Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky"

Transkript

1 Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a španělština a polština (obě 8 %). Pro většinu Evropanů je mateřským jazykem jeden z úředních jazyků země, v níž žijí. Pouze o něco více než polovina Evropanů (54 %) je schopna konverzace alespoň v jednom dalším jazyce, čtvrtina (25 %) hovoří alespoň dvěma dalšími jazyky a jeden z deseti (10 %) je schopen konverzace nejméně ve třech dalších jazycích. Téměř všichni respondenti v Lucembursku (98 %), Lotyšsku (95 %), Nizozemsku (94 %), na Maltě (93 %), ve Slovinsku, v Litvě (v obou 92 %) a ve Švédsku (91 %) uvedli, že kromě mateřského jazyka hovoří alespoň jedním dalším jazykem. Zeměmi, kde došlo v porovnání s předchozím vydáním průzkumu Eurobarometer k nejvýraznějšímu nárůstu podílu respondentů, kteří uvádějí, že ovládají alespoň jeden cizí jazyk natolik, že jsou schopni v něm vést konverzaci, jsou Rakousko (nárůst o 16 procentních bodů na 78 %), Finsko (+6 bodů na 75 %), a Irsko (+6 bodů na 40 %). Naproti tomu podíl těch, kteří hovoří alespoň jedním cizím jazykem, se výrazně snížil na Slovensku (pokles o 17 procentních bodů na 80 %), v České republice (-12 bodů na 49 %), Bulharsku (-11 bodů na 48 %), Polsku (-7 bodů na 50 %), a Maďarsku (-7 bodů na 35 %). V těchto zemích od roku 2005 klesá podíl těch, kdo hovoří rusky a německy. Pouze v několika málo zemích došlo k výraznému nárůstu podílu respondentů, kteří hovoří alespoň dvěma cizími jazyky, nejvíce to bylo v Itálii (+6 procentních bodů na 22 %) a v Irsku (+5 bodů na 18 %). V následujících devíti členských státech byl však zaznamenán výrazný pokles o více než 5 procentních bodů: Belgie (-16 procentních bodů na 50 %), Maďarsko (-14 bodů na 13 %), Bulharsko (-12 bodů na 19 %), Polsko (-10 bodů na 22 %), Portugalsko (-10 bodů na 13 %), Malta (-9 bodů na 59 %), Lucembursko (-8 bodů na 84 %), Dánsko (-8 bodů na 58 %), a Estonsko (-6 bodů na 52 %). 1

2 Zeměmi s největším podílem respondentů, kteří nehovoří žádným cizím jazykem, jsou Maďarsko (65 %), Itálie (62 %), Spojené království, Portugalsko (obě 61 %) a Irsko (60 %). Pěti nejrozšířenějšími cizími jazyky jsou i nadále angličtina (38 %), francouzština (12 %), němčina (11 %), španělština (7 %) a ruština (5 %). Na úrovni členských států je nejrozšířenějším cizím jazykem angličtina, a sice v 19 z 25 členských států, kde není úředním jazykem (tj. mimo Spojené království a Irsko). Většina Evropanů, kteří hovoří jakožto cizím jazykem anglicky, německy, španělsky nebo rusky, se domnívá, že jejich znalosti přesahují základní úroveň. Hodnocení úrovně znalostí se převážně shoduje s výsledky průzkumu v roce O něco více než dvě pětiny (44 %) Evropanů uvádějí, že rozumí alespoň jednomu cizímu jazyku do takové míry, že jsou schopni poslouchat v něm zprávy v rozhlase či televizi. Nejvíce respondentů (25 %) rozumí zprávám v rozhlase či televizi v angličtině. Francouzštinu a němčinu uvedlo shodně 7 % respondentů, španělštinu 5 %, ruštinu 3 % a italštinu 2 %. Stejný podíl Evropanů je schopen číst v cizím jazyce noviny či časopisy, tj. něco přes dvě pětiny (44 %) respondentů. I v tomto případě je nejrozšířenějším cizím jazykem angličtina s obdobným počtem (25 %) Evropanů, kteří uvedli, že jsou schopni číst anglicky články v časopisech či novinách. Francouzštinu uvedlo 7 % a němčinu 6 % Evropanů. Na dalším místě je španělština se 4 % a následuje ruština a italština (2 %). O něco méně Evropanů si myslí, že rozumí některému cizímu jazyku natolik dobře, že jsou schopni jej používat ke komunikaci na internetu (např. používat v něm , Twitter, Facebook apod.). Schopnost takto používat alespoň jeden cizí jazyk uvádí dvě pětiny Evropanů (39 %). Opět nejvíce respondentů uvedlo angličtinu (26 %), francouzštinu a němčinu uvedlo shodně 5 % Evropanů, španělštinu 3 % a ruštinu a italštinu 1 %. Většina Evropanů (69 %), kteří hovoří cizím jazykem na dostatečné komunikační úrovni, ho používá pouze příležitostně. Tři z deseti (30 %) používají cizí jazyky často, avšak nikoli denně a čtvrtina (25 %) používá cizí jazyky denně či téměř denně. Evropané uvádějí, že pravidelně v cizím jazyce sledují filmy či televizi či poslouchají rádio (37 %), používají je na internetu (36 %) a pro komunikaci s přáteli (35 %). Dále 27 % respondentů uvádí, že v cizím jazyce pravidelně komunikují s kolegy a 50 % používá cizí jazyky při dovolené v zahraničí. 2

3 Nejvýraznějšími změnami od roku 2005 je nárůst podílu Evropanů, kteří pravidelně používají cizí jazyky na internetu (+10 procentních bodů) a při sledování filmů/televize či při poslouchání rádia (+8 bodů). Podíl Evropanů, kteří nepoužívají pravidelně cizí jazyk k žádnému účelu, se snížil z 13 % v roce 2005 na 9 % v roce Většina Evropanů by neřekla, že se jazyky učí aktivně. Asi čtvrtina (23 %) Evropanů se nikdy žádný cizí jazyk neučila a něco přes dvě pětiny lidí (44 %) se žádný jazyk neučilo v nedávné době, ani se nechystají začít. Pouze malá část respondentů (14 %) se učila některému cizímu jazyku během posledních dvou let; méně než jeden z deseti (7 %) se za poslední dva roky začal učit novému jazyku a podobný počet (8 %) se v poslední době žádnému cizímu jazyku neučil, ale chystá se začít příští rok. Pro nejvíce Evropanů je nejužitečnějším důvodem učit se nový jazyk práce v zahraničí; platí to pro tři pětiny (61 %) respondentů. Něco přes polovinu (53 %) se domnívá, že je tímto důvodem používání příslušného jazyka v práci (včetně cestování do zahraničí). O něco méně respondentů (46 %) uvedlo možnost studovat v zahraničí nebo využít znalostí jazyka na zahraniční dovolené (47 %). 88 % Evropanů se domnívá, že znalost cizích jazyků je velmi užitečná. Dvě třetiny Evropanů (67 %) uvádí angličtinu jako jeden ze dvou jazyků, které pro sebe považují za nejužitečnější. Po angličtině jsou za nejužitečnější jazyky považovány němčina (17 %), francouzština (16 %), španělština (14 %) a čínština (6 %). Snížil se počet těch, kteří považují za důležitou francouzštinu (-9 procentních bodů), a těch, kteří se domnívají, že je pro osobní rozvoj důležitá němčina (-5 bodů). Více Evropanů než v roce 2005 se kloní k tomu, že je důležitým jazykem čínština (+ 4 body). 98 % Evropanů považuje znalost cizích jazyků za důležitou pro budoucnost svých dětí. Za takové jazyky považují francouzštinu a němčinu (20 %), španělštinu (16 %) a čínštinu (14 %). Přibližně čtyři z pěti Evropanů (79 %) považují za jeden z nejužitečnějších jazyků pro budoucnost svých dětí angličtinu. Od roku 2005 klesl počet Evropanů (-13 procentních bodů), kteří si myslí, že je pro budoucnost dětí důležité učit se francouzsky, a počet Evropanů (-8 bodů), kteří si myslí, že je pro děti důležitá němčina. Zatímco podíl Evropanů, kteří se domnívají, že je užitečným jazykem pro osobní rozvoj čínština, se zvýšil oproti roku 2005 o 4 procentní body, podíl těch, kteří se domnívají, že učit se čínsky je důležité pro děti, narostl o celých 12 bodů. 3

4 Evropané nejčastěji uvádějí, že by se mnohem pravděpodobněji učili či zlepšovali v cizím jazyce, pokud by měli hodiny zdarma; uvedl to zhruba každý třetí (29 %). Asi pětina Evropanů tvrdí, že by se učili či zlepšovali v cizím jazyce, pokud by za to dostali zaplaceno (19 %), pokud by měli možnost učit se jazyk v zemi, kde se jím hovoří (18 %) a pokud by se tím zlepšily jejich vyhlídky v zaměstnání (18 %). Nejčastěji uváděnou překážkou učení se jazykům je pro třetinu Evropanů (34 %) nedostatečná motivace. Asi čtvrtina Evropanů (28 %) uvedla že nemají dost času učit se tak, jak by potřebovali, a přibližně stejný počet uvádí, že je to příliš drahé (25 %). Pětina Evropanů (19 %) uvedla, že na jazyky nemají talent, a to je odrazuje. Nejrozšířenějším způsobem učení se cizím jazykům jsou hodiny ve škole. Tímto způsobem se cizí jazyk učilo přes dvě třetiny Evropanů (68 %). Mnohem méně Evropanů se cizí jazyk naučilo prostřednictvím neformální konverzace s rodilým mluvčím (16 %), při skupinových mimoškolních kurzech s učitelem (15 %) a při častých nebo dlouhých cestách do země, kde se daným jazykem hovoří (15 %). Evropané převážně považují za nejefektivnější způsob, kterým se učili cizí jazyk, jazykové hodiny ve škole. Mezi Evropany panuje široká shoda, že by každý občan EU měl hovořit alespoň jedním cizím jazykem; souhlasí s tím více než čtyři z pěti Evropanů (84 %). Většina Evropanů podporuje představu EU, že by občané EU měli umět alespoň dva cizí jazyky s tím, že by občané EU kromě mateřského jazyka měli umět hovořit ještě více než jedním jazykem, souhlasí více než sedm z deseti lidí (72 %). Většina Evropanů (81 %) souhlasí s tím, že by všechny jazyky EU měly mít rovné postavení. Přestože si sedm z deseti lidí (69 %) myslí, že by všichni Evropané měli umět jeden společný jazyk, nedomnívají se, že by jeden jazyk měl mít přednost před ostatními. Něco přes polovinu respondentů (53 %) souhlasí s tím, že by orgány EU měly používat pro komunikaci s občany pouze jeden jazyk, více než dvě pětiny lidí jsou však proti tomu. Více než tři čtvrtiny respondentů (77 %) si myslí, že zlepšení jazykových znalostí by mělo být politickou prioritou. Více než dva z pěti respondentů (44 %) uvedli, že dávají při sledování zahraničních filmů či televize přednost titulkům před dabingem, avšak o něco více lidí (52 %) titulky nepreferuje. 4

5 Evropané uznávají význam překladu v celé řadě oblastí, zejména ve vzdělávání a učení (76 %) a ve zdravotnictví a bezpečnosti (71 %). Evropané považují překlad za důležitý při hledání zaměstnání (68 %), pro to, aby se dozvěděli, co je nového ve světě (67 %), pro účast na aktivitách pořádaných EU nebo pro získání informací o těchto aktivitách (60 %), při využívání veřejných služeb (59 %) nebo při volnočasových aktivitách TV, filmy a četba (57 %). Pouze o něco více než dva z pěti Evropanů (43 %) uvedli, že překlad hraje důležitou roli v jejich každodenním životě, a o něco méně než jeden z šesti (16 %) tuto roli považuje za velmi důležitou. Tři z deseti Evropanů (30 %) uvádějí, že překlad v jejich každodenním životě nehraje žádnou roli. 5

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EUROBAROMETR 2004 1998-2000 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O NÁZORECH MLÁDEŽE VE VĚKU 15-24 LET NA OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO SROVNÁVACÍHO VÝZKUMU PRAHA,

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

INICIATIVA NE DABINGU: UČME SE JINAK

INICIATIVA NE DABINGU: UČME SE JINAK INICIATIVA NE DABINGU: UČME SE JINAK Tento dokument je shrnutím argumentům pro zavedení plnohodnotného duálu ve vysílání České televize. Je základem iniciativy Ne dabingu: Učme se jink. ÚVOD Znalost cizích

Více

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003

Přehled. Pohled na školství v ukazatelích OECD. ročník 2003 Přehled Pohled na školství v ukazatelích OECD ročník 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce

Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2. Dobrovolnická práce Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství pro vztahy s občany Oddělení pro sledování veřejného mínění. Zvláštní Eurobarometr Evropského parlamentu 75.2 Dobrovolnická práce Brusel, 27. června 2011

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Tento průzkum si vyžádalo generální ředitelství pro spravedlnost a byl koordinován generálním ředitelstvím pro komunikaci. Tento dokument nevyjadřuje stanovisko

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. EU Kids Online šetření. Užití internetu a aktivity online. Dovednosti při užití internetu KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online sítí. Šetření

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ O VYUČOVÁNÍ A UČENÍ Nizozemsko Švédsko Dánsko Finsko Estonsko Austrálie Vlámsko (Belgie) Portugalsko Slovensko Bulharsko Singapur Anglie (UK) Polsko Průměr TALIS Francie Malajsie Island Norsko Lotyšsko Alberta (Kanada) Srbsko

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více