ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY"

Transkript

1 ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1

2 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo: stavba se nachází na parcele č. 1/1 k. ú. Poříčany Stupeň dokumentace: pro provádění stavby Investor: Obec Poříčany Poříčany 235 Projektant: Martin Červený Přehvozdí Kostelec nad Černými lesy Osvědčení o autorizaci č Veden v seznamu autorizovaných osob pod č Obor: pozemní stavby tel.: Datum: 6/2013 2

3 Účel objektu Účelem a záměrem stavebníka je dodatečné zateplení objektu budovy základní školy z důvodu zlepšení životního standardu uživatelů objektu a jeho tepelně technických vlastností. Architektonické řešení Architektonické řešení je provedeno v souladu s okolní zástavbou, typem budovy a přáním investora. Vzhled objektu Jedná se o zateplení budovy základní školy, zateplení budovy školní jídelny bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací a proveditelné jako samostatná etapa zateplovacích prací. Samostatně stojící objekty, které jsou jedno číslo popisné, jsou propojeny nadzemním tunelem (krčkem) ve 2.NP. Budově školní jídelny se dále v této zprávě nebudeme věnovat. V budově základní školy jsou tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorys objektu je tvar obdélníku, na jihovýchodní a jihozápadní části základní školy jsou umístěny v druhém nadzemním podlaží balkony. Nosná konstrukce základní školy je vyzděna z cihel plných pálených. Budova základní školy je zastřešena sedlovou střechou nad druhým nadzemním podlažím a nad přístavkem a nad třetím nadzemním podlažím je zastřešena plochou střechou jako celý objekt školní jídelny. Budova základní školy - jedná se o stavbu, která je svým vznikem datována do roku Stavba byla rozšířena o přístavbu v roce Stavba základní školy je samostatně stojící objekt. Nosný systém je podélný stěnový se stropy, které nesou dřevěné stropní trámy. Nosné zdivo je z cihel plných pálených převážně v tl.600 mm. Střecha nad objektem je z větší části sedlová, ve zbytku objektu plochá dle dostupné dokumentace jednoplášťová. Vstup do budovy základní školy je zajištěn dvěma samostatnými vchody umístěnými v prvním nadzemním podlaží, hlavní vchod je orientován na jihovýchod a vedlejší únikový východ na severovýchod. Ze zádveří hlavního vchodu se vstupuje do vestibulu, odkud se dá vstoupit do dvou kabinetů a dále se zde nachází vertikální komunikace objektu schodiště. Přes vestibul se vstoupí do hlavní haly, odtud do jednotlivých tříd, kabinetů, na vedlejší schodiště a na navazující chodbu k dalším učebnám. Na konci této chodby se nachází WC. Druhé patro je stejné jen místo vestibulu je umístěna ředitelna a sekretariát. Vedle sekretariátu je další vedlejší schodiště, které vede do prvního, druhého a třetího nadzemního podlaží. Ve druhém podlaží se nachází učebna a WC, dále ve třetím nadzemním podlaží se nachází dva sklady učebnic a dveře na půdu, a prvním podlaží se nachází družina, sociální zařízení a dveře do sklepa. V suterénu základní školy se nachází plynová kotelna, sklad židlí a sklep. Stavebně technické řešení Jedná se o stavbu, která je svým vznikem datována do roku Stavba byla rozšířena o přístavbu v roce Stavba základní školy je samostatně stojící objekt. Nosný systém je podélný stěnový se stropy, které nesou dřevěné stropní trámy. Nosné zdivo je z cihel plných pálených převážně v tl. 600 mm. Střecha nad objektem 3

4 je z větší části sedlová, ve zbytku objektu plochá dle dostupné dokumentace jednoplášťová. Na objektu jsou vizuálně patrné poruchy vlivem vlhkosti, avšak pouze z vnější strany po obvodu objektu v místech, kde sokl vystupuje před fasádní omítku. Z vnitřní části objektu nejsou na obvodových a vnitřních stěnách patrné známky vzlínající vlhkosti ani zasolení omítek. Některé vnitřní omítky v dolní části zdi jeví známky tzv. odfouknutí, jejichž příčina spíše bude v dožití omítek než poruchy vlivem vlhnutí zdiva. V projektové dokumentaci z roku 1932 nejsou naprojektovány žádné hydroizolace stavby. Při obhlídce objektu bylo ovšem vizuálně zjištěno, že pod obvodovými zdmi je vložena lepenka z asfaltových pásů. Přítomnost hydroizolační vrstvy potvrdil i zaměstnanec školy, který při opravách v budově několikrát na tuto hydroizolační vrstvu narazil. Při obhlídce stavby bylo zjištěno, že na části stavby je hydroizolace stavby v úrovni těsně pod terénem. V místech, kde hydroizolace je v úrovni nad terénem (větší část budovy) je její umístění o jednu řadu cihel níže pod vystouplým soklem. Stěny suterénních místností nejsou izolovány proti zemní vlhkosti a projevují známky působení vlhkosti i jsou viditelně zasolené. Vzhledem, že zadání projektu je zateplení vytápěné části objektu odvlhčení suterénu není řešeno a je nutno ho řešit zvláštní projektovou dokumentací. Pro tento objekt je navrženo zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem z EPS (např. EPS 70 F) tl. 180 mm s tenkovrstvou silikonovou omítkou. Do výšky 2 m doporučujeme provést fasádu v protivandalním provedení. Sokl bude částečně proveden jako odvětrávaný sokl a částečně bude proveden kontaktně z polystyrenu EPS Perimetr. V některých místech bude nutno provést v místě soklu odkopání terénu a drenáž. Stropy nad 2.NP (podlaha půdy pod sedlovou střechou) budou zatepleny foukanou tepelnou izolací z celulózových vláken získaných z novinového papíru plnoplošně v tloušťce 250 mm. Izolace bude nafoukána do dřevěného roštu, který se skládá ze dvou na sebe kolmých vrstev. Spodní fošny budou o rozměru 80 x 150 mm a vrchní 80 x 120 mm. Fošny budou od sebe vzdáleny 625 mm na osu. Na tento rošt bude proveden záklop z OSB3 tl. 18 mm desek. Mezi izolantem a OSB deskou je provětrávaná mezera tl. 20 mm. Stejná mezera (tj. 20 mm) bude i mezi OSB deskami z důvodu odvětrání a zabránění vznikání vlhkosti. Ploché střechy (nad přístavkem a nad 3.NP) budou zaizolovány pěnovým polystyrenem EPS 100 S o celkové tloušťce 300 mm a budou opatřeny novou střešní krytinou z PVC fólie. Z důvodu zvýšení stropní konstrukce nad 3.NP bude nutno provést zvýšení atiky, které bude provedeno z přesných pórobetonových tvárnic. Na celé budově bude nutno provést nové svody, dle potřeby zateplení upravit a opravit všechny žlaby a oplechování. Stávající nástřešní žlaby budou sejmuty a nahrazeny žlabem podokapním r.š. 400 mm. Nově budou provedeny také svody a uzemnění hromosvodu a jeho celková revize. Rekonstrukce střechy a výměna střešní krytiny není součástí tohoto projektu a bude řešena v samostatném projektu. V rámci zateplení obvodového pláště bude nutno upravit a zateplit také konstrukci balkonů. Konstrukce bude obložena polystyrenem XPS tl. 40 mm. Všechna okna a vchodové dveře budovy budou vyměněna za nová plastová s izolačním dvojsklem. Hlavní vstupní dveře budou hliníkové. 4

5 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy dle ČSN :2011 Posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy je nedílnou přílohou projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované Martinem Červeným z 12/2011. Posouzení je provedeno jako posouzení všech stávajících skladeb konstrukcí objektu školy s následnými opatřeními. V seznamu konstrukcí (příloha této TZ) je vždy nejprve stávající konstrukce (označená např. SO1) a pokud je na ní realizováno zateplení, je tato konstrukce následně v seznamu zopakována s opatřeními pod stejným označením. Bourací práce Stručný popis stavby a jejích konstrukcí Stavba se nachází v zastavěném území v k.ú. Poříčany. Přístup k objektu je zajištěn z veřejné komunikace. Stavba je vyzděna z cihel plných pálených s proměnlivou tloušťkou zdí. Zděné konstrukce jsou v dobrém stavu. Příčky jsou zděné. Stávající stropní konstrukce jsou dřevěné trámové a nad suterénem železobetonové. Výsledky stavebního průzkumu na přítomnost azbestu ve stavbě Při stavebním průzkumu nebyly na viditelných konstrukcích nalezeny výrobky, které by obsahovaly azbest. Vzhledem k charakteru stavby není očekáváno, že by azbestové výrobky byly obsaženy v zakrytých konstrukcích, do kterých bude při zateplování zasahováno. Zhotovitel stavby musí v případě nalezení podezřelého výrobku postupovat dle platných předpisů. Stav stavby před započetím stavby Stavba je ve stavu vyžadujícím stavební úpravy. Obvod a úpravy staveniště Při bouracích pracích je nutné zajistit bezpečnost všech osob pohybujících se na sousedních pozemcích a zajistit snížení prašnosti (zakrápění, zakrývání kontejneru při používání shozu). Jinak není nutné staveniště upravovat. Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury Před zahájením stavebních bouracích prací budou uzavřeny veškeré uzávěry energií. Hlavní uzávěry budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami. Po uzavření hlavních uzávěrů budou odpojeny vnitřní rozvody vodovodu, elektro, rozvody vytápění, slaboproudu. Zhotovitel zajistí před započetím prací vytýčení sítí jejich správci. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5

6 Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k překročení 15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle tohoto zákona. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní, plynovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově před zahájením stavby. Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními. Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN12056/1-5, ČSN , ČSN , směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními. Nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob. Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička. Způsob ochrany životního prostředí při bouracích pracích viz. souhrnná zpráva. Zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce. Přívody energií pro bourací práce zajistí zhotovitel stavby po dohodě s investorem. Nakládání s odpady Viz. souhrnná zpráva. Stručný popis průběhu bouracích prací Postup bouracích prací bude probíhat směrem shora dolů (nejprve budou bourány horní podlaží, následně spodní). Vybouraný materiál se nesmí hromadit na stávajících stropních konstrukcích, aby neohrozil jejich stabilitu. Materiál bude vždy po vybourání neprodleně odstraněn. Bourací práce v tomto objektu zahrnují - Odstranění zděného zábradlí a sejmutí hydroizolačních souvrství a spádových vrstev na balkonech. - Odstranění poškozené betonové mazaniny a zásypu na půdě (původní část objektu) - Vnější výplně otvorů budou demontovány včetně vchodových dveří - Odstranění keramických obkladů (kabřinec) na částech fasády - Odstranění poškozených omítek (fasády) až na nosné zdivo - Demontáž stávajících dešťových svodů, demontáž potřebné části hromosvodu 6

7 Zemní práce, základy Budou spočívat v částečném obkopání budovy a provedení drenáží (viz. výkres návrh drenáže) Svislé nosné konstrukce Nosné zdivo je z cihel plných pálených převážně v tl.600 mm. Všechny obvodové stěny budovy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl. 180 mm. Stávající atiky budou dle potřeby nadezděny pórobetonovými bloky (viz. výkresy detailů). Stropy Stropy jsou dřevěné trámové, do jejich konstrukce nebude zasahováno, pouze nad 2.NP (podlaha půdy pod sedlovou střechou) budou zatepleny foukanou tepelnou izolací z celulózových vláken získaných z novinového papíru plnoplošně v tloušťce 250 mm. Izolace bude nafoukána do dřevěného roštu, na který bude proveden záklop z OSB3 desek. V přední části půdy (původní objekt) bude odstraněna vrstva zásypu a rozpadajícího se betonového potěru až na záklop. Na záklop bude celoplošně položena separační vrstva z PE fólie. Dřevěný rošt bude proveden z dřevěných fošen křížem ve dvou vrstvách. V druhé části půdy (přístavba) bude rošt položen na stávající betonový potěr. Je nutno dát pozor a řádně zateplit detail u pozednice a římsy, aby byl co nejlépe řešen možný tepelný most. Schodiště U dělících dveří v krčku budou upraveny schody tak, aby po osazení dveří splňovali bezpečnostní požadavky (viz. výkres půdorys 2.NP). Střecha Sedlová střecha nad objektem bude rekonstruována (rekonstrukce střechy není součástí tohoto projektu). V místě, kde bude do prostoru půdy procházet zateplení fasády, bude nově provedeno oplechování tohoto místa (viz. výkresy detailů). Dle potřeby zateplení pláště budovy bude nutno provést nově všechny dešťové svody. Vzhledem k rekonstrukci střechy budou nově provedeny žlaby, které budou podokapní místo stávajících nástřešních. Dále bude nově provést oplechování štítů, a dle potřeby oplechování říms. Nově bude také nutno provést svody a uzemnění hromosvodu a jeho celkovou revizi. Ploché střechy (nad přístavkem a nad 3.NP) jsou dle dostupné informace jednoplášťové, před prováděním díla je nutno tuto informaci respektive stávající konstrukce prověřit stavebně technickým průzkumem, který bude konzultován s investorem a projektantem. V případě, že se potvrdí, že jsou střechy jednoplášťové, budou zaizolovány pěnovým polystyrenem EPS 100 S o celkové tloušťce 300 mm a budou opatřeny novou střešní krytinou z PVC fólie. Stávající střešní krytina (PVC fólie a asfaltové pásy) bude ponechána a bude sloužit jako parotěsná zábrana v nové konstrukci střechy. Následně bude položen pěnový polystyren ve dvou vrstvách s překrytím spár. Jako střešní krytina (hydroizolační vrstva) bude použita PVC fólie, která bude kotvena přes polystyren do nosné konstrukce. Před prováděním kotvení je nutno provést zkoušku výtažnosti kotev a zvolit vhodné kotvení. Zkouška bude provedena za přítomnosti investora a stavebního dozoru a bude o ní proveden písemný zápis. Střešní fólie bude vytažena až pod oplechování atik. 7

8 Z důvodu zvýšení střešní konstrukce bude nutno zvýšit atiku (viz. detail atiky) a provést její nové oplechování. Dále bude nutno upravit dešťové svody a osadit nové střešní vpusti. Nově bude také nutno provést svody a uzemnění hromosvodu a jeho celkovou revizi. Balkony Balkóny a vystrčené betonové stříšky je nutno tepelně zaizolovat zespoda, shora i z čela pěnovým polystyrenem. Stávající zděné zábradlí balkonů bude odstraněno z důvodu lepšího odvodu dešťové vody, aby nedocházelo k poškozování nové fasády. Konstrukce balkonu bude zateplena ze všech stran pěnovým polystyrenem XPS tl. 40 mm. Z horní strany bude na polystyren provedena spádová betonová vrstva s hydroizolací a keramickou dlažbou. Na balkonech budou provedena nová zábradlí ocelová výplní z deskového materiálu (např. cementotřískové desky pro vnější použití) dle výběru investora kotvená shora do nosné konstrukce balkonu (viz. detail - řez balkonem). Na balkony doporučujeme použít kompletní systém vytvořený pro hydroizolační zabezpečení balkonů. Čelní balkon bude odvodněn pomocí nově vybudovaného okapu a svodu, který bude kotven k fasádě a průrazem bude vyveden do prostoru pod vstupním schodištěm a zde bude propojen do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění malého bočního balkonu bude provedeno okapem a svedeno do sousedícího střešního svodu anebo samostatným svodem kotveným k fasádě. Izolace proti vodě a protiradonová izolace V západním rohu objektu okolní terén vystupuje do úrovně hydroizolace a v části dokonce až nad hydroizolaci. V těchto místech bude nutné terén odkopat a odstranit všechny poškozené omítky (zdivo se nechá co nejdéle vyschnout) a následně natavit svislou hydroizolaci alespoň 300mm nad terén a přitom se pokusit o co nejlepší napojeni na vodorovnou izolaci (natavení a případně vyplnění napojení bitumenovým tmelem). Část objektu bude obkopána a k základovému zdivu bude přiložena nopová folie a na dno výkopu bude položena drenážní trubka, která bude odvádět srážkovou vodu do vsakovací jímky. Výkop bude zasypán hutněným štěrkem, který bude ochráněn proti smíchání s okolní zeminou geotextilií. (viz. výkres drenáže). Výplně otvorů Stávající okna jsou dřevěná špaletová alternativně zdvojená a pár kusů plastová okna s dvojsklem. Stávající vchodové dveře jsou dřevěné. Nově osazená okna budou plastová opatřená izolačním dvojsklem s prostupem tepla celého okna maximálně Uw=1,2 W/m 2 K,(součinitel prostupu tepla profilu plastového rámu max. Uf=1,1 W/m 2 K a hliníkového rámu Uf=1,8 W/m 2 K (stavební hloubka rámu min. 75mm), zasklení max. Ug=1,1 W/m 2 K, Teplý nekovový distanční rámeček), nové vchodové dveře Ud=1,2 W/m 2 K, dveře na půdu Ud=1,5 W/m 2 K. Nová okna a dveře budou osazeny na vnějším líci stávajícího obvodového zdiva a rám bude následně cca 30 mm přetažen fasádním systémem (viz. výkres detail okenního ostění). Nově vzniklé vnější ostění okna bude tvořeno fasádním polystyrenem v tl. 180 mm. V krčku na rozhraní budovy školy a budovy jídelny budou osazeny nové dvoukřídlé vchodové dveře. Podrobný popis výplní otvorů viz. Tabulka oken a dveří. 8

9 Povrchy Fasáda budovy školy bude provedena jako kontaktní zateplovací systém z EPS - EPS 70 F tl. 180 mm s tenkovrstvou silikonovou omítkou. Do výšky 2 m doporučujeme protivandalní provedení. Stávající fasáda bude prověřena, zda nějaké její části neopadávají, případně bude z těchto míst omítka odstraněna a vyspravena tak, aby činila se stávající omítkou rovný povrch Před prováděním kotvení je nutno provést zkoušku výtažnosti kotev a případně zvolit jiné vhodné kotvy. Počet hmoždinek bude - okrajová oblast 8ks a vnitřní oblast 6ks. Při montáži je nutno dodržovat pokyny pro montáž vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů. Sokl bude částečně proveden jako odvětrávaný sokl (provedení viz. níže) a částečně bude proveden kontaktně z polystyrenu EPS Perimetr. Společně s fasádou budou zatepleny balkony polystyrenem XPS tl. 40 mm. Římsy budou obloženy polystyrenem EPS 70 F tl. 50 mm. V některých místech bude nutno provést v místě soklu odkopání terénu a drenáž. V prostoru venkovního vstupního schodiště bude položena nová venkovní mrazuvzdorná protiskluzná keramická dlažba řádně ve spádu směrem od budovy. Stávající kamenné schodiště bude repasováno (případně - bude-li to vyžadovat architektonické řešení budovy, obloženo keramickou dlažbou) a stávající zábradlí opatřeno novým nátěrem v návaznosti na nové barevné řešení budovy. Řešení soklové části Na původní části školní budovy bude soklová část zateplena deskami Perimetr tl. 80 mm při provedení odvětrávaného soklu. Na nové části objektu bude sokl v kontaktním provedení z desek Perimetr tl. 180 mm (viz. výkres drenáže). Obě 9

10 varianty budou s povrchovou úpravou určenou pro soklovou část provedené dle montážního/technického návodu výrobce. Tloušťka desek Perimetr může být měněna dle estetických požadavků, ale nesmí vystupovat před kontaktní zateplovací systém horního zdiva. Provedení odvětrávaného soklu z desek Perimetr: 1 nařezané pruhy z EPS Perimetr tloušťka dle odvětrání minimálně 30 mm (čím větší, tím lépe - ale tak, aby celková tloušťka nepřesáhla tloušťku kontaktního zateplení nad odvětrávaným soklem) 2 vzduchová mezera 3 zakládací lišta kontaktního zateplení 4 soklové desky s EPS Perimetr tl. dle návrhu zateplení (min. 50 mm) s odvětrávacími otvory Malby a nátěry Na vnější povrchy bude použit silikonový nátěr. Nátěry kovových konstrukcí budou provedeny na reaktivní základní nátěr dvěma vrstvami syntetické barvy. Veškeré viditelné ocelové konstrukce (zábradlí, rámy) jsou žárově zinkovány. Barevné řešení vybere investor v návaznosti na barevné řešení fasády. 10

11 Tepelná izolace Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Jako izolant bude použit pěnový polystyren EPS 70 F v tloušťce 180 mm. Balkony budou zatepleny obaleny ze všech stran do pěnového polystyrenu XPS tl. 40 mm. Stropy nad 2.NP budou zatepleny foukanou tepelnou izolací z celulózových vláken o celkové tloušťce 250 mm a ploché střechy budou zatepleny pěnovým polystyrenem EPS 100 S o celkové tloušťce 300 mm. Klempířské konstrukce Nově bude provedeno zábradlí balkonů. Je možno ho provést například jako ocelovou rámovou konstrukci z jöckelů a tyčoviny. Zábradlí bude žárově zinkováno a při realizaci řádně z vrchu kotveno do nosné konstrukce balkónu. Předpokládané konkrétní provedení dle platných norem předvede dodavatel investorovi při návrhu rozpočtu na provádění těchto prací (provede dílenskou dokumentaci). Nově bude provedeno oplechování parapetů oken z titanzinku shodně s provedením oplechování a svodů. ZTI Kanalizace Není řešeno zůstane stávající. Dešťová kanalizace zůstane stávající avšak při zateplování střechy je nutno upravit svody a osadit nové střešní vpusti. Odvodnění čelního balkónu bude provedeno novým okapem a svodem vyvedeným do prostoru pod vstupním schodištěm a zde vyvedeno do stávající dešťové kanalizace. Pro odvodnění drenáží budou provedeny dva nové vsaky (viz. výkres drenáže). Vodovod Není řešeno zůstane stávající. Vytápění Není řešeno zůstane stávající. Elektroinstalace Není řešeno zůstane stávající. Před započetím prací na zateplení střešního pláště je třeba nechat vypracovat dílenskou dokumentaci pro úpravu hromosvodu specializovaným projektantem elektro. Doporučení Při případných následných terénních (zahradních) úpravách doporučujeme vyspádování terénů směrem od budovy školy, kvůli přirozenému odtoku dešťové vody. 11

12 Požární bezpečnost budovy Požární bezpečnost budovy je řešena v dokumentaci ve stupni pro stavební povolení. Poznámka Konstrukce v této zprávě blíže nespecifikované navrhne dodavatel dle platných norem a platných bezpečnostních předpisů a technologických postupů. U všech dodávek se rozumí dodávka díla dodavatelem v kompletním funkčním provedení = bezchybná kompletnost, funkčnost a estetičnost. V případě nejasností a nesrovnalostí skutečnosti s projektem musí být před započetím prací informován projektant. V Přehvozdí 5. července 2013 Martin Červený autorizovaný stavitel 12

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ

NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY NAŠE KŮLNA, MODERNÍ BYDLENÍ KŮLNA - Modulární dřevostavba KŮLNA je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje využívat KŮLNU

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více