Koncepce informační bezpečnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce informační bezpečnosti"

Transkript

1 Koncepce informační bezpečnosti Bezpečnost informačních systémů Luděk Mandok CISA, CRISC

2 Program Znáte povinnosti spojené s plněním zákonných požadavků? Víte, jak vyhovět zákonným požadavkům na ochranu informací? Víte, jak splnit zákonné požadavky na dlouhodobé řízení ISVS? Víte, jak dosáhnout atestace/certifikace? Znáte normy ISO řady 2700x? Víte, jakou dokumentaci vyžaduje ČSN ISO/IEC 27001? 2

3 Úvodem něco o informační bezpečnosti Tři základní požadavky na zajištění: důvěrnosti dostupnosti integrity rozšířeny o: autentizaci odpovědnost 3

4 Čtyři základní oblasti bezpečnosti Netechnická bezpečnost: Administrativní/organizační bezpečnost systém a hierarchie řízení, bezpečnostní struktura organizace, dokumentace... Personální bezpečnost nástup, průběh a ukončení PP, školení a vzdělávání, dohody o mlčenlivosti, odpovědnosti... Fyzická/objektová bezpečnost ochrana perimetru, fyzického vstupu... Technická/technologická bezpečnost počítačová a komunikační bezpečnost HW, SW, programové vybavení, aplikace, databáze, OS, komunikace, počítačová síť... 4

5 Zákony 5

6 Jaké jsou povinnosti ze zákona? Ochrana dat včetně osobních údajů Ochrana utajovaných informací Svobodný přístup k povinně zveřejňovaným informacím Funkčnost e-podatelny, resp. Spisové služby a komunikace prostřednictvím datových schránek Ochrana a dodržování autorských práv Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS) Propojení agendových informačních systémů (se základními registry) 6

7 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Oznamovací povinnost Povinnost ochrany OÚ a citlivých OÚ správcem /zpracovatelem Informování a poučení subjektů při shromažďování OÚ 7

8 Řešení pro ochranu osobních údajů: Implementace opatření k ochraně důvěrných (nejen osobních údajů) Audit výskytu osobních údajů/plnění povinností Analýza rizik Opatření pro zabezpečení dat: šifrování, elektronický podpis, bezpečný tisk, zálohování, bezpečná skartace Zpracování předpisové základny (politika, směrnice, havarijní plán) 8

9 Ochrana utajovaných informací Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Povinnosti ochrany utajovaných dat dle klasifikace NBÚ: Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné 9

10 Seznamy certifikovaných technických prostředků: Elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů Mechanické zábranné prostředky Speciální televizní systémy Zařízení elektrické požární signalizace Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a tísňové systémy Zařízení fyzického ničení nosičů informací Zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace Zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů 10

11 Řešení pro přípravu na prověrku systému: Analýza rizik IS Implementace opatření k ochraně utajovaných informací ze zákona bezpečnost informačních systémů bezpečnost komunikačních systémů objektová bezpečnost personální bezpečnost administrativní bezpečnost kryptografická ochrana Zpracování požadované dokumentace, vč. testů 11

12 Svobodný přístup k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Povinně zveřejňované informace dle 5 zákona a dále: právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zvláštního zákona každému přístupné, zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup 12

13 5 zákona: důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy činnosti organizační strukturu, místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob postup při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání, včetně příslušných lhůt přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí sazebník úhrad za poskytování informací výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací ( 18) výhradní licence poskytnuté podle 14a odst. 4 usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle 16a odst. 7 adresu elektronické podatelny 13

14 Řešení pro zveřejňování údajů: Audit povinně zveřejňovaných údajů (OVS) Návrh a implementace DMS a publikačních nástrojů (www portály, správa dokumentů) Návrh a implementace prostředků pro ochranu zveřejňovaných údajů před neoprávněným pozměněním, zničením, znepřístupněním... Penetrační testy 14

15 Elektronický podpis Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Vyhláška 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách Povinnosti: ověření platnosti a náležitostí uznávaného elektronického podpisu kontrola výskytu škodlivého kódu v datové zprávě 15

16 Řešení pro elektronický podpis: Analýza rizik elektronické komunikace Návrh a implementace PKI Návrh a implementace antivirové/antispamové ochrany Zpracování dokumentace (CP, CPS, příručky pro uživatele) 16

17 Spisová služba, archivnictví Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě Povinně spisová služba v elektronické podobě (dle Národního standardu) do

18 Řešení pro spisovou službu: Realizace bezpečnostního auditu Návrh a implementace opatření: spisová služba v souladu s NS CA PKI (certifikáty k elektronickému podpisu, příp. autentizaci uživatelů) zpracování dokumentace 18

19 egovernment Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů požadavky a povinnosti při provádění elektronických úkonů OVM a při práci s DS a ISDS Povinnosti: využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost ISDS uvědomit neprodleně MV o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití 19

20 Řešení pro egovernment: Bezpečnostní audit IS + ochrany dat Zpracování dokumentace (vč. havarijních plánů) Konektor do datové schránky 20

21 Autorská práva Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským Usnesení vlády č. 58 z o kontrole a evidenci počítačových programů Usnesení vlády č. 624 z o pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Povinnost: používat pouze legální SW v souladu s licenčním ujednáním Odpovědnost: za nelegální SW nainstalovaný na počítačích firmy nese fyzická osoba statutární orgán organizace 21

22 Řešení pro dodržování autorských práv: Kontrola legálnosti používaného SW: Realizace SW auditu Implementace nástrojů pro SW/HW audit Opatření na ochranu výkonu autorských práv v pracovních smlouvách a dokumentaci 22

23 Informační systémy veřejné správy (ISVS) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (novelizován Zákonem č. 81/2006 Sb.): např.: AIS, systém datových schránek, e-podatelna, spisová služba atd. Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce (IK) a provozní dokumentace, a na řízení bezpečnosti a kvality ISVS Povinnosti OVS správce ISVS: zajistit atestaci dlouhodobého řízení ISVS do mít zpracovánu informační koncepci a provozní dokumentaci do

24 Řešení pro dlouhodobé řízení ISVS: 24

25 Základní registry Zákon č. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech: registr obyvatel (MV) registr osob (ČSÚ) registr územní identifikace, adres a nemovitostí (ČÚZK) registr práv a povinností (MV) + ORG (ÚOOÚ) Povinnosti: konkrétní lhůty týkající se poskytování potřebných údajů oznamování výkonu své působnosti v agendě uvedení AIS do souladu s požadavky zákona 25

26 Normy 26

27 Jak na certifikace/atestace? Atest dlouhodobého řízení ISVS povinně předkládaná dokumentace k atestaci informační koncepce provozní dokumentace Certifikace dle normy (ISO) certifikační orgán na základě splnění požadavků normy ISMS (informační bezpečnost) = řada norem ISO 2700x 27

28 Normy ISO k informační bezpečnosti 28

29 Normy řady 2700x ISO ISMS Požadavky (2006) požadavky, podle kterých jsou systémy certifikovány: systém řízení (managementu) bezpečnosti informací odpovědnost vedení interní audity ISMS zlepšování ISMS přílohy cíle opatření a jednotlivá bezp. opatření, vztah mezi ISO 9001, a 27002) 29

30 Normy řady 2700x ISO ISMS Soubor postupů (2006) soubor postupů pro řízení informační bezpečnosti: hodnocení a zvládání rizik bezpečnostní politika organizace bezpečnosti informací řízení aktiv bezpečnost lidských zdrojů fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí řízení komunikací a řízení provozu řízení přístupu akvizice, vývoj a údržba informačních systémů zvládání bezpečnostních incidentů řízení kontinuity činností organizace soulad s požadavky 30

31 Co s tím vším? 31

32 ISMS Systém řízení informační bezpečnosti Příprava na certifikaci: I. Procesní shoda II. III. IV. audit zaměřený na prověření shody interních procesů s požadavky ISMS Technická shoda technicky zaměřený audit s bezpečnostními požadavky, realizace penetračních testů (externí - zvenčí, interní), Řízení rizik IS metodika analýzy rizik, identifikace aktiv, katalog hrozeb, identifikace a ohodnocení rizik, akceptace zbytkového rizika Plán bezpečnosti zpracování harmonogramu realizace přijatých bezpečnostních opatření - implementace bezpečnosti do praxe) 32

33 ... ISMS pokračování... V. Bezpečnostní dokumentace VI. bezpečnostní politika ICT bezpečnostní směrnice (bezp. manažer, správce IS) směrnice příručky, postupy a manuály (pro správu IT a uživatele) havarijní plán, plán obnovy a plán zajištění kontinuity Příprava na ISMS prohlášení o aplikovatelnosti plány přezkoumání shody záznamy o přezkoumání (vč. zprávy z analýzy rizik, penetračních testů atd.) VII. Bezpečnostní školení zajištění úvodního bezpečnostního školení a průběžného vzdělávání zaměstnanců v informační bezpečnosti 33

34 34 I. Procesní shoda Splnění zákonných požadavků? vypracujeme pro vás detailní přehled zákonných povinností zpracujeme informační koncepci a provozní dokumentaci k ISVS dle požadavků zákona, resp. vyhlášky (vč. bezpečnostní politiky, směrnic a příruček) poskytneme vám metodické vedení, podporu a zkušenosti při řízení rizik, tvorbě plánů a metrik pro měření bezpečnosti, havarijních plánů (vč. kontinuity a obnovy) Splnění požadavků na ICT a ochranu dat? zpracujeme dlouhodobou informační strategii, včetně aktualizace/tvorby veškeré potřebné dokumentace vytvoříme bezpečnostní plán, navrhneme řešení a zajistíme implementaci opatření ve všech oblastech informační bezpečnosti zajistíme školení a vzdělávání v ochraně ICT a dat

35 II. Technická shoda Technická (počítačová a komunikační) oblast bezpečnosti: řízení komunikací a řízení provozu řízení přístupu HW, SW, OS, technika a technologie: Důvěrnost: šifrování přístupová práva Integrita: šifrování, elektronický podpis přístupová práva Dostupnost: High Availability/Load Balancing Business Continuity Management (BCM), Disaster Recovery Planning (DRP) Zálohování 35

36 II. Technická shoda (...pokračování) optimalizace bezpečnostní infrastruktury návrh a doporučení vhodných a účinných opatření ochrana informací v elektronické podobě vhodný způsob šifrování citlivých informací bezpečný tisk citlivých informací antispamová ochrana elektronické pošty ochrana poštovních zpráv ( ů s citlivým obsahem) možnost využití PKI (Public Key Infrastructure) ochrana sítě před nežádoucím přístupem zvenčí i zevnitř (IDS, IPS) ochrana před škodlivými kódy a programy kontrola fyzického přístupu k systémům a zařízením bezpečnost mobilních zařízení (vč. nosičů dat) bezpečná likvidace dat v elektronické podobě 36

37 III. Řízení rizik IS Analýza rizik, audit shody s požadavky analýza rizik IS za použití vhodné metodiky identifikace hrozeb, zranitelností a rizik odhad pravděpodobnosti a dopadů na systém a data stanovení míry jednotlivých rizik otestování možnosti průniku do počítačové sítě zvenčí nebo zevnitř skenování systémů návrhy a doporučení opatření eliminujících bezpečnostní rizika Realizace certifikovanými odborníky (CISA, etický hacker ) 37

38 IV. Plán bezpečnosti Návrh komplexního projektu řízení bezpečnosti informací nebo vybraných částí Vytvoření harmonogramu implementace jednotlivých opatření plán bezpečnosti 38

39 V. Bezpečnostní dokumentace Strategie/koncepce řízení bezpečnosti informací a IS Metodika, plány a metriky pro měření bezpečnosti Bezpečnostní politika Bezpečnostní směrnice Příručky a postupy Havarijní plán, plán zajištění kontinuity a plán obnovy 39

40 VI. Příprava na ISMS Schválení plánu bezpečnosti vč. přidělení kapacit, lhůt, odpovědností, financí... Implementace opatření Vybudování systému řízení bezpečnosti informací (prohlášení vedení, ustavení ISMS, rolí a odpovědností) Příprava na předcertifikační audit ISMS dle normy ISO (metodika, realizace) Prohlášení o aplikovatelnosti Plány ověřování shody (přezkoumání) 40

41 VII. Bezpečnostní školení Rozsah požadovaného školení: jednorázové školení opakované kurzy průběžné vzdělávání Specifikace dle požadavků: trénink pro management školení pro uživatele speciální kurzy pro správce 41

42 Resumé: 100% bezpečnost neexistuje, lze ji však mít pod kontrolou. 42

43 Luděk Mandok CISA, CRISC IT Security konzultant Děkuji Vám za pozornost.

44 Zapomenutý server 44

45 Historie malware 1949 Cellular automata 1959 Core Wars války o jádro 1960 Králičí (Rabbit) programy 1971 První červ - Creeper 1978 červ Wampire 1982 virus pro Apple s efekty Elk Cloner 1985 Trojský kůň - EGABTR 1986 Brain první virus pro PC 1987 červ Christmas tree (Vánoční stromeček) 1988 Morrisův červ (někdy označován za první internetový červ) 45

46 Historie malware AIDS - trojský kůň vyděrač 1991 Tequila první polymorfní virus 1992 Michelangelo panika 1994 Good Times první em šířený hoax 1995 Concept první makro virus 1999 virusy v ech Mellisa, Bubbleboy 1999/2000 Y2K panika 2000 DoS útoky a I love You 2001 virusy a červi se šíří prostřednictvím webových stránek a síťových sdílených adresářů Nimda a Sircam 46

47 Historie malware první zombie (červ Sobig) a rybaření/phishing (červ Mimail) 2004 IRC boty 2005 nastupují rootkity 2006 vyděračský software se začíná šířit a dostává jméno Ransomware Zippo a Archiveus 2008 falešný antivirový program - AntiVirus Conficker jako mediální hvězda, nová vlna polymorfů 2010 červ Stuxnet 47

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Provozní řád sítě PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Obsah Obsah... 2 Část I Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Účel a základní pojmy... 3 Článek

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více