Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11"

Transkript

1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový Bor, duben 2014

2 Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A OBJEDNATELE A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ A.4 ÚDAJE O STAVBĚ A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

3 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A OBJEDNATELE A.1.1 údaje o stavbě a) název stavby: Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 b) místo stavby: Jestřebí č.p. 11 k.ú. Jestřebí u České Lípy c) předmět dokumentace: stavební povolení A.1.2 údaje o stavebníkovi Stavebník: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa IČ: A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace a) projektant: Kamila Vojtová Nábřežní 110, Nový Bor IČ: b) hlavní projektant: Ing Jan Vojta autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby ČKAIT Nábřežní 110, Nový Bor A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ - záměr stavebníka - katastrální mapa - prohlídka staveniště - částečná původní dokumentace objektu - doměření objektu projektantem pro účely PD - hydrogeologický průzkum A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území Předmětem dokumentace je oprava a zateplení bytového domu č.p. 11 v Jestřebí. Objekt je umístěn na st.p.č. 302/3 a 302/7 v KÚ Jestřebí u České Lípy. Objekt se nachází v zastavěné části obce Jestřebí. Jedná se o stávající objekt se dvěma

4 nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova má jeden vchod. Objekt je v provozu. Součástí stavby bude provedení hydroizolace spodní stavby s drenáží kolem objektu. Dešťové vody ze střechy a z drenáží budou zasakovány na pozemku p.p.č. 8/2, 302/1. b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) Stávající objekt č.p. 11 na st.p.č. 302/3 a 302/7 KÚ Jestřebí u České Lípy se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, v chráněném území ani v záplavovém území. c) údaje o odtokových poměrech V současné době jsou dešťové vody ze střechy objektu pouštěny volně na terén. V 1.PP objektu dochází k často k prosakování vody. Součástí stavby bude provedení hydroizolace spodní stavby se drenáží kolem objektu. Dešťové vody ze střechy a z drenáží budou zasakovány na pozemku p.p.č. 8/2, 302/1. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, k objektu nebudou prováděny přístavby ani nástavby, užívání se nemění stavební úpravy nejsou v rozporu s územním plánem města. e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez přístaveb a nástaveb není třeba územní rozhodnutí. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez změny užívání. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů V současné době rozpracovanosti PD nejsou požadavky dotčených orgánů známy. Případné požadavky budou řešeny formou dodatku k dokumentaci h) seznam výjimek a úlevových řešení Uvažovaný záměr je v souladu s územním plánem. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic Pro stavební úpravy objektu nejsou žádné související podmiňující investice.

5 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) Stávající objekt: k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 302/3 výměra: 71 m 2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří způsob ochrany: - vlastnické právo: - Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 302/7 výměra: 140 m 2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří způsob ochrany: - vlastnické právo: - Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa Drenáže, dešťová kanalizace, zasakovací objekty: k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 8/3 výměra: 1482 m 2 druh pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace způsob ochrany: - vlastnické právo: - Obec Jestřebí, Jestřebí k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 8/2 výměra: 1205 m 2 druh pozemku: ostatní plocha - manipulační plocha způsob ochrany: - vlastnické právo: - Obec Jestřebí, Jestřebí k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 302/1 výměra: 533 m 2 druh pozemku: trvalý travní porost způsob ochrany: zemědělský půdní fond vlastnické právo: - Obec Jestřebí, Jestřebí k.ú.: Jestřebí u České Lípy parcela: 302/9 výměra: 234 m 2 druh pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace

6 způsob ochrany: - vlastnické právo: - Obec Jestřebí, Jestřebí A.4 ÚDAJE O STAVBĚ a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. b) účel užívání stavby Jedná se o stávající bytový dům č.p. 11 v Jestřebí. V objektu je 4 bytové jednotky. Užívání objektu se nemění c) trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o stavbu trvalou. d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) Objekt není památkově chráněn a nenachází se v památkově chráněném území. e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby Je dodržena vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhláška 269, kterou se mění vyhláška č. 501/2006, vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu. Stavba není řešena dle vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů V době zpracování projektové dokumentace nejsou požadavky dotčených orgánů známé. Případné požadavky dotčených orgánů budou řešeny dodatkem k dokumentaci. g) seznam výjimek a úlevových řešení Bez výjimek a úlevových řešení. h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) Zastavěná plocha: 211 m 2 Obestavěný prostor: m 3 Užitná plocha: 444 m 2 Bytová jednotka: NP 2 byty 3+1 Celkem 4 byty

7 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) Stávající. j) základní předpoklady výstavby Zahájení stavby: 08/2014 Ukončení stavby 12/2015 Předpokládaná lhůta výstavby 1 rok k) orientační náklad stavby 1,0 mil. Kč A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ SO 01 - Oprava a zateplení bytového domu č.p. 11 Jestřebí SO 02 - Dešťová kanalizace a vsakování

8 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního pozemku Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bytového domu umístěného na st.p.č. 302/3 a 302/7 KÚ Jestřebí u České Lípy ( vlastník OSBD Česká Lípa ). Objekt se nachází v zastavěné části obce. Stávající bytový dům je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami, které nebudou v rámci stavby dotčeny. V rámci stavby se nebudou provádět k objektu přístavby ani nástavby, vzhled objektu se nemění. V rámci stavby bude provedena hydroizolace spodní stavby s osazením drenáží kolem celého objektu. Drenáže i dešťové vody ze střechy budou svedeny do čtyř zasakovacích objektů dle návrhu hydrogeologického průzkumu. Drenáže a zasakovací objekty jsou umístěny na p.p.č. 8/3, 8/2, 302/1 a 302/9 KÚ Jestřebí u České Lípy (vlastník Obec Jestřebí ). b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) V objektu nebyly provedeny žádné průzkumy. Byla pouze provedena vizuální prohlídka objektu. Pokud by bylo po postavení lešení zjištěno poškození objektu, které by mohlo bez oprav narušit statiku objektu, je nutné přizvat statika k odbornému posouzení a určení způsobu zajištění. Pro zasakování dešťových vod byl proveden hydrogeologický průzkum ( Ing. Lusk, duben 2014). c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Na staveništi se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby budou stávající inženýrské sítě vytýčeny včetně ochranných pásem. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stávající objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

9 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Jedná se o stavební práce, které lze provádět za provozu objektu. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram, který bude s nájemníky domu konzultován. Oprava a zateplování obvodového pláště bude prováděno z pracovního lešení. Přístup pracovníků i doprava materiálu bude z vnější strany budovy. Pro zajištění manipulace s materiálem bude nutné dočasné užívání pozemku p.p.č. 8/3 (ostatní plocha), p.p.č. 8/2 (ostatní plocha), p.p.č. 302/1 ( trvalý travní porost) a 302/9 ( ostatní plocha ), které jsou ve vlastnictví Obce Jestřebí. Lešení okolo objektu bude postaveno na výše uvedených pozemcích. Pro stavbu bude osazena jedna stavební buňka. Dešťové vody ze střechy objektu + drenáže budou zasakovány ve čtyřech nových zasakovacích objektech na p.p.č. 8/2, 302/1. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nevzniká požadavek na asanace a demolice. Pro stavbu nebudou káceny žádné dřeviny. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Není požadavek na zábor zemědělského půdního fondu. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní technickou infrastrukturu) Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, dopravní ani technická infrastruktura se neřeší je stávající. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Není požadavek na podmiňující, vyvolané ani související investice. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Předmětem dokumentace je oprava a zateplení bytového domu č.p. 11 v Jestřebí. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova má jeden vchod. Objekt je umístěn na st.p.č. 302/3 a 302/7 v KÚ Jestřebí u České Lípy. V objektu jsou 4 bytové jednotky ( 4x 3+1). Objekt je v provozu. Stávající bytový dům je napojen na inženýrské sítě stávajícími přípojkami, které nebudou v rámci stavby dotčeny. V rámci stavby se nebudou provádět k objektu přístavby ani nástavby, vzhled objektu se nemění. V rámci stavby bude provedena hydroizolace spodní stavby s osazením drenáží kolem celého objektu. Dešťové vody ze střechy a drenážní vody budou zasakovány ve čtyřech nových zasakovacích objektech.

10 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Jedná se o samostatně stojící stávající bytový objekt o dvou nadzemních podlažích s valbovou střechou. b) architektonické řešení kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Předmětem dokumentace je oprava a zateplení stávajícího bytového domu. Stavební práce nemění vzhled budovy, nemění se tvar ani výška objektu. Otvory budou zachovány. Bude provedena nová fasáda objektu, dojde tedy k estetickému zlepšení vzhledu objektu Barevné řešení bude řešeno spoluvlastníky objektu. Z architektonického hlediska nebude mít stavba vliv na okolní zástavbu. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o nevýrobní objekt. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Nejedná se o veřejně přístupný objekt - není požadavek na bezbariérové řešení. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Majitel objektů je povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví osob a majetek. Veškeré práce během stavby i během následného používání objektu po dokončení stavby budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví a v souladu předpisy na ochranu životního prostředí. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Navrhované stavební úpravy: - omytí stávajících vnějších omítek, otlučení nesoudržných částí - doplnění stávajících omítek novým omítkovým jádrem - obklad obvodového pláště vnějším kontaktní zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou ( izolace samozhášivý polystyren tl. 120 mm, ostění a nadpraží oken extrudovaný polystyren tl. 30 mm) - zateplení střešní římsy extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm - úprava čela a podhledu stříšky vstupu - oprava omítek stávajícího soklu bez zateplení - výměna klempířských prvků na fasádě ( podokeníky, oplechování stříšky vstupu ) - výměna stávajících kovových sklepních oken

11 - nátěr stávajících plechových dvířek elektro - prodloužení úchytů střešních svodů - výměna větracích mřížek na fasádě - provedení nových úchytů hromosvodu - výměna okapových chodníčků - výměna zábradlí na balkonech včetně držáků prádelních šňůr - oprava podlah balkonů - úprava čel a podhledu balkonů - výměna stávající betonové podesty předních vstupu - osazení nového zvonkového plata - hydroizolace spodní stavby + drenáže - dešťová kanalizace + vsakování b) konstrukční a materiálové řešení Jedná se o stávající objekt. Pro zateplení bude použit zateplovací systém s izolací polystyrenem. Bude použita silikonová omítka. Nově osazovaná okna budou plastová v barvě bílé. c) mechanická odolnost a stabilita Dodavatel po provedení lešení nejprve provede na objektu vizuální prohlídku stávajících konstrukcí. Budou zhodnocena narušená místa praskliny, narušené omítky. Při zjištění závad, které by případně mohly ovlivnit statiku jednotlivých prvků, popřípadě celého objektu, je nutné kontaktovat statika. Závady se zjišťují vizuálně a poklepem, popřípadě odtrhovou zkouškou. Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1cm na délku 2m. Navržené stavební úpravy jsou v souladu s požadavky mechanické odolnosti a stability. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení a) technické řešení Objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí bez úprav. b) výčet technických a technologických zařízení - B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Viz samostatná požární zpráva.

12 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a) kritéria tepelně technického hodnocení Viz průkaz energetické náročnosti budovy. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií Objekt nebude využívat alternativní zdroje energie. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod. Jedná se o stávající objekt v rámci stavby se neřeší vytápění, větrání, osvětlení, zásobování vodou ani odpady. Vše stávající. Jedná se o stavební práce, které lze provádět za provozu objektu. Pro jednotlivé práce bude vypracován časový harmonogram, který bude s nájemníky domu konzultován. Oprava a zateplování obvodového pláště bude prováděno z pracovního lešení. Přístup pracovníků i doprava materiálu bude z vnější strany budovy. Pro zajištění manipulace s materiálem bude nutné dočasné užívání pozemku p.p.č. 8/3 (ostatní plocha), p.p.č. 8/2 (ostatní plocha), p.p.č. 302/1 ( trvalý travní porost) a 302/9 ( ostatní plocha ), které jsou ve vlastnictví Obce Jestřebí. Lešení okolo objektu bude postaveno na výše uvedených pozemcích. Pro stavbu bude osazena jedna stavební buňka. Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Vliv stavby na životní prostředí bude minimální není třeba specielních opatření. Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. v148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 168/2002., ve znění pozdějších

13 předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů., a dalších ostatních souvisejících nařízení a předpisů. Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděn v době od do hodin. Při provádění stavby bude dodržena norma ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů a vegetačních ploch při stavební činnosti. B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího Prostředí a) ochrana před pronikání radonu z podloží Není potřeba provádět měření radonu v půdním podloží a provádět žádná specifická opatření proti pronikání radonu z podloží stávající objekt. b) ochrana před bludnými proudy Stavba bude chráněna proti korozi způsobené bludnými proudy dle ČSN EN uzemněním. c) ochrana před technickou seizmicitou Objekt se nachází v místech, kde se nevyskytuje technická seizmicita. Po dobu stavby budou sledovány případné seizmické účinky na vlastní stavbu i okolní objekty vyvozované stavebními stroji. d) ochrana před hlukem Nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty zvuku uvnitř ani vně objektu. e) protipovodňová opatření Objekt je umístěn mimo záplavové území. B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky Objekt je napojen na stávající přípojky IS bez úprav. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky Objekt je napojen na stávající přípojky IS bez úprav. Dešťové vody ze střechy objektu + drenáže budou zasakovány ve čtyřech nových zasakovacích objektech p.p.č.. 8/2, 302/1. Dle hydrogeologického posouzení je u každého dešťového svodu navržen zasakovací dren 0,5x4m do hloubky 2,5m. Umístění 4 zasakovacích objektů umožní bezpečné odvedení drenážních vod do těchto zasakovacích rýh. Dešťová kanalizace je navržena z PVC trubek profilu 110 a

14 160 mm v celkové délce 36,70m. Drenáž bude provedena kolem celého objektu drenážní trubkou 100 mm v délce 64,4m. Odhad dešťových odpadních vod: - produkce dešťových odpadních vod při návrhovém dešti 2,94 m 3 - plocha potřebná pro zasáknutí tohoto množství do 72 hod 1,50 m 2 - objem navrženého retenčního prostoru 14,40 m 3 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ a) popis dopravního řešení Příjezd k objektu po stávajících komunikacích bez úprav. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Stávající. c) doprava v klidu Stávající parkování na zpevněných plochách u objektu. d) pěší a cyklistické stezky V rámci stavebních úprav stávajícího objektu nevzniká požadavek na řešení pěších a cyklistických stezek B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a) terénní úpravy V rámci stavebních úprav stávajícího objektu nebudou prováděny žádné terénní úpravy. Po provedení výkopů bude terén uveden do původního stavu. Pro výkopy ve asfaltových plochách u objektu bude provedeno zaříznutí těchto stávajících asfaltových ploch. Po dokončení prací budou rýhy zpětně zasypány, výkop zhutněn a asfaltové plochy budou doplněny. b) použité vegetační prvky Stávající bez úprav. c) biotechnická opatření Nevzniká požadavek na biotechnické opatření. Bude zachovaná stávající vegetace.

15 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Bude zachovaná ochrana proti hluku tak, aby hluk a vibrace byl na takové úrovni, která neohrozí zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách dle vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na výstavbu Odpady ze stavby: Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky - O - využití na staveništi + odvoz na skládku Smíšené stavební a demoliční odpady O odvoz na skládku Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci. Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma. b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Bude zachován zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 76/2002 Sb., o vodách, zákon č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 185/2001., o odpadech, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 V blízkosti objektu se nenachází chráněné území Natura d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Nevzniká požadavek na zpracování zajišťovacího řízení a stanoviska EIA. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a připomínky ochrany podle jiných právních předpisů V rámci stavby nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma.

16 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva Objekt je v dosahu integrovaného záchranného systému obce Česká Lípa. Nevzniká požadavek na řešení zásad prevence závažných havárií a zón havarijního plánování. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Na vodu a elektrickou energii bude stavba napojena ze stávajících zdrojů v objektu č.p.11. b) odvodnění staveniště Odvodnění staveniště se neřeší. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících obslužných komunikacích. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Pro zajištění manipulace s materiálem bude nutné dočasné užívání pozemku p.p.č. 8/3 (ostatní plocha), p.p.č. 8/2 (ostatní plocha), p.p.č. 302/1 ( trvalý travní porost) a 302/9 ( ostatní plocha ), které jsou ve vlastnictví Obce Jestřebí. Lešení okolo objektu bude postaveno na výše uvedených pozemcích. Pro stavbu bude osazena jedna stavební buňka a jedno chemické WC. Stavba nebude užívat stávající objekt jako zařízení staveniště.. Po provedení stavebních úprav bude okolí domu uklizeno a uvedeno do původního stavu. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Okolní pozemky budou chráněny před nepříznivými vlivy stavby pomocí ochranných sítí na lešení, aby bylo v co možná největší míře zabráněno poletování zbytků izolantu kolem stavby. Po dokončení stavebních prací bude okolí stavby uklizeno. Pro stavbu nebude prováděno kácení dřevin ani demolice. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Staveniště se nachází na veřejně přístupném prostranství, proto je nutné stavbu dobře zabezpečit proti vniku nepovolaných osob. Staveniště bude vymezeno pruhem šířky 4m po obvodu celého objektu ( p.p.č. 302/9, 8/2, 302/1, 8/3). Pruh bude oplocen do výšky min 1,8m a bude označen cedulkami se zákazem vstupu. U vchodu bude pruh přerušen. Na výše uvedených pozemcích bude v době výstavby postaveno lešení. Nad vchodem bude provedena v lešení ochranná stříška se zakrytím dřevěnými

17 podlážkami, aby bylo zamezeno případnému úrazu příchozích. Lešení nebude stát na jednom místě déle než 30 dní. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Odpady ze stavby: Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky - O - využití na staveništi + odvoz na skládku Smíšené stavební a demoliční odpady O odvoz na skládku Ostatní odpady ze stavby budou řešeny v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Jejich množství a likvidace bude doložena ke kolaudaci. Za likvidaci odpadů je zodpovědná dodavatelská firma. e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez nároku na zemní práce a deponie. Pro drenáže bude provedeno hloubení rýh v objemu cca 95 m3. Pro zasakovací objekty bude provedeno hloubení rýh v objemu cca 50 m3. Výkopek bude využit pro zpětný zásyp rýh, přebytek bude odvezen na skládku. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma nebo stavební dozor. Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděn v době od do hodin. Při provádění stavby bude dodržena norma ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině ochrana stromů a vegetačních ploch při stavební činnosti. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

18 Práce budou prováděny v souladu s předpisy na ochranu zdraví pracujících a v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních zařízení. Otevřené výkopy budou řádně zajištěny proti možnosti pádu osob do výkopu. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích řeší a upravuje zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, Dále je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dosahovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Další podmínky a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci viz. zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. v148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 362/2005 Sb., č. 101/2005., ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 168/2002., ve znění pozdějších předpisů, č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů., č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších ostatních souvisejících nařízení a předpisů. Při stavbě budou dodrženy následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: a) Pro zajištění bezpečnosti práce bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách (nahrazuje Vyhlášku č. 324/1990 Sb). b) Dále bude dodržen Zákon č. 262/2006 Sb, 102 odst.2 o povinnosti prevence rizik k zajištění bezpečnosti zdraví při práci. c) Bude dodrženo nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí d) Bude dodrženo nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dodržení výše uvedených nařízení bude garantovat dodavatelská firma. Koordinátor bezpečnosti: Bude dodržena vyhláška č. 309/2006, 14 a 15. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Nevzniká požadavek na bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb. l) zásady pro dopravní inženýrská opatření Staveniště bude oploceno. Vstup na pozemek bude označen tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. U výjezdu aut ze staveniště bude zabezpečeno čištění vozidel tak, aby nedošlo k znečištění veřejných komunikací.

19 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Stavba bude prováděna za provozu. U vchodu bude pro bezpečnost uživatelů objektu zřízena pevná ochrana (stříška). Specielní úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebudou prováděny vstup zůstane i v průběhu stavebních prací zachován bez zásahů. S nájemníky domu bude před zahájením prací odsouhlasen časový harmonogram prací. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Termín zahájení stavby: 08/2014 Termín dokončení stavby: 12/2015

20 D 1.1. a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p.11 Projekt ke stavebnímu povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový Bor, duben 2014

21 Technická zpráva a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení b) Bezbariérové užívání stavby c) Konstrukční a stavebně technické řešení d) Technické vlastnosti stavby tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace, použité normy a) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Předmětem dokumentace je oprava a zateplení bytového domu č.p.11, Jestřebí. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova má jeden vchod. Objekt je umístěn na st.p.č. 302/3 a 302/7 v KÚ Jestřebí u České Lípy. Objekt je v provozu. Stavební práce nemění vzhled stávající budovy, nemění se tvar ani výška objektu. Jsou zachovány stávající otvory. Bude provedena nová fasáda objektu, dojde tedy k estetickému zlepšení vzhledu objektu Barevné řešení bude řešeno spoluvlastníky objektu. Z architektonického hlediska se objekt nemění, stavba nebude mít stavba vliv na okolní zástavbu. Součástí stavby je provedení hydroizolace spodní stavby s drenáží kolem celého objektu. Likvidace drenážních vod spolu s dešťovými vodami ze střechy je řešena vsakováním ve čtyřech nových zasakovacích objektech ( umístěno na p.p.č. 8/2, 302/1 a 302/9 v kú Jestřebí u České Lípy ). Dispozičně a provozně se objekt nemění. b) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY Jedná se o stávající objekt, užívání se nemění. V rámci stavby investor nepožadoval řešit objekt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. c) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1. Sanace stávajících omítek Dodavatel po provedení lešení nejprve provede na objektu vizuální prohlídku stávajících omítek. Budou zhodnocena místa s nesoudržnou omítkou předpoklad cca 25% plochy. Závady se zjišťují vizuálně a poklepem, popřípadě odtrhovou zkouškou. Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 1cm na délku 2m Příprava podkladu: Povrch omítek bude zbaven nečistot omytím tlakovou vodou, lokálně bude provedeno mechanické očištění. Povrch bude zbaven nesoudržných částí oškrábáním, otlučením, případně otryskáním. Na těchto místech bude doplněno nové omítkové jádro.

22 2. Obklad obvodového pláště Je navrženo vnější kontaktní zateplení samozhášivým polystyrenem v tl. 140 mm. Zateplení bude provedeno v ploše nadzemních podlaží. Založení izolantu v úrovni nadpraží sklepních oken ( -0,620 ). Skladba zateplení: - stavební lepidlo - tepelný izolant - pěnový polystyren stabilizovaný, tř. hořlavosti C1 - stavební lepidlo ( tmel ) - armovací tkanina perlinka - penetrační nátěr - tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 2mm světlé pastelové tóny ( bez nutnosti příplatku za barevnost fasády) - sokl dekorativní stěrka z kamenné drti Kriteria pro výběr zateplovacího systému: - musí být v souladu s českou legislativou ( dokladováno prohlášením o shodě v souladu se zákonem 22/1997 a certifikátem autorizované osoby o zajištění shody výrobku s technickými požadavky podle nařízení vlády 178/1997 Sb - splňuje požadavky na vlastnosti pro kvalitativní třídu A podle kriterií CZB splňuje požadavky na šíři trhlin při protažení výztužné vrstvy, odolnost systému proti rázu, odolnost proti pronikání vody vnějším souvrstvím, propustnost pro vodní páru vnějším souvrstvím - má jednoznačně předepsán způsob údržby a užívání - dodavatel prokáže zkouškou přídržnosti, že jeho lepící hmota a kotvící prvky a především stávající stavební podklad jsou vhodné pro použití příslušného zateplovacího systému Příprava podkladu: Povrch stávajících bude očištěn, vyspraven a doplněn. Před prováděním obkladů budou demontovány stávající střešní svody, hromosvody a větrací mřížky. Obklad : Obklad bude proveden kontaktním zateplením a to v ploše nadzemních podlaží po římsu, založení obkladu v úrovni nadpraží sklepních oken ( -0,620 mm). - Plocha obvodových zdí polystyren 140 mm - Ostění a nadpraží oken extrudovaný polystyren tl. 30 mm - Střešní římsa - extrudovaný polystyren tl. 80 mm

23 Zásady při provádění: - minimální teplota pro provádění je +5 o C - před zahájením obkladových prací je nutné vyznačit veškerá případná vedení inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození při kotvení systému - před zahájením obkladových prací nutno vyměnit parapetní plechy, atikové plechy, kotvy hromosvodů, úchyty zábradlí atd - zateplovací systém se zakládá do soklového profilu dle síly izolantu. Soklový profil se kotví mechanicky pomocí zatloukacích hmoždinek ve vzdálenosti 50 cm. Na vnějších a vnitřních rozích je nutno profil zastřihnout do příslušných úhlů tak, aby okapnička přirozeně probíhala - pro lepení desek používat specielní nerezové nářadí - na polystyrenové desky se nanáší tmel po obvodu a minimálně 2 terče ve středu desky. Na bočních stěnách desek nesmí být lepidlo. - Desky se kotví talířovými hmoždinkami, které musí být zapuštěny minimálně 5 cm. Kotvení se provádí ve stykových spárách jednotlivých desek v počtu 5-7 ks na 1 m 2 typ kotev a jejich přesný počet určí dodavatel. - desky se lepí na vazbu a to i na rozích, oknech a dveřích. Nutno dbát na to, aby se spáry desek nepřekrývaly se spárami panelů přesah minimálně 100 mm. Přesah spár u rohů min. 15 cm. - Po technologické přestávce 24 hod se provede přebroušení desek brusným hladítkem, aby byly odstraněny veškeré nerovnosti - Případné netěsnosti mezi jednotlivými deskami se doplní příslušným izolantem nebo stavební pěnou nikdy lepidlem ( vznik tepelných mostů) - Při provádění obkladů oken a dveří se nesmí kopírovat vertikální a horizontální spáry, nutno dodržovat vazbu na rozích a vyvarovat se doplňování vzniklých prostor malými prořezy. - Při kotvení v rozích je nutné každou desku kotvit v pracovní spáře minimálně cm od rohu - Veškeré rohy objektu, oken, dveří opatřit rohovými lištami s oboustanně napojenou výztužnou tkaninou - Hrana nadpraží oken a hrana zateplení stěnového panelu a stropu lodžie v posledním podlaží bude opatřena rohovým profilem s odkapem - V rozích oken a dveří se provede diagonální výztuhy z pruhů armovací tkaniny cca 20x60 cm - Veškeré stykové spáry mezi systémem a přilehlými konstrukcemi ( rámy oken, dveří balkony apod) musí být řešeny speciálními lištami, popřípadě silikonovým tmelem Výztužná vrstva: Pro armování systému se použije armovací tmel a vložená skelná armovací tkanina. Výztužná tkanina by měla být uprostřed výztužné vrstvy.

24 Penetrace: Povrch se po zaschnutí přebrousí brusným hladítkem. Dle klimatických podmínek se nejdříve po 5 dnech provede penetrace podkladu. Povrchová úprava omítka: Bude provedena tenkovrstvá silikonová omítka zrnitost 2 mm. Barevné řešení bude odsouhlaseno se stavebním úřadem na základě rozhodnutí uživatelů domu. Budou použity světlé pastelové odstíny bez nutnosti příplatku za barevnost fasády. 4. Konstrukce s povrchovou úpravou bez zateplení sokl Na soklu objektu bude provedeno očištění a oprava omítek viz výše. Na tento podklad bude provedena vrstva lepícího tmelu s výztužnou tkaninou, penetrační nátěr a dekorativní stěrka z kamenné drti. 5. Klempířské konstrukce Na objektu budou demontována stávající oplechování podokeníků a stříšky vstupu. Bude provedeno oplechování nové s ohledem na tloušťku zateplovacího systému. Přesah prvků min. 50 mm před líc upravené fasády. Oplechování stříšky vstupu bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Podokeníky budou oplechovány parapety z žárově zinkované oceli s umělohmotným potahem vcelku. 6. Výměna stávající kovových oken v suterénu za plastová V suterénu budou demontována stávající kovová okna a budou osazena okna nová, plastová, zasklení dvojsklem, Uw=1,2, barva bílá. Bude zachována stávající velikost otvorů. 7. Úprava čela a podhledu stříšky vstupu Povrch podhledu a čela stříšky vstupu bude zbaven nečistot omytím tlakovou vodou, lokálně bude provedeno mechanické očištění. Povrch bude zbaven nesoudržných částí oškrábáním, otlučením, případně otryskáním. Povrch bude opraven a doplněn reprofilační maltou. Na tento poklad bude provedena výztužná vrstva - lepící tmel s výztužnou tkaninou a silikonová tenkovrstvá omítka. Stávající čidlo svítidla bude demontováno, po provedení úprav bude namontováno zpět. 8. Nátěr stávajících dvířek elektro Stávající plechová dvířka elektro budou opatřena novým nátěrem ve dvou vrstvách.

25 9. Prodloužení úchytů střešních svodů Stávající střešní svody na fasádě budou demontovány včetně úchytů. Po provedení izolace budou osazeny nové úchyty svodů v prodloužení o tloušťku izolantu a budou provedena zpětná montáž stávajících střešních svodů. Stávající svody budou osazeny novými lapači nečistot. 10. Výměna stávajících větracích mřížek ve fasádě Stávající větrací mřížky na fasádě budou demontovány. V tloušťce fasády bude provedeno prodloužení větracího potrubí z trubek PVC, do kterých budou vlepeny nové plastové mřížky se síťkou - celkem 8 ks. 11. Hromosvody V rámci stavebních prací budou demontovány stávajících úchyty hromosvodů. Při provádění prací být vždy minimálně jeden zemnící svod připojen a uzemněn. Budou osazeny nové prodloužené úchyty hromosvodu, které budou kotveny v ploše (nikoli na parapetech). Po montáži zateplovacího systému bude provedena zpětná montáž svodů a bude provedena revize hromosvodu. 12. Výměna okapových chodníčků Stávající okapový chodník z betonových dlaždic bude odstraněn.po provedení hydroizolace spodní stavby a osazení drenáží bude proveden nový okapový chodník. Bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150mm a bude proveden nový okapový chodník z betonu tl. 100 mm ve spádu 1% od objektu. Chodník bude šířky 400 mm. Ošetření spáry mezi chodníkem a objektem nopovou folií s krycí lištou. 13. Balkony Podlahy: Stávající dlažby na podlahách balkonů budou vybourány, rovněž tak stávající spádová vrstva betonu ( cca 80 mm). Stávající oplechování bude demontováno, stávající podklad bude očištěn, otryskán, zbaven nesoudržných částí. Nosná deska balkonu bude vyspravena a doplněna reprofilační maltou včetně případného ošetření výztuže. Sanace balkonu bude provedena systémem WEBER: Povrch stávající nosné desky bude opatřen penetrací Weber podklad A. Dále bude provedena nová spádová vrstva hmotou Weber.bat balkonový v tl mm ( lze nahradit hmotou Weber.bat rapid ) - spára mezi svislou stěnou a spádovou vrstvou bude opatřena dilatačním profilem. Na tento podklad bude provedena penetrace Weber podklad A a první vrstva hydroizolace Terizol vytáhnout cca 100 mm na svislou stěnu. Dále bude osazen ukončovací okapový profil s izolační páskou KERDI- KEBA, na styk spádové vrstvy a svislé stěny bude osazen těsnící pás Weber.BE 14. Dále bude provedena druhá vrstva hydroizolace Terizol vytáhnout 100 mm na svislé

26 stěny. Na hydroizolaci bude provedena penetrace Weber sys epox rozpouštědlová. Nášlapná vrstva bude provedena hmotou Weber.sys epox plastbeton. Úprava čel a podhledu balkonů: Bude provedeno očištění betonu talkovou vodou, případně lokální mechanické očištění. Chybějící beton bude doplněn reprofilační maltou včetně případného ošetření výztuže. Dále bude provedena výztužná vrstva a silikonová tenkovrstvá omítka. Zábradlí: Na balkonech bude demontováno stávající zábradlí. Bude osazeno zábradlí nové z ocelových pozinkovaných uzavřených profilů. Výplň zábradlí z kouřového polykarbonátu ( tvar dle stávajícího zábradlí ). Kotvící prvky z pásové oceli budou kotveny do stávajícího obvodového zdiva. V čele bude zábradlí volně opřeno o plochu balkonu přes roznášecí plech s pryžovou podložkou případně bude kotveno do nosné desky balkonu. Součástí balkonového zábradlí budou držáky na prádlo s vyložením 550 mm pro 4 prádelní šňůry. 14. Výměna stávající betonové podesty před vstupem do objektu Stávající betonovou podestu před vchodem do objektu vybourat ( velikost 1800/850 mm ) do hloubky 400 mm pod terén. Dále bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 300 mm. Bude provedena nová betonová podesta v totožném rozměru 1800/850 mm z betonu C20/25 tl. 150 mm s vloženou ocelovou sítí. Podesta bude opatřena betonovou protiskluznou dlažbou do tmelu. 15. Osazení nového zvonkového plata V rámci stavby bude provedena výměna zvonkového plata. 16. Hydroizolace spodní stavby + drenáže Bude provedeno obkopání stávajícího objektu na úroveň základové spáry po celém obvodu. V asfaltových plochách bude provedeno zaríznutí asfaltu. Případné stávající izolační přizdívky budou vybourány. Stávající zdivo bude očištěno, případně opraveno. Na zdivu bude provedeno vyrovnání povrchu novým omítkovým jádrem. Povrch bude opatřen penetrací. Bude provedena kontrola všech stávajících prostupů, případně je nutno obnovit hydroizolační funkci. Mezi stávajícím základovým pasem a svislou stěnou bude proveden náběhový klín pro zamezení lámání asfaltových pásů. Na tento podklad bude natavena hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. min. 4 mm ve dvou vrstvách. Přesahy nových pásů a spoje mezi stávající vodorovnou hydroizolací a novými pásy budou zataveny. Hladina spodní vody se předpokládá v hloubce cca 5m pod terénem - její výskyt při provádění stavby neuvažujeme. Izolace bude ukončena na úrovni 250 mm nad terénem. Po provedení nových izolací spodní stavby bude proveden pod úrovní podlahy 1.PP drenážní blok profilu cca 400x400 mm z říčního oblázkového kameniva frakce 16-32, ve kterém bude uložena perforovaná PVC trubka profilu 100 mm ve spádu min 0,5%. Drenážní blok bude chráněn proti zanesení geotextilií. Pod drenážním blokem

27 bude kameninové lože tl. 200 mm frakce Drenážní potrubí bude položeno podél objektu a bude zaústěno do zasakovacích objektů dešťové kanalizace na pozemku p.p.č. 8/2, 302/1 a 302/9. Rýha bude zasypána drenážním zásypem z kameniva frakce Po sednutí zásypu bude kolem objektu proveden nový okapový chodník. Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit veškerá podzemní vedení inženýrských sítí v místě stavby. Výkopy pro drenáže budou provedeny ručně. Výkopy budou paženy. Budou řádně zabezpečeny dřevěnými zábranami, výstražnými tabulkami a nočním osvětlením. V případě, že by v průběhu výkopových prací došlo k podkopání základové spáry stávajícího objektu č.p. 11, je nutné kontaktovat statika k přehodnocení situace a k návrhu opatření! d) TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE, POUŽITÉ NORMY - Tepelná technika viz průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o samostatně stojící budovu s roční spotřebou energie do 700GJ stavbu není třeba předkládat k odsouhlasení Státní energetické inspekci. - Osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace - stávající - Použité normy ČSN Požární bezpečnost staveb společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty ČSN Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ( ETICS) ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Navrhování klempířských konstrukcí ČSN Lešení společná ustanovení ČSN Geometrická přesnost staveb ČSN Tepelná ochrana budov

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ STŘEDNÍ VINAŘSKÉ ŠKOLY VALTICE Místo stavby : Valtice, Sobotní 101 Katastrální území : parc.č.866 k.ú. Valtice Investor : Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11)

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11) OBSAH : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2 1.a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby,

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Oprava a zateplení bytového domu Chlum č.p. 114

Oprava a zateplení bytového domu Chlum č.p. 114 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Chlum č.p. 114 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový Bor,

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Oprava a zateplení bytového domu PIHEL č.p. 230

Oprava a zateplení bytového domu PIHEL č.p. 230 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu PIHEL č.p. 230 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový Bor,

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ 10 STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE ŠATEN ŽÁKŮ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více