VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2"

Transkript

1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne Ukl. - skart. znak: 330-V/5 20. září 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/ Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne žádost Filipa Hrubého ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod, na vydání územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov a zpevněné plochy na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov (dále jen "stavba"). Věc je vedena pod spis.zn.: 2599/2011/VÝST/Ne. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o umístění stavby. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, dále obdržel dne žádost Filipa Hrubého ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod, o vydání stavebního povolení pro dočasnou stavbu skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. Věc je vedena pod spis.zn.: 2600/2011/VÝST/Ne. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), podle 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona, obě řízení spojil usnesením ze dne a na základě výše uvedených žádostí rozhodl takto: Výrok č. I Územní rozhodnutí Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, posoudil žádost podle 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává dle 79, 82 a 92 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění dočasné stavby skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov a zpevněné plochy na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov s dobou trvání do Pro umístění, provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Pro uskutečnění výše uvedených staveb se vymezuje p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. Umístění staveb je patrné ze situačního výkresu číslo výkresu 2, v měř. 1 : 500, arch. č. 3/2011, zpracovaného autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Škodou, ČKAIT /10

2 2. Nepodsklepený jednopodlažní objekt skladu téměř čtvercového půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 10,00 x 10,25 m bude umístěn na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov a to rovnoběžně s jihozápadní stranou pozemku p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov ve vzdálenosti 2,5 m od hranice pozemku s p.p.č. 64/1 dle KN v katastrálním území Trubějov; západní roh objektu bude ve vzdálenosti 17,95 m od severozápadního rohu pozemku p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. Zpevněné plochy ze štěrkodrtě o celkové ploše 90,5 m 2 budou umístěny na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. Umístění staveb je patrné ze situačního výkresu číslo výkresu 2, v měř. 1 : 500, arch. č. 3/2011, zpracovaného autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Josefem Škodou, ČKAIT Zastřešení skladu bude sedlovou střechou o sklonu cca 7º - výška stavby od podlahy objektu po hřeben střechy bude 4,4 m. 4. Konstrukci objektu budou tvořit typové příhradové ocelové rámy, opláštění stěn i střechy bude z vlnitého trapézového plechu, jeden štít stavby bude zděný (betonové neomítané zdivo). 5. Dešťové vody ze stavby skladu budou likvidovány neškodným způsobem - vsakem na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. 6. Příjezd k objektu skladu je zajištěn přes p.p.č. 62 dle KN v katastrálním území Trubějov ve vlastnictví investora, na kterou je stávající sjezd z místní komunikace. 7. Objekt nebude napojen na technickou infrastrukturu ani vytápěn. 8. Pro zařízení staveniště budou využity stávající prostory rodinného domu čp. 8 Trubějov v majetku investora a dále p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov (pouze pro krátkodobé uskladnění materiálu, který bude průběžně doplňován z meziskládky dodavatele stavby). 9. Zpevněná plocha na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov se povoluje jako dočasná stavba s termínem odstranění do Před uplynutím tohoto termínu požádá vlastník stavby o povolení jejího odstranění, popřípadě o prodloužení doby trvání. 10. Dle 103 odst. 1 písm. f) č. 3 stavebního zákona nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu či vydání stavebního povolení zpevněné plochy (do 200 m 2 ). Uvedený stavební objekt lze provést na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí. Pro užívání uvedených stavebních objektů není třeba oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas. Dle 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení : Námitky účastníků územního řízení nebyly vzneseny. Výrok č. II Stavební povolení Dočasná stavba skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, se dle 115 stavebního zákona povoluje. Pro provedení výše uvedené stavby se dle ustanovení 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky: 2/10

3 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a to na základě výběrového řízení. Podle ustanovení 160 odst. 1 stavebního zákona může jako zhotovitel stavbu provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Před zahájením akce budou termín zahájení stavby a jméno stavebního podnikatele písemně oznámeny stavebnímu úřadu. 3. Stavba bude dokončena do Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby. 5. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení. 6. Zhotovitel stavby je povinen dále zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provedení je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění ( 160 odst.1 stavebního zákona). 7. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od dokončení stavby dle 154 a 157 stavebního zákona. Dále je stavebník povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie. 8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 9. Na stavbě budou provedena požárně bezpečnostní opatření dle ověřené projektové dokumentace. V objektu budou dále umístěny přenosné hasící práškové přístroje P6P 21A - 2 ks. 10. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fáze výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, a to po dokončení stavby, za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 11. Stavba skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov se povoluje jako dočasná s termínem odstranění do Před uplynutím tohoto termínu požádá vlastník stavby o povolení jejího odstranění, popřípadě o prodloužení doby trvání. 12. Dokončenou stavbu schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník je povinen dle 120 odst. 1 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (zpráva o revizi hromosvodu; doklady vyplývající z požárně bezpečnostního řešení - doklad o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů, projektová dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci, prohlášení zhotovitele o použití materiálů a provedení stavby dle schválené projektové dokumentace a stavebního povolení...). Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení : Námitky účastníků stavebního řízení nebyly vzneseny. Právní moc a vykonatelnost výroku č. II stavebního povolení : Podle ustanovení 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 3/10

4 předpisů (správní řád), je výrok č. I (územní rozhodnutí) tohoto společného rozhodnutí podmiňujícím výrokem vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem č. II (stavebnímu povolení) tohoto společného rozhodnutí. Účastníkem územního a stavebního řízení dle 27 odst. 1 správního řádu je Filip Hrubý ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod. Odůvodnění Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne žádost Filipa Hrubého ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod, na vydání územního rozhodnutí o umístění dočasné stavby skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov a zpevněné plochy na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov (dále jen "stavba"). Věc je vedena pod spis.zn.: 2599/2011/VÝST/Ne. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o umístění stavby. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, dále obdržel dne žádost Filipa Hrubého ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod, o vydání stavebního povolení pro dočasnou stavbu skladu nářadí na p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov. Věc je vedena pod spis.zn.: 2600/2011/VÝST/Ne. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání územního rozhodnutí nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení, byl žadatel dne vyzván k jejímu doplnění a žádost o vydání územního rozhodnutí byla usnesením č. 148/ přerušena. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání stavebního povolení nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti z hlediska zájmů sledovaných ve stavebním řízení, byl žadatel dne vyzván k jejímu doplnění a žádost o vydání stavebního povolení byla usnesením č. 149/ přerušena. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), podle 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona, po doložení potřebných náležitostí obě řízení spojil usnesením č. 178/ ze dne Opatřením ze dne stavební úřad oznámil (po doložení potřebných náležitostí) zahájení územního řízení a k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí současně nařídil veřejné ústní jednání na den Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení uvedených v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Z ústního jednání byl pořízen protokol, který je součástí spisu. Opatřením ze dne dále stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upustil ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění případných námitek, důkazů či závazných stanovisek určil lhůtu do Při veřejném ústním jednání a ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel námitky účastníků řízení. 4/10

5 Stavební úřad se v prováděném řízení zvlášť zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků územního řízení ve smyslu 85 stavebního zákona a stavebního řízení dle 109 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 27 správního řádu. Dle ustanovení 85 odst. 1 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou žadatel Filip Hrubý ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec Kramolna. Účastníky řízení ve smyslu 85 odst. 2 stavebního zákona jsou: Milada Chmelařová ( ), Trubějov 8, Náchod s právem věcného břemena užívání p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, Dagmar Hemelíková ( ), Kostelecká 1829, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/2 dle KN v katastrálním území Trubějov, František Seidl ( ), Podzámčí 707, Náchod a Věra Seidlová ( ), Podzámčí 707, Náchod jako spoluvlastníci p.p.č. 60/3 dle KN v katastrálním území Trubějov, Marcela Trunečková ( ), Bezručova 659, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/4 dle KN v katastrálním území Trubějov, Lesy města Náchoda, spol. s r.o. (IČ ), Dobrošovská 1443, Náchod jako vlastník p.p.č. 64/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, Královéhradecký kraj (IČ ), Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupen Správou silnic Královéhradeckého kraje (IČ ), Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové 4 jako vlastník p.p.č. 307 dle KN v katastrálním území Trubějov a Obec Kramolna (IČ ), Kramolna 172, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/6 dle KN v katastrálním území Trubějov. Dle ustanovení 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník tj. Filip Hrubý ( ), bytem Trubějov čp. 8, Náchod, jako vlastník p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, Milada Chmelařová ( ), Trubějov 8, Náchod s právem věcného břemena užívání p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, Dagmar Hemelíková ( ), Kostelecká 1829, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/2 dle KN v katastrálním území Trubějov, František Seidl ( ), Podzámčí 707, Náchod a Věra Seidlová ( ), Podzámčí 707, Náchod jako spoluvlastníci p.p.č. 60/3 dle KN v katastrálním území Trubějov, Marcela Trunečková ( ), Bezručova 659, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/4 dle KN v katastrálním území Trubějov, Lesy města Náchoda, spol. s r.o. (IČ ), Dobrošovská 1443, Náchod jako vlastník p.p.č. 64/1 dle KN v katastrálním území Trubějov, Královéhradecký kraj (IČ ), Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupen Správou silnic Královéhradeckého kraje (IČ ), Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové 4 jako vlastník p.p.č. 307 dle KN v katastrálním území Trubějov a Obec Kramolna (IČ ), Kramolna 172, Náchod jako vlastník p.p.č. 60/6 dle KN v katastrálním území Trubějov. Vlastnické právo k p.p.č. 60/1 dle KN v katastrálním území Trubějov má dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne , list vlastnictví 772, Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, žadatel Filip Hrubý. Stavební úřad dále v řízení zkoumal soulad navržených staveb s územním plánem obce Kramolna. Po posouzení návrhu podle 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že umístění navrhovaných staveb není v souladu se závaznou i směrnou částí schváleného územního plánu obce Kramolna, není v souladu se závaznou a směrnou částí změny č. 1, změny č. 2, změny č. 3 územního plánu obce Kramolna. Navrhované stavby nejsou v souladu s grafickou ani s textovou částí územního plánu ani s grafickou a textovou částí změny č. 1, změny č. 2, změny č. 3 územního plánu. Zastupitelstvo obce Kramolna dne schválilo vyhlášku č. 1/2001 o závazných částech územního plánu obce Kramolna. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne Tato vyhláška byla změněna vyhláškou č. 1/2006 o závazných částech změny č. 1 územního plánu, kterou schválilo zastupitelstvo obce Kramolna dne , nabyla účinnosti Změna č. 2 územního plánu byla vydána opatřením 5/10

6 obecné povahy č. 1/2009, které vydalo zastupitelstvo dne , nabylo účinnosti dne Změna č. 3 územního plánu byla vydána opatřením obecné povahy č. 1/2010, které vydalo zastupitelstvo dne , nabylo účinnosti dne Stavba skladu nářadí a zpevněné plochy jsou navrženy v území, které je v územním plánu zahrnuto v ploše ovocné sady. Navrhovaná stavba skladu a zpevněné plochy nejsou v souladu s územním plánem a proto se povolují jako stavba dočasná s dobou trvání do Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a stanovisky: vyjádřením obce Kramolna ze dne , vyjádřením a.s. Telefónica O 2 Czech Republic ze dne pod čj /11, vyjádřením a.s. Vodovody a kanalizace Náchod ze dne pod zn /Zo, vyjádřením a.s. ČEZ Distribuce ze dne pod zn , vyjádřením a.s. ČEZ ICT Services ze dne , vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 2538/11/131 ze dne , vyjádřením a.s. UPC Česká republika zn ze dne , závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod ze dne čj. HSHK-395/NA-OP-2011, závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště Náchod ze dne č.j. S-KHSHK 15946/2011/2/HP.NA/Ho, závazným stanoviskem Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí ze dne č.j. 2302/2011/ŽP/Ht, vyjádřením SÚS Královéhradeckého kraje a.s. ze dne zn /11/SUSKHK/120/11/VMSSNA, plnou mocí pro Ing. Michala Škodu ze dne , smlouvou o právu provést stavbu ze dne Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky vyplývající z výše uvedených vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a stanovisek (rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy jsou stavebníci povinni splnit. Projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení zpracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Josef Škoda, ČKAIT Dle 103 odst. 1 písm. f) č. 3 stavebního zákona nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu či vydání stavebního povolení zpevněné plochy (do 200 m 2 ). Pro uvedený stavební objekt postačuje výrok č. I tohoto společného rozhodnutí (územní rozhodnutí). Součástí předložené dokumentace je i požární zpráva, dle které stavební úřad zjistil, že požárně nebezpečný prostor navržené stavby nepřesahuje hranici stavebního pozemku. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Hlučnost prací na staveništi nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Jedná se zejména o nepoužívání hlučných 6/10

7 mechanizmů, při jejichž provozu by došlo k překročení stanovených limitů ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Současně stavebník přijme účinná opatření k zamezení případné zvýšené prašnosti. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení uvedených vyhlášek budou dále dodržena i při provádění stavebních prací. Dle ustanovení 90 stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posoudil záměr žadatele, zda-li je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu řízení dále přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dále stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při spojení územního a stavebního řízení samostatným výrokem č. I stavební úřad v souladu s 6 odst. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb. stanovil podmínky pro umístění stavby. Ve výroku č. II tohoto společného rozhodnutí (stavebního povolení) stavební úřad v souladu s 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro provedení stavby. Ve smyslu ustanovení 140 správního řádu bylo vydáno ve spojeném územním a stavebním řízení jedno společné rozhodnutí, obsahující výroky o umístění a povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení). Ze stavebního zákona přitom vyplývá, že stavebnímu povolení, které navazuje, musí předcházet územní rozhodnutí. Protože vykonatelnost výroku č. II tohoto společného rozhodnutí je tedy podmíněna vykonatelností jeho výroku č. I, má odvolání proti územnímu rozhodnutí odkladný účinek i proti stavebnímu povolení. V souladu s ustanovením 74 odst. 1 správního řádu proto ve výroku č. II tohoto spojeného rozhodnutí (stavební povolení) stavební úřad stanovil, že stavební povolení (výrok č. II) nabude právní moci až dnem nabytí právní moci výroku č. I tohoto rozhodnutí (územním rozhodnutím). Poučení ( 4 odst. 2 a 4 správního řádu + 68 odst. 1, odst. 5 správního řádu): Stavba nesmí být zahájena, dokud toto společné rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné rozhodnutí (výrok č. I. územní rozhodnutí, a výrok č. II stavební povolení) je vykonatelné dnem nabytí právní moci. V právní moci je toto celé rozhodnutí tehdy, bylo-li řádně všem účastníkům územního a stavebního řízení 7/10

8 oznámeno a proti kterému již nelze podat odvolání ( 73 odst. 1 a 74 odst. 1 stavebního zákona). Pokud se výroky společného rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Jestliže byla odvoláními napadena obě tato rozhodnutí a nelze-li věc vyřídit podle 87 správního řádu, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti rozhodnutí s navazujícím výrokem přeruší až do doby skončení řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; ustanovení 57 odst. 3 správního řádu přitom platí obdobně. Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem obnovy řízení ( 140 odst. 7 správního řádu). Výrok I. tohoto rozhodnutí - územní rozhodnutí - má platnost 2 roky. Jeho podmínky platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena ( 93 stavebního zákona). Výrok II. tohoto rozhodnutí - stavební povolení - pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy citovaná výroková část tohoto rozhodnutí nabyla právní moci. Doba platnosti společného rozhodnutí je pak 2 roky. Pro prodloužení jeho platnosti se postupuje přiměřeně dle 115 odst. 4 stavebního zákona. Pravomocné stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení ( 73 odst. 2 správního řádu). Účastník územního řízení může napadnout výrokovou část č. I tohoto společného rozhodnutí (územní rozhodnutí) a ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podat proti této části společného rozhodnutí odvolání, a to k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Včas podané odvolání má odkladný účinek nejen proti výroku č. I (územnímu rozhodnutí) tohoto společného rozhodnutí, nýbrž i vůči navazujícího rozhodnutí ve výroku č. II (stavebnímu povolení) tohoto společného rozhodnutí ( 74 odst. 1, 81 odst. 1, 83 odst. 1, 86 odst. 1 a 89 odst. 1, 140 odst. 7 správního řádu). Účastník stavebního řízení může napadnout výrokovou část č. II tohoto společného rozhodnutí (stavební povolení) a ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podat proti této části společného rozhodnutí odvolání, a to u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování. Včas podané odvolání má odkladný účinek vůči stavebnímu povolení ( 81 odst. 1, 83 odst. 1, 85 odst. 1, 86 odst. 1 a 89 odst. 1 správního řádu). otisk úředního razítka Ing. Andrea Lipovská, v.r. vedoucí odboru výstavby a územního plánování Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů pol. č. 17 odst. 1 i) ve výši 3 000,-- Kč a zaplacen dne /10

9 Doručování písemností (oznámení, rozhodnutí) se řídí správním řádem, nestanoví-li stavební zákon jinak. Účastníkům územního řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se oznámení doručí jednotlivě ( 87 odst. 1 stavebního zákona, 19 správního řádu). Účastníkům územního řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona, pokud je pro dané území vydán územní nebo regulační plán, se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ( 87 odst. 1 stavebního zákona). Doručení oznámení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; zveřejňuje-li se ale tato písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( 20 odst. 1 stavebního zákona). Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou ( 25 správního řádu). Účastníkům stavebního řízení uvedeným v 109 odst. 1 stavebního zákona se toto oznámení doručuje jednotlivě. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): Filip Hrubý ( ), Trubějov 8, Náchod Obec Kramolna (IČ ), Kramolna 172, Náchod Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): Milada Chmelařová ( ), Trubějov 8, Náchod Dagmar Hemelíková ( ), Kostelecká 1829, Náchod František Seidl ( ), Podzámčí 707, Náchod Věra Seidlová ( ), Podzámčí 707, Náchod Marcela Trunečková ( ), Bezručova 659, Náchod Lesy města Náchoda, spol. s r.o. (IČ ), Dobrošovská 1443, Náchod Královéhradecký kraj (IČ ), Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupen Správou silnic Královéhradeckého kraje (IČ ), Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové 4 Obec Kramolna (IČ ), Kramolna 172, Náchod Dále se doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž práva by mohla být vydaným územním rozhodnutím dotčena. Účastníci stavebního řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): Filip Hrubý ( ), Trubějov 8, Náchod Milada Chmelařová ( ), Trubějov 8, Náchod Dagmar Hemelíková ( ), Kostelecká 1829, Náchod František Seidl ( ), Podzámčí 707, Náchod Věra Seidlová ( ), Podzámčí 707, Náchod Marcela Trunečková ( ), Bezručova 659, Náchod Lesy města Náchoda, spol. s r.o. (IČ ), Dobrošovská 1443, Náchod Královéhradecký kraj (IČ ), Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupen Správou silnic Královéhradeckého kraje (IČ ), Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové 4 Obec Kramolna (IČ ), Kramolna 172, Náchod 9/10

10 Dotčené orgány státní správy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod (IČ ) - závazné stanovisko č.j. HSHK-395/NA-OP-2011 ze dne Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j. 2302/2011/ŽP/Ht ze dne Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod (IČ ) závazné stanovisko č.j. S-KHSHK 15946/2011/2/HP.NA/Ho Příloha pro stavebníka: grafická příloha územního rozhodnutí: situační výkres s vyznačením umístění stavby - ověřený ověřená projektová dokumentace stavby (bude předána pouze stavebníkovi po nabytí právní moci) + štítek stavba povolena Příloha pro Obec Kramolnu: grafická příloha územního rozhodnutí: situační výkres s vyznačením umístění stavby - ověřený projektová dokumentace stavby (po nabytí právní moci) Archivace: rozestavěné stavby 10/10

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-1143/1728/09, VÚP 330-1142/1727/09 Ka- 25 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 43882/2012-Bi Č.j.: MUCK 49725/2012 Český Krumlov, dne 12.11.2012 Vyřizuje: Lukáš Bína

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 830/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 136/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu územního rozhodnutí o umístění stavby. 77/12-Mo 77/12-Mo. Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. změnu územního rozhodnutí o umístění stavby. 77/12-Mo 77/12-Mo. Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 77/12-Mo 77/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132 moclova@hornimarsov.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 22.03.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/20684/2012/Ba Věra Bártová Telefon: 487 881 209 Počet stran

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: Eva Machovcová, Sousedovice 60, 386 01 Strakonice 1 Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/006116/2012/SÚ/záb Zábranský 383 700 723 7.5.2012 č.j. MUST/016233/2012/SÚ/záb

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2015/1595/460-154/44-4 Luka nad Jihlavou, dne: 17.9.2015 Vyřizuje: Roman Gőth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 45935/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 12. října 2010 Spis zn.: 1567/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-329/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 329/2012 Milín, dne: 23.4.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov odbor stavební a územního plánování NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/36336/2008/Du Dufková Jana 359 808 220 jana.dufkova@mu-sokolov.cz DATUM: 16.

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ č. 3064/2012-1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ č. 3064/2012-1 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, IDDS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 8949/2012/VÝST/Ne

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14825/2012 VÚP/ŠJ V

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 345 34 Klenčí pod Čerchovem Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 345 34 Klenčí pod Čerchovem Tel.: 379 794 041 Naše č. j.: SÚ/472/12 Spis. zn.: ZN/36/SÚ/12 Klenčí pod Čerchovem, dne 30. dubna 2012 R o z h o d n u t í Čerchovem,

Více

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ OBECNÍ, v URAD stavební úřad Tatenice 86,561 31 Tatenice TATENICE Č.j.: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: E-mail: OUT A 239/2013 aut As4521l2/SUII 7 Ing. Eva Tulisová 465381 230 ou@tatenice.cz Datum:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.04.2012 Naše zn.: MUCL/29265/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více