5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník"

Transkript

1 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto aktivity vždy i určité riziko, které si zodpovědný pedagog, vedoucí, instruktor uvědomuje. Minimalizace tohoto rizika spočívá jednak v prevenci, ale je také dána kvalitou přípravy pedagoga. Součástí jeho profesionality musí tedy být i vědomosti a dovednosti z oblasti ochrany zdraví jeho svěřenců (7, s. 62). Tato kapitola je zpracována pro zotavovací akce dětí, mládeže i dospělých. Jako výchozí odborné materiály byly použity podklady Českého červeného kříže, IDM MŠMT ČR a dalších autorů (Krystoň, Suská aj.). 5.1 Zdravotník Zdravotník zotavovací akce zabezpečuje prakticky veškeré zdravotnické činnosti zabezpečení veškeré zdravotní dokumentace a vybavení, první pomoc na místě, ošetřování nemocných i činnosti hygienické služby. Kontroluje dodržování hygienických předpisů a zásad při přípravě stravy a její složení. Dohlíží na denní program z hlediska zdravotního a dbá o to, aby děti byly zatěžovány přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu. Je třeba si uvědomit, že je v pohotovosti prakticky 24 hodin denně. Před odjezdem si zdravotník: Vyžádá od organizátora jmenný seznam dětí a seznam pracovníků, kteří se budou podílet na přípravě a vydávání stravy, pokud si stravování zabezpečuje organizace sama. Ověří, zda byli všichni účastníci instruováni, jaké zdravotní doklady mají mít při zahájení akce obvykle to bývá prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte, které nesmí být starší než 1 den (viz. příloha č. 10), zdravotní průkaz dítěte - potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti je ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého (na specifické akce je možné požadovat vyjádření k účasti dítěte od dorostového lékaře), a dále průkaz zdravotního pojištění. Zjistí, zda organizátor zajistil řádně vybavenou lékárnu (viz. příloha č. 11), jestli místo akce bylo ohlášeno příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici) a zda byl navázán kontakt s místním praktickým lékařem (vhodné je předběžné zjištění, kde je nejbližší sídlo lékařské pohotovosti a zdravotnické záchranné služby). Při odjezdu: Podle seznamu převezme zdravotní doklady dětí a od rodičů léky, které dítě případně užívá, informace o alergiích apod. Zkontroluje podle seznamu osoby činné při stravování (platnost zdravotních průkazů). Převezme od organizátora vybavenou lékárnu. 50

2 Podá zklidňující prostředky osobám trpícím nevolnostmi, popř. je usadí v přední časti autobusu (je vhodné mít po ruce papírové kapesníky, igelitové sáčky a deodorant). Po příjezdu na místo: Nejdříve provede tzv. zdravotnický filtr, tj. zběžná zdravotní prohlídka s každým účastníkem jednotlivě. Následně provede rychlou kontrolu hygienických podmínek ubytování (zda se nevyskytují hrubší závady, které nelze bezprostředně odstranit). Zkontroluje stav a vybavení ošetřovny, příp. i izolace a připraví je k činnosti (zde se řídí platnými hygienickými předpisy, tzn. Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Vyhláškou MZd č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcích pro děti). Na ošetřovnu umístí lékárnu a dokumentaci tak, aby k ní neměly přístup nepovolané osoby, vybavení pracoviště zdravotníka (viz příloha č.12). Na základě získaných informací od rodičů a ze zdravotních podkladů upozorní vedoucí na konkrétní zdravotní problémy dětí. Naváže kontakt s příslušným praktickým lékařem, pokud nebylo provedeno již dříve; zjistí ordinační hodiny, domluví i kontakt (telefonní čísla, pracovní dobu lékařské služby první pomoci a příslušné hygienické stanice). Činnosti během pobytu Zajišťuje běžné činnosti poskytování první pomoci, podávání léků a provádění drobných ošetření, vedení zdravotní dokumentace (viz příloha č. 13). Účastní se porad vedení akce, kde kontroluje a koriguje denní režim zde platí zásady vyplývající z Vyhlášky MZd č. 148/2004 Sb. Např. nepřetržitému spánku musí být vyhrazeno nejméně 9 hodin (s výjimkou noci, kdy se pořádá noční hra), fyzická i psychická zátěž musí odpovídat věku a možnostem dětí, po intenzivnější zátěži musí být zařazen přiměřený odpočinek (po prvních dvou dnech zátěže následuje půl až celý den odpočinku), 5 x denně strava, součástí snídaně musí být teplý nápoj, minimálně jedno jídlo denně musí být teplé atd. Dohlíží, zda příslušní vedoucí kontrolují oblečení, obuv, stav lůžkovin, dodržování osobní hygieny dětí (čistota rukou před jídlem, ranní i večerní hygiena, sprchování). Kontroluje, zda je prováděn pravidelný a účinný úklid v ubytovacích prostorách, sociálních zařízeních i v celém areálu akce. Po celou dobu dohlíží na stravování - podílí se na přípravě jídelníčku (pestrost a patřičná výživná hodnota stravy), dohlíží, aby příprava stravy byla vždy v souladu s hygienickými předpisy, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování a nepoužívaly se rizikové potraviny (viz. příloha č. 14), které Vyhláška č. 106/2001 zakazuje. Mimořádný důraz klade na používání výhradně pitné vody při veškeré činnosti stravovacího provozu a dodržování pitného režimu. 51

3 Pravidelně kontroluje dodržování hygienické zásady a pořádek, včetně osobní hygieny u všech pracovníků stravovacího provozu, pravidelný a řádný úklid ve všech prostorách, které souvisí se stravováním. Je trvale dosažitelný pokud se vzdaluje z místa pobytu, musí informovat příslušné vedoucí pracovníky. V průběhu celé akce dbá na prevenci Postup v případě úrazu 1. Zajistit zdraví a bezpečnost zdravých jednotlivců, skupiny, oddílu. Dojde-li k poranění vedoucího, zajišťuje tyto úkoly jeho zástupce, případně nejstarší či nejzkušenější přítomný účastník akce. 2. Odstranit příčiny trvání ohrožení a zabránit dalšímu ohrožení. 3. Poskytnout první pomoc zdravotník akce, v jeho nepřítomnosti sami účastníci. Poskytnutí první pomoci a pomoci v nouzi je zákonnou povinností všech občanů ( 415 a 424 Občanského zákoníku, ale i 207 Trestního zákona, Neposkytnutí pomoci se sazbou do 1 roku odnětí svobody, či dokonce podle 181 Trestního zákona Porušování povinnosti při hrozivé tísni se sazbou až 3 roky odnětí svobody). 4. V případě nutnosti přivolat pohotovost nebo zdravotnickou záchrannou službu, popř. zajistit přepravu k lékaři. Pozn. k operačnímu výkonu nebo gynekologické prohlídce děvčat musí dát souhlas zákonný zástupce. Postup při volání zdravotnické záchranné služby Volající se řádně představí. Oznámí číslo telefonu, ze kterého volá, pro případný další kontakt a doplnění informací. Popíše místo, kde se postižený nachází nejbližší obec, ulici, orientační bod, příjezdovou cestu apod., a sdělí čas, kdy k nehodě došlo. Sdělí počet zraněných osob, charakter zranění nebo příznaky choroby. Oznámí charakter nehody, zda je potřeba někoho vyprostit. Volající telefon pokládá jako poslední z důvodu odpovědi na možný upřesňující dotaz dispečera. 5. Vyrozumět hlavního vedoucího akce, tábora o úrazu. 6. Následně informovat rodiče o stavu zraněného dítěte (popř. o způsobu a místě ošetření, léčení). 7. O vážném zranění informovat ihned pořádající organizaci, ředitele školy. 8. Ohlásit událost dle potřeby místním či okresním orgánům (lékaři, okresní hygienické stanici, hasičům, policii, pojišťovně apod.). 9. Zapsat administrativní náležitosti o úrazu. Provést zápis do Knihy úrazů u zdravotníka akce, zapisují se všechny úrazy i drobnější zranění (viz. příloha č. 15). V případě pracovního úrazu (postižený jej utrpěl při výkonu pracovních povinností či v souvislosti s nimi) a v případě školních úrazů (kdy se zraněný nezúčastní zaměstnání více než jeden den), musí organizace 52

4 zabezpečit evidenci a registraci úrazu včetně vyplnění tiskopisu Záznam o školním úrazu (pro žáky) nebo Záznam o úrazu (pro pracovníky) nebo do 48 hodin po události (postupuje se podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 110/75 Sb. a 274/90 Sb.). Hlášení o úrazu pro pojišťovnu vyplňuje pověřený člen organizace s rodiči. Každá pojišťovna má své vlastní formuláře a na poškozeného se může vztahovat i několik pojistek od jedné či více pojišťoven najednou. Na všechny akce organizované pro kolektivy dětí a mládeže občanských sdružení se v současné době vztahuje pojistka č uzavřená Radou mládeže s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., Praha 2, Blanická 13. Řada organizací má s pojišťovnou uzavřenu vlastní smlouvu, podle které jsou pojištěni všichni účastníci akce, bez ohledu na to, jsou-li členy dotyčné organizace. Dále lze uzavřít zvláštní jednorázové pojistky na jednotlivé akce (např. tábory). Při sepisování hlášení o úraze je třeba vypsat čísla všech pojistek! Problematika pracovních úrazů je řešena v zákoníku práce, vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení se změnami a doplňky vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990. Problematika školních úrazů je vyložena v metodickém návodu k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení a studentů vysokých škol (věstník MŠ a MK ČSR, sešit 1/1976) (8, s. 18) První pomoc Znalost poskytnutí první pomoci je důležitá pro každého a musí ji poskytnout každý občan. Není možné, aby ve všech kritických situacích byla okamžitě na místě profesionální zdravotnická pomoc. Je řada závažných úrazových i neúrazových stavů, kdy kvalitně poskytnutá první pomoc rozhoduje doslova o životě a smrti. Základní a nejdůležitější postupy poskytování první pomoci nejsou přitom nijak složité. Jde jen o to tyto postupy znát a umět je včas použít. V zásadě lze první pomoc rozdělit na následující skupiny a všechny jsou stejně důležité. První pomoc zdravotnická je pomoc poskytovaná postiženým osobám přímo pro poruchy jejich zdravotního stavu. Dělí se na: První pomoc (laickou), kterou poskytuje informovaný laik většinou jen s minimálními pomůckami (lékárnou apod.), ale i bez nich. Musí se poskytnout, pokud neohrozíme sami sebe. První lékařskou pomoc poskytovanou lékařem a případně dalšími zdravotníky záchranné služby před transportem a během transportu k dalšímu ošetření. Odborná lékařská pomoc poskytovaná odbornými odděleními nemocnic (chirurgie, interna, dětské apod.). Specializovaná lékařská pomoc poskytovaná úzce specializovanými pracovišti jen některých nemocnic tehdy, vyžaduje-li to stav nemocného 53

5 (traumatologie, popáleninová centra, kardiochirurgie, neurochirurgie apod.). Technická první pomoc je často předpokladem poskytnutí jakékoliv zdravotní pomoci. Jedná se např. o vyproštění raněného z havarovaného auta nebo zasaženého z prostředí zamořeného jedovatým plynem. Ve většině případů tuto pomoc zajišťují příslušníci Hasičského záchranného sboru, kteří jsou k této činnosti vycvičeni a vybaveni. Naprosto základní je technická pomoc při úrazech elektrickým proudem, kdy vypnutí elektrického obvodu je jedinou možností, jak zasaženému pomoci. Transport raněného vlastními silami nebo rychlou záchrannou pomocí (dále jen RZP) k odbornému ošetření (6, s ). Základní druhy zdravotnického třídění V případě výskytu více zraněných je rozhodnutí o druhu a pořadí poskytnutí první pomoci velmi důležité a může v některých případech rozhodnout o přežití. V praxi zdravotníka zotavovacích akcí by hromadný výskyt zdravotních postižení neměl být příliš pravděpodobný, avšak nelze vyloučit tuto situaci zcela, např. nehoda autobusu při dopravě na tábor apod. Prvním a zásadním krokem je celkové zhodnocení situace přehled o počtu zraněných, závažnost zdravotních postižení i zhodnocení potřeby technické první pomoci. Tyto základní informace spolu s přesným určením místa události je třeba neprodleně sdělit nejbližšímu stanovišti zdravotnické záchranné služby. K tomu je vhodné znát důležitá telefonní čísla (viz. příloha č. 16). Pro stanovení pořadí ošetření u hromadných úrazů je třeba postižené rozdělit z hlediska závažnosti poranění do skupin: Zraněných vyžadující neodkladnou pomoc, v bezprostředním ohrožení života. Jedná se o stavy s poruchami základních životních funkcí (zástava dechu, oběhu, bezvědomí, velké krvácení, nastupující šok). U těchto stavů musí být příslušná pomoc poskytnuta ihned. Odložitelné pomoci a ostatní závažné stavy, např. zlomeniny, rozsáhlá pohmoždění apod. Ošetření sleduje především zajištění k dalšímu transportu. Zde je možno zapojit případné laiky a dát jim přesné pokyny k ošetření. Lehké a ostatní stavy poškození. Ošetření těchto zraněných je možno odložit, postižení neohrožuje bezprostředně zdraví a život. Tyto postižené, pokud nejsou schopni nebo ochotni pomoci, je třeba nekompromisně vykázat z bezprostředního prostoru nehody. Jinak vnášejí zmatek a překážejí v poskytování pomoci. Netransportovatelné, osoby umírající a stavy s životem neslučitelné. Pomoc zde nemá naději na úspěch. Tato situace je pro zdravotníka nejobtížnější. Přichází do úvahu u velkých neštěstí (6, s. 30). Způsoby vyšetřování Základním předpokladem dobře poskytnuté první pomoci je rychlé a šetrné orientační vyšetření každého postiženého. Pokud zdravotní stav 54

6 postiženého dovolí, je vyšetřován v poloze vleže na zádech, u některých zranění vsedě. Vyšetření zahrnuje zhodnocení stavu: pohledem barva kůže a sliznic, výraz obličeje, pohyb očí, chování postiženého, prokrvácený oděv, dýchací pohyby apod.; poslechem dýchací šelesty, komunikace s postiženým. Rozhovorem s postiženým zjišťujeme subjektivní potíže, okolnosti úrazu, orientovanost postiženého apod.; pohmatem pulzace na krčních tepnách, dýchací pohyby, ev. dechové funkce posuzujeme přiložením ruky na břicho nebo hrudník, stav hlavy, krční páteře, teplotu kůže, zlomeniny velkých kostí, nepřirozenou hybnost končetin apod.; čichem pátráme po jakémkoliv zápachu, např. alkohol, plyn. Při vyšetřování se zaměřit na: stav vědomí; vydatnost a účinnost dýchání; výkonnost krevního oběhu; rozsah a závažnost krvácení Rány Vznikají násilím zvnějšku, je poškozena celistvost kůže nebo sliznic. Charakteristickými znaky jsou krvácení, ztráta tkáně a bolest. Rány se dělí podle: hloubky - na povrchní, hluboké a pronikající; tvaru předmětu, který ránu způsobil ostré (řezné, sečné a bodné) nebo tupé (tržné, zhmožděné a střelné); znečištění - čisté, infikované (prvotně nebo druhotně) a otrávené. První pomoc (dále jen PP) Účelem je zastavení krvácení a zabránění druhotné infekci rány. Proto se v rámci první pomoci nesmí přikládat na ránu mast nebo zásypy, strhávat příškvarky. Ránu obnažit (roztržením nebo nastřižením oděvu), sterilně překrýt účelným obvazem. Drobné řezné rány PP dezinfekce, pokud se rána rozevírá, provést mašličkový, tzv. šicí obvaz. Cizí těleso v ráně. PP pokud je to možné, volné těleso šetrně a bez použití násilí odstranit, ránu vypláchnout. Jinak se ponechá těleso v ráně a sterilně se převáže. Je-li předmět těžší, sterilně obložit tak, aby se cizí předmět nezatlačoval do rány. Zajistit lékařské ošetření. 55

7 Ztrátová poranění, např. stavění krvácení. PP - sterilní krytí, nepřímé chlazení, dojde-li k amputaci části těla, amputát chladit přes igelitový obal rychlé ošetření na chirurgii Poranění pohybového aparátu Zhmoždění Je to kryté poranění způsobené tupým násilím (úderem, stlačením apod.). Dochází k poranění hlouběji uložených tkání a později je často patrná krevní podlitina, modřina. PP znehybnění, studené obklady. Při zhmoždění svalů, provázené velkou bolestí, znehybnit dlahou, příp. elastickým obinadlem. Poranění kloubů Jedná se o podvrtnutí (distorze), poranění vazivového aparátu nebo vykloubení. Lehké podvrtnutí vazy se natáhnou, styčné plochy kloubu se oddálí, ale vrátí se do původní polohy. Příznakem je prudká bolest, která poměrně rychle odezní. Po určitou dobu lze s kloubem pohybovat jen s malou bolestí, později se bolest zvětšuje. Pohyb kloubu je však možný. PP klid, co nejdříve studené obklady nebo ledování, později omezení pohybu v kloubu elastickým obinadlem. Podvrtnutí těžké styčné plochy kloubu se násilím nepřirozeně oddálí, ale vrátí se do původní polohy. Dojde k poškození nebo natržení kloubního pouzdra, vazů a ke krevnímu výronu do kloubu a jeho okolí. Příznakem je prudká bolest, která odezní, ale brzy znovu nastoupí. Pohyb v kloubu je možný a je výrazně omezen bolestí, otokem a krevním výronem (modrající podlitina). PP znehybnění kloubu, co nejdříve chlazení, nutná je odborná zdravotnická pomoc. Vykloubení (luxace) kloubní hlavice násilím opustí částečně nebo úplně kloubní jamku a nevrátí se do původní polohy. Kloubní pouzdro se poškodí, natrhnou se vazy a v kloubu a jeho okolí vzniká mohutný krevní výron a otok. Příznakem je deformace kloubu, bolest, otok, krevní výron, vynucené držení, ztráta pohyblivosti (samovolný pohyb není možný, při pokusu o násilný pohyb je cítit tzv. pružinový odpor), časté jsou další komplikace (poranění cévy nebo nervu), nebezpečí šoku hrozí u luxace kyčle. PP znehybnění kloubu ve vynucené poloze (kosti nad i pod kloubem) a transport k odbornému ošetření. Přetržení Achillovy šlachy - při úraze je slyšitelný zvuk jakoby prasknutí větvičky až po silný třesk, pichlavá bolest, nemožnost odrazu ze špičky při chůzi, utržený lýtkový sval se postupně zkracuje. PP - vyloučit námahu této končetiny, chlazení, nejíst a nepít (je nutná operace), transport k odbornému ošetření. 56

8 Poranění kostí končetin zlomeniny Ke všem zraněním se zduřelím (tj. otokem), bolestí a úhlovou deformací se přistupuje jako ke zlomenině. Při dokonalé fixaci se kost na končetinách znehybní přes dva sousední klouby. Obrázek č. 11.: Fixace končetiny (15, s. 28) Otevřená zlomenina - kůže je poraněna násilím zvenčí nebo kostním úlomkem zevnitř, kost ční z rány (raněný je ohrožen infekcí). Obrázek č. 12: Otevřená zlomenina holenní kosti (15, s. 27) PP kostní úlomek sterilně obložit a překrýt sterilním obvazem tak, aby úlomek nebyl stlačován do rány, potom kost opatrně znehybnit. Krytá zlomenina - změna tvaru nebo nepřirozená poloha zraněného, normální pohybová činnost je omezená nebo nemožná, neobvyklá pohyblivost v místě předpokládané zlomeniny, pohmatová a pohybová bolest v místě předpokládané zlomeniny se postupně zvětšuje, při poranění velkých kostí poměrně rychlý vývoj šoku. PP znehybnění poraněné kosti. Došlo-li ke změně tvaru poraněné kosti, znehybnit ji v tomto tvaru. Nikdy se nesnažit kost rovnat a napravovat. 57

9 Zlomeniny žeber - bolesti při dýchání, povrchní a zrychlené dýchání, někdy dušnost, zraněný má bolesti při pohybu, bolestivě reaguje při lehkém bočním nebo předozadním stisknutí hrudníku. PP znehybnění hrudníku elastickým obinadlem od pasu do podpaží (vždy při výdechu), po uklidnění transport pokud možno v sedě. Zlomeniny pánevního okruhu - intenzivní bolest při pohybu dolních končetin, omezení pohybu především v kyčelních kloubech, bolestivá reakce při tlaku na stydkou kost nebo na lopaty kyčelních kostí, rychlý rozvoj šoku. PP poloha naznak s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a kyčlích, dobře podloženými pod bérci, protišoková opatření a přivolání RZP. Poranění páteře každá poúrazovou bolest páteře se musí ošetřovat jako poraněná páteř. Mravenčení, necitlivost kůže a poruchy hybnosti jsou příznaky poranění míchy. PP poraněným pokud možno nepohybovat, přikrýt a vyčkat příjezdu odborné pomoci. Je-li třeba postiženého přenést, potom nejlépe na tvrdé podložce, na kterou se šetrně přesune v té poloze, ve které byl nalezen, případně ho velmi šetrně uložit na záda Krvácení Krvácení se rozlišuje podle: intenzity malého rozsahu, velkého rozsahu; druhu tepenné, žilní a vlásečnicové; směru projevu zevní, vnitřní a z přirozených otvorů těla. Krvácení zevní Tepenné - z rány rytmicky (souběžně s tepem) silně vytéká až stříká jasně červená krev. PP postiženého okamžitě položit, pouze při menším krvácení (např. na hlavě nebo dolní končetině) se může posadit. Krvácení ihned poté zastavit jedním z následujících způsobů: - holými prsty v ráně; - tlakem přes kapesník, gázu, sterilní tkaninu, rukavice apod.; - stisknutím přívodní tepny v tlakovém bodě; - následně tlakovým obvazem. Ve zvoleném způsobu stavění krvácení je důležité pokračovat až do příjezdu RZP. Zaškrcovadlo se používá jen zcela výjimečně v případech, kdy nelze použít žádný z předchozích způsobů (úrazová amputace apod.), občas se na krátkou dobu uvolní. Žilní - z rány vytéká pomalu tmavě červená krev, která může i vystřikovat, ale ne v rytmu tepu. 58

10 PP krvácející část těla se zvednout nad úroveň srdce, uvolnit tísnící části oděvu a na ránu přiložit sterilní tlakový obvaz. Jde-li o krvácení z končetiny, znehybnit ji. Pokud by tlakový obvaz začal prosakovat, zpravidla se nesnímá, ale přikládá se další tlaková vrstva. Vlásečnicové drobné krvácení, např. při škrábnutí, oděrkách nebo mělkých řezných ranách. Z poraněného místa vystupují drobné krůpěje krve, které pomalu splývají a přetékají přes okraj rány. PP dezinfekce a překrytí sterilním krycím obvazem nebo náplastí. Slabší krvácení se obvykle samo zastaví díky srážení krve. Obrázek č. 13: Tlakové body (15, s. 12) Tlakové body - spánkové, lícní, krční, podkličkové, pažní, břišní, stehenní. Krvácení vnitřní Postižený krvácí do některé tělní dutiny, do kloubů nebo tkání. K podezření na vnitřní krvácení nás vede: mechanizmus úrazu (tupé údery do břicha při uvolněných břišních stěnách, zlomenina pánevního okruhu, zlomenina dlouhých kostí, mnohočetné zlomeniny); předchorobí (žaludeční vřed, těhotenství apod.). Příznaky velkých krevních ztrát: únava, celková slabost, malátnost, spavost, časté zívání; bledost, chladné krajové části těla, studeně zvlhlý obličej a ruce; zrychluje se a slábne tep, až je hmatný jen na velkých tepnách; zrychluje se dýchání, stává se povrchním; 59

11 v důsledku nedokrvenosti mozku dochází při posazení k mrákotám, později postižený i v leže upadá do bezvědomí provázeného křečemi, příp. pomočením nebo pokálením při rychlé a velké krevní ztrátě dochází brzy k nevratné zástavě krevního oběhu a ke smrti postiženého. PP protišoková poloha se sníženou hlavou a zvednutými končetinami, pevně ovinuté dolní končetiny od konečků prstů k tříslům nebo z nich rukama vymasírovat krev a pod třísly je zaškrtit. Další protišoková opatření a přivolání RZP. Krvácení z přirozených otvorů těla Krvácení z nosu Úrazové v bezvědomí stabilizovaná poloha na straně krvácející nosní dírky, odsávací obvaz. Úrazové při vědomí poloha v sedě, odsávací obvaz. Neúrazové postiženého posadit, předklonit mu hlavu a stisknout nosní křídla alespoň na 5 minut. Krvácení se může omezit přikládáním studených nebo ledových obkladů na čelo, na zátylek a krk. Může se také použít fibrinová pěna (Gelaspon), která podporuje srážlivost krve. Krvácení z ucha (zvukovodu) vyskytuje se při poranění hlavy. PP lehce přiložit krycí obvaz s dostatečnou sací vrstvou a postiženého uložit na stranu krvácejícího zvukovodu, zajistit zdravotnickou pomoc. Krvácení z úst Po vytržení zubu nevyplachovat, tampon na cca 30 minut, příp. Gelaspon. Po vytržení mandlí transport na specializované oddělní nemocnice (ORL), zásadně v sedě, předkloněná hlava, krev nepolykat. Vykašlávání krve poloha v sedě nebo v polosedě, absolutní klid, studené nebo ledové obklady kolem celého hrudníku, urychlený transport do nemocnice. Zvracení krve lehce podložit hrudník, dolní končetiny pokrčené v kolenou a kyčlích, podloženými tak, aby se paty nedotýkaly podložky. Studené nebo ledové obklady na nadbřišek. Krvácení z konečníku Jasně červená krev na stolice nebo krvácení těsně po stolici - na konečník přiložit odsávací obvaz. Tmavá krev místo stolice nebo melanea (dehtovitě černá stolice) úlevová poloha s pokrčenými dolními končetinami v kolenou a kyčlích, podloženými tak, aby se paty nedotýkaly podložky. Studené obklady na břicho a nadbřišek, okamžitý transport do nemocnice. 60

12 Krvácení z močové trubice PP poloha na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Studené nebo ledové obklady na podbřišek nebo na bederní krajinu. Nutná je lékařská pomoc, při současných bolestech způsobených ledvinovou kolikou volat RZP. Krvácení z rodidel Střední a malé krvácení (hormonální poruchy, potrat, nádorová onemocnění apod.) poloha na zádech s podloženou pánví asi cm nad podložkou. Rodidla překrýt sterilním mulem a vysokou vrstvou buničiny nebo vaty, stehna překřížit. Studené a ledové obklady na podbřišek. Volat lékařskou pomoc Tepelná poranění Úžeh Vzniká přímým dlouhodobým působením slunečních paprsků na nechráněné části těla, zejména hlavu. Příznaky se mohou dostavit i několik hodin po působení slunce bolesti hlavy, závratě, zvracení, průjmy, zrychlené dýchání a zrychlený tep, u dětí vysoká teplota spojená s třesavkou, zčervenání kůže až vznik drobných puchýřků. PP uložit do stínu ve vodorovné poloze, studené obklady, dostatek studených nápojů. U dětí při horečkách lékařské ošetření, u dospělých léky snižující tělesnou teplotu (Acylpyrin nebo Paralen), studené obklady na postiženou kůži. Na popáleniny přikládat studené obklady. Ve většině případů u dospělých není nutná lékařská pomoc. Přehřátí úpal Stav, kdy dochází k selhání termoregulačního mechanizmu(organismus se přehřívá). Příčiny: vnitřní nadměrná tvorba tepla, např. při intenzivní fyzické zátěži, vystupňovaná funkce štítné žlázy, nedostatek tekutin a solí k tvorbě potu; vnější prostředí s nadměrnou vlhkostí, teplota nad 35ºC spojená s vlhkostí, těsné pracovní prostory a oblečení; nejčastější kombinací je spojení vnitřních a vnějších příčin. Příznaky v horkém a vlhkém prostředí se organismus potí, ale vlivem nadměrné vlhkosti se pot neodpařuje. Celý povrch těla je pokryt lepkavým potem. Celková malátnost, bolesti hlavy, nucení ke zvracení, křeče v lýtkách. Tep je velmi rychlý a mělký, tvář bledá až našedlá. Tělesná teplota stoupá, později se dostavují křeče, ztráta vědomí. Může dojít i k smrti při celkové selhání dýchání a krevního oběhu. PP vyvést (vynést) postiženého do chladnějšího prostředí, vyvětrat, popř. udělat průvan. Uvolnit oděv, hlavu obložit studenými obklady. Chladit zevně (chladná sprcha nebo koupel, cca 20 22ºC, ne méně), je-li postižený při 61

13 vědomí chladit i vnitřně, podávat studené nápoje. Při bezvědomí zajistit životní funkce, stabilizovanou polohu, zevní chlazení, lékařskou pomoc. Podchlazení Postupné snižování normální tělesné teploty až do ztráty vědomí, zpomalení - při déle trvajících vážnějších případech až zastavení životně důležitých funkcí, které může způsobit i smrt postiženého. Příčiny: vnější pobyt v mrazivém vlhkém prostředí s ostrým větrem, pobyt ve vysokých horách nebo studené mořské vodě apod.; vnitřní oslabení organizmu námahou, únavou, vyčerpáním, nedostatečnou výživou, úrazem, chorobou, apod. Příznaky - na začátku únava, malátnost, pocit beznaděje, který postupně přechází do euforie. Postižený usíná zcela bezstarostně, v první fázi má příjemné sny, později spánek přechází do bezvědomí. V tomto bezvědomí postižený téměř nedýchá (4 5 povrchních dechů za minutu) a má zpomalený tep (40 50 za minutu). PP co nejrychleji postiženého přenést do tepla, nutnost verbální komunikace. Při poruchách vědomí ihned umělé dýchání, zajistit i během transportu do tepla. Po probrání z bezvědomí podávat horké nápoje s obsahem cukru (např. oslazené mléko), kalorické potraviny (čokoláda). Důležité je podchlazeného ohřívat postupně (přidávání oděvů, fyzická aktivita, teplá místnost, teplá voda apod.). Přivolat RZP podle závažnosti celkového stavu, při bezvědomí vždy. Popáleniny O závažnosti popáleniny rozhoduje její rozsah, hloubka, dále věk a zdravotní stav postiženého. Rozsah popálené plochy je možné odhadnout, dlaň člověka je cca 1% povrchu jeho těla. Popáleniny nad 15 % (u dětí nad 10 %) povrchu těla ohrožují postiženého šokem. Obrázek č. 14: Procentuální odhad popálení těla (15, s. 24) 62

14 Hloubka dělí se na 3 stupně: I. stupeň zarudnutí kůže; II. stupeň zarudnutí kůže provází tvorba puchýřků a čirým nebo krvavým obsahem, silně palčivá bolest; III. stupeň tkáň je odumřelá, nažloutlá až hnědočervená, kůže je suchá, tvrdá, na dotek necitlivá; popálenina může sahat různě hlouboko, kromě kůže může být postihnout i svalstva a kosti. Věk a zdravotní stav postiženého citliví jsou malé děti a starší lidé, dále lidé jakýmkoliv způsobem oslabení, především trpící chronickým onemocněním dýchacího nebo oběhového ústrojí. PP maximálně zkrátit působení tepla, na hořící osobě co nejrychleji uhasit oděv. Popáleniny v obličeji chladit přikládáním studených obkladů, ostatní popáleniny ponořením do chladné vody. Chlazení by mělo trvat tak dlouho, pokud postiženému přináší úlevu. U popálenin nad 15 % povrchu těla chladit jen obličej a genitál (jsou-li popáleny). Z poraněné plochy odstranit co nejdříve prstýnky, hodinky, pásky a stahující části oděvu. Při popálení jakoukoliv horkou hmotou (asfalt, umělé hmoty apod.) tuto ulpívající hmotu neodstraňovat, totéž platí i o přiškvařené části oděvu. Po ukončení chlazení udržovat popáleninu ve sterilních podmínkách, na puchýře a nekrotické tkáně přikládat sterilní obvaz (nepřitlačovat), nikdy obvaz vláknitý či chlupatý, neaplikovat masti nebo zásypy. U popálenin nad 15 % těla (u dětí nad 10 %) provádět protišoková opatření, volat RZP a snažit se zabránit uniku tepla. Podávají se tekutiny. Omrzliny Nejčastěji omrzají uši, nos, ústa, tváře a prsty na končetinách. Podobně jako popáleniny se dělí podle hloubky do stupňů. I. stupeň kůže nejprve palčivě bolí, potom zbělá a stane se necitlivou, po ohřátí postižené místo zrudne, svědí a otéká. 63

15 II. stupeň vznikají puchýře naplněné krví, následuje mohutný otok a modročervené zbarvení kůže, intenzivní bolest, omezení hybnosti a ztráta citlivosti. III. stupeň kůže i v teple zůstane necitlivá, je bledá až namodrale zbarvená (při hlubokých omrzlinách až černá), chladná, v okolí jsou často puchýře, může dojít až k odumření tkáně. Jedná se o ložiskové odumření povrchových tkání. IV. stupeň dochází k odumření hlubokých tkání (např. svaly). PP nejprve přerušit působení chladu, omrzlá místa co nejrychleji zahřát (aktivním pohybem končetin, jejich vložením do podpaží nebo třísel apod.). Postiženého dopravit co nejrychleji do teplé místnosti, a celkově jej zahřívat horkými nápoji a zabalením do nahřátých pokrývek. Omrzlá místa ponořit do vody mírně teplé 37 40ºC, teplou vodu je třeba stále doplňovat, protože se ochlazuje. Na omrzlé části obličeje přikládat teplé obklady. Ohřívání by mělo trvat tak dlouho, až se omrzlá místa dostatečně prohřejí. Potom se jemně osuší a u vážnějších postižení se překryjí sterilním obvazem (puchýře odsávacím). Při transportu k odbornému ošetření postižená místa dobře zajistit proti druhotnému omrznutí. Chemická poranění (popáleniny): Palčivá bolest kůže, která může být potřísněná, zarudlá, může se slupovat nebo tvořit puchýře. PP poleptaný oděv ihned namočit a následně odstranit. Přitom pozor na další poleptání postiženého nebo zachránce. Poleptaná místa se důkladně omývají proudem vody, potom neutralizačním roztokem. Poleptanou kůži překrýt sterilním obkladem. Popálené oči vymývat proudem vody až do lékařského ošetření, vodu lít do vnitřního koutku oka tak, aby vytékala zevním koutkem. Došlo-li k vypití žíraviny, vypláchnout nejprve několikrát ústní dutinu, potom dát postiženému vypít studenou vodu nejlépe se 4 5 rozpuštěnými tabletami absorpčního uhlí ( živočišné uhlí ). Nevyvolávat zvracení! Kyseliny - tmavá barva postiženého místa (omýt mýdlovou vodou, alkalickou minerálkou, roztokem jedlé sody), při poleptání louhy je vhodný slabý roztok octa nebo kyseliny citrónové. Při bezvědomí zahájíme resuscitaci a voláme RZP Poruchy životně důležitých funkcí Bezvědomí Vzniká z mnoha příčin, které se mohou kombinovat. U postiženého vždy počítat se závažnou poruchou mozkových funkcí a s přímým ohrožením života. Příčinou bezvědomí může být poškození mozku při poranění hlavy, poruchy krevního zásobení mozku (mdloba, mrtvice, šok), předávkování uspávacími nebo uklidňujícími léky, otrava plyny, jedy, selhání dýchacích funkcí, selhání srdeční činnosti, metabolické poruchy (např. neléčená nebo špatně léčená 64

16 cukrovka, selhání ledvinových nebo jaterních funkcí) a tepelné vlivy (přehřátí, podchlazení apod.). Bezvědomí může být různě hluboké: somnolence postižený reaguje na oslovení a je snadno probuditelný; sopor postižený nereaguje na oslovení, ale reaguje na bolestivé podněty; koma hluboké bezvědomí, postižený nereaguje na oslovení ani na bolestivé podněty. V hlubokém bezvědomí chybí obranné reflexy, postižený je akutně ohrožen na životě udušením z blokády dýchacích cest zapadlým kořenem jazyka nebo cizími předměty (umělý chrup, krev, zvratky, hleny, písek, bláto apod.). PP okamžitě uvolnit dýchací cesty (vyčistit ústa, zaklonit hlavu). Zjistit, zda postižený dostatečně dýchá, jinak zahájit umělé dýchání z plic do plic. Vyšetřit zraněného, zda se nejedná o větší krvácení nebo o otevřené poranění hrudníku (tyto smrtelné komplikace je třeba urychleně ošetřit). Pak provést podrobnější vyšetření a ošetření (např. znehybnění zlomenin) a uložit zraněného do stabilizované polohy, do příjezdu RZP kontrolovat dýchání a krevní oběh. Obrázek č. 15: Stabilizovaná poloha (6, s. 36) Dušení Nejčastější příčiny dušení jsou neprůchodnost dýchacích cest ( ucpání, tekutina, stlačení průdušnice, onemocnění nebo poranění plicní tkáně a hrudní stěny), stavy ovlivňující mozek a nervy řídící dýchání, poranění nebo onemocnění centrální nervové soustavy (CNS). Dalšími příčinami může být náhlá zástava krevního oběhu, otrava nebo změny složení vdechovaného vzduchu (nedostatek kyslíku, nahromadění CO2, zamoření nedýchatelnými nebo jedovatými plyny), alergie, astma. Příznaky: 65

17 není slyšet ani necítit proudění vzduchu při dýchání; vymizely dýchací pohyby hrudníku a nadbřišku; cyanóza - modré zbarvení kůže koncových částí těla (prsty, uši) a sliznice. PP uvolnit dýchací cesty, postiženému otočit hlavu do strany, vyčistit ústní dutinu. Pokud nezačne postižený dýchat, ihned zahájit umělé dýchání z plic do plic a to metodou: z úst do úst z úst do nosu - pokud je znečištěná nebo zraněná dutina ústní (např. chybí zuby a nejsme si jistí průchodností) z úst do úst a nosu současně (většinou u malých dětí). V prvé řadě zajistit u postiženého záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a otevření úst. Umělé dýchání (tzv. resuscitaci dýchacích funkcí) zahajujeme vždy 2 hlubokými vdechy. Potom zkontrolovat pohmatem na krční tepně, zda funguje krevní oběh. V případě, že tep je hmatný, pokračovat v umělém dýchání rychlostí 12 až 14 vdechů za minutu u dospělých a větších dětí. Do menších dětí dýchat rychleji a menší množství vzduchu (u novorozenců a kojenců až 40 x za minutu jen obsah nafouknutých úst). Vždy počkáme na výdech (pokles hrudníku). Trvání umělého dýchání je do spontánního obnovení dechu. V průběhu se kontroluje dech poslechem nad ústy, položením dlaně na hrudník a břicho, ebeny přiložením hřbetu ruky před ústa resuscitovaného. Je-li umělé dýchání účinné, vzduch do postiženého vniká lehce, hrudník se zvedá a klesá, postupně se barva postiženého normalizuje. Pokud je tep nehmatný, je třeba provést PP jako při zástavě krevního oběhu. Pomůcky: resuscitační rouška, vzduchovod, dýchací vak. Náhlá zástava krevního oběhu Příčiny zástavy krevního oběhu jsou: prvotní selhání srdeční činnosti (infarkt, zasažení elektrickým proudem, poranění srdce); druhotné dušení. Příznaky bezvědomí, stav bez dechu (někdy zpočátku lapavé dýchání), nehmatný tep na velkých tepnách, mrtvolná bledost, většinou rozšířené zornice nereagující na světlo (tento příznak není rozhodující a může chybět). Po zástavě oběhu nastane ztráta vědomí již za 6-12 sec., zástava dechu po sec. PP okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce vždy v kombinaci s umělým dýcháním 5 vdechů z úst do úst na úvod, dále masáž hrudníku ruce na sebe, dlaň položit na dva prsty nad mečíkovitý výběžek hrudní kosti. Hrudní kost stlačovat u všech věkových skupin rychlostí asi 100 stlačení za minutu, pouze u novorozenců 120 stlačení za minutu. Aby masáž byla účinná, musí 66

18 hrudní kost poklesnout u dospělých a větších dětí o 4 5 cm, u kojenců a novorozenců o 2 cm. Poměry stlačování a dechů jsou: dospělý - 15 stlačení oběma rukama na 2 vdechy; dítě (1-8 let) - 5 stlačení hranou jedné ruky na 1 vdech; kojenci do 1 roku - 3 stlačení dvěma prsty či zkříženými palci na 1 vdech. Vždy po čtyřech cyklech je nutné zkontrolovat, zda došlo k obnovení krevního oběhu. Je-li resuscitace účinná, barva postiženého se zlepšuje, při každém stlačení hrudi je hmatný tep na krční tepně, zornice se zužují, popř. reagují na světlo. Resuscitaci jsme povinní zahájit vždy (bez ohledu na věk postiženého) s výjimkou: úrazů, které jsou na první pohled neslučitelné se životem; jde-li o člověka, o němž víme, že byl nevyléčitelně nemocný a smrt se u něho očekávala; objeví-li se jisté známky smrti (posmrtné skvrny, ztuhlost). Resuscitaci ukončíme jen v těchto případech: obnovení základních životních funkcí; předání postiženého lékaři; vyčerpání záchrance. Příklad tonutí: Příznaky po vytažení z vody: zduřelé šedomodré rty a ušní boltce. PP - postiženého otočit na bok, vyčistit dutinu ústní a zahájit KPCR. Větší šance je při podchlazení organizmu, kdy je zpomalen metabolizmus a opožďuje se nastupující odumírání mozku. Úraz elektrickým proudem Účinek elektrického proudu se objeví jednak místně s popáleninami, ale zejména celkově (účinky elektrické energie na organismus). Vyskytuje se bezvědomí, šok, křeče, zástava dechu a krevního oběhu. Stejné následky má i zasažení bleskem. Technická PP (důležitá pro vlastní bezpečnost): přerušení elektrického proudu (vypnutím jističe, vytažením přívodu ze zásuvky, případně přerušením nebo odsunutím vodiče izolovaným nářadím apod.); zajištění postiženého proti pádu. Zdravotnická PP: péče o základní životní funkce, při šoku protišoková opatření; ošetření popálenin; vždy volat odbornou pomoc, lékařské vyšetření je nutné i po delší době (nebezpečí oběhových poruch). Oběšení a uškrcení 67

19 Příčinou okamžitého bezvědomí je většinou nedokrevnost mozku způsobená zastavením průtoku krve krčními tepnami. Jen v minimálním procentu případů dojde k poranění dýchacích cest, příp. krční míchy. Technická PP: okamžitě uvolníme škrtící předmět; zajištění postiženého proti druhotnému poranění - pádu. Zdravotnická PP: je-li postižený v bezvědomí, pečujeme o volné dýchací cesty, dýchání a krevní oběh, voláme RZP; je-li postižený při vědomí transport do zdravotnického zařízení. Otrava oxidem uhelnatým Příznaky bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, zrůžovění sliznic a kůže, zrychlení tepu, rozšíření zornic, slabost (zejména dolních končetin), spavost, ztráta vědomí, zástava dýchání a oběhu (neprojevuje se cyanóza). PP postiženého okamžitě vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí, zástavě dýchání nebo zástavě krevního oběhu obvyklý postup (viz. výše). Vždy přivolat odbornou pomoc Šokové stavy Šok je stav vážného ohrožení života, který se vyvíjí jako odezva organizmu na závažný, většinou škodlivý náhlý podnět. Podstatou šoku je selhání krevního oběhu ve tkáních životně důležitých orgánů. Průtok krve zajišťující výživu tkání je náhle snížen, nabídka kyslíku v poměru ke spotřebě je nedostatečná. Proto nejsou živiny v tkáních řádně přeměňovány a v tkáních se hromadí zplodiny látkové přeměny. Následkem jsou závažné funkční a strukturální změny v postižených tkáních, které mohou vést ke smrti i v případě, kdy sama vyvolávající příčina nebyla smrtelná, např. při zasypání apod. Příčiny: velká ztráta krve, těžká dehydratace (odvodnění) organismu (např. po opakovaném úporném zvracení nebo průjmech), těžký úraz, srdeční infarkt, úraz elektrickým proudem, prudká infekce (sepse), alergické reakce, zánět pobřišnice atd. Příznaky: 1. fáze postižený je neklidný, naříká na bolest, má zimnici. Je bledý, okrajové části těla má studené a pokryté studeným potem. Tep má lehce zrychlený (80 90 za minutu), dobře hmatný i na zápěstí. 2. fáze postižený se začne na celém těle potit studeným lepkavým potem, objeví se cyanóza. Neklid přechází v prohlubující se apatii a bolest ustupuje, mohou se objevit pocity nesnesitelné žízně. Zrychluje se a slábne tep ( za minutu), zrychluje se dýchání a stává se povrchním. Prohlubuje se cyanóza, může dojít ke zvracení. 3. fáze tep je velmi rychlý, často nepravidelný, hmatný jen na velkých tepnách. Dýchání je velmi rychlé a povrchní. Postižený je utlumený, 68

20 reaguje jen na bolestivé podněty, upadá do bezvědomí a rychle následuje zástava krevního oběhu. PP zastavení všech krvácení, zajištění dostatečné plicní ventilace, uklidnění sebe i postiženého. Získání důvěry a zajištění co největšího klidu v okolí. Ošetření všech poranění a znehybnění poraněných končetin. Protišoková poloha, popř. zvednout dolní končetiny až kolmo k zemi. Zabránit podchlazení i přehřátí. Tišení žízně otíráním rtů a obličeje rouškou, zásadně nepodávat žádné tekutiny. Postiženým pohybovat co nejméně a co nejšetrněji, nesvlékat jej. Volat RZP Poranění vnitřních orgánů Mozkolebeční poranění Tato poranění postihují lebeční kryt nebo mozek a jeho cévy (často obojí). Krytá poranění mozku Otřes mozku (komoce) bezvědomí od několika sekund do 30 minut, reverzibilní (vratná) ztráta paměti, po návratu vědomí neklid, bolesti hlavy, nevolnost, závratě a zvracení, u dětí i spavost. Často zrychlený tep, mělké dýchání. Případné dušení bývá vždy způsobeno blokádou dýchacích cest. Zhmoždění mozku (kontuse) bezvědomí delší než 30 minut, zrychlené, přerušované dýchání až zástava dýchání, zpomalený nepravidelný tep, možná je i zástava krevního oběhu. Po návratu vědomí neklid, reverzibilní ztráta paměti, bolesti hlavy, ložiskové příznaky. Mohou být i křeče. Stlačení mozku (komprese) dochází k němu krevním výronem do dutiny lební (nitrolebním krvácením) nebo vpáčeným úlomkem při zlomenině lební kosti. Typická je dvoufázovost i s odstupem několika dnů. V první fázi příznaky komoce. Po probrání z bezvědomí (postižený se z něj nemusí probrat) bolesti hlavy, objeví se ložiskové příznaky. Postižený začne být malátný, spavý, potíže se prohlubují a opět může upadat do bezvědomí, které se stále prohlubuje. Tep a dýchání se zpomalují. Později dochází k poruše dýchání a posléze k zástavě krevního oběhu. Jedna strana těla může být ochrnuta. PP při bezvědomí uvolnění dýchacích cest, stabilizovaná poloha, zajištění nebo kontrola základních životních funkcí. Po návratu vědomí vodorovná poloha postiženého s mírně podloženou hlavou a horní polovinou trupu, klid. Do příjezdu RZP nenechat postiženého bez dohledu. Otevřená poranění mozku Rána pronikající do mozku současně jsou poraněny měkké pokrývky lebky, zlomená některá z kostí lebky a obaly mozku. U každé rány na hlavě brát v úvahu možnost pronikajícího poranění, a proto vždy volat RZP. 69

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TONUTÍ A KŘEČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Bc. Höferová Hana TONUTÍ A KŘEČE Vypracovala: Bc Höferová Hana TONUTÍ

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě První pomoc Slezská univerzita v Opavě Poškození teplem, chladem Popáleniny poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením Dělení termické

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Traumatologický plán - plán první pomoci

Traumatologický plán - plán první pomoci Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Náměstí B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, Č.j.: 14/2012 Jar Platnost od: 14. 9. 2012 Nahrazuje: TP ze dne 9. 4. 2010 Obsah : 1. Priority

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání

Stabilizovaná poloha. Umělé dýchání Stabilizovaná poloha Jejím cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest, umožnit volné dýchání, vyčištění horních dýchacích cest a zamezit případnému vdechnutí zvratků. 1. Sundáme postiženému brýle 2.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více