KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika speciální?! Studium kvalitní a skvělé - doporučujeme Vám ho vřele, jestliže chcete pracovat s lidmi a pro lidi, zajímá Vás problematika osob se specifickými potřebami (s postižením), jste motivováni snahou někomu prospět, někoho podpořit, rozvíjet a nikoli jen samaritánsky pomáhat, nečekáte horentní sumy na výplatní pásce, jste osobně zainteresovaní a máte elán do práce s osobami se specifickými potřebami, jste otevřeni neustálému sebevzdělávání, sebezdokonalování, sebereflexi, seberealizaci, máte chuť alespoň částečně změnit stereotypní postoje (možná i své vlastní), stará dogmata, předsudky a přístupy společnosti k osobám s postižením. Katedra speciální pedagogiky náleží k profilovým katedrám Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Má dlouholetou tradici, v období svého vzniku byla v českých zemích jedním ze dvou vysokoškolských pracovišť zabývajících se v tehdejší terminologii a pojetí péčí o mládež vyžadující zvláštní péči. Katedra speciální pedagogiky se v první polovině 60.let minulého století, v ovzduší politického tání, uvolňování, transformovala z byvší katedry defektologie. Nabídka a možnosti vysokoškolského studia na Katedře speciální pedagogiky PdF UP jsou zcela v souladu s perspektivními trendy vývoje péče o osoby se speciálními potřebami, a to na základě harmonizace těchto trendů s pojetím zemí Evropské unie a celosvětovým zaměřením.

2 Katedra speciální pedagogiky poskytuje v prezenční i kombinované formě studia vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům pro mateřské, základní a střední školy, jakož i pro školská i mimoškolská výchovně vzdělávací zařízení v oblasti péče o osoby se speciálními potřebami. Posluchači mohou studovat v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu, a po té i programu doktorském. Katedra speciální pedagogiky PdF UP je rovněž akreditovaným vysokoškolským pracovištěm umožňujícím realizaci doktorského studijního programu. Vedle klasické přípravy na výkon učitelského povolání nabízí Katedra speciální pedagogiky v souladu s požadavky praxe studium orientované na speciálně pedagogické terapie a speciálně pedagogické poradenství. Na rozdíl od dřívějšího pojetí zahrnuje studium přípravu na výkon povolání speciálního pedagoga v celé šíři všech věkových kategorií klientů, to znamená od rané péče po speciálně pedagogickou andragogiku a gerontagogiku. V průběhu Vašeho studia máte také možnost vycestovat v rámci zahraničních studijních pobytů a absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (Španělsko, Řecko, Finsko, USA aj.).

3 Studijní obory Studijní obory programu Speciální pedagogika Speciální pedagogika (Bc.) Speciálněpedagogická andragogika (Bc.) SPP pro 2. st. ZŠ a pro střední školy (Bc.) Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.) Speciální pedagogika - komunikační techniky (Bc.) Logopedie (Mgr.) Speciální pedagogika navazující (Mgr.) Speciálněpedagogická andragogika navazující (Mgr.) SPP pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ navazující (Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a SPP (Mgr.) Speciální pedagogika raného věku (Bc.) Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.) Paralelní studium (Je nabízeno v případě velkého zájmu o některý studijní obor a uskutečňuje se jako placené kombinované studium. Je tedy určeno uchazečům, kteří splní podmínky přijímacího řízení, ale nejsou přijati do řádného studia. Nabídka studijních programů je každoročně obměňována, a proto sledujte

4 Placené formy studia - Programy celoživotního vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd ( 2, zák. č. 111/1998 Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10, zák. č. 111/1998 Sb.) Sb.) Speciální pedagogika Dramaterapie Herní specialista SPP - surdopedie se zaměřením na znakový Biblioterapie Muzikoterapie jazyk Speciální pedagogika logopedie Arteterapie Arteterapie II Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování praktických škol Taneční pohybová Hudebně edukační terapie terapie Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy Hipoterapie SPP pro pedagog. pracovníky SOU, OU a prakt. škol Speciální pedagogika pro vychovatele Základy logopedie Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol Znakový jazyk Základy znakového jazyka SPP pro pedagogy volného času SPP pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky (Více informací na Speciální pedagogika - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření zejména na dramaterapii.

5 - Obsah studia formativně a terapeuticko-formativně orientované disciplíny, dramaterapie, artetrapie, personálně-sociální výcvik, dramika. Studijní předměty jsou zpravidla koncipovány expresivně a zážitkově. Získaná kvalifikace absolvent je kvalifikován pro funkci výchovného pracovníka, který je schopen poskytovat také pomoc v oblasti expresivních terapeutických postupů s důrazem na dramaterapii v zařízeních sociálních služeb. Speciálněpedagogická andragogika - Prezenční i kombinované studium. - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění. - Získaná kvalifikace pracovník se zaměřením na speciálně-pedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost v domovech pro dospělé se zdravotním postižením, v chráněných bydleních, v chráněných dílnách, v rámci rekvalifikace osob se specifickými potřebami realizovanými úřady práce, na odborech sociálních věcí, v agenturách podporovaného zaměstnávání, v nestátních a neziskových organizacích, v psychiatrických léčebnách, ve speciálněpedagogických a poradenských centrech a střediscích, v zařízeních nápravné péče, v centrech pro léčbu závislostí, v azylových střediscích pro uprchlíky, v domovech důchodců, v hospicích. o Test studijních předpokladů Speciální pedagogika předškolního věku - Prezenční i kombinované studium. - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Učitelské jednostupňové studium.

6 - Zaměření na speciální pedagogiku předškolního věku. Cílem oboru je prohloubit kompetence absolventa středoškolského oboru učitelství pro mateřské školy o oblast speciální pedagogiky se zaměřením na edukaci dětí předškolního věku se somatickým, mentálním a senzorickým postižením či narušenou komunikační schopností. - Obsah oboru obor se opírá o aktuální teoretická východiska oboru speciální pedagogika, jeho součástí je i praktická příprava v oblasti alternativních psychoterapeutických postupů, speciálních psychomotorických herních aktivit, komunikačních technik s dětmi se zrakovým a sluchovým postižením, muzikoterapie a dramaterapie. - Získaná kvalifikace Absolvent studia získá kvalifikaci pro výchovněvzdělávací práci s dětmi předškolního věku s různými typy a stupni postižení a rovněž pro výkon funkce poradce, konzultanta pro speciálněpedagogická centra a střediska. o Test studijních předpokladů. o Pozn.: Předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude předložení řádně potvrzených vyšetření - foniatrického a logopedického, která budou odevzdána a při prezenci k písemnému testu. Upřednostněni budou absolventi středoškolských studijních programů zaměřených na pedagogiku předškolního věku. Speciální pedagogika komunikační techniky - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na práci s osobami s poruchami komunikace, jejímž předpokladem je znalost různých alternativních komunikačních technik, metodiky potřebné pro výstavbu individuálních komunikačních systémů, specifických diagnostických postupů a využití technických pomůcek pro usnadnění či zprostředkování komunikace.

7 - Získaná kvalifikace Absolvent bude připraven pro výkon profese speciálního pedagoga v oblasti výstavby a nápravy komunikačního systému u osob s postižením, pro práci ve školských zařízeních specializovaných na děti mimo jiné s poruchami komunikačního systému, pro speciálněpedagogickou práci ve zdravotnických zařízeních, pro práci v zařízeních zajišťujících celodenní péči o osoby s těžkým a kombinovaným postižením. o Test studijních předpokladů. o Ústní část pohovor v tematické oblasti studované problematiky (okruhy: biologie člověka, psychologie, komunikace a teorie komunikace a speciální pedagogika vše na středoškolské úrovni) Speciální pedagogika raného věku - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.) - Zaměření na výchovně-vzdělávací práci s dětmi raného věku se specifickými potřebami. - Obsah oboru Obsahem studia je souhrn aktivit, které jsou nabízeny a směřují k rodině dítěte raného věku s postižením, přičemž cílovou skupinu představují děti se zdravotním postižením ve věku do 3 4 let (děti s kombinovaným postižením do 7 let věku) a jejich rodiny. Celý obor je zasazen do širšího speciálněpedagogického kontextu včetně dalších souvisejících vědních oborů, které jsou pro speciálně pedagogickou praxi klíčové - etika, obecná sociologie, obecná a vývojová psychologie, obecná pedagogika, dětské lékařství. - Získaná kvalifikace Absolvent získá kompetence ke speciálněpedagogické práci s rodinou dítěte s postižením z hlediska jejich bio-psycho-sociálních potřeb. Profese může být realizována ve zdravotnických zařízeních určených k výkonu zdravotnické péče o děti s postižením v raném věku, v zařízeních určených dětem s různými formami a kombinacemi postižení, například ve

8 střediscích rané péče, speciálněpedagogických centrech a speciálních předškolních zařízeních. o Test studijních předpokladů. o Ústní část pohovor v tematické oblasti studované problematiky (okruhy: biologie člověka, psychologie, komunikace a teorie komunikace a speciální pedagogika vše na středoškolské úrovni) Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky - Kombinované studium. - Jednostupňové studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na vychovatelství v oblasti speciální pedagogiky. - Získaná kvalifikace Absolvent studia získá kvalifikaci pro výkon pozice výchovného pracovníka v zařízeních poskytujících vzdělávací a sociální služby osobám se zdravotním postižením. Jedná se o výkon pozice vychovatele ve školách a školských zařízeních a pozice sociálního pracovníka v zařízeních sociálních služeb. Absolvent studia bude (podle konkrétní volby) specializován pro práci s osobami s mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým postižením a s osobami s poruchami chování. o Test studijních předpokladů. Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Dvouoborové studium. - Učitelský obor. - Zaměření na pregraduální přípravu učitelů-speciálních pedagogů v oblasti speciální pedagogiky zabývající se edukací a rozvojem dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami.

9 - Obsah oboru Cílem studia je získání odborných kompetencí k výkonu pedagogické, respektive speciálněpedagogické práce, zejména v resortu školství, ale i resortu práce a sociálních věcí a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech. Obor se vždy kombinuje s dalším studijním oborem programu Specializace v pedagogice nebo bakalářským oborem realizovaným na Filozofické fakultě a Přírodovědecké fakultě UP podle aktuální nabídky a výběru studenta. - Kombinovatelné obory obory se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk, Český jazyk, Hudební kultura, Matematika, Německý jazyk, Přírodopis, Společenské vědy, Výchova ke zdraví, Výtvarná tvorba; Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání; Filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP; Matematika na Přírodovědecké fakultě UP. - Získaná kvalifikace absolvent bude kvalifikován pro výkon funkce speciálního pedagoga výchovného pracovníka nebo asistenta pedagoga v institucích, jako jsou speciální školy, speciálněpedagogická a poradenská centra a střediska, 2. stupeň základních škol, střední školy, zařízení sociální péče a zařízení zdravotní péče. o Test studijních předpokladů. Logopedie - Jednostupňové studium. - Délka studia 4 roky (Mgr.) - Zaměření na poruchy komunikačního procesu a osoby s narušenou komunikační schopností. - Získaná kvalifikace Absolventi mohou působit ve státních i nestátních logopedických klinických zařízeních v resortu zdravotnictví, včetně logopedických ambulancí (po splnění daných legislativních norem stanovených pro práci ve zdravotnictví), dále ve školských zařízeních, včetně poradenských pracovišť (jako nepedagogičtí pracovníci) a v institucích resortu

10 sociálních věcí (např. v ústavech sociální péče), kde mohou provádět logopedickou diagnostiku, poskytovat komplexní logopedickou péči jedincům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností, včetně sluchových vad, či provádět specifické terapie zaměřené na narušení orofaciální oblasti. o Test studijních předpokladů. o Ústní zkouška spočívající v kritické analýze vylosované části odborného textu a v následné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a jejich poruch. o Pozn.: Nutným předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude dodání potvrzeného foniatrického vyšetření. Potvrzení bude předkládáno uchazečem při prezenci k písemnému testu. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika - Jednostupňové studium. - Délka studia 5 let (Mgr.) - Učitelský obor. - Zaměření na speciální pedagogiku a pedagogiku mladšího školního věku. - Získaná kvalifikace Absolventi budou oprávněni působit v těchto zařízeních: 1. stupeň základních škol, základní škola praktická a základní škola speciální, základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálněpedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, střediska rané péče. Dále mohou působit v nestátních zařízeních určených pro jedince se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo s psychosociálním znevýhodněním.

11 o Test studijních předpokladů. o Uchazeč by měl mít schopnost studovat výtvarnou a hudební výchovu, měl by mít plavecké dovednosti, tělesnou zdatnost potřebnou pro studium tělesné výchovy. Především by měl disponovat osobnostními a sociálními předpoklady pro práci s jedinci se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo s psychosociálním znevýhodněním. o Pozn.: Nutným předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude dodání foniatrického a logopedického vyšetření (obě vyšetření zvlášť), která budou odevzdána při prezenci k písemnému testu. Speciální pedagogika navazující - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Zaměření na speciální pedagogiku a zejména na dramaterapii. - Získaná kvalifikace Absolvent je kvalifikován pro práci ve funkci výchovného pracovníka dramaterapeuta, poradce a konzultanta pro speciálněpedagogická a poradenská centra (pedagogicko-psychologické poradny atp.), rovněž může působit jako školitel a výzkumný pracovník v oblasti základních a středních škol a ve vědeckých institucích. o Znalostní zkouška ze speciální pedagogiky a dramaterapie v rozsahu bakalářského stupně studia oboru Speciální pedagogika. o Talentová zkouška: interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou, dramatická improvizace na zadané téma. o Pozn.: Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia speciální pedagogiky nebo příbuzných pedagogických oborů se zaměřením na expresivní terapie, případně psychologických oborů.

12 Speciálněpedagogická andragogika navazující - Prezenční i kombinované studium. - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Zaměření na přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci s dospělými osobami s různými druhy postižení či znevýhodnění. - Získaná kvalifikace Absolvent studia bude kvalifikován pro práci se zaměřením na speciálněpedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost v domovech pro dospělé se zdravotním postižením, v chráněných bydleních, v chráněných dílnách či jiných alternativních formách zaměstnávání, na úřadech práce v oblasti rekvalifikací a kurzů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, na odborech sociálních věcí, v agenturách podporovaného zaměstnávání, v nestátních a neziskových organizacích, v psychiatrických léčebnách, ve speciálněpedagogických a poradenských centrech a střediscích, v zařízeních nápravné péče, v centrech pro léčbu závislostí, v azylových střediscích pro uprchlíky, v domovech důchodců, v hospicích. Absolvent bude připraven k výkonu činností vyžadujících složitější, systémová a samostatná rozhodnutí a k výkonu vysoce kvalifikovaných speciálněpedagogických (např. diagnostických) postupů. o Písemný test znalostí z oblasti komplexních služeb pro osoby se speciálními potřebami a jednotlivých speciálněpedagogických specializací v rozsahu bakalářského stupně oboru speciálněpedagogická andragogika. o Pozn.: Studium je určeno pro absolventy bakalářského programu Speciálněpedagogická andragogika, SPP pro výchovné pracovníky, SPP pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ.

13 Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy navazující - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Dvouoborové studium. - Učitelský obor. - Zaměření na pregraduální přípravu speciálněpedagogických pracovníků v oblasti edukace a celkového maximálního rozvoje dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Po spíše prakticky zaměřeném bakalářském stupni je navazující magisterský stupeň zaměřen více teoreticky. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pedagogických pracovníků připravených pro práci v resortech školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech uvedené sféry. Obor je vždy kombinován s dalším studijním oborem dle výběru studenta (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru). - Získaná kvalifikace Absolvent bude kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga pedagoga, poradce či konzultanta, a to v institucích, jako jsou: speciální školy, speciálněpedagogická a poradenská centra a střediska (např. SPC, SVP, PPP apod.), 2. stupeň základních škol, střední školy, služby a zařízení sociální péče, služby a zařízení zdravotní péče. o Požadavkem je ukončení studia bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (B7506) a předložení bakalářské práce a dokladu o vykonaných zkouškách (indexu), předložení dokladu o ukončení studia státní zkouškou. Uchazeči o studium podstoupí test odborných znalostí vycházející z rozsahu bakalářského oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a případnou další zkoušku požadovanou druhým studijním oborem. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium s vyznamenáním, mohou být přijati do navazujícího magisterského studia bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku v plném rozsahu.

14 Významnou součástí Katedry speciální pedagogiky je Centrum pomoci handicapovaným. Od svého vzniku v roce 1996 nabízí a garantuje pomoc a podporu znevýhodněným studentům všech fakult Univerzity Palackého i mimo ni. Jedná se o zásadní podporu z hlediska přípravy a modifikace studijních materiálů, zprostředkování komunikačních kontaktů apod. Edukační, výcvikový a supervizní servis poskytuje studentům specializačního prezenčního a kombinovaného studia příslušných oborů a specializací realizovaných na fakultách Univerzity Palackého Edukačně terapeutické centrum. Ve spolupráci se specializovanými pracovišti (psychiatrickými léčebnami, denními sanatorii, denními centry, ÚSP, dětskými domovy, středisky výchovné péče, komunitami pro drogově závislé, mateřskými školami, základními a speciálními školami) nabízí terapeuticko-formativní servis v oblasti intervence, prevence, popř.diagnostiky. Inkriminované centrum zajišťuje také realizaci vědecko- badatelskou činnost, a to zejména ve sféře evaluace efektivity terapeuticko-formativního a edukačně formativního přínosu terapie. Při Katedře speciální pedagogiky působí občanské sdružení Asociace studentů speciální pedagogiky. Navazuje na dlouholetou tradici Klubu speciálních pedagogů, jehož aktivity spadaly do druhé poloviny 80.let minulého století a po roce 1989 pokračovaly ve Spolku speciálních pedagogů. Ke stěžejním aktivitám Asociace studentů speciální pedagogiky lze řadit podporu a rozvoj studijních a vědeckých aktivit posluchačů vysokoškolského studia, realizace odborných přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání. V zásadě jsou cíleně zaměřeny na prohloubení a zkvalitnění odborné pregraduální přípravy studentů. Co nám řekla všechna slova? Pojďme si to shrnout znova. Pokud chcete pracovat s lidmi a zejména pro lidi se specifickými potřebami (s postižením), chcete je podporovat a rozvíjet, nikoli jen samaritánsky pomáhat, a máte opravdu chuť se za tímto účelem vzdělávat, pak si vyberte ze široké nabídky oborů ten, který Vám bude šitý na míru, bude Vám vyhovovat svou délkou, obsahem i budoucím profesním uplatněním. Studium na naší katedře Vám nabídne široký teoretický i praktický speciálněpedagogický základ pro Vaše budoucí profesní působení, poskytne Vám komplexní rozhled v mnoha souvisejících oborech

15 a umožní Vám další osobnostní růst a rozvoj. Dále už bude jen na Vás jak své poznatky a zkušenosti získané v rámci studia zúročíte a využijete v praxi speciálního pedagoga.

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura

Mgr. Marika Kropíková. Mgr. Dana Karmasinová. INFRA, s.r.o. vydavatelství, nakladatelství, vzdělávací agentura Lektoři, se kterými spolupracujeme vzdělávání pedagogů Mgr. Marika Kropíková PedF UK Praha - speciální pedagogika, etopedie, psychopedie, logopedie Učitelka na zvláštní škole, Praha 5 a Praha 4 Logopedka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Úvod. Důležité odkazy:

Úvod. Důležité odkazy: Úvod Publikace Školy a školská zařízení přináší základní údaje za oblast školství v České republice ve školním roce 2014/15. Představuje vybrané statistické ukazatele o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Tisková zpráva (Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz v oddílu Dotační programy.) Tisková zpráva se zpracovává spolu s vyúčtováním projektu a

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 8 Informace obsažené v tomto dokumentu jsou odpovídající legislativnímu stavu k datu zveřejnění (2010). S ohledem na proběhlé legislativní změny nemusí některé části publikace odpovídat aktuálnímu

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Úvod do kariérového poradenství

Úvod do kariérového poradenství Úvod do kariérového poradenství Anotace Cílem tohoto modulu je poskytnout čtenářovi základní orientaci v kariérovém poradenství a ve struktuře jeho služeb. Bude seznámen i s činností jednotlivých pracovišť

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 OBSAH 1.1 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Autoevaluace školy, č.j. SZŠ/236/2010 (podle Vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015 Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 23. 24. listopadu 2015 Struktura příspěvku 1. Integrace a inkluze 2. Současný stav integrace 3. Výzkumy zaměřené na inkluzi

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117.

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Příručka k volbě povolání

Příručka k volbě povolání Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole Petr Hlaďo / Vysočina Education 2014 Petr Hlaďo Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP)

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) Novela školského zákona, především 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících

Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Novelizace zákona o pedagogických pracovnících Zákon o pedagogických pracovnících Zákon č. 563/2004 Sb. Novela: zákon č. 198/2012 Sb. Účinnost: 1. 9. 2012 Druhy změn - Formální a formulační změny - slova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Program podpory Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "němčina jako jazyk humanitních věd" Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.

Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7. Zápis z odborné diskuse k projektovému záměru IPn VIP III- Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb konané dne 11.7.2011 Účastníky přivítala a odbornou diskusi zahájila Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Praktikum didaktických a lektorských dovedností

Praktikum didaktických a lektorských dovedností Praktikum didaktických a lektorských dovedností Učební text pro kombinované studium Učitelství odborných předmětů Pedagogická fakulta JU České Budějovice 2007 Mgr. Miroslav Procházka Obsah: I. Principy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO

1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO Systém řízení sociálních služeb 1/ Základní pojmy SOPO (definice SOPO, sociální událost, příklady dávky), principy SOPO, nástroje SOPO 2/ Vzájemné vztahy mezi SOPO a demografickým vývojem, vzájemné vztahy

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Středisko výchovné péče pro děti a mládež je občanským sdružením, které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Předmětem činnosti

Více

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZPRAVODAJ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DUBEN 2016 Zaměřeno na profesní růst pedagogů ÚVODNÍ SLOVO MINISTRYNĚ Již třetí číslo ministerského Zpravodaje. 1 KARIÉRNÍ ŘÁD V BODECH Novelu zákona

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pedagogicko psychologické poradenství

Pedagogicko psychologické poradenství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Pedagogicko psychologické poradenství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Otázky Jaké instituce podle Vás patří do poradenského

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více