Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/ SSZ Datový katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog"

Transkript

1 Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/ SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap Požadované sou innosti Zadávací dokumentace je uvedeno: B hem dodávky aplika ního programového vybavení musí Zhotovitel na m sí ní bázi reportovat využití interních zdroj Objednatele (a vypo ítávat již použité a ješt dostupné interní kapacity Objednatele pro dodávku aplika ního programového vybavení). edchozí dotaz: Prosíme o up esn ní p edstavy Zadavatele, zda budou tyto reporty podléhat schválení ze strany zástupc SSZ a jak budou p ípadn ešeny rozpory v po tech spot ebovaných D? Jaký bude další postup v okamžiku, kdy bude po et p edjednaných interních kapacit SSZ vy erpán? Odpov SSZ: Na základ uzavíraných díl ích smluv je pevn definováno množství kapacit D). Po et interních kapacit Zhotovitele je pevn dán Díl í smlouvou. Up es ující dotaz: Odpov SSZ sm uje k definici (evidenci) kapacit Zhotovitele, zde je nám to jasné. Dle výše citovaného požadavku v Zadávací dokumentu to však vnímáme jako evidenci poskytnutých kapacit v rámci sou innosti ze strany SSZ takže náš dotaz se týká ešení p ípadných rozpor v evidenci t chto lov kodn nap. zhotovitel v reportu uvede, že za daný m síc bylo dle jeho názoru poskytnuto 5 D sou innosti ze strany pracovník SSZ, garant projektu ze strany SSZ bude tento po et rozporovat s tím, že dle evidence SSZ byla poskytnuta sou innost ve v tším rozsahu. Jak bude tento rozpor ešen? Jak se bude postupovat v p ípad, že po et p edjednaných D na poskytnutou sou innost ze strany SSZ bude vy erpán? V p ípad, že dojde k rozporu po tu D interních zdroj objednatele z pohledu Zhotovitele a Objednatele, bude tento rozpor ešen prost ednictvím jednání zú astn ných stran. Zhotovitel musí respektovat interní kapacity Objednatele, Objednatelem schválené, vycházející z definovaných požadavk na sou innost Objednatele. 2. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 3.1 Požadavky na aplika ní podporu Zadávací dokumentace je uvedeno: Zhotovitel zodpovídá za aktualizaci automatizovaných test edchozí dotaz : Požaduje SSZ v rámci VZ dodání nástroje, v n mž by si mohla provád t v p ípad pot eby nezávisle tyto automatizované testy? Pokud ano, je ze strany SSZ n jaký nástroj preferován? Odpov SSZ: SSZ požaduje dodání nástroje, ale konkrétní nástroj není preferován. Up es ující dotaz: Je ze strany SSZ požadováno dodání licence tohoto nástroje (tzn. SSZ se stane vlastníkem tohoto nástroje) nebo je p ípustná varianta ešení, kdy Zhotovitel zajistí SSZ p ístup do svého prost edí, v n mž bude zajiš ovat provoz a údržbu nástroje pro automatizované testování a SSZ si bude moci tímto zp sobem spoušt t p íslušné testy vzdálen? Požadavkem Objednatele je dodání nástroje pro automatizované testování tak, aby SSZ byla jeho vlastníkem a mohla jej provozovat bez omezení v prost edí SSZ.

2 3. dotaz: Je požadován export dat z Datového katalogu ve strukturované form definované vyhláškou. 469/2006 Sb.? VYHLÁŠKA.469/2006 Sb. o form a technických náležitostech p edávání údaj do informa ního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgán ve ejné správy p i vedení, zápisu a vyhlašování datových prvk v informa ním systému o datových prvcích (vyhláška o informa ním systému o datových prvcích) ur uje formu podn tu na zápis nebo zm nu datového prvku a údaj o íselnících p i p edávání do informa ního systému o datových prvcích a postupy orgán ve ejné správy p i zápisu datových prvk do informa ního systému o datových prvcích. Neur uje strukturu datových katalog vedených orgány ve ejné správy. Zadavatel proto požaduje možnost exportovat data na základ uživatelem zadaného rozsahu datových prvk a jejich atribut. 4. dotaz: Dle bodu 6.2. Zadávací dokumentace (ZD) má být sou ástí závazného azení dokument nabídky i Krycí list nabídky. Vzor Krycího listu však není sou ástí ZD. Má uchaze použít n jaký vlastní vzor Krycího listu nebo bude vydán dodatek ZD se závazným vzorem Krycího listu? Závazný vzor krycího listu zadavatelem nestanoví. Uchaze tedy zpracuje krycí list sám s tím, že krycí list musí obsahovat minimáln údaje uvedené v l zadávací dokumentace. 5. dotaz: V rámci P ílohy. 1 k Rámcové smlouv, kap Vývoj, implementace a testování požaduje Zadavatel v rámci testovací fáze zajistit mimo jiné Technické testy (penetra ní/výkonnostní). Dotaz: Prosíme o up esn ní p edstavy Zadavatele o zp sobu provedení pr kazných penetra ních test u aplikace, která je provozována pouze uvnit IIS SSZ. Hlavním cílem penetra ních test je vyhodnocení front-endové aplikace z pohledu spolehlivosti, zajišt ní integrity, jednozna né autentizace a autorizace prost ednictvím systému AAA Portál a rnosti dat. Penetra ní testy aplikace p edstavují nástroj na ov ení míry odolnosti v i napadení ze strany uživatel (z lokální sít SSZ). Penetra ní testy budou vycházet z relevantních ástí uznávaných metodik (nap. OWASP, OSSTMM apod.) a z relevantních ástí uznávaných norem nap. Common Criteria ( SN ISO/IEC až 3). Výstupem z penetra ních test bude protokol s vyhodnocením míry rizika u zjišt ných zranitelností, nejlépe za použití koeficientu DREAD (DAMAGE + REPRODUCABILITY + EXPLOITABILITY + AFFECTED USERS + DISCOVERABILITY), kdy koeficient je vy íslen jako pr r z p ti kritérií hodnocených na stupnici od 0 do 10, vyšší hodnocení znamená vyšší riziko. 6. dotaz: Disponuje zadavatel pro pot eby školení vhodnou školící místností, kterou bude možno pro školení uživatel využít? Pokud ano jaká je kapacita využitelné školící místnosti?

3 SSZ disponuje školícími místnostmi, kapacita je až 120 míst. 7. dotaz: Je možné pro vývoj aplikace použít na aplika ních serverech verzi.net Framewoku 4.5.2? Pro vývoj je nutno dodržet platné standardy SSZ. 8. dotaz: Datový katalog P íloha.1 k Rámcové smlouv, Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky, kap Školení Zhotovitel musí v rámci školení pro nov zavád nou aplikaci zabezpe it vyškolení všech pracovník, kte í budou pracovat s nov dodávanou aplikací. Dotaz: Na základ p edchozího dodate ného dotazu Objednatel up esnil, že p edpokládá 300 uživatel, kte í budou pracovat s nov dodávanou aplikací. Prosíme o up esn ní, jakou formu školení Zadavatel o ekává (prezen ní, u pracovních stanic), zda p edpokládá školení v prostorách SSZ (pokud ano, prosíme o sd lení kapacitních možností daných prostor pro odhad po tu pot ebných školení), pokud SSZ o ekává zajišt ní prostor ze strany Zhotovitele, prosíme o up esn ní, zda je požadováno i zajišt ní ob erstvení pro ú astníky školení. Navržení formy školení je v režii Zhotovitele. Je možné využít i prostory SSZ, které mají kapacity až 120 míst. 9. dotaz: Datový katalog P íloha.1 k Rámcové smlouv, Specifikace p edm tu pln ní a technické požadavky, kap Migrace dat, kap Požadované sou innosti Dotaz: Jelikož data evidovaná prost ednictvím stávajícího nástroje nepat í do kategorie osobních ani citlivých dat, prosíme o up esn ní, s ohledem na požadovaný Podrobný návrh migra ní strategie a definování požadovaných sou inností, jestli SSZ p edpokládá, že všechny kroky spojené s migrací/konsolidací dat prob hnou v prost edí SSZ nebo jestli je možné navrhnout i postup vedoucí k pot eb nižší pot ebné sou innosti ze strany SSZ, kdy bude proveden export dat ze stávajícího nástroje, konsolidaci a išt ní dat provede Dodavatel ve svém prost edí a p ipraví je tak až pro finální migraci do cílové aplikace, která pak op t prob hne v prost edí SSZ. Celý postup mimo prost edí SSZ by byl ze strany Zhotovitele zdokumentován a p íslušn odreportován. Ano, ur ité kroky je možné provést v prost edí dodavatele. 10. dotaz: Datový katalog Funk ní specifikace, kap. 3.2 Z d vodu automatizování inností a vytvo ení reálného obrazu stavu položek v systémech SSZ v Datovém katalogu bude vytvo en pravidelný kontrolní mechanismus pro sledování zm n ve strukturách databází, které probíhají v souvisejících systémech SSZ (postupn u t ch systém, u kterých jsou evidovány položky v Datovém katalogu). Dotaz: Prosíme o potvrzení, zda v rámci dodání nového aplika ního vybavení Datový katalog edpokládá SSZ vytvo ení pravidelného kontrolního mechanismu pro sledování zm n ve strukturách databází u systém, které jsou již nyní v Datovém katalogu evidovány (KE, VZT, Info DB) a pro další

4 systémy pak bude ešeno následn po jejich zmapování a zavedení do Datového katalogu v rámci následného rozvoje systému? Požadujeme navržení obecného kontrolního mechanismu, který bude moci SSZ po zmapování dalších systém intern používat. Kontrolní mechanismus na KE, VZT a InfoDB vytvo í dodavatel již v rámci projektu. 11. dotaz: V zadávací dokumentaci v dokumentu 29 ZD.docx je v kapitole uvedeno: Získané body u p íslušného subkritéria budou porovnány s bodovým hodnocením ostatních uchaze, jejichž nabídka bude hodnocena, a to podle vzorce: V p edchozí kapitole je uvedeno, jak bude komise p azovat body jednotlivým nabídkám. Hodnocení je obodováno adou 0, 1, 2, 3, 5. Teoreticky se tedy m že stát, že p i vyhodnocení vzorcem m že dojít k d lení nulou, jestliže žádná nabídka nezíská u n kterého subkritéria žádný bod. Opravdu zadavatel chce použít íselnou adu hodnocení 0, 1, 2, 3, 5 a zmín ný vzorec (bez n jaké podmínky zabra ující d lení nulou)? Zadavatel up es uje, že v p ípad, kdy všechny nabídky v rámci konkrétního subkritéria získají 0 bod, pak bude všem nabídkám v p íslušném subkritériu p id leno shodn 0 bod. 12. dotaz: V dokumentu Ramcova_smlouva_Datovy_katalog.docx je v odstavci 10.6 napsáno: Sou ástí pln ní Zhotovitele dle Díl ích smluv/díl ích objednávek je p edání školící uživatelské, instala ní, administrátorské a vývojové dokumentace (v etn p edání zdrojových kód ) k výsledk m edm tu pln ní Objednateli. Nemá být správn " školící, uživatelské, "? Je poptávaná školící uživatelská dokumentace (jedna zahrnující oba ú ely), nebo mají být výrazy školící a uživatelská odd leny árkou a dokumentace pro školení m že být odlišná od uživatelské p íru ky? Ano, jedná se skute o školící a uživatelkou p íru ku. Úvod k dotaz m. 13 až. 16 V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.1 na stran 7 uvedeno: Atribut TypVazbyNaEtalon vyjad uje, zda reálná datová položka subsystém IIS SSZ odpovídá položce subsystému Etalon. Pro vyjád ení jejich shody je definováno p t r zných druh vazeb: Ideální obsah i definice položky se pln shodují. Hybridní obsah položky se neshoduje, více položek se obsahov rovná jedné položce. Systémová systémové položky, kde se obsahy ani definice neshodují. Specifická obsah se shoduje, ale definice položky je výrazn odlišná. Fiktivní obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem.

5 Sou asný datový katalog umož uje uživateli vybrat konkrétní typ vazby na etalon z d vodu možnosti hodnocení významové stránky datové položky. Vazby slouží pro uživatele jako indikace k další analýze, zda není vhodné u init zm ny. Podotýkáme, že z popisu vyplývá že se jedná o sledovanou vlastnost údaje, kterou uživatel na základ svého rozhodnutí podle stanovené metodiky zadává ru výb rem z íselníku. 13. dotaz: Vazba Hybridní obsah položky se neshoduje, více položek se obsahov rovná jedné položce. První ást v ty je jasná, obsah položky se neshoduje s etalonem. Druhá ást v ty není jasná více položek se obsahov rovná jedné položce. Mohl by zadavatel up esnit, jaké položky jsou ozna eny jako hybridní? Jedná se o položky, které po významové stránce obsahují ást z položky, se kterou jsou provázány. Nap íklad se m že jednat o reálnou položku, která obsahuje íslo domu (tedy íslo orienta ní a íslo popisné) v jednom údaji. Opa je možné, že etalonová položka významov obsahuje více položek ze systém. 14. dotaz: Vazba Systémová - systémové položky, kde se obsahy ani definice neshodují. Jde o systémové položky tabulek? Je v po ádku, že se neshodují ani obsah ani definice? Mají být evidovány datovým katalogem? Nejedná se o systémové položky tabulek. Vazba se využívá pro prvky, které využívá pouze n který ze subsystém (uživatel s nimi v t chto subsystémech m že pracovat), a p esto není žádoucí, aby tvo ily novou položku Etalonu. Typickým p íkladem jsou ID záznam, podle kterých se vyhledává. 15. dotaz: Vazba Specifická obsah se shoduje, ale definice položky je výrazn odlišná. Myslí se tím, že business význam položky se shoduje, ale položka se od etalonu liší (typem, délkou atd.)? Ano. Definice se liší v p evážné ásti atribut 16. dotaz: Vazba Fiktivní - obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem. Obsah nebo definice položky se tém shodují s rozdílem - rozdílem eho, jakým rozdílem? A pro "tém "? Mohl by zadavatel up esnit, jaké položky jsou ozna eny jako fiktivní? Položky se od sebe liší jedním nebo dv ma vybranými atributy. 17. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.1 na stran 6 uvedeno: P i p echodu ze stavu Produk ní do stavu Ukon ená se m ní verze zp t na stejnou verzi, ze které byla položka p epnuta do stavu Produk ní. Pro se vrací verze položky p i p echodu ze stavu "Produk ní" do "Ukon ená"? Má uchaze i kv li této vlastnosti navrhnout jiný zp sob verzování položek viz Je nutné vyhodnotit a p ípadn navrhnout korekce sou asného verzování datových položek, které se odvíjí od jejich stav.?

6 Ano, p edpokládáme vyhodnocení a p ípadné navržení korekce sou asného verzování datových položek. Sou asné dvouúrov ové verzování takto umož ovalo na první pohled pomocí verze odlišit položky v produkci, které jako jediné kon ily dotaz: že zadavatel potvrdit záv r, vyplývající z popisu v kapitole 3.1 dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc, že položky je možno m nit (editovat) pouze ve stavu Koncept, pokud je pot ebná zm na položky v jiném stavu, je nutné založit nový koncept se stejnými atributy IDPolozky, Subsystem a DruhPolozky, ale s další verzí, v n mž se zm ny provedou a projdou schvalováním? Ano 19. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole napsáno: "Kontrola vypln ní všech povinných atribut a zárove kontrola vypln ní nepovinných atribut, pokud byly uživatelem vybrány k jednotlivým položkám" Jsou atributy povinné, které musí být vypln ny, a atributy nepovinné, které být vypln ny mohou, ale nemusí. Nechápeme, co se myslí kontrolou vypln ní nepovinných atribut, pokud byly uživatelem vybrány k jednotlivým položkám. Myslí se tím, že když uživatel vyplní nepovinný atribut, zkontroluje se jeho typ a další vlastnosti (aby vkládané datum bylo opravdu datum aj.)? Pokud to není takto myšleno, prosíme o up esn ní, co bylo touto v tou mín no. Ano, p íslušné ustanovení zadávací dokumentace je mín no tak, jak tazatel uvedl v p edposlední v svého dotazu. 20. dotaz: V dokumentu Datovy_katalog_funkcni_specifikace.doc je v kapitole 3.8 napsáno: Po et veškerých zm n položek v Datovém katalogu v etn procentuálního vyjád ení a možnosti omezení metriky na subsystém v rozd lení na: Po et nov zavedených položek Po et zm ných položek s vytvo ením nové verze konceptu Po et zrušených položek ze stavu Koncept Položky ze stavu Koncept se mažou, nadále v databázi neexistují (alespo podle funk ní specifikace). esto je po et zrušených položek ze stavu koncept požadován v metrice. Mají se tyto údaje získávat z logu? Ano, informace lze získávat z logu.

7 21. dotaz: V dokumentu Priloha c 1 k RS_Specifikace_predmetu_plneni_technicke_pozadavky.docx je kapitola Popis návrhu ešení. Ve všech ostatních kapitolách, které budou hodnoceny (2.2.2, až a a 3.2.2), je uveden ráme ek s popisem, co Zhotovitel v rámci dané kapitoly popíše i s ur ením, kde tak má u init (doplní Zhotovitel). V kapitola tento ráme ek a toto vymezení CHYBÍ. Kam má zhotovitel zapsat popis návrhu ešení, když byl odpov dích na dotazy uchaze e v souboru _0_29 Odpov di na dotazy 8.pdf v odpov di na dotaz íslo 2 instruován takto: Zhotovitel dopl uje v míst, kde je k tomu vyzván nebo tam, kde je to graficky znázorn no. Formát dopln ní je v plné diskreci zhotovitele. Sporujeme, že v kapitole takové místo není ani graficky znázorn no, ani v ní není výzva na dopln ní. P itom je kapitola jedna z hodnocených kapitol pro posouzení úrovn a kvality nabízeného pln ní dle požadavk zadavatele a bez této kapitoly nebude nabídka úplná. Doplní / opraví zadavatel kapitolu v p íloze. 1, aby bylo možno splnit jeho požadavky tak, jak požaduje? K dotazu uchaze e zadavatel uvádí, že návrh ešení dle kapitoly P ílohy. 1 zadávací dokumentace umístí za text v kapitole P ílohy. 1 zadávací dokumentace (resp. p ílohy. 1 návrhu Rámcové smlouvy). 22. dotaz: Uchaze i z poskytnuté Zadávací dokumentaci není z ejmý rozdíl mezi Obecným datovým typem, Jednoduchou položkou, Složenou položkou a íselníkem. Žádáme tedy o vysv tlení rozdíl ideáln na konkrétním p ípad. Popis je uveden ve viz Funk ní specifikaci. Pro vysv tlení uvádíme i p íklady : Obecný datový typ nenese žádný v cný význam, ale nese pouze základní informace o vlastnostech (typ, délka, kontrolní test, kontrola na íselník, povolené znaky, zp sob zobrazení (nap. dt_textcz) Jednoduchá položka odpovídá datovému prvku daného subsystému, jedná se o konkrétní datový prvek jehož vlastnosti jsou odvozeny od p azeného ODT s možností jejich úpravy nebo dopln ní (nap. íslo popisné trvalé adresy žadatele) Složená položka datový prvek tvo ený nejmén dv ma položkami, nap. Celé jméno (skládá se z titul ed, jméno, p íjmení, titul za ) nebo Adresa (skládá se z n kolika položek v etn ísla domu dále složeného z ísla orienta ního a ísla popisného) íselník slouží ke standardní kontrole údaje proti vý tu hodnot (nap. íselník stát ). Každý záznam hodnoty íselník m že obsahovat více sloupc (nejen kód a význam ale nap. ZkratkaStátuNa2Znaky, ZkratkaStátuNa3Znaky, eský název, anglický název, plný název, zkrácený název apod.) 23. dotaz: V odpov dích na Dotaz. 5 Dodate ných informací. 7 Zadavatel uvedl, že po et uživatel nep esáhne 300. Chápe Uchaze správn, že je t eba licen pokrýt všech 300 uživatel? Pokud ne, žádáme o up esn ní po tu uživatel, kte í mají být licen pokryti. Zp sob licencování navrhne uchaze v nabídce p i zohledn ní p edpokládaného po tu uživatel 24. dotaz: Žádáme Zadavatele o uvedení po uživatel dle jednotlivých rolí, které jsou uvedeny v kapitole 3.4 Funk ní specifikace ( tená, P isp vovatel, Správce, Audit, Administrátor).

8 Po et uživatel v jednotlivých rolích se bude m nit v pr hu provozování systému a v souvislosti s množstvím evidovaných údaj. V sou asné dob nelze odhadnout jejich po ty v jednotlivých rolích. 25. dotaz: Je sou ástí dodávky Datového katalogu, pokrytí integrace všech aktuálních 21 subsystém? Ne, požadujeme navržení obecného kontrolního mechanismu, který bude moci SSZ po zmapování dalších systém intern používat. Kontrolní mechanismus na KE, VZT a InfoDB vytvo í dodavatel již v rámci projektu. 26. dotaz: Chápe Uchaze správn, že Zadavatel p edpokládá, že komunikace/integrace Datového katalogu a subsystém bude provedena na úrovni databáze nebo formou webových služeb nebo bude provedena integrace p es stávající integra ní platformu MS BizTalk? Pokud ano, která z t chto integrací je požadována? Pokud ne, žádáme o up esn ní, jak je požadováno provedení komunikace/integrace? V této fázi Zadavatel nepreferuje žádné z uvedených ešení. Povinností uchaze e je ídit se platnými standardy SSZ. 27 dotaz: Je sou ástí p edm tu pln ní této ve ejné zakázky i dodávka nového systému Etalon? Pokud ne, žádáme o up esn ní, jakým zp sobem je možné provést integraci na existující systém Etalon databázová úrove, webová služba, integrace prost ednictvím BizTalk nebo jiný zp sob. NE, Etalon je pouze ozna ení skupiny vzor pro navrhování údaj datové základny, který bude vytvá en p ímo v aplikaci. 28 dotaz: Uchaze se domnívá vzhledem k odpov di na Dotaz. 1 Dodate ných informací. 7, že verze a typy databází uvedené v poskytnutých standardech neodpovídají aktuálnímu stavu a sou asn tak soudí i vzhledem k tomu, že samotný aktuální Datový katalog je ešen prost ednictvím MS Excel/Access, což vede k úvaze, že existuje další neprázdná množina systém, které nemají datový základ dle poskytnutých standard. Je úvaha Uchaze e správná? Pokud ano, žádáme o up esn ní jednotlivých typ využívaných datových úložiš v etn jejich verzí pro všechny subsystémy, se kterými bude Datový katalog integrován (viz požadavky v kapitole 3.2 Funk ní specifikace). Nyní je aktuální verze Oracle Database 10g Enterprise Edition bit, Oracle 11 Oracle Database 11g Enterprise Edition bit. Do budoucna je po ítáno s Oracle 12c

9 Vzhledem k tomu, že Zadavatel provedl úpravu v p íloze. 1 k rámcové smlouv a to v bod 2.2.8, zasílá upravený dokument uchaze m a posunuje lh ty takto: Lh ta pro podání nabídek: do 12:00 hodin Otevírání obálek s nabídkami: od 12:00 hodin Bc. Ludmila Hnutová odd lení centrálního zadávání ve ejných zakázek SSZ

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Bosna a Hercegovina. Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice. Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Bosna a Hercegovina Organiza ní zajišt ní odborných stáží bosenských léka v eské republice Zadávací dokumentace pro ve ejnou zakázku malého rozsahu íjen 2012 .j.: 280728/2012- RA Identifika níúdajezadavateleapov

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více