Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND"

Transkript

1 Požadavky pro dálkové studium 3. ročník školní rok 2012/2013, třídy 3AOD, 3BND Předmět: KOMUNIKACE Vyučující: Mgr. Olga Vejvodová Studijní texty Literatura povinná: Fleischmannová E., Kuldová O., Šedý R.: Obchodní korespondence pro střední školy. Fortuna, Praha. Rozdělení hodin: 1. pololetí 5 hodin + zkouška v lednu 2. pololetí 5 hodin + zkouška v dubnu Obsah konzultací a témata hodin: 1. Úvod do předmětu, životopis 2. Žádost o místo 3. Žádosti, stížnosti 4. Osobní dopisy občanů 5. Vnitropodnikové písemnosti 6. Jednoduché právní písemnosti 7. Plná moc, dlužní úpis 8. Verbální a neverbální komunikace procvičení 9. Aktivní naslouchání 10. Komunikační hry Požadavky na splnění předmětu: 1. pololetí: vytvoření motivačního dopisu na vysněnou pracovní pozici + osobní dopis dle zadání zaslání na či donesení osobně 2. pololetí: test z teorie probrané ve 3. ročníku, včetně ústní komunikace Kritéria hodnocení: - úprava dopisu/dokumentu, formální náležitosti - úroveň stylizace - znalosti teorie z oblasti různých druhů písemností a ústní komunikace 1

2 1. Úvod do předmětu, životopis - Seznámení s náplní předmětu a organizací školního roku - Druhy a formy životopisu, náležitosti, nutné či sporné údaje - Seznámení s evropským typem životopisu na stránkách Základní pojmy: životopis strukturovaný, vyprávěcí, evropský, osobní údaje, zaměstnání, vzdělání, zájmy, schopnosti, vlastnosti, dovednosti Studijní podklady: str. 78, učebnice + studijní materiál zde Do životopisu vždy uvádíme: osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, telefonní a e- mailový kontakt, doporučuji také datum narození, byť ho někdo může považovat za diskriminující údaj. Určitě bych nepsala národnost. Do předchozích vzdělání uvádíme 2-3 školy, vždy od té poslední či naopak nejaktuálnější. Nejprve od kdy do kdy, kde, kterým dokumentem bylo ukončeno a jaký byl studovaný obor. Do předchozích zaměstnání se doporučuje uvádět zejména zaměstnání, která mají význam z hlediska praxe nebo zaměstnání dlouhodobá, některá krátkodobější je možno vynechat. U jazykových znalostí i znalostí práce na PC je důležité napsat úroveň. U řidičského průkazu je důležité uvést skupinu, ale také zda jste aktivní či pasivní řidič, případně i množství najetých kilometrů. Osobní zájmy se uvádějí, potenciálnímu zaměstnavateli mohou o Vás říci mnohé. Někdy se může uvést také možnost referencí a to v rozsahu jméno a příjmení, funkce, firma a telefonní číslo. Úplně nahoru patří zvýrazněným písmem heslo Životopis. 2. Žádost o místo - Důležitost motivačního dopisu pro možnost získání zaměstnání - Zásady jeho psaní, doporučení, úprava Základní pojmy: motivační dopis, žádost o místo, průvodní dopis Studijní podklady: str učebnice + studijní materiál zde Motivační dopisy dělíme na: - vyžádané pokud si je v inzerátu firma vyžádala 2

3 - nevyžádané oslovujete firmu, která si nepodala inzerát, že hledá zaměstnance Osnova motivačního dopisu (forma na str. 79 učebnice) - oslovení - uvedení zdroje, ze kterého jsme se dozvěděli o nabízené pozici (u vyžádaného dopisu) a konkrétní název pozice - vyjádření zájmu o danou pozici - vysvětlení, proč jste právě Vy nejvhodnější kandidát uvedení zkušeností, znalostí, zahraničních stáží, jazykových kurzů apod., všeho, co je důležité pro danou pozici - případné zmínění informací o firmě dáme najevo, že o ní něco víme - v závěru požádáme/vyjádříme zájem o pohovor a poděkujeme za čas - rozloučení, podpis - příloha: životopis Zásady psaní motivačního dopisu: - musí být psán ve stejném fontu jako životopis, musí být vidět, že patří k sobě - lépe kratší a výstižný než dlouhý a nečitelný (samotný text max. na půl stránky) - nesmí obsahovat gramatické či jiné viditelné chyby, stejně jako překlepy - uvádíme samozřejmě pouze pravdivé informace - vyzdvihněte své přednosti, zejména ty, které vás pravděpodobně odlišují od ostatních kandidátů - hlavním účelem motivačního dopisu je docílit pozvání na pohovor - motivační dopis je Vaší vizitkou - je důležité v něm vyjádřit, jak splňujete potřeby zaměstnavatele a jak pro NĚJ můžete být užiteční, to je to, co ho zajímá - v případě posílání u motivační dopis vkládáme rovnou do těla u, životopis jako přiložený soubor 3. Žádosti, stížnosti - Druhy osobních dopisů úředního typu - Instituce, na které žádosti či stížnosti obvykle posíláme - Vzhled žádostí, stylistika - Procvičení 3

4 Základní pojmy: žádost, instituce, úřad, formální stylistika, stručnost Studijní podklady: str. 104 učebnice, vzor na str. 105, studijní materiál zde Nejčastější adresáti žádostí: - stavební úřad - živnostenský úřad - městský úřad - banka - pojišťovna - okresní správa sociálního zabezpečení - zdravotní pojišťovna - obecní úřad Nejčastější typy žádostí: - o stavební povolení - o přidělení náhradního bytu - o odpuštění penále - o odložení termínu splátky - o odpouštění úroků - o ukončení smlouvy (výpověď) - o vyplacení sociálních dávek - o ukončení/přerušení studia - o posunutí termínu (čehokoliv) - aj. 4. Osobní dopisy občanů - seznámení se stylizací a formou osobního dopisu, včetně obvyklých druhů - procvičení dle zadání Základní pojmy: osobní dopis vedoucího pracovníka, blahopřejný, kondolenční, omluvný, pozvání, děkovný Studijní podklady: str. 84, 90 učebnice, vzory na str

5 5. Vnitropodnikové písemnosti - druhy vnitropodnikových písemností - seznámení s podobou vnitropodnikových písemností Základní pojmy: příkaz, směrnice, oběžník, pokyny, zprávy, pozvánka na poradu, prezenční listina, zápis z porad Studijní podklady: str učebnice, včetně vzorů 6. Jednoduché právní písemnosti - seznámení s druhy jednoduchých právních písemností - vymezení pojmů plná moc, dlužní úpis, potvrzenka apod. - náležitosti, forma těchto dokumentů Základní pojmy: plná moc, zmocněnec, zmocnitel, právní úkon, dlužní úpis, dluh, závazek, potvrzenka, úhrada, úrok, splatnost 7. Plná moc, dlužní úpis - samostatný nácvik uvedených dokumentů - diskuze o dluzích, závazcích Studijní podklady: str. 95 učebnice, vzory na str Verbální a neverbální komunikace procvičení - druhy komunikace - důležitost neverbální komunikace, její dělení - hry na poznání neverbálních projevů Základní pojmy: komunikace, verbální, neverbální, paralingvistika, řeč těla 5

6 Komunikace je vzájemné přenášení a sdílení myšlenek, pocitů a informací lidskými prostředky pomocí kódovaných i nekódovaných signálů. Skládá se z přijímání a předávání informací. Podmínkou komunikace jsou jasné, nedvojznačné informace, srozumitelný, ne moc odborný jazyk a důležité je také pořadí sdělovaných informací (nejdůležitější je první a poslední informace). Komunikace se dělí na verbální (psaná, mluvená důležitá SLOVA) a neverbální, která se dělí dále na řeč těla (body language) a paralingvistiku. Obě složky komunikace jsou důležité, dotváří celý obraz sdělovaných či přijímaných informací, myšlenek a pocitů, důležitější však je složka neverbální. Řeč těla jakým způsobem vypadáme při tom, když mluvíme - obsahuje oční kontakt, mimiku (pomocí obličeje), gesta, držení těla, postoj, pohyb, vzdálenost Paralingvistika způsob, jak mluvíme - zahrnuje hlasitost, intonaci, naléhavost, rychlost, tón, pomlky, srozumitelnost, množství řeči, jistota/nejistota v hlase Nejlepším příkladem toho, jak je neverbální komunikace důležitá, je představit si, jak stejnou větu či stejný předmět ve škole vykládají dva různí učitelé od každého z nich to bude vyznívat jinak, přestože se jedná o STEJNÁ SLOVA. Bariéry komunikace Bariéry komunikace, tedy to, co efektivní komunikaci nějakým způsobem brání, jsou externí a interní. Externí vyrušení někým v kanceláři, hluk v místnosti, vizuální rozptylování Interní strach z neúspěchu (projeví se např. v hlase), osobní či pracovní problémy, předsudky, emoce rozčilení, zlost nebo deprese, přerušování lidí nebo čtení myšlenek, fyzické nepohodlí Cvičení na verbální a neverbální komunikaci A) Cvičení na neverbální komunikaci připravit kartičky s názvy nálad např. zamilovanost, smutek, radost, stydlivost, zaskočení, strach, ironie apod.. Rozdá se 6

7 žákům a ti pak mají přečíst jednu stejnou větu, která se napíše na tabuli (např. Dnes je venku hezky, Obsah této věty není důležitý nebo To je ale zajímavé) v té dané náladě a ostatní mají poznat, o kterou náladu se jedná. Diskutuje se o tom, podle kterých znaků to poznali (mimika, gesta, tón hlasu apod.) B) Hra Aktivity, která procvičuje dovednosti žáků popisovat různé pojmy ze všech oblastí života procvičení verbální komunikace C) Každý o sobě řekne 3 vlastnosti, které ho charakterizují, na počáteční písmeno svého křestního jména. Možno používat určení míry jako ne moc, hodně, ne tolik, příliš apod. např. P jsem přátelský, poctivý, hodně prostořeký apod. 9. Aktivní naslouchání - opakování druhů komunikace - definice aktivního naslouchání - hry na aktivní naslouchání Základní pojmy: naslouchání, aktivní naslouchání, empatie, otázky uzavřené a otevřené Aktivní naslouchání Aktivní naslouchání je takové chování, které má za cíl co nejvíce se dozvědět, poslouchat, vnímat, upřesňovat si informace, pochopit sdělované myšlenky, pocity či informace a používá při tom různé techniky. Abyste aktivně (a efektivně) naslouchali, přestaňte sami mluvit, neskákejte druhému do řeči, zopakujte podstatné, co vám druhý řekl, shrnujte, parafrázujte (jinými slovy opakujte, co vám druhý říká), soustřeďte se, nehodnoťte, používejte empatii (vcítění se), nepřerušujte, nedokončujte větu druhé osoby, nepřipravujte předem odpověď, braňte se myšlenkám na jiné věci, nenechte se ovlivnit zjevem druhé osoby, uvědomte si své držení těla a ostatní neverbální projevy, buďte trpěliví Otázky V lidské komunikaci zaujímají důležité místo, dělí se na otevřené a uzavřené. Na uzavřené otázky lze odpovědět ano/ne, začínají slovesem, jsou nevhodné pro zjišťování. Např. Byl jsi 7

8 tam nebo ne? Chceš jíst? Budeš se učit? Naproti tomu otázky otevřené mají vysokou vypovídající schopnost, nelze na ně odpovědět ano/ne, začínají zájmenem. Kdo to byl? Kdy se chcete sejít? Proč myslíš, že to udělal? Dávají velký prostor tomu, kdo na ně odpovídá. Další druhy otázek např. informační, protiotázka, kontrolní, řečnická Cvičení na verbální a neverbální komunikaci A) Cvičení na empatii napiš to, co si myslíš, že napíšou ostatní a) nejoblíbenější číslo, b) nejoblíbenější den, c) nejoblíbenější květina, d) nejoblíbenější barva, e) nejznámější řeka, f) nejmíň oblíbený předmět ve škole, g) neoblíbenější pití, h) neoblíbenější sport. Pak se sečtou jednotlivé odpovědi u každé otázky, např. napsala jsem pátek, stejnou odpověď mělo dalších 10 lidí napíšu si k tomu 11 (10+1) bodů, čtyři lidé měli úterý, ten kdo měl úterý si k tomu napíše 4 body + 1 za sebe. Na konci je nejvíc empatický ten, kdo má nejvíc bodů. B) Trénink aktivního naslouchání vyprávění příběhu 3 lidi (A, B, C). Jeden vypráví, druhý naslouchá a třetí sleduje, kdy druhý aktivně naslouchá a kdy ne a zapisuje si to (každý účastník dostane svou kartičku, podle jejíž pokynů se řídí) C) Trénink aktivního naslouchání a paměti vymyslet příběh vyprávět ho jednomu žákovi za dveřmi, ten pak dalším, až se všichni vystřídají a poslední převypráví, co mu bylo řečeno a porovná se sdělením na začátku může se diskutovat o tom, kde se která informace ztratila nebo změnila D) Znalosti o ČR podle výzkumu. Co mají nejradši Češi? (částečně i test na empatii) a) barvu, b) roční období, c) květinu, d) dopravní prostředek, e) historickou památku, f) evropskou zemi. Na konci se sečte, kdo bude mít nejvíc bodů, uhádnuty všechny body apod. Správné odpovědi: na hodině :-) 10. Komunikační hry - opakování teoretických pojmů - komunikační hry - závěrečný test, uzavírání klasifikace 8

9 9

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi.

Pojem rys osobnosti chápeme jako psychickou vlastnost člověka, která se vyznačuje typickým jednáním, chováním a vlastnostmi. Sebepoznání a sebehodnocení Termín Osobnost Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová Tomáš Lukačina, DiS. I. modul FINANČNÍ GRAMOTNOST CÍL A POJETÍ PUBLIKACE Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad

Více

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ

Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ Manuál k projektu KAIROS - METODIKA ČINNOSTÍ 1 2 1 Úvod Tento manuál vznikl díky podpoře Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to v rámci projektu KAIROS, který

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU. Návrat do zamestnán po onkologické nemoci STUDIJNÍ MATERIÁL PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU Návrat do zamestnán po onkologické nemoci PODĚKOVÁNÍ Tento studijní materiál vydalo občanské sdružení Amelie v rámci projektu Návrat do zaměstnání po onkologické

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více