VEREJNOPRAVNISMLOUVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEREJNOPRAVNISMLOUVA"

Transkript

1 v " VEREJNOPRAVNSMLOUVA o PROVEDENÍ STAVBY císlo jednací: 02/330/031884/1068/37/2013/Kub uzavrená v souladu s ustanovením dle 116 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), dle 18e vyhlášky c.503/2006 Sb. o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení a 161 až 168(vyjma 167 odst. 3) zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znení. Clánek. SMLUVNÍ STRANY 1. Správní orgán: Mestský úrad Kromeríž, stavební úrad Velké námestí 115, Kromeríž zastoupený: ng. Miloš Prudil, vedoucí stavebního úradu (dále jen" stavební úrad) na strane jedné 2. Žadatel: Psychiatrická lécebna v Kromeríži Havlíckova1265/46, Kromeríž76701 C : TRETÍ OSOBY zastoupena: MUDr. Petr Možný, reditel (dále i" stavebník") na strane druhé Tato Verejnoprávní smlouva se prímo dotýká práv níže uvedených tretích osob, které by byly úcastníky rízení podle 109 stavebního zákona, kdyby probíhalo stavební rízení. Toto právní postavení podle 109 stavebního zákona prísluší vedle stavebníka, vlastníka pozemku, na nichž má být stavba realizována dále pouze vlastníkum pozemku, které mají spolecnou hranici s predmetným stavebním pozemkem. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenejším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena: Psychiatrická lécebna v Kromeríži, Havlíckova 1265/46, Kromeríž 7670 ~ ) Clánek. PREDMET SMLOUVY V souladu s verejným zájmem a právními predpisy uzavírají smluvní strany verejnoprávní smlouvu, jej ímž predmetem je provedení stavby: Rekonstrukce pavilonu c. 8 v Psychiatrické lécebne v Kromeríži, areálu s významnou památkovou hodnotou dále jen "stavba" na pozemcích parc.c. 601/1 a 1411, vše v katastrálním území Kromeríž t Slrana 1 (celkem 9)

2 Popis!,.tavby : SO 01: Pavilon C.8 Zemní práce: Bude proveden výkop pro venkovní odvlhcení zdiva. Bourací práce: Budou provedeny tyto bourací práce: -vybourání stávající podlahy z betonové mazaniny a keramické dlažby vcetne podkladových konstrukcí v 1.A 2.NP - vybourání stávajících výplní otvoru (okna, dvere, zárubne) dle výkresové cásti -odsekání keramických obkladu -demontáž zarizovacích predmetu zn v 1. a 2. NP - vybourání zdených prícek v prostorách sociálního zarízení -vybourání stávajících anglických dvorku -demontáž podhledu v cásti 2. NP Odvlhcení zdiva: Bude provedeno vybourání stávajících okapových chodníku z betonu a bude provedeno vysekání drážky v obvodovém zdivu pro osazení okapového chodníku. Bude proveden rucní výkop podél obvodové steny. Bude proveden základ z prostého betonu t 200 mm, na který bude postavena obezdívka z plných pálených cihel t. SOmm. Tato obezdívka bude kotvena k obvodovému zdivu pomocí cihelných kotev. Z vnejší strany obezdívky na styku se zeminou bude obezdívka chránena ochrannou a hydroizolacní nopovou fólií s ochrannou geotextilií SOOglm2.Po provedení fólie bude proveden zhutnený zásyp. Poté bude provedeno osazení vetracích potrubí a bude zabetonován okapový chodník. Stávající anglické dvorky na severozápadní strane objektu budou vybourány. Kovové mríže budou s opatrností demontovány, repasovány, opatreny vhodným náterem a opetovne použity. Bude proveden výkop a provedena betonáž sten a zastropení. Povrchová úprava pohledových ploch bude provedena nanesením cementové malty a její vyhlazení dreveným hladítkem. Beton pro betonáž bude dle CSN en Zmena Z3 C30/37 XC4 XF. Podlaha bude provedena ve spádu k podlahovým vpustím. Podlahu bude tvorit betonová mazanina na šterkopískový podsyp. Povrch bude opatren cementovým gletováním. Oprava fasádv: Nefunkcní prvky na fasáde (roury, krycí plechy, vedení) budou demontovány. Bude provedeno otlucení nesoudržných vrstev omítky a bude provedeno vyškrábání spár zdiva. Poté bude podklad ocišten od prachových cástí. Pri cištení se nedoporucuje používat tlakovou vodu. Jako podklad bude použit vápenocementový postrik cihelného zdiva. Na tento postrik bude provedena vápenocementová nastavovaná jádrová vrstva. Po zavadnutí bude na jádrovou vrstvu provedeno nanesení strukturované zrnité vrstvy, prípadne bude provedena štuková vrstva. Pri provádení oprav režného soklu bude postupováno s obezretností tak, aby nedocházelo ke zbytecnému odstranování stávajících prvku. Pri opravách odpadlých, prípadne jinak poškozených cástí budou použity podobné prvky tak, aby byly rozmerove, barvou i texturou totožné s originálními prvky. Po doplnení bude provedeno prespárování soklu v místech oprav, prípadne v místech chybejícího spárování. Bude provedeno vybourání okenních a dverních výplní. Predpokládaný rozsah je patrný z výkresové cásti. V prípade, že pri repasi bude shledáno, že daný prvek je v takovém stavu, že oprava nebude možná, bude toto odsouhlaseno s pracovníky NPÚ. Ostatní prvky budou vyrobeny jakó verné kopie puvodních prvku. Pred osazením bude vždy vyroben jeden prvek daného typu a jeho tvar bude odsouhlasen pracovníky NPÚ. Náter bude proveden vhodným krycím náterovým systémem v bílém odstínu dle stávajícího náteru. Zasklení bude provedeno u venkovního krídla vakuovaným dvojsklem, vnitrní krídlo bude zaskleno jednoduchým sklem. Stávající jednoduchá kovová okna v terasách budou vybourána a nahrazena novými okny z hliníkových profilu, opatrených trojsklem. Sklo použité pri zasklení nových oken bude ciré bez rebexních prvku. Strana 2 (celkem 9)

3 Po vyzrání opravených cástí omítek bude proveden náter opravovaných cástí silikátovým náterovým systémem. Barevnost omítek je zvolena dle vzorníku NCS: -hladká omítka, podhled rímsy a aktivní prvky NCS- S 0500-N - strukturovaná omítka NCS-S 2500 N Strukturovaná omítka bude provedena s pridáním teženého kameniva frakce 4-8. Klempírské prvky fasády budou provedeny z titanzinkového plechu t. 0,7 mm v prírodním odstínu a budou provedeny dle CSN Stávající strešní žlaby a svody budou demontovány a po oprave fasády opet použity. Stávající nátery budou ošetreny- nesoudržné cásti budou odstraneny, bude provedeno ocištení povrchu a bude proveden nový náter. Barevný odstín bude shodný se stávajícím. Stávající mríže budou ponechány a bude provedena jejich repase. Po provedení prací na fasáde bude proveden náter. Prístrešek nad vstupem do 1.PP bude ponechán. Bude provedena demontáž stávajícího zasklení, odstranení stávajících tmelu, náteru apod. Dále bude proveden nový náter a nové zasklení drátosklem. Stejným zpusobem bude postupováno i u dalších prístrešku nad vstupy. Kovová okna v 1.PP budou repasována. Bude provedeno odstranení stávajících náteru, prípadné nové zasklení a bude proveden nový náter. Barevne budou kovové prvky na fasáde provedeny v šedém odstínu dle základní plochy fasády. Strešní konstrukce Bude provedena demontáž stávajících klempírských prvku a jejich soucástí. Stávající strešní žlaby vcetne jejich nosicu budou ponechány. Stávající strešní krytina bude vyspravena, budou prorezány, vysušeny a znovu opraveny výdute. Bude provedena tepelne izolacní vrstva z desek z minerálních vláken. 1. vrstva bude provedena z desek ORSL -To síle 80 mm, 2. vrstva bude položena krížem pres 1. vrstvu a bude provedena z desek ORSL-S o síle 60 mm. Na tepelneizolacní vrstvu bude položena podkladní geotextilie (300 glm2). Pred položením fohového hydroizolacního systému budou provedeny výtažné zkoušky pro urcení druhu a poctu kotev. Hydroizolacní vrstva bude provedena z mechanicky kotveného fohového systému. Klempírské prvky strechy budou provedeny z poplastovaného plechu. Na techto prvcích bude ukoncena hydroizolace. Strecha bude pochuzná pro údržbu a opravy ve smyslu CSN , c (nepochuzná strecha). Vnitrní úpravy Bude provedeno vyzdení nových prícek. Prícky výšky 2200 mm budou ukonceny betonovým vencem výšky 100 mm s vložením 2 prutu výztuže R 8. Podlahy a steny budou opatreny sterkovou hydroizolací. Hydroizolece bude provedena do výšky min. 300 mm, u sprchových boxu bude provedena hydroizolace na celou výšku sten. V prechodu podlaha- stena budou vloženy tesnící pásky. Obklady budou keramické, výšky budou dle výkresové dokumentace. Nároží budou opatrena rohovými lištami. Podlahy budou provedeny ve skladbe dle výkresové dokumentace. Opravy omítek budou provedeny z vápenocementové malty. Stávající malby budou odstraneny oškrábáním. Podklad bude vyspraven a budou provedeny nové malby. Pro malby bude použito malírské smesi s protiplísnovým úcinkem. Stávající vnitrní dvere budou repasovány, bude odstranen stávající náter a proveden nový. Kování bude zachováno. V místnostech c. 125, 126, 135, 136, 137 bude proveden sádrokartonový podhled s vloženou minerální tepelnou izolací t. 160 mm. V místnostech 206, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232 bude proveden zavešený sádrokartonový podhled. Strana 3 (celkem 9)

4 1001: Venkovní kanalizace Nove navržená venkovní kanalizace z pavilonu c. 8 je rešena jako jednotná a splaškové vody budou spolu s deštovými vodami odvedeny do stávající betonové šachty Š1 na stávající areálové kanalizaci ON 200. Nová deštová kanalizace je navržena v nových trasách a budou na ní provedeny nové spojovací a revizní šachty. Deštová voda je odvádena od venkovních strešních svodu a z nových sberných deštových žlabu do ležaté kanalizace. U strešních svodu budou tesne pod terénem umísteny nové lapace strešních splavenin s otocným kloubem a košem na splaveniny, žlaby budou spádovány do velkokapacitních vtoku s košem na hrubé necistoty a mechanickou zápachovou uzáverkou. Nové revizní šachty na kanalizaci se predpokládají v provedení plast prumeru 315 mm. Vstupy do šachet budou upraveny na úroven terénu. Poklopy budou použity kruhové litinové bez vetracích otvoru v plynotesném provedení. Nová spojovací šachta, do které bude zaústena i stávající splašková kanalizace z objektu bude z prefabrikovaných betonových dílu prumer 1000 mm. 1002: Venkovní úpravy Bude provedeno vybourání stávajících betonových obrubníku, betonové dlažby a stávajících povrchových betonových žlabu. Bourací práce budou provádeny rucne. Bude provedeno odstranení stávajících podkladních vrstev a bude upravena výšková úroven podloží. Budou provedeny nové zpevnené plochy z betonové plošné dlažby a nové betonové povrchové žlaby. Obrubníky budou betonové a budou uloženy do betonu s operou. Skladby jednotlivých povrchových úpravjsou zrejmé z výkresové dokumentace. Okapový chodník a plošná a dlažba budou provedeny ve spádu 1%. Bude provedeno urovnání travnatých ploch po provedení prací na ostatních cástech stavby a bude provedeno ozelenení techto ploch. Na stavbu je vydán územní souhlas spis. zn.: 02/328/027423/289/44/013/Kub ze dne s nabytím úcinnosti Clánek ill. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVBY 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené stavebním úradem, kterou vypracoval ng.vladimír Navrátil, CKAT Prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího povolení stavebního úradu, v tomto prípade se jedná o sepsání dodatku k této verejnoprávní smlouve, týkajícího se zmeny stavby pred dokoncením. 2. Se stavbou muže být zapocato, až bude uzavrená verejnoprávní smlouva o provedení stavby úcinná. 3. Stavebník zajistí vytycení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávneným. 4. Pri stavbe budou dodržena ustanovení vyhlášky c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádení staveb, a príslušné technické normy. Zejména: 5. CSN Provádenízdenýchkonstrukcí. CSN Zemní práce CSN Prostorová úprava vedení technického vybavení 6. Stavebník oznámí v dostatecném predstihu príslušnému stavebnímu úradu termín zahájení stavebních prací. 7. Stavba bude provádena stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnenou k provádení stavebních nebo montážních prací jako predmetu své cinnosti podle zvláštních predpisu. Doklad o oprávnení vybrané firmy bude stavebnímu úradu predložen nejméne 15 dnu pred zahájením prací. Strana 4 (celkem 9)

5 8. Pri provádení stavby je nutno dodržovat predpisy týkající se bezpecnosti práce a technických zarízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 9. Pri kladení kabelu musí být dodrženy bezpecnostní vzdálenosti v soubehu a križování s ostatními inženýrskými sítemi ve smyslu CSN Stavba bude dokoncena do Pred zahájením stavby bude na viditelném míste u vstupu na stavenište umísten štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile bude uzavrena verejnoprávní smlouva o provedení predmetné stavby. Štítek musí být chránen pred povetrnostními vlivy, aby údaje na nem uvedené zustaly citelné a ponechán na stavbe do vydání kolaudacního souhlasu. 12. Stavebník je povinen mít na stavbe k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádení stavby. Na stavbe bude rádne veden stavební deník s predepsanými údaji. 13. Pri stavbe a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s predpisy na úseku odpadového hospodárství. 14. Budou respektovány hlukové limity dané Narízením vlády c. 272/2011 Sb. o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací a obcanský zákoník a obecné závazné vyhláš~ Mesta Kromeríže c. 7 o ochrane nocního klidu a regulaci hlucných cinnosti. 15. Pri provádení prací budou ucinena taková bezpecnostní opatrení, aby byla stavba zabezpecena proti úrazu tretích osob. 16. Stavebník oznámí stavebnímu úradu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: a)kontrola uložení venkovní kanalizace b)záverecná kontrolní prohlídka 17. Podle 122 stavebního zákona lze stavbu užívatjen na základe kolaudacního souhlasu. 18. Žadatel se zavazuje dodržet podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádreních:.1 Mestský úrad Kromeríž, Velké námestí 115, Kromeríž, MeUKM/011802/2013/0135/13- Koordinované závazné stanovisko ze dne c.j. Mestský úrad Kromeríž obdržel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro úcely stavebního rízení k dokumentaci stavby "Rekonstrukce pavilonu c.8 v Psychiatrické lécebne v Kromeríži, areálu s významnou památkovou hodnotou", umístené v kat. území Kromeríž na pozemku p.c. 601/1. Mestský úrad Kromeríž jako príslušný dotcený orgán verejné správy v rámci výkonu prenesené pusobnosti podle 61 písmo c) a 66 zákona c. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení), v rízení vedeném podle 4 odst. 7 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu a v souladu s 149 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., Správní rád, v platném znení, vydává jednotlivá závazná stanoviska k ochrane dotcených verejných zájmu, které hájí na základe: zákona c.254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu, 106 odst. 1 a 104 odst. 9 -dále jen "vodní zákon" Vodoprávní úrad s dokumentací souhlasí. zákona c.185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu, 71 písmo k) a 79 odst. 4 a 5 -dále jen "zákona o odpadech" S dokumentací souhlasíme. zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu 25 odst. 1 a 29 odstavec 2 písmena b) Stavební úrad, oddelení územního plánování a státní památkové péce príslušný k vydání závazného Strana 5 (celkem 9)

6 ..J stanoviska dle 25 odst. a 29 odst. 2 písmene bl zák. c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci v platném znení dále jen "památkový zákon"l, vydává podle 14 odst. památkového zákona podklad c. 48 pro koordinované závazné stanovisko C. 135/l3: "Psychiatrická lécebna v Kromeríži - rekonstrukce pavilonu c. 8, Havlíckova ul. c. 1265, Kromeríž - stavební rízení", na pozemcích parc. c st. pl., 601/1 ost. pl., k. ú. Kromeríž, dle predloženého návrhu, priložených podkladu a priložené projektové dokumentace zpracované hlavním projektantem p. ng. Vladimírem Navrátilem, CKAT , ul. K. Svetlé c. 3377, Kromeríž, datace 12/2012, c. zak. 04/2012 je podle 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska státní památkové péce prípustná pri splnení následujících podmínek vlastníkem:. Pred opravou fasád pavilonu bude proveden pruzkum stratigrafie jednotlivých druhu omítek. 2. Velikost a tvar klempírských prvku bude shodný se stávajícím provedením techto prvku. 3. Historické interiérové prvky (napr. prosklené dverní výplne) budou zachovány a bude provedena jejich repase. 4. Nové drevené okenní výplne budou kopií puvodních. Vzdálenost roviny vnejšího zdiva od roviny okenního rámu bude kopírovat stávající stav. U vnejších drevených krídel oken bude vnitrní distancní rámecek izolacního dvojskla proveden v bílé barve. Povrchová úprava kovových rámu oken na verande bude v bílém odstínu. Kování bude provedeno ve vhodných historizujících formách. 5. Pri plánovaných opravách vnitrních rozvodu budou nové rozvody vedeny v maximální míre ve stávajících trasách. Prípadné nutné zásahy do historického zdiva budou minimální. 6. Mestskému úradu Kromeríž, stavebnímu úradu, oddelení územního plánování a státní památkové péce bude v predstihu oznámen tennín zahájení prací. Záver: Mestský úrad Kromeríž na základe výše uvedených dílcích závazných stanovisek dotcených orgánu s dokumentací stavby "Rekonstrukce pavilonu c. 8 v Psychiatrické lécebne v Kromeríži, areálu s významnou památkovou hodnotou" souhlasí. Behem provádení prací nesmí dojít k poškození stávající zelene a bude dodržována norma CSN c "Ochrana stromu, porostu a ploch pri stavebních pracích" a to zejména odstavec "Ochrana korenového prostoru pri hloubení stavebních jam ajiných hloubených výkopu". Tzn. že v blízkosti korenového systému bude výkop prováden rucne, koreny je nutno zacistit a zajistit, aby nedošlo k jejich zasychání. Predmetné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy, proto má-i se provádet stavební cinnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby prípravy stavby povinni tento zámer oznámit Archeologickému ústavu AV CR, a umožnit jemu nebo oprávnené organizaci provést na dotceném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústava oprávnené organizace jsou povinny pred zahájením archeologických výzkumu uzavrít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádet, o podmínkách archeologických výzkumu na nemovitosti (viz památkového zákona). O archeologickém nálezu, který nebyl ucinen pri provádení archeologických výzkumu musí nálezce nebo osoba odpovedná za provádení výkopových prací informovat Archeologický ústav AV CR, nebo nejbližší muzeum. Oznámení je treba ucinit bud' prímo nebo prostrednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo ( 23 odst. 2 památkového zákona). Dále je treba nález oznámit príslušnému stavebnímu úradu ( 176 odst. 1 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu v platném znení), a ucinit opatrení aby nález nebyl poškozen nebo znicen. Strana 6 (celkem 9)

7 Formulár pro splnení ohlašovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologický ústav AV Brno, v.v.i.: kde jsou uvedeny i další potrebné údaje k odeslání formuláre. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíne, Havlíckovo nábreží 600, Zlín, ze dne , c.j. KHSZL 03778/2013 Po zhodnocení souladu predložené dokumentace s požadavky predpisu v oblasti ochrany verejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíne toto stanovisko: S predloženou projektovou dokumentací pro uzavrení verejnoprávní smlouvy dle 116 odst. 2 zákona c. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu o provedení stavby:" Rekonstrukce pavilonu c. 8 v Psychiatrické lécebne v Kromeríži, areálu s významnou památkovou hodnotou " se souhlasí. V souladu s 77 veta tretí zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu, se souhlas váže na splnení techto podmínek: 1) Pred uvedením pavilonu c.8 do užívání musí být predložen protokol o analýze vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví CR c. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znení pozdejších predpisu, odebraného v míste spotreby odberovou skupinou a provedeného držitelem osvedcení o akreditaci, držitelem osvedcení o správné cinnosti laboratore nebo držitelem autorizace podle 83c) zákona c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších predpisu. 2) Pred uvedením pavilonu c.8 do užívání budou predloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodu pitné vody byly použity materiály urcené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodu teplé vody byly použity materiály urcené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví CR c. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky pricházející do prímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znení. 3) V prubehu rekonstrukce objektu budou veškeré stavební cinnosti provádeny a koordinovány tak, aby v chráneném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k prekracování hygienických limitu hluku ze stavební cinnosti stanovených v 12 odst. 6 a v príloze c. 3, cást B) narízení vlády CR c. 272/2011 Sb., o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací. Prubeh hlukove významných stavebních cinností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytne nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zarízení a náradí v bezvadném technickém stavu. Hasicský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kromcríž, Nerudova 450, Kromcríž 76701, ze dne , c.j. HSZL /KM-2013' Hasicský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotcený orgán státní správy na úseku požární ochrany ve smyslu ustanovení 26 odst. 2 písmo b) zákona c. 133/1985 Sb., o požární ochr~me,ve znení pozdejších predpisu, posoudil v souladu s ustanovením 31 odst. 1 písmo b) zákona o požární ochrane výše uvedenou projektovou dokumentaci stavby v rozsahu požárne bezpecnostního rešení. Predložená dokumentace reší stavební úpravy stávajícího objektu. V rámci úprav bude provedena nová venkovní kanalizace, opraveny zpevnené plochy, vymeneny vnitrní rozvody vody, plynu, kanalizace, ÚT, VZT, elektroinstalací a slaboproudu, bude provedeno odvlhcení suterénního zdiva, výmena výplní otvoru, oprava fasády, strechy a okapových ríms. Posouzení je provedeno dle CSN , zmena stavby skupiny. Strana 7 (celkem 9)

8 Na základe provedeného posouzení Hasicský záchranný sbor Zlínského kraje souhlasí s vydáním stavebního povolení. Ve smyslu 116 odst. 1 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, v platném znení, souhlasíme s uzavrením verejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Pred zahájením užívání stavby musí být doložen Doklad o provedené kontrole, údržbe nebo opravách hasicích prístroju v souladu s ustanovením 9 odst. 8 vyhlášky c. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpecnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Clánek V. SPRÁVNÍ POPLATEK Správní poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písmof) ve výši 5000 Kc byl zaplacen dne Clánek V. SOULAD S PRÁVNÍM PREDPSY Smluvní strany uzavírají verejnoprávní smlouvu v souladu s ustanovením dle 116 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), dle 18e vyhlášky c.503/2006 Sb. o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení a 161 až 168 (vyjma 167 odst. 3) zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znení. Verejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle 115 stavebního zákona. Správní orgán jako stavební úrad príslušný podle 13 odst. 1, písm c) stavebního zákona, posoudil provedení stavby podle 111 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutecnením nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránené stavebním zákonem, predpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními predpisy. Stavební úrad neshledal duvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, kteréjsou soucástí této smlouvy. Clánek V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY Tato smlouva se uzavírá na dobu neurcitou. Smlouva pozbude platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne úcinnosti této smlouvy. Úcinky verejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její úcinnosti, nebyla-i stavba v této lhute zahájena. Úcinky verejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení úcinnosti musí být predložen pred zánikem úcinku verejnoprávní smlouvy. Clánek V. SPOLECNÁ USTANOVENÍ Tato smlouvaje uzavrena okamžikem pripojení podpisu poslední smluvní strany. Strana 8 (celkem 9)

9 1 Zmenit obsah verejnoprávní smlouvy lze podle 166 odst. správního rádu jen písemnou dohodou smluvních stran s tím, že ke zmene smlouvyje treba souhlasu tretích osob a dotcených orgánu. Stavebník muže za splnení podmínek stanovených 167 odst. 2 správního rádu podat písemný návrh na zrušení verejnoprávní smlouvy v prípade, že upustil od zámeru, ke kterému se verejnoprávní smlouva vztahuje. Nedílnou soucástí této smlouvy je projektová dokumentace v rozsahu predkládaném ke stavebnímu rízení, overená správním orgánem, která je prílohou této smlouvy. Soulad této verejnoprávní smlouvy s právními predpisy lze prezkoumat z moci úrední. Verejnoprávní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, úcinnosti nabude po podpisu obou smluvních stran okamžikem, kdy s ní vysloví písemný souhlas poslední z tretích osob. Smlouva se uzavírá ve ctyrech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva 'stejnopisy smlouvy. PSYCHATRCKÁLÉCEBNA V KROMEAfžl prim. MUDr. Petr MOŽNf fedltel Správní orgán Seznam príloh: projektová dokumentace stavby ~, ~ Žadatel PSYCHATRCKÁ LÉCERNA V KROMERfžl právník Havl(ckova KROMEA 126' J Tato ve'ejnoprdvnfsmlouva nabyla iclnnostldne: =t-.(ó. a::~r~ t~~.."c-.::: ~."7:... Strana 9 (celkem 9)

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-155997/2014/St Číslo jednací dokumentu: MMZL 157357/2014 Zlín, dne 14.10.2014 Oprávněná úřední osoba: Stündlová

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/21921-11/1182-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 6/výst./08 Vyřizuje: Roman Šára Dne: 11.3.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14825/2012 VÚP/ŠJ V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRJ4090/2008 Sp.zn.: 257/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/2 Vyrizuje: Renáta Badalcová Stráž pod Ralskem,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

MESTSKÝ ÚRAD BENÁ TKY NAD JIZEROU

MESTSKÝ ÚRAD BENÁ TKY NAD JIZEROU MESTSKÝ ÚRAD BENÁ TKY NAD JIZEROU Zámek 49,29471 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Cj.: Vyrizuje: Telefon E-mail: Fax: 615/2009- VÚP/N Lucie Novotná 326375 331 novotna@benatky.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.7.2013 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~

II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~ MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE-STAVEBNÍ ÚŘAD Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ~ e~mail: stavebni@hustopece..city.cz II~I~I II~ II~I~ I~ I~I II~IhI~I ~ I~I II~ I~I~ I~ II~ SOONXOORBDKB Č.j. MUH/

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 43882/2012-Bi Č.j.: MUCK 49725/2012 Český Krumlov, dne 12.11.2012 Vyřizuje: Lukáš Bína

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ š~avabnf úřad C.j: MMJ/SU/1306/2015-3 JID: 79028/2015/MMJ Vyřizuje: Sitka Šlajsová E-mail: j itka.siajsova~j ihlava-city.cz Telefon: 567 167217 Mag!ztrÓt rněstai Jihlava, dne: I 1.5.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Varnsdorf - Stavební úřad Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Spis. zn.: 19019/2010/SÚ-Šu Varnsdorf, dne 22.11.2010 Č.j.: MUVA 24749/2010 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Hana Šumová 412 372 241kl.: 131

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1841/2011-2012/sle/328/4-4. Bakov nad Jizerou, dne: 15.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

Členění stavby: SO 01 Stavební úpravy domu čp. 237

Členění stavby: SO 01 Stavební úpravy domu čp. 237 Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 55/2014-ESH v Hodonicích dne 01.04.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-066190/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 141731/2015 Zlín, dne 6.10.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 002398/2012/OVUR/Br

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 09.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/10169/2015/Prok

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Stavební úřad Viz rozdělovník

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Stavební úřad Viz rozdělovník MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Stavební úřad Viz rozdělovník SPIS. ZN.: NAŠE čj.: MSP-41/2015-STU-SP MSP-41/2015-STU-SP/5 VYŘIZUJE: Mgr. Ing. Táňa Hostašová TEL.: +420 221

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 734/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9790/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 1.8.2012 Vyřizuje:

Více

VEREJNA VYHLASKA. ROZHODNUTÍ ii

VEREJNA VYHLASKA. ROZHODNUTÍ ii " Mestský úrad, obecný stavební úrad HorníValy,Hodonín C.j: SÚ/4386/2007-7.Ševc.ÚRUS Vyrizuje: Barbora Ševcíková E-mail: sevcikova.barbora@muhodonin.cz Telefon: 518316108 Hodonín, dne: 28.1.2008 V T T

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-329/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 329/2012 Milín, dne: 23.4.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více