Využití exploitů pro penetrační testování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití exploitů pro penetrační testování"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Využití exploitů pro penetrační testování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Lazar Brno, podzim 2005

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Mgr. Zdeněkovi Říhovi, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a poskytnutí cenných rad a připomínek, které jsem využil při její tvorbě. 2

3 Shrnutí Cílem této práce je uvést čtenáře do světa bezpečnostních chyb a exploitů a popsat jejich využití pro penetrační testování. Dále popsat a srovnat nástroje v penetračním testování používané. Praktická část popisuje a obhajuje zvolený způsob kategorizace exploitů do vytvořené databáze. 3

4 Klíčová slova bezpečnostní chyba, CVE, exploit, penetrační testování, bezpečnostní skener 4

5 Obsah 1. ÚVOD EXPLOITY RŮZNÁ DĚLENÍ EXPLOITŮ BEZPEČNOSTNÍ CHYBY Přetečení bufferu (buffer overflow, BO) Útok na formátovací řetězec Cross-site scripting (XSS) EXPLOITY A BEZPEČNOSTNÍ CHYBY V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OTÁZKA ZVEŘEJNĚNÍ ŽIVOTNÍ CYKLUS BEZPEČNOSTNÍ CHYBY SNAHA O STANDARDIZACI PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ PRINCIP STANDARDNÍ METODOLOGIE NÁSTROJE Bezpečnostní skenery Srovnání Nessus Vlastní zkušenosti s testováním VLASTNÍ IMPLEMENTACE DATOVÝ MODEL APLIKACE ZÁVĚR...26 LITERATURA

6 Kapitola 1 1. Úvod Tato práce se týká bezpečnosti IT, tedy oblasti, jejíž závažnost dlouho a vytrvale roste. První motor zájmu o tuto oblast přišel s rozvojem Internetu. Ten otevíral případným útočníkům naprosto nové možnosti páchaní škod. Oproti starému způsobu šíření virů pučením (pučíš si disketu a máš ho), nabízel mnohem rychlejší , FTP, RPC a další služby. Jako první tento nový způsob ukázal tzv. Morrisův červ v roce Nejde však jen o viry a červy, vůbec samotný princip vzdáleného ovládnutí stroje, tedy alfa a omega hackingu, přešel do obecného povědomí až s rozšířením Internetu. Druhý hlavní poháněč zájmu o bezpečnost IT, který je v podstatě náplní této práce, je důsledkem prvního, tedy rozvoje Internetu. S ním totiž přišla obrovská spousta různého softwaru ke stažení, často zdarma nebo zdarma alespoň na prozkoušení. Nikdy v historii IT nebylo tak jednoduché získat ten program, který potřebujete. To s sebou ovšem nese značné riziko, protože můžete jen hádat, jak moc si dali autoři práce s otestováním z hlediska bezpečnosti. V podstatě platí jednoduchá úměra, že čím víc máte nainstalovaného softwaru, tím většímu bezpečnostnímu riziku se vystavujete. Než přikročím k hlavní části práce, krátce vyložím základní pojmy, které budu používat: útočník Kdokoli, kdo svou činností ohrožuje jednu ze tří základních složek bezpečnosti tj. důvěrnost, integritu nebo dostupnost. Útočníci se v terminologii dále dělí podle úrovně znalostí, viz. níže. důvěrnost (confidentality) Znamená, že přístup k aktivům organizace (datům, hardwaru atd.) má pouze autorizovaný subjekt. Jde o přístup pouze ve smyslu prohlížení nikoli modifikace, tedy kdo co může vidět. integrita (integrity) Modifikace aktiv je umožněna pouze autorizované straně. dostupnost (availability) Autorizovaný subjekt musí mít k aktivům přístup, nemůže být odmítnut. hacker Význam tohoto pojmu se s časem mění, konstantou však zůstává, že je to člověk s vysokou technickou odborností. V minulosti se tak označovali právě lidé s velkou erudicí v IT, dnes se k tomu navíc přidává i to, že těchto svých znalostí využívají k často ilegální činnosti např. pronikání do cizích systémů a kradení dat. script kiddie Jak už název napovídá, je to útočník s malou nebo žádnou úrovní znalostí, často teenager. Využívají programy, které napsali a zveřejnili zkušenější a jednoduše testují stovky či tisíce počítačů v síti, zda nejsou takovým programem napadnutelné. hacking Náplň činnosti hackera. Z velké části je to nepříliš romantické sbírání informací. Samotný průnik do systému se pak často děje na základě v různé míře kreativního využití známé nebo hackerem objevené bezpečnostní chyby. 6

7 etický hacking (ethical hacking) Tento pojem vešel ve známost s tzv. penetračním testováním. Technologický postup je stejný s postupem hackera, rozdíl je v tom, že nalezené bezpečnostní chyby nejsou využity k čemukoli nekalému, jsou pouze oznámeny. bezpečnostní chyba (security vulnerability) Je to chyba v návrhu, implementaci či konfiguraci softwaru, kterou je možné využít k útoku. exploit Softwarový kód, který využívá bezpečnostní chyby. penetrační testování (penetration testing) Je způsob testování bezpečnosti vnitřní sítě organizace, při kterém testeři postupují podobně jako skuteční hackeři, toužící tuto síť napadnout náplní jejich činnosti je tzv. etický hacking viz. výše. 7

8 Kapitola 2 2. Exploity 2.1 Různá dělení exploitů Jak už jsme si řekli v úvodu, exploitem, nazýváme kus kódu, který využívá bezpečnostních chyb v softwaru k páchání činnosti, kterou by si autor nepřál. Někdy tak bývá označována sama bezpečnostní díra. Můžeme je třídit podle několika charakteristik, mezi něž patří zejména [1]: Typ bezpečnostní chyby, kterou využívá; např. přetečení bufferu, útok na formátovací řetězec, SQL injection atd. Fakt zda jde o exploit vzdálený, tj. použitelný na síti bez vlastnictví jakýchkoli uživatelských účtů, nebo lokální, tj. využívající chyby v lokálním systému například k eskalaci privilegií (využití chyby v aplikaci běžící s vyšším oprávněním než mám jako přihlášený uživatel k provedení příkazů v jejím kontextu). Akce, kterou využitím bezpečnostní chyby provádí; např. provedení kódu, DoS, přístup k datům. 2.2 Bezpečnostní chyby Následuje podrobnější výčet nejdůležitějších typů bezpečnostních chyb spolu se známými exploity minulosti spadajících do dané kategorie: Přetečení bufferu (buffer overflow, BO) Do této kategorie patří možná nejvíc a nejnebezpečnějších exploitů. Princip spočívá v naplnění bufferu (dočasné paměťové úložiště) větším množstvím dat, než pro které byl vytvořen. V programovacích jazycích, které nehlídají integritu paměti jako je C a C++, to vede k přepsání kusu paměti, který vám nepatří, vašimi daty. Tato data mohou být např. proveditelným kódem, který bude v nějakém okamžiku volán [2]. Nejlépe se BO využívá, pokud je buffer lokální v nějaké funkci. Pak se totiž jako každá lokální proměnná nachází na zásobníku a jeho přetečením můžeme přímo ovládat běh daného programu. Tento speciální případ BO nazýváme přetečení zásobníku (stack overflow, SO) a ilustrujeme si ho na příkladu: int main () { int buffer[10]; int i; for (i=0; i<=29; i++) { buffer[i] = 'X'; } 8

9 } Toto je syntakticky správný kus kódu, který bez problémů přeloží každý překladač jazyka C. K přetečení dojde, když je lokální pole buffer, pro které je alokována paměť na deset prvků typu int, naplněno prvky dvaceti. V tomto případě to může vést k nepředvídatelnému chování, pravděpodobně ukončení programu z důvodu porušení segmentace. Aby jsme pochopili proč a jak toho využít sofistikovaněji, podíváme se na další kus kódu a zároveň strukturu zásobníku: void function(int a, int b, int c) { char buffer1[5]; char buffer2[10]; } void main() { function(1,2,3); } bottom of memory top of memory buffer2 buffer1 sfp ret a b c < [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] top of stack bottom of stack Ze schématu je patrné pořadí, v jakém se na zásobník ukládají data v případě volání funkce function() v main(). Nejdříve se na zásobník uloží argumenty funkce čili hodnoty 1, 2 a 3 a poté se zavolá funkce: pushl $3 pushl $2 pushl $1 call function Instrukce call, která realizuje volání funkce na úrovni procesoru, pak obstará několik dalších činností. Především uloží na zásobník tzv. návratovou adresu, což je obsah registru IP neboli Instruction Pointeru (na různých architekturách se může jmenovat jinak, např. u PowerPC je to PC alias Program Counter), aby věděl, kde má pokračovat v provádění programu po návratu z funkce a registru SFP neboli Stack Frame Pointeru, což je adresa začátku aktuálního rámu části zásobníku příslušející jednomu volání jedné funkce (opět závislé na platformě, např. PowerPC Frame Pointer nepoužívá vůbec, má jen Stack Pointer a rámy mají fixní délku; kruhová architektura procesoru SPARC zase způsobuje, že hodnota SFP je vždy starou hodnotou SP). Nakonec se na zásobník ukládají lokální proměnné. 9

10 Dostáváme se k základnímu principu stack overflow tím je přepsání návratové adresy tak, aby po opuštění funkce začal program vykonávat naše instrukce. V našem prvním příkladě jsme návratovou adresu přepsali binární hodnotou znaku 'X' a ta pak pravděpodobně ukazovala mimo adresní prostor programu, což vedlo k zmíněné chybě segmentace a jeho ukončení. Teď zkusíme něco chytřejšího: void function(int a, int b, int c) { char buffer1[5]; char buffer2[10]; int *ret; } ret = buffer1 + 12; (*ret) += 8; void main() { int x; } x = 0; function(1,2,3); x = 1; printf("%d\n",x); V tomto příkladě už měníme cíleně pouze návratovou adresu. Víme, že těsně před polem buffer1 je registr SFP a hned za ním návratová adresa. Registr SFP má 4 byty a pole buffer1 ve skutečnosti 8 (násobky 4 bytů), čili návratová adresa je přesně 12 bytů od začátku pole buffer1. K návratové adrese přičteme 8, to je délka instrukce MOV, která vznikne přeložením přiřazovacího příkazu x = 1. Ten tak přeskočíme a program nám jako hodnotu x vypíše nulu. Lépe je to vidět na výpisu z ladícího programu GDB: $ gdb example3 GDB is free software and you are welcome to distribute copies of it under certain conditions; type "show copying" to see the conditions. There is absolutely no warranty for GDB; type "show warranty" for details. GDB 4.15 (i586-unknown-linux), Copyright 1995 Free Software Foundation, Inc... (no debugging symbols found)... (gdb) disassemble main Dump of assembler code for function main: 0x <main>: pushl %ebp 0x <main+1>: movl %esp,%ebp 0x <main+3>: subl $0x4,%esp 0x <main+6>: movl $0x0,0xfffffffc(%ebp) 0x800049d <main+13>: pushl $0x3 0x800049f <main+15>: pushl $0x2 10

11 0x80004a1 <main+17>: pushl $0x1 0x80004a3 <main+19>: call 0x <function> 0x80004a8 <main+24>: addl $0xc,%esp 0x80004ab <main+27>: movl $0x1,0xfffffffc(%ebp) 0x80004b2 <main+34>: movl 0xfffffffc(%ebp),%eax 0x80004b5 <main+37>: pushl %eax 0x80004b6 <main+38>: pushl $0x80004f8 0x80004bb <main+43>: call 0x <printf> 0x80004c0 <main+48>: addl $0x8,%esp 0x80004c3 <main+51>: movl %ebp,%esp 0x80004c5 <main+53>: popl %ebp 0x80004c6 <main+54>: ret 0x80004c7 <main+55>: nop Mezi nejznámější exploity této kategorie patří internetový červ Code Red z roku 2001, který napadal systémy Windows NT a 2000 s IIS 4.0 nebo 5.0 a nainstalovaným Index Server 2.0. Postihoval též některé směrovače. Oproti svým předchůdcům jako byl Love Letter nepotřeboval k šíření žádnou interakci s uživatelem, jako otevírání ové přílohy. Připojoval se k náhodně vybraným strojům na TCP portu 80, očekávajíc webový server. Při úspěšném navázání spojení poslal na vzdálený stroj speciálně vyrobený paket a pokusil se tak využít buffer overflow chyby ve zmíněné indexovací službě. Pokud byl úspěšný, začal na kompromitovaném stroji operovat, což se projevovalo především charakteristickou odpovědí HELLO! Welcome to Hacked By Chinese! na všechny příchozí HTTP požadavky. Další aktivita záležela na datu systémových hodin následovně: den 1-19: Červ se snaží výše popsaným postupem dále šířit. den 20-27: Denial of Service útok zaplavením pakety na některé fixní IP adresy mj. adresu Bílého domu. Několikero dalších zlopověstných červů také využívalo tohoto typu chyby, za všechny jmenujme alespoň vůbec prvního internetového červa Morrise, dále SQLslammera a Blastera Útok na formátovací řetězec Jako ohrožení využívající nový druh bezpečnostní chyby byl tento způsob útoku objeven v roce Využívá množinu formátovacích funkcí standartní knihovny jazyka C - fprintf(), printf(), sprintf(), snprintf(), vprintf(), vsprintf(), vsnprintf() atd. Mají společné to, že berou jako první argument tzv. formátovací řetězec, který určuje jednak to jak se budou další argumenty vypisovat (formát, odtud formátovací) a jednak jejich počet. Bezpečností díra nastává, když má uživatel možnost ovlivnit formátovací řetězec [3]. K nejznámějším exploitům této skupiny patří exploit na wu-ftpd, který byl první vlaštovkou tohoto nového typu útoků. Chybu ve wu-ftpd také využíval linuxový červ Ramen. Mezi dalšími můžeme jmenovat exploity proti BSD-ftpd, proftpd, rpc.statd a také přímo proti PHP 3 a PHP 4. 11

12 2.2.3 SQL injection Útok tohoto typu nastává, pokud je neoprávněný uživatel schopen zasahovat do řetězce obsahujícího SQL dotaz. Jednoduchým příkladem, může být třeba tato situace: aplikace si od uživatele vyžádá jméno a příjmení spisovatele a tyto údaje bez kontroly předá do SQL dotazu, který má vyhledávat díla daného autora [4]: select book_name from books where author_forename = 'john' and author_surname = 'smith' pokud útočník disponuje snadno zjistitelnou informací, že řetězce jsou u tohoto DB serveru uvozovány apostrofy, může jako jméno autora zadat třeba toto: jo'; drop table books-- a vymazat tak tabulku knih. Aplikací sestrojený dotaz do DB totiž vypadá takto: select book_name from books where author_forename = 'jo'; drop table books--' and author_surname = 'smith' přičemž znak ';' ukončuje jeden příkaz a začíná druhý a znaky '--' znamenají jednořádkový komentář, který zařizuje, že tento dotaz neskončí parsovací chybou. Abychom se dostali k zajímavějším datovým manipulacím, potřebujeme co nejlépe znát strukturu dané databáze a jejích tabulek. Tu můžeme dobře prozkoumat, pokud máme přístup k chybovým hláškám, které databáze vyhazuje. Mějme např. tabulku vytvořenou SQL dotazem create table users(id int, username varchar(255), password varchar(255), privs int) a naplněnou těmito daty: insert into users values( 0, 'admin', 'r00tr0x!', 0xffff ) insert into users values( 0, 'guest', 'guest', 0x0000 ) insert into users values( 0, 'chris', 'password', 0x00ff ) insert into users values( 0, 'fred', 'sesame', 0x00ff ) Jestliže chce útočník přidat svůj účet, nemůže být úspěšný pokud neví o této tabulce, nezná její strukturu a význam jednotlivých polí. Nejdříve se tudíž pídí po tabulkách, na kterých dotaz operuje a jejich sloupcích. Zde pomůže klauzule HAVING příkazu SELECT: Username: ' having 1=1-- 12

13 vyprodukuje tuto chybovou hlášku: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Column 'users.id' is invalid in the select list because it is not contained in an aggregate function and there is no GROUP BY clause. Útočník nyní zná jméno prvního sloupce, přičemž stejným způsobem může zjistit všechna další. Chyby tohoto druhu jsou velice časté např. v CMS (content management system) napsaných v PHP, jako je PHP Fusion a PHP Nuke nebo jiných webových aplikacích, jako jsou různé nástěnky (PhpBB), návštěvní knihy atp Cross-site scripting (XSS) Tento způsob exploitování je považován za méně nebezpečný než ostatní, protože je většinou (ale ne vždy) k úspěchu potřeba i jistá dávka sociálního inženýrství. Klasická bezpečnostní díra typu XSS je velice jednoduchá: nastává pokud se uživatelský vstup z formuláře bez kontroly přidá do dynamicky generované stránky. Uživatel tak má možnost zadat jako vstup skript v některém z klientských jazyků a ten bude ve výsledné stránce proveden [5]. Takto ovšem provedeme skript pouze na svém stroji, čímž ničeho podstatného nedosáhneme. Je třeba použít již zmiňované sociální inženýrství. Stačí, když přinutíte uživatele, aby klikl na vámi sestrojený odkaz na XSS-zranitelné stránky, který má ve správném parametru query_stringu váš skript. Ve vrácené stránce se pak tento skript provede na jeho počítači a může např. krást session cookies či jiné citlivé údaje. Takovéto odkazy se nejčastěji umísťují na diskusní fóra. Nejnebezpečnější případ XSS, který se obvykle nazývá persistentní (výše uvedenému se říká nepersistentní), nastává, když se nekontrolovaná data od uživatele ukládají přímo na serveru do databáze, souborového systému či jinam. Pak stačí, aby útočník vložil skript pouze jednou a může napadnout velké množství uživatelů. Chyba tohoto typu byla nalezena např. v Hotmailu v roce 2001 a umožňovala krást Microsoft.NET Passport session cookies. Exploit této chyby zasílal podvržené y uživatelům Hotmailu, které obsahovaly speciálně sestrojené HTML. To prošlo přes kontrolní filtrovací kód na webu Hotmailu a provedlo se v Internet Exploreru klienta. 13

14 Kapitola 3 3. Exploity a bezpečnostní chyby v širších souvislostech 3.1 Otázka zveřejnění Objevení chyby v kódu je příčina a exploit je následek. To je nejkratší možné shrnutí celé nauky o exploitech. Důvodem proč tato nauka vznikla je, že počet objevených chyb neustále stoupá (je to především díky stoupající složitosti a propojenosti softwarových systémů a také kvůli obrovskému množství z Internetu dostupných programů, jejichž autoři si dali malou nebo žádnou práci s testováním svých výtvorů na bezpečnost): Na tomto grafu je vidět celkový počet zveřejněných bezpečnostních chyb, bez jakýchkoli omezujících podmínek na jejich závažnost či jinou charakteristiku, od roku 1995 do roku Zdrojem těchto vynikajících on-line statistik je National Vulnerability Database. Spolu s počtem chyb stoupá též počet úspěšných útoků a finančních ztrát postižených společností. Větším z nich až tak, že vydávají nemalé prostředky na komplexní strategie obrany, včetně tzv. 14

15 vulnerability managementu. Ten v sobě zahrnuje především pravidelné aktualizování databáze bezpečnostních rizik, skenování vnitřní sítě na jejich přítomnost a automatickou aplikaci patchů. Jeho detailní rozbor je však mimo rozsah této práce. Klíčovou otázkou totiž je, co má hacker, programátor od výrobce softwaru, odborník u firmy zabývající se bezpečností IT či náhodný kolemjdoucí, dělat poté, co chybu objeví. V zásadě existují dva protikladné přístupy a mezi nimi známá zlatá střední cesta. První říká, že by se měly zveřejnit všechny známé informace o chybě tj. jak ji detekovat a jak jí využít, včetně už napsaného exploitu. Počítá totiž s tím, že oprava takto odhalené chyby bude ze strany výrobce rychlá, aby si nepokazil reputaci, a doba, po kterou je možné chybu využít, bude co nejkratší. Méně otevřená varianta tohoto přístupu zvaná zodpovědné zveřejnění (responsible disclosure) tvrdí, že by se před plným zveřejněním na veřejnosti měly dát informace o chybě výrobci, aby mohl během nějaké rozumné doby (např. měsíc) vytvořit patch. V obou případech se však jednou dostane přesný návod na využití konkrétní chyby k bezpečnostním útokům na veřejnost, což je důvod proč řada odborníků tento přístup odmítá a razí názor bezpečnost díky utajení (security through obscurity) [6]. Tento diametrálně odlišný přístup je postavený na teorii, že chyba není nebezpečná, pokud se o ní neví. Spoléhá se tedy na to, že ji útočník nemá možnost objevit. To je pochopitelně obtížné v případě open-source softwaru, takže je tento přístup úzce spojen pouze s produkty dodávanými v binární formě. Oba přístupy však mají společný cíl: bezpečnost, liší se pouze prostředky jak jí dosáhnout. 3.2 Životní cyklus bezpečnostní chyby Podívejme se nyní podrobněji na životní etapy chyby a jejího řešení [7]: objevení chyby (vulnerablity discovered) Okamžik, kdy je chyba objevena, typicky bezpečnostními odborníky specializované organizace či samotného výrobce. zveřejnění chyby (vulnerablity disclosed) Klíčová chvíle, kdy jsou informace o chybě uvolněny veřejnosti skrze newsgroups, fóra či elektronický tisk. Pravděpodobnost, že bude napsán exploit, který chybu využívá se dramaticky zvyšuje. dostupná oprava (fix available) Okamžik, kdy je k dispozici testovaný patch od výrobce. 15

16 dostupný exploit (exploit code available) Druhá klíčová chvíle, ve které je zveřejněn funkční exploit dané chyby. To umožňuje jak zkušeným kodérům, tak amatérům (tzv. script kiddies) mnohem snadněji vyvíjet útočný kód. chyba opravena (fix deployed or vulnerability mitigated) Okamžik, kdy uživatel aplikoval výrobcův patch nebo novou verzi softwaru. Kromě toho má ovšem uživatel i jinou možnost jak hrozbu zmírnit a to např. přestat používat ohrožený software. Takovýto separátní krok může provést například hned po zveřejnění chyby. Pro dobu, kdy je uživatel chybou ohrožen, máme anglický termín Window of exposure. Začíná zveřejněním chyby. Ve snaze minimalizovat tuto dobu by měli všechny zainteresované subjekty konat asi takto: Výrobce softwaru Dělat software s méně chybami s menší závažností. Opravy poskytovat co nejrychleji po zveřejnění chyby. Zajistit, aby patch opravil opravdu celý problém a nevytvořil další. Objevitel chyby By měl dobře zvážit, kdy, komu a kolik informací o chybě poskytnout. Jejím zveřejněním dobu Window of exposure startuje. Uživatel Aplikovat patche od výrobce co nejdříve to jde. Pokusit se i jinak zmírnit riziko např. vypnout ohroženou službu. 3.3 Snaha o standardizaci Není tedy žádným překvapením, že klíčovým prvkem při řešení problému je komunikace mezi jednotlivými aktéry a standardizace pojmů a postupů. Je to dlouhodobý úkol, který má své průběžné výsledky. Jedním z hlavních je tzv. CVE (Common vulnerability exposure), což je seznam standardizovaných jmen pro všechny známé chyby, umožňující snadnou výměnu dat mezi nejrůznějšími databázemi chyb. Pokud se objeví nová chyba je na základě diskuze a hlasování přidána do oficiální databáze CVE nevýdělečné organizace Mitre a je jí přidělen unikátní CVE identifikátor [8]. S CVE souvisí i standard CVSS (Common vulnerability scoring system), který sjednocuje dosavadní metriky pro posuzování vážnosti chyb na jednu otevřenou platformu. Skóre závažnosti chyby se stanovuje výpočtem na základě faktorů ze tří skupin [9]: SKUPINA ZÁKLADNÍCH METRIK (BASE METRIC GROUP) obsahuje vlastnosti chyby, které se s časem nemění a které jsou dány od jejího vzniku. Například: 16

17 jde o chybu exploitovatelnou lokálně nebo vzdáleně? je třeba k využití chyby nějaké autentizace? jaký stupeň poškození Integrity, Důvěrnosti či Dostupnosti chyba umožňuje? SKUPINA DOČASNÝCH METRIK (TEMPORAL METRIC GROUP) obsahuje vlastnosti chyby, které se můžou s časem měnit a ovlivňovat její závažnost. Například: exploitovatelnost: existuje už k chybě ukázkový kus kódu (tzv. proof of concept), odzkoušený a funkční exploit nebo zatím vůbec nic? je dostupný oficiální patch, neoficiální, uživatelsky vyvinutá, ale funkční oprava nebo není k dispozici nic? METRIKY PROSTŘEDÍ (ENVIRONMENTAL METRICS) obsahuje charakteristiky chyby, které jsou vázány k prostředí, ve kterém se vyskytuje. Například: stupeň potenciálního poškození jaké všechny vedlejší škody může úspěšné zneužití chyby způsobit procento systémů v daném prostředí, které jsou chybou ohroženy Na základě vlastností ze SKUPINY ZÁKLADNÍCH METRIK se stanoví základní skóre. To pak může ztratit 0-33% své hodnoty násobením vyčíslenými faktory ze SKUPINY DOČASNÝCH METRIK. Na závěr jsou vzaty v úvahu vlastnosti z METRIK PROSTŘEDÍ, které stanoví konečné skóre. 17

18 Kapitola 4 4. Penetrační testování 4.1 Princip Penetrační testování je způsob, jak odhalit slabá místa v konkrétní IT infrastruktuře. Na tento typ auditu je takřka bez výjimky přizván externí subjekt, který se vžije do role útočníka. Rozeznáváme dva základní typy penetračního testování a to interní a externí [10]. Interní PT se provádí na vnitřní síti zákazníka a jeho cílem je zjistit, jaké možnosti má potenciální útočník zevnitř organizace. Externí se naopak provádí pouze z vnějšku (Internetu) a zkoumá potenciální slabiny z pohledu vzdáleného útočníka. Dalším důležitým faktorem je, zda se PT provádí bez jakékoli znalosti zkoumaného systému (tzv. black-box nebo též zero-based knowledge) nebo s předem dohodnutým rozsahem znalostí (white-box). Zastánci black-box PT tvrdí, že se tento způsob nejvíce blíží skutečnému postupu útočníka. To je sice pravda, ale dá se předpokládat, že ten kdo na vaši organizaci útočí už o vaší IT infrastruktuře má nějaké informace, možná i vynikající (bývalý zaměstnanec, ne-li bývalý správce sítě). Je lepší počítat s nejhorším případem a všechny informace testerům poskytnout předem. 4.2 Standardní metodologie Pro PT existuje několik standardizovaných metodologií, které zaručují systematický přístup k testování (nic není opomenuto) a použitelnost výsledků. Zde jsou některé z nich [11]: OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) OWASP (Open Web Application Security Project) ISSAF (Information System Security Assessment Framework) 4.3 Nástroje Bezpečnostní skenery Jsou to základní nástroje PT, slouží k testování sítě nebo jednotlivých strojů na přítomnost bezpečnostních děr. Pokud testujete síť, výsledkem je typicky seznam všech jejích strojů a odhad na nainstalované operační systémy. Dále ke každému stroji seznam otevřených portů a na nich běžících služeb, spolu s možnými riziky. Skenery se také můžou pokoušet zjistit, např. zachytáváním bannerů (banner grabing), konkrétní verzi programu zajišťujícího danou službu a reportovat jeho bezpečnostní chyby. Pokud testujete konkrétní stroj lokálně, tj. s bezpečnostním skenerem běžícím přímo na něm, má skener přístup k veškerému nainstalovanému softwaru a může tak provést důkladnou kontrolu. Na 18

19 pravidelně používaném PC, jehož majitel se příliš nezajímá o bezpečnost, to bývají řádově desítky nebo i stovky chyb. Bezpečnostní skenery můžeme srovnávat podle několika měřítek. Nejdůležitějším z nich je určitě počet nalezených bezpečnostních děr. To značně závisí na tom, jak velkou a aktuální má skener svou databázi chyb. Tu si podobně jako antivirové programy aktualizuje z Internetu. Proto je dobré vybrat si produkt od společnosti na jejíž schopnost, udržovat si databázi chyb aktuální, se dá spolehnout. Další měřítka jsou např. počet špatných detekcí (pokud jich je příliš, je to pro testera značná ztráta času), rychlost skenování nebo kvalita výsledných reportů Srovnání Uznávané srovnání bezpečnostních skenerů provedla v roce 2003 společnost MaxPatrol. Testovala těchto šest z nich [12]: IS - Internet Scanner 7.0 LG - LanGuard 3.2 Ns - Nessus NR - NetRecon 3.6 Rt - Retina MP - MaxPatrol 7.0 Testovaných systémů bylo také šest, různých platforem (Solaris, Linux, Windows). Bodovalo se podle této tabulky: Vulnerability Detected Falsely Detected Critical Average +2-1 available information Výsledek je dobře vidět v tabulce nebo následném grafu: IS LG MP Ns NR Rt Total correct detections Penalty for false detections Grand total (with penalty)

20 Jako další kritérium kvality skenerů posloužila přítomnost či nepřítomnost jiných než základních funkcionalit, kterými může skener disponovat. Jsou to: Schopnost aktualizovat skener i databázi z Internetu. Zabudovaný plánovač úloh. Dostupnost různých skenovacích profilů a možnost vytvářet profily pro specifické úkoly. Přítomnost funkce pause pro zastavení skenování v případě problémů na síti, stejně tak jako funkce resume pro opětovné rozjetí ze stejného místa. Reporty generované pro použití jak administrátory tak managementem. Možnost vzdáleného skenování přes klienta připojeného na server. Jak dopadly skenery v tomto srovnání je vidět na této tabulce: IS LG MP Ns NR Rt Scheduler Profiles Scan Pause Report Variety Client-Server Možnost aktualizace z Internetu byla vypuštěna, protože jí disponují všechny srovnávané skenery. Nakonec si povíme něco o jediném z testovaných produktů, který je zdarma. 20

21 4.3.3 Nessus Mezi bezpečnostními skenery je nejpopulárnější z jednoduchého důvodu: patří k nejlepším a je zdarma. Podporuje ho mj. institut SANS a používá ho odhadem organizací po celém světě. Nessus často přinášel převratné technologické novinky, které pak konkurence bez problémů přejala, jelikož jde o projekt doposud vyvíjený pod GPL, tedy jako open-source. To je asi jeden z hlavních důvodů, proč se autor Nessa Renaud Deraison rozhodl s tímto přestat a novou verzi už nevyvíjet pod GPL. Stále bude zdarma, ale už to nebude open-source. Jednou z těchto novinek byl speciální jazyk NASL (Nessus Attack Scripting Language), ve kterém jsou napsány všechny testy. Aktualizování Nessa tak spočívá ve stahování plug-inů napsaných v tomto jazyce, nemusí se stahovat žádný neověřený binární kód. Firma Network Associates (nyní přejmenovaná na McAfee) ji převzala a vytvořila podobný jazyk CASL pro svůj produkt CyberCop. Další věcí kterou posléze převzala i konkurence je tzv. smart service recognition, tedy nespoléhání se na to, že služby budou běžet na standardních, jim přiřazených portech podle IANA. Nessus tak rozezná např. FTP server běžící na portu nebo webový server na portu Vlastní zkušenosti s testováním Testoval jsem s pomocí dvou skenerů, jedním byl Nessus a druhým Retina. Retina je komerční produkt, k dispozici je ovšem plně funkční trial verze. Nessus je samozřejmě zdarma, měl jsem ho jako součást softwarového vybavení na live cd s názvem Auditor. To se mi ovšem neosvědčilo tak, jako standardní instalace Nessa z jeho domovských stránek. Retina má jednoduché a intuitivní ovládání, ve kterém jsou volby a nastavení pro zkušené testery spíše skryty a vidět jsou hlavně ty základní. Testoval jsem s ní lokálně dva systémy s Windows XP. Na prvním, víceméně čistém tj. s minimem nainstalovaného softwaru, našla 34 chyb, z toho 5 vážných. Na druhém, běžně používaném PC, našla 80 chyb, z toho 11 vážných. Vyzkoušel jsem také generování výsledných reportů, jedna varianta je pro management a druhá pro administrátory. To jde snadno poznat z toho, že na první je spousta grafů a statistik typu TEN MOST DANGEROUS VULNERABILITIES, ale jinak je celkem k ničemu, kdežto na druhé je přesně vypsáno jaká chyba, na kterém stroji, závažnost a možnost nápravy. Nessem jsem testoval jednak jeden také víceméně čistý stroj s Windows XP a to tak, že jsem na jiném, Linuxovém PC rozjel nessusd a ze stroje s Windows XP se na něj přes grafickou konzoli (ta je také volně ke stažení na webu Nessa) přihlásil. Našel 39 chyb, z toho 10 závažných při vypuštění testů, během kterých by mohl testovaný stroj spadnout (tuto volbu v sobě Nessus obsahuje). Poté jsem zkoušel testovat část sítě, čítající asi tři stroje, u kterých jsem rozjel služby na nestandardních portech, abych vyzkoušel jeho schopnost smart service recognition. Našel a správně označil všechny. 21

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Sborník příspěvků Conference proceedings. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.

Sborník příspěvků Conference proceedings. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen. Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ Czech Open System Users Group www.europen.cz XXVIII. konference XXVIIIth conference Sborník příspěvků Conference proceedings Hotel Zámek Lázeň Chudenice

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET

Informační a komunikační systém školy v ASP.NET OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ Informační a komunikační systém školy v ASP.NET Bakalářská práce Autor práce: Vlastislav Novák Vedoucí práce: RNDr.

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Nástroj pro správu projektů Jakub Kříž Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací

Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém pro usnadnění správy SW a řízený výběr aplikací Plzeň 2007 Mgr. Filip Vaculík Zadání

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Bezpečnostní informatika 1

Bezpečnostní informatika 1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 1 skripta Ostrava, 2015 Bezpečnostní informatika 1 7. rozšířené vydání tento

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více