MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM ESR II"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR

2 SR vodoinstalatér MONTÁŽNÍ SYSTÉM SR Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montáţní návod k montáţnímu systému SR. V montáţním návodu jsou pouţity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyţadují zvláštní pozornost. Můţe dojít k porušení funkce montáţního systému SR. Můţe dojít k újmě na Vašem zdraví nebo k újmě uţivatele sprchové vaničky. PROHLÁŠNÍ irma Kaldewei vytvořila tento montáţní návod podle svých nejlepších znalostí. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny montáţního návodu, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny ke zlepšení technického zařízení, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. Čtěte případně přiloţené dodatečné informace. Ţádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo kopírována bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei. OSH ROZSH DODÁVKY... 2 OKLDČSKÉ PRÁC... 9 NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY... 3 PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY DOPORUČNÍ... 3 NSZNÍ DOSDCÍCH GUM DOPRV... 3 MONTÁŽ SONU ZHOTOVNÍ VYRÁNÍ V PODLZ ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY... 4 NO PRŮRZŮ POLOH NOŽČK... 5 ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ PŘÍPRV NOŽČK... 6 MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY SSTVNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU... 7 PŘPVNĚNÍ SONU USZNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU... 8 SPÁROVÁNÍ UPVNĚNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU

3 SR OSH DODÁVKY Montáţní systémy SR se dodávají v částečně předmontováném stavu. Obsah balení podléhá obsáhlé kontrole jakosti i funkčnosti. * = rozšířený rozsah dodávky Porovnejte velikost SR s velikostí předloţené sprchové vaničky Kaldewei. Prověřte obsah balení z hlediska kompletnosti a moţného poškození během přepravy. Montáţní rám vč. hadičky na prosakující vodu, vodicích vloţek (usazení noţiček) a pásky tlumící zvuk. 80/75 100/75 100/ /100 80/80 100/80 90/70 100/90 110/ /100 90/75 110/80 120/ / /120 90/80 110/90 90/90 130/100 * 120/70 120/75 140/100 * 120/80 150/100 * 120/90 150/150 * 130/80 * 130/90 * 140/70 * 140/75 * 140/80 * 140/90 * 150/70 * 150/75 * 150/80 * 150/90 * 160/70 * 160/75 * 160/80 * 160/90 * 170/70 * 170/75 * 170/90 * 180/80 * 180/90 * 90/90 100/100 80/80 100/100 90/90 Vodicí vloţky Noţičky/ Prodlouţení noţiček po 4 po 6 po 8 po 10 po 6 po 8 po 6 po 8 Dosedací gumy * 4 * Gumové obruby Pomůcky pro obkládání utylová těsnicí páska 10 cm x 2,7 m 2 2/3 * 2/3 *

4 SR NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY 2x podlahové úchyty vč. podloţek, šroubů a hmoţdinek 1x hadička na prosakující vodu se zpětnou klapkou (předmontována) 1x hadicová spojka Speciální hmoţdinky pro připevnění rámu k podlaze z jiných stavebních materiálů neţ beton nebo vápenopískové cihly. Zemnicí kabel (zelený/ţlutý, min. 4 mm 2 měď) odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici. 1x montáţní návod vodoinstalatér/ montáţní návod obkladač 1x pokyny pro čištění Dvousloţková montáţní pěna pro podepření sprchové vaničky ve středu (je vyţadováno u sprchových vaniček s hranou > 90 cm). DOPORUČNÍ Jako alternativu k podepření středu vaničky dvousloţkovou montáţní pěnou doporučuje firma Kaldewei pouţít pro sprchové vaničky > 90 cm středový podpůrný systém MS Další informace na DOPRV Při dopravě montáţního systému SR dodrţujte následující předpisy: Dopravujte SR jen v přepravním obalu a vylučte nepřiměřené zatíţení. Při dopravě SR úzkými dveřmi se vyţaduje zvláštní opatrnost. Větší modely rámů SR musejí nést dvě osoby. Za škody vzniklé v důsledku nevhodného skladování a přepravy a nedbání vyjmenovaných předpisů firma Kaldewei neručí. 3

5 SR ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY Montáţ montáţních systémů SR smí provádět pouze odborná montáţní firma. Jakost stěn musí před i po montáţi odpovídat DN (provádění keramických obkladů na tenkou vrstvu). Některé montáţní systémy SR není moţné instalovat těsně vedle sebe. Připojení uzemnění smí provádět pouze odborná elektroinstalační firma. Chraňte povrch sprchové vaničky, obkladů i montáţního systému SR během montáţe před poškozením. Dvousloţková montáţní pěna je mimo jiné lehce zápalná. ěhem zpracování a vytvrzování dbejte na odpovídající větrání. V místnosti nezapalujte otevřený oheň. Montáţní systém SR přerušuje zvukovou vazbu podle DN 4109/1. Ke splnění normy DN 4109/1 (Ochrana před hlukem v pozemním stavitelství, poţadavky a hodnocení 1) je třeba dbát na údaje a pokyny v montáţním návodu, a dodrţet další stavební protihluková opatření. Při konstrukci SR jsme vycházeli z celkové tloušťky obkladů 10 mm včetně lepidla. Jiné tloušťky musí být projednány se stavbyvedoucím nebo stavebníkem. Zabraňte znečištění jakéhokoliv druhu, v jehoţ důsledku by mohlo dojít při instalaci k ucpání sifonu a hadičky na prosakující vodu. Všechny práce provádějte vhodným nářadím. Při montáţi, zvláště při práci s nářadím, noste odpovídající pracovní oděv. Po skončení montáţe SR a sprchové vaničky je třeba předat montáţní návod stavebníkovi (konečnému uţivateli) nebo v zastoupení stavbyvedoucímu nebo architektovi. Přiloţený pokyn pro čištění musí být předán instalatérem nebo vlastníkem sprchové vaničky následujícímu vlastníkovi nebo uţivateli. Při zpracování montáţních látek, např. dvousloţkové montáţní pěny, silikonu apod. se řiďte pokyny výrobce. 4

6 SR POLOH NOŽČK SR 80/75 80/80 90/70 90/75 90/80 90/90 100/ / / / / / / / /75 100/80 100/90 110/80 110/90 120/70 120/75 120/80 120/90 130/80 130/90 140/70 140/75 140/80 140/90 150/70 150/75 150/80 150/90 160/70 160/100 90/90 160/75 170/ /80 160/90 180/ /70 170/75 170/90 180/80 180/90 100/100 80/80 100/100 90/90 Noţičky po 4 po 8 po 6 po 8 po 10 po 6 po 8 po 6 po 8 Poloha

7 SR 1m PŘÍPRV NOŽČK S + V C D D 49 mm mm mm mm mm OK Montáţní výška rámu musí být závazně určena stavbyvedoucím v souladu s výškou podlahy (OK). Pokyn : Nepouţívejte k našroubování noţiček ţádné nástroje, jinak můţe dojít k poškození závitů. Pokyn : Černé vloţky tlumící hluk () musejí být nasazeny do modrých krytek () tvrdou, světlou stranou ven. Po usazení rámu musejí mít vloţky tlumící hluk () kontakt s podlahou celou svou plochou. OK = horní hrana hotové podlahy S = zvláštní opěra (není výškově nastavitelná, nastavení výšky musí být provedeno podezdívkou nebo konstrukcí podlahy). = sestava = sestava = sestava Sloţte noţičky podle potřebné montáţní výšky, (viz pokyn ). Krytky () a vloţky tlumící hluk () připevněte na příslušné noţičky. Vyzkoušejte vloţky tlumící hluk (), (viz pokyn ). +V = sestava s prodlouţením C = noţička 13 mm D = noţička 29 mm = prodlouţení 35 mm V případě potřeby namontujte prodlouţení (). 6

8 SR SSTVNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU S + V Při bezbariérové montáţi sprchové vaničky nasměrujte odpad dozadu (ke stěně - závisí na modelu vaničky. Předmontovaná hadička na prosakující vodu nesmí být povolena nebo odebrána. Pokyn : K našroubování noţiček nepouţívejte ţádné nářadí, jinak můţe dojít k poškození závitů. Pokyn : Polohu vnějších noţiček je třeba zvolit podle místní situace co moţná nejblíţe k rohům/zaoblení rámu. Prostřední noţičky namontujte pokud moţno do středu stran/ramen rámu. C Pokyn : Vodicí vloţky zajistěte proti dalšímu posunu. Vnitřní šestihranné šrouby smějí být utaţeny pouze rukou, aby nebyly poškozeny vodicí vloţky (C) a podlahové úchyty (D). Pokyn V: Pro určité montáţní výšky je nutné provést vybrání v podlaze nebo průrazy (viz kapitola Zhotovení vybrání v podlaze a průrazů, str. 12). Rám () poloţte na podlahu předmontovanými vodicími vloţkami (C) nahoru. Noţičky () našroubujte rukou do vodicích vloţek (C), (viz pokyn ). Vodicí vloţky (C) s úchyty k podlaze (D) v případě potřeby povolte a posuňte do vhodné pozice (viz pokyn ). D Pokyn V: Montáţní systém postavte přímo před povrch, který má být obloţen (např. omítka). Dodatečné omítnutí nebo obloţení stěny znesnadní nebo znemoţní pozdější výměnu sprchové vaničky. Vnitřní šestihranné šrouby () vodicích vloţek (C) utáhněte rukou (viz pokyn ). Montáţní systém otočte a postavte na určené místo (viz pokyn V/V). 7

9 SR USZNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU 10 mm 4x 17 mm 4 noţičky () v rozích rámu nastavte pomocí úchytů k podlaze na poţadovanou výšku (viz pokyn ). Prostřední noţičky () nastavte tak, aby stály pevně na podlaze a slouţily jako podpěra rámu (viz pokyn ). Pokyn : Montáţní systém vyrovnejte pomocí vodováhy přesně do vodorovné polohy, aby byl zajištěn spolehlivý odtok vody. Pokyn : Dbejte na to, aby prostřední noţičky v ţádném případě nezvedaly noţičky v rozích a aby všechny noţičky stály spolehlivě na vloţkách tlumících hluk. Pokud stěny přiléhající k rámu netvoří pravý úhel, informujte stavbyvedoucího a poţádejte o nápravu (viz ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty). Po usazení rámu zajistěte noţičky šestihrannými maticemi (pokud jsou k dispozici) pomocí úchytů k podlaze proti novému nastavení. UPVNĚNÍ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU V případě, ţe je podlaha pod sprchovou vaničkou opatřena izolačním nátěrem, připevnění rámu k podlaze odpadá. 10 mm Pokyn : Přiloţené hmoţdinky jsou určeny pouze do betonu a vápenopískových cihel. Pro jiné materiály je třeba pouţít speciální hmoţdinky nebo šrouby. Ø 8 mm Kvůli zajištění protihlukové izolace vůči podlaze je třeba podlahové úchyty před montáţí sprchové vaničky opět odstranit. Podlahové úchyty umístěte podle obrázku (podle montáţní situace) a v podlaze vyznačte umístění otvoru. Vyvrtejte otvor (Ø 8 mm) a vloţte hmoţdinku (viz pokyn ). Podlahové úchyty našroubujte podle obrázku. 8

10 SR OKLDČSKÉ PRÁC Po upevnění montáţního rámu jsou instalatérské práce zatím ukončeny a je třeba provést obkladačské práce od str. 15 tohoto návodu. DÁL N STR. 15 Obkladač Předejte obkladači montáţní návod (nebo kopie stran 15 aţ 19), přiloţené pomůcky pro obkládání a dva popř. tři role butylové těsnicí pásky k ukončení jeho práce. Zbývající díly nutné pro montáţ sifonu a sprchové vaničky si ponechá vodoinstalatér. 9

11 D SR PŘÍPRV SPRCHOVÉ VNČKY C U sprchových vaniček, které nemají středový odpad, doporučuje firma Kaldewei pouţít středový podpěrný systém MS 5305 (další informace viz U sprchových vaniček s hranou > 90 cm je nutné podepřít střed (min. 400 cm 2 ) dvousloţkovou montáţní pěnou. MS 5305 Tip: Z boční stěny kartonového obalu zhotovte formu ( nebo ) pro středovou podporu. Výška odpovídá výšce rámu (D) minus hloubka sprchové vaničky (viz přepravní obal). U sprchových vaniček > 90 cm = kruh, Ø 22 cm = čtverec, 20 cm x 20 cm U sprchových vaniček > 120 cm/ sprchových vaniček se středovým odpadem: = kruh, Ø 18 cm (2x) = čtverec, 15 cm x 15 cm (2x) Sprchovou vaničku opatrně vybalte a překontrolujte, zda nemá poškozený povrch. Poloţte sprchovou vaničku horní plochou na čistý přepravní obal. Připravte zemnicí kabel odpovídající délky k připojení na místní hlavní přípojnici (viz pokyn ). Pro pozdější bezproblémovou výměnu sprchové vaničky nalepte na její spodní stranu pomocí lepicí pásky velkoplošnou fólii (C, není součástí dodávky). Tato fólie zabrání přilepení montáţní stěny na dno sprchové vaničky. Pokyn : Připojení sprchové vaničky na místní hlavní přípojnici smí provést pouze elektroinstalatér. Před vloţením sprchové vaničky do montáţního rámu SR prověřte polohu závěsných ok. Závěsná oka, nalepená plsť nebo nasazená ochranná pouzdra mohou bránit vloţení sprchové vaničky do montáţního rámu. 10

12 SR NSZNÍ DOSDCÍCH GUM 1 = SR 130/80, 130/90, SR 140/70, 140/75, 140/80, 140/90, SR 150/70, 150/75, 150/80, 150/90 = = 2 = SR 130/100, SR 140/100, SR 150/100, SR 160/70, 160/75, 160/80, 160/90, 160/100 SR 170/70, 170/75, 170/90, 170/100, SR 180/80, 180/90, 180/100 3 = SR 150/ Odstraňte pomůcky pro obkládání. Zkontrolujte montáţní rám a jeho profilované hrany, zda nejsou poškozeny a znečištěny (malta, lepidlo na obklady), případné nečistoty odstraňte a montáţní rám očistěte. Nasaďte dosedací gumy (). Gumové obruby hran () případně zkraťte nebo rozdělte a nasaďte doprostřed mezi dosedací gumy. NSZNÍ SONU C Pokyn : Při bezbariérové montáţi sprchové vaničky veďte odpad dozadu (ke stěně závisí na pouţitém modelu). Při připojování sifonu na místní odpadní potrubí dbejte na dostatečný spád. V případě potřeby vloţte do odpadního potrubí zpětnou klapku. Pokyn : Dbejte na správné a těsné dosednutí šroubovacích, nástrčných a hadicových spojek. Sifon nainstalujte do předpokládané polohy, (viz pokyn /). Hadičku na prosakující vodu () zkraťte na potřebnou délku. Hadičku na prosakující vodu () nasaďte na sifon a zajistěte hadicovou sponou (C), (viz pokyn /V). Sifon napojte na místní odpadní potrubí a proveďte zkoušku odtoku, (viz pokyn ). Pokyn V: Hadička na prosakující vodu musí být vedena bez zlomů a s dostatečným spádem. = 214 mm u sprchových vaniček SUPRPLN = ½ délky/šířky rámu u sprchových vaniček CONOLT U dalších modelů zjistíte rozměry z příslušných technických rozměrových výkresů. 11

13 SR X D C X ZHOTOVNÍ VYRÁNÍ V PODLZ NO PRŮRZŮ OK + 13 mm + C + D 10 mm = X CONOLT + 23 mm + C + D 10 mm = X = Hloubka sprchové vaničky (mm, viz obal/ technický rozměrový výkres) = Výška odpadového otvoru (hloubka v oblasti připojení sifonu standardně 13 mm, CONOLT 23 mm) C = Výška sifonu (mm) D = ezpečná vzdálenost mezi sifonem a podlahou (mm) X = Výška sprchové vaničky vč. sifonu a bezpečné vzdálenosti pro případné vybrání v podlaze (mm) VÝŠKY SONŮ (C) 60 mm u speciální odpadové soupravy 60 mm a K120/K mm u speciální odpadové soupravy a speciální svislé odpadové soupravy 90 mm u speciální odpadové soupravy Plus Při instalaci sprchové vaničky musí být vzdálenost mezi sifonem a podlahou min. 10 mm. Vybrání v podlaze nebo průrazy zhotovujte vhodnými pomůckami, (viz pokyny). Při zhotovení průrazů a vybrání podlahy je nutné vzít do úvahy statická a poţárně bezpečnostní hlediska. Poţadovaná opatření je nutno odsouhlasit se stavbyvedoucím. Napojení sifonu na místní odpadní potrubí a hadička na prosakující vodu musí být v případě potřeby utěsněny. Hadička na prosakující vodu musí být vedena bez zlomů a s dostatečným spádem k odpadu. ZKOUŠK MONTÁŽNÍCH ROZMĚRŮ Sprchovou vaničku opatrně usaďte a přitom prověřte, zda montáţi nebrání křivé obklady nebo stěny (viz pokyn ). Přezkoušejte výšku sprchové vaničky popř. rámu. Přezkoušejte polohu sifonu (viz pokyn ). Pokyn : Sprchovou vaničku usazujte s pomocí další osoby a případně vyuţijte vhodnou montáţní pomůcku (např. přísavky pouţívané sklenáři). Sprchovou vaničku opatrně vyjměte. Pokyn : U usazené sprchové vaničky musí být vzdálenost mezi sifonem a podlahou min. 10 mm. 12

14 SR MONTÁŽ SPRCHOVÉ VNČKY U sprchových vaniček s odpadem mimo střed doporučuje firma Kaldewei pouţít středový podpůrný systém MS 5305 (další informace na V tomto případě odpadá středová opora z dvousloţkové montáţní pěny. Připevněte na sprchovou vaničku zemnicí vodič. Pokyn : Kvůli zajištění zvukové izolace vůči podlaze musí být odstraněny podlahové úchyty. Pokyn : Pouţívejte pouze dvousloţkové montáţní pěny (dodrţujte pokyny výrobce). Sprchovou vaničku nechte tak dlouho v klidu, aţ montáţní pěna vytvrdne. Tvrdnutí montáţní pěny se prodluţuje, pokud necirkuluje vzduch. Dvousloţkové montáţní pěny jsou lehce zápalné. ěhem zpracování a tvrdnutí je třeba zajistit potřebné větrání. V místnosti se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Odstraňte podlahové úchyty, (viz pokyn ). Do montáţního rámu většího neţ 90 cm vloţte formy vyrobené z okraje obalu (, viz strana 10). Naplňte formy () dvousloţkovou montáţní pěnou tak, aby přesahovala přes okraj, (viz pokyn ). Pokyn : Při montáţi je třeba dávat pozor, aby se nesmekly dosedací gumy. Zkontrolujte, zda je rám SR čistý a případně ho vyčistěte. Odstraňte z otvoru pro prosakující vodu (, červený) ochranu před znečištěním/ucpáním. Pokyn V: Zemnicí kabel neveďte skrz montáţní pěnu nebo přes montáţní rám. Sprchovou vaničku opatrně usaďte, (viz pokyn /V/V). Sprchovou vaničku usaďte s cca 2 mm širokou spárou vůči obkladům. Pokyn V: Sprchová vanička musí leţet na montáţním rámu a nesmí se houpat. Sprchovou vaničku zajistěte dřevěnými klíny nebo kartonovými pásky proti posunutí. 13

15 SR UPVNĚNÍ SONU 2 Nm U sifonů, dodávaných firmou Kaldewei (K120/K125/speciální odpadová souprava) dodrţujte přiloţený návod. Pokud pouţijete jiný sifon, dodrţujte montáţní návod a pokyny výrobce sifonu. Při montáţi sifonu dbejte na to, aby bylo dno sifonu čisté a otvor pro prosakující vodu byl volný. Při utahování nepouţívejte akumulační šroubovák. Šrouby utahujte rovnoměrně šroubovákem maximálním momentem 2 Nm. SPÁROVÁNÍ OKRJŮ C D C D = Obkládačka s lepidlem = Dlaţdice s lepidlem a zakončovací lištou. C = Těsnicí materiál D = Sprchová vanička Po ukončení všech prací a vytvrdnutí montáţní pěny musejí být vyplněny spáry vhodným elastickým materiálem. Sprchovou vaničku zatiţte během spárování vahou cca 50 kg, např. pytlem cementu, (viz pokyn ). Spáry vyplňte těsnicím materiálem (např. silikon, akrylát) a ponechte v klidu, dokud těsnicí materiál nevytvrdne, (viz pokyny výrobce). Při zpracování montáţních látek, jako např. dvousloţkové montáţní pěny, silikonu apod. dodrţujte pokyny výrobců. Pokyn : Povrch sprchové vaničky chraňte před poškozením (např. vyloţením čistou lepenkou). 14

16 SR Obkladač MONTÁŽ MONTÁŽNÍHO SYSTÉMU SR Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte návod k montáţnímu systému SR. V montáţním návodu jsou pouţity následující piktogramy. Těmito piktogramy jsou vyznačeny pokyny a návody, které vyţadují zvláštní pozornost. Můţe dojít k poškození funkce montáţního systému SR. PROHLÁŠNÍ irma Kaldewei vytvořila tento montáţní návod podle svých nejlepších znalostí. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny montáţního návodu, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. irma Kaldewei si vyhrazuje právo provést změny ke zlepšení technického zařízení, aniţ by se zavazovala informovat o tom třetí stranu. Čtěte případně přiloţené dodatečné informace. Ţádná část tohoto návodu nesmí být reprodukována nebo kopírována bez výslovného souhlasu firmy Kaldewei.. OSH POMŮCKY PRO OKLÁDÁNÍ MONTÁŽ TĚSNCÍHO MTRÁLU NNÍ PŘDMĚTM DODÁVKY POUŽTÍ POMŮCK PRO OKLÁDÁNÍ ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY LPNÍ OKLÁDČK PŘÍPRV POKLÁDÁNÍ DLŽDC

17 SR Obkladač POMŮCKY Pro obkládání musí vodoinstalatér předat montáţní návod, pomůcky pro obkládání a dvě popř. tři butylové těsnicí pásky. NNÍ PŘDMĚTMDODÁVKY Vhodné nerezové zakončovací lišty na dlaţdice ZÁVZNÉ MONTÁŽNÍ PŘDPSY Chraňte při obkládání montáţní systém SR před poškozením a znečištěním. K vyloučení prosakování vody pod dlaţbu pouţívejte pouze vhodná lepidla. Zabraňte znečištění jakéhokoliv druhu, kvůli němuţ by mohlo dojít při montáţi sifonu a hadičky pro prosakující vodu k jejich ucpání. Všechny práce provádějte přiměřeným nářadím. Při montáţi, zvláště při práci s nářadím noste odpovídající oděv. Při konstrukci rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky obkladů 10 mm vč. lepidla. Jakost stěn musí před i po montáţi SR odpovídat DN (provádění keramických obkladů na tenkou vrstvu). PŘÍPRV Před začátkem montáţních prací je třeba zkontrolovat, zda výška mazaniny a rámu odpovídá výšce dlaţdic, (viz pokyny) Změna dohodnuté výšky rámu musí být projednána se stavbyvedoucím a být vysvětlena vodoinstalatérovi. Pokud podlaha pod dlaţdicemi nedosahuje aţ k montáţnímu rámu, je třeba odborně vyplnit mezeru nosným materiálem, aniţ by se noţičky staly nepřístupnými. Z důvodu ochrany proti hluku nesmí vzniknout ţádný pevný kontakt mezi rámem, noţičkami a naneseným materiálem. 16

18 SR Obkladač MONTÁŽ TĚSNCÍHO MTRÁLU Pokyn : Podklad, na který se lepí butylová páska, musí být zbaven prachu, mastnot a musí být suchý. Pokyn : U montáţních rámů SR pro čtvrtkruhové sprchové vaničky nalepte v oblouku cca 25 cm dlouhé přes sebe přesahující butylové pásky (viz malý obrázek). Pokyn : utylové pásky () rohové kusy () musí být nalepeny tak, aby mezi rám a sousedící plochy nepronikla ţádná voda. Před nalepením obkládaček a dlaţdic je nutné se přesvědčit, ţe je butylová těsnicí páska pevně spojena s podkladem. utylovou těsnicí pásku zkraťte na délku ramene rámu SR. Sejměte z butylové pásky () polovinu ochranné fólie. Nalepte butylovou pásku () na montáţní rám podle obrázku a pevně přitiskněte, (viz pokyn /). Sejměte z butylové pásky horní polovinu ochranné fólie () a jak je ukázáno na obrázku ji pevně přitiskněte na stěnu nebo podlahu. Ze zbytků butylové pásky vystřihněte rohové kusy (). Rohové kusy musí přesahovat o cca 20 mm nalepené butylové pásky (). Sejměte ochrannou fólii z rohových kusů () a pevně je přitiskněte, jak je vyobrazeno na stěnu nebo na podlahu, (viz pokyn ). 17

19 SR Obkladač POUŽTÍ POMŮCK PRO OKLÁDÁNÍ = Pomůcky pro obkládání = Vymezovací výstupky C = Obkládačky D = Dlaţdice = Zakončovací lišta Pomůcky pro obkládání () s vymezovacími výstupky () představují rozměry (rádius, vnější obrysy, výšku) pouţité vaničky. D C Dané rozměry pomůcek pro obkládání nesmějí být přesaţeny, jinak nebude moţné vloţit sprchovou vaničku do rámu. Modely CONOLT mají menší rohový rádius (neodpovídá vymezovacímu výstupku na rohu pomůcky pro obkládání ()). Pomůcky pro obkládání () nasaďte na montáţní rám. Horní okraj pomůcky pro obkládání () odpovídá výšce sprchové vaničky Kaldewei. Vymezovací výstupky () na pomůckách pro obkládání () jsou styčnými body pro obkládačky (C), dlaţdice (D), popř. zakončovací lišty () - více viz následující oddíl montáţního návodu. 18

20 SR Obkladač min. 6 mm LPNÍ OKLÁDČK 2 mm Obkládačky () nalepte, jak je vyobrazeno na obrázku. POKLÁDK DLŽDC Obkládačky se nesmějí dotýkat montáţního rámu a musí končit min. 6 mm pod horní hranou sprchové vaničky, jinak vznikne příliš velký prázdný prostor pro pozdější spárování. Při konstrukci montáţního rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky obkládaček vč. lepidla 10 mm. D 2 mm K dosaţení větší stability dlaţdic je třeba pouţít při pokládce dlaţdic v oblasti styku mezi sprchovou vaničkou (pomůckou pro obkládání) a dlaţdicemi vhodnou nerezovou zakončovací lištu (). Při konstrukci rámu jsme vycházeli z celkové tloušťky dlaţdic vč. lepidla 10 mm. Dlaţdice (D) poloţte, jak je vyobrazeno na obrázku. 19

21 /2010 ranz Kaldewei GmbH & Co. KG eckumer Straße hlen Germany Tel ax nternet:

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 PLUS MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS R 5300 PLUS NSTLČNÍ RÁM R 5300 PLUS Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300 PLUS. V montážním návodu jsou použity

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ RÁM FR 5300 MONTÁŽNÍ NÁVOD NSTLČNÍ RÁM R 5300 R 5300 NSTLČNÍ RÁM R 5300 Udělejte si trochu času a pečlivě si přečtěte montážní návod k instalačnímu rámu R 5300. V montážním návodu jsou použity následující piktogramy.

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic!

Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! Návod k pokládce pro všechny podlahy Egger se zámkovým systémem JUST clic! KONTROLNÍ ZKOUŠKY/PODKLADY 1. KONTROLNÍ ZKOUŠKY Laminátové podlahy a podlahy s technologií cork + EGGER se vyrábějí vysoce přesnými

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION

SGGMIRALITE-REVOLUTION. Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION SGGMIRALITE-REVOLUTION Návod k použití pro zrcadla MIRALITE-REVOLUTION OBSAH 1. VŠEOBECNĚ S. 3 2. SKLADOVÁNÍ S: 3 3. UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY 3.1. Spojení šrouby s odstupem od stěny S. 4 3.2. Magnetické upevnění

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více