STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Zdroje mých informací, ze kterých jsem čerpal, případně je využil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a literatury. Vedoucí práce: RNDr. Lenka Hrušková ii

3 Shrnutí Cílem práce je navrhnout a zrealizovat webovou aplikaci pro vytváření a správu stránek třídy. Projekt je realizován aplikací ve skriptovacím jazyce PHP, v jazyce HTML a pro popis způsobu jejich zobrazení je použito CSS. Potřebná data jsou ukládána v databázi MySQL. iii

4 Obsah Prohlášení...ii Shrnutí...iii Anotace Uživatelské rozhraní Správce systému Správce třídy Žák Seznam studentů Výpis seznamu Vytvoření studenta Materiály studentů Kalendář akcí Rozvrh Výpis rozvrhu Vkládání předmětů Odstranění předmětu Fórum Komunikace Přidání příspěvku Smazání příspěvku Diagram užití Schéma databáze Web design...12 Závěr...13 Seznam literatury...14 Seznam zkratek...14 Seznam ilustrací

5 Anotace Aplikace má umožnit sdílení informací a dat v rámci jedné třídy pomocí sítě internet. Každá třída si může pomocí jednoduchého webového rozhraní vytvořit svoje stránky a editovat je. K procházení i editování stránek se musí studenti přihlásit. Budou vytvořeny další role pro správu stránek, součástí bude autentizace a autorizace. 2

6 1 Uživatelské rozhraní Uživatelé se dělí do několika skupin, z niž každá má jiná oprávnění a tím i pohled na systém jako celek. První skupinou jsou správci systému, kteří mohou vše. Další skupinou jsou správci třídy, kteří mohou také vše, ale pouze v rámci své třídy. A konečně poslední skupinou jsou studenti. Administrátor celého webu může vytvořit administrátora pro jednotlivé třídy a spravovat stránky všech tříd, administrátor třídy může vytvořit dalšího administrátora své třídy a spravovat její stránky, poslední možností je student. 1.1 Správce systému Neboli administrátor webové stránky může, jak již bylo uvedeno, vytvořit dalšího správce systému, správce pouze pro vybranou třídu, samozřejmě má povoleno mazat všechny uživatele webu. Na stránce materiály, může nahrávat i mazat studijní texty všech tříd. V kalendáři akcí má právo přidávat akce a mazat akce všem třídám. Do rozvrhu má povoleno libovolně přidávat i mazat vyučovací hodiny, popřípadě přepsat. Příspěvky ve fóru může vkládat, nebo mazat v libovolné třídě. 1.2 Správce třídy Správce pro vybranou třídu může vytvořit pouze dalšího správce třídy, nebo žáka. Na stránce materiály, může nahrávat i mazat studijní texty své třídy. V kalendáři akcí má právo přidávat akce a mazat akce vlastní třídě. Do rozvrhu má povoleno libovolně přidávat i mazat vyučovací hodiny, popřípadě přepsat, to všechno samozřejmě ve své třídě. Příspěvky ve fóru může vkládat, nebo mazat v přidělené třídě. 1.3 Žák Žáci nemohou spravovat uživatele, ale mohou stahovat a nahrávat studijní materiály, prohlédnout si seznam žáků své třídy, přidávat akce do kalendáře, mazat akce z kalendáře, které sami vytvořili, přidat hodiny do rozvrhu, a komunikovat s ostatními žáky pomocí fóra, což jest přidávat příspěvky a popřípadě je posléze smazat. 3

7 2 Seznam studentů 2.1 Výpis seznamu Úvodní stránkou je záložka Třída, jejíž obsah vypíše seznam žáků z databáze a to pro třídu, ke které je student přihlášen, nemůže tedy vidět žáky jiných tříd. Je zde vypsán název třídy, příjmení a jméno žáka, pokud studuje žák obor, který je rozdělen na specializace, zobrazí se zkratka jeho specializovaného oboru a nakonec jsou vypsána práva žáka ohledně tohoto webu. Ilustrace 1: Seznam žáků 4

8 2.2 Vytvoření studenta Při přihlášení jako správce do záložky Třída, se nám zobrazí navíc se seznamem studentů i formulář pro vytvoření žáka. Pokud máme práva správce systému, můžeme si vybrat potřebnou třídu pomocí formuláře a vytvářet nové studenty, je-li za potřebí, můžeme si vytvořit i prázdnou třídu s jedním správcem třídy, který může dále tvořit podle potřeby. Správce třídy ovšem na výběr nemá přepínací tlačítko mezi třídami, tudíž se musí spokojit pouze se svou přidělenou třídou a spravovat její položky. Samozřejmostí je tlačítko pro smazání studenta, jak v případě správce třídy, tak v případě správce systému. Illustration 2: Vytvořit žáka 5

9 3 Materiály studentů V záložce materiály mohou studenti nabídnou svým spolužákům studijní materiály, kterými mohou být libovolné soubory, od PDF dokumentů, přes naskenované materiály v papírové podobě, schémata a diagramy až po vlastní software. Ostatní studenti ze stejné třídy si je následně mohou stáhnout. Soubory jsou ukládány do adresáře upload v kořeni webu. (Kořen webu je adresář obsahující index.php) Do tohoto adresáře musí mít PHP skript (a tedy nejčastěji uživatel www-data, pod kterým běžně běží webový server) právo zápisu, aby sem bylo možné soubory ukládat. Zároveň tyto soubory ale musíme ochránit před případnými neoprávněnými uživateli, kteří by se k těmto souborům mohli dostat přímým procházením tohoto adresáře. Do tohoto adresáře tedy vložíme soubor.htaccess s následujícím obsahem: deny from all Tím zabráníme přístupu k souborům v adresáři skrze webový server Apache. PHP skripty budou mít ale i nadále možnost se soubory v tomto adresáři volně nakládat. Oprávněným uživatelům tak stažení umožníme skrze PHP skript, jež vypíše obsah tohoto souboru s patřičnými hlavičkami. Předtím pochopitelně zkontroluje, zdali má uživatel patřičná oprávnění, jinak by celá tato snaha byla zbytečná. Illustrace 3: Materiály 6

10 4 Kalendář akcí Kalendář akcí umožňuje studentům jedné třídy udržovat společný kalendář, který mohou využít ke vzájemné výměně informací o termínech odevzdání maturitních prací, poznamenat blížící se písemky nebo i upozornit na zajímavé mimoškolní akce. Ilustrace 4: Kalendář 7

11 5 Rozvrh 5.1 Výpis rozvrhu Na stránce rozvrhu si můžou studenti prohlédnout jejich rozvrh, pokud má třída specializace, zobrazí se i pro specializace. Všechny údaje, které se zobrazí jsou ukládány do databáze, ze které vypisujeme rozvrh třídy aktuálního uživatele, výběr správného rozvrhu si zajistíme podmínkou v MySQL dotazu, takže se vypíše pouze rozvrh přihlášeného uživatele. Všechny položky daného rozvrhu zjistíme jednoduchým dotazem: $dotaz1=$mysqli->query("select * FROM rozvrh WHERE trida='{$_session["login"]["trida"]}' AND (specializace='{$radek2["specializace"]}' OR specializace='') AND den='$den'"); 5.2 Vkládání předmětů Pro vkládání předmětů slouží formulář, který se zobrazí zároveň s rozvrhem. Nastaví se den, hodina, délka hodiny(jednohodinovka, dvouhodinovka), předmět, zkratka učitele, číslo učebny, navíc je zde možnost zatrhnout pole společné, které nám uloží předmět do všech specializací dané třídy. Potvrzení tlačítka OK zajistí, že předmět byl odeslán do databáze a můžeme ho tedy vypisovat v rozvrhu. 5.3 Odstranění předmětu Samozřejmě by bylo pracné, pokud by se uživatel překliknul a vytvořil předmět, který nemá existovat, správcové by byli nuceni vymazat položky přímo v nastavení databáze(například v phpmyadmin). Proto zde existuje tlačítko x, které je odkazem na MySQL dotaz DELETE, nachází se vedle každého předmětu a je s ním provázán jeho identifikačním klíčem. Po jeho stistknutí se jednoduše vykoná příkaz k vymazání položky z databáze, podle již zmíněného id. Ilustrace 5: Za zkratkou předmětu si povšimněte tlačítka pro odstranění 8

12 6 Fórum 6.1 Komunikace Nedílnou součástí studentských stránek je určitě komunikace mezi studenty. V této práci je komunikace vyřešena pomocí jednoduchého studentského fóra, kam mohou studenti přidávat připomínky a poznatky. Každá třída má své vlastní fórum, takže není možné, aby si studenti pročítali příspěvky studentů z ostatních tříd. 6.2 Přidání příspěvku Pro vytvoření příspěvku se zde nachází formulář, kam student zadá text a tlačítkem přidat příspěvek odešle do databáze. Příspěvky jsou vypisovány v tabulce, ve které se nachází kromě textu příspěvku i jméno, datum s časem přidání příspěvku a navíc tlačítko pro smazání vlastního příspěvku. 6.3 Smazání příspěvku Správce třídy má právo smazat libovolný příspěvek ve fóru, samozřejmě ve své vlastní třídě. Správci systému je povoleno procházet fóra všech tříd a libovolně přidávat i mazat příspěvky. Ilustrace 6: Fórum 9

13 7 Diagram užití 10

14 8 Schéma databáze Následující schéma zobrazuje strukturu databáze a relace mezi tabulkami: Ilustrace 7: Schéma databáze 11

15 9 Web design Zvolil jsem jednoduché rozložení stránky. Hlavní blok je zaronaný na střed, uvniř něj se v horní části nachází blok s hlavičkou, která obsahuje jméno uživatele a odkaz pro odhlášení, pod tímto blokem je menu se záložkami a poslední blok je samotný obsah stránky. 12

16 Závěr Byla úspěšně vytvořena aplikace umožňující vzájemnou komunikaci studentů jedné třídy, která zahrnuje sdílení souborů, společný kalendář i diskusní fórum. 13

17 Seznam literatury - Jak psát web (http://www.jakpsatweb.cz/) - PHP.net - Konzultace: RNDr. Lenka Hrušková, Jan Kalina Seznam zkratek HTML- HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. CSS- Kaskádové styly (Cascading Style Sheets) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML neboxml. PHP-Hypertextový preprocesor, je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. MySQL-databázový systém, komunikace s ním probíhá pomocí jazyka SQL 14

18 Seznam ilustrací Ilustrace 1: Seznam žáků...4 Illustration 2: Vytvořit žáka...5 Illustrace 3: Materiály...6 Ilustrace 4: Kalendář...7 Ilustrace 5: Za zkratkou předmětu si povšimněte tlačítka pro odstranění...8 Ilustrace 6: Fórum...9 Ilustrace 7: Schéma databáze

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Olomouc 2012 David Hromada UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické

Více

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 18 Informatika Naprogramování webové ankety pomocí jazyka PHP a databáze MySQL Autor: Jan Tvrdík Ročník: kvinta Škola: Cyrilometodějské gymnázium, Komenského

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace WWW stránky Ivoš Apolenář školní rok: 2011/2012 obor: třída: Elektronické počítačové systémy P4.B Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 2

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET

Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 1 Matematika a matematická informatika Redakční systém postavený na technologiích Microsoft.NET Autor: Jiří Maňas Gymnázium JAK, Komenského 169, 688 31, Uherský

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL Abstrakt SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL (případová studie) System fot container terminal (case study) Doc. Mgr. Roman Jašek, PhD., Vysoká škola logistiky o.p.s, roman.jasek@vslg.cz Příspěvek formou případové

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Webová aplikace pro správu a prezentaci aktivit florbalového

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více