MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR

2 SR vodoinstalatér MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montáţní návod k montáţnímu systému SR. V montáţním návodu jsou pouţity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyţadují zvláštní pozornost. Můţe dojít k porušení funkce montáţního systému SR. Můţe dojít k újmě na Vašem zdraví nebo k újmě uţivatele sprchové vaničky. PROHLÁŠNÍ irma Kaldewei vytvořila tento montáţní návod podle svých nejlepších znalostí. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny montáţního návodu, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny ke zlepšení technického zařízení, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. Čtěte případně přiloţené dodatečné informace. Ţádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo kopírována bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei. OSH ROZSH DODÁVKY... 2 OKLDČSKÉ PRÁC... 9 NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY... 3 PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY DOPORUČNÍ... 3 NSZNÍ DOSDCÍCH GUM DOPRV... 3 MONTÁŽ SONU ZHOTOVNÍ VYRÁNÍ V PODLZ ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY... 4 NO PRŮRZŮ POLOH NOŽČK... 5 ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ PŘÍPRV NOŽČK... 6 MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY SSTVNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU... 7 PŘPVNĚNÍ SONU USZNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU... 8 SPÁROVÁNÍ UPVNĚNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU

3 SR OSH DODÁVKY Montáţní systémy SR se dodávají v částečně předmontováném stavu. Obsah balení podléhá obsáhlé kontrole jakosti i funkčnosti. * = rozšířený rozsah dodávky Porovnejte velikost SR s velikostí předloţené sprchové vaničky Kaldewei. Prověřte obsah balení z hlediska kompletnosti a moţného poškození během přepravy. Montáţní rám vč. hadičky na prosakující vodu, vodicích vloţek (usazení noţiček) a pásky tlumící zvuk. 80/75 100/75 100/ /100 80/80 100/80 90/70 100/90 110/ /100 90/75 110/80 120/ / /120 90/80 110/90 90/90 130/100 * 120/70 120/75 140/100 * 120/80 150/100 * 120/90 150/150 * 130/80 * 130/90 * 140/70 * 140/75 * 140/80 * 140/90 * 150/70 * 150/75 * 150/80 * 150/90 * 160/70 * 160/75 * 160/80 * 160/90 * 170/70 * 170/75 * 170/90 * 180/80 * 180/90 * 90/90 100/100 80/80 100/100 90/90 Vodicí vloţky Noţičky/ Prodlouţení noţiček po 4 po 6 po 8 po 10 po 6 po 8 po 6 po 8 Dosedací gumy * 4 * Gumové obruby Pomůcky pro obkládání utylová těsnicí páska 10 cm x 2,7 m 2 2/3 * 2/3 *

4 SR NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY 2x podlahové úchyty vč. podloţek, šroubů a hmoţdinek 1x hadička na prosakující vodu se zpětnou klapkou (předmontována) 1x hadicová spojka Speciální hmoţdinky pro připevnění rámu k podlaze z jiných stavebních materiálů neţ beton nebo vápenopískové cihly. Zemnicí kabel (zelený/ţlutý, min. 4 mm 2 měď) odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici. 1x montáţní návod vodoinstalatér/ montáţní návod obkladač 1x pokyny pro čištění Dvousloţková montáţní pěna pro podepření sprchové vaničky ve středu (je vyţadováno u sprchových vaniček s hranou > 90 cm). DOPORUČNÍ Jako alternativu k podepření středu vaničky dvousloţkovou montáţní pěnou doporučuje firma Kaldewei pouţít pro sprchové vaničky > 90 cm středový podpůrný systém MS Další informace na DOPRV Při dopravě montáţního systému SR dodrţujte následující předpisy: Dopravujte SR jen v přepravním obalu a vylučte nepřiměřené zatíţení. Při dopravě SR úzkými dveřmi se vyţaduje zvláštní opatrnost. Větší modely rámů SR musejí nést dvě osoby. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného skladování a přepravy a nedbání vyjmenovaných předpisů firma Kaldewei neručí. 3

5 SR ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY Montáţ montáţních systémů SR smí provádět pouze odborná montáţní firma. Jakost stěn musí před i po montáţi odpovídat DN (provádění keramických obkladů na tenkou vrstvu). Některé montáţní systémy SR není moţné instalovat těsně vedle sebe. Připojení uzemnění smí provádět pouze odborná elektroinstalační firma. Chraňte povrch sprchové vaničky, obkladů i montáţního systému SR během montáţe před poškozením. Dvousloţková montáţní pěna je mimo jiné lehce zápalná. ěhem zpracování a vytvrzování dbejte na odpovídající větrání. V místnosti nezapalujte otevřený oheň. Montáţní systém SR přerušuje zvukovou vazbu podle DN 4109/1. Ke splnění normy DN 4109/1 (Ochrana před hlukem v pozemním stavitelství, poţadavky a hodnocení 1) je třeba dbát na údaje a pokyny v montáţním návodu, a dodrţet další stavební protihluková opatření. Při konstrukci SR jsme vycházeli z celkové tloušťky obkladů 10 mm včetně lepidla. Jiné tloušťky musí být projednány se stavbyvedoucím nebo stavebníkem. Zabraňte znečištění jakéhokoliv druhu, v jehoţ důsledku by mohlo dojít při instalaci k ucpání sifonu a hadičky na prosakující vodu. Všechny práce provádějte vhodným nářadím. Při montáţi, zvláště při práci s nářadím, noste odpovídající pracovní oděv. Po skončení montáţe SR a sprchové vaničky je třeba předat montáţní návod stavebníkovi (konečnému uţivateli) nebo v zastoupení stavbyvedoucímu nebo architektovi. Přiloţený pokyn pro čištění musí být předán instalatérem nebo vlastníkem sprchové vaničky následujícímu vlastníkovi nebo uţivateli. Při zpracování montáţních látek, např. dvousloţkové montáţní pěny, silikonu apod. se řiďte pokyny výrobce. 4

6 SR POLOH NOŽČK SR 80/75 80/80 90/70 90/75 90/80 90/90 100/ / / / / / / / /75 100/80 100/90 110/80 110/90 120/70 120/75 120/80 120/90 130/80 130/90 140/70 140/75 140/80 140/90 150/70 150/75 150/80 150/90 160/70 160/100 90/90 160/75 170/ /80 160/90 180/ /70 170/75 170/90 180/80 180/90 100/100 80/80 100/100 90/90 Noţičky po 4 po 8 po 6 po 8 po 10 po 6 po 8 po 6 po 8 Poloha

7 SR 1m PŘÍPRV NOŽČK S + V C D D 49 mm mm mm mm mm OK Montáţní výška rámu musí být závazně určena stavbyvedoucím v souladu s výškou podlahy (OK). Pokyn : Nepouţívejte k našroubování noţiček ţádné nástroje, jinak můţe dojít k poškození závitů. Pokyn : Černé vloţky tlumící hluk () musejí být nasazeny do modrých krytek () tvrdou, světlou stranou ven. Po usazení rámu musejí mít vloţky tlumící hluk () kontakt s podlahou celou svou plochou. OK = horní hrana hotové podlahy S = zvláštní opěra (není výškově nastavitelná, nastavení výšky musí být provedeno podezdívkou nebo konstrukcí podlahy). = sestava = sestava = sestava Sloţte noţičky podle potřebné montáţní výšky, (viz pokyn ). Krytky () a vloţky tlumící hluk () připevněte na příslušné noţičky. Vyzkoušejte vloţky tlumící hluk (), (viz pokyn ). +V = sestava s prodlouţením C = noţička 13 mm D = noţička 29 mm = prodlouţení 35 mm V případě potřeby namontujte prodlouţení (). 6

8 SR SSTVNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU S + V Při bezbariérové montáţi sprchové vaničky nasměrujte odpad dozadu (ke stěně - závisí na modelu vaničky. Předmontovaná hadička na prosakující vodu nesmí být povolena nebo odebrána. Pokyn : K našroubování noţiček nepouţívejte ţádné nářadí, jinak můţe dojít k poškození závitů. Pokyn : Polohu vnějších noţiček je třeba zvolit podle místní situace co moţná nejblíţe k rohům/zaoblení rámu. Prostřední noţičky namontujte pokud moţno do středu stran/ramen rámu. C Pokyn : Vodicí vloţky zajistěte proti dalšímu posunu. Vnitřní šestihranné šrouby smějí být utaţeny pouze rukou, aby nebyly poškozeny vodicí vloţky (C) a podlahové úchyty (D). Pokyn V: Pro určité montáţní výšky je nutné provést vybrání v podlaze nebo průrazy (viz kapitola Zhotovení vybrání v podlaze a průrazů, str. 12). Rám () poloţte na podlahu předmontovanými vodicími vloţkami (C) nahoru. Noţičky () našroubujte rukou do vodicích vloţek (C), (viz pokyn ). Vodicí vloţky (C) s úchyty k podlaze (D) v případě potřeby povolte a posuňte do vhodné pozice (viz pokyn ). D Pokyn V: Montáţní systém postavte přímo před povrch, který má být obloţen (např. omítka). Dodatečné omítnutí nebo obloţení stěny znesnadní nebo znemoţní pozdější výměnu sprchové vaničky. Vnitřní šestihranné šrouby () vodicích vloţek (C) utáhněte rukou (viz pokyn ). Montáţní systém otočte a postavte na určené místo (viz pokyn V/V). 7

9 SR USZNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU 10 mm 4x 17 mm 4 noţičky () v rozích rámu nastavte pomocí úchytů k podlaze na poţadovanou výšku (viz pokyn ). Prostřední noţičky () nastavte tak, aby stály pevně na podlaze a slouţily jako podpěra rámu (viz pokyn ). Pokyn : Montáţní systém vyrovnejte pomocí vodováhy přesně do vodorovné polohy, aby byl zajištěn spolehlivý odtok vody. Pokyn : Dbejte na to, aby prostřední noţičky v ţádném případě nezvedaly noţičky v rozích a aby všechny noţičky stály spolehlivě na vloţkách tlumících hluk. Pokud stěny přiléhající k rámu netvoří pravý úhel, informujte stavbyvedoucího a poţádejte o nápravu (viz ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty). Po usazení rámu zajistěte noţičky šestihrannými maticemi (pokud jsou k dispozici) pomocí úchytů k podlaze proti novému nastavení. UPVNĚNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU V případě, ţe je podlaha pod sprchovou vaničkou opatřena izolačním nátěrem, připevnění rámu k podlaze odpadá. 10 mm Pokyn : Přiloţené hmoţdinky jsou určeny pouze do betonu a vápenopískových cihel. Pro jiné materiály je třeba pouţít speciální hmoţdinky nebo šrouby. Ø 8 mm Kvůli zajištění protihlukové izolace vůči podlaze je třeba podlahové úchyty před montáţí sprchové vaničky opět odstranit. Podlahové úchyty umístěte podle obrázku (podle montáţní situace) a v podlaze vyznačte umístění otvoru. Vyvrtejte otvor (Ø 8 mm) a vloţte hmoţdinku (viz pokyn ). Podlahové úchyty našroubujte podle obrázku. 8

10 SR OKLDČSKÉ PRÁC Po upevnění montáţního rámu jsou instalatérské práce zatím ukončeny a je třeba provést obkladačské práce od str. 15 tohoto návodu. DÁL N STR. 15 Obkladač Předejte obkladači montáţní návod (nebo kopie stran 15 aţ 19), přiloţené pomůcky pro obkládání a dva popř. tři role butylové těsnicí pásky k ukončení jeho práce. Zbývající díly nutné pro montáţ sifonu a sprchové vaničky si ponechá vodoinstalatér. 9

11 D SR PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY C U sprchových vaniček, které nemají středový odpad, doporučuje firma Kaldewei pouţít středový podpěrný systém MS 5305 (další informace viz U sprchových vaniček s hranou > 90 cm je nutné podepřít střed (min. 400 cm 2 ) dvousloţkovou montáţní pěnou. MS 5305 Tip: Z boční stěny kartonového obalu zhotovte formu ( nebo ) pro středovou podporu. Výška odpovídá výšce rámu (D) minus hloubka sprchové vaničky (viz přepravní obal). U sprchových vaniček > 90 cm = kruh, Ø 22 cm = čtverec, 20 cm x 20 cm U sprchových vaniček > 120 cm/ sprchových vaniček se středovým odpadem: = kruh, Ø 18 cm (2x) = čtverec, 15 cm x 15 cm (2x) Sprchovou vaničku opatrně vybalte a překontrolujte, zda nemá poškozený povrch. Poloţte sprchovou vaničku horní plochou na čistý přepravní obal. Připravte zemnicí kabel odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici (viz pokyn ). Pro pozdější bezproblémovou výměnu sprchové vaničky nalepte na její spodní stranu pomocí lepicí pásky velkoplošnou fólii (C, není součástí dodávky). Tato fólie zabrání přilepení montáţní stěny na dno sprchové vaničky. Pokyn : Připojení sprchové vaničky na místní hlavní přípojnici smí provést pouze elektroinstalatér. Před vloţením sprchové vaničky do montáţního rámu SR prověřte polohu závěsných ok. Závěsná oka, nalepená plsť nebo nasazená ochranná pouzdra mohou bránit vloţení sprchové vaničky do montáţního rámu. 10

12 SR NSZNÍ DOSDCÍCH GUM 1 = SR 130/80, 130/90, SR 140/70, 140/75, 140/80, 140/90, SR 150/70, 150/75, 150/80, 150/90 = = 2 = SR 130/100, SR 140/100, SR 150/100, SR 160/70, 160/75, 160/80, 160/90, 160/100 SR 170/70, 170/75, 170/90, 170/100, SR 180/80, 180/90, 180/100 3 = SR 150/ Odstraňte pomůcky pro obkládání. Zkontrolujte montáţní rám a jeho profilované hrany, zda nejsou poškozeny a znečištěny (malta, lepidlo na obklady), případné nečistoty odstraňte a montáţní rám očistěte. Nasaďte dosedací gumy (). Gumové obruby hran () případně zkraťte nebo rozdělte a nasaďte doprostřed mezi dosedací gumy. NSZNÍ SONU C Pokyn : Při bezbariérové montáţi sprchové vaničky veďte odpad dozadu (ke stěně závisí na pouţitém modelu). Při připojování sifonu na místní odpadní potrubí dbejte na dostatečný spád. V případě potřeby vloţte do odpadního potrubí zpětnou klapku. Pokyn : Dbejte na správné a těsné dosednutí šroubovacích, nástrčných a hadicových spojek. Sifon nainstalujte do předpokládané polohy, (viz pokyn /). Hadičku na prosakující vodu () zkraťte na potřebnou délku. Hadičku na prosakující vodu () nasaďte na sifon a zajistěte hadicovou sponou (C), (viz pokyn /V). Sifon napojte na místní odpadní potrubí a proveďte zkoušku odtoku, (viz pokyn ). Pokyn V: Hadička na prosakující vodu musí být vedena bez zlomů a s dostatečným spádem. = 214 mm u sprchových vaniček SUPRPLN = ½ délky/šířky rámu u sprchových vaniček CONOLT U dalších modelů zjistíte rozměry z příslušných technických rozměrových výkresů. 11

13 SR X D C X ZHOTOVNÍ VYRÁNÍ V PODLZ NO PRŮRZŮ OK + 13 mm + C + D 10 mm = X CONOLT + 23 mm + C + D 10 mm = X = Hloubka sprchové vaničky (mm, viz obal/ technický rozměrový výkres) = Výška odpadového otvoru (hloubka v oblasti připojení sifonu standardně 13 mm, CONOLT 23 mm) C = Výška sifonu (mm) D = ezpečná vzdálenost mezi sifonem a podlahou (mm) X = Výška sprchové vaničky vč. sifonu a bezpečné vzdálenosti pro případné vybrání v podlaze (mm) VÝŠKY SONŮ (C) 60 mm u speciální odpadové soupravy 60 mm a K120/K mm u speciální odpadové soupravy a speciální svislé odpadové soupravy 90 mm u speciální odpadové soupravy Plus Při instalaci sprchové vaničky musí být vzdálenost mezi sifonem a podlahou min. 10 mm. Vybrání v podlaze nebo průrazy zhotovujte vhodnými pomůckami, (viz pokyny). Při zhotovení průrazů a vybrání podlahy je nutné vzít do úvahy statická a poţárně bezpečnostní hlediska. Poţadovaná opatření je nutno odsouhlasit se stavbyvedoucím. Napojení sifonu na místní odpadní potrubí a hadička na prosakující vodu musí být v případě potřeby utěsněny. Hadička na prosakující vodu musí být vedena bez zlomů a s dostatečným spádem k odpadu. ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ Sprchovou vaničku opatrně usaďte a přitom prověřte, zda montáţi nebrání křivé obklady nebo stěny (viz pokyn ). Přezkoušejte výšku sprchové vaničky popř. rámu. Přezkoušejte polohu sifonu (viz pokyn ). Pokyn : Sprchovou vaničku usazujte s pomocí další osoby a případně vyuţijte vhodnou montáţní pomůcku (např. přísavky pouţívané sklenáři). Sprchovou vaničku opatrně vyjměte. Pokyn : U usazené sprchové vaničky musí být vzdálenost mezi sifonem a podlahou min. 10 mm. 12

14 SR MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY U sprchových vaniček s odpadem mimo střed doporučuje firma Kaldewei pouţít středový podpůrný systém MS 5305 (další informace na V tomto případě odpadá středová opora z dvousloţkové montáţní pěny. Připevněte na sprchovou vaničku zemnicí vodič. Pokyn : Kvůli zajištění zvukové izolace vůči podlaze musí být odstraněny podlahové úchyty. Pokyn : Pouţívejte pouze dvousloţkové montáţní pěny (dodrţujte pokyny výrobce). Sprchovou vaničku nechte tak dlouho v klidu, aţ montáţní pěna vytvrdne. Tvrdnutí montáţní pěny se prodluţuje, pokud necirkuluje vzduch. Dvousloţkové montáţní pěny jsou lehce zápalné. ěhem zpracování a tvrdnutí je třeba zajistit potřebné větrání. V místnosti se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Odstraňte podlahové úchyty, (viz pokyn ). Do montáţního rámu většího neţ 90 cm vloţte formy vyrobené z okraje obalu (, viz strana 10). Naplňte formy () dvousloţkovou montáţní pěnou tak, aby přesahovala přes okraj, (viz pokyn ). Pokyn : Při montáţi je třeba dávat pozor, aby se nesmekly dosedací gumy. Zkontrolujte, zda je rám SR čistý a případně ho vyčistěte. Odstraňte z otvoru pro prosakující vodu (, červený) ochranu před znečištěním/ucpáním. Pokyn V: Zemnicí kabel neveďte skrz montáţní pěnu nebo přes montáţní rám. Sprchovou vaničku opatrně usaďte, (viz pokyn /V/V). Sprchovou vaničku usaďte s cca 2 mm širokou spárou vůči obkladům. Pokyn V: Sprchová vanička musí leţet na montáţním rámu a nesmí se houpat. Sprchovou vaničku zajistěte dřevěnými klíny nebo kartonovými pásky proti posunutí. 13

15 SR UPVNĚNÍ SONU 2 Nm U sifonů, dodávaných firmou Kaldewei (K120/K125/speciální odpadová souprava) dodrţujte přiloţený návod. Pokud pouţijete jiný sifon, dodrţujte montáţní návod a pokyny výrobce sifonu. Při montáţi sifonu dbejte na to, aby bylo dno sifonu čisté a otvor pro prosakující vodu byl volný. Při utahování nepouţívejte akumulační šroubovák. Šrouby utahujte rovnoměrně šroubovákem maximálním momentem 2 Nm. SPÁROVÁNÍ OKRJŮ C D C D = Obkládačka s lepidlem = Dlaţdice s lepidlem a zakončovací lištou. C = Těsnicí materiál D = Sprchová vanička Po ukončení všech prací a vytvrdnutí montáţní pěny musejí být vyplněny spáry vhodným elastickým materiálem. Sprchovou vaničku zatiţte během spárování vahou cca 50 kg, např. pytlem cementu, (viz pokyn ). Spáry vyplňte těsnicím materiálem (např. silikon, akrylát) a ponechte v klidu, dokud těsnicí materiál nevytvrdne, (viz pokyny výrobce). Při zpracování montáţních látek, jako např. dvousloţkové montáţní pěny, silikonu apod. dodrţujte pokyny výrobců. Pokyn : Povrch sprchové vaničky chraňte před poškozením (např. vyloţením čistou lepenkou). 14

16 SR Obkladač MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU SR Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte návod k montáţnímu systému SR. V montáţním návodu jsou pouţity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyţadují zvláštní pozornost. Můţe dojít k poškození funkce montáţního systému SR. PROHLÁŠNÍ irma Kaldewei vytvořila tento montáţní návod podle svých nejlepších znalostí. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny montáţního návodu, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny ke zlepšení technického zařízení, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. Čtěte případně přiloţené dodatečné informace. Ţádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo kopírována bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei.. OSH POMŮCKY PRO OKLÁDÁNÍ MONTÁŽ TĚSNCÍHO MTRÁLU NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY POUŽTÍ POMŮCK PRO OKLÁDÁNÍ ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY LPNÍ OKLÁDČK PŘÍPRV POKLÁDÁNÍ DLŽDC

17 SR Obkladač POMŮCKY Pro obkládání musí vodoinstalatér předat montáţní návod, pomůcky pro obkládání a dvě popř. tři butylové těsnicí pásky. NNÍ PŘDMĚTMDODÁVKY Vhodné nerezové zakončovací lišty na dlaţdice ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY Chraňte při obkládání montáţní systém SR před poškozením a znečištěním. K vyloučení prosakování vody pod dlaţbu pouţívejte pouze vhodná lepidla. Zabraňte znečištění jakéhokoliv druhu, kvůli němuţ by mohlo dojít při montáţi sifonu a hadičky pro prosakující vodu k jejich ucpání. Všechny práce provádějte přiměřeným nářadím. Při montáţi, zvláště při práci s nářadím noste odpovídající oděv. Při konstrukci rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky obkladů 10 mm vč. lepidla. Jakost stěn musí před i po montáţi SR odpovídat DN (provádění keramických obkladů na tenkou vrstvu). PŘÍPRV Před začátkem montáţních prací je třeba zkontrolovat, zda výška mazaniny a rámu odpovídá výšce dlaţdic, (viz pokyny) Změna dohodnuté výšky rámu musí být projednána se stavbyvedoucím a být vysvětlena vodoinstalatérovi. Pokud podlaha pod dlaţdicemi nedosahuje aţ k montáţnímu rámu, je třeba odborně vyplnit mezeru nosným materiálem, aniţ by se noţičky staly nepřístupnými. Z důvodu ochrany proti hluku nesmí vzniknout ţádný pevný kontakt mezi rámem, noţičkami a naneseným materiálem. 16

18 SR Obkladač MONTÁŽ TĚSNCÍHO MTRÁLU Pokyn : Podklad, na který se lepí butylová páska, musí být zbaven prachu, mastnot a musí být suchý. Pokyn : U montáţních rámů SR pro čtvrtkruhové sprchové vaničky nalepte v oblouku cca 25 cm dlouhé přes sebe přesahující butylové pásky (viz malý obrázek). Pokyn : utylové pásky () rohové kusy () musí být nalepeny tak, aby mezi rám a sousedící plochy nepronikla ţádná voda. Před nalepením obkládaček a dlaţdic je nutné se přesvědčit, ţe je butylová těsnicí páska pevně spojena s podkladem. utylovou těsnicí pásku zkraťte na délku ramene rámu SR. Sejměte z butylové pásky () polovinu ochranné fólie. Nalepte butylovou pásku () na montáţní rám podle obrázku a pevně přitiskněte, (viz pokyn /). Sejměte z butylové pásky horní polovinu ochranné fólie () a jak je ukázáno na obrázku ji pevně přitiskněte na stěnu nebo podlahu. Ze zbytků butylové pásky vystřihněte rohové kusy (). Rohové kusy musí přesahovat o cca 20 mm nalepené butylové pásky (). Sejměte ochrannou fólii z rohových kusů () a pevně je přitiskněte, jak je vyobrazeno na stěnu nebo na podlahu, (viz pokyn ). 17

19 SR Obkladač POUŽTÍ POMŮCK PRO OKLÁDÁNÍ = Pomůcky pro obkládání = Vymezovací výstupky C = Obkládačky D = Dlaţdice = Zakončovací lišta Pomůcky pro obkládání () s vymezovacími výstupky () představují rozměry (rádius, vnější obrysy, výšku) pouţité vaničky. D C Dané rozměry pomůcek pro obkládání nesmějí být přesaţeny, jinak nebude moţné vloţit sprchovou vaničku do rámu. Modely CONOLT mají menší rohový rádius (neodpovídá vymezovacímu výstupku na rohu pomůcky pro obkládání ()). Pomůcky pro obkládání () nasaďte na montáţní rám. Horní okraj pomůcky pro obkládání () odpovídá výšce sprchové vaničky Kaldewei. Vymezovací výstupky () na pomůckách pro obkládání () jsou styčnými body pro obkládačky (C), dlaţdice (D), popř. zakončovací lišty () - více viz následující oddíl montáţního návodu. 18

20 SR Obkladač min. 6 mm LPNÍ OKLÁDČK 2 mm Obkládačky () nalepte, jak je vyobrazeno na obrázku. POKLÁDK DLŽDC Obkládačky se nesmějí dotýkat montáţního rámu a musí končit min. 6 mm pod horní hranou sprchové vaničky, jinak vznikne příliš velký prázdný prostor pro pozdější spárování. Při konstrukci montáţního rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky obkládaček vč. lepidla 10 mm. D 2 mm K dosaţení větší stability dlaţdic je třeba pouţít při pokládce dlaţdic v oblasti styku mezi sprchovou vaničkou (pomůckou pro obkládání) a dlaţdicemi vhodnou nerezovou zakončovací lištu (). Při konstrukci rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky dlaţdic vč. lepidla 10 mm. Dlaţdice (D) poloţte, jak je vyobrazeno na obrázku. 19

21 /2010 ranz Kaldewei GmbH & Co. KG eckumer Straße hlen Germany Tel ax nternet:

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 R 5300 NSTLČNÍ RÁM R 5300 Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300. V montážním návodu jsou použity následující piktogramy.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS R 5300 PLUS NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300 PLUS. V montážním návodu jsou použity

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD SPRCHOVÉ VANIČKY S POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM

MONTÁŽNÍ NÁVOD SPRCHOVÉ VANIČKY S POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM MONTÁŽNÍ NÁVOD SPRCHOVÉ VNČKY S POLYSTYRÉNOVÝM NOSČM nstallation instructions nstructions d installation nstruzioni di montaggio nstrucciones de montaje DUSCHWNNNTRÄGR MONTÁŽNÍ NÁVOD OSH DODÁVKY V montážním

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD LADOPLAN S POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Installation instructions Instructions d installation Instruzioni di montaggio Instrucciones de

MONTÁŽNÍ NÁVOD LADOPLAN S POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Installation instructions Instructions d installation Instruzioni di montaggio Instrucciones de MONTÁŽNÍ NÁVOD LDOPLN S POLYSTYRÉNOVÝM NOSČM nstallation instructions nstructions d installation nstruzioni di montaggio nstrucciones de montaje DUSCHWNNNTRÄGR POLYSTYRÉNOVÝ NOSČ MONTÁŽNÍ NÁVOD OSH DODÁVKY

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5350 XETIS.

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5350 XETIS. MONTÁŽNÍ NÁVO NSTLČNÍ RÁM R 5350 XTS. NSTLČNÍ RÁM R 5350 XTS Udělejte si trochu času a přečtěte si pečlivě tento návod k montáži instalačního rámu R 5350 XTS. V montážním návodu jsou použity dále popsané

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MULTIVERSO. Installation instructions Instructions d installation Instruzioni di montaggio Instrucciones de montaje

MONTÁŽNÍ NÁVOD MULTIVERSO. Installation instructions Instructions d installation Instruzioni di montaggio Instrucciones de montaje MONTÁŽNÍ NÁVOD MULTVRSO nstallation instructions nstructions d installation nstruzioni di montaggio nstrucciones de montaje Obkladač 1 9 MULTVRSO S PNLOVÝ SYSTÉM MULTVRSO Udělejte si trochu času a pečlivě

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD BAKO Installation instructions Instructions d installation Monteringsinstruktion Monteringsvejledning Monteringsveiledning

MONTÁŽNÍ NÁVOD BAKO Installation instructions Instructions d installation Monteringsinstruktion Monteringsvejledning Monteringsveiledning MOTÁŽÍ ÁVOD KO Installation instructions Instructions d installation Monteringsinstruktion Monteringsvejledning Monteringsveiledning KO OH POTŘEÉ ÁŘDÍ... 2 MOŽÉ TVEÍ ITUE... 2 OH DODÁVKY... 2 PŘÍPRV TRUKOVÉHO

Více

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD XETIS

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD XETIS HLAVNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD XTS MONTÁŽ SPRCHOVÉ VANČKY XTS Udělejte si trochu času a přečtěte si pečlivě tento návod k montáži sprchové vaničky XTS. V montážním návodu jsou použity dále popsané piktogramy. Těmito

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží

SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM snadná montáž v pár krocích vhodná k montáži na různých podlahových plochách:

Více

SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží

SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Sprchovací řešení se snadnou montáží SUPERPLAN SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM snadná montáž v pár krocích vhodná k montáži na různých podlahových plochách:

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub)

Poznámka: Zkontrolujte přiložené montážní příslušenství (háček pro krycí desku dvířek, šroub) Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a zvolíte optimální polohu pro umístění myčky.

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75 S NSKDS 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSKDS 1/100-75

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR 1/100 S 63 64 Spytihněv č.p. 56, okres Zlín tel.:+420 5 110 311, fax:+420 5 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 00 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW NSDKR 1/90 S NSDKR

Více

Platnost od 22. 9. 2002

Platnost od 22. 9. 2002 NÁVOD NA MONTÁŽ A INSTALACI KOUPELNOVÝCH SESTAV Platnost od 22. 9. 2002 VAGNERPLAST spol. s r.o., Velké Přítočno 2, 273 51 Unhošť Tel. : 00420 / 312 816 111, fax : 00420 / 312 688 815 Internet :http://www.vagnerplast.cz

Více

PANDORA V Montážní schema

PANDORA V Montážní schema PANDORA V -229 OHK IKDV 1. Upevněte 4 dlouhé šrouby v rozích hliníkového rámu podlahové krabice PANDORA V. 2. Víko IKDV vyrovnejte, otevřete jej a posuňte jej tak, aby šrouby byly přístupné. Otáčením šroubů

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby:

Hlavní součástí tohoto výrobku je sběrná nádoba, která může být instalována třemi různými způsoby: NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY NÁDOBA NA ÚSPORNÉ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY A VÝBOJKY 1. Popis a použití: Sběrná nádoba je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek. Uplatnění může

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/100 S PSKDS 1/ S PSKDS 1/ S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKDS 1/90 S PSKDS 1/100-75 S PSKDS 1/100

Více

Návod - Jak zabudovat střešní okno

Návod - Jak zabudovat střešní okno Strana 1 / 5 Návod - Jak zabudovat střešní okno Krok po kroku Zde je místo pro vaše poznámky 1. krok Příprava montážního otvoru Střešní okno zabudujte nejlépe do výšky 1,85 2,20 m od horní hrany okna k

Více

HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU

HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU MONTÁŽNÍ NÁVOD HIERO SPRCHOVÝ PANEL SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU TEiKO spol. s r.o. 763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 http:// www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VANOVÉ PODHLADINOVÉ OSVĚTLENÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ VANOVÉ PODHLADINOVÉ OSVĚTLENÍ NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽTÍ VANOVÉ PODHLADNOVÉ OSVĚTLNÍ Operating and installation instructions nstructions de service et d installation nstruzioni per l uso e di montaggio nstrucciones de funcionamiento y

Více

Vodováha (1x) Seznam dílů

Vodováha (1x) Seznam dílů CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M17 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 66-140cm (26" - 55") Max. VESA: 400

Více

Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772. www.idealstandard.cz

Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772. www.idealstandard.cz Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice T. 417 592 111 F. 417 560 772 www.idealstandard.cz Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. 03/10 KK2331000 EASY-Box

Více

NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁLKY. ...koupelnu tvoří detaily,my detaily vyrábíme... Český výrobek se sifonem od firmy

NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁLKY. ...koupelnu tvoří detaily,my detaily vyrábíme... Český výrobek se sifonem od firmy NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁKY...atraktivní výrobky za atraktivní cenu...koupelnu tvoří detaily,my detaily vyrábíme... Český výrobek se sifonem od firmy Podlahové koupelnové kanálky umožňují bezbariérový

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod. CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 58-140cm (23-55 ) Max. VESA: 400 x

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

PRAČKY. Pračky ŠABLONA PLNĚ INTEGROVANÝ MODEL. Nerezová dvířka ITX (dvířka řady nerez)

PRAČKY. Pračky ŠABLONA PLNĚ INTEGROVANÝ MODEL. Nerezová dvířka ITX (dvířka řady nerez) Pračky PRAČKY PLNĚ INTEGROVANÝ MODEL Vestavná pračka FE-7212 IT FE-6210 IT FE-6212 IT Nerezová dvířka ITX (dvířka řady nerez) 6 regulačních lišt dělených po 10 mm (Max. regulace do výšky 60 mm) MONTÁŽ

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Přečtěte si před započetím prací Potřebné nástroje lepicí/těsnící materiál svinovací metr imbusový klíč, 5 x 2 mm vrták, 15 mm vrtačka vodováha

Více

NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁLKY

NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁLKY NOK NEREZOVÉ ODTOKOVÉ KANÁKY...atraktivní výrobky za atraktivní cenu...koupelnu tvoří detaily,my detaily vyrábíme... Český výrobek se sifonem od firmy Podlahové koupelnové kanálky umožňují bezbariérový

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE

INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE INTERIÉROVÁ ROLETA ROLLITE ROLLITE S PLOCHOU VODÍCÍ LIŠTOU NÁKRES VYMĚŘENÍ V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH ZASKLÍVACÍCH LIŠT 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: š... (šířka)

Více

masážní box PARADISE 1 návod k instalaci a obsluze Rozměr: 900 900 2100 mm Šířka průchodu: 520 mm Výška sedátka: 440 mm

masážní box PARADISE 1 návod k instalaci a obsluze Rozměr: 900 900 2100 mm Šířka průchodu: 520 mm Výška sedátka: 440 mm masážní box PARADISE 1 návod k instalaci a obsluze Rozměr: 900 900 2100 mm Šířka průchodu: 520 mm Výška sedátka: 440 mm 1 Tabulka dílů: 1 hliníkový sloupek 2 ks 2 hliníkový oblouk 2 ks 3 vanička 1 ks 4

Více

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00

Návod k montáži. Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Návod k montáži Modulární funkční sloup 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis přístroje V modulárním funkčním sloupu je možno instalovat společně na stěnu několik jednotlivých přístrojů s jednotným designem.

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

MILANO točité schody. Montážní návod 2/21. (Fig. 1) (Fig. 2)

MILANO točité schody. Montážní návod 2/21. (Fig. 1) (Fig. 2) 1/18 1/21 MILANO točité schody s lankovou výplní Montážní návod Montáž začněte tím, že sestavíte fitingy pro zábradlí s kovovou částní nášlapu. Fiting se může pohybovat v otvoru v závislosti na úhlu, který

Více

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ R SCHÖCK TRONSOLE SCHÖCK TONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku od schodišťových stupnic (pro sanaci a dodatečnou vestavbu) Schöck Tronsole typ schodišťové rameno monolitický beton nebo prefabrikovaná schodišťová

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90)

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50, 2/80 R50 PSKRH 2/90, 2/80 (PSKPÚ 1/90) 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSKKH 2/90 R50,

Více

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk

Protihlukové panely s úpravou pro prostup IZS Hopkirk MONTÁŽNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Protihlukové

Více

1. PODMÍNKY MONTÁŽE VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Správná montáž je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na dlouhodobé a spolehlivé používání vnějších

1. PODMÍNKY MONTÁŽE VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Správná montáž je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na dlouhodobé a spolehlivé používání vnějších 1. PODMÍNKY MONTÁŽE VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Správná montáž je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na dlouhodobé a spolehlivé používání vnějších dveří. Montáž provedená v rozporu se stavební praxí

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE fermacell Powerpanel TE Sprchový podlahový set pro liniové žlaby Fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů v bezbariérových koupelnách

Více

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem

Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Pokyny k pokládce masivní bambusové podlahy se zámkovým spojem Před pokládkou Před instalací nechte podlahu v otevřených obalech v místnosti, ve které má být podlaha položená po dobu minimálně 48 hodin,

Více

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Výhradní zastoupení pro ČR a SR A-INVENT s.r.o. Lipová 1000 341 01 Horažďovice Tel: +420 376 382 177 www.a-invent.cz info@inventer.cz S AIR-INVENTEM

Více

Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný

Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný Návod k instalaci - ACO Profiline výškově nastavitelný 1. Napojení žlabových dílů Obrázek 1: Spojovací systém pro napojení žlabů je navržen tak, aby bylo žlabvé těleso umístěno rovným způsobem a vždy aby

Více

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek

ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek ABUS TSS550 rozvorový dveřní zámek Montáž a obsluha dveřního zámku ABUS TSS550 I. Obsah balení II. Všeobecná upozornění III. Možnosti použití TSS550 IV. Nářadí pro montáž V. Nastavení směru uzamykání VI.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě akrylátových van RIHO bez masážního systému Úvodem Všechny RIHO-vany jsou vyrobeny z akrylátu a jsou zesíleny polyesterem se skelnými vlákny a výstužnou

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ hydromasážní vany Santech Energy

NÁVOD NA MONTÁŽ hydromasážní vany Santech Energy NÁVOD NA MONTÁŽ hydromasážní vany Santech Energy Manipulace s masážní vanou Výrobek je chráněn ochrannou fólií, aby při dopravě nebo jeho zabudování nedošlo k poškození povrchu. Tuto ochranu opatrně sundejte

Více

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE Montážní návod Kolektory - Řada GSE Montáž na střechu pomocí střešních držáků Všeobecné montážní a bezpečnostní doporučení K zamezení nežádoucích vlivů působením kondenzace a zamlžení, montují se kolektory

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA

INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA INTERIÉROVÁ ROLETA LUNA 1. MONTÁŽ DO OKENNÍHO KŘÍDLA: OBJEDNACÍ ROZMĚRY (ROZMĚRY HOTOVÉ ROLETY): šířka rolety Š = šířka od levého vrcholu zasklívací lišty k pravému vrcholu zasklívací lišty a to nahoře,

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL HIERO SE SPRCHOVOU

Více

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Rejstřík Použité symboly... 2 Obsah dodávky... 2 Montáž... 2 Příprava kabelového připojení... 2 Těsnicí

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Modulové schody HAMBURG se zábradlím - montážní návod

Modulové schody HAMBURG se zábradlím - montážní návod Modulové schody HAMBURG se zábradlím - montážní návod Montáž schodů provádějte v pořadí odshora dolů. Každý schod (schodišťový modul) je možné navýšit o 3 cm. Před započetím montáže, vypočtěte výšku schodu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEPŘÍMÉ VANOVÉ OSVĚTLENÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ NEPŘÍMÉ VANOVÉ OSVĚTLENÍ NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽTÍ NPŘÍMÉ VANOVÉ OSVĚTLNÍ Operating and installation instructions nstructions de service et d installation nstruzioni per l uso e di montaggio nstrucciones de funcionamiento y montaje

Více

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar

Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Manipulace, montáž a údržba desek Polydar Pokyny pro přepravu a manipulaci s deskami Polydar Během přepravy a skladování dbejte zvýšené opatrnosti, aby jste zabránili poškrábání desek nebo poškození hran.

Více

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice CZ Stropní/nástěnný držák reproduktoru Solight 1MR1 pokyny k instalaci POZOR Před instalací si přečtěte instalační pokyny. Tento držák reproduktoru je určen pouze k zavěšení malých reproduktorů, které

Více

fermacell Powerpanel TE

fermacell Powerpanel TE Technický list fermacell fermacell Powerpanel TE Sprchový podlahový set pro liniové žlaby Fermacell Powerpanel TE sprchový podlahový set pro liniové žlaby řeší suchou cestou zabudování liniových žlabů

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV M01214 Děkujeme, že jste si zakoupili nástěnný držák na televizor a LCD monitory. Před sestavením a používáním držáku si prosím pečlivě prostudujte následující návod.

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

TECEdrainboard Seznam sortimentu

TECEdrainboard Seznam sortimentu TECEdrainboard Seznam sortimentu TECEdrainboard popis výrobku TECEdrainboard pevná základna pro bezbariérové sprchové kouty Pomocí TECEdrainboard lze nyní bezbariérové sprchové kouty instalovat rychleji

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF 06 018 00 41 14 10 01042011CZ Krbová vložka: Jonava Certifikát: E 30 00449 09 ze dne 15. 5. 2009 Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

VSF1-MB STOLNÍ ELEKTRICKÁ LIŠTA MONTÁŽNÍ NÁVOD

VSF1-MB STOLNÍ ELEKTRICKÁ LIŠTA MONTÁŽNÍ NÁVOD Vý robce: Dovozce: P rodejce: Eubiq Pte.L td NORDSTAHL spol. s r.o. PRODIX s.r.o. 9 Joo Koon Crescen t Mudroňova 59 Unhošťská 507 SINGAPORE 629025 811 03 Brat islava 27201 Kladno www.eubiq.com www.eubiq.sk

Více

Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora

Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora ŠÍŘK Nastavitelná od 69,5 do 06,5 cm VÝŠK Od horní hrany k podlaze 75 cm DŮLEŽITÉ NÁVOD PEČLIVĚ PROČTĚTE DODRŽUJTE. USCHOVEJTE PRO UDOUCÍ

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy Toskana

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy Toskana Návod k instalaci a montáži krbové sestavy Toskana Krbová vložka: Komfort II Zkušební protokol: RRF 40 05 862 ze dne 28.8.2006 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Am Technologiepark 1 45 307 ESSEN

Více

Rádce Střešní plechy

Rádce Střešní plechy Rádce Střešní plechy 1 Okrajový plech bez vodní drážky postranní ukončení šikmých a plochých střech s použitím asfaltových šindelů vzdálenost okapnice/zeď min. 20 mm připevnění těsnícími šrouby A2/A2 Pomocí

Více

verze 25.8.2009 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~

verze 25.8.2009 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~ NÁVOD NA MONTÁŽ Venus 2500 3800 5000 6200 7500 Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~ ~ Czech 2 ~ ~ Czech 3 ~ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO INSTRUKCE.

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ASCIM

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ASCIM Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ASCIM 06 018 51 01 14 10 27052011 Krbová vložka: Malvik Certifikát: E 30 00449 09 ze dne 15. 5. 2009 Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná osoba

Více

Montážní návod LWH 050

Montážní návod LWH 050 Montážní návod LWH 050 Technické údaje 30 kg 43-94 cm max. 200 2 OBSAH Technické údaje....2 Výstražné pokyny....4 Bezpečnostní pokyny....4 Instalační sada....5 Montáž na stěnu s dřevěnými fošnami....6

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Modulové schody BERLIN - se zábradlím

Modulové schody BERLIN - se zábradlím Modulové schody BERLIN - se zábradlím - Montážní návod - Montáž schodů provádějte v pořadí odshora dolů. Každý schod (schodišťový modul) je možné navýšit o 4 cm. Před započetím montáže, vypočtěte výšku

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod 1. Schéma a pojmenování částí: horní kryt vertikální montážní lišty horizontální montážní úhelníky zámek čelních dveře 2 nosná kolečka rám boční dveře s ručními

Více

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK Technické podmínky 1 RK 12 4253 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK 12 4253 LEGENDA: 1. Komora 2. Výstupní příruba 3. Vstupní hrdlo 4. Víko 5. Vloţka POČET STRAN 6 Revize č. 4 PLATÍ

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba AGILE 50 2/ / 00649 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat přídavné údaje

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ELSASS

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ELSASS Návod k instalaci a montáži krbové sestavy ELSASS Krbová vložka: Malvik Certifikát: E 30 00449 09 ze dne 15. 5. 2009 Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s. p., notifikovaná osoba 1015 Hudcova 56b, 621

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více