PROMLUVY PAMĚTI Ze vzpomínek absolventů městského koedukačního ústavu učitelského v Chrudimi z let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROMLUVY PAMĚTI Ze vzpomínek absolventů městského koedukačního ústavu učitelského v Chrudimi z let 1943-1947"

Transkript

1 PROMLUVY PAMĚTI Ze vzpomínek absolventů městského koedukačního ústavu učitelského v Chrudimi z let Sestavil Antonín Mikolášek 4 KDO NÁS UČIL (b) VB Profesor Václav Šmidrkal měl obor tělesná výchova a zeměpis, to bylo tehdy dosti obvyklé. Za okupace se musel i zeměpis (Erdkunde) vyučovat česky i německy. Šmidrkal německy vůbec neuměl. Na výuku zeměpisu se připravoval tak, ţe si napsal český výklad, němčinář kolega Řepa mu český text přeloţil a Šmidrkal se musel oba texty naučit zpaměti. Dvě vyučovací hodiny učil česky, třetí hodina byla opakovací, ale jen v němčině. Nikdo se ho nesměl německy na nic zeptat, neboť němčině nerozuměl. Měl štěstí, ţe mu na tyto jeho hodiny nikdy nepřišel zemský inspektor, protoţe by ho hned dal zavřít. SM Je toho útrţkovitě hodně, na co je moţné vzpomínat - na výklad pedagogiky či didaktiky profesora Aloise Říhy, i na jeho hodiny matematiky. VK Profesor Alois Říha, matematik, v roce 1945 ředitel ústavu, jeho manţelka zemřela v koncentráku. JH(T) Významnou osobností sboru byl profesor Říha, zvaný Čéča, který se po válce stal ředitelem školy. Jeho výklady pedagogiky byly neobyčejně zajímavé a měly vysokou úroveň. (Věřte mi to, slyšela jsem v ţivotě ještě spoustu pedagogů!) Orientoval nás v oblasti souhrnně nazývané moderní pedagogické směry, které v té době vrcholily v Americe. Škoda, ţe jsme poměrně brzy museli na jeho výklady důkladně zapomenout. ZH(N) Půvabně vystupoval pan profesor Říha náš Číča. Jeho výklad byl dokonalý. A ta jeho krásná protahování v úvodu hodiny! VB Profesor Alois Říha byl výborný matematik a autor učebnice matematiky pro učitelské ústavy. Měl jsem mu za zlé, ţe se nechal rozvést se svou manţelkou, se kterou měl i malého syna. Manţelka byla Ţidovka a stihl ji osud mnoha jiných Ţidů. Po válce chodil ředitel Říha do práce zavěšený do své nové manţelky oba spokojeni a plni úsměvů. Říhův syn chodil s nimi. Říha přednášel pedagogiku a dějiny pedagogiky. Jeho výklad jsem přijímal se střídavými pocity. Ale moţná, ţe jsem měl neúplné informace. SM Vysoce odborné byly výklady z přírodovědy profesora Jaroslava Langa. VK Vybraný biolog profesor dr. Lang a jeho anatomie.

2 JH(T) Prof. Lang nás učil skvěle a zajímavě biologii a jako nutný doplněk k úvazku i matematiku. Do Chrudimi byl přeloţen z Prahy. ZČ - Náš matematik v 1. roč. byl RNDr. Lang (ne Lange). Byl vysokoškolským kantorem (docent?) a kdyţ byly vysoké školy uzavřeny, řada těchto vysokoškoláků odešla učit na střední školy. Vzpomínám, ţe naši starší spoluţáci ho měli vůči tomu, co u nás učil Machytka, za náročného. Po válce se vrátil na přírodovědeckou fakultu KÚ a já jsem se o něm dozvěděl, ţe patřil k nejnáročnějším examinátorům. Na JSŠ ve Varnsdorfu se mnou učil kolega, který si rozšiřoval aprobaci na střední školy. Narazil na Langa a ten ho od prvé zkoušky vyhodil pro nějakou nepřesnost v popisu kostry haterie, coţ je obratlovec, který má chordu v zárodečném stavu, ale v dalším vývoji prochází specifickou změnou. Na první pokus prý u něho uspět bylo vzácností. JH(T) - Stejně jako prof. Lang byla z Prahy přeloţena prof. Marie Kádnerová vzhledem k problematickým politickým postojům. V období po heydrichiádě byl takový trest moţno říci - milosrdný. Po válce jsem se s ní setkala na pedagogické fakultě jako s docentkou a zanedlouho profesorkou na katedře biologie. Při setkání vzpomínala na své chrudimské působení jako na celkem dobrý úsek ţivota. VB Místo profesora matematiky přijal Josef Zieris. Dojíţděl z Pardubic a byl náš třídní. Jeho podpis mám i na maturitním vysvědčení, SM - S menší radostí vzpomínám na hodiny matematiky prof. Zierise. MR(V) Vzpomínám na prof. Zierise. Měli jsme v matematice spoustu nedostatků a tak, aby nás něco naučil, byl přísný a hodiny matematiky jsme většinou nemilovali. Jednou mně zastavil na chodbě. S manţelkou se chtěli jet podívat na stavbu přehrady na Seči. Zjistil, ţe jsem z Licibořic blízko přehrady. Poprosil mě, jestli bych jim nevysvětlila cestu. U rodičů si nechali kola. Šli jsme zkratkami i přes les, kudy jsme si se spoluţáky krátili cestu, kdyţ jsme chodili denně 8 km do měšťanské školy v Nasavrkách. I po tolika letech vzpomínám na velice milé a příjemné lidi s úţasně hezkým vzájemným vztahem. Kdyţ jsem si stěţovala na matematiku, paní Zierisová se zasmála, podívala se na manţela a řekla: Matematika není pro ţivot to nejdůleţitější. Já jsem na gymnáziu seděla při matematice v první lavici. Byla jsem úplný matematický antitalent, přesto si mě můj profesor vzal za manţelku. OK(P) - Neměla bych zapomenout na Středoškolské hry v Praze. Profesor Šmidrkal s námi nacvičil skladbu uţ ani nevím, jak se jmenovala. Dodnes nevím, jak se stalo, ţe jsme na první značku nastoupily dvě holky, Dopadlo to však dobře. Jako dozor jel s námi profesor Zieris a jeho paní. Jeli jsme na výlet na Karlštejn, V nákladních vagónech jsme seděli u otevřených dveří a nohama klátili ven z vagónu. Paní Zierisová byla mladá, pěkná a hezky se s ní hovořilo.

3 SM Pěkné, ale méně oblíbené hodiny němčiny profesora Ladislava Řepy, včetně jeho klavírního umění. ZŠ(K) Jméno profesora Řepy mně připomíná jednu osobní nepříjemnost. Vím, ţe byl po přepadení vysokých škol v Praze Němci asi 2 roky v koncentráku, po propuštění byl zaměstnán v Pardubicích s mou sestrou v bance a snaţil se o bliţší kontakt s ní. Později se dostal jako profesor na učitelák. Kdyţ měl u nás hodinu, zeptal se, která je Kratochvílová (byla ještě Alena) a já hned vyskočila, ţe Jitka je moje sestra. Pěkný trapas. JT(T) - Prof. Ladislav Řepa nás seznamoval s romantickou povídkou Immensee nejen v kině, ale četli jsme ji v hodinách němčiny. Vpravování o nenaplněné lásce se mi velice líbilo dokonce jsem se pokoušela překládat verše, které Theodor Storm do textu vkládal. VB Třídním učitelem byl prvé dva roky malý Václav Štrof. Pocházel ze sousední vesnice Syslov a maturoval na rychnovské gymnáziu. Kdyţ v Rychnově byla výstava k stému výročí maturit, poznal jsem ho na maturitním tablu. Měl úţasnou paměť na historické události, zejména ze starověku a středověku. Shromaţďoval a i napsal - dějiny kláštera ve Vrbatově Kostelci. Ve 3. ročníku učil také psychologii a základy logiky. Výuka měla čistě popisný ráz a s dnešním pojetím se nedá srovnávat. MD(U) Profesor Štrof stál před Jarkou Koberlovou (Vaňkovou) a mířil ukazovákem na její břicho a důrazně promluvil: Já vám, Koberlová, vidím aţ do ţaludku. SM - Svérázný výklad dějin profesora Štrofa (Bacila) a dalších. VB Profesor Josef Zítko byl vytáhlý starý mládenec s jeţkem vlasů na hlavě. Vyučoval dějepis a jako bigotní katolík vykládal historii podle profesora Pekaře, ne tedy jako Palacký a Jirásek. Kdyţ s výkladem látky skončil dříve neţ byl konec hodiny, prosil ţáky o silentium, potom byl spokojen. JH (T) Pozoruhodným vyučujícím byl profesor František Machytka. Učil řadu disciplín: přírodopis, mám dojem, ţe i chemii, kreslení, ruční práce chlapecké a práce na pozemku, Jeho hlavní pedagogickou zásadou byla takřka absolutní názornost a to i tam, kde ho málem ohroţovala na ţivotě. Vzpomínám, jak předváděl včelu opylující květ tak důkladně, ţe se zamotal do saka a jen obtíţně se z toho květu vymanil. Jindy při jakési akci na sebe shodil tabuli k všeobecnému veselí. VK Ve třídě na profesora Machytku spadla tabule, vzpomínáme na to s Lájoškem Boumou. MD(U) Profesor Machytka názorně předváděl při přírodopisu vybavení létajícího hmyzu. Blanitá křídla byla rozepnuté vesta, krovky hmyzu předváděl

4 máváním rozepnutým sakem. Takto názorně podané učivo se nedalo zapomenout ani po uplynulých více neţ 60 letech! AM Jméno pana profesora Machytky si dodnes spojuji s dnem invaze Spojenců do Normandie. V ten den v poledne jsem slyšel v rádiu zprávu o tomto očekávaném činu a hned odpoledne při ručních pracích jsem to ohlásil pnu profesorovi. Dodnes vidím jeho překvapený, ale radostný úsměv. Potvrdil naši důvěru v jeho postoj a rukodělné práce se rázem změnily v jazykohybnou politickou výchovu. JH(T) Za dob našeho studia byl profil absolventů učitelského ústavu ještě formován do podoby zapadlého vlastence, který je ve svém působišti středem kulturního ţivota, hraje na housle a zpívá na kruchtě. Velkou úlohu měl proto v našem vzdělávání profesor hudební výchovy František Marušník. Mezi námi děvčaty ve třídě nebylo mnoho zdatných houslistek a tak musel pan profesor hodně třískat do piana, aby z našeho vrzání nezešílel. To on zdobil naše vysvědčení nenapravitelnými čtverci. Nejsem schopna si vybavit, která z nás hrála slušně, ale byly jistě i takové. Vím jistě, ţe Marta Ulrichová (Dvořáková) byla vyspělá pianistka a dobře hrála na klavír i Zdena Kratochvílová (Šejvlová). MD(U) Na hodinu zpěvu jsme přecházeli z hlavní školní budovy přes dvůr do nízké přístavby, v jejímţ sále byl klavír. Samozřejmě jsem ihned usedla ke klávesám a uţ zněly tehdejší hity, na které se tak pěkně tancovalo. Já hrála, všichni tancovali. Co pro nás znamenalo zvonění na hodinu ve válečné době, kdy nám bylo 16 a jakékoli radovánky, včetně tance, byly zakázány. Bohuţel pan profesor Marušník neměl pro nás pochopení. Mou snahu ohodnotil poznámkou ve výkazu (první a jedinou za celou dobu docházky). Ale za tu chvilku radosti a uvolnění mých spoluţáků to přece stálo za to! AM - Hned ze začátku studia jsem si způsobil při skoku do dálky na pískovišti školy doma ve Sloupnici dosti těţký výron do levého kolena. V chrudimské nemocnici, kam jsem se dokulhal, mi punktovali krev z kolena, zasádrovali celou nohu a uloţili na lůţko. Za války byly nemocnice tak přeplněny a to i v Chrudimi -, ţe pacienti leţeli po dvou, nikoli ovšem koedukačně. Byl jsem rád, ţe mi sádra zaschla hned druhý den a já hurá do školy. Sádra mi většinou byla výhodným omluvným artiklem. Ne však u pana profesora hudby Marušníka, našeho klavírního preceptora. Jednou jsem dost rychle nevstal při jeho příchodu do třídy a on mně napomenul, proč nevstávám. Odvolal jsem se na nohu v sádře, ţe mi brání k rychlému povstanutí, ale on, ţe mohu stát na jedné noze. Nevím, kde se ve mně vzala drzá odpověď: Přece nejsem husa, ale vzala se. Z klavíru jsem tudíţ měl určitě čtyřku, ne-li pětku. JP(P) Pan profesor Marušník nás zkoušel tak, ţe před zápisem známek jsme měly všechny dívky nacvičenou jednu píseň a tu jsme mu vţdycky zahrály. Protoţe jsem se učila na housle o prázdninách jen ty 2 měsíce před nástupem na učitelák, mívala jsem hru na housle za 4. Můj otec byl nad prvním

5 vysvědčením šokován, protoţe jsem na obecné měšťance měla celých 9 roků samé jedničky, ale housle jsme neměli. JH(T) Intonační cvičení jsme v hodinách zpěvu příliš nemilovali, ale sborový zpěv nás bavil. Nacvičili jsme postupně celou řadu sborů Bedřicha Smetany od Mé hvězdy aţ po Věno, kterému jsme říkali Píseň o Budiţdánu. Naší třídní hymnou se stal sbor Odváţně v boj z opery Mikuláše Zrinského U boj. S ním jsme nastupovali na písemky i maturity a ještě na některých třídních srazech jsme ho po letech uměli. Odvahu a hrdinské odhodlání jsme v ţivotě rozhodně potřebovali. Odváţně v boj, taste meče, bratři, nepřítel byť zmírat uzřel nás. Hrad náš se pálí, k nám ţáru šlehá dech, ryk bouře z dáli burácí v horkých zdech. A ţárem téţ dmou se hrudi naše, kdy vábí nás pádných mečů třesk, Zrinského skráně zlíbejte naposled. Za mnou, ku bráně, junáci věrní vpřed, nuţ, bratři, v ruce pušky věrné druţky, nechať řádí v bitvy třesku silou hromu, jasem blesku, brusme kvapně svoje meče, nechať roste ţatva seče, nechať řádí v bitvy třesku, silou brání vlast, nuţ, bratři, v boj! Za vlast, za vlast rázně v boj, jen spolehnout se na svou ostrou zbroj nuţ rázně v boj! Málo nás, chrabrý však voj, ba hrdinství květ. Smrt vrahu! Vpřed, za mnou a vpřed! Za rodné lány mříti slast jediná. Za mnou a z brány, v nás doufej, vlasti má. MD(U) Často jezdívám autem okolo budovy v Chrudimi, v níţ se kdysi vzdělávali učitelé tehdejší mladé generace. Marně napínán sluch, zda se ještě neozve mohutný trojhlasý zpěv písně Odváţně v boj, taste meče, bratři!, jeţ bývala jakousi hymnou našeho ročníku. OK(P) Do třídy jsem dobře zapadla a na Chrudim mám ty nejlepší vzpomínky, např. na hodiny hudební výchovy. Profesor Marušník, svatý to člověk, to s námi neměl jednoduché. S hraním písničky Dobrou noc na housle jsem prošla tři roky, ani nevím jak. Snad bych mohla zahrát ještě Pod naším okýnkem, ale tu měla v repertoáru jiná umělkyně. Trochu jsem brnkala na piano, ale to mi nebylo nic platné. Pohoda byla, kdyţ jsme zpívaly Moravské dvojzpěvy, znělo to krásně, ale při vystoupení v divadle byly samou trémou nějaké kiksy.

6 NEDÍLNOU ČÁSTÍ V POSLEDNÍCH LETECH STUDIA BYLA PRAKTICKÁ VÝUKA ŠKOLÁKŮ NA CVIČNÉ ŠKOLE. I JEJÍ PROFESOŘI BYLI STŘEDEM ZÁJMU. VB -Vyučující v jednotlivých třídách cvičné školy se neměnili, zůstávali po celou řadu let stejní první třídu měl elementarista Emil Berka, vynikající pedagog. Jeho sluţební zařazení bylo: profesor praxe. Náslechy v jeho hodinách byly nezapomenutelné. u něho plně platilo, ţe genialita je v jednoduchosti. Co on s těmi prvňáčky ve cvičné třídě dokázal, bylo neuvěřitelné. Pamatuji si, ţe před těmi malými špunty vystupoval jako malíř, zpěvák, herec, dramatik, do vyprávění známých pohádek aktivně zapojil celou třídu. Ve svém bytě v novostavbě na náměstí před divadlem měl sbírku slabikářů českého jazyka od dob y Marie Terezie. Byl to znamenitý řečník, své projevy přednášel vţdy bez papíru, spatra, měly takovou logiku a formu, ţe zájemce je mohl zapsat bez další úpravy hned načisto. Vzpomínám si, ţe jako řečníka uznával Dr Goebelse co do formy a způsobu jeho veřejných vystoupení (ne co do obsahu jeho projevů!), prý si je Goebels nacvičoval před zrcadlem. * Druhou třídu vedl Karel Hroch (byl spisovatelem příběhů pro děti, Sám mám doma jednu jeho kníţku). * Třetí třídu měl Jaroslav Strnad a na něho si pamatuji, ţe nám říkal, ţe na naše učitelské začátky (výstupy) u něho nikdy nezapomeneme. Museli jsme se obléci do svátečních šatů, vzít si vázanku a být pečlivě upraveni. Jeho jsme museli titulovat také pane profesore. Byl to statný padesátník s lysinou na celé hlavě a pro kritické a ostré slovo neměl nikdy daleko. (Pokračování.)

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU Anna Maixnerová, Zdeněk Mikeš, Pavel Štohl JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU KRONIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO KLUBU 2006 2009 Svérázný záznam historie klubu aneb Všichni dostali jedničku Ve vysokoškolském klubu Harvart se

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Jaro už je v plném proudu.

Jaro už je v plném proudu. Jaro už je v plném proudu. Prázdniny Řada jsou z nás za už dveřmi vyhlíží a každý dokonce je už netrpělivě léto a vyhlíží. s ním Někdo oblíbené se podívá prázdniny. do daleké Ještě ciziny, než někdo se

Více

DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O.

DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O. DŮM S O C I Á L N Í P É Č E K R A L O V I C E, P. O. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE, IČO 49748190, www.dspkralovice.cz 373 301 111, fax 373 301 112, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz OBČASNÍK 3/13 NÁŠ

Více

Nové školní zdi se starými vzpomínkami

Nové školní zdi se starými vzpomínkami berounského gymnázia 1910 2010 Nové školní zdi se starými vzpomínkami Nové školní zdi se starými vzpomínkami Škola je místo setkání. S novými spolužáky, se přísným učitelem, s první láskou, s cizím jazykem,

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně

Danuše Tučková, vedoucí literárně dramatické dílny, scenáristka a dramaturgyně 1 Domov seniorů Háje v Praze 4 nabízí svým obyvatelům kromě vynikající zdravotní a sociální péče i množství kreativních aktivit. V tom se konec konců podobá podobným zařízením, v nichž staří lidé nacházejí

Více

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď.

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. 1941 2001 Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. Tu v lesy kolem hoch zapadal rád a k harfě Otavy ladíval sen, aspoň, má vzpomínko,

Více

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Dalším profesorem, kterého jsem si vybral k rozhovoru, je Pavel Kirschner. Když jsem za ním přišel do kabinetu (II/6), abych ho požádal o rozhovor, ihned souhlasil.

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Historie šachu v Klatovech

Historie šachu v Klatovech Historie šachu v Klatovech ve vzpomínkách Ing. Jaromíra Nováka Zahrnuje období do 30.4.2005. Zpracováno mezi březnem 2002 a listopadem 2006. Věnuji své manţelce Marii Novákové k 65. narozeninám. Mochtín,

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK

VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK PROŢIL JSEM ZVLÁŠTNÍ STOLETÍ VZPOMÍNKY OČNÍHO LÉKAŘE PROF.MUDR.JANA VANÝSKA ZAPSAL JIŘÍ VANÝSEK Oční lékař prof.mudr.jan Vanýsek (5.8.1910-14.9.1995) vedl celkem 24 let oční kliniky v Hradci Králové a

Více

Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech. Léto 2010 WŠE. rozhovor. s maturanty. vodáci. z druhé třídy. ranní verše. ve waldorfské škole

Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech. Léto 2010 WŠE. rozhovor. s maturanty. vodáci. z druhé třídy. ranní verše. ve waldorfské škole Časopis základní a střední školy waldorfské v semilech Léto 2010 WŠE. rozhovor s maturanty vodáci z druhé třídy ranní verše ve waldorfské škole Středověké tance v 6. tříde Strážci Grálu na Kumburku Předávání

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v

ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v ÚVOD Moje absolventská práce má název Waldorfská pedagogika způsob alternativního vyučování. Nad tématem svojí práce jsem dlouho nepřemýšlela, hned v počátku jsem byla téměř definitivně rozhodnutá o čem

Více

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ

LEDEN 2008 CENA 5,- KČ LEDEN 2008 CENA 5,- KČ Speciální číslo IQčka vám přináší zajímavé postřehy bývalých žáků naší školy. Jejich zkušenosti ze středních a vysokých škol, které v současné době navštěvují, mohou být pro vás

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

LEAVEGYM www.casopisgym.cz

LEAVEGYM www.casopisgym.cz LEAVEGYM www.casopisgym.cz no. 33 04/14 EDITORIAL Chci, aby GYM rozdával hlavně radost Je začátek května a na stole vám leží nový GYM! Na co se můžete těšit tentokrát? Z naší školy, a zároveň i redakce

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

ALMANACH. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

ALMANACH. Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 ALMANACH Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 1956-2006 úvodem Milý čtenáři, Co bude za padesát let? Za padesát let mi bude sedmdesát a bude

Více

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 1 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Mozaika ze vzpomínek a vyprávění účastníků sametové revoluce v Hradci Králové (Projekt Naše revoluce společnosti Člověk v tísni) 14. 11. 2014 2

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Veronika Petrţelová IV.ročník prezenční magisterské studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Více

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času.

Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Sedláčkova kavárna a kavárna hotelu Slavia v proměnách času. Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. PhDr. Alena Kříţová,

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více