Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba"

Transkript

1 KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba

2 Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2

3 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány našim službám zaměřeným na audit ICT. Při návrhu portfolia služeb jsme akceptovali následující trendy: Informační a komunikační technologie (ICT Information and Communication Technologies) budou i nadále významně ovlivňovat efektivitu a bezpečnost oblastí kybernetického prostoru, ve kterých v současné době jsou a zanedlouho budou implementovány. Organizace veřejné správy, soukromé společnosti ale i domácnosti s vynaložením značných zdrojů pořizují a používají ICT za účelem dosažení svých cílů, aniž by věnovaly patřičnou pozornost nezbytné efektivitě a bezpečnosti využívání ICT. Úspěšné subjekty veřejného a soukromého sektoru realizují integrovaný systém řízení ICT a jeho významné součásti: systém managementu interního a externího auditu ICT (IEAM - Internal and External Audit Management), systém managementu bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System), systém managementu IT služeb (ITSM - Information Technology Service Management), systém správy a řízení IT podniku (GEIT - Governance of Enterprise Information Technology). Přínosy realizace IEAM, ISMS, ITSM a GEIT, vedle zvýšení efektivity a bezpečnosti, jsou mezinárodní standardizace (zavedení shodných, měřitelných a hodnotitelných procesů a jejich dokumentace) a certifikace (získání konkurenční výhody při výběrových řízeních). Audit se stává významným nástrojem využívaným v IEAM, ISMS, ITSM a GEIT k dosažení jejich přínosů. Na základě výše uvedených trendů v oblasti ICT poskytujeme k úspěšné realizaci IEAM, ISMS, ITSM a GEIT organizacím veřejné správy, soukromým společnostem i fyzickým osobám auditorské (ujišťovací, poradenské), lektorské a obchodní služby. 3

4 Služby K úspěšné realizaci integrovaného systému řízení ICT, popř. samostatného systému managementu interního a externího auditu ICT (IEAM), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), systému managementu IT služeb (ITSM) a systému správy a řízení IT (GEIT) poskytujeme následující služby: auditorské služby ujišťovací identifikace a hodnocení rizik (hrozeb a příležitostí), formulace zjištění a doporučení, monitorování (přijatých) opatření, poradenské konzultace procesů, dokumentace, nástrojů a řízení IEAM, ISMS, ITSM a GEIT, lektorské služby pořádání kurzů, školení a seminářů zaměřených na integrovaný systém řízení ICT a jeho jednotlivé součásti IEAM, ISMS, ITSM a GEIT, obchodní služby zprostředkovatelská činnost v oblasti ICT. Služby poskytujeme s cílem zabezpečení integrovaného systému řízení ICT a jeho jednotlivých součástí IEAM, ISMS, ITSM a GEIT, po dohodě s klientem, zejména při činnostech: organizační zabezpečení plánování, příprava a provádění interních a externích auditů ICT, výběr a spolupráce s certifikačním orgánem, personální zabezpečení vzdělávání interních auditorů v oblasti auditu ICT, sestavení týmu interních a externích auditorů, popř. technologických expertů, vzdělávání manažerů a uživatelů systému řízení ICT (IEAM, ISMS, ITSM a GEIT), informační zabezpečení výběr, příprava a použití legislativních, metodických a technologických nástrojů, zpracování příslušné dokumentace, technologické zabezpečení příprava, zprostředkování a provádění auditů ICT pomocí automatizovaných i neautomatizovaných nástrojů. 4

5 Zaměření Auditorské, lektorské a obchodní služby jsou konkrétně v rámci jednotlivých systémů managementu IEAM a ISMS zaměřeny na oblasti: Systém managementu interního a externího auditu ICT (IEAM Internal and External Audit Management) zajištění objektivního a nezávislého hodnocení ICT soulad s legislativou upravující IEAM, normy EN ISO 19011, EN ISO/IEC 17021, metodiky GTAG, ISACA, nástroje CAAT, postupy a techniky shromažďování, zpracování a hodnocení dat a informací, procesy přípravy, provedení, vyhodnocení, projednání, dokumentování, monitorování a řízení auditu ICT, auditorský spis (obsahová a formální stránka), Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System) zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací soulad s legislativou upravující ochranu osobních údajů a utajovaných informací, normy řady ISO/IEC 27000, metodika BSI, infrastrukturní bezpečnostní nástroje, procesy ustavení, zavádění, provozování, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování ISMS, správa a řízení rizik, řízení kontinuity podnikání, hodnocení bezpečnosti IT, procesy, dokumentace a řízení ISMS dle certifikační normy ISO/IEC

6 Zaměření Auditorské, lektorské a obchodní služby jsou konkrétně v rámci jednotlivých systémů ITSM a GEIT zaměřeny na oblasti: Systém managementu IT služeb (ITSM - Information Technology Service Management) zajištění efektivního návrhu, zavedení, provozu a zlepšování IT služeb soulad s legislativou upravující ITSM, normy řady ISO/IEC 20000, metodika ITIL, procesy systému managementu služeb (SMS), návrh, přechod, provoz a zlepšování dodávky služeb, vztahů, řešení a řízení, architektura ICT, správa softwarových a hardwarových aktiv, procesy, dokumentace a řízení ITSM dle certifikační normy ISO/IEC , Systém správy a řízení IT podniku (GEIT - Governance of Enterprise Information Technology) zajištění efektivního využívání zdrojů ICT v souladu s podnikatelskými cíli soulad s legislativou upravující GEIT, norma ISO/IEC 38500, metodika COBIT, procesy správy (rámce, benefitů, rizik, zdrojů, zainteresovaných stran) a řízení IT (plánování a organizace, akvizice a implementace, dodávky a podpory, sledování a hodnocení), řízení ICT projektů (norma ISO 10006, metodiky PMBOK, PRINCE2). 6

7 Nabídka Auditorské, lektorské a obchodní služby zaměřené na systémy managementu interního a externího auditu ICT (IEAM), systémy managementu bezpečnosti informací (ISMS), systémy managementu IT služeb (ITSM) a systémy správy a řízení IT (GEIT) poskytujeme v jednotlivých oblastech podle následujících zásad a podmínek: obchodní oblast klienty jsou organizace veřejné správy, soukromé společnosti i fyzické osoby, služby jsou poskytovány podle požadavků klienta, na místě, v jeho prostorách, popř. s použitím komunikačních prostředků na dálku, předpokladem je poskytnutí potřebných podkladů a součinnosti klienta, výkon služeb nenaruší bez předchozí dohody činnost klienta, finanční oblast cena za služby je kalkulována na základě hodinové sazby a počtu hodin, který závisí zejména na oboru působení, složitosti a velikosti organizace (architektuře ICT a počtu pracovníků) a rozsahu služeb požadovaných klientem, cestovné je kalkulováno na základě počtu ujetých kilometrů, kilometrové sazby a času stráveného na cestě, dodavatel služeb není plátcem DPH, cena je fakturována se splatností 14 dní, personální oblast služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky po dohodě s možností využití služeb subdodavatele (externího auditora, technologického experta), klient pro zajištění komunikace stanoví kontaktní osobu, dodavatel služeb má při přístupu k infrastruktuře ICT pouze pasivní roli, technologická oblast automatizované nástroje pro výkon služeb budou zvoleny a použity po vzájemné dohodě, použití automatizovaných nástrojů nenaruší bez předchozí dohody provoz infrastruktury ICT, informační oblast vstupní podklady, předané výstupy a informace o poskytnutých službách jsou považovány za důvěrné a nejsou sdělovány bez souhlasu třetí straně. 7

8 Poptávka V případě zájmu o auditorské, lektorské a obchodní služby zaměřené na systémy managementu interního a externího auditu ICT (IEAM), systémy managementu bezpečnosti informací (ISMS), systémy managementu IT služeb (ITSM) a systémy správy a řízení IT (GEIT) poskytované podle výše uvedených zásad a podmínek, doporučujeme navštívit stránky a postupovat následovně: formulář Poptávka formulář využijte ke specifikaci poptávaných služeb, formulář, včetně pokynů k jeho vyplnění klientem, je uložen v sekci Ke stažení, formulář odešlete jako přílohu na ovou adresu uvedenou v sekci Kontakty, formulář Nabídka formulář bude vyplněn dodavatelem na základě zaslaného formuláře Poptávka a bude obsahovat vyjádření k poptávaným službám (pokud bude formulář Poptávka opatřen heslem, bude toto heslo opět použito k ochraně dokumentu Nabídka), dokument Objednávka, Smlouva příslušný dokument bude vypracován po vzájemném upřesnění a odsouhlasení rozsahu a podmínek požadovaných služeb. 8

9 Ke stažení V současné době jsou na k dispozici následující soubory, pro jejich otevření/uložení klikněte na název dokumentu/formuláře: dokument obsahuje popis služeb, formulář Poptávka pokyny k jeho vyplnění klientem jsou součástí souboru, vyplněný formulář doporučujeme opatřit heslem (které zašlete formou SMS zprávy na číslo mobilního telefonu uvedeného v sekci Kontakty; heslo bude dále použito při další komunikaci), formulář odešlete jako přílohu na ovou adresu uvedenou v sekci Kontakty. 9

10 Reference V následujícím seznamu jsou uvedeny pouze nejvýznamnější subjekty z hlediska poskytovaných služeb: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha členství v Koordinační skupině pro kybernetickou bezpečnost, Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, Liberec auditorské služby zaměřené na systém managementu interního a externího auditu ICT (IEAM), systém managementu bezpečnosti informací (ISMS), systém managementu IT služeb (ITSM) a systém správy a řízení IT (GEIT), Ministerstvo obrany ČR, Praha, Liberec bezpečnostní správa a ochrana utajovaných informací Finančního informačního systému MO ČR, Český institut interních auditorů, Praha lektorská činnost, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec externí výuka informatiky. 10

11 Informace V této sekci zveřejňujeme aktuální informace z oblasti auditu ICT: spolupráce v případě zájmu o spolupráci při realizaci uvedených služeb v oblasti auditu ICT využijte některý z kontaktů uvedených v sekci Kontakty, za což Vám předem děkujeme vydání zákona č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti účinnost od 1.1. vydání ČSN ISO/IEC Řízení incidentů bezpečnosti informací účinnost od vydání ČSN ISO/IEC Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník účinnost od vydání ČSN ISO/IEC Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky účinnost od vydání ČSN ISO/IEC Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací účinnost od vydání ČSN ISO Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky účinnost od vydání ČSN ISO/IEC Směrnice pro kybernetickou bezpečnost účinnost od

12 Kontakty V případě zájmu o auditorské, lektorské a obchodní služby je možné využít následující kontakty: subjekt: Ing. Jiří Štěrba IČ Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Mm Liberec URL: telefon: mobil: adresa: Jánošíkova 292/11, Liberec XI 12

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Září 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27002 36 9798 Information Technology Security techniques

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 19. prosince 2014 Cena Kč 109, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 19. prosince 2014 Cena Kč 109, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 19. prosince 2014 Cena Kč 109, O B S A H : 314. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P

4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení 4.1.1.

Více