Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice"

Transkript

1 Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á tuto změnu č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice, schváleného Zastupitelstvem obce Jevišovice dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Jevišovice účinnou od , změněného změnou č. 1, schválenou Zastupitelstvem obce Jevišovice , jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Jevišovice č. 8-II/2006 s ú činností od Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: Textová část dle textové části změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Grafická část dle grafické části změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část Textová část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice zpracovaná projektantem je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem dle 53 odst. 5 stavebního zákona: 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice rozhodlo Zastupitelstvo obce dne a zároveň s využitím příslušného ustanovení stavebního zákona požádalo úřad obce s rozšířenou působností MěÚ Znojmo, odbor rozvoje o výkon pořizovatelské činnosti. Důvodem pro pořízení změny ÚPO byla potřeba rozšíření ploch pro bydlení, pro výrobu, pro občanské vybavení, pro sport a rekreaci, vymezení plochy pro sběrný dvůr. Navrhované změny se územně dotýkaly pouze k.ú. Jevišovice. Pořízení změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice bylo zahájeno v listopadu 2008, byl zpracován návrh zadání, který byl postupem podle stavebního zákona (zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), veřejně projednán. Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice opatření obecné povahy 1

2 Zadání změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice bylo Zastupitelstvem města Jevišovice schváleno Na základě schváleného zadání zpracovala firma Znojmoprojekt s r.o. návrh změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice, který byl projednán nejprve při společném jednání s městem Jevišovice, sousedními obcemi a dotčenými orgány. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání stanovisek a připomínek požádal pořizovatel ve smyslu 51 stavebního zákona o stanovisko KrÚ Jm kraje. Doporučující stanovisko mu bylo doručeno Vzhledem k obsahu doručených stanovisek dotčených orgánů bylo nutné dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice Střelice upravit. Z důvodu požadavku dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF (odboru ŽP KrÚ Jm kraje) byla vypuštěna zastavitelná plocha pro výrobu (dílčí změna 2.8). Dále bylo s tímto dotčeným orgánem dohodnuto, že bude stanoveno pořadí změn v území (etapizace) pro navrhovanou zastavitelnou plochu bydlení (dílčí změna 2.2) a sousední plochu pro bydlení Bc a to tak, že podmínkou zastavění plochy bydlení (dílčí změna 2.8) je vyčerpání 75 % sousední plochy bydlení označené Bc. Vzhledem ke stanovisku dotčeného orgánu památkové péče (odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Znojmo) byla navrhovaná plocha pro umístění zahradnictví a dalších služeb v zámeckém parku (dílčí změna 2.20) zařazena mezi plochy výrobní smíšené (Vs) a byly pro tuto plochu stanoveny podmínky využití. V dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice Střelice byl akceptován požadavek dotčeného orgánu ochrany přírody (odboru ŽP MěÚ Znojmo), byl posunut koridor pro umístění vzdušeného vedení VN v trase směrem na Boskovštejn tak, aby v budoucnu nebyl ovlivněn zdárný vývoj a růst nově založeného stromořadí podél silnice II/398. Dále byly do dokumentace zapracovány požadavky Ministerstva obrany ČR. Připomínky sousedních obcí nebyly podány žádné. Pořizovatel poté zahájil ve smyslu stavebního zákona řízení o vydání změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice. V souladu s ust. 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil den, hodinu a místo konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úředních deskách MěÚ Znojmo a MěÚ Jevišovice. Pořizovatel zajistil, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veř. vyhl. byl návrh vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a u města Jevišovice. K veřejnému projednání přizval jednotlivě město Jevišovice, dotčené orgány a sousední obce. Ostatním účastníkům bylo oznámení doručeno výše zmiňovanou veřejnou vyhláškou. Pořizovatel v oznámení upozornil, že námitky proti návrhu projednávané změny ÚPO Jevišovice - Střelice mohou podávat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje dle KN dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Před veřejným projednáním bylo pořizovateli doručena stanoviska Obvodního báňského úřadu v Brně a Pozemkového úřadu Znojma a připomínky Povodí Moravy s.p., Lesů ČR, správy toků oblasti povodí Dyje Brno a ŘSD ČR. Stanoviska ani připomínky neobsahovaly požadavky na zapracování nebo změnu řešení návrhu projednávané dokumentace. Do dne veřejného projednání této změny ÚPO nebyly pořizovateli doručeny žádné námitky. Veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice se konalo dne v hod. ve zasedací místnosti MěÚ Jevišovice. Přítomní, kteří jsou uvedeni v prezenční listině založené ve spisu, byli seznámeni s procesem pořizování projednávané dokumentace, byli upozorněni na skutečnost, že do konce veřejného projednání je možné ještě uplatnit písemné připomínky a námitky, které musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Dotčené orgány mohou na závěr veřejného projednání uplatnit stanovisko k připomínkám a námitkám. Odborný výklad řešení návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice provedla ing. arch. Marta Šedá z firmy Znojmoprojekt s r.o., která dokumentaci projednávané změny ÚPO zpracovala. Do skončení veřejného projednání nevznesli přítomní k navrženému řešení žádné námitky nebo připomínky. Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice opatření obecné povahy 2

3 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008, vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne , nevyplývají pro řešené území žádné požadavky. Jihomoravský kraj dosud nevydal žádnou územně plánovací dokumentaci, která by zahrnovala i řešené území. Návaznost z hlediska širších územních vztahů dokumentace změny č. 2 ÚPO Jevišovice Střelice neřešila. Koridor pro umístění vedení VN mezi Jevišovicemi a Boskovštejnem není dosud v ÚPO Boskovštejn zapracován. 3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Cílem změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice je především vytvořit předpoklady pro stabilizaci obyvatel v obci, případně jejich nárůst, vymezením ploch pro bydlení v jižní, západní a východní části sídla a při jeho východním a západním okraji. Důvodem je skutečnost, že plochy pro bydlení podle platného ÚPO jsou buď vyčerpány nebo jsou nedostupné z hlediska vlastnických vztahů a neochotě vlastníků pozemků je pro výstavbu uvolnit. Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice vytváří předpoklady pro hospodářský rozvoj území vymezením ploch pro výrobu v návaznosti na stávající výrobní areál. Vymezením plochy pro sport a rekreaci pro rozšíření sportovního areálu v sídle vytváří předpoklady pro posílení soudržnosti společenství obyvatel území. Pro plochy řešené změnou č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice byly stanoveny podmínky pro jejich využití s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Pro plochy bydlení při východním okraji sídla bylo stanoveno pořadí změn v území (etapizace). Popsaným řešením naplňuje řešení změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice cíle a úkoly územního plánování specifikované v 18 a 19 stavebního zákona. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Zadání změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice bylo projednáno podle požadavků stavebního zákona a bylo schváleno Zastupitelstvem města Jevišovice dne Návrh změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice byl ve smyslu ust. 188 odst. 3 stavebního zákona projednán podle této právní úpravy. Dokumentace návrhu změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice svým obsahem navazuje na platný ÚPO. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Do dokumentace byly zapracovány požadavky dotčeného orgánu hájícího veřejné zájmy na úseku ochrany ZPF (odboru životního prostředí KrÚ Jm kraje), dotčeného orgánu na úseku památkové péče (odboru školství, kultury a památkové péče), dotčeného orgánu ochrany přírody (odboru životního prostředí MěÚ Znojmo) a dotčeného orgánu na úseku obrany státu (Ministerstva obrany ČR). Stanoviska ostatních dotčených orgánu byla kladná bez požadavků na Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice opatření obecné povahy 3

4 zapracování do řešení návrhu změny ÚPO, nebo jejich požadavky již byly do dokumentace zapracovány. Návrh změny č. 2 ÚPO Jevišovice Střelice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Rozpor nebyl řešen. 6. Vyhodnocení splnění zadání Podmínky stanovené v zadání změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice byly v dokumentaci návrhu této změny akceptovány. 7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Plochy určené pro bydlení platným ÚPO jsou již vyčerpány nebo jsou nedostupné z důvodu vlastnických vztahů a neochotě vlastníků tyto pozemky pro výstavbu uvolnit. Vzhledem ke snaze obce vytvořit předpoklady nejen pro stabilizaci obyvatel v obci, ale i pro jejich nárůst, který je podložen zájmem stavebníků, byly změnou č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice vymezeny plochy pro bydlení pro cca 60 rodinných domů. Při předpokládané obložnosti 2,5 obyv./trvale obydlený byt to představuje zvýšení obyvatel o cca 150 osob. Podle statistických údajů počet obyvatel Jevišovic v posledních deseti letech v podstatě stagnuje. Je sice vykazován přírůstek migrační, ovšem přirozený přírůstek se pohybuje v záporných číslech. To je možné vysvětlit tím, že součástí Jevišovic je domov důchodců. Ovšem město Jevišovice má rozvojový potenciál, je centrem této oblasti Znojemska. Nabízí širší občanské vybavení, je zde úplná základní škola, školka, sportoviště, bazén, kulturní zařízení, zdravotní zařízení, obchody a restaurace, domov důchodců. Prakticky všechny rozvojové lokality pro bydlení jsou dobře napojitelné na sítě technického vybavení území. K atraktivitě území přispívá i jevišovická přehrada s rekreační oblastí, historický základ města, jehož jádro se Starým zámkem bylo vyhlášeno památkovou rezervací. Celé území je součástí Přírodního parku Jevišovka. Vzhledem k zájmu o výstavbu rodinných domů, které zaznamenává město a předpokladu lepší dostupnosti pozemků ve vybraných lokalitách, lze říci, že v dlouhodobém horizontu (do r. 2025) jsou plochy pro bydlení vymezené touto změnou ÚPO ve výše uvedené kapacitě opodstatněné. Stávající plochy výroby vymezené v platném ÚPO jsou v podstatě všechny ke svému účelu využívány. Proto změna č. 2 ÚPO Jevišovice Střelice vymezuje zastavitelnou plochu navazující na stávající zemědělský areál při jižním okraji sídla a další dvě menší plochy výroby v sousedství čerpací stanice pohonných hmot a areálu s prodejem stavebnin. Smíšená plocha výroby rozšiřuje zahradnictví v zámeckém parku a umožňuje situování i dalších služeb spojených se stravováním (kavárna, občerstvení apod.). V místě skládky určené k rekultivaci se situována plocha pro fotovoltaickou elektrárnu. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Požadavek na zpracování posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v zadání změny územního plánu uplatněn. U změny územního plánu tedy nebylo zpracováno posouzení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů změny na životní prostředí. Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice opatření obecné povahy 4

5 9. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Pořizovateli nebyly v zákonem stanovené lhůtě doručeny žádné námitky, ani při veřejném projednání nikdo z přítomných námitku nepodal. 10. Vyhodnocení připomínek V průběhu zákonem stanovené lhůty k podání připomínek byly pořizovateli doručeny tři písemné připomínky. Podali je Povodí Moravy s.p., Lesy ČR sp., správa toků oblast povodí Dyje a ŘSD ČR. Požadavky v nich uvedené byly řešením změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice respektovány. Další připomínky pořizovatel neobdržel, ani při veřejném projednání nikdo z přítomných připomínku neuplatnil. B. Grafická část Grafická část odůvodnění změny č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č.4. Poučení: Proti změně č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice vydaného formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). V Jevišovicích dne Radomír Hubatka, Bc. místostarosta města Jevišovice Mgr. Pavel Málek starosta města Jevišovice (kulaté razítko města) Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne : Změna č. 2 ÚPO Jevišovice - Střelice opatření obecné povahy 5

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více