MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300

2 R 5300 NSTLČNÍ RÁM R 5300 Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R V montážním návodu jsou použity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyžadují zvláštní pozornost. Může dojít k porušení funkce instalačního rámu R Může dojít k újmě na Vašem zdraví nebo k újmě uživatele sprchové vaničky. PROHLÁŠNÍ irma Kaldewei vytvořila tento montážní návod podle svých nejlepších znalostí. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny montážního návodu, aniž by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny ke zlepšení technického zařízení, aniž by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. Čtěte případně přiložené dodatečné informace. Žádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo kopírována bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei. OBSH ROZSH DODÁVKY... 2 PŘÍPRV NOŽČK... 5 NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY... 2 SSTVNÍ NSTLČNÍHO RÁMU... 6 DOPORUČNÍ... 3 USZNÍ NSTLČNÍHO RÁMU... 7 DOPRV... 3 PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY... 8 ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY... 3 NSZNÍ DOSDCÍCH GUM... 9 ZKRÁCNÍ SPOJOVCÍCH PROLŮ ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ... 9 PŘÍPRV NSTLČNÍHO RÁMU... 4 MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY ZVLÁŠTNÍ PŘÍPDY... 5 SPÁROVÁNÍ

3 R 5300 OBSH DODÁVKY nstalační rámy R 5300 se dodávají v částečně předmontováném stavu. Obsah balení podléhá obsáhlé kontrole jakosti i funkčnosti. Nožičky/ Prodloužení nožiček rozměr rozměr 90/90 120/120 Prověřte obsah balení z hlediska kompletnosti a možného poškození během přepravy. rozměr rozměr rozměr 150/ / /100 RRONDO CORNZZ ZRKON po 8 po 8 po 12 po 8 po 8 Vodicí vložky Rohová spojka Spojovací profily Dosedací gumy Gumové obruby x multifunkční nástroj 1x montážní návod NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY Zemnicí kabel (zelený/žlutý, min. 4 mm 2, měď) odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici. Sifon Dvousložková montážní pěna pro podepření sprchové vaničky ve středu (je vyžadováno u sprchových vaniček s hranou > 90 cm). Zvukově izolační sada DWS 2

4 R 5300 DOPORUČNÍ DOPRV Jako alternativu k podepření středu vaničky dvousložkovou montážní pěnou doporučuje firma Kaldewei použít pro sprchové vaničky > 90 cm středový podpůrný systém MS Další informace na Při dopravě instalačního rámu R 5300 dodržujte následující předpisy: Dopravujte R 5300 jen v přepravním obalu a vylučte nepřiměřené zatížení. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného skladování a přepravy a nedbání vyjmenovaných předpisů firma Kaldewei neručí. ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY Montáž instalačních rámů R 5300 smí provádět pouze odborná montážní firma. Jakost stěn musí před i po montáži instalačního rámu R 5300 odpovídat DN (provádění keramických obkladů na tenkou vrstvu). Chraňte povrch sprchové vaničky, obkladů i instalačního rámu R 5300 během montáže před poškozením. Dvousložková montážní pěna je mimo jiné lehce zápalná. Během zpracování a vytvrzování dbejte na odpovídající větrání. V místnosti nezapalujte otevřený oheň. nstalační rám R 5300 přerušuje zvukovou vazbu podle DN 4109/1. Ke splnění normy DN 4109/1 (Ochrana před hlukem v pozemním stavitelství, požadavky a hodnocení 1) je třeba dbát na údaje a pokyny v montážním návodu, a dodržet další stavební protihluková opatření. Všechny práce provádějte vhodným nářadím. Při montáži, zvláště při práci s nářadím, noste odpovídající pracovní oděv. Při zpracování montážních látek, např. dvousložkové montážní pěny, silikonu apod. se řiďte pokyny výrobce. Po skončení montáže R 5300 a sprchové vaničky je třeba předat montážní návod stavebníkovi (konečnému uživateli) nebo v zastoupení stavbyvedoucímu nebo architektovi. 3

5 R 5300 L = S - 10 cm L = S - 10 cm L = S - 10 cm L = S - 7 cm L = S - 10 cm 90 x 90 36,1 cm ZKRÁCNÍ SPOJOVCÍCH PROLŮ L = S - 10 cm L = S - 10 cm L = S - 10 cm U sprchovacích vaniček 90/90, 120/120 a 100/100 ZRKON/RRONDO/CORNZZ není třeba spojovací profily zkracovat. U vaniček jiných výrobců je třeba délku spojovacích profilů přizpůsobit sprchové vaničce. Možnost montáže a funkčnost instalačního rámu R 5300 u vaniček jiných výrobců nezaručujeme. L = S - 10 cm L = S - 7 cm 90 x 90 36,1 cm Spojovací profily zkracujte pilou na železo (viz pokyny). Řezy začistěte. S = délka hrany sprchovací vaničky Kaldewei () L = potřebná délka spojovacího profilu R = rádius 50 cm u vaniček ZRKON/ rádius 55 cm u vaniček RRONDO PŘÍPRV NSTLČNÍHO RÁMU B Pokyn : Prostřední nožičky namontujte pokud možno do středu stran/ramen rámu. C POLOH NOŽČK 1 = rozměr do 120 cm x 120 cm (8 nožiček) 2 = rozměr od 140 cm x 70 cm do 180 cm x 100 cm (10 nožiček) 3 = rozměr 150 cm x 150 cm (12 nožiček) 4 = rozměr 100 cm x 100 cm RRONDO/ ZRKON (8 nožiček) 5 = rozměr 100 cm x 100 cm CORNZZ (8 nožiček) D B 1 2 SW4 Vodicí vložky () našroubujte do spojovacích profilů (B) a pomocí multifunkčního nástroje ručně utáhněte vnitřní šestihranné šrouby (C), (viz pokyn ). Upevňovací destičky (D) zasuňte do spojovacích profilů (B) a vnitřními šestihrannými šrouby () připevněte rohové spojky () U instalačního rámu R 5300 pro RRONDO /ZRKON musí být umístěna jedna nožička do středu oblouku a dvě nožičky do přechodu mezi obloukem a rovnou stranou (viz obr. 4). 4

6 1m R 5300 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPDY 1x 2x Vložte dodatečnou vodicí vložku (, v balení), (viz pokyn ). PŘÍPRV NOŽČK S + V Pokud se odpad nachází v rohu místnosti, může být jedna nožička přesunuta. by byla zajištěna dostatečná nosnost instalačního rámus R 5300, smí být přesunuta pouze jedna nožička, viz obrázek. Pokyn : Vodicí vložku () umístěte podle možnosti co nejblíže k rohu instalačního rámu R Montážní výška rámu musí být závazně určena stavbyvedoucím v souladu s výškou podlahy (OK). C D B D Pokyn : K našroubování nožiček používejte výhradně přiložený multifunkční nástroj, jinak může dojít k poškození závitů. 49 mm mm mm mm mm OK Pokyn : Černé vložky tlumící hluk (B) musejí být nasazeny do modrých krytek () tvrdou, světlou stranou ven. Po usazení rámu musejí mít vložky tlumící hluk (B) kontakt s podlahou celou svou plochou. OK = horní hrana hotové podlahy S = zvláštní opěra (není výškově nastavitelná, nastavení výšky musí být provedeno podezdívkou nebo konstrukcí podlahy). = sestava = sestava Složte nožičky podle potřebné montážní výšky, (viz pokyn ). Krytky () a vložky tlumící hluk (B) připevněte na příslušné nožičky. Vyzkoušejte vložky tlumící hluk (B), (viz pokyn ). V případě potřeby namontujte prodloužení (). = sestava +V = sestava s prodloužením C = nožička 13 mm D = nožička 29 mm = prodloužení 35 mm 5

7 R 5300 SSTVNÍ NSTLČNÍHO RÁMU S + V B Pokyn : K našroubování nožiček používejte výhradně přiložený multifunkční nástroj, jinak může dojít k poškození závitů. Pokyn : Střední nožičky umístěte co možná nejblíže ke středu strany. Pokyn : Vodicí vložky zajistěte proti posunu. Vnitřní šestihranné šrouby smějí být utahovány pouze rukou, aby nedošlo k poškození vodicích vložek (C) a multifunkčního nástroje. C Rám () položte na podlahu předmontovanými vodicími vložkami (C) nahoru. Nožičky (B) našroubujte rukou do vodicích vložek (C), (viz pokyn ). Vodicí vložky (C) v případě potřeby povolte a posuňte do vhodné pozice (viz pokyn ). Vnitřní šestihranné šrouby () vodicích vložek (C) utáhněte rukou (viz pokyn ). nstalační rám otočte a postavte na určené místo. 6

8 R 5300 USZNÍ NSTLČNÍHO RÁMU 4x 5x B Pokyn : Montážní systém vyrovnejte pomocí vodováhy přesně do vodorovné polohy, aby byl zajištěn spolehlivý odtok vody. Pokyn : Dbejte na to, aby prostřední nožičky v žádném případě nezvedaly nožičky v rozích a aby všechny nožičky stály spolehlivě na vložkách tlumících hluk. Pokud stěny přiléhající k rámu netvoří pravý úhel, informujte stavbyvedoucího a požádejte o nápravu (viz ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty). 5x 20 mm 10 mm 17 mm 4 nožičky () v rozích rámu nastavte pomocí multifunkčního nástroje na požadovanou výšku, (viz pokyn ). Prostřední nožičky (B) nastavte tak, aby stály pevně na podlaze a sloužily jako podpěra rámu (viz pokyn ). Po usazení rámu zajistěte nožičky šestihrannými maticemi (pokud jsou k dispozici) pomocí multifunkčního nástroje proti novému nastavení. 7

9 D R 5300 PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY C U sprchových vaniček, které nemají středový odpad, doporučuje firma Kaldewei použít středový podpěrný systém MS 5305 (další informace viz B U sprchových vaniček s hranou > 90 cm je nutné podepřít střed (min. 400 cm 2 ) dvousložkovou montážní pěnou. MS 5305 Tip: Z boční stěny kartonového obalu zhotovte formu ( nebo B) pro středovou podporu. Výška odpovídá výšce rámu (D) minus hloubka sprchové vaničky (viz přepravní obal). U sprchových vaniček > 90 cm = kruh, Ø 22 cm B= čtverec, 20 cm x 20 cm U sprchových vaniček > 120 cm/ sprchových vaniček se středovým odpadem: = kruh, Ø 18 cm (2x) B = čtverec, 15 cm x 15 cm (2x) Sprchovou vaničku opatrně vybalte a překontrolujte, zda nemá poškozený povrch. Položte sprchovou vaničku horní plochou na čistý přepravní obal. Připravte zemnicí kabel odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici (viz pokyn ). Pro pozdější bezproblémovou výměnu sprchové vaničky nalepte na její spodní stranu pomocí lepicí pásky velkoplošnou fólii (C, není součástí dodávky). Tato fólie zabrání přilepení montážní stěny na dno sprchové vaničky. Pokyn : Připojení sprchové vaničky na místní hlavní přípojnici smí provést pouze elektroinstalatér. Před vložením sprchové vaničky do montážního rámu SR prověřte polohu závěsných ok. Závěsná oka, nalepená plsť nebo nasazená ochranná pouzdra mohou bránit vložení sprchové vaničky do montážního rámu. 8

10 R 5300 NSZNÍ DOSDCÍCH GUM C B Zkontrolujte instalační rám R 5300, zda není poškozen a znečištěn. Případné nečistoty odstraňte a instalační rám očistěte. Nasaďte dosedací gumy (). Nasaďte dosedací gumy (B) popř. gumové obruby hran (C). POLOH DOSDCÍCH GUM/GUMOVÝCH OBRUB HRN 1 = rozměr do 120 cm x 120 cm (4x, 4x C) 2 = rozměr od 140 cm x 70 cm do 180 cm x 100 cm (4x, 4x B, 4x C) 3 = rozměr 150 cm x 150 cm (4x, 8x B, 4x C) 4 = rozměr od 90 cm x 90 cm RRONDO/ ZRKON (3x, 2x B, 4x C) 5 = rozměr od 90 cm x 90 cm CORNZZ (3x, 2x B, 5x C) 1 2 = 3 B = C = * 4 5 * * * v případě potřeby zkraťte Dosedací gumy (B) a gumové obruby hran (C) nesmějí být zaměněny. ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ Sprchovou vaničku opatrně usaďte a přitom prověřte, zda montáži nebrání křivé obklady nebo stěny. Přezkoušejte výšku sprchové vaničky popř. rámu. R Přezkoušejte polohu sifonu a možnost jeho upevnění. Sprchovou vaničku opatrně vyjměte. Pokyn : Sprchovou vaničku usazujte s pomocí další osoby a případně využijte vhodnou montážní pomůcku (např. přísavky používané sklenáři). Pokud stěny přiléhající k rámu netvoří pravý úhel, informujte stavbyvedoucího a požádejte o nápravu (viz ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty). 9

11 R 5300 MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY Do instalačního rámu R 5300 (v případě sprchové vaničky větší než 90 cm) vložte formy vyrobené z okraje obalu (, případně MS 5305 viz str. 8). Naplňte formy () dvousložkovou montážní pěnou tak, aby přesahovala přes okraj, (viz pokyn ). Připevněte na sprchovou vaničku zemnicí vodič (viz pokyn ). Sprchovou vaničku opatrně usaďte s cca 2 mm širokou spárou vůči obkladům, (viz pokyn /V). Namontujte sifon, (viz pokyn V). Pokyn : Používejte pouze dvousložkové montážní pěny (dodržujte pokyny výrobce). Sprchovou vaničku nechte tak dlouho v klidu, až montážní pěna vytvrdne. Tvrdnutí montážní pěny se prodlužuje, pokud necirkuluje vzduch. Dvousložkové montážní pěny jsou lehce zápalné. Během zpracování a tvrdnutí je třeba zajistit potřebné větrání. V místnosti se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Pokyn : Zemnicí kabel neveďte skrz montážní pěnu nebo přes montážní rám R Pokyn : Při montáži je třeba dávat pozor, aby se nesmekly dosedací gumy. Pokyn V: Sprchová vanička musí ležet na instalačním rámu R 5300 a nesmí se houpat. Pokyn V: Řiďte se pokyny a montážním návodem výrobce sifonu. SPÁROVÁNÍ OKRJŮ C D B C B C Po ukončení všech prací a vytvrdnutí montážní pěny musejí být vyplněny spáry vhodným elastickým materiálem. Sprchovou vaničku zatižte během spárování vahou cca 50 kg, např. pytlem cementu, (viz pokyn ). Spáry vyplňte těsnicím materiálem (např. silikon, akrylát) a ponechte v klidu, dokud těsnicí materiál nevytvrdne, (viz pokyny výrobce). = Obkládačka s lepidlem B = Dlaždice s lepidlem a zakončovací lištou C = Těsnicí materiál D = Sprchová vanička = Zvukově izolační páska Pro zajištění odpovídající zvukové izolace je třeba vyloučit kontakt mezi součástmi instalačního rámu R 5300, sprchovou vaničkou a stěnami. V daném případě použijte vhodnou zvukově izolační pásku (, není součástí dodávky). Pokyn : Povrch sprchové vaničky chraňte před poškozením (např. vyložením čistou lepenkou). 10

12 /2010 ranz Kaldewei GmbH & Co. KG Beckumer Straße hlen Germany Tel ax nternet:

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS R 5300 PLUS NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300 PLUS. V montážním návodu jsou použity

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

LanitGarden 6 x 12 PLUGIN

LanitGarden 6 x 12 PLUGIN NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU LanitGarden 6 x 12 PLUGIN Tento návod má 24 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Návod k obsluze 818629-00 Hladinová elektroda NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Instalační příručka. Česky. Česky

Instalační příručka. Česky. Česky Instalační příručka Bezpečnostní pokyny Pro vaši bezpečnosti si přečtěte veškeré pokyny v této příručce před tím, než začnete upevňovací desku používat. Nesprávnou manipulací, která je v rozporu s pokyny

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více