Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká. Björn Jungius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká. Björn Jungius"

Transkript

1 Leden 2007 Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní tureckoněmecká základní škola Björn Jungius Abstract in English: Aziz Nesin Elementary School is one of Berlin s sixteen elementary Public Europe Schools. This special type of schools offers bilingual elementary education to children with two different native languages. Out of these sixteen schools Aziz Nesin School is the only Turkish- German Europe School, targeting children with Turkish and German as a native language. The concept of the school is that of linguistic equity in the classroom. The body of teachers/students is 50 percent Turkish and 50 per cent German. Both languages are treated equally, subjects are taught in German and Turkish alike. *** Text: Základní škola Azize Nesina je jednou ze 16 berlínských základních škol, které jsou známé jako Evropské školy. Tento speciální typ školy nabízí bilingvní základní vzdělání dětem se dvěma různými mateřskými jazyky. Základní kola Azize Nesina se jako jediná turecko-německá škola ze 16 Evropských škol zaměřuje na děti s turečtinou a němčinou jako mateřským jazykem. Základní koncepcí školy je rovnost jazyků ve třídě. 50 procent učitelů a žáků pochází z tureckých rodin a zbývajících 50 procent z rodin německých. Oba jazyky mají shodné postavení a předměty se vyučují jak v němčině, tak v turečtině. V souladu s celkovou koncepcí berlínských Evropských škol jsou hlavní cíle Základní školy Azize Nesina následující: - vybudovat základní školu nabízející možnost vzájemného interkulturního obohacování dětem se dvěma mateřskými jazyky (turečtinou a němčinou), - pro turecké děti: dosáhnout, aby se turecky mluvící žáci naučili během sedmi let trvání programu mluvit, číst a psát turecky i německy, - pro německé děti: rozvíjet určitou znalost turečtiny jako kontaktního jazyka, - s ohledem na všechny děti: dosáhnout jazykové rovnosti ve třídě jako předpokladu pro interkulturní vzdělávání a pozitivní přístup k jiným jazykům i vícejazyčnosti ve společnosti. 1

2 Aktivity a výsledky: V září 1995 nastoupily na Základní školu Azize Nesina dvě třídy dětí předškolního věku o 16 žácích. V lednu 1996 tito žáci nastoupili do první třídy. Oficiální bilingvní výuka v němčině a turečtině byla zahájena dvěma tureckými a dvěma německými učiteli. V souladu s koncepcí ganztagsschule byli k dispozici dva další pedagogové, kteří se dětem věnovali po vyučování. Od roku 1996 škola otevírá nové třídy v každém školním roce, přičemž ve školním roce 2005/06 došlo k zásadnímu rozšíření výuky, takže nyní navštěvuje 400 dětí celkem 16 tříd. Škola má nyní celkem 32 učitelů, z nichž polovinu tvoří Němci a polovinu turečtí rodilí mluvčí. Vedle toho ve škole pracuje 24 pedagogických pracovníků, z nichž 18 má jako mateřský jazyk němčinu a 6 turečtinu. Škola je jednou ze 16 berlínských základních Evropských škol, jejichž cílem je poskytovat bilingvní vzdělání a šířit gramotnost mezi dětmi se dvěma různými mateřskými jazyky. Stejně jako všechny veřejné školy se i Evropské školy řídí oficiálními učebními osnovami platnými pro berlínské základní školy s tou výjimkou, že osnovy byly částečně upraveny tak, aby splňovaly specifické potřeby Evropských škol a umožnily bilingvní výuku a interkulturní vzdělávání. Ačkoliv Turci tvoří největší etnickou menšinu v Berlíně (více než osob v roce 2003), Základní škola Azize Nesina je jediná základní škola zaměřená na turecko-německou bilingvní výuku, která se stala součástí koncepce Evropských škol. V Berlíně existují další čtyři základní školy nabízející výuku v turečtině i němčině, avšak tyto školy nespadají pod projekt Evropských škol. V Základní škole Azize Nesina se děti učí v turečtině a němčině od 1. do 6. třídy. Jazykové dovednosti dětí pocházejících z neněmeckých rodin jsou posuzovány hned po zahájení školní docházky. Pak se děti na základě jazykových dovedností dělí do dvou pokud možno stejně velkých skupin: první skupina má jako hlavní jazyk turečtinu, zatímco druhá skupina němčinu. Výuka základní gramotnosti probíhá v hlavním jazyce. Druhý jazyk, tzv. kontaktní jazyk, se v 1. třídě vyučuje 3 hodiny týdně a od 3. třídy pak 6 hodin týdně. Obecně platí, že děti na Základní škole Azize Nesina v 1. třídě navštěvují až 12 hodin jazykové výuky týdně, což je o 7 hodin více než na běžné základní škole. Všechny ostatní předměty mimo hodin jazyka navštěvují obě skupiny žáků společně. Matematika se vyučuje v němčině, hodiny všeobecných vědomostí v turečtině a výtvarná i hudební výchova v obou jazycích. K dispozici jsou adekvátní učební pomůcky. Jako Evropská škola se Základní škola Azize Nesina liší od jiných základních škol v Berlíně i v jiných ohledech. Zaprvé ve škole neplatí tradiční praxe spočívající v tom, že děti mohou navštěvovat pouze školy nacházející se ve čtvrti, kde jsou jejich rodiče či opatrovníci přihlášení. To znamená, že do školy se mohou zapsat turecky či německy hovořící děti z celého Berlína. Zadruhé se jedná o tzv. ganztagsschule, tedy školu nabízející aktivity od 8:00 2

3 až do 16:00. Po skončení normálního vyučování jsou dětem k dispozici volnočasové aktivity, během kterých se učí používat jazyky zábavným způsobem. Běžné základní školy většinou zavírají své dveře s koncem vyučování, tedy nejpozději v 13: procent žáků ukončí Základní školu Azize Nesina s doporučením ke studiu na gymnáziu (gymnasium). Dalších 20 procent získá doporučení ke studiu na reálce (realschule). Studenti, kteří získají doporučení ke studiu na gymnáziu, mají možnost navštěvovat blízkou školu Carla v. Ossietzkyho, kterou lze ukončit turecko-německou maturitní zkouškou (abitur). Kontinuita bilingvní výuky je tedy zajištěna i po ukončení základní školy. Tři cesty vzdělávacího systému V Berlíně děti obvykle nastupují do 1. třídy ve věku 6 let a základní školu opouštějí po absolvování 6. třídy, tedy ve věku 12 či 13 let. Německý vzdělávací systém se dělí do tří větví: po skončení základní školy všechny děti získají doporučení ke studiu na jednom ze tří typů středních škol: gymnasium, realschule či hauptschule. I když tato doporučení nejsou závazná, většina rodičů se drží toho, co jim škola poradí. Gymnasium žáci ukončují ve 13. třídě s tím, že jsou kvalifikováni ke studiu na vysoké škole. Realschule a hauptschule žáci ukončují po 10. třídě s tím, že pak podávají přihlášku na profesní vzdělávání v oborech, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Úroveň vzdělání i profesní kvalifikace na realschule je vyšší než na hauptschule. Toto dělení vzdělávacího systému bylo podrobeno tvrdé kritice po zveřejnění výsledků mezinárodního hodnocení žáků PISA. Studie PISA ukázala, že v Německu více než v jiných západních zemích existuje významná souvislost mezi sociálním původem studentů a jejich nadějí na úspěšnou studijní kariéru. Zejména děti z dělnických nebo přistěhovaleckých rodin musí čelit překážkám. Protože jim například chybí kvalitní jazykové znalosti a nedostává se jim často ani specializované výuky, končí obvykle základní školu s doporučením ke studiu na realschule nebo hauptschule. Jejich budoucí úspěch ve studiu je tedy již od samého počátku omezen jen na možnosti nabízené v rámci těchto typů škol. Zvláště studenti berlínských hauptschule dnes trpí vysokou mírou sociální stigmatizace. V případě Ruetli Hauptschule ve čtvrti Neukölln, kde se učitelé obrátili na školní senát s návrhem na uzavření školy kvůli tomu, že se obávali studentů z důvodu slabé disciplíny a nevyhovujících podmínek, se výuka stala prakticky nemožnou. Případ Ruetli Hauptschule vyvolal emotivní debatu o situaci na školách typu hauptschule nejen v Berlíně, ale i v Německu obecně. V mnoha případech osazenstvu těchto škol téměř výhradně dominují studenti z řad migrantů. Jelikož jsou vyhlídky na zajímavou profesní kariéru pro absolventy hauptschule obecně omezené a absolventi s horšími známkami na pracovním trhu mohou uspět jen ztěží, studenti čelí nedostatečné motivaci spolu s vyloučením z většinové společnosti. Rozdíly ve studijní úspěšnosti mezi tureckými a německými studenty potvrzují i údaje z nedávné doby: v roce 2006 navštěvovalo gymnasium v Berlíně 9.4 procenta studentů z tureckých rodin. Naproti tomu se privilegia 3

4 studovat gymnasium dostalo 30 procentům německých studentů. V roce 2006 bylo z celkem absolventů gymnázií v Berlíně pouze 165 Turků, tedy méně než 1.5 procenta. Je však třeba uvést, že tato čísla nezahrnují naturalizované Turky, tedy studenty tureckého původu s německým pasem. Údaje pro tuto skupinu nejsou zatím k dispozici. Situace na základních školách Obecně platí, že základy úspěchu v rámci vzdělávacího systému se pokládají na základní škole. V Berlíně je v současné době celkem 448 veřejných základních škol s přibližně žáky. Asi 21 procent z nich jsou držiteli jiného než německého pasu. Pokud ale vezmeme v úvahu naturalizované žáky, tedy ty s německým pasem a jiným než německým mateřským jazykem, tak počet studentů základních škol jiného než německého původu přesahuje 30 procent. Tento údaj zohledňuje situaci v Berlíně jako celku. Je ale důležité zdůraznit, že děti z rodin migrantů nejsou ve školách rozdělené rovnoměrně. Namísto toho se soustředí na základních školách nacházejících se v centrálních částech bývalého Západního Berlína, tedy hlavně v Kreuzbergu, Neuköllnu, Weddingu a částech Tiergartenu a Schönebergu. V důsledku toho zde počet studentů s jiným mateřským jazykem než němčinou dosahuje průměrně 30 až 45 procent. Na některých základních školách v Kreuzbergu a Neuköllnu, tedy ve čtvrtích s nejvyšší koncentrací tureckých obyvatel, je podíl těchto studentů ještě vyšší. Vysoké procento studentů, jejichž mateřským jazykem není němčina, představuje zásadní výzvu pro integrační i vzdělávací koncepce. Nedostatečná znalost němčiny je závažným problémem. Mnoho dětí z rodin migrantů má obrovský jazykový deficit. Jazykový test provedený v roce 2003 Senátem města Berlína pod názvem Bärenstark-Test s cílem posoudit znalost němčiny mezi dětmi před vstupem do vzdělávacího systému ukázal, že 80 procent dětí z neněmecky hovořících rodin vykazuje na svůj věk nedostatečnou znalost němčiny, zatímco toto číslo pro děti pocházející z německých rodin bylo pouze 30 procent. Podle jiného průzkumu, který se v roce 2004 zaměřil na prvňáčků, asi 10 procent tureckých dětí jen stěží hovoří německy a dalších 34 procent dělá výrazné chyby. Zatím poslední test jazykových schopností prvňáčků ze srpna 2006 ukázal, že nedostatečné jazykově vybaveno je 56,6 procent dětí migrantů. Z výše uvedeného vyplývá, že při nástupu do školy ve věku 6 let musí děti z neněmeckého prostředí (s často nedostatečnými jazykovými dovednostmi) čelit obrovským překážkám, protože jazykem výuky je němčina. Dalším problémem je, že mnoho dětí kromě toho trpí i nedostatečnou znalostí mateřského jazyka. Pokud není ve třídě dostatečný počet studentů s němčinou jako mateřským jazykem, je komunikačním jazykem mimo třídu rodný jazyk migrantů. Práce s takovými studenty představuje výzvu i pro učitelský sbor, a to především v případě, že ve škole nejsou k dispozici speciální pedagogické 4

5 programy. Jazykové a kulturní bariéry pak existují nejen mezi učiteli a studenty, ale také mezi učiteli a rodiči. Vysoká koncentrace dětí z neněmeckého prostředí ve školách nacházejících se v centru města je důsledkem předpisu vyžadujícího, aby děti navštěvovaly školu v blízkosti bydliště. Například dítě, jehož rodiče mají trvalý pobyt ve čtvrti Neukölln, musí navštěvovat základní školu v této čtvrti. Jak bylo uvedeno výše, turecká komunita v Berlíně se koncentruje především ve čtvrtích Neukölln, Wedding, Kreuzberg a v některých částech Schönebergu. Čtvrti v centru města musí většinou řešit sociální i ekonomické problémy a ještě se vypořádat s nadprůměrnou nezaměstnaností. Sociální složení tureckých studentů Turecká migrace do Berlína se historicky vzato týkala především dělníků, kteří po příchodu do města začali pracovat v průmyslových podnicích. První migranti z Turecka, kteří do Berlína přišli v rámci tzv. programu hostujících pracovníků po stavbě berlínské zdi v roce 1961, často pocházeli z odlehlých venkovských oblastí Turecka jako je například Anatolie. Většinou měli jen minimální vzdělání a zastávali tradiční hodnoty. Původní turecká komunita v Berlíně tudíž postrádala výraznější množství vzdělaných jedinců či intelektuálů. Její kořeny je tedy spíše nutné hledat v tom, co němčina nazývá termínem bildungsfern, volně přeloženo tedy distancování od vzdělání. Dnes je na 70 procent tureckých dětí v Berlíně považováno za příslušníky tzv. underclass, tedy nejchudší vrstvy společnosti. Ani jejich rodiče často nemají žádné vyšší vzdělání, mluví jen málo německy, a nemají žádné povědomí o německém vzdělávacím systému. Nejenže jejich děti mají výše uvedené jazykové problémy, ale vedle toho musí čelit i dalšímu znevýhodňování v souvislosti s třídní příslušností včetně nadváhy (23 procent tureckých dětí v 1. třídě, avšak pouze 10 procent německých dětí), vyšší míry sledování televize (64 procent tureckých dětí stráví u televize více než jednu hodinu denně ve srovnání s 31 procenty německých dětí) a horšího zdravotního stavu (např. jen 72 procent tureckých dětí má k dispozici dobrou zubní péči ve srovnání s 87 procenty německých dětí). Zatímco 40 procent tureckých dětí vykazuje motorické potíže, které zpomalují proces učení, u německých dětí je to jen 25 procent. Z těchto údajů je patrné, že velká část dětí tureckého původu musí čelit závažným potížím již na samém počátku školní docházky. Bilingvní koncepce Důsledkem vysokého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než němčinou na berlínských základních školách v centru města je i to, že němečtí rodiče se často snaží neposílat děti do škol v těchto čtvrtích. Toto tvrzení platí i pro vzdělané rodiče z řad migrantů, kteří nechtějí posílat děti do školy, kde většinovým jazykem dětí není němčina. 5

6 Obecně platí, že politici zodpovědní za oblast vzdělání v Berlíně i jinde v Německu přehlížejí zvláštní potřeby dětí neněmeckého původu navštěvující školy v Německu. Místo snahy o vytváření koncepcí na podporu potenciálního bilingvismu děti v mnoha případech trpí nedostatečnou gramotností buď v obou jazycích anebo v jednom z nich. Bilingvní vzdělání bylo až do nedávné doby kontroverzním tématem. V Berlíně je třeba hledat počátek koncepce turecko-německé výuky v roce 1980 na jedné základní škole v Kreuzbergu. Na počátku se jednalo o kompenzační model zaměřený výhradně na turecké děti. Tyto děti ve speciálních jazykových hodinách (Ausländerregelklassen) získávaly po dobu dvou let základní znalosti v turečtině a němčině od tureckých a německých učitelů. Základní myšlenkou bylo, že turecké děti se naučí německy lépe tehdy, pokud si budou zároveň osvojovat základy gramotnosti v turečtině. V roce 1986 se této koncepci dostalo postavení oficiálního vzdělávacího experimentu s doprovodným vědeckým hodnocením, a v roce 1992 se koncepce rozšířila do 20 škol ve čtvrtích Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln, Tiergarten a Wedding. S ohledem na sílící kritiku ausländerregelklassen byla v roce 1988 koncepce upravena a do středu pozornosti se dostala společná výuka německých a tureckých dětí v bilingvních třídách. Co toto snažení přineslo? V roce 2006 existovalo již jen pět základních škol nabízejících bilingvní turecko-německou výuku. Vědecké hodnocení projektu bohužel Správa škol Senátu města Berlína nikdy nezveřejnila. Můžeme se jen dohadovat, proč Senát závěry hodnocení nezveřejnil. Skutečnost, že tolik škol koncepci postupně opustilo, lze zřejmě připsat na vrub následujícím faktorům: zaprvé platí, že po léta existoval nedostatek německých dětí, které by navštěvovaly školy tohoto typu. Němečtí (ale i turečtí) rodiče se obávají, že výuka turečtiny bude probíhat na úkor němčiny, a že německé dovednosti dětí budou v důsledku toho podstatně horší než dovednosti dětí navštěvujících běžné základní školy. Kvůli zdráhání ze strany rodičů již nebylo možné zachovat požadovanou strukturu tříd s polovinou tureckých a polovinou německých žáků. Němečtí rodiče měli obecně vzato vůči této struktuře časté námitky. V některých základních školách v centru města, například škole Karla Weise ve čtvrti Neukölln, které se na počátku do projektu zapojily, se podíl neněmeckých žáků v posledních letech zvýšil až na 65 procent. Zachování koncepce se tedy v praxi ukázalo jako nemožné. Ředitel školy v Nürtingenu, která koncepci také opustila, zaznamenal nejen nedostatek německých žáků, ale také zhoršování znalosti turečtiny na straně tureckých žáků. Bilingvní vzdělání tudíž nemá žádné pevné základy a děti jsou přetěžované bilingvními nároky. Vedle toho bylo oficiální postavení vyučovacího předmětu turečtina v učebních osnovách škol v mnoha případech nejasné. Bilingvní výuka se často omezovala na žáky 1. až 4. tříd. Řada škol tento předmět neznámkovala s tím, že se nejednalo o oficiální předmět, takže jeho váha byla nižší než váha jiných předmětů a motivace dětí byla tedy jen slabá. Ochotu rodičů posílat děti do bilingvních škol dále zřejmě oslabila negativní mediální kampaň. 6

7 Základní škola Azize Nesina má jako jediná z posledních pěti škol úspěšně vyučujících turečtinu a němčinu v bilingvních třídách statut Evropské školy. Jak bylo uvedeno výše, tato skutečnost dovoluje škole získávat studenty nejen z Kreuzbergu, kde se nachází, ale i ze všech ostatních částí města. Metodika V souladu s koncepcí Evropských škol se Základní škola Azize Nesina snaží o to, aby 50 procent jejích žáků mělo jako mateřský jazyk turečtinu a zbývajících 50 procent němčinu. Jak bylo uvedeno výše, cílem je dosáhnout rovnosti jazyků ve třídách s tím, že oba jazyky jsou vnímány jako sobě rovné. V 1. a 2. třídě je bilingvní výuce realizované jedním tureckým a jedením německým učitelem věnováno sedm vyučovacích hodin týdně. Oproti běžným osnovám se tureckým rodilým mluvčím dostává pět a německým rodilým mluvčím dvě hodiny tureckého jazyka navíc. Prvotní výuka čtení a psaní v obou jazycích začíná v 1. třídě ve stejnou dobu. Zvláštní péče je věnována koordinaci obou jazyků a systémů psaní. Ve 3. a 4. třídě navštěvují turečtí rodilí mluvčí pět hodin turečtiny navíc a němečtí rodilí mluvčí dvě hodiny turečtiny navíc. Jeden turecký a jeden německý učitel spolupracují při bilingvní výuce společenských a přírodních věd (pět vyučovacích hodin). V 5. a 6. třídě probíhá bilingvní výuka zeměpisu, dějepisu a biologie (čtyři hodiny). Turečtí rodilí mluvčí mají čtyři hodiny výtvarné výchovy týdně v turečtině, zatímco němečtí rodilí mluvčí mají dvě hodiny. Pro všechny třídy byly vytvořeny bilingvní učební materiály včetně bilingvního slabikáře s tureckou a německou částí a materiálů pro bilingvní a interkulturní výuku společenských věd a dále dějepisu, zeměpisu a biologie. Zkušenosti V následující části nabízíme souhrn nejdůležitějších závěrů, které lze učinit na základě desetiletého fungování školy. Aktivity školy dosud nebyly předmětem vědeckého hodnocení. Silné stránky - Ve srovnání s ostatními základními školami v Berlíně a zvláště pak s těmi, které navštěvuje stejný počet dětí z rodin migrantů, dosahují děti ze Základní školy Azize Nesina výborných výsledků: 50 procent z nich dostává doporučení ke studiu na gymnasium a 30 procent ke studiu na realschule. Pokud se na tyto výsledky podíváme s vědomím výše popsané studijní situace berlínských dětí tureckého původu, pak jsou tyto výsledky skutečně výjimečné. - Německé i turecké děti si již od počátku školní docházky zvykají na rozmanitost. Koncepce interkulturního vzdělávání podporuje vzájemné porozumění, akceptování i povědomí o druhé kultuře. Jedná se o pozitivní krok na cestě ke zlepšení německo-tureckého porozumění. Škola úspěšně rozvíjí interkulturní dovednosti dětí. - U dětí, jejichž mateřským jazykem je turečtina, je posilován a 7

8 podporován bilingvismus. Bilingvismus dětí je vnímán jako skvělá příležitost, nikoliv jako nevýhoda, a zároveň zohledňuje reálnou situaci mnoha dětí přistěhovaleckého původu. Turečtí rodiče kromě toho pozitivně vnímají příležitost více se zapojit do dění ve škole, jelikož jejich jazyk a kultura jsou rovnocenné německému jazyku a kultuře, a jelikož mají možnost obrátit se na turecké učitele a pedagogické pracovníky. Kritické faktory - Obecně platí, že němečtí rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát bilingvní vzdělání, dávají před turečtinou přednost jiným jazykům (např. angličtině nebo francouzštině). Škola nyní čelí nedostatku dětí z německých rodin, což znesnadňuje naplnění kvóty 50-50, která je základním kamenem koncepce. - Rodiče, jejichž děti navštěvují některou z Evropských škol, jsou obvykle velmi dobře informovaní, a tudíž také vzdělaní. Rodiče žáků Základní školy Azize Nesina jsou většinou příslušníky střední třídy, takže žáci jsou co se týče studijních příležitostí již na začátku zvýhodnění. To by mohlo do určité míry vysvětlit výborné výsledky dětí navštěvujících školu. - Profesní vzdělávání nutné pro bilingvní výuku bylo většinou zajišťováno zkušenými učiteli v rámci celoživotního vzdělávání. Nedostatek vysokoškolských programů vychovávajících budoucí učitele pro bilingvní výuku je spolu s omezováním objemu profesního vzdělávání významnou překážkou pro další rozvoj tohoto modelu bilingvní výuky. 8

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy

PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy PŘIHLÁŠKA do mateřské / základní školy Školní rok: 20. - 20. Ročník: ÚDAJE O ŽÁKOVI Příjmení:.. Jméno: Datum narození : VÝUKA JAZYKŮ Pozor, výběr se provádí od 2. ročníku (CE1) (2.,3., 4., 5. ročník =

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH CELKOVÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH VELMI DOBRÉ OBČAS NAPJATÉ KOMENTÁŘ: Klima v norských školách je pohodové, učitelé vypadají odpočinutě a mile se usmívají. DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠKOLY NENUCENÁ NUCENÁ KOMENTÁŘ: Pokud

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice. Alešova 50, 389 01 Vodňany. Identifikátor školy: 600 063 861 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice Alešova 50, 389 01 Vodňany Identifikátor školy: 600 063 861 Termín konání inspekce: 9. 10.

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš.

ZŠ Hanspaulka. Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. ZŠ Hanspaulka Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš. Zápis 4. S 5.února 2014 vždy od 14:00 do 18:00 sebou: dítě rodný list dítěte vyplněné formuláře (zápisní lístek, žádost o přijetí) možnost stáhnout

Více

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno

Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji. na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Analýza stavu výuky cizích jazyků v Jihomoravském kraji na základě dotazníkového průzkumu kabinetu cizích jazyků při SSŠ Brno Mgr. Vítězslava Cihlářová Z Á K L A D N Í Š K O L Y Do ankety se zapojilo celkem

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy (MFF UK)

Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy (MFF UK) Zkušební řád Kabinetu jazykové přípravy MFF UK OBSAH Všeobecná ustanovení pro udělení certifikátu pro úroveň III v systému UNIcert v jazykovém programu English for Mathematicians na Matematicko-fyzikální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa

MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013. BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa MARGARET K. LEWIS SCHOOL 2012-2013 BAY DISTRICT SCHOOLS, PANAMA CITY FLORIDA BRITT SMITH, ředitel, LORI HAST administrativa HISTORY 1968 ZŠ Oak Grove byla kvůli integraci uzavřena a přeměněna na školu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy

Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Projekt OP VK Studijní a informační centrum školy Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem SJZ, Tábor, Bydlinského 2474 PhDr. Daniela Novotná 13. 4. 2011 Hradec Králové Cíl projektu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více