Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/ SSZ Datový katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog"

Transkript

1 Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/ SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap Požadované sou innosti Zadávací dokumentace je uvedeno: B hem dodávky aplika ního programového vybavení musí Zhotovitel na m sí ní bázi reportovat využití interních zdroj Objednatele (a vypo ítávat již použité a ješt dostupné interní kapacity Objednatele pro dodávku aplika ního programového vybavení). edchozí dotaz: Prosíme o up esn ní p edstavy Zadavatele, zda budou tyto reporty podléhat schválení ze strany zástupc SSZ a jak budou p ípadn ešeny rozpory v po tech spot ebovaných D? Jaký bude další postup v okamžiku, kdy bude po et p edjednaných interních kapacit SSZ vy erpán? Odpov SSZ: Na základ uzavíraných díl ích smluv je pevn definováno množství kapacit D). Po et interních kapacit Zhotovitele je pevn dán Díl í smlouvou. Up es ující dotaz: Odpov SSZ sm uje k definici (evidenci) kapacit Zhotovitele, zde je nám to jasné. Dle výše citovaného požadavku v Zadávací dokumentu to však vnímáme jako evidenci poskytnutých kapacit v rámci sou innosti ze strany SSZ takže náš dotaz se týká ešení p ípadných rozpor v evidenci t chto lov kodn nap. zhotovitel v reportu uvede, že za daný m síc bylo dle jeho názoru poskytnuto 5 D sou innosti ze strany pracovník SSZ, garant projektu ze strany SSZ bude tento po et rozporovat s tím, že dle evidence SSZ byla poskytnuta sou innost ve v tším rozsahu. Jak bude tento rozpor ešen? Jak se bude postupovat v p ípad, že po et p edjednaných D na poskytnutou sou innost ze strany SSZ bude vy erpán? V p ípad, že dojde k rozporu po tu D interních zdroj objednatele z pohledu Zhotovitele a Objednatele, bude tento rozpor ešen prost ednictvím jednání zú astn ných stran. Zhotovitel musí respektovat interní kapacity Objednatele, Objednatelem schválené, vycházející z definovaných požadavk na sou innost Objednatele. 2. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 3.1 Požadavky na aplika ní podporu Zadávací dokumentace je uvedeno: Zhotovitel zodpovídá za aktualizaci automatizovaných test edchozí dotaz : Požaduje SSZ v rámci VZ dodání nástroje, v n mž by si mohla provád t v p ípad pot eby nezávisle tyto automatizované testy? Pokud ano, je ze strany SSZ n jaký nástroj preferován? Odpov SSZ: SSZ požaduje dodání nástroje, ale konkrétní nástroj není preferován. Up es ující dotaz: Je ze strany SSZ požadováno dodání licence tohoto nástroje (tzn. SSZ se stane vlastníkem tohoto nástroje) nebo je p ípustná varianta ešení, kdy Zhotovitel zajistí SSZ p ístup do svého prost edí, v n mž bude zajiš ovat provoz a údržbu nástroje pro automatizované testování a SSZ si bude moci tímto zp sobem spoušt t p íslušné testy vzdálen? Požadavkem Objednatele je dodání nástroje pro automatizované testování tak, aby SSZ byla jeho vlastníkem a mohla jej provozovat bez omezení v prost edí SSZ.

2 3. dotaz: Je požadován export dat z Datového katalogu ve strukturované form definované vyhláškou. 469/2006 Sb.? VYHLÁŠKA.469/2006 Sb. o form a technických náležitostech p edávání údaj do informa ního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgán ve ejné správy p i vedení, zápisu a vyhlašování datových prvk v informa ním systému o datových prvcích (vyhláška o informa ním systému o datových prvcích) ur uje formu podn tu na zápis nebo zm nu datového prvku a údaj o íselnících p i p edávání do informa ního systému o datových prvcích a postupy orgán ve ejné správy p i zápisu datových prvk do informa ního systému o datových prvcích. Neur uje strukturu datových katalog vedených orgány ve ejné správy. Zadavatel proto požaduje možnost exportovat data na základ uživatelem zadaného rozsahu datových prvk a jejich atribut. 4. dotaz: Dle bodu 6.2. Zadávací dokumentace (ZD) má být sou ástí závazného azení dokument nabídky i Krycí list nabídky. Vzor Krycího listu však není sou ástí ZD. Má uchaze použít n jaký vlastní vzor Krycího listu nebo bude vydán dodatek ZD se závazným vzorem Krycího listu? Závazný vzor krycího listu zadavatelem nestanoví. Uchaze tedy zpracuje krycí list sám s tím, že krycí list musí obsahovat minimáln údaje uvedené v l zadávací dokumentace. 5. dotaz: V rámci P ílohy. 1 k Rámcové smlouv, kap Vývoj, implementace a testování požaduje Zadavatel v rámci testovací fáze zajistit mimo jiné Technické testy (penetra ní/výkonnostní). Dotaz: Prosíme o up esn ní p edstavy Zadavatele o zp sobu provedení pr kazných penetra ních test u aplikace, která je provozována pouze uvnit IIS SSZ. Hlavním cílem penetra ních test je vyhodnocení front-endové aplikace z pohledu spolehlivosti, zajišt ní integrity, jednozna né autentizace a autorizace prost ednictvím systému AAA Portál a rnosti dat. Penetra ní testy aplikace p edstavují nástroj na ov ení míry odolnosti v i napadení ze strany uživatel (z lokální sít SSZ). Penetra ní testy budou vycházet z relevantních ástí uznávaných metodik (nap. OWASP, OSSTMM apod.) a z relevantních ástí uznávaných norem nap. Common Criteria ( SN ISO/IEC až 3). Výstupem z penetra ních test bude protokol s vyhodnocením míry rizika u zjišt ných zranitelností, nejlépe za použití koeficientu DREAD (DAMAGE + REPRODUCABILITY + EXPLOITABILITY + AFFECTED USERS + DISCOVERABILITY), kdy koeficient je vy íslen jako pr r z p ti kritérií hodnocených na stupnici od 0 do 10, vyšší hodnocení znamená vyšší riziko. 6. dotaz: Disponuje zadavatel pro pot eby školení vhodnou školící místností, kterou bude možno pro školení uživatel využít? Pokud ano jaká je kapacita využitelné školící místnosti?

3 SSZ disponuje školícími místnostmi, kapacita je až 120 míst. 7. dotaz: Je možné pro vývoj aplikace použít na aplika ních serverech verzi.net Framewoku 4.5.2? Pro vývoj je nutno dodržet platné standardy SSZ. 8. dotaz: Datový katalog P íloha.1 k Rámcové smlouv, Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky, kap Školení Zhotovitel musí v rámci školení pro nov zavád nou aplikaci zabezpe it vyškolení všech pracovník, kte í budou pracovat s nov dodávanou aplikací. Dotaz: Na základ p edchozího dodate ného dotazu Objednatel up esnil, že p edpokládá 300 uživatel, kte í budou pracovat s nov dodávanou aplikací. Prosíme o up esn ní, jakou formu školení Zadavatel o ekává (prezen ní, u pracovních stanic), zda p edpokládá školení v prostorách SSZ (pokud ano, prosíme o sd lení kapacitních možností daných prostor pro odhad po tu pot ebných školení), pokud SSZ o ekává zajišt ní prostor ze strany Zhotovitele, prosíme o up esn ní, zda je požadováno i zajišt ní ob erstvení pro ú astníky školení. Navržení formy školení je v režii Zhotovitele. Je možné využít i prostory SSZ, které mají kapacity až 120 míst. 9. dotaz: Datový katalog P íloha.1 k Rámcové smlouv, Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky, kap Migrace dat, kap Požadované sou innosti Dotaz: Jelikož data evidovaná prost ednictvím stávajícího nástroje nepat í do kategorie osobních ani citlivých dat, prosíme o up esn ní, s ohledem na požadovaný Podrobný návrh migra ní strategie a definování požadovaných sou inností, jestli SSZ p edpokládá, že všechny kroky spojené s migrací/konsolidací dat prob hnou v prost edí SSZ nebo jestli je možné navrhnout i postup vedoucí k pot eb nižší pot ebné sou innosti ze strany SSZ, kdy bude proveden export dat ze stávajícího nástroje, konsolidaci a išt ní dat provede Dodavatel ve svém prost edí a p ipraví je tak až pro finální migraci do cílové aplikace, která pak op t prob hne v prost edí SSZ. Celý postup mimo prost edí SSZ by byl ze strany Zhotovitele zdokumentován a p íslušn odreportován. Ano, ur ité kroky je možné provést v prost edí dodavatele. 10. dotaz: Datový katalog Funk ní specifikace, kap. 3.2 Z d vodu automatizování inností a vytvo ení reálného obrazu stavu položek v systémech SSZ v Datovém katalogu bude vytvo en pravidelný kontrolní mechanismus pro sledování zm n ve strukturách databází, které probíhají v souvisejících systémech SSZ (postupn u t ch systém, u kterých jsou evidovány položky v Datovém katalogu). Dotaz: Prosíme o potvrzení, zda v rámci dodání nového aplika ního vybavení Datový katalog edpokládá SSZ vytvo ení pravidelného kontrolního mechanismu pro sledování zm n ve strukturách databází u systém, které jsou již nyní v Datovém katalogu evidovány (KE, VZT, Info DB) a pro další

4 systémy pak bude ešeno následn po jejich zmapování a zavedení do Datového katalogu v rámci následného rozvoje systému? Požadujeme navržení obecného kontrolního mechanismu, který bude moci SSZ po zmapování dalších systém intern používat. Kontrolní mechanismus na KE, VZT a InfoDB vytvo í dodavatel již v rámci projektu. 11. dotaz: V zadávací dokumentaci v dokumentu 29 ZD.docx je v kapitole uvedeno: Získané body u p íslušného subkritéria budou porovnány s bodovým hodnocením ostatních uchaze, jejichž nabídka bude hodnocena, a to podle vzorce: V p edchozí kapitole je uvedeno, jak bude komise p azovat body jednotlivým nabídkám. Hodnocení je obodováno adou 0, 1, 2, 3, 5. Teoreticky se tedy m že stát, že p i vyhodnocení vzorcem m že dojít k d lení nulou, jestliže žádná nabídka nezíská u n kterého subkritéria žádný bod. Opravdu zadavatel chce použít íselnou adu hodnocení 0, 1, 2, 3, 5 a zmín ný vzorec (bez n jaké podmínky zabra ující d lení nulou)? Zadavatel up es uje, že v p ípad, kdy všechny nabídky v rámci konkrétního subkritéria získají 0 bod, pak bude všem nabídkám v p íslušném subkritériu p id leno shodn 0 bod. 12. dotaz: V dokumentu Ramcova_smlouva_Datovy_katalog.docx je v odstavci 10.6 napsáno: Sou ástí pln ní Zhotovitele dle Díl ích smluv/díl ích objednávek je p edání školící uživatelské, instala ní, administrátorské a vývojové dokumentace (v etn p edání zdrojových kód ) k výsledk m edm tu pln ní Objednateli. Nemá být správn " školící, uživatelské, "? Je poptávaná školící uživatelská dokumentace (jedna zahrnující oba ú ely), nebo mají být výrazy školící a uživatelská odd leny árkou a dokumentace pro školení m že být odlišná od uživatelské p íru ky? Ano, jedná se skute o školící a uživatelkou p íru ku. Úvod k dotaz m. 13 až. 16 V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.1 na stran 7 uvedeno: Atribut TypVazbyNaEtalon vyjad uje, zda reálná datová položka subsystém IIS SSZ odpovídá položce subsystému Etalon. Pro vyjád ení jejich shody je definováno p t r zných druh vazeb: Ideální obsah i definice položky se pln shodují. Hybridní obsah položky se neshoduje, více položek se obsahov rovná jedné položce. Systémová systémové položky, kde se obsahy ani definice neshodují. Specifická obsah se shoduje, ale definice položky je výrazn odlišná. Fiktivní obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem.

5 Sou asný datový katalog umož uje uživateli vybrat konkrétní typ vazby na etalon z d vodu možnosti hodnocení významové stránky datové položky. Vazby slouží pro uživatele jako indikace k další analýze, zda není vhodné u init zm ny. Podotýkáme, že z popisu vyplývá že se jedná o sledovanou vlastnost údaje, kterou uživatel na základ svého rozhodnutí podle stanovené metodiky zadává ru výb rem z íselníku. 13. dotaz: Vazba Hybridní obsah položky se neshoduje, více položek se obsahov rovná jedné položce. První ást v ty je jasná, obsah položky se neshoduje s etalonem. Druhá ást v ty není jasná více položek se obsahov rovná jedné položce. Mohl by zadavatel up esnit, jaké položky jsou ozna eny jako hybridní? Jedná se o položky, které po významové stránce obsahují ást z položky, se kterou jsou provázány. Nap íklad se m že jednat o reálnou položku, která obsahuje íslo domu (tedy íslo orienta ní a íslo popisné) v jednom údaji. Opa je možné, že etalonová položka významov obsahuje více položek ze systém. 14. dotaz: Vazba Systémová - systémové položky, kde se obsahy ani definice neshodují. Jde o systémové položky tabulek? Je v po ádku, že se neshodují ani obsah ani definice? Mají být evidovány datovým katalogem? Nejedná se o systémové položky tabulek. Vazba se využívá pro prvky, které využívá pouze n který ze subsystém (uživatel s nimi v t chto subsystémech m že pracovat), a p esto není žádoucí, aby tvo ily novou položku Etalonu. Typickým p íkladem jsou ID záznam, podle kterých se vyhledává. 15. dotaz: Vazba Specifická obsah se shoduje, ale definice položky je výrazn odlišná. Myslí se tím, že business význam položky se shoduje, ale položka se od etalonu liší (typem, délkou atd.)? Ano. Definice se liší v p evážné ásti atribut 16. dotaz: Vazba Fiktivní - obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem. Obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem - rozdílem eho, jakým rozdílem? A pro "tém "? Mohl by zadavatel up esnit, jaké položky jsou ozna eny jako fiktivní? Položky se od sebe liší jedním nebo dv ma vybranými atributy. 17. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.1 na stran 6 uvedeno: P i p echodu ze stavu Produk ní do stavu Ukon ená se m ní verze zp t na stejnou verzi, ze které byla položka p epnuta do stavu Produk ní. Pro se vrací verze položky p i p echodu ze stavu "Produk ní" do "Ukon ená"? Má uchaze i kv li této vlastnosti navrhnout jiný zp sob verzování položek viz Je nutné vyhodnotit a p ípadn navrhnout korekce sou asného verzování datových položek, které se odvíjí od jejich stav.?

6 Ano, p edpokládáme vyhodnocení a p ípadné navržení korekce sou asného verzování datových položek. Sou asné dvouúrov ové verzování takto umož ovalo na první pohled pomocí verze odlišit položky v produkci, které jako jediné kon ily dotaz: že zadavatel potvrdit záv r, vyplývající z popisu v kapitole 3.1 dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc, že položky je možno m nit (editovat) pouze ve stavu Koncept, pokud je pot ebná zm na položky v jiném stavu, je nutné založit nový koncept se stejnými atributy IDPolozky, Subsystem a DruhPolozky, ale s další verzí, v n mž se zm ny provedou a projdou schvalováním? Ano 19. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole napsáno: "Kontrola vypln ní všech povinných atribut a zárove kontrola vypln ní nepovinných atribut, pokud byly uživatelem vybrány k jednotlivým položkám" Jsou atributy povinné, které musí být vypln ny, a atributy nepovinné, které být vypln ny mohou, ale nemusí. Nechápeme, co se myslí kontrolou vypln ní nepovinných atribut, pokud byly uživatelem vybrány k jednotlivým položkám. Myslí se tím, že když uživatel vyplní nepovinný atribut, zkontroluje se jeho typ a další vlastnosti (aby vkládané datum bylo opravdu datum aj.)? Pokud to není takto myšleno, prosíme o up esn ní, co bylo touto v tou mín no. Ano, p íslušné ustanovení zadávací dokumentace je mín no tak, jak tazatel uvedl v p edposlední v svého dotazu. 20. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.8 napsáno: Po et veškerých zm n položek v Datovém katalogu v etn procentuálního vyjád ení a možnosti omezení metriky na subsystém v rozd lení na: Po et nov zavedených položek Po et zm ných položek s vytvo ením nové verze konceptu Po et zrušených položek ze stavu Koncept Položky ze stavu Koncept se mažou, nadále v databázi neexistují (alespo podle funk ní specifikace). esto je po et zrušených položek ze stavu koncept požadován v metrice. Mají se tyto údaje získávat z logu? Ano, informace lze získávat z logu.

7 21. dotaz: V dokumentu Priloha c 1 k RS_Specifikace_predmetu_plneni_technicke_pozadavky.docx je kapitola Popis návrhu ešení. Ve všech ostatních kapitolách, které budou hodnoceny (2.2.2, až a a 3.2.2), je uveden ráme ek s popisem, co Zhotovitel v rámci dané kapitoly popíše i s ur ením, kde tak má u init (doplní Zhotovitel). V kapitola tento ráme ek a toto vymezení CHYBÍ. Kam má zhotovitel zapsat popis návrhu ešení, když byl odpov dích na dotazy uchaze e v souboru _0_29 Odpov di na dotazy 8.pdf v odpov di na dotaz íslo 2 instruován takto: Zhotovitel dopl uje v míst, kde je k tomu vyzván nebo tam, kde je to graficky znázorn no. Formát dopln ní je v plné diskreci zhotovitele. Sporujeme, že v kapitole takové místo není ani graficky znázorn no, ani v ní není výzva na dopln ní. P itom je kapitola jedna z hodnocených kapitol pro posouzení úrovn a kvality nabízeného pln ní dle požadavk zadavatele a bez této kapitoly nebude nabídka úplná. Doplní / opraví zadavatel kapitolu v p íloze. 1, aby bylo možno splnit jeho požadavky tak, jak požaduje? K dotazu uchaze e zadavatel uvádí, že návrh ešení dle kapitoly P ílohy. 1 zadávací dokumentace umístí za text v kapitole P ílohy. 1 zadávací dokumentace (resp. p ílohy. 1 návrhu Rámcové smlouvy). 22. dotaz: Uchaze i z poskytnuté Zadávací dokumentaci není z ejmý rozdíl mezi Obecným datovým typem, Jednoduchou položkou, Složenou položkou a íselníkem. Žádáme tedy o vysv tlení rozdíl ideáln na konkrétním p ípad. Popis je uveden ve viz Funk ní specifikaci. Pro vysv tlení uvádíme i p íklady : Obecný datový typ nenese žádný v cný význam, ale nese pouze základní informace o vlastnostech (typ, délka, kontrolní test, kontrola na íselník, povolené znaky, zp sob zobrazení (nap. dt_textcz) Jednoduchá položka odpovídá datovému prvku daného subsystému, jedná se o konkrétní datový prvek jehož vlastnosti jsou odvozeny od p azeného ODT s možností jejich úpravy nebo dopln ní (nap. íslo popisné trvalé adresy žadatele) Složená položka datový prvek tvo ený nejmén dv ma položkami, nap. Celé jméno (skládá se z titul ed, jméno, p íjmení, titul za ) nebo Adresa (skládá se z n kolika položek v etn ísla domu dále složeného z ísla orienta ního a ísla popisného) íselník slouží ke standardní kontrole údaje proti vý tu hodnot (nap. íselník stát ). Každý záznam hodnoty íselník m že obsahovat více sloupc (nejen kód a význam ale nap. ZkratkaStátuNa2Znaky, ZkratkaStátuNa3Znaky, eský název, anglický název, plný název, zkrácený název apod.) 23. dotaz: V odpov dích na Dotaz. 5 Dodate ných informací. 7 Zadavatel uvedl, že po et uživatel nep esáhne 300. Chápe Uchaze správn, že je t eba licen pokrýt všech 300 uživatel? Pokud ne, žádáme o up esn ní po tu uživatel, kte í mají být licen pokryti. Zp sob licencování navrhne uchaze v nabídce p i zohledn ní p edpokládaného po tu uživatel 24. dotaz: Žádáme Zadavatele o uvedení po uživatel dle jednotlivých rolí, které jsou uvedeny v kapitole 3.4 Funk ní specifikace ( tená, P isp vovatel, Správce, Audit, Administrátor).

8 Po et uživatel v jednotlivých rolích se bude m nit v pr hu provozování systému a v souvislosti s množstvím evidovaných údaj. V sou asné dob nelze odhadnout jejich po ty v jednotlivých rolích. 25. dotaz: Je sou ástí dodávky Datového katalogu, pokrytí integrace všech aktuálních 21 subsystém? Ne, požadujeme navržení obecného kontrolního mechanismu, který bude moci SSZ po zmapování dalších systém intern používat. Kontrolní mechanismus na KE, VZT a InfoDB vytvo í dodavatel již v rámci projektu. 26. dotaz: Chápe Uchaze správn, že Zadavatel p edpokládá, že komunikace/integrace Datového katalogu a subsystém bude provedena na úrovni databáze nebo formou webových služeb nebo bude provedena integrace p es stávající integra ní platformu MS BizTalk? Pokud ano, která z t chto integrací je požadována? Pokud ne, žádáme o up esn ní, jak je požadováno provedení komunikace/integrace? V této fázi Zadavatel nepreferuje žádné z uvedených ešení. Povinností uchaze e je ídit se platnými standardy SSZ. 27 dotaz: Je sou ástí p edm tu pln ní této ve ejné zakázky i dodávka nového systému Etalon? Pokud ne, žádáme o up esn ní, jakým zp sobem je možné provést integraci na existující systém Etalon databázová úrove, webová služba, integrace prost ednictvím BizTalk nebo jiný zp sob. NE, Etalon je pouze ozna ení skupiny vzor pro navrhování údaj datové základny, který bude vytvá en p ímo v aplikaci. 28 dotaz: Uchaze se domnívá vzhledem k odpov di na Dotaz. 1 Dodate ných informací. 7, že verze a typy databází uvedené v poskytnutých standardech neodpovídají aktuálnímu stavu a sou asn tak soudí i vzhledem k tomu, že samotný aktuální Datový katalog je ešen prost ednictvím MS Excel/Access, což vede k úvaze, že existuje další neprázdná množina systém, které nemají datový základ dle poskytnutých standard. Je úvaha Uchaze e správná? Pokud ano, žádáme o up esn ní jednotlivých typ využívaných datových úložiš v etn jejich verzí pro všechny subsystémy, se kterými bude Datový katalog integrován (viz požadavky v kapitole 3.2 Funk ní specifikace). Nyní je aktuální verze Oracle Database 10g Enterprise Edition bit, Oracle 11 Oracle Database 11g Enterprise Edition bit. Do budoucna je po ítáno s Oracle 12c

9 Vzhledem k tomu, že Zadavatel provedl úpravu v p íloze. 1 k rámcové smlouv a to v bod 2.2.8, zasílá upravený dokument uchaze m a posunuje lh ty takto: Lh ta pro podání nabídek: do 12:00 hodin Otevírání obálek s nabídkami: od 12:00 hodin Bc. Ludmila Hnutová odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek SSZ

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/2016-53-27 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP edm tem zakázky je také vývoj a údržba aplika ního programového

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - II A. Z popisu modelového požadavku v

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Datový katalog. Funk ní specifikace

Datový katalog. Funk ní specifikace Datový katalog Funk ní specifikace Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis sou asného stavu... 3 3 Specifikace požadavk... 4 3.1 Datový katalog databázová ást... 4 3.2 Zp sob sledování zm n dat v souvisejících systémech

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27. Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27. Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27 Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS SSZ Bude dodavatel zajiš ovat ubytování a stravování lektor pokud

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/2016-53-27 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP V lánku 5.2.2. Smlouvy je uvedeno: "5.2.2 poskytovat Služby

Více

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek

SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast OCR linek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Obec Rybniště (dále jen zadavatel), vás v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

I Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

I Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky V Praze 14. 6. 2012 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele, který vytvoří

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název ve ejné zakázky: Generální oprava hydraulického výtahu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 1.1. Název veřejné zakázky: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 512860 1.3. Identifikační údaje o zadavateli Název: Obec Dolní Břežany Sídlo:

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz

Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. sarka.smolkova@jlv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Profesionální zaměstnanec JLV Systémové nástroje pro rozvoj zaměstnanců včetně nastavení v praxi. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem Ulice íslo popisné

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem Ulice íslo popisné 2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli t zadavatele 2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné 2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní 2.5.3 ást 2.5.6 PS 2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.6 Kontaktní údaje zadavatele 2.6.1 Titul p

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky,

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Název ve ejné zakázky Dodávky samolepících

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Výzva k podání nabídky. Elektro-revize pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Výzva k podání nabídky. Elektro-revize pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí představenstva č. 2014/SP/2 veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro OLO v letech 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje 1 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ Podpora a další rozvoj ešení interaktivních formulá. ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009

Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZADAVATEL: ZÁSTUPCE: Sev.en EC, a. s. (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) K Elektrárně 227 533 12 Chvaletice IČO: 28786009 PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/20 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice Senátní opat ení novela ZVZ Návrh evropské zadávací sm rnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R Vlastimil Fidler Technická novela ešení praktických problém p i zadávání minimální zásahy ú innost od 1. 1.

Více

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Bardějovská:

Část I. Projektová dokumentace Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Bardějovská: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1.1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace 1. části VZ Regenerace sídliště Špičák parkoviště ul. Bardějovská, Česká Lípa 1. Rozdělení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR VE 4. NP BUDOVY CT V AREÁLU ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, V. V. I., NA ADRESE V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na stavební práce Zateplení a výměna oken multifunkčního centra Sány

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava veřejných WC Masarykovo náměstí, Nová Paka (dále jen zakázka) Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu mimo režim

Více

P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS

P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS P íloha.1 Výzvy k podání nabídky na služby (zpracování ÚPN SÚ Kunštát) P íloha. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. /10/OÚPS Pravidla pro digitalizaci územních plán A. Požadavky : Veškeré požadavky Pravidel

Více

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM)

Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu dodávky Regenerace hřiště U Žáby 0. Etapa Herní prvky do plochy z lité pryže (EPDM) O B S A H: 1.

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Do 5 síc od zahájení stavebních prací.

Do 5 síc od zahájení stavebních prací. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tisk výukových materiálů (skripta, sylaby) Služba Datum vyhlášení

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení staveb Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. - Otevřený Zámek, vč. autorského dozoru. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Dodávka a montáž výměníkové stanice

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více