Klíč k variantě E. ( Podle National Geographic, únor 2004, s. 142 ) Literatura - verze A / E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíč k variantě E. ( Podle National Geographic, únor 2004, s. 142 ) Literatura - verze A / E"

Transkript

1 Klíč k variantě E Fričův první kaktus Frič totiž jezdil na kole s kamarády trénovat na žižkovskou dráhu. Přitom zjistili, že vajíčka jsou tu levnější než jinde v Praze a že by jejich překupnictvím vydělali. Jelikož se na městské hranici platila daň od 15 ( patnácti ) kusů, převáželi kluci jen sáčky se 14 ( čtrnácti ) vajíčky. Jednou se však strážce daně rozzlobil a všem vajíčka rozbil. To volalo po odvetě. Místo vajíček dali chlapci příště do sáčku pichlavý kaktus. O tom, co následovalo, Frič říká: Plácnul si s chutí, z jeho úst se vyřinula řada nejšťavnatějších zakletí. Kaktus si pak Frič odnesl domů. Zprvu si ho příliš nevšímal, když ale vykvetl, začal jej ( ho ) pozorovat. ( Podle National Geographic, únor 2004, s. 142 ) A B C D A A B C D A Literatura - verze A / E

2 1. Ukažte, jak dovedete uvažovat o tom, co literární text znamená a jak je napsán. Charakterizujte (komentujte) připojený text, všímejte si, o čem vypovídá (myšlenky a pocity, motivy apod.) a jakým způsobem. Pokuste se jej rovněž zařadit do širšího literárního a kulturního kontextu (autor, dílo, směr, období, ohlas). Text uvádíme bez jména autora a názvu sbírky záměrně. Komentář pro uchazeče: Když čtete zadání, berte každé slovo vážně. Zadání v sobě obsahuje kritéria, podle kterých bude vaše odpověď hodnocena. Vyplatí se nestrávit veškerý čas zkoušky na vyplňování políček v první, jazykové, části testu, ale nechat si dost času i na část literární. Co slova v zadání mohou znamenat? Ukažte, = Opravdu se snažte ukázat, co všechno ve vás je. Nebuďte skoupí. Nenaznačujte, ale přesně pojmenujte a vyjádřete vše, co víte a co k básni patří. Chcete-li ukázat i to, že umíte být naopak i struční, musíte v odpovědi mít velmi mnoho údajů, soudů a jejich důvodů a šetřit místem jen na zbytečných povšechných frázích nebo na úvodních floskulích typu Spisovatelé musejí být hodně vynalézaví... jak dovedete uvažovat = Nestačí předvést znalosti ze školy, ani pronést všeobecné soudy o básni. Že dovedete uvažovat, poznáme podle toho, které a jaké si nad textem položíte otázky a kde na ně hledáte odpovědi. Uvažovat znamená také zkoumat, dívat se na věci z více stran a uvádět důvody a důkazy pro své závěry. Charakterizujte (komentujte) = Opravdu nemáte (pře)vyprávět. Máte skutečně uvést charakteristické znaky textu, a k nim můžete podávat své komentáře. Máte vystihnout to důležité, a tím je sdělení textu, způsob jeho výstavby a jeho příslušnost literárněhistorická. co literární text znamená;... o čem vypovídá (myšlenky a pocity, motivy apod.) = Očekáváme, že ukážete, jak a proč jste pochopili sdělení, které báseň předkládá čtenáři. Převyprávět příběh nebo scénu rozhodně nestačí, svědčí to spíše o tom, že si s interpretací této básně nevíte rady nebo že nevíte, jak se básně interpretují. Měli byste najít nějaká zásadní místa v textu, která více než jiná vyzrazují, o co v básni jde, podívat se třeba na název, na první a poslední verše, na různé zlomy v obsahu. Určitě si musíte všimnout nejen myšlenek a pocitů svých jako čtenáře nad básní ale také myšlenek a pocitů, které jsou v básni pojmenovány a vyjádřeny. Máte ukázat, že umíte najít ty motivy, které napovídají a navozují určité myšlenky a pocity, a ukázat, že vidíte, jak jich básník pro stavbu významu básně využil. a jakým způsobem = Máte předvést, že si dovedete všímat toho, že všechny myšlenky a pocity v literárním textu jsou neseny a způsobovány řečí básník nemá ani štětec, ani fotoaparát, ale vše, co vnímáte, dosahuje použitím slov a vět ve verších, zvukovou a rytmickou stavbou veršů, ale také kompozicí, prací s motivy a postupy rozvíjení textu a to vše pro určitý účinek na city a myšlenky u čtenáře. Pouhé konstatování, že jde asi o báseň, která má za čtyřveršovou slokou jednu dvouveršovou, to je chabé. Jsou tu verše, které někdy zahrnují jen půl věty. Ale co to znamená pro naše chápání toho, co ve verši stojí? Vidíme, že tu scházejí rýmy. Proč asi? Jak o ovlivňuje spád veršů? A jaká je tu pravidelnost stavby verše? Je tu metrum jako kolovrátek, nebo jsou verše jakási krátká zastaveníčka, při nichž naše mysl doostřuje na zmíněný předmět a dojem, jako by byla zoomovým objektivem kamery? Měli byste se ptát, jak v textu roste význam: kde se objevuje důležité slovo, obraz? Kterými všemi prostředky se tu dosahuje například pocitu osamělosti, ticha? Můžete ukázat, že si umíte všimnout, jak se v básni zachází s tou vzpomínkou. Je tu oslovena v půli básně: Vzpomínko, památko malá, pak z tebe do ticha rostou a na konci básně znova často tě potkávám. Myslíte, že se tu oslovuje tatáž věc? Kdo nebo co je ta památka? Vždyť hned

3 ve verši za oslovením je jakoby přirovnána sama k sobě: jako větvička z Šumavy. Je to možné? Anebo je tou skutečnou vzpomínkou něco jiného, co spatřená větévka v knize založená, jenom vyvolala? Co by jinak měl znamenat verš Zapomenutá píseň lásky? Musí v tom být nějaká ženská nebo mužský. Neubývá tu asi jenom písnička, ale také čísi tvář před očima vzpomínka po čase vybledne, a člověk vidí jen tvář měsíce ledaže by zavřel oči. Motivy a obrazy tu vlastně stopují to, co se děje s láskou, která mizí v čase. Zánik, asi zánik lásky, ale možná dokonce osoby milované, tu je skrytý ve dvou výrazech: utonulé lesy a z tmy hrobu. Ukažte nějak podobně aspoň trochu, že umíte vidět, jak formální prostředky vždy upozorňují na důležitý významový prvek. Anebo své porozumění formě ukážete tak, že každé své tvrzení o významu či smyslu básně nebo o jejím dobovém zařazení podložíte dokladem z textu např. báseň vyjadřuje zklidňující se zármutek nad ztrátou lásky - používá se tu motivu vzpomínky, věcí zmizelých utonulé lesy. Ale je možné, že jde jen o cit prožitý nad četbou! Proč jinak by báseň začínala otevíráním knihy? Jazykem báseň ukazuje na některého básníka moderního, tedy nejdříve z 20. století. Báseň je psána volným veršem bez rýmů, ale zároveň neobsahuje žádné módní prostředky, není např. drsná obsahem ani slovem, nezabývá se drastickými traumaty ani nepochopitelnými dilematy postmoderní doby. Používá dosti přímých pojmenování nebo velmi průzračných metafor. Kdyby byl její jazyk maličko archaičtější, mohla by patřit Sovovi, ale je spíše blízká k Horovi, někomu z umírněných poetistů apod. Je totiž od K. Biebla. zařadit do širšího literárního a kulturního kontextu (směr, období, autor, dílo, ohlas) = Při rozboru jazyka básníkova tak můžete dílo zařadit. Zde můžete projevit svůj odhad nebo zkušenost z četby: vybrali jsme báseň, která je pro určitou dobu, literární směr a autory typická. Chceme, abyste ukázali, jak umíte o zařazení přemýšlet, a proto vám nedáme báseň, která by byla netypická, nezařaditelná. Ale pouhé hádání nestačí máte možnost ukázat, že znát literární směry u vás neznamená jen umět je popořadě odříkat a jmenovat jejich představitele, ale že znáte významné rysy toho či onoho směru a umíte je rozpoznat v předloženém textu. Kromě toho zde máte ukázat, že opravdu o příslušném období něco víte: kdo tehdy byl významným tvůrcem, jaké byly poměry a hodnoty ve společnosti, pro kterou psal a která ho četla. Básně na jedné straně autenticky promlouvají k vaší duši, ale na druhé straně také nesou kulturní hodnoty celého národa. I to byste jako uchazeči o vážné literární studium měli vědět, a máte umět u zkoušky ukázat, že jste připraveni obě tyto složky ve svém čtenářství a studiu propojovat. My vás tomu na fakultě budeme učit, ale ten, kdo u zkoušky ukazuje jenom to, že má nad četbou silné prožitky, nebo ten, kdo si pamatuje jenom mnoho historických údajů, neprokazuje dost velkou studijní připravenost k oboru literárnímu. Ve výhodě je ten, kdo už si umí všímat aspoň na úrovni osmnáctiletého člověka s maturitou - obou těchto stránek literatury. V E Č E R Otvírám knihu jako dveře vedoucí do kraje. V světelných závějích vychází měsíc ze starého románu. V samotě očí zavřených stříbrné kolo zhasíná. Vzpomínko, památko malá jako větvička z Šumavy,

4 z tebe do ticha rostou utonulé lesy. Zapomenutá píseň lásky z tmy hrobu prosvítá. Písnička tichne, písnička ubývá v měsíčnou tvář. V samotě očí zavřených často tě potkávám. Nechceme podávat vzorový výklad textu, protože způsobů interpretace i vlastního pochopení básně může být vícero. Když uchazeč některou důležitou složku interpretace opomine, může dohnat ztrátu tím, že v jiné stránce svého přístupu projeví velkou hloubku, zkušenost, citlivost, informovanost. Nechceme také, aby se příští zájemci o studium snažili u zkoušky naplňovat jakési kadluby odvozené z této ukázky. Proto ponecháváme výklad širší i poněkud subjektivní, a uchazeč má u zkoušky projevit svůj vlastní přístup. Z následujícího výkladu o textu by uchazeč měl ve své odpovědi pokrýt aspoň základní složky, podle hledisek uvedených výše. Ty obsahové prvky, které by jeho odpověď v nějaké podobě opominout rozhodně neměla, vyznačujeme modře. Tato báseň okouzluje tichou rezignovaností. Má smutné, ale ne trýznivé téma zmizelou, odvátou lásku. Subjekt se o ní vyjadřuje jako o něčem pro něj cenném, co by si chtěl udržet, aspoň ve vzpomínce. Melancholie zní z mnoha prostředků, kterých básník použil. V básni nejsou rýmy a je psána volným veršem. Výpovědi subjektu tak plynou jako volně z jeho úst. Verše podávají čtenářovi informace tak, jak se asi lyrickému subjektu vybavují, když nad knihou vzpomíná. Verše jsou tu vlastně taková zastaveníčka, při nichž nám dojde, na co a proč oko lyrického subjektu právě pohlédlo. V každé sloce vidím nějak protikladnou nebo převrácenou dvojici motivů: dveře vedoucí do kraje; měsíc - ze starého románu; v očích se zhasíná; z větvičky rostou lesy; písnička ubývá ve tvář; potkávám tě v samotě zavřených očí. Je to asi něco nemožného tě potkat, a přece se to nad knihou se založenou větvičkou - děje. V básni se zachází zvláštním způsobem se vzpomínkou. Je oslovena v půli básně: Vzpomínko, památko malá, pak z tebe do ticha rostou a na konci básně znova často tě potkávám. Zdá se mi ale, že nejde o tutéž oslovenou věc Památka je hned ve verši za oslovením přirovnána sama k sobě: jako větvička z Šumavy. Větévka založená v knize vyvolala vzpomínku na nějakou lásku. Jenže ta láska je už zapomenutá, asi se odehrála dávno a subjekt tu sleduje, jak jeho vzpomínka na někoho milovaného pomalu mizí v čase. Báseň se jmenuje Večer. Možná to není jenom proto, že člověk si sedá ke knížce obvykle večer, po práci (aspoň my, kteří si ještě umíme číst), ale taky proto, že navečer na člověka často přichází smutek, vzpomínky, melancholie. 2. Zformulujte v krátkém uceleném textu svůj názor na to, zda patří do poezie i výrazy nespisovné, slang, vulgarismy. Promyslete, které přínosy a které nevýhody má používání nespisovných slov i tvarů, a pokuste se při tom odlišovat, pro koho a pro co to jsou přednosti a nevýhody. Výstižně vyjádřete, čemu dáváte v poezii přednost vy a proč.

5 Komentář pro uchazeče: Toto zadání vyžaduje od uchazeče, aby prokázal, že dokáže o literatuře (o dílech i o jejich účinku a vnímání u čtenářů) uvažovat samostatně, i bez opory v školských příručkách. Zato však vyžadujeme, aby zde projevil schopnost systematicky uvažovat, vyjadřovat se precizně. Každé slovo zadání je opět důležité. v krátkém uceleném textu = Text souvislý co do stavby vět a odstavců, ale také ucelený co do pojetí věci samé. Krátký znamená nerozvláčný, ale ne tak krátký, aby v něm chyběly podstatné části informace. patří do poezie = bude se uvažovat o básních, tedy ne o románech, o televizi ani filmu Výrazy nespisovné, slang, vulgarismy = když jsou tu tři slova, mohou znamenat tutéž věc, anebo tři věci různé, ale blízké. Ukažte, že si uvědomujete, že se máte nad každým termínem zamyslit hrají v literatuře totožnou roli? které přínosy a které nevýhody = takové zadání naznačuje, že máte nejen uvést, ale také porovnat to, co považujete za výhody a nevýhody. Ovšem měly by platit pro poezii. Neuklouzněte do stereotypních tvrzení o úpadku češtiny! čemu dáváte v poezii přednost vy a proč = Slůvko proč je tu velmi důležité, jinak totiž ukážete jen svůj vkus, ale nikoli připravenost k přemýšlení o poezii... Proti výrazům neobvyklým v slušné konverzaci se mnoho lidí, hlavně starších, ohrazuje. Ale myslím, že v poezii jde o něco jiného než v konverzaci. Taky nemám ráda sprostá slova, ale když je najdu v básničce od Krchovského, vidím, že to, co chtěl sdělit, by bez nich nesdělil..že je život krutý, to se dá říct, anebo prožít. Prožít to, když váš život však krutý (naštěstí) není, však není lehké, a k tomu je dobrá básnička. Ovšem kdo není rád, když ho básník donucuje k trpkosti a smutku nebo hrůze, ten asi neocení ani ta drsná slova. Hodně mých spolužáků říká, že četba je hlavně pro relaxaci, že si čtou, aby si odpočinuli. Pak by jim ovšem měla vadit nejen drastická témata, ale taky drsná slova. Jenže oni nečtou poezii, a v románech nebo v magazínech to nevadí. Ale vulgarity nejsou všecko. Pro někoho je šok, že se v knize píše nespisovným jazykem. I když uznávám používání vulgarismů, u nespisovných koncovek slov (jako divokej, kous atp.) mívám pocit, že se do toho básník nutí, aby byl blíže mládeži. U Hraběte ten pocit nemám, protože ani tolik nespisovné tvary nepoužívá, ale slova někdy ano. U Kainara mi ty tvary vadí. Nedivím se, že se nespisovné výrazy a vulgarismy dostávají do jazyka básníků, když je těch slov plný film a romány, a ty jsou přece také umění. Ale já bych si ráda ponechala poezii jako svět krásy.

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 16 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch podzim 2004»ten stvì na vìceletèm gymn ziu Kram sk pìseú Den poezie MultikulturnÌ v chova v RVP Pl nov nì pozp tku Etiopsk realita Jak dospït

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

možnosti výpočetního zpracování klasifikace

možnosti výpočetního zpracování klasifikace možnosti výpočetního zpracování klasifikace Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory MŮJ DOMOV Základní dotazníky KALIBRO Celkové výsledky za seniory a zaměstnance Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Čestné prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury a pramenů uvedených v bibliografii.

Čestné prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury a pramenů uvedených v bibliografii. Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím literatury a pramenů uvedených v bibliografii... V Brně 21. května 2009-1- Na tomto místě bych ráda poděkovala

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace JAZYK NESLYŠÍCÍCH Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce Praha 2005 JAZYK NESLYŠÍCÍCH

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval:

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

AUTOR S ČTENÁŘEM SHODU HLEDÁ

AUTOR S ČTENÁŘEM SHODU HLEDÁ Místo předmluvy AUTOR S ČTENÁŘEM SHODU HLEDÁ Mášrozum? Mám. Proč ho tedy neužíváš? Neboť když ten plní svou povinnost, co jiného ještě chceš? Marcus Aurelius, Hovory k sobě Vážený čtenáři, následující

Více

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch jaro 2004 Reforma bïûìö Kdo koho dobïhne? Po d ten Bloom! Hra a vïda, spolu Ëi proti sobï? HranÌ, nebo v uka? Gramatika v literatu e Respektov

Více

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti Manuál příkladů z praxe Anna Tomková, Radek Marušák, Jaroslav Provazník Praha 2012 marusak3.indd

Více

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 Kritické listy odborný pedagogický čtvrtletník, který vychází od roku 2001 99 % příspěvků píšou učitelé z praxe vždy najdete lekce do svého vyučování v každém čísle naleznete

Více