronikající; tvaru předmětu, který ránu způsobil ostré (řezné, sečné a bodné) nebo tupé (tržné, zhmožděné a střelné); znečištění - čisté, infikované (prvotně nebo druhotně) a otrávené. První pomoc (dále jen PP) Účelem je zastavení krvácení a zabránění druhotné infekci rány. Proto se v rámci první pomoci nesmí přikládat na ránu mast nebo zásypy, strhávat příškvarky. Ránu obnažit (roztržením nebo nastřižením oděvu), sterilně překrýt účelným obvazem. Drobné řezné rány PP dezinfekce, pokud se rána rozevírá, provést mašličkový, tzv. šicí obvaz. Cizí těleso v ráně. PP pokud je to možné, volné těleso šetrně a bez použití násilí odstranit, ránu vypláchnout. Jinak se ponechá těleso v ráně a sterilně se převáže. Je-li předmět těžší, sterilně obložit tak, aby se cizí předmět nezatlačoval do rány. Zajistit lékařské ošetření. 55

7 Ztrátová poranění, např. stavění krvácení. PP - sterilní krytí, nepřímé chlazení, dojde-li k amputaci části těla, amputát chladit přes igelitový obal rychlé ošetření na chirurgii Poranění pohybového aparátu Zhmoždění Je to kryté poranění způsobené tupým násilím (úderem, stlačením apod.). Dochází k poranění hlouběji uložených tkání a později je často patrná krevní podlitina, modřina. PP znehybnění, studené obklady. Při zhmoždění svalů, provázené velkou bolestí, znehybnit dlahou, příp. elastickým obinadlem. Poranění kloubů Jedná se o podvrtnutí (distorze), poranění vazivového aparátu nebo vykloubení. Lehké podvrtnutí vazy se natáhnou, styčné plochy kloubu se oddálí, ale vrátí se do původní polohy. Příznakem je prudká bolest, která poměrně rychle odezní. Po určitou dobu lze s kloubem pohybovat jen s malou bolestí, později se bolest zvětšuje. Pohyb kloubu je však možný. PP klid, co nejdříve studené obklady nebo ledování, později omezení pohybu v kloubu elastickým obinadlem. Podvrtnutí těžké styčné plochy kloubu se násilím nepřirozeně oddálí, ale vrátí se do původní polohy. Dojde k poškození nebo natržení kloubního pouzdra, vazů a ke krevnímu výronu do kloubu a jeho okolí. Příznakem je prudká bolest, která odezní, ale brzy znovu nastoupí. Pohyb v kloubu je možný a je výrazně omezen bolestí, otokem a krevním výronem (modrající podlitina). PP znehybnění kloubu, co nejdříve chlazení, nutná je odborná zdravotnická pomoc. Vykloubení (luxace) kloubní hlavice násilím opustí částečně nebo úplně kloubní jamku a nevrátí se do původní polohy. Kloubní pouzdro se poškodí, natrhnou se vazy a v kloubu a jeho okolí vzniká mohutný krevní výron a otok. Příznakem je deformace kloubu, bolest, otok, krevní výron, vynucené držení, ztráta pohyblivosti (samovolný pohyb není možný, při pokusu o násilný pohyb je cítit tzv. pružinový odpor), časté jsou další komplikace (poranění cévy nebo nervu), nebezpečí šoku hrozí u luxace kyčle. PP znehybnění kloubu ve vynucené poloze (kosti nad i pod kloubem) a transport k odbornému ošetření. Přetržení Achillovy šlachy - při úraze je slyšitelný zvuk jakoby prasknutí větvičky až po silný třesk, pichlavá bolest, nemožnost odrazu ze špičky při chůzi, utržený lýtkový sval se postupně zkracuje. PP - vyloučit námahu této končetiny, chlazení, nejíst a nepít (je nutná operace), transport k odbornému ošetření. 56

8 Poranění kostí končetin zlomeniny Ke všem zraněním se zduřelím (tj. otokem), bolestí a úhlovou deformací se přistupuje jako ke zlomenině. Při dokonalé fixaci se kost na končetinách znehybní přes dva sousední klouby. Obrázek č. 11.: Fixace končetiny (15, s. 28) Otevřená zlomenina - kůže je poraněna násilím zvenčí nebo kostním úlomkem zevnitř, kost ční z rány (raněný je ohrožen infekcí). Obrázek č. 12: Otevřená zlomenina holenní kosti (15, s. 27) PP kostní úlomek sterilně obložit a překrýt sterilním obvazem tak, aby úlomek nebyl stlačován do rány, potom kost opatrně znehybnit. Krytá zlomenina - změna tvaru nebo nepřirozená poloha zraněného, normální pohybová činnost je omezená nebo nemožná, neobvyklá pohyblivost v místě předpokládané zlomeniny, pohmatová a pohybová bolest v místě předpokládané zlomeniny se postupně zvětšuje, při poranění velkých kostí poměrně rychlý vývoj šoku. PP znehybnění poraněné kosti. Došlo-li ke změně tvaru poraněné kosti, znehybnit ji v tomto tvaru. Nikdy se nesnažit kost rovnat a napravovat. 57

9 Zlomeniny žeber - bolesti při dýchání, povrchní a zrychlené dýchání, někdy dušnost, zraněný má bolesti při pohybu, bolestivě reaguje při lehkém bočním nebo předozadním stisknutí hrudníku. PP znehybnění hrudníku elastickým obinadlem od pasu do podpaží (vždy při výdechu), po uklidnění transport pokud možno v sedě. Zlomeniny pánevního okruhu - intenzivní bolest při pohybu dolních končetin, omezení pohybu především v kyčelních kloubech, bolestivá reakce při tlaku na stydkou kost nebo na lopaty kyčelních kostí, rychlý rozvoj šoku. PP poloha naznak s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a kyčlích, dobře podloženými pod bérci, protišoková opatření a přivolání RZP. Poranění páteře každá poúrazovou bolest páteře se musí ošetřovat jako poraněná páteř. Mravenčení, necitlivost kůže a poruchy hybnosti jsou příznaky poranění míchy. PP poraněným pokud možno nepohybovat, přikrýt a vyčkat příjezdu odborné pomoci. Je-li třeba postiženého přenést, potom nejlépe na tvrdé podložce, na kterou se šetrně přesune v té poloze, ve které byl nalezen, případně ho velmi šetrně uložit na záda Krvácení Krvácení se rozlišuje podle: intenzity malého rozsahu, velkého rozsahu; druhu tepenné, žilní a vlásečnicové; směru projevu zevní, vnitřní a z přirozených otvorů těla. Krvácení zevní Tepenné - z rány rytmicky (souběžně s tepem) silně vytéká až stříká jasně červená krev. PP postiženého okamžitě položit, pouze při menším krvácení (např. na hlavě nebo dolní končetině) se může posadit. Krvácení ihned poté zastavit jedním z následujících způsobů: - holými prsty v ráně; - tlakem přes kapesník, gázu, sterilní tkaninu, rukavice apod.; - stisknutím přívodní tepny v tlakovém bodě; - následně tlakovým obvazem. Ve zvoleném způsobu stavění krvácení je důležité pokračovat až do příjezdu RZP. Zaškrcovadlo se používá jen zcela výjimečně v případech, kdy nelze použít žádný z předchozích způsobů (úrazová amputace apod.), občas se na krátkou dobu uvolní. Žilní - z rány vytéká pomalu tmavě červená krev, která může i vystřikovat, ale ne v rytmu tepu. 58

10 PP krvácející část těla se zvednout nad úroveň srdce, uvolnit tísnící části oděvu a na ránu přiložit sterilní tlakový obvaz. Jde-li o krvácení z končetiny, znehybnit ji. Pokud by tlakový obvaz začal prosakovat, zpravidla se nesnímá, ale přikládá se další tlaková vrstva. Vlásečnicové drobné krvácení, např. při škrábnutí, oděrkách nebo mělkých řezných ranách. Z poraněného místa vystupují drobné krůpěje krve, které pomalu splývají a přetékají přes okraj rány. PP dezinfekce a překrytí sterilním krycím obvazem nebo náplastí. Slabší krvácení se obvykle samo zastaví díky srážení krve. Obrázek č. 13: Tlakové body (15, s. 12) Tlakové body - spánkové, lícní, krční, podkličkové, pažní, břišní, stehenní. Krvácení vnitřní Postižený krvácí do některé tělní dutiny, do kloubů nebo tkání. K podezření na vnitřní krvácení nás vede: mechanizmus úrazu (tupé údery do břicha při uvolněných břišních stěnách, zlomenina pánevního okruhu, zlomenina dlouhých kostí, mnohočetné zlomeniny); předchorobí (žaludeční vřed, těhotenství apod.). Příznaky velkých krevních ztrát: únava, celková slabost, malátnost, spavost, časté zívání; bledost, chladné krajové části těla, studeně zvlhlý obličej a ruce; zrychluje se a slábne tep, až je hmatný jen na velkých tepnách; zrychluje se dýchání, stává se povrchním; 59

11 v důsledku nedokrvenosti mozku dochází při posazení k mrákotám, později postižený i v leže upadá do bezvědomí provázeného křečemi, příp. pomočením nebo pokálením při rychlé a velké krevní ztrátě dochází brzy k nevratné zástavě krevního oběhu a ke smrti postiženého. PP protišoková poloha se sníženou hlavou a zvednutými končetinami, pevně ovinuté dolní končetiny od konečků prstů k tříslům nebo z nich rukama vymasírovat krev a pod třísly je zaškrtit. Další protišoková opatření a přivolání RZP. Krvácení z přirozených otvorů těla Krvácení z nosu Úrazové v bezvědomí stabilizovaná poloha na straně krvácející nosní dírky, odsávací obvaz. Úrazové při vědomí poloha v sedě, odsávací obvaz. Neúrazové postiženého posadit, předklonit mu hlavu a stisknout nosní křídla alespoň na 5 minut. Krvácení se může omezit přikládáním studených nebo ledových obkladů na čelo, na zátylek a krk. Může se také použít fibrinová pěna (Gelaspon), která podporuje srážlivost krve. Krvácení z ucha (zvukovodu) vyskytuje se při poranění hlavy. PP lehce přiložit krycí obvaz s dostatečnou sací vrstvou a postiženého uložit na stranu krvácejícího zvukovodu, zajistit zdravotnickou pomoc. Krvácení z úst Po vytržení zubu nevyplachovat, tampon na cca 30 minut, příp. Gelaspon. Po vytržení mandlí transport na specializované oddělní nemocnice (ORL), zásadně v sedě, předkloněná hlava, krev nepolykat. Vykašlávání krve poloha v sedě nebo v polosedě, absolutní klid, studené nebo ledové obklady kolem celého hrudníku, urychlený transport do nemocnice. Zvracení krve lehce podložit hrudník, dolní končetiny pokrčené v kolenou a kyčlích, podloženými tak, aby se paty nedotýkaly podložky. Studené nebo ledové obklady na nadbřišek. Krvácení z konečníku Jasně červená krev na stolice nebo krvácení těsně po stolici - na konečník přiložit odsávací obvaz. Tmavá krev místo stolice nebo melanea (dehtovitě černá stolice) úlevová poloha s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a kyčlích, podloženými tak, aby se paty nedotýkaly podložky. Studené obklady na břicho a nadbřišek, okamžitý transport do nemocnice. 60

12 Krvácení z močové trubice PP poloha na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Studené nebo ledové obklady na podbřišek nebo na bederní krajinu. Nutná je lékařská pomoc, při současných bolestech způsobených ledvinovou kolikou volat RZP. Krvácení z rodidel Střední a malé krvácení (hormonální poruchy, potrat, nádorová onemocnění apod.) poloha na zádech s podloženou pánví asi cm nad podložkou. Rodidla překrýt sterilním mulem a vysokou vrstvou buničiny nebo vaty, stehna překřížit. Studené a ledové obklady na podbřišek. Volat lékařskou pomoc Tepelná poranění Úžeh Vzniká přímým dlouhodobým působením slunečních paprsků na nechráněné části těla, zejména hlavu. Příznaky se mohou dostavit i několik hodin po působení slunce bolesti hlavy, závratě, zvracení, průjmy, zrychlené dýchání a zrychlený tep, u dětí vysoká teplota spojená s třesavkou, zčervenání kůže až vznik drobných puchýřků. PP uložit do stínu ve vodorovné poloze, studené obklady, dostatek studených nápojů. U dětí při horečkách lékařské ošetření, u dospělých léky snižující tělesnou teplotu (Acylpyrin nebo Paralen), studené obklady na postiženou kůži. Na popáleniny přikládat studené obklady. Ve většině případů u dospělých není nutná lékařská pomoc. Přehřátí úpal Stav, kdy dochází k selhání termoregulačního mechanizmu(organismus se přehřívá). Příčiny: vnitřní nadměrná tvorba tepla, např. při intenzivní fyzické zátěži, vystupňovaná funkce štítné žlázy, nedostatek tekutin a solí k tvorbě potu; vnější prostředí s nadměrnou vlhkostí, teplota nad 35ºC spojená s vlhkostí, těsné pracovní prostory a oblečení; nejčastější kombinací je spojení vnitřních a vnějších příčin. Příznaky v horkém a vlhkém prostředí se organismus potí, ale vlivem nadměrné vlhkosti se pot neodpařuje. Celý povrch těla je pokryt lepkavým potem. Celková malátnost, bolesti hlavy, nucení ke zvracení, křeče v lýtkách. Tep je velmi rychlý a mělký, tvář bledá až našedlá. Tělesná teplota stoupá, později se dostavují křeče, ztráta vědomí. Může dojít i k smrti při celkové selhání dýchání a krevního oběhu. PP vyvést (vynést) postiženého do chladnějšího prostředí, vyvětrat, popř. udělat průvan. Uvolnit oděv, hlavu obložit studenými obklady. Chladit zevně (chladná sprcha nebo koupel, cca 20 22ºC, ne méně), je-li postižený při 61

13 vědomí chladit i vnitřně, podávat studené nápoje. Při bezvědomí zajistit životní funkce, stabilizovanou polohu, zevní chlazení, lékařskou pomoc. Podchlazení Postupné snižování normální tělesné teploty až do ztráty vědomí, zpomalení - při déle trvajících vážnějších případech až zastavení životně důležitých funkcí, které může způsobit i smrt postiženého. Příčiny: vnější pobyt v mrazivém vlhkém prostředí s ostrým větrem, pobyt ve vysokých horách nebo studené mořské vodě apod.; vnitřní oslabení organizmu námahou, únavou, vyčerpáním, nedostatečnou výživou, úrazem, chorobou, apod. Příznaky - na začátku únava, malátnost, pocit beznaděje, který postupně přechází do euforie. Postižený usíná zcela bezstarostně, v první fázi má příjemné sny, později spánek přechází do bezvědomí. V tomto bezvědomí postižený téměř nedýchá (4 5 povrchních dechů za minutu) a má zpomalený tep (40 50 za minutu). PP co nejrychleji postiženého přenést do tepla, nutnost verbální komunikace. Při poruchách vědomí ihned umělé dýchání, zajistit i během transportu do tepla. Po probrání z bezvědomí podávat horké nápoje s obsahem cukru (např. oslazené mléko), kalorické potraviny (čokoláda). Důležité je podchlazeného ohřívat postupně (přidávání oděvů, fyzická aktivita, teplá místnost, teplá voda apod.). Přivolat RZP podle závažnosti celkového stavu, při bezvědomí vždy. Popáleniny O závažnosti popáleniny rozhoduje její rozsah, hloubka, dále věk a zdravotní stav postiženého. Rozsah popálené plochy je možné odhadnout, dlaň člověka je cca 1% povrchu jeho těla. Popáleniny nad 15 % (u dětí nad 10 %) povrchu těla ohrožují postiženého šokem. Obrázek č. 14: Procentuální odhad popálení těla (15, s. 24) 62

14 Hloubka dělí se na 3 stupně: I. stupeň zarudnutí kůže; II. stupeň zarudnutí kůže provází tvorba puchýřků a čirým nebo krvavým obsahem, silně palčivá bolest; III. stupeň tkáň je odumřelá, nažloutlá až hnědočervená, kůže je suchá, tvrdá, na dotek necitlivá; popálenina může sahat různě hlouboko, kromě kůže může být postihnout i svalstva a kosti. Věk a zdravotní stav postiženého citliví jsou malé děti a starší lidé, dále lidé jakýmkoliv způsobem oslabení, především trpící chronickým onemocněním dýchacího nebo oběhového ústrojí. PP maximálně zkrátit působení tepla, na hořící osobě co nejrychleji uhasit oděv. Popáleniny v obličeji chladit přikládáním studených obkladů, ostatní popáleniny ponořením do chladné vody. Chlazení by mělo trvat tak dlouho, pokud postiženému přináší úlevu. U popálenin nad 15 % povrchu těla chladit jen obličej a genitál (jsou-li popáleny). Z poraněné plochy odstranit co nejdříve prstýnky, hodinky, pásky a stahující části oděvu. Při popálení jakoukoliv horkou hmotou (asfalt, umělé hmoty apod.) tuto ulpívající hmotu neodstraňovat, totéž platí i o přiškvařené části oděvu. Po ukončení chlazení udržovat popáleninu ve sterilních podmínkách, na puchýře a nekrotické tkáně přikládat sterilní obvaz (nepřitlačovat), nikdy obvaz vláknitý či chlupatý, neaplikovat masti nebo zásypy. U popálenin nad 15 % těla (u dětí nad 10 %) provádět protišoková opatření, volat RZP a snažit se zabránit uniku tepla. Podávají se tekutiny. Omrzliny Nejčastěji omrzají uši, nos, ústa, tváře a prsty na končetinách. Podobně jako popáleniny se dělí podle hloubky do stupňů. I. stupeň kůže nejprve palčivě bolí, potom zbělá a stane se necitlivou, po ohřátí postižené místo zrudne, svědí a otéká. 63

15 II. stupeň vznikají puchýře naplněné krví, následuje mohutný otok a modročervené zbarvení kůže, intenzivní bolest, omezení hybnosti a ztráta citlivosti. III. stupeň kůže i v teple zůstane necitlivá, je bledá až namodrale zbarvená (při hlubokých omrzlinách až černá), chladná, v okolí jsou často puchýře, může dojít až k odumření tkáně. Jedná se o ložiskové odumření povrchových tkání. IV. stupeň dochází k odumření hlubokých tkání (např. svaly). PP nejprve přerušit působení chladu, omrzlá místa co nejrychleji zahřát (aktivním pohybem končetin, jejich vložením do podpaží nebo třísel apod.). Postiženého dopravit co nejrychleji do teplé místnosti, a celkově jej zahřívat horkými nápoji a zabalením do nahřátých pokrývek. Omrzlá místa ponořit do vody mírně teplé 37 40ºC, teplou vodu je třeba stále doplňovat, protože se ochlazuje. Na omrzlé části obličeje přikládat teplé obklady. Ohřívání by mělo trvat tak dlouho, až se omrzlá místa dostatečně prohřejí. Potom se jemně osuší a u vážnějších postižení se překryjí sterilním obvazem (puchýře odsávacím). Při transportu k odbornému ošetření postižená místa dobře zajistit proti druhotnému omrznutí. Chemická poranění (popáleniny): Palčivá bolest kůže, která může být potřísněná, zarudlá, může se slupovat nebo tvořit puchýře. PP poleptaný oděv ihned namočit a následně odstranit. Přitom pozor na další poleptání postiženého nebo zachránce. Poleptaná místa se důkladně omývají proudem vody, potom neutralizačním roztokem. Poleptanou kůži překrýt sterilním obkladem. Popálené oči vymývat proudem vody až do lékařského ošetření, vodu lít do vnitřního koutku oka tak, aby vytékala zevním koutkem. Došlo-li k vypití žíraviny, vypláchnout nejprve několikrát ústní dutinu, potom dát postiženému vypít studenou vodu nejlépe se 4 5 rozpuštěnými tabletami absorpčního uhlí ( živočišné uhlí ). Nevyvolávat zvracení! Kyseliny - tmavá barva postiženého místa (omýt mýdlovou vodou, alkalickou minerálkou, roztokem jedlé sody), při poleptání louhy je vhodný slabý roztok octa nebo kyseliny citrónové. Při bezvědomí zahájíme resuscitaci a voláme RZP Poruchy životně důležitých funkcí Bezvědomí Vzniká z mnoha příčin, které se mohou kombinovat. U postiženého vždy počítat se závažnou poruchou mozkových funkcí a s přímým ohrožením života. Příčinou bezvědomí může být poškození mozku při poranění hlavy, poruchy krevního zásobení mozku (mdloba, mrtvice, šok), předávkování uspávacími nebo uklidňujícími léky, otrava plyny, jedy, selhání dýchacích funkcí, selhání srdeční činnosti, metabolické poruchy (např. neléčená nebo špatně léčená 64

16 cukrovka, selhání ledvinových nebo jaterních funkcí) a tepelné vlivy (přehřátí, podchlazení apod.). Bezvědomí může být různě hluboké: somnolence postižený reaguje na oslovení a je snadno probuditelný; sopor postižený nereaguje na oslovení, ale reaguje na bolestivé podněty; koma hluboké bezvědomí, postižený nereaguje na oslovení ani na bolestivé podněty. V hlubokém bezvědomí chybí obranné reflexy, postižený je akutně ohrožen na životě udušením z blokády dýchacích cest zapadlým kořenem jazyka nebo cizími předměty (umělý chrup, krev, zvratky, hleny, písek, bláto apod.). PP okamžitě uvolnit dýchací cesty (vyčistit ústa, zaklonit hlavu). Zjistit, zda postižený dostatečně dýchá, jinak zahájit umělé dýchání z plic do plic. Vyšetřit zraněného, zda se nejedná o větší krvácení nebo o otevřené poranění hrudníku (tyto smrtelné komplikace je třeba urychleně ošetřit). Pak provést podrobnější vyšetření a ošetření (např. znehybnění zlomenin) a uložit zraněného do stabilizované polohy, do příjezdu RZP kontrolovat dýchání a krevní oběh. Obrázek č. 15: Stabilizovaná poloha (6, s. 36) Dušení Nejčastější příčiny dušení jsou neprůchodnost dýchacích cest ( ucpání, tekutina, stlačení průdušnice, onemocnění nebo poranění plicní tkáně a hrudní stěny), stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání, poranění nebo onemocnění centrální nervové soustavy (CNS). Dalšími příčinami může být náhlá zástava krevního oběhu, otrava nebo změny složení vdechovaného vzduchu (nedostatek kyslíku, nahromadění CO2, zamoření nedýchatelnými nebo jedovatými plyny), alergie, astma. Příznaky: 65

17 není slyšet ani necítit proudění vzduchu při dýchání; vymizely dýchací pohyby hrudníku a nadbřišku; cyanóza - modré zbarvení kůže koncových částí těla (prsty, uši) a sliznice. PP uvolnit dýchací cesty, postiženému otočit hlavu do strany, vyčistit ústní dutinu. Pokud nezačne postižený dýchat, ihned zahájit umělé dýchání z plic do plic a to metodou: z úst do úst z úst do nosu - pokud je znečištěná nebo zraněná dutina ústní (např. chybí zuby a nejsme si jistí průchodností) z úst do úst a nosu současně (většinou u malých dětí). V prvé řadě zajistit u postiženého záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a otevření úst. Umělé dýchání (tzv. resuscitaci dýchacích funkcí) zahajujeme vždy 2 hlubokými vdechy. Potom zkontrolovat pohmatem na krční tepně, zda funguje krevní oběh. V případě, že tep je hmatný, pokračovat v umělém dýchání rychlostí 12 až 14 vdechů za minutu u dospělých a větších dětí. Do menších dětí dýchat rychleji a menší množství vzduchu (u novorozenců a kojenců až 40 x za minutu jen obsah nafouknutých úst). Vždy počkáme na výdech (pokles hrudníku). Trvání umělého dýchání je do spontánního obnovení dechu. V průběhu se kontroluje dech poslechem nad ústy, položením dlaně na hrudník a břicho, ebeny přiložením hřbetu ruky před ústa resuscitovaného. Je-li umělé dýchání účinné, vzduch do postiženého vniká lehce, hrudník se zvedá a klesá, postupně se barva postiženého normalizuje. Pokud je tep nehmatný, je třeba provést PP jako při zástavě krevního oběhu. Pomůcky: resuscitační rouška, vzduchovod, dýchací vak. Náhlá zástava krevního oběhu Příčiny zástavy krevního oběhu jsou: prvotní selhání srdeční činnosti (infarkt, zasažení elektrickým proudem, poranění srdce); druhotné dušení. Příznaky bezvědomí, stav bez dechu (někdy zpočátku lapavé dýchání), nehmatný tep na velkých tepnách, mrtvolná bledost, většinou rozšířené zornice nereagující na světlo (tento příznak není rozhodující a může chybět). Po zástavě oběhu nastane ztráta vědomí již za 6-12 sec., zástava dechu po sec. PP okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce vždy v kombinaci s umělým dýcháním 5 vdechů z úst do úst na úvod, dále masáž hrudníku ruce na sebe, dlaň položit na dva prsty nad mečíkovitý výběžek hrudní kosti. Hrudní kost stlačovat u všech věkových skupin rychlostí asi 100 stlačení za minutu, pouze u novorozenců 120 stlačení za minutu. Aby masáž byla účinná, musí 66

18 hrudní kost poklesnout u dospělých a větších dětí o 4 5 cm, u kojenců a novorozenců o 2 cm. Poměry stlačování a dechů jsou: dospělý - 15 stlačení oběma rukama na 2 vdechy; dítě (1-8 let) - 5 stlačení hranou jedné ruky na 1 vdech; kojenci do 1 roku - 3 stlačení dvěma prsty či zkříženými palci na 1 vdech. Vždy po čtyřech cyklech je nutné zkontrolovat, zda došlo k obnovení krevního oběhu. Je-li resuscitace účinná, barva postiženého se zlepšuje, při každém stlačení hrudi je hmatný tep na krční tepně, zornice se zužují, popř. reagují na světlo. Resuscitaci jsme povinní zahájit vždy (bez ohledu na věk postiženého) s výjimkou: úrazů, které jsou na první pohled neslučitelné se životem; jde-li o člověka, o němž víme, že byl nevyléčitelně nemocný a smrt se u něho očekávala; objeví-li se jisté známky smrti (posmrtné skvrny, ztuhlost). Resuscitaci ukončíme jen v těchto případech: obnovení základních životních funkcí; předání postiženého lékaři; vyčerpání záchrance. Příklad tonutí: Příznaky po vytažení z vody: zduřelé šedomodré rty a ušní boltce. PP - postiženého otočit na bok, vyčistit dutinu ústní a zahájit KPCR. Větší šance je při podchlazení organizmu, kdy je zpomalen metabolizmus a opožďuje se nastupující odumírání mozku. Úraz elektrickým proudem Účinek elektrického proudu se objeví jednak místně s popáleninami, ale zejména celkově (účinky elektrické energie na organismus). Vyskytuje se bezvědomí, šok, křeče, zástava dechu a krevního oběhu. Stejné následky má i zasažení bleskem. Technická PP (důležitá pro vlastní bezpečnost): přerušení elektrického proudu (vypnutím jističe, vytažením přívodu ze zásuvky, případně přerušením nebo odsunutím vodiče izolovaným nářadím apod.); zajištění postiženého proti pádu. Zdravotnická PP: péče o základní životní funkce, při šoku protišoková opatření; ošetření popálenin; vždy volat odbornou pomoc, lékařské vyšetření je nutné i po delší době (nebezpečí oběhových poruch). Oběšení a uškrcení 67

19 Příčinou okamžitého bezvědomí je většinou nedokrevnost mozku způsobená zastavením průtoku krve krčními tepnami. Jen v minimálním procentu případů dojde k poranění dýchacích cest, příp. krční míchy. Technická PP: okamžitě uvolníme škrtící předmět; zajištění postiženého proti druhotnému poranění - pádu. Zdravotnická PP: je-li postižený v bezvědomí, pečujeme o volné dýchací cesty, dýchání a krevní oběh, voláme RZP; je-li postižený při vědomí transport do zdravotnického zařízení. Otrava oxidem uhelnatým Příznaky bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, zrůžovění sliznic a kůže, zrychlení tepu, rozšíření zornic, slabost (zejména dolních končetin), spavost, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu (neprojevuje se cyanóza). PP postiženého okamžitě vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí, zástavě dýchání nebo zástavě krevního oběhu obvyklý postup (viz. výše). Vždy přivolat odbornou pomoc Šokové stavy Šok je stav vážného ohrožení života, který se vyvíjí jako odezva organizmu na závažný, většinou škodlivý náhlý podnět. Podstatou šoku je selhání krevního oběhu ve tkáních životně důležitých orgánů. Průtok krve zajišťující výživu tkání je náhle snížen, nabídka kyslíku v poměru ke spotřebě je nedostatečná. Proto nejsou živiny v tkáních řádně přeměňovány a v tkáních se hromadí zplodiny látkové přeměny. Následkem jsou závažné funkční a strukturální změny v postižených tkáních, které mohou vést ke smrti i v případě, kdy sama vyvolávající příčina nebyla smrtelná, např. při zasypání apod. Příčiny: velká ztráta krve, těžká dehydratace (odvodnění) organismu (např. po opakovaném úporném zvracení nebo průjmech), těžký úraz, srdeční infarkt, úraz elektrickým proudem, prudká infekce (sepse), alergické reakce, zánět pobřišnice atd. Příznaky: 1. fáze postižený je neklidný, naříká na bolest, má zimnici. Je bledý, okrajové části těla má studené a pokryté studeným potem. Tep má lehce zrychlený (80 90 za minutu), dobře hmatný i na zápěstí. 2. fáze postižený se začne na celém těle potit studeným lepkavým potem, objeví se cyanóza. Neklid přechází v prohlubující se apatii a bolest ustupuje, mohou se objevit pocity nesnesitelné žízně. Zrychluje se a slábne tep ( za minutu), zrychluje se dýchání a stává se povrchním. Prohlubuje se cyanóza, může dojít ke zvracení. 3. fáze tep je velmi rychlý, často nepravidelný, hmatný jen na velkých tepnách. Dýchání je velmi rychlé a povrchní. Postižený je utlumený, 68

20 reaguje jen na bolestivé podněty, upadá do bezvědomí a rychle následuje zástava krevního oběhu. PP zastavení všech krvácení, zajištění dostatečné plicní ventilace, uklidnění sebe i postiženého. Získání důvěry a zajištění co největšího klidu v okolí. Ošetření všech poranění a znehybnění poraněných končetin. Protišoková poloha, popř. zvednout dolní končetiny až kolmo k zemi. Zabránit podchlazení i přehřátí. Tišení žízně otíráním rtů a obličeje rouškou, zásadně nepodávat žádné tekutiny. Postiženým pohybovat co nejméně a co nejšetrněji, nesvlékat jej. Volat RZP Poranění vnitřních orgánů Mozkolebeční poranění Tato poranění postihují lebeční kryt nebo mozek a jeho cévy (často obojí). Krytá poranění mozku Otřes mozku (komoce) bezvědomí od několika sekund do 30 minut, reverzibilní (vratná) ztráta paměti, po návratu vědomí neklid, bolesti hlavy, nevolnost, závratě a zvracení, u dětí i spavost. Často zrychlený tep, mělké dýchání. Případné dušení bývá vždy způsobeno blokádou dýchacích cest. Zhmoždění mozku (kontuse) bezvědomí delší než 30 minut, zrychlené, přerušované dýchání až zástava dýchání, zpomalený nepravidelný tep, možná je i zástava krevního oběhu. Po návratu vědomí neklid, reverzibilní ztráta paměti, bolesti hlavy, ložiskové příznaky. Mohou být i křeče. Stlačení mozku (komprese) dochází k němu krevním výronem do dutiny lební (nitrolebním krvácením) nebo vpáčeným úlomkem při zlomenině lební kosti. Typická je dvoufázovost i s odstupem několika dnů. V první fázi příznaky komoce. Po probrání z bezvědomí (postižený se z něj nemusí probrat) bolesti hlavy, objeví se ložiskové příznaky. Postižený začne být malátný, spavý, potíže se prohlubují a opět může upadat do bezvědomí, které se stále prohlubuje. Tep a dýchání se zpomalují. Později dochází k poruše dýchání a posléze k zástavě krevního oběhu. Jedna strana těla může být ochrnuta. PP při bezvědomí uvolnění dýchacích cest, stabilizovaná poloha, zajištění nebo kontrola základních životních funkcí. Po návratu vědomí vodorovná poloha postiženého s mírně podloženou hlavou a horní polovinou trupu, klid. Do příjezdu RZP nenechat postiženého bez dohledu. Otevřená poranění mozku Rána pronikající do mozku současně jsou poraněny měkké pokrývky lebky, zlomená některá z kostí lebky a obaly mozku. U každé rány na hlavě brát v úvahu možnost pronikajícího poranění, a proto vždy volat RZP. 69

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

PP při krvácení z tělních otvorů

PP při krvácení z tělních otvorů PP při krvácení z tělních otvorů Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová KRVÁCENÍ Z TĚLNÍCH OTVORŮ Z NOSU -

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Letní dětský tábor OS Zálesáci pobyt v přírodě, Hodonín 19.7.2015 1.8.2015 Penzion Jana, Mlýnky u Strážnice 369 http://tabor-mlynky.dobrodruh.net SMĚRNICE č.15 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Účinnost neděle 19.červenec

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poškození chladem. Omrzliny. Podchlazení.

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna

I. Užití běžných typů léků a jejich stručná charakteristika; družinová lékárna Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, z přednášek ze zdravovědy před rádcovským víkendem, na víkendu i na Prostředku jste si jistě odnesli užitečné informace, které vám, coby zkušeným zdravotníkům,

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí

1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 1. Stanoviště zásady první pomoci, mdloba, bezvědomí 2. Doplň větu: Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Číslo na rychlou

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-07 První pomoc Poranění chladem Mgr. Vilém Nejezchleb www. ioutdoor.cz Poranění chladem Podchlazení celkové Omrzliny lokální Omrzliny

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POROD Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2010 Bc. Höferová Hana PP PŘI PORODU A AKUTNÍCH STAVECH V GYNEKOLOGII Bc. Höferová Hana

Více

Traumatologický plán ( plán první pomoci )

Traumatologický plán ( plán první pomoci ) Traumatologický plán ( plán první pomoci ) Obsah : 1. Priority při poskytování první pomoci 2. Organizace první pomoci na škole 3. Důležitá telefonní čísla 4. Ohlašovna poruch 5. Ohlašovna požáru 6. Umístění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax:

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více