Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří"

Transkript

1 D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, Záboří Stavebník (investor) : Obec Záboří Záboří č.p. 88, Záboří Zodp. projektant: Projektant: Datum: 07/2015 Stupeň projektu: Ing. Marian Vyžral autorizovaný inženýr ČKAIT číslo * * Ing. Marian Vyžral tel.: DPS

2 ČÁST PROJEKTU D.1.1.a KOPIE ČÍSLO Architektonické, výtvarné, materiálové řešení a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby: Jedná se o zateplení sportovní haly- tělocvičny a přístavby, kde se nachází zázemí tělocvična, centrální kotelna a byt o velikosti 2+1. Objekt sportovní haly-tělocvičny je obdélníkového tvaru o rozměru 18,73x36,70 m a výšky 9,14 m nad terénem s plochou střechou s odvodem dešťových vod okapovými žlaby. Přístavba je přízemí obdélníkového tvaru o rozměru 8,35x 56,05 m s výškou hlavní střechy 3,5 m s výšenou vnitřní části střechy 1,3 m nad hlavní střešní rovinu. Objekt je zastřešen plochou střechou s kombinovaným odtokem dešťových vod a to vnitřním odtokem a odtokem do střešních žlabů. Objekty jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS (G) tl. 140 mm s ʎ D =0,031 W/m.K, mechanicky kotvení se zapuštěnou montáží. Stávající otvorové výplně okna budou nahrazeny za nová plastová s izolačním sklem s požadavkem max. U W = 1,0W/m 2 K. Dveře za nová plastová s izolačním sklem s požadavkem max. U D = 1,2W/m 2 K. Střecha nad sportovní halou je dodatečně zateplena polystyrenem EPS 100 S tl. 240 mm s novou povlakovou krytinou z PVC tl.1,5 mm. Střecha nad přístavbou je dodatečně zateplena polystyrenem EPS 100 S tl. 200 mm s novou povlakovou krytinou z PVC tl.1,5 mm. Nové klempířské prvky z barevné hliníkové slitiny v šedém odstínu a kvalitního pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou. Pro výlez na střechu bude proveden nový ocelový žebřík s ochranným košem s povrchovou úpravou žárový pozink. Celkové provozní řešení, technologie výroby: Provozní řešení stavby je zachováno beze změny. Objekt bude nadále sloužit jako sportovní hala tělocvična s přístavbou, kde se nachází zázemí pro tělocvičnu, centrální kotelna a byt. Konstrukčně a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: Bourací práce: stavební otvory: budou demontovány a likvidovány všechny měněné otvorové prvky - stávající dřevěná zdvojená okna a luxferové prosklené stěny, vstupní palubkové dveře a plechové dveře. Pro likvidaci oken budou okna rozebrána. U všech oken budou demontovány stávající dřevotřískové parapety. Dále se odstraní vnější pozinkované parapety a odseká se vnější omítka cca tl: 30 mm z ostění, nadpraží a parapetu oken, až na zdivo a to z důvodu nezmenšování stavebního otvoru pro montáž nových otvorových výplní. Fasáda: Stávající fasáda objektů je v dobrém stavu a bude lokálně opravena odhadem do 10% celkové plochy. Oprava bude spočívat v odstranění stávající poškozené omítky tl: mm až zdivo a provedena nová jádrová vápenocementová omítka tl mm. Dále bude odstraněn keramický obklad z fasády a větracích komínů u tělocvičny, a dále celý keramický sokl. Obklad fasády je ve spodní části odfouklý, v ploše fasády lokálně taktéž odfouklý, z tohoto důvodu se uvažuje se 100% odstranění obkladu a vyrovnání jádrovou omítkou tl.: do mm, tak aby se vyrovnal podklad a plocha pod systém ETICS. Odstraní se stávající ocelový výlez na střechu. Plechová krytina nad stříškami nad vstupy, krytina nad odvětrávacími komíny tělocvičny, okapový svod a okapové žlaby u přístavby, které budou demontovány a předány investorovi bez poškození, dále bude demontována žlabová plechová miska pro odvod dešťových vod u tělocvičny včetně dešťových svodů. Střechy: ze střechy budou demontovány větrací komínky. V rámci přípravy podkladu pro dodatečné zateplení střechy budou odstraněny nesoudržné části stávající živičné krytiny a doplněny novou živičnou krytinou. Předpokládá se 15% z celkové plochy. Dále se odstraní stávající oplechování atiky a 1

3 stávající střešní vpusti. Z hlavní střechy nad sportovní halou - tělocvičnou budou odebrány horní vrstvy střešního pláště živiční krytiny 2x bitalbit, střešní desky polsio tl. 50 mm a lepenka A400H a to ze statických důvodů pro odlehčení střešní roviny a následného dodatečného zateplení. Okapový chodník: kolem objektu je stávající okapový chodník z betonových dlaždic 400x400 mm kladený do pískového lože. V přední části objektu je okapový chodník 400/400 mm s navazujícím silničním odvodňovacím rigolem kladeným do betonového lože. Celý okapový chodník bude demontován a odstraněn, část nepoškozených dlaždic bude uložena na palety a uskladněna na místě určeném investorem, předpoklad cca 50 % dlaždic (upřesnění bude při realizaci). Úprava soklové části: po odstranění okapového chodníku bude objekt odkopán v rozsahu nutném pro provedení zateplení soklu v celém rozsahu objektu. Odkop bude proveden do hloubky 800 mm od úrovně čisté podlahy přízemí, tj. cca mm od upraveného terénu. Nepředpokládá se, že v této hloubce se nachází odskok základů. (sonda nebyla provedena). Pokud se vyskytne odskok základu, bude toto dořešeno při realizaci stavby. Po obnažení základů, se základy očistí tlakovou vodou od zeminy a provede se vyrovnání základu pod úrovní terénu pro montáž zateplení. Vyrovnání bude provedeno v celém rozsahu cementovou maltou v uvažované tl mm. Navrhované stavební úpravy: Otvorové výplně: nové okenní a dveřní výplně z plastových profilů se zaskleným tepelně izolačním sklem se součinitelem prostupu tepla maximálně U w = 1,00 W/m 2 K a U D = 1,20 W/m 2 K. Nové otvory budou osazeny do hloubky cca 160 mm od dodatečně zateplené fasády. Okna navržena jako otevíravá, otevíravá/vyklopná a mikroventilací. Vstupní dveře z plastových profilů se zaskleným tepelně izolačním sklem se součinitelem prostupu tepla maximálně U D = 1,20 W/m 2 K budou opatřeny bezpečností cylindrickou vložkou. viz tabulka truhlářských prvků okna, dveře. Hlavní plastový profil bude proveden v třídě A pro klasifikaci tloušťky stěn profilů dle CSN EN (ČSN ). Profil bude opatřen ocelovou výztuhou min. tl. 1,5 mm. Estetický požadavek na profil rámu je hranatý profil rámu. Otvorové výplně provedeny v odstínech exteriér/interiér bílá. Celoobvodové těsnění zasklívací lišty v odstínu černém, dorazové těsnění v odstínu černém. Montáž oken se bude řídit montážním postupem výrobce oken a dále dle ČSN okna a vnější dveře požadavky na zabudování. Zejména funkční montážní spára bude opatřena vnitřní a vnější těsnící fólií. Minimální šířka vnější připojovací spáry pro těsnění komprimovanými páskami činí 10 mm. Poznámka: Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou průvzdušností původních oken. Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové průvzdušnosti a není tak zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. Pro větrání v objektu je nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. Kvalita vnitřního prostředí bude sledována pomocí měřidla koncentrace oxidu uhličitého osazeného v každé pobytové místnosti. Čidlo CO2 bude umístěno ve výšce 2 m nad podlahou, nejlépe na stěně proti oknům. Prostor kolem čidla musí umožnit proudění vzduchu. Čidlo není vhodné umístit blízko oknům, do rohu místnosti nebo čidlo jakýmkoliv způsobem zakrývat. Při překročení hodnoty koncentrace oxidu uhličitého 1000 ppm je nutné vyvětrat. Nucené větrání není předmětem tohoto projektu. Stavební přípomoce: z důvodu posunutí otvorových výplní směrem ven budou začištěny špalety jádrovou omítkou včetně začištění nadpraží po demontáži dřevěného kastlíku. A celá šíře vnitřních špalet a nadpraží bude provedena štukovou omítkou včetně vnitřní malby pro sjednocení povrchů. Pro napojení na okenní výplně budou použity všude systémové plastové lišty. 2

4 Kontaktní zateplovací systém ETICS: Na celém objektu je navržen kontaktní zateplovací systém ETISC EPS F 70 (G) tl: 140 mm s max. ʎ D= 0,031 W/mK. Zateplení soklu je navrženo kontaktním zateplovací systém ETISC se soklovým polystyren tl: mm s max. ʎ D= 0,034 W/mK do hloubky min. 800 mm od čisté podlahy přízemí. Ostění, napraží a parapet je zateplen polystyrenem EPS F70 (G) v minimální tl: 40 mm s max. ʎ D= 0,031 W/mK. Stříška nad bočním vstupem bude zateplena ze spodní části minerální vatou tl: 60 mm a ze shora a boků polystyrenem EPS (G)tl: 60 m. Zateplovací systém bude založen systémem zakládací lišty z PVC (též nazývaný jako zakládací úhelníkový profil). Celý systém ETICS je navržen v systému zápustné montáže hmoždinek s krytkou EPS hmoždinky. Kontaktní systém ETICS je navržen kvalitativní třídy A. Zateplovací systém bude fixován do děrovaných cihel, fixace bude prováděna dle ČSN Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). Dle ETAG 014 odpovídá tento podklad kategorii C zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel. V návrhu pro fixaci systému je uvažován kotevní prvek, který je dle ETA 07/0026. Použití daného kotevního prvku pro systém vedeno v ETA 09/0172. Pro daný podklad lze z dokumentu ETA 07/0026 odečíst charakteristickou únosnost hmoždinky N rk = 1,2 kn. Tato hodnota byla použita pro návrh četnosti kotev 6-8 ks/m 2 s min. ø talířku 60 mm. Hmoždinky jsou navrženy s kovovým trnem. Pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006, Provádění výtažných zkoušek na stavbě, autorizovanou osobou. Před vlastní montáží zateplovacího systému bude projektantovi a investorovi předán certifikát celého zateplovacího systému a projekt zateplovacího systému s kotevním návrhem pro ETICS. Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem, dále v souladu s technologickým předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy 3

5 jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému. Jako vrchní omítka je navržena probarvená silikonová omítka zrnitosti 1 mm v kombinaci barevných odstínech oranžové a šedé. Na sokl objektu je navržena mozaiková omítka v hnědém odstínu. Před prováděním finálních omítek zateplovacího systému budou barvené odstíny a struktura omítek odsouhlasena investorem, pro vybrání a odsouhlasení odstínů budou provedeny min.3 vzorky od každého odstínu omítek o velikosti 400/400 mm k finálnímu odsouhlasení investorem. Podklad: jako podklad pro montáž ETICS je stávající omítka a stávající děrované zdivo. Před aplikací ETICS bude provedena příprava podkladu pro montáž dle ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Před aplikací desek tepelné izolace je nutné nezpevněný povrch odstranit až na vrstvy soudržné s podkladem, případné nerovnosti dodatečně vyrovnat lepící stěrkovou hmotou, či cementovou omítkou a očistit tlakovou vodou, dále příprava podkladu dle ČSN Na takto opatřený podklad je po penetraci možné aplikovat kontaktní zateplovací systém, Armovací síťovina: Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 165g/m2 a pevností v tahu >1750 N/50mm dle EN ISO , velikost ok musí být max. 4 x 4 mm. Napojení systému ETICS na otvorové výplně: napojení na otvorové výplně bude provedeno pomocí systémových plastových lišt se síťovinou. Nadpraží bude řešeno systémovou lištou s okapovou hranou, aby nemohlo dojít k zatékání dešťové vody do nadpraží. Ostění otvorů bude provedeno pomocí systémového plastového rohu se síťovinou. Napojení na rámy otvorových výplní je systémovým plastovým začišťovacím profilem se síťovinou. Budou použity veškeré systémové PVC profily a plastové prvky pro systém ETICS. 4

6 Schéma řešení napojení vnějšího parapetu na systém ETICS Klempířské prvky: klempířské prvky jsou navrženy z kvalitního hliníkového plechu tl: 0,6-0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou. Jedná se především o vnější parapety a stříšky nad vstupy. Dále se jedná celý nový podstřešní okapový systém odvodnění ploch střech u přístavby a nově řešenou žlabovou misku pro odvod vody z hlavní střechy tělocvičny a oplechování větracích komínů tělocvičny. Tyto klempířské prvky jsou navržen z kvalitního ocelového plechu tl: 0,6-0,7 mm s barevnou matnou povrchovou úpravou v šedém odstínu. Nová žlabová miska pro odvodnění střechy z haly, je vyrobena na míru jedná okapové háky 25/5 mm, které budou kotveny k okapové hraně ploché střechy a celkové oplechování a provedení žlabové misky. Blíže viz detail- žlabové misky. Klempířské prvky budou mechanicky kotveny za pomoci příponek, vrutů a hřebíků nebo přilepeny systémovým tmelem k nosným podkladům. Pro napojení vnějších parapetů na kontaktní zateplovací systém ETICS budou použity systémové plastové napojovací lišty, pokud nebudou použity systémové lišty budou parapety provedeny pro napojení na ETICS dle obrázku viz. vpravo - pokud bude použit toto řešení bude i přiměřeně upravena délka parapetů. Pokud nebudou použity při napojovaní všech klempířských prvků systémové plastové lišty pro ETICS, tak napojení na systém ETICS bude řešeno klempířky pomocí krytí lišty Zámečnické prvky: jedná se o nové ocelový příčlový žebřík pro výlezy na plochou střechu s ocelovým košem délky 5,15 m. Žebřík navržen ocelový s povrchovou úpravou žárový pozink. Žebříky navrženy se dvěma štěříny z trubek ø76/x3,2 s příčlí ø20. Šířka žebříku 400 mm, vzdálenost příčlí 300 mm. Spodní část žebříku do výšky 2 m, bude opatřena jednostranným ochranným košem pro zabezpečení proti možnosti pádu, které bude dále plně navazovat na hlavní ochranný koš. Výlez na střechu bude provedeno jako boční. Žebříky s ochranným košem provedeny dle ČSN Žebříky budou kotveny do nosného zdiva přes ocelové platle. Vnitřní parapety: navrženy dřevotřískové v dekoru mramor s povrchovou úpravou z lamina a s nosem. Parapety jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách s normálním klimatickým prostředím. Boční hrany parapetu se opatří nalepovací lemovací laminovanou hranou v barvě parapetu. Parapety budou uchyceny k vyrovnanému podkladu montážním lepidlem pro daný materiál. Kolem zdí budou parapety začištěny akrylátovým tmelem. Pod vnitřní parapety budou provedeny stavební vyrovnávky předpokládané tl: do 50 mm. V prostoru koupelen bude doplněn keramický obklad pouze na parapet v odstínu světle zelené, hnědé. Ilustrační obrázek dekoru parapetu - mramor 5

7 Všechny doplňované obklady budou v maximální míře odstínově a velikostně přizpůsobeny stávajícím obkladům. Doplňované obklady budou odsouhlaseny investorem. V prostoru sportovní haly tělocvičny budou parapety jen stavebně začištěny. Malby: po montáži nových otvorových výplní a začištění vnitřních špalet, se provede nová vnitřní výmalba v rozsahu celého vnitřního ostění na celou šíři. Nátěr bude proveden v odstínu bílé vnitřní malbou. Střešní rovina: po přípravě a úpravě stávajících ploché střechy bude provedena nová skladba střechy. Stávající atiky budou zvýšeny dozděním z pórobetonových tvárnic tl: 150 mm výšky 150 mm ukončenou betonovou hlavicí tl: 50 mm z betonu C16/20 ve spádu do střešní roviny. Celková výška nové atiky bude o cca 200 mm navýšena. Dále budou upraveny stávající střešní vpusti. Stávající vtoky budou prodlouženy v rámci zateplení a osazeny nové střešní vtoky. Na stávající připravený povrch střechy bude kladena tepelná izolace o celkové tl. 200 mm a na hlavní střechu nad halou 240 mm s max. ʎ D= 0,037 W/mK, teplená izolace bude provedena ve dvou na sebe kolmých vrstvách tj. 2x100 mm z polystyrenu EPS 100S a kladena na mezi separační vrstvy z geotextilie 300g/m 3 s min. 100 mm přesahem přes sebe. Následně bude prováděna montáž nové povlakové krytiny z PVC tl. 1,5 mm, která je mechanicky kotvena pomocí systémových kotev do nosného podkladu střechy. Veškeré klempířské prvky střechy budou ze systémových poplastovaných prvků pozinkovaný plech s vrstvou PVC. Stávající odvětrávací komínky budou zachovány v celém rozsahu a budou osazeny systémovými novými odvětrávacími komínky, s min výškou 450 mm nad úrovní střešní roviny. Nová atika bude z vnitřní strany zateplena polystyrenem EPS 100S tl.80 mm, na betonovou hlavici bude ukotvena OSB deska typ 3 tl: 25 mm, která slouží jako montážní podklady pro PVC krytinu, která zde bude ukončena závětrnou lištou. Návrh kotvení střešního pláště: uvažuje se umístění objektu v krajině s kategorií terénu II., referenční rychlost větru 25m.s-1 a nadmořská výška 600 m.n.m. Pro potřeby návrhu uvažováno s návrhovou únosností jednoho kotevního prvku 0,4kN. Pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006, Provádění výtažných zkoušek na stavbě, autorizovanou osobou. Pro ověření požadované únosnosti kotevního prvku (400N) je nutné na stavbě dosáhnout průměrné výtažné síly nejméně 1200N na kotvu (uvažováno s bezpečnostním koeficientem 3). Zároveň se doporučuje, aby jednotlivé výtažné síly byly větší než 1000N. V případě, že kotevní prvek tyto požadavky nesplňuje, měl by být navržen a ověřen jiný typ kotevního prvku nebo jiný způsob stabilizace. Upozorňuje se, že informace z protokolů orientačních výtažných zkoušek dodavatelů kotevních prvků obvykle nejsou dostatečným podkladem pro ověření návrhu kotevního systému. Za fixaci střechy zůstává zodpovědnost na realizační firmě. Dále před zahájením prací na střeše nad přístavbou bude provedena sonda pro ověření skladby střechy a provedení tahových zkoušek v souladu s ETAG 006, pro ověření vhodnosti podkladu neboť zde původní PD jsou zde použity křemelinové střešní dílce tl. 65 mm. Před realizací střechy bude předán plán kotvený a fixace střechy. Okapový chodník navržen z nových betonových dlaždic 400/400/mm s hladkou povrchovou úpravou. Bude proveden v plném rozsahu kolem řešeného objektu. Dlaždice budou kladeny do nového kladecího lože včetně provedení nových podkladních vrstev. V přední části, kde na okapový chodník navazuje na betonové odvodnění rigoly, kde budou nové dlaždice upraveny na rozměr 260 mm. skladba: Betonová dlaždice Kladecí vrstva Hutněný zásyp 0-32 Hutněný zásyp-stávající zemina 400/400 mm 40 mm 150 mm 6

8 Ostatní práce: - Začištění okapové chodníku ke stávajícímu terénu a obsyp zeminou - Úprava plotu u sportovní haly demontáž oplocení, přesunutí ocelového sloupku včetně jeho uchycení do podezdívky a natažení oplocení. Předpoklad v rozsahu jednoho pole 2 bm. - Úprava stávajících střešních lapačů splavenin a jejich posunutí od fasády z důvodu zateplení včetně nového napojení na stávající kanalizaci. - Demontáž stávající vlnité krytiny nad terasou u bytu. Krytina bude demontována a stávající dřevěná konstrukce upravena dřevěné sloupy a dřevěná výplň bude posunuta z důvodu zateplení fasády o cca 180 mm. Předpokládá dodání nových dřevěných sloupů 2x120/120 mm délky 1,5 m, včetně vrchního nátěru v hnědém odstínu. - Dodávka montáž nových hliníkových větracích žaluzií na větrací komín u tělocvičny - Dodávka a montáž větracích mřížek na fasádu do kotelny ocelové větrací mřížky s povrchovou úpravou např. žárový pozink. Pozn.z vnitřní strany sportovní haly je nutno dodat a namontovat novou záchytnou síť pro ochranu a zabezpečení poškozená nových oken. Tepelná technika: viz. energetický posudek Osvětlení: původní přirozené, v tuto chvíli není znám požadavek na vypracování vlivu zateplení fasády na denní osvětlení v místnosti. Oslunění: stavebními úpravami dojde k nepatrnému zásahu do původního oslunění budovy zvýšením celkové tloušťky zdiva vlivem zateplení. Všechny vnitřní místnosti jsou osluněny. Požadavky na požární ochranu: bez zvláštních požadavků. Viz samostatná část projektu D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 7

9 Pohled na sportovní halu Pohled na sportovní halu Přístavba část kotelna a zázemí Pohled přístavba část s bytem Pohled z atria přístup do kotelny Pohled hlavní střecha nad sportovní halou

10 Pohled- střecha nad přístavbou Pohled střecha nad přístavbou- zvýšená část Pohled napojení přístavby a sportovní haly. Pohled-štítová stěna haly s větracím komínem

11

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-02_školní jídelna Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-01_základní škola Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 600 x 850 mm 2 ks 02: Okno 1 x O, 2 x OS-štr. 1 750 x 850 mm 2 ks.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x S, 1 x OS-štr. 1 500 x 2 450 mm 48 ks Barva křídla: (ext./int.):

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x OS-štr. 600 x 600 mm 2 ks 02: Okno 1 x OS-štr. 3

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více