PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

2 Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného z programu Lifelong Learning Programme v rámci Evropské komise. Kromě České republiky (Univerzita Karlova v Praze) je do projektu zapojené Finsko (University of Oulu, koordinátor projektu), Německo (Ludwig-Maximilian University, Munich), Nizozemí (Universiteit Utrecht) a Švédsko (Umeå University). Cílem tohoto dvouletého projektu řešeného v období až bylo navrhnout a ověřit modely spolupráce mezi začínajícími učiteli, jejichž praxe je kratší než 5 let, a zkušenými učiteli s více než 15-letou praxí v současných školách. Modely mají přispět k usnadnění integrace začínajících učitelů do života školy, ke zvýšení motivace učitelů vytrvat ve své profesi a mají vytvořit podmínky pro rozvoj profesních dovedností učitelů a sdílení zkušeností mezi učiteli. Webové stránky projektu 2AgePro: V případě zájmu o další informace kontaktujte osoby uvedené níže: Esa Niemi, 2AgePro Consortium Leader University of Oulu, Learning and Research Services P.O. Box 7910, FI Oulu, Finland Telephone: or Web: Tato veřejná zpráva byla vytvořena německou partnerskou skupinou konsorcia 2AgePro a byla sepsána za účasti všech partnerů konsorcia 2AgePro (viz Příloha 1). 2AgePro Consortium, 2010 Projekt 2AgePro je financován Evropskou komisí. Za obsah toho dokumentu je zodpovědné konsorcium 2AgePro a nikoliv Evropská komise nebo její agentury. Evropská komise nemůže převzít zodpovědnost za jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. 2

3 Obsah Konsorcium a autoři příručky... 2 Shrnutí Úvod Shrnutí národních pilotních studií Česká Republika Finsko Německo Nizozemsko Švédsko Analýza národních modelů Úspěšné a méně úspěšné komponenty modelů Analýza specifických národních prvků Jednotný Evropský Model pro nasazení 2AgePro scénářů spolupráce Skriptování 2AgePro AgePro Jednotný Evropský Model Reciproční Spolupráce Závěr Odkazy Členové konsorcia 2AgePro

4 Shrnutí Tento projektový výstup obsahuje společný Evropský model pro mezigenerační spolupráci mezi učiteli, který byl navržen na základě modelů vytvořených pěti účastnickými zeměmi (České Republika, Finsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko). Cílem projektu 2AgePro je vytvořit mezigenerační model spolupráce mezi učiteli, který: zajistí podporu začínajícím učitelům během prvních let jejich kariéry a to tak, aby byli vybaveni nezbytnými praktickými znalostmi a strategiemi odpovídajícími požadavkům učitelské profese a praxe. bude motivovat a podporovat zkušené učitele, aby se dále věnovali své profesi. zvýší motivaci zkušených učitelů a učitelů v důchodovém věku, aby předávali své zkušenosti a know-how začínajícím učitelům (např. v oblastech znalosti prostředí školy, vyučovacích metod). bude podporovat předávání nových vědeckých poznatků a dovedností v oblasti ICT směrem od začínajících učitelů ke zkušeným. Model vychází ze zkušeností získaných v pěti pilotních bězích, které se uskutečnily v zemích konsorcia projektu 2AgePro a do nichž se zapojilo 52 učitelů (25 začínajících učitelů s méně než 5 lety praxe, 20 zkušených učitelů s více než 15 lety praxe a 7 učitelé s praxí mezi 6 a 14 lety). V průběhu pilotů byly ve všech zemích s učiteli vedeny rozhovory, učitelé odpovídali na dotazníky a vedli záznamy o své práci. Všechna takto získaná data byla následně analyzována a vyhodnocena. Každá země navrhla a s učiteli vyzkoušla vlastní 2AgePro kolaborativní model, který respektoval specifické místní podmínky. Zkušenosti získané v pilotech budou využity při tvorbě 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, použitelného ve všech zemích. Pro navržení jednotnéjo kolaborativního modelu je nejprve nutné podrobněji prozkoumat navržené národní modely a to jednotným strukturovaným způsobem, což dovolí vyhledat a maximalizovat výhody jednotlivých modelů. K tomu lze například využít metody kolaboračních skriptů. Metoda skriptování nabízí jednotnou oporu pro analýzu nejrůznějších podmínek, procesů a okolností, které vyplývají z každodenní reality. Navrhovaný 2AgePro Jednotný Evropský Model je skriptem, který poskytuje základy pro mezigenerační spolupráci učitelů tak, že strukturuje interaktivní procesy, které probíhají mezi učiteli. Skript sestává z pěti základních komponent: (a) Cíle, (b) Typy aktivit, (c) Postupy, (d) Rozdělení rolí, (e) Prostředky (Forma reprezentace). Mezigenerační spolupráce se ukutečňuje ve dvojici nebo v týmech učitelů. Každý tým, případně dvojice učitelů (začínající a zkušený učitel) si musí nejprve zvolit cíl, případně téma spolupráce. Typickým cílem, který se objevoval v pilotních projektech, bylo například řešení problému Jak lépe komunikovat s rodiči problematických žáků? Po ujasnění společného cíle se učitelé domluví na činnostech (aktivitách), které povedou k vytčenému cíli. Pro výše zmíněné téma se může jednat například o diskuzi o stávajících zkušenostech učitelů nebo o diskuzi o různých komunikačních taktikách a pravidlech vhodných při rozhovoru s takovými rodiči nebo o praktický výcvik a přípravu na rozhovor s rodiči. Učitelé se společně domluví i na pořadí těchto aktivit. V případě výše zmíněného příkladu si učitelé si nejprve zvolí téma a následně diskusi na toto téma. Důležité místo v kolaborativním modelu zaujímá prezentace výsledků spolupráce, která je závislá na zvolené metodě a použitých prostředcích. Učitelé mohou v průběhu spolupráce používat speciální 2AgePro Karty pro spolupráci učitelů (viz níže) nebo vlastních postupů. V kolaborativním modelu musí být naprosto jasná role všech účastníků, kteří v modelu vystupují. Rozdělení rolí napomáhá spolupracujícím učitelům nahlížet na problém z více úhlů. Začínající učitel může například ve výše uvedeném případě převzít roli mentora a předat zkušenému 4

5 učiteli něco znalostí získaných během studia na univerzitě. Zkušený učitel tedy přebírá roli učící se osoby. Stanovení rolí není vždy nutné a nemusí se stanovovat v rámci každého setkání. Díky této jednotné struktuře je možné provést komparativní analýzu úspěšných a vyčlenit méně úspěšné složky jednotlivých pěti národních modelů. Tato analýza navíc umožňuje vyextrahovat v národních modelech klíčové komponenty, které se stanou součástí 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, což je nejobtížnějším, ale zároveň nejdůležitějším výsledkem analýzy. 2AgePro Jednotný evropský model bude vysvětlen a doporučen všem, kdo v evropských zemích o vzdělávací politice. 5

6 1. Úvod Jedním z cílů projektového úkolu WP 6 je ohodnocení pilotních studií a navržení společného 2AgePro Jednotného Evropského Modelu pro mezigenerační profesní spolupráci učitelů. Doposud bylo vytvořeno a vyzkoušeno pět národních modelů vycházejících z místních podmínek a kulturního prostředí pěti různých zemí (Česká republika, Finsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko). 2AgePro Jednotný Evropský Model je navržen tak, aby mohl být aplikován ve všech zemích, nikoliv jen v zemích konzoria projektu 2AgePro. Pro dosažení tohoto cíle je však nutné nejprve detailně prozkoumat navržené národní modely jednotným strukturovaným způsobem, což umožní vyhledat a maximalizovat výhody jednotlivých modelů. Pro analýzu národních modelů byla vybrána metoda kolaboračních skriptů. Teoretickým východiskem analyticko-syntetického přístupu vedoucího k navržení jednotného kolaborativního modelu se stal koncept kolaboračních skriptů. Samotný pojem skriptování je popsán v kapitole 3a Použití skriptování pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu. Teorie skriptování byla navržena a zavedena Shankem a Abelsonem v roce 1977 pro potřeby strukturovat znalosti, její podstata spočívá v myšlence, že všechny konceptualizace mohou být reprezentovány malým počtem jednoduchých kroků. Jedná se v podstatě o návod, jak sdílet znalosti. Externí skript nabízí oporu pro zpracování nejrůznějších podmínek, procesů a okolností, které plynou z každodenní reality. Poskytuje jednotlicům znalosti o tom, jak pracovat (postupovat) v sledu situací vymezených určitým rámcem podmínek (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). 2AgePro Jednotný Evropský Model je skriptem, který má sloužit jako opora pro spolupráci začínajících učitelů s učiteli zkušenými. Pomocí skriptu bylo možné strukturovat interaktivní procesy probíhající mezi spolupracujícími učiteli. Skript obsahuje pět základních komponent: (a) Cíle, (b) Typy aktivit, (c) Postupy, (d) Rozdělení rolí, (e) Prostředky (Forma reprezentace). (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Skripty sledují určité cíle. To znamená, že jsou orientovány na cíl v tom smyslu, že účastníci (v našem případě učitelé) se snaží během spolupráce dosáhnout určitého, předem daného cíle. Scripty věnují velkou pozornost cílům, jsou orientované na cíl, kterého má být dosaženo, v našm případě kterého mají dosáhnout spolupracující učitelé. Různí účastníci jsou zapojeni do různých aktivit. Některé činnosti jsou vymezeny striktně (například univerzitní učitelé jsou výhradně organizátory a/nebo moderátory a/nebo prezentátory 2AgePro), ale jindy se mohou lišit. Pořadí dané skriptem stanovuje jednak, kterých aktivit se jednotliví účastníci (např. učitelé) zúčastní, jednak v jakém pořadí se tyto činnosti uskutečňují (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Ačkoliv se národní 2AgePro modely vzájemně značně liší, je zde možno pozorovat společnou snahu logicky uspořádat řadu podobných kroků. Všechny země začaly pilot náborem škol a učitelů. Jakmile řešitelské týmy z univerzit získaly zájemce o účast v pilotu, bylo zorganizováno úvodní setkání s cílem vysvětlit záměr projektu 2AgePro a představit organizační schéma pilotu a principy kolaborace učitelů. V jednom případě byla pro účastníky uspořádána setkání za účelem zdokonalit komunikační dovednosti. Skripty se mohou lišit formou vnější reprezentace, tj. způsoby předávání konkrétních pokynů a instrukcí účastníkům (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). V pilotních modelech 2AgePro se forma reprezentace skriptů lišila ve zvoleném komunikačním kanálu. Stejně je tomu i v 2AgePro Jednotném Evropském Modelu. Všech pět účastnických zemí využívalo ve svých pilotních studiích jako prostředky komunikace tištěné materiály (letáčky, aj.), ICT prostředky (webové stránky 2AgePro, mobily aj.) a prezenční setkání a telefonické hovory 6

7 V modelu, který je popsán níže, je možné účastníkům z řad učitelů a představitelům nejrůznějších institucí přiřazovat nejrůznější role. Rozdělení rolí napomáhá spolupracujícím učitelům a zástupcům institucí přistupovat k problému různými způsoby, a tím zároveň tak nahlížet na řešený problém z různých úhlů pohledu. (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991). Rozdělení rolí není vždy explicitní (Kollar, Fischer & Hesse, 2006) a nemusí být stanoveno v rámci jednoho setkání. V návaznosti na národní modely je 2AgePro Jednotný Evropský Model vytvářen prostřednictvím strukturování získaných zkušeností a doporučení odpovídajících těmto pěti částem (a-e). Díky tomuto strukturování je možno vytvářet komparativní analýzu úspěšných a méně úspěšných prvků velmi rozdílných národních modelů. Samotné rozhodnutí, které z těchto specifických částí bude zahrnuto do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, je nejobtížnější částí této analýzy. Je třeba zdůraznit, že v této zprávě je popsáno pouze implementační schéma; vlastní jádro projektu 2AgePro, tedy téma mezigenerační spolupráce učitelů, je popisováno v Projektovém výstupu 6.3: Obsah Kurzu Dalšího Vzdělávání pro Vzájemnou Spolupráci a bude detailněji řešeno v dalších úkolech projektu 2AgePro. V tomto dokumentu lze nalézt rovněž praktická doporučení pro tvůrce vzdělávací politiky. 7

8 2. Shrnutí národních pilotních studií 2.1. Česká Republika Cíle Hlavním cílem bylo připravit praktický a v českých školách použitelný model spolupráce mezi učiteli s minimálními časovými a finančními náklady. Model měl poskytnout podmínky a nástroje pro spolupráci a evaluaci pro začínající učitele s pedagogickou praxí do 5 let a zkušené učitele s více než 15letou praxí ve školství. Tento model by měl především stimulovat a motivovat učitele k dalšímu profesnímu rozvoji a ke sdílení svých zkušeností během každodenní práce ve škole. Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována katedrou informační technologie a technické výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nábor učitelů pro pilot se ukázal jako nejobtížnější část pilotní studie v České republice. Za stávající situace, která panuje v podfinancovaném školství ČR, bylo velmi obtížné motivovat školy k účasti na projektu bez finanční odměny pro školy. Přestože v českých školách převažují starší učitelé a chybějí začínající učitelé, mezigenerační výměna není hlavním problémem, který by ředitelé škol v současnosti potřebovali velmi naléhavě řešit. Řešitelský tým z PedF UK v Praze navštívil několik škol, aby informoval ředitele a učitele o projektu 2AgePro a vysvětlil principy kolaborativního modelu. V jednom případě univerzitní tým nejdříve kontaktoval učitele a až následně ředitele školy. Dvě školy přislíbily účast v projektu (jedna základní škola a jedno gymnázium), ale pouze jedna škola, jejíž management zajistil 2AgePro pilotu vynikající zázemí, úspěšně dokončila celou pilotní studii. 2. Úvodní setkání: Úvodní setkání se uskutečnilo jeden měsíc před tím, než měla začít vlastní spolupráce učitelů. Během tohoto setkání univerzitní tým představil učitelům projekt 2AgePro. Český kolaborativní model je založen na systému krátkodobých (týdenních), střednědobých (měsíčních) a dlouhodobých (čtyř měsíčních) kolaborativních aktivit učitelů. V diskusi s učiteli byly zjišťovány jejich klíčové profesní potřeby a a vytipovány problémy a modelové situace s cílem rozhodnout, jak co nejlépe a nejefektivněji využít prostředí Moodle pro spolupráci učitelů. Na základě těchto informací univerzitní tým založil pro učitele v Moodle kurz, v němž bude probíhat spolupráce mezi učiteli, monitorování a vyhodnocování průběhu pilotu univerzitním týmem. Na závěr úvodního setkání s učiteli byl schválen harmonogram pilotu. 3. Školení: V České republice se uskutečnilo školení učitelů, v němž se učitelé seznámili se základy práce s Moodle pro potřeby 2AgePro kolaborativního projektu. 4. Spolupráce učitelů: Dvojice složené ze začínajících a zkušených učitelů se setkávaly každý týden ve škole, aby plnily týdenní aktivity. Oba učitelé pravidelně každý týden psali zprávu o společných kolaborativních aktivitách v Moodle kurzu. Do kurzu byl zaregistrován ředitel školy a ICT učitel. Vedení školy tak tomu mohlo sledovat spolupráci učitelů. Kromě toho univerzitní tým navštívil osobně učitele v rámci kontrolního dne, aby přímo ve školním prostředí sledoval, jak spolupráce učitelů probíhá, a aby vyhodnotil kolaborativní model a efektivitu 8

9 spolupráce učitelů. Současně byly identifikovány a následně řešeny vzniklé problémy. 5. Závěrečné setkání: Univerzitní tým navštívil zúčastněné školy za účelem evaluace kolaborativního modelu. Během tohoto setkání učitelé hodnotili projekt pomocí speciálně navrženého dotazníku, ve kterém mohli posoudit efektivitu profesní spolupráce, jakým způsobem probíhalo vzájemné předávání zkušeností a know-how. S výsledky projektu byl seznámen ředitel školy. Role 1. Zkušený učitel: Zkušeným učitelem se rozumí učitel s pedagogickou praxí aspoň 15 let ve školství. Role zkušeného učitele spočívá v tom, aby radil začínajícímu učiteli v otázkách uspořádání výuky, výběru vhodných metodických postupů, hodnocení žáků, problémů spojených s chováním žáků, v administrativě, v komunikaci s rodiči, v sebereflexi učitele a ve vztazích s ostatními kolegy. Úkolem zkušeného učitele je ve spolupráci se začínajícím učitelem identifikovat jeho profesní potřeby, být mu v počátcích jeho profese rádcem a pomáhat mu objevovat oblasti, v nichž může naopak začínající učitel přispět svou odborností k rozvoji školy a či obohatit o nové poznatky ostatní učitele. Zkušený učitel informuje pravidelně vedení školy o profesním rozvoji začínajícího učitele a o řešení jejich společných aktivit. Společně se začínajícím učitelem dojednávají kolaborativní aktivity, jejichž výstup může sloužit jednak v práci začínajícího/zkušeného učitele, jednak v práci školy. 2. Začínající učitel: Začínajícím učitelem se rozumí učitel s pedagogogickou praxí kratší než 5 let. Role začínajícího učitele spočívá především ve vymezení vlastních profesních potřeb, na něž nebyl dosud připraven, v nichž se potřebuje zdokonalit a které jsou důležité pro jeho integraci do školního prostředí a pro rozvoj dobrých vztahů se studenty, učiteli, vedením školy a rodiči a v neposlední řadě pak ve zvyšování kvalifikace za účelem dosažení dobrých výsledků ve výuce. Od začínajícího učitele se očekává, že nabídne škole zajímavé nápady vedoucí ke zlepšení či změně některých tradičních postupů ve výuce, že se podělí například o zkušenosti s využíváním ICT ve školním vzdělávání. Společně se zkušeným učitelem dojednávají kolaborativní aktivity, jejichž výstup může sloužit jednak v práci začínajícího/zkušeného učitele, jednak v práci školy. 3. Ředitel: Ředitel je zodpovědný za začlenění začínajícího učitele do prostředí a života školy. Ředitel je pravidelně informován o rozvoji začínajícího učitele a problémech souvisejících s jeho profesí. Ředitel školy může sledovat práci spolupracujících učitelů prostřednictvím LMS (např. Moodle). 4. Učitel ICT: Učitel ICT má za úkol podporovat začínající i zkušené učitele v používání ICT nástrojů v kolaborativním modelu i v praxi. Spolupracuje se začínajícími i zkušenými učiteli. 5. Pracovníci univerzity: Hlavní úloha univerzitního týmu spočívá v implementaci kolaborativního modelu ve škole, monitorování a vyhodnocování spolupráce učitelů, v případě potřeby poskytnout odbornou pomoc učitelům. Aktivity Kolaborativní model je založen na systému krátkodobých (týdenních), střednědobých (měsíčních) a dlouhodobých (čtyř měsíčních) aktivit, které sestávají z menších aktivit, na kterých se podílejí různí účastníci pilotáže. 9

10 1. Zkušený učitel: Identifikace, v čem je zkušený učitel dobrý a jakým způsobem se jeho odbornost za dobu praxe utvářela Rozhovor /Diskuse o různých otázkách Identifikace potřeb a problémů začínajícího učitele Vzájemné hospitace a náslechy Poskytování zpětné vazby začínajícímu učiteli Analýza autoreflexe začínajícího učitele Spolupodíl na přípravě exkurzí (např. organizace lyžařských kurzů) Reflexe týdenních aktivit a vypracování zpráv o týdenní aktivitě Připrava učebních materiálů, pomůcek, Náměty na vyučovací hodinu Publikování materiálů/informací na webových stránkách školy Informační zdroje 2. Začínající učitel: Identifikace, v čem je začínající učitel dobrý a co může zkušenému učiteli nabídnout, do čeho ho zasvětí Identifikace a formulování problémů Sebereflexe vlastní činnosti Vzájemné hospitace Zpětná vazba pro zkušeného učitele Spolupodíl na přípravě exkurzí (např. organizace lyžařských kurzů) Reflexe týdenních aktivit a vypracování zpráv o týdenní aktivitě Připrava učebních materiálů, pomůcek, Náměty na vyučovací hodinu Publikování materiálů/informací na webových stránkách školy Informační zdroje 3. Ředitel: Výběr a přidělení zkušeného učitele začínajícímu učiteli Monitorování a hodnocení spolupráce učitelů a progrese začínajícího učitele Diskuse nad vzniklými problémy Průběžné poskytování informací ostatním učitelům školy o práci týmu zapojeného do kolaborativního modelu 4. Učitel ICT: Monitorování spoluprácujících učitelů Řešení vzniklých problémů při používání ICT Morální a odborná podpora práce učitelů v pokračování v účasti na kolaborativním modelu 5. Pracovníci univerzity: Organizování a implementace pilotu na škole Monitorování a vyhodnocení kolaborativního modelu Reprezentace V pilotu, který se uskutečnil v České republice, byly použity tyto formy prezentace: 1. Materiály: Letáky, prezentace, dotazníky 2. ICT: Učastníci české pilotní studie využívali ICT velmi intenzivně. ICT nástroje sloužily: Ke komunikaci mezi účastníky pilotu Jako úložiště vytvořených studijních materiálů, informačních letáčků, fotografií 10

11 Ke kontrole a sledování průběhu pilotu, ke zveřejňování týdenních zpráv o plnění úkolů Jako prostředí, kde byly plánovány, organizovány a sledovány kolaborační aktivity Jako prostředí, ve kterém byla shromažďována data, zpětné vazby a sebereflexe účastníků Pro tvorbu a publikování učebních materiálů a pro přípravů materiálů určených pro školní web Jako prostředí pro učitele pro přípravu hodin a exkurzí 3. Setkání a telefonické rozhovory: pro organizační účely. Pracovníci univerzity uspořádali tři osobní setkání: úvodní, kontrolní a závěrečné setkání. Mimo to byli učitelé s pracovníky univerzity v kontaktu prostřednictvím telefonu Finsko Cíle Hlavními cíli Finského modelu spolupráce bylo: usnadnit první kroky v kariéře začínajícím učitelům pomoci zkušeným učitelům vyrovnat se s odchodem do důchodu zlepšit pozici učitelů podpořit profesní rozvoj učitelů podpořit vzájemnou spolupráci mezi začínajícími a zkušenými učiteli tak, aby se zviditelnily praktické zkušnosti Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována oddělením Learning and Research Services of the University of Oulu ve spolupráci s Education Departments dvou měst Oulu a Raahe. V přípravné fázi pilotu byli osloveni zástupci místních školních správ a ředitelů. Vzhledem k tomu, že pilotní studie byly založeny na dobrovolné skupinové spolupráci, byl nábor proveden v rámci celého města. Nábor podpořili zástupci místní školní správy a ředitelů. Obě města Oulu a Raahe se rozhodla vytvořit vlastní městské skupiny, které byly otevřeny pro všechny učitele z cílové skupiny. Bylo rozhodnuto, že každá skupina bude mít vedoucího a mentora z řad zapojených učitelů, který bude zodpovědný za organizování setkání a činnost skupiny. V Oulu byl jmenován vedoucí skupiny školským úřadem, který řídil činnost skupiny v rámci svých pracovních povinností. V Raahe byl vedoucí skupiny vybrán z pilotní skupiny a rovněž řídil skupinu během své pracovní doby. 2. Úvodní setkání: Učitelé neobdrželi detailní pokyny. Celý proces je založen spíše na diskuzích a aktivitách, řízených vedoucím skupiny. Byla dohodnuta pravidla a odpovědnosti vedoucího skupiny a skupiny: Vedoucí skupiny je současně mentorem a členem skupiny. Všichni členové skupiny jsou si rovni. Skupina zformuluje otázky, které mají být řešeny a diskutovány Vedoucí řídí práci skupiny. Skupina není zaměřena na výkon. Členové skupiny rozhodují o přijetí postupů pro řešení problému a schvalují časový rozvrh práce skupiny. 11

12 Aktivity a diskuze jsou založeny na dobrovolnosti a vzájemné důvěře. 3. Školení: Ve finském projektu se žádné školení neorganizovalo. 4. Spolupráce učitelů: Skupina v Oulu (začínající učitelé a jeden zkušený učitel): Vedoucí skupiny (zkušený učitel) uspořádal úvodní setkání, během kterého členové skupiny vyslovili souhlas se zvolenými tématy k diskuzi a časovým rozvrhem a dohodli se na pravidlech pro práci skupiny. V rámci této skupiny proběhlo celkem pět setkání (vždy jednou za měsíc), každé v délce zhruba 1,5-2 hodiny. Aktivity při setkáních byly založeny na skupinových diskuzích s použitím vhodných narativních a akčních metod. Skupina v Raahe (smíšená skupina začínajících a zkušených učitelů): Vedoucí skupiny (zkušený učitel) uspořádal úvodní setkání, během kterého členové skupiny vyslovili souhlas se zvolenými tématy k diskuzi a časovým rozvrhem a dohodli se na pravidlech pro práci skupiny. Členové skupinu pojmenovali Pedagogická kavárna (The Pedagogical Café). V rámci této skupiny proběhlo celkem pět setkání (vždy jednou za měsíc), každé v délce zhruba 1,5-2 hodiny. Vedoucí skupiny směřoval rozhovor ve skupině k tématům, která podle něho byla důležitá pro začínající učitele. Diskuze byla vedena formou otevřené diskuze a výměny zkušeností. Probírané téma bylo doplněno četbou článků, které vedoucí skupiny přinesl na setkání. 5. Závěrečné setkání: 2-3 týdny po posledním setkání skupiny uspořádali pracovníci univerzity skupinový rozhovor s členy pilotní skupiny za účelem vyjasnění některých otázek. Setkání bylo zaznamenáno na video. Při setkání byly analyzovány zkušenosti a názory účastníků a následně použity pro další vývoj projektu 2AgePro. Role 1. Začínající učitel: Rovnocenní partneři ve skupině 2. Zkušený učitel: Rovnocenní partneři ve skupině 3. Vedoucí skupiny: Rovnocenný partner ve skupině, odpovědný za organizaci práce a vedení diskuzí ve skupině, avšak nemusí nutně navrhovat řešení problému. 4. Ředitel: Informuje učitele o pilotu a podporuje aktivity projektu a nábor učitelů 5. Místní školní správa: Podporuje aktivity projektu, jmenuje vedoucí skupin 6. Pracovníci univerzity: Uskutečňuje implementaci projektu a vyhodnocuje pilotní studie. Aktivity Pilotní studie byly založeny na skupinové práci a mentoringu v rámci osobních setkání. Pro každé setkání si učitelé vybírali hlavní diskuzní téma. 1. Začínající učitel: Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 12

13 2. Zkušený učitel: Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 3. Vedoucí skupiny: Organizace setkání (čas, místo, ostatní podmínky) Výběr článků pro diskuze na zvolené téma (používání informačních technologií ve výuce, jak pracovat s problematickými žáky a rodiči, objevování vlastní identity jako učitele, pedagogické problémy s žáky se specifickými výukovými potřebami, aktivity odborů) Použití narativních a akčních metod jako nástroje pro posílení týmového ducha a procesu učení. Takovými metodami jsou například použití obrázku nebo předmětu jako podnětu k vyprávění, vlastnoručně vytvářené obrázky jako podnět k vyprávění a k popisování událostí, výměna rolí v navrhovaných příbězích, sociální postavení učitele, zprostředkování vlastního životního příběhu, workshopy, psaní denníků, psaní dopisů aj. Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 4. Ředitel: Poskytování informací učitelům o možnosti připojit se ke spolupráci Podpora učitelů pro zapojení do setkání 5. Školní správa: Poskytování zdrojů vedoucím skupin Poskytování zdrojů a podpory pro pořádání setkání Uspořádání úvodního setkání Poskytování informací ředitelům a učitelům o možnosti připojit se ke spolupráci 6. Pracovníci univerzity: Uspořádání a realizace pilotního projektu Prezentace, setkání a rozhovory Odpovídání na otázky Shromažďování zpětné reakce a evaluace Reprezentace Ve Finsku byly použity tyto prostředky reprezentace: 1. Materiály: Letáky, PowerPoint prezentace, dotazníky 2. ICT: Nástroje ICT byly použity pro plánování, organizaci a implementaci skupinové práce. Pro komunikaci mezi učiteli bylo založeno a používáno uzavřené diskuzní fórum (přístupné rovněž ostatním členům skupiny). Učitelé diskutovali o otázce využívání ICT nástrojů ve třídě také v rámci společných setkání. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Komunikace mezi univerzitou a členy učitelských skupin probíhala prostřednictvím vedoucího skupiny, který byl 13

14 2.3. Německo Cíle zároveň členem skupiny. Pracovníci univerzity uspořádali úvodní setkání, na kterém proběhla diskuze o průběhu pilotní studie. V Německu bylo cílem 2AgePro poskytnout inovativní formu celoživotního vzdělávání vytvořením přímého modelu spolupráce mezi začínajícími a zkušenými učiteli na základních a středních školách. Model je zaměřen na podporu začínajících učitelů v ranných fázích jejich kariéry a na povzbuzení dalšího profesního rozvoje zkušených učitelů. Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována včetně návrhu modelu spolupráce mezi učiteli ve spolupráci tří pracovišť Department of Psychology (Chair of Education and Educational Psychology), Department of Education and Rehabilitation (Chair of Primary Education) a Teacher Education Centre na Ludwig-Maximilians University of Munich. Organizátoři oslovili ředitele jedné základní školy, jedné stření školy a jednoho gymnázia. Během prvního setkání představili pracovníci univerzity projekt 2AgePro ředitelům a zájemcům z řad učitelů prostřednictvím PowerPoint prezentace. Zájemci o účast v projektu pak byli vyzváni, aby se přihlásili pracovníkům univerzity prostřednictvím u nebo telefonicky. 2. Úvodní setkání: Úvodní setkání umožnilo účastnícím se učitelům, aby se vzájemně poznali. Účastníci získali podrobné informace o projektu od univerzitního týmu. Během setkání byla pozornost věnována následujícím tématům: Párování učitelů: Jediným kritériem pro výběr partnera bylo vytvoření skupin různého věku. Určení témat a stanovení časového plánu: Učitelé si stanovili společný časový harmonogram a probrali praktické otázky jako například témata setkání, silné a slabé stránky témat, místo a čas spolupráce, možnosti použití ICT, přizvání dalších hostů, potřeby speciálního vybavení. Účastníci se nakonec zavázali k dodržování dohodnutých závěrů. Vytvoření kolaboračních skriptů pro udržení pořadí aktivit: Byly vytvořeny speciální indexační karty a podrobeny diskuzi s učiteli. Tyto karty obsahovaly pokyny pro učitele, témata diskuzí, aktivity, úkoly a různé odkazy. Karty byly vytvářeny s úmyslem, aby aktivity nebyly pouze jasně vysvětleny, ale by je bylo možno snadno provést. Diskuze o komunikaci: Byla dohodnuta a schválena základní komunikační pravidla. 3. Školení: V Německu neproběhlo žádné speciální zaškolení. 14

15 4. Spolupráce učitelů: Učitelé souhlasili s uspořádáním nejméně tří setkání v průběhu pilotní studie (v trvání 3 měsíců). Učitelé mohli během této doby pracovat s jednou nebo více indexačními kartami. Účastníci dále souhlasili s vyplněním záznamu v deníku o každém setkání, kde uvedli čas, místo a téma setkání. Do deníku zaznamenávali výstupy a dobré a špatné zkušenosti. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání probíhalo formou individuálního rozhovoru, při kterém byl každý učitel dotazován na své pocity z uskutečněné spolupráce. Role 1. Začínající učitel: Role začínajícího učitele měla dvě roviny. Na jednu stranu bylo po začínajícím učiteli žádáno (ze strany zkušeného učitele), aby se stal mentorem zkušeného učitele. Na druhou stranou začínající učitel potřeboval podporu od zkušeného učitele a vyvolával diskuzi s ním o tématech, která pro něj byla důležitá. Začínající učitel se tak stával učněm zkušeného učitele. 2. Zkušený a středně zkušený učitel: Role zkušeného učitele byla rovněž dvojí: učitel musel působit jako mentor začínajícího učitele, ale zároveň být schopen přijímat znalosti předávané začínajícím učitelem. Z těchto důvodů nebyly role exaktně stanoveny; učitelé tak mohli volně přecházet mezi rolemi v závislosti na situaci. U středně zkušených učitelů byla situace stejná. 3. Ředitel: Role školního managementu byla minimalizována na představení projektu 2AgePro ve školách. Celý projekt byl následně uskutečněn samotnými učiteli. 4. Pracovníci univerzity: Úkolem univerzitních pracovníků bylo uspořádat a provést pilotní studie 2AgePro na školách. Dalším úkolem univerzity bylo evaluovat a monitorovat pilotní studie, například provádět rozhovory, sledovat deníky a vyhodnotit závěrečný dotazník. Aktivity 1. Začínající učitel: Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 2. Zkušený učitel Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 3. Středně zkušený učitel: (mezi 6 až 14 lety praxe) Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy 15

16 Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 4. Ředitel: Podpora učitelů Poskytování prostor a materiálních podmínek pro spolupráci 5. Pracovníci univerzity: Organizace a implementace pilotního projektu Prezentace, setkání a rozhovory Zodpovídání případných otázek Reprezentace V Německu byly použity tyto prostředky reprezentace: 1. Materiály: Indexační karty, letáky, PowerPoint prezentace a deníky. 2. ICT: Nástroje ICT byly použity nejrůznějšími způsoby: pro hledání doplňujících informací, komunikaci prostřednictvím internetu, zasílání deníků výzkumníkům pro komunikace pomocí u. Internet byl využit při hledání nejnovějších informací k tématům na kartičkách. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Bylo uspořádáno úvodní a závěrečné setkání. Navíc mohli účastníci vždy kontaktovat pracovníky univerzity pomocí telefonu Nizozemsko Cíle Nizozemský reciproční model nabízí pedagogickou, sociální a/nebo technickou podporu základním, středním a vysokým školám. Tento model zvyšuje efekt vzájemného učení nasazením a rozšířením myšlenky coachingu. Hlavním cílem vzájemného učení je motivovat a stimulovat začínající i zkušené učitele, aby vytrvali ve své profesi, a posílit jejich nadšení z učení. Společné učení stimuluje vznik prakticky zaměřených komunit v rámci škol. Pořadí aktivit 1. Nábor: Nábor byl organizován oddělením IVLOS (University of Utrecht) ve spolupráci s vedením oslovených škol. Účast na projektu byla dobrovolná, čímž byl položen základ dobré a pozitivně laděné atmosféry pro vzájemnou spolupráci a důvěru. Prvním krokem pak bylo seznámení účastníků s projektem 2AgePro a kontakty na IVLOS prostřednictvím webových stránek oddělení. Účastníkům byl vysvětlen způsob práce, časová náročnost a rozvrh projektu, výhody vzájemného učení začínajícího a zkušeného učitele. 2. Úvodní setkání: V první části tříhodinového uvodního setkání se učitelé nejdříve vzájemně seznámili. Poté každý učitel hovořil s vedoucím. Při tomto rozhovoru byla sledována míra ochoty podílet se na projektu a probrány otázky týkající se učení. Dalším krokem bylo vytvoření generačně smíšených dvojic, které záměrně vznikaly spontálně, na základě osobních sympatií, předchozích zkušenostech s kolaborativním učením a na základě zájmu o vyučovací předmět a obor. Na konci setkání si dvojice domluvily časový rozvrh. 16

17 3. Školení: Účastníci školení byli rozdělěni do tří skupin. Jedna skupina byla tvořena pouze začínajícími učiteli, druhá pouze zkušenými a ve třetí skupině se setkali opět zkušení a začínající učitelé dohromady. V těchto skupinách byly představeny základy coachingu. Ve smíšné skupině byl navíc proveden nácvik práce v párech: pozorování, sdílení dovedností a znalostí, přijímaní odlišností a poskytování zpětné vazby. 4. Spolupráce učitelů: Zkušení a začínající učitelé pracovali v párech. Při osobních setkáních se pak zaměřovali na různé otázky, přičemž využívali metody coachingu a učební materiály vytvářeli společně. Tímto způsobem si mohli předávat své znalosti a zkušenosti, přemýšlet o vylepšení svých výukových metod a zvyklostí a zlepšit nebo prohloubit své specifické znalosti a dovednosti. Po a během těchto pracovních setkání si mohli učitelé předávat zkušenosti, zlepšovat výsledky učení, formulovat možnosti zlepšení práce v párech a příležitostně získávat a zlepšovat své ICT dovednosti. Při každém setkání si učitelé připravili také domácí úkol. Například didakticky zpracovat novým způsobem nějaké téma, zlepšit proces učení a jeho výsledky, prohloubit a aplikovat nové poznatky, získat nebo zlepšit své ICT dovednosti. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání nebylo nutné pořádat, jelikož většina aktivit pokračovala i po skončení projektu. Role 1. Zkušený učitel: Rovnocenný partner ve skupině. Zkušený učitel působil jako mentor i žák začínajícího učitele, když přebíral znalosti začínajícího učitele. Z tohoto důvodu nebyly role exaktně stanoveny. Mezi rolemi bylo možno volně přecházet tak, jak vyžadovala situace. 2. Začínající učitel: Rovnocenný partner ve skupině. Role začínajícího učitele měla dvě roviny. Na jednu stranu bylo po začínajícím učiteli žádáno, aby se stal mentorem zkušeného učitele. Na druhou stranou vyžadoval podporu od zkušeného učitele a vyvolával diskuzi s ním o tématech, která pro něj byla důležitá a stával se tak žákem zkušeného učitele. 3. Coach: Jednalo se o univerzitní pracovníky, jejichž úkolem bylo organizovat diskuzi mezi učiteli, evaluovat a monitorovat pilotní studii, vést rozhovory s jednotlivci nebo ve skupině. Zároveň byli aktivátory a realizátory pilotní studie. 4. Studenti: Začínající i zkušení učitelé se ocitli v pozici studentů. Díky aktivitě a experimentování získávali nové znalosti a doplňovali si své profesní dovednosti. 5. Management: Schvaloval projekt a souhlasil s případnou změnou chování učitelů. Aktivity 1. Zkušený učitel: Nalezení společných kvalit a omezení Formulování osobních otázek týkajících se učení Stanovení cílů vzájemné spolupráce a učení Vzájemné hospitace ve třídě Nacvičování coachingu, reflexe, hodnocení zkušeností s učením, explicitní vyjádření implicitních znalostí a očekávání ve výuce Sdílení znalostí a dovedností Reflexe procesu učení a jeho výsledků Evaluace procesu učení a jeho výsledků 17

18 2. Začínající učitel: Nalezení společných kvalit a omezení Formulování osobních otázek týkajících se učení Stanovení cílů vzájemné spolupráce a učení Vzájemné hospitace ve třídě Nacvičování coachingu, reflexe, hodnocení zkušeností s učením, explicitní vyjádření implicitních znalostí a očekávání ve výuce Sdílení znalostí a dovedností Reflexe procesu učení a jeho výsledků Evaluace procesu učení a jeho výsledků 3. Vnejší coach v komunitě učitelů Pořádání setkání mezi začínajícími a zkušenými učiteli Vytváření programu pro tato setkání Rozhovory s páry a skupinami Podávání zpráv o událostech a zkušenostech Zjišťování výsledků a analýza postupů Organizace spolupráce v párech a ve skupině Určování nedostatků v dovednostech a znalostech, přemýšlení o dalších možnostech 4. Management: Umožnění průběhu experimentu a jeho pokračování Umožnění třídám podílet se na učení jejich učitelů Poskytnutí důvěry učitelům zapojeným do projektu Poskytnutí čas a peněžních prostředků pro zajištění recipročního kolaborativního modelu Umožnění pracovníkům university sledovat práci učitelů Zájem o výsledky tohoto modelu dalšího vzdělávání učitelů Reprezentace Účastníci z Nizozemí použili tyto prostředky reprezentace: 1. Materiál: Tým z Nizozemí tým používal texty týkající se coachingu, obrazové materiály a bohaté zkušenosti. Některé specifické výukové situace byly nafilmovány; trenéři pak mohli tyto situace komentovat a hodnotit. Některá schémata byla k dispozici ve formě PowerPoint prezentací a některé další materiály se nacházely na blogu. K výcviku některých obtížných situací byly použity hry (kartičky). 2. ICT: ICT byly využity ke vzájemné komunikaci a ke zjišťování některých informací o aktivitách učitelů (dotazníky, poskytování zpětné vazby). Některé informace se vyhledávaly na Internetu pomocí Googlu. Byly využity různé hry, blogy a YouTube. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Během vzájemné spolupráce učitelů byly zadávány pokyny pro úlohy, probíhaly diskuze na různá témata (ve dvojicích nebo skupinách), uskutečnily se lekce pod vedením trenéra. Ke komunikaci se používaly také telefony. Uskutečnilo se jak úvodní setkání, tak úvodní školení Švédsko Cíle 18

19 Hlavním cílem pilotní studie bylo vytvoření a vyzkoušení recipročního modelu pro výměnu profesních zkušeností a nápadů pro výuku mezi začínajícími a zkušenými učiteli z různých základních škol v samosprávné oblasti města Umeå. Pořadí aktivit 1. Nábor: Vedoucí švédského projektu z Katedry pedagogiky (Department of Education, Umeå University) nejdříve oslovil zástupce města Umeå a Výkonnou radu ředitelů škol. Pilotní studie byla tedy schválena zúčastněnými stranami. Tomu předcházela konzultace s Místní etickou vědeckou radou Severního Švédska (Regional Ethical Research Board in northern Sweden). To napomohlo lepšímu zakotvení projektu 2AgePro v místních podmínkách odpovídajících rovněž zúčastněným stranám, včetně účasti ředitelů a učitelů. Učitelé byli pro projekt získáváni prostřednictvím Městské školní správy a díky ředitelů škol. Před samotným zahájením pilotní studie byl proveden rozhovor s každým učitelem, během něhož byl představen samotný projekt a byly zjišťovány představy a potřeby učitelů. 2. Úvodní setkání: Během úvodního setkání byl sestaven rozvrh pravidelných setkání, který byl prodiskutován a schválen. Tento rozvrh byl předán učitelům, kteří se nemohli úvodního setkání zúčastnit. To umožnilo účastníkům upravit si svůj pracovní rozvrh tak, aby se mohli projektu účastnit. Během úvodního setkání byl také probrán a schválen plán následujícího setkání. 3. Školení: Ve Švédsku nebylo zorganizováno žádné speciální školení. 4. Spolupráce učitelů: Ve Švédsku se učitelé setkali celkem šestkrát. Každé setkání trvalo tři hodiny. Kormě začínajících a zkušených učitelů se každého setkání účastnili i pracovníci univerzity. Učitelé spolupracovali nejrůznějšími způsoby, ať už během setkání, tak mimo něj. Během setkání hovořili o každodenních problémech a výzvách, se kterými se setkávají ve třídách i mimo ně. Všechny tyto problémy souvisely s didaktickými přístupy: např. jak učit určitý předmět nebo téma v různých podmínkách, ve vztahu k žákům, rodičům, kolegům nebo vedení školy. Mimo tato setkání probíhala bohatá diskuze (k podobným kontaktům docházelo předtím jen zřídka) a učitelé si vyměňovali své zkušenosti a doporučení a navzájem se podporovali. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání s učiteli a řediteli formálně ukončilo pilotní studii. Ředitelé měli možnost vyslechnout názory učitelů na pilotní studii a seznámit se s výsledky celé studie. Během tohoto setkání se diskutovalo o dalších možnostech využití výsledků pilotu pro zúčastněné školy i pro školy v daném regionu. Role 1. Začínající učitel: Úkolem začínajícího učitele bylo sdílet své znalosti a dovednosti ve skupině, tedy i se zkušenými učiteli. Tato role současně zahrnovala i roli studenta, který se učí od ostatních učitelů, především od těch zkušenějších. 2. Středně zkušený učitel: Role středně zkušených učitelů byla shodná s rolí začínajícího učitele. Současně však zastával roli zkušeného učitele. Středně zkušení učitelé se podíleli na skupinových diskuzích, poskytovali zpětnou vazbu, ale zároveň přijímali rady od ostatních účastníků. 19

20 3. Zkušený učitel: Role zkušeného učitele spočívala ve sdílení znalostí a dovedností s ostatními učiteli skupiny, tedy i se začínajícími učiteli. Součástí role zkušeného učitele byla i role mentora ostatních učitelů, zejména učitelů začínajících. 4. Pracovníci univerzity: Rolí pracovníků univerzity bylo uspořádat, provést a vyhodnotit švédský pilotní 2AgePro projekt. Pracovníci uspořádali setkání s místní školskou správou a Výkonou radou ředitelů, dále pak se samotnými řediteli a učiteli přímo ve školách. Pracovníci rovněž zřídili webové stránky věnované projektu, monitorovali průběh projektu a pravidelně vyhodnocovali výstupy. 5. Místní školní správa na městské úrovni: Vedoucí švédského pilotu nejdříve kontaktovali zástupce místní školské samosprávy. To zahrnovalo i setkání s Výkonou radou ředitelů (rada složená ze zástupců ředitelů škol) na regionální úrovni. 6. Vedení školy: Ředitelé byli zapojeni do pilotní studie, i když se neúčastnili vlastních setkání, s výjimkou setkání závěrečného. Aktivity 1. Začínající učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 2. Středně pokročilý učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 3. Zkušený učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 4. Zástupci univerzity: Plánování a realizace pilotáže Účast a organizace setkání s učiteli. 5. Školní správa na městské úrovni: Projednání příprav pilotáže Příprava vlastních návrhů a představ pilotáže 20

21 6. Vedení školy: Schválení pilotního projektu, na kterém se účastníci budou podílet v rámci své pracovní doby bez nároku na finanční odměnu z prostředků projektu. Reprezentace Schválení účasti v pilotním projektu, na kterém se učitelé školy podílejí v rámci své pracovní doby bez nároku na finanční odměnu z prostředků projektu. Účast zástupce vedení školy na záverečném setkání s cílem seznámit se s výsledky pilotu a zkušenostmi učitelů. Návrhy na podání doporučení pro implementaci a rozvoj projektu na místní a národní úrovni. Účastníci švédské pilotní studie použili tato média: 1. Materiály: Učitelé obdrželi informační leták 2. ICT: Švédští účastníci obdrželi pokyny (ve formátech PowerPoint a PDF), které připravil vedoucí švédské části projektu. Tento materiál je pro účastníky projektu k dispozici na švédském webovém portálu projektu. Učitelé používali internet pro vyhledávání dalších informací o mentoringu. Internet byl používán i ke zprostředkování zpětné vazby mezi účastníky projektu. Učitelé mezi sebou komunikovali prostřednictím u. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Vedoucí švédské části projektu uspořádali několik setkání s učiteli. Součástí těchto setkání byly přednášky věnované mentoringu, poskytováni zpětné vazby mezi kolegy, metodám učení, hodnocení práce záků, aj. S pracovníky univerzity učitelé mohli komunikovat také telefonicky. 3. Analýza národních modelů Nezbytným východiskem návrhu 2AgePro Jednotného Evropského Modelu je analýza úspěšných a méně úspěšných částí pilotních studií a vyhodnocení efektivity jednotlivých specifických národních komponent Úspěšné a méně úspěšné komponenty modelů Analýzou výsledků každých z pěti pilotních studií bylo možné zjistit, které komponenty mají smysl a jsou vhodné pro začlenění do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu a které by naopak měly být vypuštěny Česká Republika Významnou součástí českého modelu bylo využití prostředí Moodle pro podporu spolupráce učitelů. Moodle se používá nejen v přípravě učitelů na Pedagogické fakultě UK v Praze, ale i na řadě základních a především středních škol a také v dalším vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a v regionálních centrech pro vzdělávání učitelů. Výsledky pilotní studie ukazují, že musí dojít ke zlepšení v následujících dvou oblastech: za prvé je zapotřebí, aby se vedení školy aktivněji zapojilo do práce v prostředí Moodle, což by výrazněji přispělo ke zvýšení efektivity spolupráce učitelů. Úspěšnost a výsledky kolaborativního modelu závisejí na intenzitě zájmu vedení školy o práci spolupracujících učitelů. Ředitelé a vedení školy by se měli více zajímat o to, zda se začínající učitelé zapojují do spolupráce, zda skutečně probíhá vzájemná 21

22 výměna zkušeností, jakým způsobem zkušení učitelé pomáhají začínajícím učitelům, s jakými problémy se začínající učitelé na jejich škole potýkají, zda se učitelé vzájemně respektují, jakým způsobem začínající učitelé přispívají k rozvoji školy aj. Každý ředitel školy by měl zjistit silné stránky začínajícího učitele a přemýšlet, jak by bylo možné je využít v každodenním životě školy a jak motivovat začínajícího učitele, aby na škole zůstal. V českém kolaborativním modelu využíval zkušený učitel ICT nástrojů pro systematické monitorování procesu začleňování začínajícího učitele do prostředí školy za účelem vytvářet podmínky pro úspěšné dokončení tohoto procesu. Aktivnější zapojení vedení školy v kolaboračním modelu by umožnilo ředitelům prosadit do procesu uvádění začínajících učitelů do jejich škol vlastní koncepci a strategii, jak pomoci začínajícím učitelům se adaptovat do školního prostředí. Za druhé je zapotřebí, aby začínající učitelé byli aktivnější v práci s prostředím Moodle. Výsledky pilotáže v České republice ukazují, že zkušení učitelé byli výrazně v Moodle aktivnější zejména v diskusích a že vytvořili větší část zaznamenaných dat o týdenních aktivitách Finsko Podle názorů učitelů zapojených do pilotu vytvoření otevřené na škole nezávislé diskuzní skupiny poskytlo učitelům bezpečný a uvolněný prostor k řešení otázek a problémů jejich každodenní práce. Tyto otevřené skupiny se staly také místem výměny v praxi osvědčených metod a podpory ze strany učitelů různých stupňů škol. Především začínající učitelé pociťovali úlevu, když zjistili, že ostatní učitelé řeší podobné problémy jako oni. Začátek práce skupiny v Oulu byl naplánován na podzim, na začátek školního roku. Učitelé ale vyjádřili názor, že druhé pololetí by bylo vhodnější pro práci skupiny, protože by učitelé měli čas lépe poznat svou práci a školu. Velkým problémem bylo sestavení rozvrhu setkání tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni učitelé, kteří o ně projeví zájem Německo Učitelé používali indexační karty, které pomáhaly zahájit konverzaci a shromažďovat nápady pro další aktivity. Tyto karty byly velmi užitečné; učitelé je mohli využít, ale nemuseli se jich striktně držet. Rovněž přispěly k rozvoji praktických dovedností, osobních kompetencí a spolupráce mezi učiteli. Přesto se ukázalo, že je ještě co zlepšovat, že je zapotřebí rozšířit nabídku témat, že je nutné rozšířit nabídku karet pro další typy škol, pokud by se měly zapojit do kolaborativního modelu, například na téma inkluze pro zvláštní školy. Bude nutné zvětšit počet otázek na kartách a upřesnit pokyny pro domácí úkoly Nizozemsko Úvodní školení učitelů bylo nejúspěšnější částí nizozemského modelu. Během něj byly školeny dovednosti spojené s coachingem, jako je poskytování zpětné vazby, kritická konverzace o různých otázkách a problémech nebo konfrontační coaching. Učitelé během úvodního školení získali kritickou a stimulující zpětnou vazbu od externích školitelů. Nicméně školy by měly být velkorysejší v poskytování prostředků pro tyto aktivity jako např. prostory a čas nebo otevřenější k experimentování s vyučovacími metodami Švédsko 22

23 Pro zúčastněné učitele bylo důležité, že výběr účastníků probíhal na základě zvoleného předmětu, což vedlo k vytvoření homogenní skupiny. Dalším důležitým prvkem bylo, že časový rozvrh byl stanoven velmi brzy již na začátku pilotní studie. Nejdůležitější součástí pilotu byli samotní učitelé, kteří si předávali své názory, myšlenky a znalosti. Škoda, že učitelé v dostatečné míře nevyužívali webové stránky připravené švédským týmem a raději mezi sebou využívali ke komunikaci y s přílohami (jako například plány hodin, návrhy osnov) Analýza specifických národních prvků Nejdříve byly identifikovány jednotlivé komponenty národních modelů a následně diskutovány během společného online setkání. Do skriptu popisujícího společný 2AgePro Jednotný Evropský Model byly přijaty následující prvky: Intenzivně využívané internetové vzdělávací prostředí použité v České republice by mělo být začleněno jako hlavní forma vnější (písemné) reprezentace skriptu. Finští partneři zdůraznili potřebu podporující skupinové práce. Tato komponenta je v jednotném modelu začleněna jako doporučení pro spolupráci učitelů: Učitelé se mohou rozhodnout, zda budou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách. Jestliže se rozhodnou pro skupinovou práci, zvolí si vedoucího, který ale bude mít rovnocennou pozici s ostatními členy skupiny. Indexační karty použité německými partnery budou nabídnuty spolupracujícím dvojicím nebo skupinám za účelem zdokonalit jejich učení a kompetence a podpořit spolupráci mezi učiteli. Karty mohou být použity dvojicemi učitelů, skupinami se zvoleným vedoucím nebo skupinami s externím vedoucím. Indexační karty představují důležitou součást externí písemné formy kolaboračního skriptu. Školení, která organizovali partneři z Nizozemí, budou zapracována do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu jako tři samostatná přípravná setkání. Tato setkání mohou být pořádána pracovníky univerzit nebo externími školiteli. V sekci pořadí aktivit jednotného modelu se objevuje myšlenka převzatá ze švédského modelu, a to vedení skupin externím vedoucím. Další nápad s náborem učitelů pouze jednoho předmětu je možné zmínit jako námět pro ředitele, ale bude záležet pouze na učitelích, zda to pro ně bude přínosné. 23

24 4. Jednotný Evropský Model pro nasazení 2AgePro scénářů spolupráce Jak již bylo uvedeno, pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu použijeme metodu skriptování. Všechny národní modely sestávají ze stejných prvků a z prvků zcela specifických/originálních. Do společného modelu budou zařazeny nejlepší prvky jednotlivých národních modelů; ty méně zdařilé budou upraveny nebo zcela vynechány Skriptování 2AgePro Pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu reciproční spolupráce učitelů byla použita metoda skriptování, která popisuje všechny potřebné komponenty a poskytuje společný základ pro zpracování výsledků pilotních studií. V modelu jsou podrobně popsány klíčové kroky pro implementaci modelu. Zkušenosti učitelů v jednotlivých zemích zapojených do projektu se lišily, což je pochopitelné, protože existují rozdíly v jejich kulturních prostředích a zvyklostech ve vzdělávací politice. Aby byl model použitelný v různých zemích, musí být flexibilní a umožňovat určitou volnost pro jeho realizaci i přesto, že bude definovat určité posloupnosti akcí AgePro Jednotný Evropský Model Reciproční Spolupráce Figure 1. Cíle a Pořadí aktivit 24

25 Figure 2. Role a Reprezentace Cíle Aby byla spolupráce mezi učiteli plodná a úspěšná a mají-li být respektovány individuální potřeby začínajících a zkušených učitelů, je nezbytné nejprve identifikovat individuální cíle vzájemné spolupráce učitelů. Výsledky pilotních studií (viz projektový výstup 5.2: Pilotní studie) ukazují, že učitelé a školní komunity mají odlišné cíle vzájemné spolupráce učitelů. Očekávanými cíli začínajících učitelů jsou jejich osobní rozvoj a úspěšná integrace do prostředí školy. Zkušení a středně zkušení učitelé usilují o zlepšení svého profesního rozvoje a chtějí systematicky předávat své zkušenosti začínajícím učitelům. Školní komunity, které se podílely na pilotních studiích, se zajímaly o spolupráci učitelů obecně jako součásti jejich profesního rozvoje, o začlenění začínajících učitelů do škol a udržení zkušených učitelů na škole co možná nejdéle. Začínající učitelé: Profesní rozvoj a úspěšné začlenění do prostředí školy. Potřeba hledat podporu, aby začínající učitelé zůstali u učitelské profese, neodcházeli ze školství. Středně zkušení učitelé: Potřeba rozvíjet své profesní schopnosti a naučit se řešit praktické školní problémy. Zkušení učitelé: Potřeba profesně se rozvíjet a systematicky předávat své dlouholeté zkušenosti. Potřeba hledat podporu pro udržení zkušených učitelů ve škole tak dlouho, jak to bude možné. Školní komunita: Zlepšení spolupráce učitelů ve škole. Integrace začínajících učitelů a profesní rozvoj zkušených a začínajících učitelů. Doporučení: V případě využití kolaborativního modelu 2AgePro do školního prostředí je zapotřebí neustále zdůrazňovat cíle spolupráce jednotlivých skupin, popř. dvojic učitelů. Pořadí aktivit Skriptovací metoda nespecifikuje pouze výčet aktivit, ale také jejich pořadí (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Ačkoliv se národní 2AgePro modely v řadě věcí odlišují, 25

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan

Ukazatel inkluze. Rozvoj učení a zapojení ve školách. Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Ukazatel inkluze Rozvoj učení a zapojení ve školách Tony Booth and Mel Ainscow Redakce a produkce výroby pro CSIE Mark Vaughan Vydáno Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více