KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika speciální?! Studium kvalitní a skvělé - doporučujeme Vám ho vřele, jestliže chcete pracovat s lidmi a pro lidi, zajímá Vás problematika osob se specifickými potřebami (s postižením), jste motivováni snahou někomu prospět, někoho podpořit, rozvíjet a nikoli jen samaritánsky pomáhat, nečekáte horentní sumy na výplatní pásce, jste osobně zainteresovaní a máte elán do práce s osobami se specifickými potřebami, jste otevřeni neustálému sebevzdělávání, sebezdokonalování, sebereflexi, seberealizaci, máte chuť alespoň částečně změnit stereotypní postoje (možná i své vlastní), stará dogmata, předsudky a přístupy společnosti k osobám s postižením. Katedra speciální pedagogiky náleží k profilovým katedrám Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Má dlouholetou tradici, v období svého vzniku byla v českých zemích jedním ze dvou vysokoškolských pracovišť zabývajících se v tehdejší terminologii a pojetí péčí o mládež vyžadující zvláštní péči. Katedra speciální pedagogiky se v první polovině 60.let minulého století, v ovzduší politického tání, uvolňování, transformovala z byvší katedry defektologie. Nabídka a možnosti vysokoškolského studia na Katedře speciální pedagogiky PdF UP jsou zcela v souladu s perspektivními trendy vývoje péče o osoby se speciálními potřebami, a to na základě harmonizace těchto trendů s pojetím zemí Evropské unie a celosvětovým zaměřením.

2 Katedra speciální pedagogiky poskytuje v prezenční i kombinované formě studia vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům pro mateřské, základní a střední školy, jakož i pro školská i mimoškolská výchovně vzdělávací zařízení v oblasti péče o osoby se speciálními potřebami. Posluchači mohou studovat v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu, a po té i programu doktorském. Katedra speciální pedagogiky PdF UP je rovněž akreditovaným vysokoškolským pracovištěm umožňujícím realizaci doktorského studijního programu. Vedle klasické přípravy na výkon učitelského povolání nabízí Katedra speciální pedagogiky v souladu s požadavky praxe studium orientované na speciálně pedagogické terapie a speciálně pedagogické poradenství. Na rozdíl od dřívějšího pojetí zahrnuje studium přípravu na výkon povolání speciálního pedagoga v celé šíři všech věkových kategorií klientů, to znamená od rané péče po speciálně pedagogickou andragogiku a gerontagogiku. V průběhu Vašeho studia máte také možnost vycestovat v rámci zahraničních studijních pobytů a absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (Španělsko, Řecko, Finsko, USA aj.).

3 Studijní obory Studijní obory programu Speciální pedagogika Speciální pedagogika (Bc.) Speciálněpedagogická andragogika (Bc.) SPP pro 2. st. ZŠ a pro střední školy (Bc.) Speciální pedagogika předškolního věku (Bc.) Speciální pedagogika - komunikační techniky (Bc.) Logopedie (Mgr.) Speciální pedagogika navazující (Mgr.) Speciálněpedagogická andragogika navazující (Mgr.) SPP pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ navazující (Mgr.) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a SPP (Mgr.) Speciální pedagogika raného věku (Bc.) Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc.) Paralelní studium (Je nabízeno v případě velkého zájmu o některý studijní obor a uskutečňuje se jako placené kombinované studium. Je tedy určeno uchazečům, kteří splní podmínky přijímacího řízení, ale nejsou přijati do řádného studia. Nabídka studijních programů je každoročně obměňována, a proto sledujte

4 Placené formy studia - Programy celoživotního vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - Studium v oblasti pedagogických věd ( 2, zák. č. 111/1998 Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10, zák. č. 111/1998 Sb.) Sb.) Speciální pedagogika Dramaterapie Herní specialista SPP - surdopedie se zaměřením na znakový Biblioterapie Muzikoterapie jazyk Speciální pedagogika logopedie Arteterapie Arteterapie II Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování praktických škol Taneční pohybová Hudebně edukační terapie terapie Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy Hipoterapie SPP pro pedagog. pracovníky SOU, OU a prakt. škol Speciální pedagogika pro vychovatele Základy logopedie Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol Znakový jazyk Základy znakového jazyka SPP pro pedagogy volného času SPP pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky (Více informací na Speciální pedagogika - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření zejména na dramaterapii.

5 - Obsah studia formativně a terapeuticko-formativně orientované disciplíny, dramaterapie, artetrapie, personálně-sociální výcvik, dramika. Studijní předměty jsou zpravidla koncipovány expresivně a zážitkově. Získaná kvalifikace absolvent je kvalifikován pro funkci výchovného pracovníka, který je schopen poskytovat také pomoc v oblasti expresivních terapeutických postupů s důrazem na dramaterapii v zařízeních sociálních služeb. Speciálněpedagogická andragogika - Prezenční i kombinované studium. - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci s dospělými s různými druhy postižení či znevýhodnění. - Získaná kvalifikace pracovník se zaměřením na speciálně-pedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost v domovech pro dospělé se zdravotním postižením, v chráněných bydleních, v chráněných dílnách, v rámci rekvalifikace osob se specifickými potřebami realizovanými úřady práce, na odborech sociálních věcí, v agenturách podporovaného zaměstnávání, v nestátních a neziskových organizacích, v psychiatrických léčebnách, ve speciálněpedagogických a poradenských centrech a střediscích, v zařízeních nápravné péče, v centrech pro léčbu závislostí, v azylových střediscích pro uprchlíky, v domovech důchodců, v hospicích. o Test studijních předpokladů Speciální pedagogika předškolního věku - Prezenční i kombinované studium. - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Učitelské jednostupňové studium.

6 - Zaměření na speciální pedagogiku předškolního věku. Cílem oboru je prohloubit kompetence absolventa středoškolského oboru učitelství pro mateřské školy o oblast speciální pedagogiky se zaměřením na edukaci dětí předškolního věku se somatickým, mentálním a senzorickým postižením či narušenou komunikační schopností. - Obsah oboru obor se opírá o aktuální teoretická východiska oboru speciální pedagogika, jeho součástí je i praktická příprava v oblasti alternativních psychoterapeutických postupů, speciálních psychomotorických herních aktivit, komunikačních technik s dětmi se zrakovým a sluchovým postižením, muzikoterapie a dramaterapie. - Získaná kvalifikace Absolvent studia získá kvalifikaci pro výchovněvzdělávací práci s dětmi předškolního věku s různými typy a stupni postižení a rovněž pro výkon funkce poradce, konzultanta pro speciálněpedagogická centra a střediska. o Test studijních předpokladů. o Pozn.: Předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude předložení řádně potvrzených vyšetření - foniatrického a logopedického, která budou odevzdána a při prezenci k písemnému testu. Upřednostněni budou absolventi středoškolských studijních programů zaměřených na pedagogiku předškolního věku. Speciální pedagogika komunikační techniky - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na práci s osobami s poruchami komunikace, jejímž předpokladem je znalost různých alternativních komunikačních technik, metodiky potřebné pro výstavbu individuálních komunikačních systémů, specifických diagnostických postupů a využití technických pomůcek pro usnadnění či zprostředkování komunikace.

7 - Získaná kvalifikace Absolvent bude připraven pro výkon profese speciálního pedagoga v oblasti výstavby a nápravy komunikačního systému u osob s postižením, pro práci ve školských zařízeních specializovaných na děti mimo jiné s poruchami komunikačního systému, pro speciálněpedagogickou práci ve zdravotnických zařízeních, pro práci v zařízeních zajišťujících celodenní péči o osoby s těžkým a kombinovaným postižením. o Test studijních předpokladů. o Ústní část pohovor v tematické oblasti studované problematiky (okruhy: biologie člověka, psychologie, komunikace a teorie komunikace a speciální pedagogika vše na středoškolské úrovni) Speciální pedagogika raného věku - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.) - Zaměření na výchovně-vzdělávací práci s dětmi raného věku se specifickými potřebami. - Obsah oboru Obsahem studia je souhrn aktivit, které jsou nabízeny a směřují k rodině dítěte raného věku s postižením, přičemž cílovou skupinu představují děti se zdravotním postižením ve věku do 3 4 let (děti s kombinovaným postižením do 7 let věku) a jejich rodiny. Celý obor je zasazen do širšího speciálněpedagogického kontextu včetně dalších souvisejících vědních oborů, které jsou pro speciálně pedagogickou praxi klíčové - etika, obecná sociologie, obecná a vývojová psychologie, obecná pedagogika, dětské lékařství. - Získaná kvalifikace Absolvent získá kompetence ke speciálněpedagogické práci s rodinou dítěte s postižením z hlediska jejich bio-psycho-sociálních potřeb. Profese může být realizována ve zdravotnických zařízeních určených k výkonu zdravotnické péče o děti s postižením v raném věku, v zařízeních určených dětem s různými formami a kombinacemi postižení, například ve

8 střediscích rané péče, speciálněpedagogických centrech a speciálních předškolních zařízeních. o Test studijních předpokladů. o Ústní část pohovor v tematické oblasti studované problematiky (okruhy: biologie člověka, psychologie, komunikace a teorie komunikace a speciální pedagogika vše na středoškolské úrovni) Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky - Kombinované studium. - Jednostupňové studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Zaměření na vychovatelství v oblasti speciální pedagogiky. - Získaná kvalifikace Absolvent studia získá kvalifikaci pro výkon pozice výchovného pracovníka v zařízeních poskytujících vzdělávací a sociální služby osobám se zdravotním postižením. Jedná se o výkon pozice vychovatele ve školách a školských zařízeních a pozice sociálního pracovníka v zařízeních sociálních služeb. Absolvent studia bude (podle konkrétní volby) specializován pro práci s osobami s mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým postižením a s osobami s poruchami chování. o Test studijních předpokladů. Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy - Strukturované studium. - Délka studia 3 roky (Bc.). - Dvouoborové studium. - Učitelský obor. - Zaměření na pregraduální přípravu učitelů-speciálních pedagogů v oblasti speciální pedagogiky zabývající se edukací a rozvojem dětí, žáků a studentů se specifickými potřebami.

9 - Obsah oboru Cílem studia je získání odborných kompetencí k výkonu pedagogické, respektive speciálněpedagogické práce, zejména v resortu školství, ale i resortu práce a sociálních věcí a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech. Obor se vždy kombinuje s dalším studijním oborem programu Specializace v pedagogice nebo bakalářským oborem realizovaným na Filozofické fakultě a Přírodovědecké fakultě UP podle aktuální nabídky a výběru studenta. - Kombinovatelné obory obory se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk, Český jazyk, Hudební kultura, Matematika, Německý jazyk, Přírodopis, Společenské vědy, Výchova ke zdraví, Výtvarná tvorba; Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání; Filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické fakultě UP; Matematika na Přírodovědecké fakultě UP. - Získaná kvalifikace absolvent bude kvalifikován pro výkon funkce speciálního pedagoga výchovného pracovníka nebo asistenta pedagoga v institucích, jako jsou speciální školy, speciálněpedagogická a poradenská centra a střediska, 2. stupeň základních škol, střední školy, zařízení sociální péče a zařízení zdravotní péče. o Test studijních předpokladů. Logopedie - Jednostupňové studium. - Délka studia 4 roky (Mgr.) - Zaměření na poruchy komunikačního procesu a osoby s narušenou komunikační schopností. - Získaná kvalifikace Absolventi mohou působit ve státních i nestátních logopedických klinických zařízeních v resortu zdravotnictví, včetně logopedických ambulancí (po splnění daných legislativních norem stanovených pro práci ve zdravotnictví), dále ve školských zařízeních, včetně poradenských pracovišť (jako nepedagogičtí pracovníci) a v institucích resortu

10 sociálních věcí (např. v ústavech sociální péče), kde mohou provádět logopedickou diagnostiku, poskytovat komplexní logopedickou péči jedincům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností, včetně sluchových vad, či provádět specifické terapie zaměřené na narušení orofaciální oblasti. o Test studijních předpokladů. o Ústní zkouška spočívající v kritické analýze vylosované části odborného textu a v následné diskusi. U uchazeče budou během diskuse posuzovány především následující oblasti: srozumitelnost řeči, používání spisovného českého jazyka, nepřítomnost známek narušení komunikační schopnosti v oblasti produkce orální řeči, orientace v daných termínech, schopnost diskutovat s odkazy na prostudovanou literaturu a s uváděním konkrétních příkladů z oblasti poznatků o lidské komunikaci, řeči, jazyku a jejich poruch. o Pozn.: Nutným předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude dodání potvrzeného foniatrického vyšetření. Potvrzení bude předkládáno uchazečem při prezenci k písemnému testu. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika - Jednostupňové studium. - Délka studia 5 let (Mgr.) - Učitelský obor. - Zaměření na speciální pedagogiku a pedagogiku mladšího školního věku. - Získaná kvalifikace Absolventi budou oprávněni působit v těchto zařízeních: 1. stupeň základních škol, základní škola praktická a základní škola speciální, základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálněpedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, střediska rané péče. Dále mohou působit v nestátních zařízeních určených pro jedince se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo s psychosociálním znevýhodněním.

11 o Test studijních předpokladů. o Uchazeč by měl mít schopnost studovat výtvarnou a hudební výchovu, měl by mít plavecké dovednosti, tělesnou zdatnost potřebnou pro studium tělesné výchovy. Především by měl disponovat osobnostními a sociálními předpoklady pro práci s jedinci se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo s psychosociálním znevýhodněním. o Pozn.: Nutným předpokladem pro uzavření přijímacího řízení bude dodání foniatrického a logopedického vyšetření (obě vyšetření zvlášť), která budou odevzdána při prezenci k písemnému testu. Speciální pedagogika navazující - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Zaměření na speciální pedagogiku a zejména na dramaterapii. - Získaná kvalifikace Absolvent je kvalifikován pro práci ve funkci výchovného pracovníka dramaterapeuta, poradce a konzultanta pro speciálněpedagogická a poradenská centra (pedagogicko-psychologické poradny atp.), rovněž může působit jako školitel a výzkumný pracovník v oblasti základních a středních škol a ve vědeckých institucích. o Znalostní zkouška ze speciální pedagogiky a dramaterapie v rozsahu bakalářského stupně studia oboru Speciální pedagogika. o Talentová zkouška: interpretace připraveného dramaterapeutického projektu zaměřeného na klienta s konkrétní duševní poruchou, dramatická improvizace na zadané téma. o Pozn.: Studium je určeno pro absolventy bakalářského studia speciální pedagogiky nebo příbuzných pedagogických oborů se zaměřením na expresivní terapie, případně psychologických oborů.

12 Speciálněpedagogická andragogika navazující - Prezenční i kombinované studium. - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Zaměření na přípravu kvalifikovaných odborníků pro práci s dospělými osobami s různými druhy postižení či znevýhodnění. - Získaná kvalifikace Absolvent studia bude kvalifikován pro práci se zaměřením na speciálněpedagogickou, výchovnou a poradenskou činnost v domovech pro dospělé se zdravotním postižením, v chráněných bydleních, v chráněných dílnách či jiných alternativních formách zaměstnávání, na úřadech práce v oblasti rekvalifikací a kurzů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, na odborech sociálních věcí, v agenturách podporovaného zaměstnávání, v nestátních a neziskových organizacích, v psychiatrických léčebnách, ve speciálněpedagogických a poradenských centrech a střediscích, v zařízeních nápravné péče, v centrech pro léčbu závislostí, v azylových střediscích pro uprchlíky, v domovech důchodců, v hospicích. Absolvent bude připraven k výkonu činností vyžadujících složitější, systémová a samostatná rozhodnutí a k výkonu vysoce kvalifikovaných speciálněpedagogických (např. diagnostických) postupů. o Písemný test znalostí z oblasti komplexních služeb pro osoby se speciálními potřebami a jednotlivých speciálněpedagogických specializací v rozsahu bakalářského stupně oboru speciálněpedagogická andragogika. o Pozn.: Studium je určeno pro absolventy bakalářského programu Speciálněpedagogická andragogika, SPP pro výchovné pracovníky, SPP pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ.

13 Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy navazující - Navazující studium. - Délka studia 2 roky (Mgr.) - Dvouoborové studium. - Učitelský obor. - Zaměření na pregraduální přípravu speciálněpedagogických pracovníků v oblasti edukace a celkového maximálního rozvoje dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Po spíše prakticky zaměřeném bakalářském stupni je navazující magisterský stupeň zaměřen více teoreticky. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pedagogických pracovníků připravených pro práci v resortech školství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech uvedené sféry. Obor je vždy kombinován s dalším studijním oborem dle výběru studenta (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru). - Získaná kvalifikace Absolvent bude kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga pedagoga, poradce či konzultanta, a to v institucích, jako jsou: speciální školy, speciálněpedagogická a poradenská centra a střediska (např. SPC, SVP, PPP apod.), 2. stupeň základních škol, střední školy, služby a zařízení sociální péče, služby a zařízení zdravotní péče. o Požadavkem je ukončení studia bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (B7506) a předložení bakalářské práce a dokladu o vykonaných zkouškách (indexu), předložení dokladu o ukončení studia státní zkouškou. Uchazeči o studium podstoupí test odborných znalostí vycházející z rozsahu bakalářského oboru Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a případnou další zkoušku požadovanou druhým studijním oborem. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí bakalářské studium s vyznamenáním, mohou být přijati do navazujícího magisterského studia bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku v plném rozsahu.

14 Významnou součástí Katedry speciální pedagogiky je Centrum pomoci handicapovaným. Od svého vzniku v roce 1996 nabízí a garantuje pomoc a podporu znevýhodněným studentům všech fakult Univerzity Palackého i mimo ni. Jedná se o zásadní podporu z hlediska přípravy a modifikace studijních materiálů, zprostředkování komunikačních kontaktů apod. Edukační, výcvikový a supervizní servis poskytuje studentům specializačního prezenčního a kombinovaného studia příslušných oborů a specializací realizovaných na fakultách Univerzity Palackého Edukačně terapeutické centrum. Ve spolupráci se specializovanými pracovišti (psychiatrickými léčebnami, denními sanatorii, denními centry, ÚSP, dětskými domovy, středisky výchovné péče, komunitami pro drogově závislé, mateřskými školami, základními a speciálními školami) nabízí terapeuticko-formativní servis v oblasti intervence, prevence, popř.diagnostiky. Inkriminované centrum zajišťuje také realizaci vědecko- badatelskou činnost, a to zejména ve sféře evaluace efektivity terapeuticko-formativního a edukačně formativního přínosu terapie. Při Katedře speciální pedagogiky působí občanské sdružení Asociace studentů speciální pedagogiky. Navazuje na dlouholetou tradici Klubu speciálních pedagogů, jehož aktivity spadaly do druhé poloviny 80.let minulého století a po roce 1989 pokračovaly ve Spolku speciálních pedagogů. Ke stěžejním aktivitám Asociace studentů speciální pedagogiky lze řadit podporu a rozvoj studijních a vědeckých aktivit posluchačů vysokoškolského studia, realizace odborných přednášek, seminářů, workshopů a diskusních setkání. V zásadě jsou cíleně zaměřeny na prohloubení a zkvalitnění odborné pregraduální přípravy studentů. Co nám řekla všechna slova? Pojďme si to shrnout znova. Pokud chcete pracovat s lidmi a zejména pro lidi se specifickými potřebami (s postižením), chcete je podporovat a rozvíjet, nikoli jen samaritánsky pomáhat, a máte opravdu chuť se za tímto účelem vzdělávat, pak si vyberte ze široké nabídky oborů ten, který Vám bude šitý na míru, bude Vám vyhovovat svou délkou, obsahem i budoucím profesním uplatněním. Studium na naší katedře Vám nabídne široký teoretický i praktický speciálněpedagogický základ pro Vaše budoucí profesní působení, poskytne Vám komplexní rozhled v mnoha souvisejících oborech

15 a umožní Vám další osobnostní růst a rozvoj. Dále už bude jen na Vás jak své poznatky a zkušenosti získané v rámci studia zúročíte a využijete v praxi speciálního pedagoga.

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

I. dramaterapeutická konference

I. dramaterapeutická konference Modul 10 Pedagogické teorie a inkluze Studenti maji v tomto modulu možnost studovat přístupy k podpoře sociální inkluze lidi s postižením, s odlišnostmi a speciálními vzdělávacími potřebami v procesu jejich

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium speciální pedagogiky - 0............................ 2 1.2 Astronomie - P3............................................. 3 1.3 Český jazyk

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM

6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SDÍLENÍ - PROGRAM Základní informace 6. ročník vzdělávacího sdílení se uskuteční 5. 12. 2014 v prostorách ZŠ Deblín. Letošní ročník je věnován inkluzivnímu vzdělávání. Je určen nejen pedagogům, ale také široké veřejnosti,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

ZNAKOVÝ JAZYK JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKEM

ZNAKOVÝ JAZYK JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKEM ZNAKOVÝ JAZYK JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKEM Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Klíčová slova: Komunikace, sluchové postižení, vzdělávání, komunikační

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu,

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK

Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Kapitoly vedení školy Evaluace a inovace PPRŠ směřující k revizi ŠVP KUK Vítek, Jitka, Olga ÚVOD - Vize Vít Beran 1 Kvalita vzdělávání 1.1 Formativní hodnocení Olga Králová, Vít Beran 1.2 Revize ŠVP Olga

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jakub Křižka krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Impuls ke vzniku projektu Centrum

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví

Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví Pedagogicko-psychologické aspekty krizové připravenosti včetně podpory duševního zdraví v době mimořádných událostí nebo krizí v rámci Bezpečnostní politiky ČR Vivienne Soyková LF UK, Ústav humanitních

Více

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I. 29.-30.5.2009 Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více