Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká. Björn Jungius

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká. Björn Jungius"

Transkript

1 Leden 2007 Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká základní škola Björn Jungius Abstract in English: Aziz Nesin Elementary School is one of Berlin s sixteen elementary Public Europe Schools. This special type of schools offers bilingual elementary education to children with two different native languages. Out of these sixteen schools Aziz Nesin School is the only Turkish- German Europe School, targeting children with Turkish and German as a native language. The concept of the school is that of linguistic equity in the classroom. The body of teachers/students is 50 percent Turkish and 50 per cent German. Both languages are treated equally, subjects are taught in German and Turkish alike. *** Text: Základní škola Azize Nesina je jednou ze 16 berlínských základních škol, které jsou známé jako Evropské školy. Tento speciální typ školy nabízí bilingvní základní vzdělání dětem se dvěma různými mateřskými jazyky. Základní kola Azize Nesina se jako jediná turecko-německá škola ze 16 Evropských škol zaměřuje na děti s turečtinou a němčinou jako mateřským jazykem. Základní koncepcí školy je rovnost jazyků ve třídě. 50 procent učitelů a žáků pochází z tureckých rodin a zbývajících 50 procent z rodin německých. Oba jazyky mají shodné postavení a předměty se vyučují jak v němčině, tak v turečtině. V souladu s celkovou koncepcí berlínských Evropských škol jsou hlavní cíle Základní školy Azize Nesina následující: - vybudovat základní školu nabízející možnost vzájemného interkulturního obohacování dětem se dvěma mateřskými jazyky (turečtinou a němčinou), - pro turecké děti: dosáhnout, aby se turecky mluvící žáci naučili během sedmi let trvání programu mluvit, číst a psát turecky i německy, - pro německé děti: rozvíjet určitou znalost turečtiny jako kontaktního jazyka, - s ohledem na všechny děti: dosáhnout jazykové rovnosti ve třídě jako předpokladu pro interkulturní vzdělávání a pozitivní přístup k jiným jazykům i vícejazyčnosti ve společnosti. 1

2 Aktivity a výsledky: V září 1995 nastoupily na Základní školu Azize Nesina dvě třídy dětí předškolního věku o 16 žácích. V lednu 1996 tito žáci nastoupili do první třídy. Oficiální bilingvní výuka v němčině a turečtině byla zahájena dvěma tureckými a dvěma německými učiteli. V souladu s koncepcí ganztagsschule byli k dispozici dva další pedagogové, kteří se dětem věnovali po vyučování. Od roku 1996 škola otevírá nové třídy v každém školním roce, přičemž ve školním roce 2005/06 došlo k zásadnímu rozšíření výuky, takže nyní navštěvuje 400 dětí celkem 16 tříd. Škola má nyní celkem 32 učitelů, z nichž polovinu tvoří Němci a polovinu turečtí rodilí mluvčí. Vedle toho ve škole pracuje 24 pedagogických pracovníků, z nichž 18 má jako mateřský jazyk němčinu a 6 turečtinu. Škola je jednou ze 16 berlínských základních Evropských škol, jejichž cílem je poskytovat bilingvní vzdělání a šířit gramotnost mezi dětmi se dvěma různými mateřskými jazyky. Stejně jako všechny veřejné školy se i Evropské školy řídí oficiálními učebními osnovami platnými pro berlínské základní školy s tou výjimkou, že osnovy byly částečně upraveny tak, aby splňovaly specifické potřeby Evropských škol a umožnily bilingvní výuku a interkulturní vzdělávání. Ačkoliv Turci tvoří největší etnickou menšinu v Berlíně (více než osob v roce 2003), Základní škola Azize Nesina je jediná základní škola zaměřená na turecko-německou bilingvní výuku, která se stala součástí koncepce Evropských škol. V Berlíně existují další čtyři základní školy nabízející výuku v turečtině i němčině, avšak tyto školy nespadají pod projekt Evropských škol. V Základní škole Azize Nesina se děti učí v turečtině a němčině od 1. do 6. třídy. Jazykové dovednosti dětí pocházejících z neněmeckých rodin jsou posuzovány hned po zahájení školní docházky. Pak se děti na základě jazykových dovedností dělí do dvou pokud možno stejně velkých skupin: první skupina má jako hlavní jazyk turečtinu, zatímco druhá skupina němčinu. Výuka základní gramotnosti probíhá v hlavním jazyce. Druhý jazyk, tzv. kontaktní jazyk, se v 1. třídě vyučuje 3 hodiny týdně a od 3. třídy pak 6 hodin týdně. Obecně platí, že děti na Základní škole Azize Nesina v 1. třídě navštěvují až 12 hodin jazykové výuky týdně, což je o 7 hodin více než na běžné základní škole. Všechny ostatní předměty mimo hodin jazyka navštěvují obě skupiny žáků společně. Matematika se vyučuje v němčině, hodiny všeobecných vědomostí v turečtině a výtvarná i hudební výchova v obou jazycích. K dispozici jsou adekvátní učební pomůcky. Jako Evropská škola se Základní škola Azize Nesina liší od jiných základních škol v Berlíně i v jiných ohledech. Zaprvé ve škole neplatí tradiční praxe spočívající v tom, že děti mohou navštěvovat pouze školy nacházející se ve čtvrti, kde jsou jejich rodiče či opatrovníci přihlášení. To znamená, že do školy se mohou zapsat turecky či německy hovořící děti z celého Berlína. Zadruhé se jedná o tzv. ganztagsschule, tedy školu nabízející aktivity od 8:00 2

3 až do 16:00. Po skončení normálního vyučování jsou dětem k dispozici volnočasové aktivity, během kterých se učí používat jazyky zábavným způsobem. Běžné základní školy většinou zavírají své dveře s koncem vyučování, tedy nejpozději v 13: procent žáků ukončí Základní školu Azize Nesina s doporučením ke studiu na gymnáziu (gymnasium). Dalších 20 procent získá doporučení ke studiu na reálce (realschule). Studenti, kteří získají doporučení ke studiu na gymnáziu, mají možnost navštěvovat blízkou školu Carla v. Ossietzkyho, kterou lze ukončit turecko-německou maturitní zkouškou (abitur). Kontinuita bilingvní výuky je tedy zajištěna i po ukončení základní školy. Tři cesty vzdělávacího systému V Berlíně děti obvykle nastupují do 1. třídy ve věku 6 let a základní školu opouštějí po absolvování 6. třídy, tedy ve věku 12 či 13 let. Německý vzdělávací systém se dělí do tří větví: po skončení základní školy všechny děti získají doporučení ke studiu na jednom ze tří typů středních škol: gymnasium, realschule či hauptschule. I když tato doporučení nejsou závazná, většina rodičů se drží toho, co jim škola poradí. Gymnasium žáci ukončují ve 13. třídě s tím, že jsou kvalifikováni ke studiu na vysoké škole. Realschule a hauptschule žáci ukončují po 10. třídě s tím, že pak podávají přihlášku na profesní vzdělávání v oborech, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Úroveň vzdělání i profesní kvalifikace na realschule je vyšší než na hauptschule. Toto dělení vzdělávacího systému bylo podrobeno tvrdé kritice po zveřejnění výsledků mezinárodního hodnocení žáků PISA. Studie PISA ukázala, že v Německu více než v jiných západních zemích existuje významná souvislost mezi sociálním původem studentů a jejich nadějí na úspěšnou studijní kariéru. Zejména děti z dělnických nebo přistěhovaleckých rodin musí čelit překážkám. Protože jim například chybí kvalitní jazykové znalosti a nedostává se jim často ani specializované výuky, končí obvykle základní školu s doporučením ke studiu na realschule nebo hauptschule. Jejich budoucí úspěch ve studiu je tedy již od samého počátku omezen jen na možnosti nabízené v rámci těchto typů škol. Zvláště studenti berlínských hauptschule dnes trpí vysokou mírou sociální stigmatizace. V případě Ruetli Hauptschule ve čtvrti Neukölln, kde se učitelé obrátili na školní senát s návrhem na uzavření školy kvůli tomu, že se obávali studentů z důvodu slabé disciplíny a nevyhovujících podmínek, se výuka stala prakticky nemožnou. Případ Ruetli Hauptschule vyvolal emotivní debatu o situaci na školách typu hauptschule nejen v Berlíně, ale i v Německu obecně. V mnoha případech osazenstvu těchto škol téměř výhradně dominují studenti z řad migrantů. Jelikož jsou vyhlídky na zajímavou profesní kariéru pro absolventy hauptschule obecně omezené a absolventi s horšími známkami na pracovním trhu mohou uspět jen ztěží, studenti čelí nedostatečné motivaci spolu s vyloučením z většinové společnosti. Rozdíly ve studijní úspěšnosti mezi tureckými a německými studenty potvrzují i údaje z nedávné doby: v roce 2006 navštěvovalo gymnasium v Berlíně 9.4 procenta studentů z tureckých rodin. Naproti tomu se privilegia 3

4 studovat gymnasium dostalo 30 procentům německých studentů. V roce 2006 bylo z celkem absolventů gymnázií v Berlíně pouze 165 Turků, tedy méně než 1.5 procenta. Je však třeba uvést, že tato čísla nezahrnují naturalizované Turky, tedy studenty tureckého původu s německým pasem. Údaje pro tuto skupinu nejsou zatím k dispozici. Situace na základních školách Obecně platí, že základy úspěchu v rámci vzdělávacího systému se pokládají na základní škole. V Berlíně je v současné době celkem 448 veřejných základních škol s přibližně žáky. Asi 21 procent z nich jsou držiteli jiného než německého pasu. Pokud ale vezmeme v úvahu naturalizované žáky, tedy ty s německým pasem a jiným než německým mateřským jazykem, tak počet studentů základních škol jiného než německého původu přesahuje 30 procent. Tento údaj zohledňuje situaci v Berlíně jako celku. Je ale důležité zdůraznit, že děti z rodin migrantů nejsou ve školách rozdělené rovnoměrně. Namísto toho se soustředí na základních školách nacházejících se v centrálních částech bývalého Západního Berlína, tedy hlavně v Kreuzbergu, Neuköllnu, Weddingu a částech Tiergartenu a Schönebergu. V důsledku toho zde počet studentů s jiným mateřským jazykem než němčinou dosahuje průměrně 30 až 45 procent. Na některých základních školách v Kreuzbergu a Neuköllnu, tedy ve čtvrtích s nejvyšší koncentrací tureckých obyvatel, je podíl těchto studentů ještě vyšší. Vysoké procento studentů, jejichž mateřským jazykem není němčina, představuje zásadní výzvu pro integrační i vzdělávací koncepce. Nedostatečná znalost němčiny je závažným problémem. Mnoho dětí z rodin migrantů má obrovský jazykový deficit. Jazykový test provedený v roce 2003 Senátem města Berlína pod názvem Bärenstark-Test s cílem posoudit znalost němčiny mezi dětmi před vstupem do vzdělávacího systému ukázal, že 80 procent dětí z neněmecky hovořících rodin vykazuje na svůj věk nedostatečnou znalost němčiny, zatímco toto číslo pro děti pocházející z německých rodin bylo pouze 30 procent. Podle jiného průzkumu, který se v roce 2004 zaměřil na prvňáčků, asi 10 procent tureckých dětí jen stěží hovoří německy a dalších 34 procent dělá výrazné chyby. Zatím poslední test jazykových schopností prvňáčků ze srpna 2006 ukázal, že nedostatečné jazykově vybaveno je 56,6 procent dětí migrantů. Z výše uvedeného vyplývá, že při nástupu do školy ve věku 6 let musí děti z neněmeckého prostředí (s často nedostatečnými jazykovými dovednostmi) čelit obrovským překážkám, protože jazykem výuky je němčina. Dalším problémem je, že mnoho dětí kromě toho trpí i nedostatečnou znalostí mateřského jazyka. Pokud není ve třídě dostatečný počet studentů s němčinou jako mateřským jazykem, je komunikačním jazykem mimo třídu rodný jazyk migrantů. Práce s takovými studenty představuje výzvu i pro učitelský sbor, a to především v případě, že ve škole nejsou k dispozici speciální pedagogické 4

5 programy. Jazykové a kulturní bariéry pak existují nejen mezi učiteli a studenty, ale také mezi učiteli a rodiči. Vysoká koncentrace dětí z neněmeckého prostředí ve školách nacházejících se v centru města je důsledkem předpisu vyžadujícího, aby děti navštěvovaly školu v blízkosti bydliště. Například dítě, jehož rodiče mají trvalý pobyt ve čtvrti Neukölln, musí navštěvovat základní školu v této čtvrti. Jak bylo uvedeno výše, turecká komunita v Berlíně se koncentruje především ve čtvrtích Neukölln, Wedding, Kreuzberg a v některých částech Schönebergu. Čtvrti v centru města musí většinou řešit sociální i ekonomické problémy a ještě se vypořádat s nadprůměrnou nezaměstnaností. Sociální složení tureckých studentů Turecká migrace do Berlína se historicky vzato týkala především dělníků, kteří po příchodu do města začali pracovat v průmyslových podnicích. První migranti z Turecka, kteří do Berlína přišli v rámci tzv. programu hostujících pracovníků po stavbě berlínské zdi v roce 1961, často pocházeli z odlehlých venkovských oblastí Turecka jako je například Anatolie. Většinou měli jen minimální vzdělání a zastávali tradiční hodnoty. Původní turecká komunita v Berlíně tudíž postrádala výraznější množství vzdělaných jedinců či intelektuálů. Její kořeny je tedy spíše nutné hledat v tom, co němčina nazývá termínem bildungsfern, volně přeloženo tedy distancování od vzdělání. Dnes je na 70 procent tureckých dětí v Berlíně považováno za příslušníky tzv. underclass, tedy nejchudší vrstvy společnosti. Ani jejich rodiče často nemají žádné vyšší vzdělání, mluví jen málo německy, a nemají žádné povědomí o německém vzdělávacím systému. Nejenže jejich děti mají výše uvedené jazykové problémy, ale vedle toho musí čelit i dalšímu znevýhodňování v souvislosti s třídní příslušností včetně nadváhy (23 procent tureckých dětí v 1. třídě, avšak pouze 10 procent německých dětí), vyšší míry sledování televize (64 procent tureckých dětí stráví u televize více než jednu hodinu denně ve srovnání s 31 procenty německých dětí) a horšího zdravotního stavu (např. jen 72 procent tureckých dětí má k dispozici dobrou zubní péči ve srovnání s 87 procenty německých dětí). Zatímco 40 procent tureckých dětí vykazuje motorické potíže, které zpomalují proces učení, u německých dětí je to jen 25 procent. Z těchto údajů je patrné, že velká část dětí tureckého původu musí čelit závažným potížím již na samém počátku školní docházky. Bilingvní koncepce Důsledkem vysokého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než němčinou na berlínských základních školách v centru města je i to, že němečtí rodiče se často snaží neposílat děti do škol v těchto čtvrtích. Toto tvrzení platí i pro vzdělané rodiče z řad migrantů, kteří nechtějí posílat děti do školy, kde většinovým jazykem dětí není němčina. 5

6 Obecně platí, že politici zodpovědní za oblast vzdělání v Berlíně i jinde v Německu přehlížejí zvláštní potřeby dětí neněmeckého původu navštěvující školy v Německu. Místo snahy o vytváření koncepcí na podporu potenciálního bilingvismu děti v mnoha případech trpí nedostatečnou gramotností buď v obou jazycích anebo v jednom z nich. Bilingvní vzdělání bylo až do nedávné doby kontroverzním tématem. V Berlíně je třeba hledat počátek koncepce turecko-německé výuky v roce 1980 na jedné základní škole v Kreuzbergu. Na počátku se jednalo o kompenzační model zaměřený výhradně na turecké děti. Tyto děti ve speciálních jazykových hodinách (Ausländerregelklassen) získávaly po dobu dvou let základní znalosti v turečtině a němčině od tureckých a německých učitelů. Základní myšlenkou bylo, že turecké děti se naučí německy lépe tehdy, pokud si budou zároveň osvojovat základy gramotnosti v turečtině. V roce 1986 se této koncepci dostalo postavení oficiálního vzdělávacího experimentu s doprovodným vědeckým hodnocením, a v roce 1992 se koncepce rozšířila do 20 škol ve čtvrtích Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln, Tiergarten a Wedding. S ohledem na sílící kritiku ausländerregelklassen byla v roce 1988 koncepce upravena a do středu pozornosti se dostala společná výuka německých a tureckých dětí v bilingvních třídách. Co toto snažení přineslo? V roce 2006 existovalo již jen pět základních škol nabízejících bilingvní turecko-německou výuku. Vědecké hodnocení projektu bohužel Správa škol Senátu města Berlína nikdy nezveřejnila. Můžeme se jen dohadovat, proč Senát závěry hodnocení nezveřejnil. Skutečnost, že tolik škol koncepci postupně opustilo, lze zřejmě připsat na vrub následujícím faktorům: zaprvé platí, že po léta existoval nedostatek německých dětí, které by navštěvovaly školy tohoto typu. Němečtí (ale i turečtí) rodiče se obávají, že výuka turečtiny bude probíhat na úkor němčiny, a že německé dovednosti dětí budou v důsledku toho podstatně horší než dovednosti dětí navštěvujících běžné základní školy. Kvůli zdráhání ze strany rodičů již nebylo možné zachovat požadovanou strukturu tříd s polovinou tureckých a polovinou německých žáků. Němečtí rodiče měli obecně vzato vůči této struktuře časté námitky. V některých základních školách v centru města, například škole Karla Weise ve čtvrti Neukölln, které se na počátku do projektu zapojily, se podíl neněmeckých žáků v posledních letech zvýšil až na 65 procent. Zachování koncepce se tedy v praxi ukázalo jako nemožné. Ředitel školy v Nürtingenu, která koncepci také opustila, zaznamenal nejen nedostatek německých žáků, ale také zhoršování znalosti turečtiny na straně tureckých žáků. Bilingvní vzdělání tudíž nemá žádné pevné základy a děti jsou přetěžované bilingvními nároky. Vedle toho bylo oficiální postavení vyučovacího předmětu turečtina v učebních osnovách škol v mnoha případech nejasné. Bilingvní výuka se často omezovala na žáky 1. až 4. tříd. Řada škol tento předmět neznámkovala s tím, že se nejednalo o oficiální předmět, takže jeho váha byla nižší než váha jiných předmětů a motivace dětí byla tedy jen slabá. Ochotu rodičů posílat děti do bilingvních škol dále zřejmě oslabila negativní mediální kampaň. 6

7 Základní škola Azize Nesina má jako jediná z posledních pěti škol úspěšně vyučujících turečtinu a němčinu v bilingvních třídách statut Evropské školy. Jak bylo uvedeno výše, tato skutečnost dovoluje škole získávat studenty nejen z Kreuzbergu, kde se nachází, ale i ze všech ostatních částí města. Metodika V souladu s koncepcí Evropských škol se Základní škola Azize Nesina snaží o to, aby 50 procent jejích žáků mělo jako mateřský jazyk turečtinu a zbývajících 50 procent němčinu. Jak bylo uvedeno výše, cílem je dosáhnout rovnosti jazyků ve třídách s tím, že oba jazyky jsou vnímány jako sobě rovné. V 1. a 2. třídě je bilingvní výuce realizované jedním tureckým a jedením německým učitelem věnováno sedm vyučovacích hodin týdně. Oproti běžným osnovám se tureckým rodilým mluvčím dostává pět a německým rodilým mluvčím dvě hodiny tureckého jazyka navíc. Prvotní výuka čtení a psaní v obou jazycích začíná v 1. třídě ve stejnou dobu. Zvláštní péče je věnována koordinaci obou jazyků a systémů psaní. Ve 3. a 4. třídě navštěvují turečtí rodilí mluvčí pět hodin turečtiny navíc a němečtí rodilí mluvčí dvě hodiny turečtiny navíc. Jeden turecký a jeden německý učitel spolupracují při bilingvní výuce společenských a přírodních věd (pět vyučovacích hodin). V 5. a 6. třídě probíhá bilingvní výuka zeměpisu, dějepisu a biologie (čtyři hodiny). Turečtí rodilí mluvčí mají čtyři hodiny výtvarné výchovy týdně v turečtině, zatímco němečtí rodilí mluvčí mají dvě hodiny. Pro všechny třídy byly vytvořeny bilingvní učební materiály včetně bilingvního slabikáře s tureckou a německou částí a materiálů pro bilingvní a interkulturní výuku společenských věd a dále dějepisu, zeměpisu a biologie. Zkušenosti V následující části nabízíme souhrn nejdůležitějších závěrů, které lze učinit na základě desetiletého fungování školy. Aktivity školy dosud nebyly předmětem vědeckého hodnocení. Silné stránky - Ve srovnání s ostatními základními školami v Berlíně a zvláště pak s těmi, které navštěvuje stejný počet dětí z rodin migrantů, dosahují děti ze Základní školy Azize Nesina výborných výsledků: 50 procent z nich dostává doporučení ke studiu na gymnasium a 30 procent ke studiu na realschule. Pokud se na tyto výsledky podíváme s vědomím výše popsané studijní situace berlínských dětí tureckého původu, pak jsou tyto výsledky skutečně výjimečné. - Německé i turecké děti si již od počátku školní docházky zvykají na rozmanitost. Koncepce interkulturního vzdělávání podporuje vzájemné porozumění, akceptování i povědomí o druhé kultuře. Jedná se o pozitivní krok na cestě ke zlepšení německo-tureckého porozumění. Škola úspěšně rozvíjí interkulturní dovednosti dětí. - U dětí, jejichž mateřským jazykem je turečtina, je posilován a 7

8 podporován bilingvismus. Bilingvismus dětí je vnímán jako skvělá příležitost, nikoliv jako nevýhoda, a zároveň zohledňuje reálnou situaci mnoha dětí přistěhovaleckého původu. Turečtí rodiče kromě toho pozitivně vnímají příležitost více se zapojit do dění ve škole, jelikož jejich jazyk a kultura jsou rovnocenné německému jazyku a kultuře, a jelikož mají možnost obrátit se na turecké učitele a pedagogické pracovníky. Kritické faktory - Obecně platí, že němečtí rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát bilingvní vzdělání, dávají před turečtinou přednost jiným jazykům (např. angličtině nebo francouzštině). Škola nyní čelí nedostatku dětí z německých rodin, což znesnadňuje naplnění kvóty 50-50, která je základním kamenem koncepce. - Rodiče, jejichž děti navštěvují některou z Evropských škol, jsou obvykle velmi dobře informovaní, a tudíž také vzdělaní. Rodiče žáků Základní školy Azize Nesina jsou většinou příslušníky střední třídy, takže žáci jsou co se týče studijních příležitostí již na začátku zvýhodnění. To by mohlo do určité míry vysvětlit výborné výsledky dětí navštěvujících školu. - Profesní vzdělávání nutné pro bilingvní výuku bylo většinou zajišťováno zkušenými učiteli v rámci celoživotního vzdělávání. Nedostatek vysokoškolských programů vychovávajících budoucí učitele pro bilingvní výuku je spolu s omezováním objemu profesního vzdělávání významnou překážkou pro další rozvoj tohoto modelu bilingvní výuky. 8

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ Popis každého vzdělávacího programu v sobě nese informaci o úrovni vzdělání, kterou tento program poskytuje, tedy jaké úrovně vzdělání jeho absolvent dosáhne. V popisu vzdělávacího

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení

Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Kvalitativní hlediska inkluzívního vzdělávání v Evropě: průzkum Dotazník pro vzdělávací zařízení Evropská síť pro inkluzívní vzdělávání a zdravotní postižení includ-ed, která je financována Evropským sociálním

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující:

Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: Na území ORP Jablonec nad Nisou je celkem 19 základních škol. Územní rozložení ZŠ je následující: OBEC POČET ZŠ z toho ZŘIZOVATEL CELKEM OBEC LIBERECKÝ KRAJ STÁT CÍRKEV SOUKR. Jablonec nad Nisou 13 9 2

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20

Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 Spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ v Praze 20 MČ Praha 20 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Moldavská republika1

Moldavská republika1 Moldavská republika1 2 Populace: 4, 128, 047 (2007) Jazyky: Moldavština (Oficiální jazyk), Ruština (Status jazyka inter-etnické komunikace), Gagauzština a ukrajinština (semi-oficiální status v Gagauzii

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Závěrečná zpráva Sasko

Závěrečná zpráva Sasko Závěrečná zpráva Sasko V březnu 2007 proběhl dotazníkový průzkum na školách v Budyšíně a Drážďanech (správní obvod Drážďany) a v Chemnitz a Zwickau (správní obvod Chemnitz). Dotazníky byly školám rozeslány

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Hospitační záznam SV

Hospitační záznam SV Základní údaje o hodině Typ střední školy o a) G4 o b) G6 o c) G8 o d) SOVm o e) SOVz o f) Konzervatoř Hospitační záznam SV Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání Vzdělávací předmět/oblast V případě

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více