UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2012 Silvie Šmídová

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Silvie Šmídová Efektivita vzdělávání u osob s kombinovanými vadami na Praktické škole jednoleté Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím literatury uvedené v seznamu literatury. V Olomouci,

4 OBSAH ÚVOD...1 TEORETICKÁ ČÁST 1. Praktická škola jednoletá obsah a zaměření jejího vzdělávání Učební dokumenty Praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program - Praktická škola jednoletá Individuální vzdělávací plán Osoby s kombinovanými vadami a jejich edukace. 18 PRAKTICKÁ ČÁST 4. Rozdíly a podobnosti mezi Učebními dokumenty a RVP Očekávané výstupy a cíle vzdělávání u UD a RVP Klíčové dovednosti u UD a klíčové kompetence u RVP Střední škola DC PRŠ 1 specifika vzdělávání žáků s kombinovanými vadami Náplň práce asistentky pedagoga v Praktické škole jednoleté ŠVP PRŠ 1 Střední školy DC 90, Olomouc Topolany Charakteristika ŠVP PRŠ Učební plán a učební osnovy ŠVP PRŠ ZÁVĚR.. 50 SEZNAM ZKRATEK.. 53 SEZNAM LITERATURY 54 PŘÍLOHY.55 ANOTACE

5 ÚVOD Název práce zní Efektivita vzdělávání u osob s kombinovanými vadami na Praktické škole jednoleté. Jak název vypovídá, cílem práce je seznámit čtenáře s oborem středního vzdělávání na Praktické škole jednoleté, jejími současnými Učebními dokumenty, připravovaným Školním vzdělávacím programem pro tento obor, s jejími žáky a s náplní práce asistentky pedagoga v tomto oboru. Autorka si téma vybrala z několika důvodů. Tím hlavním je její působení na Střední škole DC 90, s.r.o. v Olomouci Topolanech coby asistentka pedagoga u oboru Praktická škola jednoletá. Dále její aktivní spolupráce při tvorbě Školního vzdělávacího programu pro tento obor. V neposlední řadě nesporně významným důvodem je její každodenní kontakt s žáky právě tohoto oboru. Ve většině případů se jedná o žáky s kombinovanými vadami. Práce bude rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. V teoretické části autorka popíše současný obsah oboru vzdělávání Praktické školy jednoleté (Učební dokumenty) a schválený Rámcový vzdělávací program pro tento obor. Vysvětlí význam Individuálního vzdělávacího plánu. V závěru teoretické části čtenáře obeznámí s žáky tohoto oboru respektive s problematikou kombinovaných vad, terminologií, kategorizací, edukací žáků s kombinovanými vadami atd. Praktická část je zaměřená na konkrétní rozdíly mezi současným obsahem Učebních dokumentů a Rámcovým vzdělávacím programem pro Praktickou školu jednoletou. Dále nás seznámí s vlastním připravovaným Školním vzdělávacím programem Praktická škola jednoletá na škole, kde působí, a na jehož tvorbě se podílela. Potom nám představí samotnou Střední školu DC 90, s.r.o. v Olomouci- Topolanech, ve které pracuje a zaměří se konkrétně na obor Praktická škola jednoletá na této škole na její žáky, jejich postižení a hlavně na specifika vzdělávání žáků s kombinovanými vadami. Druhou podkapitolou bude náplň práce asistentky pedagoga ve třídě oboru Praktická škola jednoletá na Střední škole DC 90. Hlavním cílem práce je pomocí podrobné analýzy připravovaného Školního vzdělávacího programu nastínit zefektivnění vzdělávání v oboru Praktická škola

6 jednoletá. Efektivita vzdělávání je spatřována v posílení odborných kompetencí žáka s kombinovanou vadou, jakožto možný odrazový můstek pro posílení předpokladů integrace žáků do společnosti. Součástí této práce jsou dvě přílohy. První je ukázka individuálního vzdělávacího plánu jedné žákyně oboru Praktická škola jednoletá. Druhá příloha je připravovaný vypracovaný učební plán jednoho z předmětů Praktické školy jednoleté, jinými slovy ukázka z připravovaného školního vzdělávacího programu, na kterém se autorka podílela. Při psaní této práce se bude autorka opírat o Rámcový vzdělávací program a Učební dokumenty pro Praktickou školu jednoletou, momentální podobu Školního vzdělávacího programu pro Praktickou školu jednoletou na Střední škole DC 90, literatuře věnované osobám s kombinovanými vadami a speciálně-pedagogické problematice. Přínosem této práce jsou postřehy, náměty k zamyšlení a návrhy ke zlepšení efektivity vzdělávání osob s kombinovanými vadami od osoby přímo z praxe a dále i fakt, že tato práce může sloužit jako příklad edukace žáků s kombinovanými vadami s cílem usnadnění jejich cesty k co možná nejvyšší míře samostatnosti.

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Praktická škola jednoletá obsah a zaměření jejího vzdělávání První kapitola této práce se zabývá vzdělávacím oborem na střední škole Praktické škole jednoleté. V následujících podkapitolách budou přiblíženy školní dokumenty týkající se Praktické školy jednoleté. Jsou to Učební dokumenty (se současným obsahem vzdělávání) a Rámcový vzdělávací program (ze kterého každá škola vytváří vlastní Školní vzdělávací program, a který vejde v platnost počátkem příštího školního roku). Praktická škola jednoletá, přesněji Praktická škola s jednoletou přípravou (dále jen PRŠ 1) je určena žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a žákům s diagnózou autismus, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy, jinými slovy uzavřeli povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy. Délka studia je jeden rok. Studium je určeno pro dívky i chlapce, tedy pro všechny bez rozdílu pohlaví. V obsahu studia je důležité vedle prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností nabytých v průběhu plnění povinné školní docházky i osvojování manuálních dovedností pomocí konkrétních jednoduchých pracovních činností využitelných v budoucím profesním i osobním životě. Jinak řečeno během studia se klade důraz na získání kladného vztahu žáka k práci, na rozvoj jeho komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení jeho maximální možné míry samostatnosti, za předpokladu důsledného respektování jeho individuálních schopností a možností. Výuka žáků je organizována jako jednoleté denní studium a poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností, ve kterých probíhala

8 praktická cvičení žáka. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala jejich schopnostem a možnostem a respektovala jejich individuální potřeby. Ředitel školy může osvobodit žáka od provádění určitých činností. Způsob ukončení studia je závěrečná zkouška, která se skládá z praktické a ústní části. Žáci získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi oboru PRŠ 1 se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. Do září 2012 se obsah oboru vzdělávání PRŠ 1 řídí Učebními dokumenty (dále jen UD PRŠ 1) schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Od uvedeného časového období vejde v platnost Školní vzdělávací program pro obor vzdělání PRŠ 1 (dále jen ŠVP PRŠ 1) vytvořený příslušnou školou na základě Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání PRŠ 1 (dále je RVP PRŠ 1) vydaného v roce 2009 Výzkumným ústavem pedagogickým Praha (dále jen VÚP Praha). 1.1 Učební dokumenty Praktická škola jednoletá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo Učební dokumenty pro PRŠ 1 (kód oboru PRŠ 1 je C/001) dne 9. prosince 2004 (č.j / ). Učební dokumenty vešly v platnost 1. září Podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání je kmenovým oborem PRŠ 1 je Praktická škola (KKOV C). V Učebních dokumentech jsou určeny tyto vzdělávací oblasti: - Vzdělávání jazykové a literární, které se realizuje výukou předmětu Český jazyk a předmětu Literatura.

9 - Na Osobnostní a občanský rozvoj žáka se zaměřuje výuka předmětu Občanská výchova. - Estetické vzdělávání, které probíhá v předmětech Výtvarná výchova a Hudební a pohybová výchova. - Rozvoj tělesné kultury se realizuje v hodinách Tělesné výchovy popřípadě Zdravotní tělesné výchovy. - Nácvik Praktických dovedností probíhá v předmětech Rodinná výchova, Ruční práce a Praktická cvičení. Podle Učebních dokumentů je cílem oboru vzdělání PRŠ 1 mimo jiné prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky. (UD PRŠ 1, 2004, s. 5), ale také osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. (UD PRŠ 1, 2004, s. 5) Hlavním úkolem těchto cílů je podle Učebních osnov posílení předpokladů žáka pro integraci do společnosti. Metody a formy výuky by podle Učebních dokumentů měly být adekvátní charakteru předmětu a situaci. Učební dokumenty doporučují důsledné uplatňování pedagogických zásad, zejména zásady přiměřenosti učiva a individuálního přístupu k žákům. (UD PRŠ 1, 2004, s. 7) Výuku praktických předmětů navrhují převážně formou praktických cvičení s využitím základních teoretických znalostí. V závěru Učební dokumenty doporučují několik titulů týkajících se edukace žáků se speciálními potřebami Rámcový vzdělávací program - Praktická škola jednoletá

10 Rámcový vzdělávací program pro Praktickou školu jednoletou (dále jen RVP PRŠ 1) mění kód tohoto oboru na C/01 a vydal ho Výzkumný ústav pedagogický Praha v roce RVP PRŠ 1 vejde v platnost v září Na počátku dokumentu jsou uvedeni autoři dokumentu (viz praktická část této práce) a celá práce je zahájena obsahem, který je jasně a přehledně rozdělen na: - Úvod; - Část A (ve kterém je vymezení RVP PRŠ 1); - Část B (charakterizuje obor vzdělání PRŠ 1 organizaci vzdělávání, podmínky pro přijetí ke vzdělávání, způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání a uplatnění absolventa); - Část C (definuje pojetí a cíle středního vzdělávání, věnuje se klíčovým a odborným kompetencím, oblastem vzdělávání a průřezovým tématům, předkládá rámcový učební plán); - Část D (určuje základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu, zabývá se vzděláváním žáků s kombinací postižení, vytyčuje zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu a na závěr přikládá slovník použitých pojmů). V úvodu je definováno komu je RVP PRŠ 1 určen, tedy pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální, Díl II), případně dobíhajícího Vzdělávacího programu pomocná škola a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 5) Dále potom říká, že PRŠ 1 doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 5) a

11 vytyčuje cíl vzdělávání, kterým je podle RVP PRŠ 1 zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 5) V první části dokumentu (v části A) je vymezení RVP PRŠ 1. Kapitola jedna této části vysvětluje systém kurikulárních dokumentů, přesněji tedy objasňuje původ nového systému kurikulárních dokumentů (principy kurikulární politiky byly zformulovány v tzv. Bílé knize v Národním programu rozvoje vzdělávání a jsou zakotveny v Zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Tyto kurikulární dokumenty tvoří dvě úrovně státní (Národní program vzdělávání NPV a Rámcové vzdělávací programy RVP) a školní (Školní vzdělávací program ŠVP). Důležité jsou dvě poznámky. První, že každá škola si podle příslušného RVP vytváří ŠVP a podle něj uskutečňuje vzdělávání a druhá, že RVP i ŠVP jsou veřejné dokumenty, do kterých může nahlédnout, kdo bude chtít. Druhá kapitola části A se věnuje specifickými symboly RVP PRŠ 1. Říká, že RVP PRŠ 1 navazuje na Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS); specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli absolventi praktické školy dosáhnout; určuje očekávané výsledky vzdělávání na úrovni, kterou by si žáci měli osvojit v průběhu středního vzdělávání; začleňuje průřezová témata; umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem; stanovuje základní vzdělávací úroveň pro absolventy praktické školy, kterou škola musí respektovat ve svém ŠVP; přispívá k přípravě na společenské a pracovní uplatnění, na celoživotní vzdělávání; umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným dalším zdravotním postižením. Část B se zabývá charakteristikou oboru, organizací vzdělávání, podmínkám pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole, způsobem ukončování vzdělávání a dokladem o dosaženém stupni vzdělání.

12 Dokument uvádí, že praktické školy umožňují střední vzdělávání s různým stupněm mentálního postižení. Zatímco Praktická škola dvouletá (dále jen PRŠ 2) je vhodná pro žáky s lehkým mentálním postižením, PRŠ 1 je určena žákům s mentálním postižením středně těžkým a těžkým, autismem a vícečetným postižením. Cílem vzdělávání je podle dokumentu umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělávání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Získané dovednosti žáci využijí v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení. K organizaci výuky dokument udává, že vzdělávání v PRŠ 1 se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Doporučuje organizovat výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. Dodává, že ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky. Dokument upravuje, pro koho je PRŠ 1 určena jsou to žáci s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili: - povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; - povinnou školní docházku v základní škole speciální; - povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání; - základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Ukončení vzdělávání na PRŠ 1 se uskutečňuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. O závěrečné zkoušce se tento dokument vyjadřuje, že má dvě části, část ústní a část písemnou. Dokument cituje zákon a uvádí, že úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

13 Třetí kapitola dokumentu (část C) se zabývá pojetím středního vzdělávání, kdy podle něj: střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj žáků a poskytuje obsahově širší vzdělávání. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 11) Jinými slovy podle dokumentu se vzdělávání v oboru PRŠ 1 snaží dopomoci žákům tohoto oboru k co největší možné míře samostatnosti a k sociální integraci do intaktní společnosti na základě prohlubování a rozšiřování dovedností a vědomostí nabytých v předchozím vzdělávání. Samozřejmě s ohledem, že: obsah, formy a metody středního vzdělávání v praktické škole jednoleté jsou přizpůsobeny vzdělávání žáků se zdravotním postižením především s mentálním postižením. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 11) V dokumentu RVP PRŠ 1 jsou dále rozebírány cíle vzdělávání PRŠ 1 a klíčové a odborné kompetence. Obě tyto kapitoly jsou rozpracovány v praktické části této práce. Součástí části C dokumentu RVP PRŠ 1 jsou i oblasti vzdělávání. Obsah vzdělávání je uveden formou předpokládaných výsledků vzdělávání a jim odpovídajícího učiva. Strukturován je podle vzdělávacích oblastí a vzdělávacích okruhů zahrnujících jak teoretické, tak praktické vzdělávání. Obsah vzdělávání zahrnuje sedm vzdělávacích oblastí. Každá vzdělávací oblast je tvořena jedním nebo více vzdělávacím okruhem. Mezi vzdělávací oblasti podle RVP PRŠ 1 patří: - Jazyková komunikace - Matematika - Informační a komunikační technologie - Člověk a společnost - Umění a kultura - Člověk a zdraví - Odborné činnosti Každá vzdělávací oblast obsahuje charakteristiku vzdělávací oblasti, cílové zaměření vzdělávací oblasti a vzdělávací obsah vzdělávacího okruhu (výsledky vzdělávání a učivo).

14 Podrobněji se jednotlivým vzdělávacím oblastem dedikuje podkapitola tomuto tématu věnovaná v praktické části této práce. V části C dokumentu RVP PRŠ 1 mají své místo Průřezová témata (dále jen PT). Podle tohoto dokumentu jsou to právě ona, která tvoří významnou a nedílnou součást vzdělávání v praktické škole. A to hned z několika důvodů: - jsou důležitá pro podporu individuálních dovedností žáka; - napomáhají dále rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; - podporují vzájemnou spolupráci mezi žáky; - obsah témat byl přizpůsoben schopnostem a možnostem žáků; - navazují na průřezová témata v základním vzdělání; - každá škola si do svého Školního vzdělávacího programu zařadí minimálně dvě témata; - PT mohou být součástí vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Každé téma obsahuje charakteristiku průřezového tématu, v níž je zdůrazněn jeho význam, přínos a postavení ve vzdělávání. Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů a každý tematický okruh nabízí další činnosti a náměty. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, a umožňují tak propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Dokument nabízí pro vzdělávání v PRŠ 1 tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Mediální výchova a Člověk a svět práce. Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům rozvíjet jejich osobnost, vlastnosti, postoje, sebeúctu, sebedůvěru a přebírat zodpovědnost za své jednání v různých situacích denního života i při práci. Tematickými celky Osobnostní a sociální výchovy jsou Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj. Člověk a životní prostředí - Umožňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k účasti, ochraně a utváření prostředí, ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci

15 žáků. Člověk a životní prostředí je rozděleno do tematických celků Ekosystémy a Vztah člověka k prostředí. Mediální výchova seznamuje žáky s podstatou médií a jejich vlastnostmi. Představuje je jako významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků a jako prostředek pro získávání informací, vzdělávání a naplnění volného času. Toto téma má dva tematické celky Vnímání mediálního sdělení a Fungování a vliv médií ve společnosti. Výchova pro vstup do světa práce - se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Cílem je připravit žáka, aby si osvojil návyky a pracovní postupy v každodenním životě i budoucím pracovním zařazení a chápe význam práce v životě člověka. Průřezové téma Člověk a svět práce zahrnuje tematické celky Práce a zaměstnanost a Sebeprezentace. Poslední kapitolou v části C dokumentu RVP PRŠ 1 je Rámcový učební plán (dále jen RUP) a Poznámky k RUP. Kapitola o RUP definuje povinnou týdenní časovou dotaci (30 hodin týdně). Stanovuje minimální počty týdenních hodin pro jednotlivé vzdělávací oblasti - Jazyková komunikace (3 hodiny týdně); Matematika (2 hodiny týdně); Informační a komunikační technologie (1 hodina týdně); Člověk a společnost (1 hodina týdně); Umění a kultura (2 hodiny týdně); Člověk a zdraví (3 hodiny týdně); Rodinná výchova (3 hodiny týdně); Práce v domácnosti (3 hodiny); Odborné zaměření podle profilace školy (6 hodin týdně). Z uvedených vzdělávacích oblastí (vzdělávacích okruhů) škola vytváří vyučovací předměty. Dále dokument určuje, k čemu slouží disponibilní časová dotace (6 hodin týdně). Je určena pro využití k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí (vzdělávacích okruhů), k realizaci průřezových témat, na zařazení předmětů speciálně pedagogické péče nebo vytvoření volitelných předmětů. Část D obsahuje Základní podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu, mezi které dokument řadí podmínky materiální; personální; organizační; hygienické a bezpečnostní a ochrana zdraví a psychosociální. Dále vymezuje pravidla pro

16 vzdělávání žáků s kombinací postižení a Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu. Mezi materiální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu PRŠ 1 patří podle RVP PRŠ 1: kmenové (univerzální) učebny pro konkrétní třídy nebo skupiny žáků; učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, případně odborných předmětů, dílny se speciálním vybavením odpovídající potřebám a realizaci praktických činností odpovídající požadavkům BOZP; nezbytné prostory pro uložení nářadí, materiálů a učebních a jiných pomůcek a prostory pro přípravnou práci učitele vybavené odpovídajícím úložným nábytkem; další prostory a jejich vybavení nezbytné pro jiné vzdělávací či podpůrné aktivity; materiály učebnice, didaktická a výpočetní technika, didaktické a kompenzační pomůcky potřebné pro výuku v jednotlivých oblastech vzdělávání, tělocvičné a rehabilitační náčiní aj. Mezi personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu PRŠ 1 RVP PRŠ 1 řadí: odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků k realizaci ŠVP pro práci s žáky s daným zdravotním postižením; soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a dalšími předpisy; naplňování práva a povinnosti pedagogických pracovníků na další vzdělávání. Mezi organizační podmínky RVP PRŠ 1 počítá: respektování požadavků školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání, a to ve vazbě na způsob vzdělávání v teoretickém vyučování, v praktickém vyučování a ve výchově mimo vyučování žáků se zdravotním postižením; zabezpečení odborného vzdělávání odpovídajícího danému zaměření školy propojené se skutečným životem a směřující k osvojování praktických dovedností. Dále RVP PRŠ 1 jmenuje hygienické a bezpečnostní podmínky a ochranu zdraví nutné pro zdárný průběh studia na PRŠ 1. Mezi psychosociální podmínky RVP PRŠ 1 řadí: vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy; věkovou přiměřenost a motivující hodnocení respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům; naplnění potřeb žáků

17 všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě a realizaci vzdělávání; příznivé sociální klima otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou; včasnou informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni; respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, které mohou vyplývat ze zdravotního postižení. Co se týká vzdělávání žáků s kombinovanými vadami dokument stanovuje, že u těchto žáků je třeba uplatňovat při vzdělávání speciálně pedagogické postupy a alternativní metody výuky za pomoci všech dostupných podpůrných opatření, dále potom, že vzdělávání žáků s kombinovanými vadami vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, zajištění podmínek daných platnou legislativou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitou poznámkou je, že RVP PRŠ1 stanovuje odpovídající vzdělávací podmínky a je východiskem pro tvorbu ŠVP, které jsou podkladem pro případné vypracování individuálních vzdělávacích plánů. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 43) K problematice Individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) se podrobněji věnuje následující kapitola této práce. Stejně jako vzdělávání žáků s kombinovanými vadami. Poslední kapitolou částí D jsou Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu s podkapitolami Zásady stanovené pro zpracování ŠVP PRŠ 1 a Struktura ŠVP PRŠ 1 a obsah jednotlivých částí. K těmto podkapitolám se budeme blíže věnovat u kapitoly ŠVP v praktické části. RVP PRŠ 1 vymezuje ŠVP jako: - školský dokument, který v souladu s RVP PRŠ 1 zpracovává každá škola realizující střední vzdělávání, za který odpovídá ředitel školy a který koordinuje práci na jeho tvorbě; - výraz autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání; - školský dokument, který je zveřejněný na přístupném místě; - součást povinné dokumentace školy.

18 Závěr celého dokumentu RVP PRŠ 1 patří Slovníku použitých pojmů. Ve kterém jsou vysvětleny výrazy, které se objevují v tomto dokumentu. Použité zdroje: Učební dokumenty pro Praktickou školu jednoletou. Praha: MŠMT, 2004 Rámcový vzdělávací program pro Praktickou školu jednoletou. Praha: NVÚP, 2009 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání Tauris, 2001 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2. Individuální vzdělávací plán Druhá kapitola této práce se zabývá IVP, který slouží jako jeden z podpůrných opatření pro žáky s kombinovanými vadami, tedy žáky pro které je obor PRŠ 1 určený.

19 Vzdělávací proces na PRŠ 1 se přizpůsobuje úrovni psychických a fyzických schopností žáků. Vzhledem k variabilitě schopností, úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání respektovat pedagogické zásady, zásady přiměřenosti učiva a názornosti a uplatňovat individuální přístupy odpovídající osobnostním specifikům žáků za přispění podpůrných opatření. U nových žáků se během měsíce září schází pedagogická rada, která projednává adaptaci a úroveň schopností jednotlivých žáků. Výsledkem jsou návrhy na vypracování IVP pro vybrané žáky. Tyto návrhy jsou předloženy zákonným zástupcům a po jejich schválení jsou předány k posouzení SPC. U žáků, kteří ročník opakovali nebo studium rozložili lze IVP vypracovat již dříve. U žáků s kombinovanými vadami je IVP velmi důležitý. IVP vychází z učebních plánů a jsou závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Jsou také součástí dokumentace školy. IVP se doplňuje a upravuje v průběhu celého školního roku podle potřeby. IVP vypracuje učitel, který plán navrhne. Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se tvoří ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, kteří v případě souhlasu dokument podepíší. Školské poradenské zařízení se s navrhovaným IVP také seznámí, případně navrhne jeho změny, dvakrát ročně kontroluje jeho plnění. IVP by měl obsahovat tyto informace: název školy, osobní údaje o žákovi (jméno, příjmení, datum narození, třída, bydliště, školní rok), datum rozhodnutí o přijetí, zdůvodnění vyhotovení IVP (informace o schopnostech žáka, zvláštnostech v jeho chování, jeho sociálních vztazích a postoji rodičů). Dále by měly být vyjmenovány předměty, ve kterých bude probíhat výuka dle IVP a název školského poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče), které se na péči o žáka podílí.

20 Konkrétní IVP pro jednotlivé předměty by měl obsahovat tyto údaje: jméno předmětu a vyučujícího. Dále potom krátkou, ale výstižnou vstupní pedagogickou diagnostiku (aktuální stupeň dosažených vědomostí, dovedností a návyků). Název učebního dokument, podle kterého probíhá výuka daného předmětu. Potom by se měla vypsat organizace výuky předmětu, pedagogické postupy (metody a formy práce), používané učební metody a pomůcky. Vysvětlit způsob zadávání a plnění úkolů, způsob ověřování vědomostí a dovedností, způsob hodnocení. Také by se měl v tomto dokumentu objevit návrh personálního zajištění úprav průběhu vzdělávání žáka (další pedagog, třídní asistent ), dále potom jestli se na vzdělávání podílejí i další subjekty (např. psycholog). Důležitý je podpis spolupráce se zákonnými zástupci a nezletilým či zletilým žákem. Časový a obsahový plán vzdělávání žáka musí obsahovat přesně definované období, během kterého bude IVP plněno, předpokládané IVP výstupy žáka za dané období a dodatečné úpravy časového plánu a obsahu učiva. Jak už bylo napsáno, celý dokument musí být řádně datován. Dále stvrzen podpisy ředitele školy a pedagoga, který plán vypracoval i v případě, že není třídním učitelem žáka, podpis zákonného zástupce a v případě zletilosti žáka i jeho podpis. Součástí IVP je i žádost o jeho vypracování podaná zákonným zástupcem žáka či zletilým žákem. Příklad IVP je součástí přílohy této práce (příloha 1). Použité zdroje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Kapitola vychází z 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb, který pojednává o tvorbě a využívání individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Vychází z 18 školského zákona.

21 3. Žáci Praktické školy jednoleté a jejich edukace Žáci PRŠ 1 jsou osoby s kombinovanými vadami, které ukončily povinnou školní docházku v základní škole (ve většině případů v základní škole speciální). Je třeba poznamenat, že v naší republice neexistuje jednotná terminologie, v médiích se vyskytují termíny vícenásobné postižení, kombinované postižení nebo kombinované vady.

22 Jak uvádí Ludíková ve své knize Kombinované vady je velice těžká (až přímo nemožná) kategorizace kombinovaných vad hlavně z důvodu jejich různé etiologie. Jinými slovy, nelze určit, zda daný jedinec je osoba s lehkou kombinovanou vadou či středně těžkou nebo dokonce hlubokou kombinovanou vadou (tak jako u mentální retardace). Proto bychom se na každého žáka měli soustředit individuálně, jelikož etiologie je u každého jiná stejně jako žákovy projevy. Jedna z nejčastějších příčin kombinovaného postižení je Dětská mozková obrna (dále jen DMO). DMO můžeme definovat jako raně vzniklé poškození mozku, k němuž došlo před porodem, během porodu nebo krátce po něm a je charakteristické především poruchou vývoje hybnosti. DMO můžeme rozdělit na formu spastickou (tu dále dělíme na formy hemiparetickou, formu diparetickou a formu kvadruparetickou) a nespastickou (formu hypotonickou, dyskinetickou a formu mozečkovou) (Bendová, 2005). S DMO se zpravidla pojí i další postižení. Nejčastěji to jsou: mentální postižení (dále jen MR - u většiny bývalých i současných žáků se jedná o mentální retardaci středně těžkou a těžkou); epilepsie; poruchy zraku; poruchy řeči Jinou nejčastější příčinou kombinovaného postižení je Downův syndrom (dále jen DS). DS vzniká na podkladě chromozomální odchylky. Jedná se o odchylku ve smyslu jednoho chromozomu navíc. To způsobuje tělesné a duševní zvláštnosti jedinci s DS jsou na první pohled odlišní (mívají zavalitou postavu, typický je obličej, krátký krk, malá ústa, větší jazyk, malé nízko posazené uši). Jedinci s DS jsou sociálně adaptabilní, muzikální a přátelští. (Kozáková, 2005) Další příčinou kombinovaného postižení je porucha autistického spektra. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že osoba s poruchou autistického spektra dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Tyto informace jsou dostupné na WWW: < U žáků s kombinovanými vadami je proces učení pomalejší a s určitými odchylkami od ostatních intaktních žáků. Je to dáno tím, že u každého žáka

23 s kombinovanou vadou je jedním z postižení MR. Typickým znakem je snížení úrovně rozumových schopností, tedy inteligence. Jedná se o vývojovou poruchu, která zasahuje především vývoj rozumových schopností jedince, což je patrné zejména v myšlení, usuzování, v řečových, sociálních a pohybových schopnostech a dovednostech, a to všechno vede k narušení a k omezení v adaptivním fungování a adekvátním chování postiženého jedince v sociálním prostředí. Je významně narušena schopnost učit se z minulých zkušeností. U lidí s MR vázne schopnost přizpůsobovat se novým životním podmínkám a novým situacím, se kterými postižený jedinec přichází během svého života do styku a se kterými se musí nějak vypořádat. Jinak řečeno, jedná se více či méně o výrazné opožďování a zaostávání duševního vývoje za vývojem tělesným. MR postihuje všechny složky kognitivního vývoje, tzn. všechny kognitivní funkce a schopnosti. Postižení jednotlivých kognitivních funkcí však bývá často nerovnoměrné. MR nepostihuje pouze intelektové schopnosti, jak se mnozí většinou domnívají. MR může zasahovat i celou strukturu osobnosti (i další mimo intelektové psychické funkce), a tím rovněž také znesnadňuje adaptaci na podmínky sociálního prostředí. Valenta a Müller (2003) upozorňují, že MR není jen prosté časové opožďování duševního vývoje, ale jde při ní o strukturální vývojové změny, kdy se nejedná pouze o změny kvantitativní, ale také kvalitativní. Jak Ludíková říká cílem veškeré péče o osoby s kombinovanými vadami by mělo být dosažení maximální míry socializace. (Ludíková, 2005, s. 11) Této socializace podle ní lze dosáhnout zajištěním komplexních služeb. (Ludíková, 2005, s. 11) Do komplexních služeb počítá: odpovídající legislativu; včasnou odbornou péči (která je, jak víme, od roku 2014 díky plánovanému rušení kojeneckých ústavů v ohrožení); zajištění poradenských služeb (např. pedagogickopsychologické poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče); vytvoření odpovídajících možností pro vzdělávání a následnou přípravu na povolání; tvorba pracovních míst (tuto problematiku dobře mapuje její jiná kniha - Specifická edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění ) a zamezení izolace od společnosti fungování různých zájmových či jiných seskupení.

24 V knize Kombinované vady se objevuje termín výchovná rehabilitace. Podle Ludíkové je to souhrn speciálněpedagogických postupů-intervencí, které jsou zaměřeny na optimální rozvoj a v konečném důsledku na socializaci jedince s kombinovanými vadami. Výchovná rehabilitace se tedy soustředí především na cíle edukační, rehabilitační, stimulační a rozvíjející, reedukační a kompenzační. (Ludíková, 2005) Cílem vzdělávání osob s kombinovanými vadami je optimální a komplexní rozvoj osobnosti jedince, jinými slovy dosažení žádoucí úrovně vzdělanosti, vychovatelnosti, maximálního stupně socializace, při respektování individuality a speciálních edukačních potřeb vyplývajících z kombinace druhů postižení u tohoto jedince. (Ludíková, 2005) Za základní úkoly edukace osob s kombinovanými vadami se považuje: nejvhodnější uspokojení edukačních potřeb; osvojení stanoveného edukačního obsahu (IVP); optimalizace rozvoje kognitivních a komunikačních předpokladů, schopností a dovedností; optimalizace rozvoje hrubé a jemné motoriky, senzomotoriky; optimalizace rozvoje sebeobsluhy; optimalizace rozvoje emocionality a emocionální inteligence; podpora rozvoje adaptačních schopností jako předpokladu sociálního učení a integrace osob s kombinovanými vadami do společnosti; podpora rozvoje autoregulačních mechanismů; maximalizace samostatnosti a nezávislosti a podpora procesu komplexní rehabilitace. Použité zdroje: BENDOVÁ, P. Komunikace osob s kombinovanými vadami. In Ludíková, L. Kombinovné vady. Olomouc: PdF UP, 2005 ISBN KOZÁKOVÁ, Z. Problematika kombinovaných vad z pohledu psychopedie. In Ludíková, L. Kombinovné vady. Olomouc: PdF UP, 2005 ISBN LUDÍKOVÁ, L. Teorie kombinovaných vad. Kombinovné vady. Olomouc: PdF UP, 2005 ISBN Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. Praha: NÚV, 2012 ISBN

25 VALENTA, M., MULLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2009 ISBN PRAKTICKÁ ČÁST 4. Rozdíly mezi Učebními dokumenty a Rámcovým vzdělávacím programem První kapitola Praktické části této práce se zabývá rozdíly mezi současnými Učebními dokumenty pro Praktickou školu jednoletou a Rámcovým vzdělávacím

26 programem, ze kterého školy vytvoří vlastní Školní vzdělávací programy, a které vejdou v platnost od září Její podkapitoly se pak věnují rozdílům v očekáváných výstupech a cílech, v klíčových dovednostech a kompetencích a jednotlivých oblastech vzdělávání u obou dokumentů. Rozdílů a podobností mezi Učebními dokumenty pro Praktickou školu s jednoletou přípravou (dále jen UD PRŠ 1) a Rámcovým vzdělávacím programem pro obor Praktická škola jednoletá (dále jen RVP PRŠ 1) je hned několik. Mezi jinými je to rozsah obou dokumentů (u UD PRŠ 1 je to 29 normostran a u RVP PRŠ 1 jde téměř o dvojnásobek, přesněji 49 stran). Dalším významným rozdílem je celková přehlednost dokumentu. UD PRŠ 1 je dokument málo přehledný, na druhou stranu RVP PRŠ 1 má jasně daný obsah s očíslovanými stránkami, což jeho čtenáři umožňuje snadnější orientaci. Zatímco u UD PRŠ 1 konkrétní autoři v dokumentu jmenováni nejsou, dostává se nám pouze informace, že dokument byl schválen MŠMT, v RVP PRŠ 1 jsou autoři uvedeni hned na začátku dokumentu jedná se o kolektiv autorů. Na celkové gesce přípravy dokumentu spolupracovali: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková a Jan Tupý. Na celkové koncepci dokumentu a koordinaci jeho přípravy spolupracovali: Eva Brychnáčová, a již zmínění Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Jan Tupý. Autory a konzultanty jednotlivých částí dokumentu byli: zmíněná Eva Brychnáčová, dále potom Eva Fišerová, Marie Málková, Monika Sopková a tým odborných didaktiků VÚP. Na RVP PRŠ 1 se dále podíleli externí spolupracovníci a poradci (pracovní tým ředitelů praktických škol jednoletých, koordinátoři, učitelé a ředitelé pilotních škol, kteří ověřovali tvorbu školních vzdělávacích programů). Odbornými poradci byli: Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Marie Vítková, Jaroslava Zemková a Odbor 28 MŠMT ČR. Jak už bylo uvedeno v první kapitole, RVP PRŠ 1 upravuje původní kód oboru vzdělání ze C/001 na C/01. To, že je RVP PRŠ 1 dokument mladšího data než UD PRŠ 1 dokládá i drobná poznámka v jeho úvodu: Pokud jsou v textu dokumentu používány pojmy žák,

27 učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka apod. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 6), ze které vyplývá potřeba upozornit na nešikovnost mateřského jazyka a upozornit na fakt, že autoři myslí na obě pohlaví jak u žáků, tak i u učitelů, i když v dokumentu pokračují v pojmech žák/učitel. V úvodu obou dokumentů je definováno, pro koho je PRŠ 1 určena a jaké je pojetí tohoto oboru vzdělávání a jaké jsou jeho cíle. Pojetí a cíle jsou přibližně totožné - oba dokumenty v úvodu definují pojetí a cíle oboru takto: Ve vzdělávacím programu je kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. (UD PRŠ 1, 2004, s. 5) nebo doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 11) Jinými slovy oba dokumenty definují pojetí vzdělávacího oboru jako prohloubení, doplnění a rozšíření dovedností a znalostí získaných během plnění povinné školní docházky. Říkají, že vzdělávací proces v oboru PRŠ 1 je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a zdokonaluje manuální dovednosti žáků s kombinovanými vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku a chtějí se nadále vzdělávat. Také v cíli se téměř shodují oba dokumenty tvrdí, že cílem vzdělávacího oboru PRŠ 1 je díky jeho pojetí dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči ostatních. Oba dokumenty se od sebe lehce liší v bodě, pro koho je PRŠ 1 určena.

28 U UD PRŠ 1 jsou to žáci, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni pomocné školy, případně zvláštní školy ukončili povinnou školní a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy. (UD PRŠ 1, 2004, s. 5) U RVP PRŠ 1 jsou to žáci, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální, Díl II), případně dobíhajícího Vzdělávacího programu pomocná škola a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 9) Tento rozdíl v terminologii (pomocná škola UD PRŠ 1 / základní škola speciální RVP PRŠ 1) je dán rokem vzniku prvního dokumentu, tedy rokem 2004, kdy se dnešní základní škola speciální označovala jako pomocná škola. Ke změně názvu došlo prvního ledna 2005, kdy nabyl účinnosti nový zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tímto zákonem se nově bere vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mění názvy škol ze zvláštní školy na školu základní a z pomocné školy na školu speciální. Dalším významným rozdílem mezi oběma dokumenty je výskyt pojmu kurikulární dokumenty v dokumentu RVP PRŠ 1. Nutno podotknout, že v UD PRŠ 1 se ani objevit nemohl, jelikož poprvé se tento výraz objevuje až v tzv. Bílé knize. RVP PRŠ 1 dělí kurikulární dokumenty na dvě úrovně státní (Národní program vzdělávání NPV a Rámcové vzdělávací programy RVP) a školní (Školní vzdělávací program ŠVP). Rozdílné jsou i některé výrazy v RVP PRŠ 1 se objevují klíčové kompetence (oproti klíčovým dovednostem v UD PRŠ 1), očekáváné výstupy / očekávané výsledky. Oběma rozdílům se budeme věnovat v následujících podkapitolách. Novinkou v RVP PRŠ 1 jsou průřezová témata. Podrobněji se průřezovým tématům věnuje část kapitoly 1.2 Rámcový vzdělávací program v teoretické části této práce. Nově je v RVP PRŠ 1 zakotveno, že ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky.

29 Oba dokumenty upravují, pro koho je PRŠ 1 určena jsou to žáci s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří: - podle UD PRŠ 1: získali ucelené vzdělání na úrovni pomocné školy, případně zvláštní školy ukončili povinnou školní a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy. - podle RVP PRŠ 1: ukončili povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dříve zvláštní škola); povinnou školní docházku v základní škole speciální (dříve pomocná škola); povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání; základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Oba dokumenty se staví podobně i ke způsobu ukončení vzdělávání na PRŠ 1 a to, že vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 9) Novinkou je v RVP PRŠ 1 popis závěrečné zkoušky, kdy se podle tohoto dokumentu zkouška dělí na ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Rozdílný je i dosažený stupeň vzdělání. U UD PRŠ 1 je to příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností dle zaměření přípravy. (UD PRŠ 1, 2004, s. 3) U RVP PRŠ 1 úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. (RVP PRŠ 1, 2009, s. 10) Závěrem lze konstatovat, že RVP PRŠ 1 je dokumentem nesporně obsáhlejším, přehlednějším, explicitnějším než dokument UD PRŠ Očekávané výstupy a cíle vzdělávání u UD a RVP

30 Tato podkapitola se věnuje rozdílům v očekávaných výstupech a cílech u UD a RVP pro PRŠ 1. Tedy přesněji, zda nějaké rozdíly v těchto směrech mezi oběma dokumenty existují. Z důvodu snadnější orientace byla zvolena tabulka k představení jednotlivých očekávaných výstupů. Tabulka č. 1 Rozdíly ve výstupech a cílech UD a RVP pro PRŠ 1 UD PRŠ 1 Žák je veden k tomu, aby: - si osvojil poznatky obsažené ve vzdělávacím programu; - rozvinul své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjadřovat ústní i písemnou formou, rozumí smyslu sdělení i pokynů, odpovídajícím způsobem na ně reaguje, dokáže požádat o radu a řídit se jí; - plnil stanovené povinnosti, dodržoval vymezená pravidla, byl schopen spolupráce, vážil si práce vlastní i druhých; - rozvinul své osobnostní kvality, dodržoval základní pravidla společenského chování, vystupoval slušně na veřejnosti, rozpoznal nevhodné a rizikové chování, uvědomoval si jeho možné důsledky; - chápal význam dodržování zdravého životního stylu, vážil si svého zdraví, dovedl se podílet na ochraně životního prostředí; RVP PRŠ 1 Dokument je vytvořen, aby: - rozšiřoval a prohluboval u žáků poznatky získané v základním vzdělávání; - upevňoval a dále rozvíjel klíčové kompetence žáků, zkvalitnil jejich vědomosti, dovednosti a formoval jejich postoje; - podněcoval žáky k tvořivému myšlení; - vedl žáky k využívání komunikačních dovedností (případně alternativních způsobů komunikace), používal účinnou a otevřenou komunikaci a směroval je k demokratické diskuzi; - rozvíjel tělesné, duševní a specifické schopnosti a dovednosti žáků; - učil žáky vnímat a chránit zdraví jako vyvážený stav duševní, fyzické a sociální pohody;

31 - byl seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, byl si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv; - si osvojil základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi, chápal význam práce v životě člověka; - dodržoval zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - byl seznámen se základními pravidly ochrany osob před následky mimořádných událostí. - rozvíjel vztahy k lidem, k prostředí a přírodě; - směřoval žáky k jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje; - vedl žáky k vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel; - vedl žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci; - směřoval žáky k osvojování si poznatků a pracovních postupů a připravoval je k vykonávání pracovních činností podle jejich schopností. Jak vyplývá z této tabulky podle UD PRŠ 1 vede vzdělávací obor PRŠ 1 žáky k tomu, aby si osvojili poznatky obsažené ve vzdělávacím programu, zatímco RVP PRŠ 1 vede žáky k rozvoji a upevňování klíčových kompetencí žáků, ke zkvalitnění jejich vědomostí, dovedností a formuje jejich postoje. Jinými slovy podle UD PRŠ 1 je důležitý obsah vzdělávání, zatímco podle RVP PRŠ 1 jsou to klíčové kompetence, které je důležité u žáka po jeho ukončení základní školy nadále rozšiřovat a prohlubovat. Podle obou dokumentů je nesmírně důležité u žáků PRŠ 1 nadále rozvíjet komunikační dovednosti, aby se žáci dokázali vyjádřit s ohledem k jejich současnému zdravotnímu stavu i například pomocí alternativní komunikace. Jiným společným bodem je přístup ke vzdělávání žáků s kombinovanými vadami v oblasti pracovních návyků. Oba dokumenty vedou žáky k vytváření odpovědného přístupu k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel, k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci a připravuje je k vykonávání pracovních činností podle jejich schopností.

32 Dalším společným výstupem je vzdělávání žáků s kombinovanými vadami v oblasti ochrany vlastního zdraví a podílu žáka na ochraně životního prostředí. Za velmi důležité se považuje vzdělávání žáků s kombinovanými vadami v oblasti rozvoje osobnostní kvality, jinými slovy, oba dokumenty si kladou za cíl upevňovat u žáků návyky dodržování pravidel slušného společenského chování, aby žáci vystupovali na veřejnosti slušně a rozpoznali nevhodné a rizikové chování a uvědomovali si jejich možné důsledky. Pro shrnutí, oba dokumenty mají téměř shodné výstupy ve vzdělávání žáků s kombinovanými vadami v oblastech rozvoje komunikačních dovedností; rozvoje ochrany zdraví a životního prostředí; posílení a upevnění návyků pravidel slušného společenského chování a v neposlední řadě rozvoje pracovních návyků. Výstup, který se liší, se týká všech před chvílí vyjmenovaných rozvojů. Zatímco podle UD PRŠ 1 se těchto rozvojů docílí osvojením všech poznatků obsažených ve vzdělávacím programu, v RVP PRŠ 1 vede cesta postupným rozvojem již nabytých klíčových kompetencí Klíčové dovednosti u UD a klíčové kompetence u RVP Tato podkapitola se věnuje klíčovým dovednostem obsaženým ve školním dokumentu UD PRŠ 1 a jejich srovnáním s klíčovými kompetencemi z RVP PRŠ 1. Tímto srovnáním bychom měli čtenáři osvětlit i problematiku klíčových a odborných kompetencí, jakožto hlavního středobodu kurikulárních dokumentů. Starší školní dokument UD PRŠ 1 definuje klíčové dovednosti takto: Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) a osobních dispozic žáků připravujících se v praktické škole. Za žádoucí se považuje zejména posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností, a to jak ve všeobecně vzdělávací, tak i v praktické složce vzdělávání. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském i v pracovním životě. (UD PRŠ 1, 2004, s. 5, 6)

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-196/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-196/08-13 Mateřská škola, Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. Adresa: Mozartova 43, 779 00 Olomouc Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová

Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Metodika práce asistenta pedagoga Práce s žákem s kombinovaným postižením Markéta Jirásková, Iveta Harangová Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno k ověření v praxi Univerzita Palackého

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv

Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv Metodika práce se žákem s mentálním postižením Milan Valenta, Petr Petráš a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s mentálním postižením Milan Valenta, Petr

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 15 Zlín. okresní pracoviště Kroměříž. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 Zlín okresní pracoviště Kroměříž Inspekční zpráva Speciální školy a speciální školská zařízení pro žáky s více vadami Kroměříž, Štěchovice 1361 PSČ 767 01

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: Forma zkoušky: Forma studia: 75-41-M/01

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Školní vzdělávací program Zdravotnický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4

Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené, Jedličkův ústav, Praha 4 Pohybové činnosti Charakteristika předmětu Pohybové činnosti rozvíjejí tělesné dovednosti žáků v co největší dosažitelné

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

26-51-H Elektrikář. Pracovní verze, listopad 2002

26-51-H Elektrikář. Pracovní verze, listopad 2002 Rámcový vzdělávací program pro obor 26-51-H Elektrikář Pracovní verze, listopad 2002 Obsah: A. Obecná část 1. Úvod 2 2. Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 4

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II.

HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II. HODNOCENÍ ŽÁKU ŠVP ELPIS II. Příloha č. 2 dokumentu: C004/010915 Školní řád ZŠ Hodnocení je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. Hodnocení

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Obchodní akademie Praha, s. r. o. Vinořská 163, 190 15 Praha 9 Identifikátor školy: 600 005 836 Zřizovatel: Obchodní akademie, s. r. o.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola NONA, o. p. s. Nové Město nad Metují, Rašínova 313 Adresa: Rašínova 313, 549 01 Nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika předmětu V předmětech Pracovní činnosti a Praktické činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mcely, okres Nymburk 289 36 Mcely 51 Identifikátor školy: 600 050 238 Termín konání inspekce: 14. a 15. duben 2005 Čj: Signatura

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle III. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška je vydána na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-479/11-E Název právnické osoby Speciální základní škola Skuteč vykonávající činnost školy: Sídlo: Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČ:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Hodnocení žáků zaujímá ve vzdělávacím procesu velmi důležité postavení, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy a zároveň má řadu nenahraditelných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23. Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600035 182

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23. Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600035 182 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná MŠ Washingtonova 23, Praha 1, Washingtonova 23 Washingtonova 23/1568, 110 00 Praha 1 Identifikátor

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

Více

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika Výběr z nových knih 3/2016 pedagogika 1. (Re)socializace v rané péči / Zdenka Šándorová -- Vydání první [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015 -- 139 stran -- cze ISBN 978-80-7395-961-6 Sign.: II 113880V1

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 Identifikátor školy: 600 010 015 Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘÍPRAVA NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU U DĚTÍ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Alena Ditrychová Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Školní vzdělávací program oboru Předškolní a

Více