PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ"

Transkript

1 PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

2 Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného z programu Lifelong Learning Programme v rámci Evropské komise. Kromě České republiky (Univerzita Karlova v Praze) je do projektu zapojené Finsko (University of Oulu, koordinátor projektu), Německo (Ludwig-Maximilian University, Munich), Nizozemí (Universiteit Utrecht) a Švédsko (Umeå University). Cílem tohoto dvouletého projektu řešeného v období až bylo navrhnout a ověřit modely spolupráce mezi začínajícími učiteli, jejichž praxe je kratší než 5 let, a zkušenými učiteli s více než 15-letou praxí v současných školách. Modely mají přispět k usnadnění integrace začínajících učitelů do života školy, ke zvýšení motivace učitelů vytrvat ve své profesi a mají vytvořit podmínky pro rozvoj profesních dovedností učitelů a sdílení zkušeností mezi učiteli. Webové stránky projektu 2AgePro: V případě zájmu o další informace kontaktujte osoby uvedené níže: Esa Niemi, 2AgePro Consortium Leader University of Oulu, Learning and Research Services P.O. Box 7910, FI Oulu, Finland Telephone: or Web: Tato veřejná zpráva byla vytvořena německou partnerskou skupinou konsorcia 2AgePro a byla sepsána za účasti všech partnerů konsorcia 2AgePro (viz Příloha 1). 2AgePro Consortium, 2010 Projekt 2AgePro je financován Evropskou komisí. Za obsah toho dokumentu je zodpovědné konsorcium 2AgePro a nikoliv Evropská komise nebo její agentury. Evropská komise nemůže převzít zodpovědnost za jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu. 2

3 Obsah Konsorcium a autoři příručky... 2 Shrnutí Úvod Shrnutí národních pilotních studií Česká Republika Finsko Německo Nizozemsko Švédsko Analýza národních modelů Úspěšné a méně úspěšné komponenty modelů Analýza specifických národních prvků Jednotný Evropský Model pro nasazení 2AgePro scénářů spolupráce Skriptování 2AgePro AgePro Jednotný Evropský Model Reciproční Spolupráce Závěr Odkazy Členové konsorcia 2AgePro

4 Shrnutí Tento projektový výstup obsahuje společný Evropský model pro mezigenerační spolupráci mezi učiteli, který byl navržen na základě modelů vytvořených pěti účastnickými zeměmi (České Republika, Finsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko). Cílem projektu 2AgePro je vytvořit mezigenerační model spolupráce mezi učiteli, který: zajistí podporu začínajícím učitelům během prvních let jejich kariéry a to tak, aby byli vybaveni nezbytnými praktickými znalostmi a strategiemi odpovídajícími požadavkům učitelské profese a praxe. bude motivovat a podporovat zkušené učitele, aby se dále věnovali své profesi. zvýší motivaci zkušených učitelů a učitelů v důchodovém věku, aby předávali své zkušenosti a know-how začínajícím učitelům (např. v oblastech znalosti prostředí školy, vyučovacích metod). bude podporovat předávání nových vědeckých poznatků a dovedností v oblasti ICT směrem od začínajících učitelů ke zkušeným. Model vychází ze zkušeností získaných v pěti pilotních bězích, které se uskutečnily v zemích konsorcia projektu 2AgePro a do nichž se zapojilo 52 učitelů (25 začínajících učitelů s méně než 5 lety praxe, 20 zkušených učitelů s více než 15 lety praxe a 7 učitelé s praxí mezi 6 a 14 lety). V průběhu pilotů byly ve všech zemích s učiteli vedeny rozhovory, učitelé odpovídali na dotazníky a vedli záznamy o své práci. Všechna takto získaná data byla následně analyzována a vyhodnocena. Každá země navrhla a s učiteli vyzkoušla vlastní 2AgePro kolaborativní model, který respektoval specifické místní podmínky. Zkušenosti získané v pilotech budou využity při tvorbě 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, použitelného ve všech zemích. Pro navržení jednotnéjo kolaborativního modelu je nejprve nutné podrobněji prozkoumat navržené národní modely a to jednotným strukturovaným způsobem, což dovolí vyhledat a maximalizovat výhody jednotlivých modelů. K tomu lze například využít metody kolaboračních skriptů. Metoda skriptování nabízí jednotnou oporu pro analýzu nejrůznějších podmínek, procesů a okolností, které vyplývají z každodenní reality. Navrhovaný 2AgePro Jednotný Evropský Model je skriptem, který poskytuje základy pro mezigenerační spolupráci učitelů tak, že strukturuje interaktivní procesy, které probíhají mezi učiteli. Skript sestává z pěti základních komponent: (a) Cíle, (b) Typy aktivit, (c) Postupy, (d) Rozdělení rolí, (e) Prostředky (Forma reprezentace). Mezigenerační spolupráce se ukutečňuje ve dvojici nebo v týmech učitelů. Každý tým, případně dvojice učitelů (začínající a zkušený učitel) si musí nejprve zvolit cíl, případně téma spolupráce. Typickým cílem, který se objevoval v pilotních projektech, bylo například řešení problému Jak lépe komunikovat s rodiči problematických žáků? Po ujasnění společného cíle se učitelé domluví na činnostech (aktivitách), které povedou k vytčenému cíli. Pro výše zmíněné téma se může jednat například o diskuzi o stávajících zkušenostech učitelů nebo o diskuzi o různých komunikačních taktikách a pravidlech vhodných při rozhovoru s takovými rodiči nebo o praktický výcvik a přípravu na rozhovor s rodiči. Učitelé se společně domluví i na pořadí těchto aktivit. V případě výše zmíněného příkladu si učitelé si nejprve zvolí téma a následně diskusi na toto téma. Důležité místo v kolaborativním modelu zaujímá prezentace výsledků spolupráce, která je závislá na zvolené metodě a použitých prostředcích. Učitelé mohou v průběhu spolupráce používat speciální 2AgePro Karty pro spolupráci učitelů (viz níže) nebo vlastních postupů. V kolaborativním modelu musí být naprosto jasná role všech účastníků, kteří v modelu vystupují. Rozdělení rolí napomáhá spolupracujícím učitelům nahlížet na problém z více úhlů. Začínající učitel může například ve výše uvedeném případě převzít roli mentora a předat zkušenému 4

5 učiteli něco znalostí získaných během studia na univerzitě. Zkušený učitel tedy přebírá roli učící se osoby. Stanovení rolí není vždy nutné a nemusí se stanovovat v rámci každého setkání. Díky této jednotné struktuře je možné provést komparativní analýzu úspěšných a vyčlenit méně úspěšné složky jednotlivých pěti národních modelů. Tato analýza navíc umožňuje vyextrahovat v národních modelech klíčové komponenty, které se stanou součástí 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, což je nejobtížnějším, ale zároveň nejdůležitějším výsledkem analýzy. 2AgePro Jednotný evropský model bude vysvětlen a doporučen všem, kdo v evropských zemích o vzdělávací politice. 5

6 1. Úvod Jedním z cílů projektového úkolu WP 6 je ohodnocení pilotních studií a navržení společného 2AgePro Jednotného Evropského Modelu pro mezigenerační profesní spolupráci učitelů. Doposud bylo vytvořeno a vyzkoušeno pět národních modelů vycházejících z místních podmínek a kulturního prostředí pěti různých zemí (Česká republika, Finsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko). 2AgePro Jednotný Evropský Model je navržen tak, aby mohl být aplikován ve všech zemích, nikoliv jen v zemích konzoria projektu 2AgePro. Pro dosažení tohoto cíle je však nutné nejprve detailně prozkoumat navržené národní modely jednotným strukturovaným způsobem, což umožní vyhledat a maximalizovat výhody jednotlivých modelů. Pro analýzu národních modelů byla vybrána metoda kolaboračních skriptů. Teoretickým východiskem analyticko-syntetického přístupu vedoucího k navržení jednotného kolaborativního modelu se stal koncept kolaboračních skriptů. Samotný pojem skriptování je popsán v kapitole 3a Použití skriptování pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu. Teorie skriptování byla navržena a zavedena Shankem a Abelsonem v roce 1977 pro potřeby strukturovat znalosti, její podstata spočívá v myšlence, že všechny konceptualizace mohou být reprezentovány malým počtem jednoduchých kroků. Jedná se v podstatě o návod, jak sdílet znalosti. Externí skript nabízí oporu pro zpracování nejrůznějších podmínek, procesů a okolností, které plynou z každodenní reality. Poskytuje jednotlicům znalosti o tom, jak pracovat (postupovat) v sledu situací vymezených určitým rámcem podmínek (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). 2AgePro Jednotný Evropský Model je skriptem, který má sloužit jako opora pro spolupráci začínajících učitelů s učiteli zkušenými. Pomocí skriptu bylo možné strukturovat interaktivní procesy probíhající mezi spolupracujícími učiteli. Skript obsahuje pět základních komponent: (a) Cíle, (b) Typy aktivit, (c) Postupy, (d) Rozdělení rolí, (e) Prostředky (Forma reprezentace). (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Skripty sledují určité cíle. To znamená, že jsou orientovány na cíl v tom smyslu, že účastníci (v našem případě učitelé) se snaží během spolupráce dosáhnout určitého, předem daného cíle. Scripty věnují velkou pozornost cílům, jsou orientované na cíl, kterého má být dosaženo, v našm případě kterého mají dosáhnout spolupracující učitelé. Různí účastníci jsou zapojeni do různých aktivit. Některé činnosti jsou vymezeny striktně (například univerzitní učitelé jsou výhradně organizátory a/nebo moderátory a/nebo prezentátory 2AgePro), ale jindy se mohou lišit. Pořadí dané skriptem stanovuje jednak, kterých aktivit se jednotliví účastníci (např. učitelé) zúčastní, jednak v jakém pořadí se tyto činnosti uskutečňují (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Ačkoliv se národní 2AgePro modely vzájemně značně liší, je zde možno pozorovat společnou snahu logicky uspořádat řadu podobných kroků. Všechny země začaly pilot náborem škol a učitelů. Jakmile řešitelské týmy z univerzit získaly zájemce o účast v pilotu, bylo zorganizováno úvodní setkání s cílem vysvětlit záměr projektu 2AgePro a představit organizační schéma pilotu a principy kolaborace učitelů. V jednom případě byla pro účastníky uspořádána setkání za účelem zdokonalit komunikační dovednosti. Skripty se mohou lišit formou vnější reprezentace, tj. způsoby předávání konkrétních pokynů a instrukcí účastníkům (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). V pilotních modelech 2AgePro se forma reprezentace skriptů lišila ve zvoleném komunikačním kanálu. Stejně je tomu i v 2AgePro Jednotném Evropském Modelu. Všech pět účastnických zemí využívalo ve svých pilotních studiích jako prostředky komunikace tištěné materiály (letáčky, aj.), ICT prostředky (webové stránky 2AgePro, mobily aj.) a prezenční setkání a telefonické hovory 6

7 V modelu, který je popsán níže, je možné účastníkům z řad učitelů a představitelům nejrůznějších institucí přiřazovat nejrůznější role. Rozdělení rolí napomáhá spolupracujícím učitelům a zástupcům institucí přistupovat k problému různými způsoby, a tím zároveň tak nahlížet na řešený problém z různých úhlů pohledu. (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 1991). Rozdělení rolí není vždy explicitní (Kollar, Fischer & Hesse, 2006) a nemusí být stanoveno v rámci jednoho setkání. V návaznosti na národní modely je 2AgePro Jednotný Evropský Model vytvářen prostřednictvím strukturování získaných zkušeností a doporučení odpovídajících těmto pěti částem (a-e). Díky tomuto strukturování je možno vytvářet komparativní analýzu úspěšných a méně úspěšných prvků velmi rozdílných národních modelů. Samotné rozhodnutí, které z těchto specifických částí bude zahrnuto do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu, je nejobtížnější částí této analýzy. Je třeba zdůraznit, že v této zprávě je popsáno pouze implementační schéma; vlastní jádro projektu 2AgePro, tedy téma mezigenerační spolupráce učitelů, je popisováno v Projektovém výstupu 6.3: Obsah Kurzu Dalšího Vzdělávání pro Vzájemnou Spolupráci a bude detailněji řešeno v dalších úkolech projektu 2AgePro. V tomto dokumentu lze nalézt rovněž praktická doporučení pro tvůrce vzdělávací politiky. 7

8 2. Shrnutí národních pilotních studií 2.1. Česká Republika Cíle Hlavním cílem bylo připravit praktický a v českých školách použitelný model spolupráce mezi učiteli s minimálními časovými a finančními náklady. Model měl poskytnout podmínky a nástroje pro spolupráci a evaluaci pro začínající učitele s pedagogickou praxí do 5 let a zkušené učitele s více než 15letou praxí ve školství. Tento model by měl především stimulovat a motivovat učitele k dalšímu profesnímu rozvoji a ke sdílení svých zkušeností během každodenní práce ve škole. Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována katedrou informační technologie a technické výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nábor učitelů pro pilot se ukázal jako nejobtížnější část pilotní studie v České republice. Za stávající situace, která panuje v podfinancovaném školství ČR, bylo velmi obtížné motivovat školy k účasti na projektu bez finanční odměny pro školy. Přestože v českých školách převažují starší učitelé a chybějí začínající učitelé, mezigenerační výměna není hlavním problémem, který by ředitelé škol v současnosti potřebovali velmi naléhavě řešit. Řešitelský tým z PedF UK v Praze navštívil několik škol, aby informoval ředitele a učitele o projektu 2AgePro a vysvětlil principy kolaborativního modelu. V jednom případě univerzitní tým nejdříve kontaktoval učitele a až následně ředitele školy. Dvě školy přislíbily účast v projektu (jedna základní škola a jedno gymnázium), ale pouze jedna škola, jejíž management zajistil 2AgePro pilotu vynikající zázemí, úspěšně dokončila celou pilotní studii. 2. Úvodní setkání: Úvodní setkání se uskutečnilo jeden měsíc před tím, než měla začít vlastní spolupráce učitelů. Během tohoto setkání univerzitní tým představil učitelům projekt 2AgePro. Český kolaborativní model je založen na systému krátkodobých (týdenních), střednědobých (měsíčních) a dlouhodobých (čtyř měsíčních) kolaborativních aktivit učitelů. V diskusi s učiteli byly zjišťovány jejich klíčové profesní potřeby a a vytipovány problémy a modelové situace s cílem rozhodnout, jak co nejlépe a nejefektivněji využít prostředí Moodle pro spolupráci učitelů. Na základě těchto informací univerzitní tým založil pro učitele v Moodle kurz, v němž bude probíhat spolupráce mezi učiteli, monitorování a vyhodnocování průběhu pilotu univerzitním týmem. Na závěr úvodního setkání s učiteli byl schválen harmonogram pilotu. 3. Školení: V České republice se uskutečnilo školení učitelů, v němž se učitelé seznámili se základy práce s Moodle pro potřeby 2AgePro kolaborativního projektu. 4. Spolupráce učitelů: Dvojice složené ze začínajících a zkušených učitelů se setkávaly každý týden ve škole, aby plnily týdenní aktivity. Oba učitelé pravidelně každý týden psali zprávu o společných kolaborativních aktivitách v Moodle kurzu. Do kurzu byl zaregistrován ředitel školy a ICT učitel. Vedení školy tak tomu mohlo sledovat spolupráci učitelů. Kromě toho univerzitní tým navštívil osobně učitele v rámci kontrolního dne, aby přímo ve školním prostředí sledoval, jak spolupráce učitelů probíhá, a aby vyhodnotil kolaborativní model a efektivitu 8

9 spolupráce učitelů. Současně byly identifikovány a následně řešeny vzniklé problémy. 5. Závěrečné setkání: Univerzitní tým navštívil zúčastněné školy za účelem evaluace kolaborativního modelu. Během tohoto setkání učitelé hodnotili projekt pomocí speciálně navrženého dotazníku, ve kterém mohli posoudit efektivitu profesní spolupráce, jakým způsobem probíhalo vzájemné předávání zkušeností a know-how. S výsledky projektu byl seznámen ředitel školy. Role 1. Zkušený učitel: Zkušeným učitelem se rozumí učitel s pedagogickou praxí aspoň 15 let ve školství. Role zkušeného učitele spočívá v tom, aby radil začínajícímu učiteli v otázkách uspořádání výuky, výběru vhodných metodických postupů, hodnocení žáků, problémů spojených s chováním žáků, v administrativě, v komunikaci s rodiči, v sebereflexi učitele a ve vztazích s ostatními kolegy. Úkolem zkušeného učitele je ve spolupráci se začínajícím učitelem identifikovat jeho profesní potřeby, být mu v počátcích jeho profese rádcem a pomáhat mu objevovat oblasti, v nichž může naopak začínající učitel přispět svou odborností k rozvoji školy a či obohatit o nové poznatky ostatní učitele. Zkušený učitel informuje pravidelně vedení školy o profesním rozvoji začínajícího učitele a o řešení jejich společných aktivit. Společně se začínajícím učitelem dojednávají kolaborativní aktivity, jejichž výstup může sloužit jednak v práci začínajícího/zkušeného učitele, jednak v práci školy. 2. Začínající učitel: Začínajícím učitelem se rozumí učitel s pedagogogickou praxí kratší než 5 let. Role začínajícího učitele spočívá především ve vymezení vlastních profesních potřeb, na něž nebyl dosud připraven, v nichž se potřebuje zdokonalit a které jsou důležité pro jeho integraci do školního prostředí a pro rozvoj dobrých vztahů se studenty, učiteli, vedením školy a rodiči a v neposlední řadě pak ve zvyšování kvalifikace za účelem dosažení dobrých výsledků ve výuce. Od začínajícího učitele se očekává, že nabídne škole zajímavé nápady vedoucí ke zlepšení či změně některých tradičních postupů ve výuce, že se podělí například o zkušenosti s využíváním ICT ve školním vzdělávání. Společně se zkušeným učitelem dojednávají kolaborativní aktivity, jejichž výstup může sloužit jednak v práci začínajícího/zkušeného učitele, jednak v práci školy. 3. Ředitel: Ředitel je zodpovědný za začlenění začínajícího učitele do prostředí a života školy. Ředitel je pravidelně informován o rozvoji začínajícího učitele a problémech souvisejících s jeho profesí. Ředitel školy může sledovat práci spolupracujících učitelů prostřednictvím LMS (např. Moodle). 4. Učitel ICT: Učitel ICT má za úkol podporovat začínající i zkušené učitele v používání ICT nástrojů v kolaborativním modelu i v praxi. Spolupracuje se začínajícími i zkušenými učiteli. 5. Pracovníci univerzity: Hlavní úloha univerzitního týmu spočívá v implementaci kolaborativního modelu ve škole, monitorování a vyhodnocování spolupráce učitelů, v případě potřeby poskytnout odbornou pomoc učitelům. Aktivity Kolaborativní model je založen na systému krátkodobých (týdenních), střednědobých (měsíčních) a dlouhodobých (čtyř měsíčních) aktivit, které sestávají z menších aktivit, na kterých se podílejí různí účastníci pilotáže. 9

10 1. Zkušený učitel: Identifikace, v čem je zkušený učitel dobrý a jakým způsobem se jeho odbornost za dobu praxe utvářela Rozhovor /Diskuse o různých otázkách Identifikace potřeb a problémů začínajícího učitele Vzájemné hospitace a náslechy Poskytování zpětné vazby začínajícímu učiteli Analýza autoreflexe začínajícího učitele Spolupodíl na přípravě exkurzí (např. organizace lyžařských kurzů) Reflexe týdenních aktivit a vypracování zpráv o týdenní aktivitě Připrava učebních materiálů, pomůcek, Náměty na vyučovací hodinu Publikování materiálů/informací na webových stránkách školy Informační zdroje 2. Začínající učitel: Identifikace, v čem je začínající učitel dobrý a co může zkušenému učiteli nabídnout, do čeho ho zasvětí Identifikace a formulování problémů Sebereflexe vlastní činnosti Vzájemné hospitace Zpětná vazba pro zkušeného učitele Spolupodíl na přípravě exkurzí (např. organizace lyžařských kurzů) Reflexe týdenních aktivit a vypracování zpráv o týdenní aktivitě Připrava učebních materiálů, pomůcek, Náměty na vyučovací hodinu Publikování materiálů/informací na webových stránkách školy Informační zdroje 3. Ředitel: Výběr a přidělení zkušeného učitele začínajícímu učiteli Monitorování a hodnocení spolupráce učitelů a progrese začínajícího učitele Diskuse nad vzniklými problémy Průběžné poskytování informací ostatním učitelům školy o práci týmu zapojeného do kolaborativního modelu 4. Učitel ICT: Monitorování spoluprácujících učitelů Řešení vzniklých problémů při používání ICT Morální a odborná podpora práce učitelů v pokračování v účasti na kolaborativním modelu 5. Pracovníci univerzity: Organizování a implementace pilotu na škole Monitorování a vyhodnocení kolaborativního modelu Reprezentace V pilotu, který se uskutečnil v České republice, byly použity tyto formy prezentace: 1. Materiály: Letáky, prezentace, dotazníky 2. ICT: Učastníci české pilotní studie využívali ICT velmi intenzivně. ICT nástroje sloužily: Ke komunikaci mezi účastníky pilotu Jako úložiště vytvořených studijních materiálů, informačních letáčků, fotografií 10

11 Ke kontrole a sledování průběhu pilotu, ke zveřejňování týdenních zpráv o plnění úkolů Jako prostředí, kde byly plánovány, organizovány a sledovány kolaborační aktivity Jako prostředí, ve kterém byla shromažďována data, zpětné vazby a sebereflexe účastníků Pro tvorbu a publikování učebních materiálů a pro přípravů materiálů určených pro školní web Jako prostředí pro učitele pro přípravu hodin a exkurzí 3. Setkání a telefonické rozhovory: pro organizační účely. Pracovníci univerzity uspořádali tři osobní setkání: úvodní, kontrolní a závěrečné setkání. Mimo to byli učitelé s pracovníky univerzity v kontaktu prostřednictvím telefonu Finsko Cíle Hlavními cíli Finského modelu spolupráce bylo: usnadnit první kroky v kariéře začínajícím učitelům pomoci zkušeným učitelům vyrovnat se s odchodem do důchodu zlepšit pozici učitelů podpořit profesní rozvoj učitelů podpořit vzájemnou spolupráci mezi začínajícími a zkušenými učiteli tak, aby se zviditelnily praktické zkušnosti Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována oddělením Learning and Research Services of the University of Oulu ve spolupráci s Education Departments dvou měst Oulu a Raahe. V přípravné fázi pilotu byli osloveni zástupci místních školních správ a ředitelů. Vzhledem k tomu, že pilotní studie byly založeny na dobrovolné skupinové spolupráci, byl nábor proveden v rámci celého města. Nábor podpořili zástupci místní školní správy a ředitelů. Obě města Oulu a Raahe se rozhodla vytvořit vlastní městské skupiny, které byly otevřeny pro všechny učitele z cílové skupiny. Bylo rozhodnuto, že každá skupina bude mít vedoucího a mentora z řad zapojených učitelů, který bude zodpovědný za organizování setkání a činnost skupiny. V Oulu byl jmenován vedoucí skupiny školským úřadem, který řídil činnost skupiny v rámci svých pracovních povinností. V Raahe byl vedoucí skupiny vybrán z pilotní skupiny a rovněž řídil skupinu během své pracovní doby. 2. Úvodní setkání: Učitelé neobdrželi detailní pokyny. Celý proces je založen spíše na diskuzích a aktivitách, řízených vedoucím skupiny. Byla dohodnuta pravidla a odpovědnosti vedoucího skupiny a skupiny: Vedoucí skupiny je současně mentorem a členem skupiny. Všichni členové skupiny jsou si rovni. Skupina zformuluje otázky, které mají být řešeny a diskutovány Vedoucí řídí práci skupiny. Skupina není zaměřena na výkon. Členové skupiny rozhodují o přijetí postupů pro řešení problému a schvalují časový rozvrh práce skupiny. 11

12 Aktivity a diskuze jsou založeny na dobrovolnosti a vzájemné důvěře. 3. Školení: Ve finském projektu se žádné školení neorganizovalo. 4. Spolupráce učitelů: Skupina v Oulu (začínající učitelé a jeden zkušený učitel): Vedoucí skupiny (zkušený učitel) uspořádal úvodní setkání, během kterého členové skupiny vyslovili souhlas se zvolenými tématy k diskuzi a časovým rozvrhem a dohodli se na pravidlech pro práci skupiny. V rámci této skupiny proběhlo celkem pět setkání (vždy jednou za měsíc), každé v délce zhruba 1,5-2 hodiny. Aktivity při setkáních byly založeny na skupinových diskuzích s použitím vhodných narativních a akčních metod. Skupina v Raahe (smíšená skupina začínajících a zkušených učitelů): Vedoucí skupiny (zkušený učitel) uspořádal úvodní setkání, během kterého členové skupiny vyslovili souhlas se zvolenými tématy k diskuzi a časovým rozvrhem a dohodli se na pravidlech pro práci skupiny. Členové skupinu pojmenovali Pedagogická kavárna (The Pedagogical Café). V rámci této skupiny proběhlo celkem pět setkání (vždy jednou za měsíc), každé v délce zhruba 1,5-2 hodiny. Vedoucí skupiny směřoval rozhovor ve skupině k tématům, která podle něho byla důležitá pro začínající učitele. Diskuze byla vedena formou otevřené diskuze a výměny zkušeností. Probírané téma bylo doplněno četbou článků, které vedoucí skupiny přinesl na setkání. 5. Závěrečné setkání: 2-3 týdny po posledním setkání skupiny uspořádali pracovníci univerzity skupinový rozhovor s členy pilotní skupiny za účelem vyjasnění některých otázek. Setkání bylo zaznamenáno na video. Při setkání byly analyzovány zkušenosti a názory účastníků a následně použity pro další vývoj projektu 2AgePro. Role 1. Začínající učitel: Rovnocenní partneři ve skupině 2. Zkušený učitel: Rovnocenní partneři ve skupině 3. Vedoucí skupiny: Rovnocenný partner ve skupině, odpovědný za organizaci práce a vedení diskuzí ve skupině, avšak nemusí nutně navrhovat řešení problému. 4. Ředitel: Informuje učitele o pilotu a podporuje aktivity projektu a nábor učitelů 5. Místní školní správa: Podporuje aktivity projektu, jmenuje vedoucí skupin 6. Pracovníci univerzity: Uskutečňuje implementaci projektu a vyhodnocuje pilotní studie. Aktivity Pilotní studie byly založeny na skupinové práci a mentoringu v rámci osobních setkání. Pro každé setkání si učitelé vybírali hlavní diskuzní téma. 1. Začínající učitel: Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 12

13 2. Zkušený učitel: Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 3. Vedoucí skupiny: Organizace setkání (čas, místo, ostatní podmínky) Výběr článků pro diskuze na zvolené téma (používání informačních technologií ve výuce, jak pracovat s problematickými žáky a rodiči, objevování vlastní identity jako učitele, pedagogické problémy s žáky se specifickými výukovými potřebami, aktivity odborů) Použití narativních a akčních metod jako nástroje pro posílení týmového ducha a procesu učení. Takovými metodami jsou například použití obrázku nebo předmětu jako podnětu k vyprávění, vlastnoručně vytvářené obrázky jako podnět k vyprávění a k popisování událostí, výměna rolí v navrhovaných příbězích, sociální postavení učitele, zprostředkování vlastního životního příběhu, workshopy, psaní denníků, psaní dopisů aj. Aktivní zapojení v diskusi na různá témata Poskytnutí zpětné vazby Přijetí zpětné vazby Přemýšlení o zkušenostech s vyučováním Vysvětlení a sdílení zkušeností založených na svých vlastních znalostech prostřednictvím skupinových diskuzí 4. Ředitel: Poskytování informací učitelům o možnosti připojit se ke spolupráci Podpora učitelů pro zapojení do setkání 5. Školní správa: Poskytování zdrojů vedoucím skupin Poskytování zdrojů a podpory pro pořádání setkání Uspořádání úvodního setkání Poskytování informací ředitelům a učitelům o možnosti připojit se ke spolupráci 6. Pracovníci univerzity: Uspořádání a realizace pilotního projektu Prezentace, setkání a rozhovory Odpovídání na otázky Shromažďování zpětné reakce a evaluace Reprezentace Ve Finsku byly použity tyto prostředky reprezentace: 1. Materiály: Letáky, PowerPoint prezentace, dotazníky 2. ICT: Nástroje ICT byly použity pro plánování, organizaci a implementaci skupinové práce. Pro komunikaci mezi učiteli bylo založeno a používáno uzavřené diskuzní fórum (přístupné rovněž ostatním členům skupiny). Učitelé diskutovali o otázce využívání ICT nástrojů ve třídě také v rámci společných setkání. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Komunikace mezi univerzitou a členy učitelských skupin probíhala prostřednictvím vedoucího skupiny, který byl 13

14 2.3. Německo Cíle zároveň členem skupiny. Pracovníci univerzity uspořádali úvodní setkání, na kterém proběhla diskuze o průběhu pilotní studie. V Německu bylo cílem 2AgePro poskytnout inovativní formu celoživotního vzdělávání vytvořením přímého modelu spolupráce mezi začínajícími a zkušenými učiteli na základních a středních školách. Model je zaměřen na podporu začínajících učitelů v ranných fázích jejich kariéry a na povzbuzení dalšího profesního rozvoje zkušených učitelů. Pořadí aktivit 1. Nábor: Pilotní studie byla organizována včetně návrhu modelu spolupráce mezi učiteli ve spolupráci tří pracovišť Department of Psychology (Chair of Education and Educational Psychology), Department of Education and Rehabilitation (Chair of Primary Education) a Teacher Education Centre na Ludwig-Maximilians University of Munich. Organizátoři oslovili ředitele jedné základní školy, jedné stření školy a jednoho gymnázia. Během prvního setkání představili pracovníci univerzity projekt 2AgePro ředitelům a zájemcům z řad učitelů prostřednictvím PowerPoint prezentace. Zájemci o účast v projektu pak byli vyzváni, aby se přihlásili pracovníkům univerzity prostřednictvím u nebo telefonicky. 2. Úvodní setkání: Úvodní setkání umožnilo účastnícím se učitelům, aby se vzájemně poznali. Účastníci získali podrobné informace o projektu od univerzitního týmu. Během setkání byla pozornost věnována následujícím tématům: Párování učitelů: Jediným kritériem pro výběr partnera bylo vytvoření skupin různého věku. Určení témat a stanovení časového plánu: Učitelé si stanovili společný časový harmonogram a probrali praktické otázky jako například témata setkání, silné a slabé stránky témat, místo a čas spolupráce, možnosti použití ICT, přizvání dalších hostů, potřeby speciálního vybavení. Účastníci se nakonec zavázali k dodržování dohodnutých závěrů. Vytvoření kolaboračních skriptů pro udržení pořadí aktivit: Byly vytvořeny speciální indexační karty a podrobeny diskuzi s učiteli. Tyto karty obsahovaly pokyny pro učitele, témata diskuzí, aktivity, úkoly a různé odkazy. Karty byly vytvářeny s úmyslem, aby aktivity nebyly pouze jasně vysvětleny, ale by je bylo možno snadno provést. Diskuze o komunikaci: Byla dohodnuta a schválena základní komunikační pravidla. 3. Školení: V Německu neproběhlo žádné speciální zaškolení. 14

15 4. Spolupráce učitelů: Učitelé souhlasili s uspořádáním nejméně tří setkání v průběhu pilotní studie (v trvání 3 měsíců). Učitelé mohli během této doby pracovat s jednou nebo více indexačními kartami. Účastníci dále souhlasili s vyplněním záznamu v deníku o každém setkání, kde uvedli čas, místo a téma setkání. Do deníku zaznamenávali výstupy a dobré a špatné zkušenosti. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání probíhalo formou individuálního rozhovoru, při kterém byl každý učitel dotazován na své pocity z uskutečněné spolupráce. Role 1. Začínající učitel: Role začínajícího učitele měla dvě roviny. Na jednu stranu bylo po začínajícím učiteli žádáno (ze strany zkušeného učitele), aby se stal mentorem zkušeného učitele. Na druhou stranou začínající učitel potřeboval podporu od zkušeného učitele a vyvolával diskuzi s ním o tématech, která pro něj byla důležitá. Začínající učitel se tak stával učněm zkušeného učitele. 2. Zkušený a středně zkušený učitel: Role zkušeného učitele byla rovněž dvojí: učitel musel působit jako mentor začínajícího učitele, ale zároveň být schopen přijímat znalosti předávané začínajícím učitelem. Z těchto důvodů nebyly role exaktně stanoveny; učitelé tak mohli volně přecházet mezi rolemi v závislosti na situaci. U středně zkušených učitelů byla situace stejná. 3. Ředitel: Role školního managementu byla minimalizována na představení projektu 2AgePro ve školách. Celý projekt byl následně uskutečněn samotnými učiteli. 4. Pracovníci univerzity: Úkolem univerzitních pracovníků bylo uspořádat a provést pilotní studie 2AgePro na školách. Dalším úkolem univerzity bylo evaluovat a monitorovat pilotní studie, například provádět rozhovory, sledovat deníky a vyhodnotit závěrečný dotazník. Aktivity 1. Začínající učitel: Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 2. Zkušený učitel Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 3. Středně zkušený učitel: (mezi 6 až 14 lety praxe) Diskuse o různých otázkách Návštěvy (hospitace, monitorování) v hodinách kolegy 15

16 Poskytování zpětné vazby Přijímání zpětné vazby Zapojení do plánování různých aktivit (hodiny, exkurze, natáčení filmu, koncert, konference s rodiči) Pomocí herních forem reflexe konfliktních situací s rodiči Pozorování chování studentů a hledání řešení problémů s kázní 4. Ředitel: Podpora učitelů Poskytování prostor a materiálních podmínek pro spolupráci 5. Pracovníci univerzity: Organizace a implementace pilotního projektu Prezentace, setkání a rozhovory Zodpovídání případných otázek Reprezentace V Německu byly použity tyto prostředky reprezentace: 1. Materiály: Indexační karty, letáky, PowerPoint prezentace a deníky. 2. ICT: Nástroje ICT byly použity nejrůznějšími způsoby: pro hledání doplňujících informací, komunikaci prostřednictvím internetu, zasílání deníků výzkumníkům pro komunikace pomocí u. Internet byl využit při hledání nejnovějších informací k tématům na kartičkách. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Bylo uspořádáno úvodní a závěrečné setkání. Navíc mohli účastníci vždy kontaktovat pracovníky univerzity pomocí telefonu Nizozemsko Cíle Nizozemský reciproční model nabízí pedagogickou, sociální a/nebo technickou podporu základním, středním a vysokým školám. Tento model zvyšuje efekt vzájemného učení nasazením a rozšířením myšlenky coachingu. Hlavním cílem vzájemného učení je motivovat a stimulovat začínající i zkušené učitele, aby vytrvali ve své profesi, a posílit jejich nadšení z učení. Společné učení stimuluje vznik prakticky zaměřených komunit v rámci škol. Pořadí aktivit 1. Nábor: Nábor byl organizován oddělením IVLOS (University of Utrecht) ve spolupráci s vedením oslovených škol. Účast na projektu byla dobrovolná, čímž byl položen základ dobré a pozitivně laděné atmosféry pro vzájemnou spolupráci a důvěru. Prvním krokem pak bylo seznámení účastníků s projektem 2AgePro a kontakty na IVLOS prostřednictvím webových stránek oddělení. Účastníkům byl vysvětlen způsob práce, časová náročnost a rozvrh projektu, výhody vzájemného učení začínajícího a zkušeného učitele. 2. Úvodní setkání: V první části tříhodinového uvodního setkání se učitelé nejdříve vzájemně seznámili. Poté každý učitel hovořil s vedoucím. Při tomto rozhovoru byla sledována míra ochoty podílet se na projektu a probrány otázky týkající se učení. Dalším krokem bylo vytvoření generačně smíšených dvojic, které záměrně vznikaly spontálně, na základě osobních sympatií, předchozích zkušenostech s kolaborativním učením a na základě zájmu o vyučovací předmět a obor. Na konci setkání si dvojice domluvily časový rozvrh. 16

17 3. Školení: Účastníci školení byli rozdělěni do tří skupin. Jedna skupina byla tvořena pouze začínajícími učiteli, druhá pouze zkušenými a ve třetí skupině se setkali opět zkušení a začínající učitelé dohromady. V těchto skupinách byly představeny základy coachingu. Ve smíšné skupině byl navíc proveden nácvik práce v párech: pozorování, sdílení dovedností a znalostí, přijímaní odlišností a poskytování zpětné vazby. 4. Spolupráce učitelů: Zkušení a začínající učitelé pracovali v párech. Při osobních setkáních se pak zaměřovali na různé otázky, přičemž využívali metody coachingu a učební materiály vytvářeli společně. Tímto způsobem si mohli předávat své znalosti a zkušenosti, přemýšlet o vylepšení svých výukových metod a zvyklostí a zlepšit nebo prohloubit své specifické znalosti a dovednosti. Po a během těchto pracovních setkání si mohli učitelé předávat zkušenosti, zlepšovat výsledky učení, formulovat možnosti zlepšení práce v párech a příležitostně získávat a zlepšovat své ICT dovednosti. Při každém setkání si učitelé připravili také domácí úkol. Například didakticky zpracovat novým způsobem nějaké téma, zlepšit proces učení a jeho výsledky, prohloubit a aplikovat nové poznatky, získat nebo zlepšit své ICT dovednosti. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání nebylo nutné pořádat, jelikož většina aktivit pokračovala i po skončení projektu. Role 1. Zkušený učitel: Rovnocenný partner ve skupině. Zkušený učitel působil jako mentor i žák začínajícího učitele, když přebíral znalosti začínajícího učitele. Z tohoto důvodu nebyly role exaktně stanoveny. Mezi rolemi bylo možno volně přecházet tak, jak vyžadovala situace. 2. Začínající učitel: Rovnocenný partner ve skupině. Role začínajícího učitele měla dvě roviny. Na jednu stranu bylo po začínajícím učiteli žádáno, aby se stal mentorem zkušeného učitele. Na druhou stranou vyžadoval podporu od zkušeného učitele a vyvolával diskuzi s ním o tématech, která pro něj byla důležitá a stával se tak žákem zkušeného učitele. 3. Coach: Jednalo se o univerzitní pracovníky, jejichž úkolem bylo organizovat diskuzi mezi učiteli, evaluovat a monitorovat pilotní studii, vést rozhovory s jednotlivci nebo ve skupině. Zároveň byli aktivátory a realizátory pilotní studie. 4. Studenti: Začínající i zkušení učitelé se ocitli v pozici studentů. Díky aktivitě a experimentování získávali nové znalosti a doplňovali si své profesní dovednosti. 5. Management: Schvaloval projekt a souhlasil s případnou změnou chování učitelů. Aktivity 1. Zkušený učitel: Nalezení společných kvalit a omezení Formulování osobních otázek týkajících se učení Stanovení cílů vzájemné spolupráce a učení Vzájemné hospitace ve třídě Nacvičování coachingu, reflexe, hodnocení zkušeností s učením, explicitní vyjádření implicitních znalostí a očekávání ve výuce Sdílení znalostí a dovedností Reflexe procesu učení a jeho výsledků Evaluace procesu učení a jeho výsledků 17

18 2. Začínající učitel: Nalezení společných kvalit a omezení Formulování osobních otázek týkajících se učení Stanovení cílů vzájemné spolupráce a učení Vzájemné hospitace ve třídě Nacvičování coachingu, reflexe, hodnocení zkušeností s učením, explicitní vyjádření implicitních znalostí a očekávání ve výuce Sdílení znalostí a dovedností Reflexe procesu učení a jeho výsledků Evaluace procesu učení a jeho výsledků 3. Vnejší coach v komunitě učitelů Pořádání setkání mezi začínajícími a zkušenými učiteli Vytváření programu pro tato setkání Rozhovory s páry a skupinami Podávání zpráv o událostech a zkušenostech Zjišťování výsledků a analýza postupů Organizace spolupráce v párech a ve skupině Určování nedostatků v dovednostech a znalostech, přemýšlení o dalších možnostech 4. Management: Umožnění průběhu experimentu a jeho pokračování Umožnění třídám podílet se na učení jejich učitelů Poskytnutí důvěry učitelům zapojeným do projektu Poskytnutí čas a peněžních prostředků pro zajištění recipročního kolaborativního modelu Umožnění pracovníkům university sledovat práci učitelů Zájem o výsledky tohoto modelu dalšího vzdělávání učitelů Reprezentace Účastníci z Nizozemí použili tyto prostředky reprezentace: 1. Materiál: Tým z Nizozemí tým používal texty týkající se coachingu, obrazové materiály a bohaté zkušenosti. Některé specifické výukové situace byly nafilmovány; trenéři pak mohli tyto situace komentovat a hodnotit. Některá schémata byla k dispozici ve formě PowerPoint prezentací a některé další materiály se nacházely na blogu. K výcviku některých obtížných situací byly použity hry (kartičky). 2. ICT: ICT byly využity ke vzájemné komunikaci a ke zjišťování některých informací o aktivitách učitelů (dotazníky, poskytování zpětné vazby). Některé informace se vyhledávaly na Internetu pomocí Googlu. Byly využity různé hry, blogy a YouTube. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Během vzájemné spolupráce učitelů byly zadávány pokyny pro úlohy, probíhaly diskuze na různá témata (ve dvojicích nebo skupinách), uskutečnily se lekce pod vedením trenéra. Ke komunikaci se používaly také telefony. Uskutečnilo se jak úvodní setkání, tak úvodní školení Švédsko Cíle 18

19 Hlavním cílem pilotní studie bylo vytvoření a vyzkoušení recipročního modelu pro výměnu profesních zkušeností a nápadů pro výuku mezi začínajícími a zkušenými učiteli z různých základních škol v samosprávné oblasti města Umeå. Pořadí aktivit 1. Nábor: Vedoucí švédského projektu z Katedry pedagogiky (Department of Education, Umeå University) nejdříve oslovil zástupce města Umeå a Výkonnou radu ředitelů škol. Pilotní studie byla tedy schválena zúčastněnými stranami. Tomu předcházela konzultace s Místní etickou vědeckou radou Severního Švédska (Regional Ethical Research Board in northern Sweden). To napomohlo lepšímu zakotvení projektu 2AgePro v místních podmínkách odpovídajících rovněž zúčastněným stranám, včetně účasti ředitelů a učitelů. Učitelé byli pro projekt získáváni prostřednictvím Městské školní správy a díky ředitelů škol. Před samotným zahájením pilotní studie byl proveden rozhovor s každým učitelem, během něhož byl představen samotný projekt a byly zjišťovány představy a potřeby učitelů. 2. Úvodní setkání: Během úvodního setkání byl sestaven rozvrh pravidelných setkání, který byl prodiskutován a schválen. Tento rozvrh byl předán učitelům, kteří se nemohli úvodního setkání zúčastnit. To umožnilo účastníkům upravit si svůj pracovní rozvrh tak, aby se mohli projektu účastnit. Během úvodního setkání byl také probrán a schválen plán následujícího setkání. 3. Školení: Ve Švédsku nebylo zorganizováno žádné speciální školení. 4. Spolupráce učitelů: Ve Švédsku se učitelé setkali celkem šestkrát. Každé setkání trvalo tři hodiny. Kormě začínajících a zkušených učitelů se každého setkání účastnili i pracovníci univerzity. Učitelé spolupracovali nejrůznějšími způsoby, ať už během setkání, tak mimo něj. Během setkání hovořili o každodenních problémech a výzvách, se kterými se setkávají ve třídách i mimo ně. Všechny tyto problémy souvisely s didaktickými přístupy: např. jak učit určitý předmět nebo téma v různých podmínkách, ve vztahu k žákům, rodičům, kolegům nebo vedení školy. Mimo tato setkání probíhala bohatá diskuze (k podobným kontaktům docházelo předtím jen zřídka) a učitelé si vyměňovali své zkušenosti a doporučení a navzájem se podporovali. 5. Závěrečné setkání: Závěrečné setkání s učiteli a řediteli formálně ukončilo pilotní studii. Ředitelé měli možnost vyslechnout názory učitelů na pilotní studii a seznámit se s výsledky celé studie. Během tohoto setkání se diskutovalo o dalších možnostech využití výsledků pilotu pro zúčastněné školy i pro školy v daném regionu. Role 1. Začínající učitel: Úkolem začínajícího učitele bylo sdílet své znalosti a dovednosti ve skupině, tedy i se zkušenými učiteli. Tato role současně zahrnovala i roli studenta, který se učí od ostatních učitelů, především od těch zkušenějších. 2. Středně zkušený učitel: Role středně zkušených učitelů byla shodná s rolí začínajícího učitele. Současně však zastával roli zkušeného učitele. Středně zkušení učitelé se podíleli na skupinových diskuzích, poskytovali zpětnou vazbu, ale zároveň přijímali rady od ostatních účastníků. 19

20 3. Zkušený učitel: Role zkušeného učitele spočívala ve sdílení znalostí a dovedností s ostatními učiteli skupiny, tedy i se začínajícími učiteli. Součástí role zkušeného učitele byla i role mentora ostatních učitelů, zejména učitelů začínajících. 4. Pracovníci univerzity: Rolí pracovníků univerzity bylo uspořádat, provést a vyhodnotit švédský pilotní 2AgePro projekt. Pracovníci uspořádali setkání s místní školskou správou a Výkonou radou ředitelů, dále pak se samotnými řediteli a učiteli přímo ve školách. Pracovníci rovněž zřídili webové stránky věnované projektu, monitorovali průběh projektu a pravidelně vyhodnocovali výstupy. 5. Místní školní správa na městské úrovni: Vedoucí švédského pilotu nejdříve kontaktovali zástupce místní školské samosprávy. To zahrnovalo i setkání s Výkonou radou ředitelů (rada složená ze zástupců ředitelů škol) na regionální úrovni. 6. Vedení školy: Ředitelé byli zapojeni do pilotní studie, i když se neúčastnili vlastních setkání, s výjimkou setkání závěrečného. Aktivity 1. Začínající učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 2. Středně pokročilý učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 3. Zkušený učitel: Účast na pravidelných měsíčních setkáních Plnění osobních úkolů v období mezi setkáními Návštěvy portálu projektu (chráněný heslem) Pořádání dalších aktivit (krátké odborné kurzy, aj.) Zapojení do analýzy prezentací o mentoringu, které připravili švédští vedoucí projektu Poskytování a přijímání zpětné vazby Aktivní účast na pozorováních, která prováděl univerzitní tým. 4. Zástupci univerzity: Plánování a realizace pilotáže Účast a organizace setkání s učiteli. 5. Školní správa na městské úrovni: Projednání příprav pilotáže Příprava vlastních návrhů a představ pilotáže 20

21 6. Vedení školy: Schválení pilotního projektu, na kterém se účastníci budou podílet v rámci své pracovní doby bez nároku na finanční odměnu z prostředků projektu. Reprezentace Schválení účasti v pilotním projektu, na kterém se učitelé školy podílejí v rámci své pracovní doby bez nároku na finanční odměnu z prostředků projektu. Účast zástupce vedení školy na záverečném setkání s cílem seznámit se s výsledky pilotu a zkušenostmi učitelů. Návrhy na podání doporučení pro implementaci a rozvoj projektu na místní a národní úrovni. Účastníci švédské pilotní studie použili tato média: 1. Materiály: Učitelé obdrželi informační leták 2. ICT: Švédští účastníci obdrželi pokyny (ve formátech PowerPoint a PDF), které připravil vedoucí švédské části projektu. Tento materiál je pro účastníky projektu k dispozici na švédském webovém portálu projektu. Učitelé používali internet pro vyhledávání dalších informací o mentoringu. Internet byl používán i ke zprostředkování zpětné vazby mezi účastníky projektu. Učitelé mezi sebou komunikovali prostřednictím u. 3. Setkání a telefonické rozhovory: Vedoucí švédské části projektu uspořádali několik setkání s učiteli. Součástí těchto setkání byly přednášky věnované mentoringu, poskytováni zpětné vazby mezi kolegy, metodám učení, hodnocení práce záků, aj. S pracovníky univerzity učitelé mohli komunikovat také telefonicky. 3. Analýza národních modelů Nezbytným východiskem návrhu 2AgePro Jednotného Evropského Modelu je analýza úspěšných a méně úspěšných částí pilotních studií a vyhodnocení efektivity jednotlivých specifických národních komponent Úspěšné a méně úspěšné komponenty modelů Analýzou výsledků každých z pěti pilotních studií bylo možné zjistit, které komponenty mají smysl a jsou vhodné pro začlenění do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu a které by naopak měly být vypuštěny Česká Republika Významnou součástí českého modelu bylo využití prostředí Moodle pro podporu spolupráce učitelů. Moodle se používá nejen v přípravě učitelů na Pedagogické fakultě UK v Praze, ale i na řadě základních a především středních škol a také v dalším vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách a v regionálních centrech pro vzdělávání učitelů. Výsledky pilotní studie ukazují, že musí dojít ke zlepšení v následujících dvou oblastech: za prvé je zapotřebí, aby se vedení školy aktivněji zapojilo do práce v prostředí Moodle, což by výrazněji přispělo ke zvýšení efektivity spolupráce učitelů. Úspěšnost a výsledky kolaborativního modelu závisejí na intenzitě zájmu vedení školy o práci spolupracujících učitelů. Ředitelé a vedení školy by se měli více zajímat o to, zda se začínající učitelé zapojují do spolupráce, zda skutečně probíhá vzájemná 21

22 výměna zkušeností, jakým způsobem zkušení učitelé pomáhají začínajícím učitelům, s jakými problémy se začínající učitelé na jejich škole potýkají, zda se učitelé vzájemně respektují, jakým způsobem začínající učitelé přispívají k rozvoji školy aj. Každý ředitel školy by měl zjistit silné stránky začínajícího učitele a přemýšlet, jak by bylo možné je využít v každodenním životě školy a jak motivovat začínajícího učitele, aby na škole zůstal. V českém kolaborativním modelu využíval zkušený učitel ICT nástrojů pro systematické monitorování procesu začleňování začínajícího učitele do prostředí školy za účelem vytvářet podmínky pro úspěšné dokončení tohoto procesu. Aktivnější zapojení vedení školy v kolaboračním modelu by umožnilo ředitelům prosadit do procesu uvádění začínajících učitelů do jejich škol vlastní koncepci a strategii, jak pomoci začínajícím učitelům se adaptovat do školního prostředí. Za druhé je zapotřebí, aby začínající učitelé byli aktivnější v práci s prostředím Moodle. Výsledky pilotáže v České republice ukazují, že zkušení učitelé byli výrazně v Moodle aktivnější zejména v diskusích a že vytvořili větší část zaznamenaných dat o týdenních aktivitách Finsko Podle názorů učitelů zapojených do pilotu vytvoření otevřené na škole nezávislé diskuzní skupiny poskytlo učitelům bezpečný a uvolněný prostor k řešení otázek a problémů jejich každodenní práce. Tyto otevřené skupiny se staly také místem výměny v praxi osvědčených metod a podpory ze strany učitelů různých stupňů škol. Především začínající učitelé pociťovali úlevu, když zjistili, že ostatní učitelé řeší podobné problémy jako oni. Začátek práce skupiny v Oulu byl naplánován na podzim, na začátek školního roku. Učitelé ale vyjádřili názor, že druhé pololetí by bylo vhodnější pro práci skupiny, protože by učitelé měli čas lépe poznat svou práci a školu. Velkým problémem bylo sestavení rozvrhu setkání tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni učitelé, kteří o ně projeví zájem Německo Učitelé používali indexační karty, které pomáhaly zahájit konverzaci a shromažďovat nápady pro další aktivity. Tyto karty byly velmi užitečné; učitelé je mohli využít, ale nemuseli se jich striktně držet. Rovněž přispěly k rozvoji praktických dovedností, osobních kompetencí a spolupráce mezi učiteli. Přesto se ukázalo, že je ještě co zlepšovat, že je zapotřebí rozšířit nabídku témat, že je nutné rozšířit nabídku karet pro další typy škol, pokud by se měly zapojit do kolaborativního modelu, například na téma inkluze pro zvláštní školy. Bude nutné zvětšit počet otázek na kartách a upřesnit pokyny pro domácí úkoly Nizozemsko Úvodní školení učitelů bylo nejúspěšnější částí nizozemského modelu. Během něj byly školeny dovednosti spojené s coachingem, jako je poskytování zpětné vazby, kritická konverzace o různých otázkách a problémech nebo konfrontační coaching. Učitelé během úvodního školení získali kritickou a stimulující zpětnou vazbu od externích školitelů. Nicméně školy by měly být velkorysejší v poskytování prostředků pro tyto aktivity jako např. prostory a čas nebo otevřenější k experimentování s vyučovacími metodami Švédsko 22

23 Pro zúčastněné učitele bylo důležité, že výběr účastníků probíhal na základě zvoleného předmětu, což vedlo k vytvoření homogenní skupiny. Dalším důležitým prvkem bylo, že časový rozvrh byl stanoven velmi brzy již na začátku pilotní studie. Nejdůležitější součástí pilotu byli samotní učitelé, kteří si předávali své názory, myšlenky a znalosti. Škoda, že učitelé v dostatečné míře nevyužívali webové stránky připravené švédským týmem a raději mezi sebou využívali ke komunikaci y s přílohami (jako například plány hodin, návrhy osnov) Analýza specifických národních prvků Nejdříve byly identifikovány jednotlivé komponenty národních modelů a následně diskutovány během společného online setkání. Do skriptu popisujícího společný 2AgePro Jednotný Evropský Model byly přijaty následující prvky: Intenzivně využívané internetové vzdělávací prostředí použité v České republice by mělo být začleněno jako hlavní forma vnější (písemné) reprezentace skriptu. Finští partneři zdůraznili potřebu podporující skupinové práce. Tato komponenta je v jednotném modelu začleněna jako doporučení pro spolupráci učitelů: Učitelé se mohou rozhodnout, zda budou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách. Jestliže se rozhodnou pro skupinovou práci, zvolí si vedoucího, který ale bude mít rovnocennou pozici s ostatními členy skupiny. Indexační karty použité německými partnery budou nabídnuty spolupracujícím dvojicím nebo skupinám za účelem zdokonalit jejich učení a kompetence a podpořit spolupráci mezi učiteli. Karty mohou být použity dvojicemi učitelů, skupinami se zvoleným vedoucím nebo skupinami s externím vedoucím. Indexační karty představují důležitou součást externí písemné formy kolaboračního skriptu. Školení, která organizovali partneři z Nizozemí, budou zapracována do 2AgePro Jednotného Evropského Modelu jako tři samostatná přípravná setkání. Tato setkání mohou být pořádána pracovníky univerzit nebo externími školiteli. V sekci pořadí aktivit jednotného modelu se objevuje myšlenka převzatá ze švédského modelu, a to vedení skupin externím vedoucím. Další nápad s náborem učitelů pouze jednoho předmětu je možné zmínit jako námět pro ředitele, ale bude záležet pouze na učitelích, zda to pro ně bude přínosné. 23

24 4. Jednotný Evropský Model pro nasazení 2AgePro scénářů spolupráce Jak již bylo uvedeno, pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu použijeme metodu skriptování. Všechny národní modely sestávají ze stejných prvků a z prvků zcela specifických/originálních. Do společného modelu budou zařazeny nejlepší prvky jednotlivých národních modelů; ty méně zdařilé budou upraveny nebo zcela vynechány Skriptování 2AgePro Pro vytvoření 2AgePro Jednotného Evropského Modelu reciproční spolupráce učitelů byla použita metoda skriptování, která popisuje všechny potřebné komponenty a poskytuje společný základ pro zpracování výsledků pilotních studií. V modelu jsou podrobně popsány klíčové kroky pro implementaci modelu. Zkušenosti učitelů v jednotlivých zemích zapojených do projektu se lišily, což je pochopitelné, protože existují rozdíly v jejich kulturních prostředích a zvyklostech ve vzdělávací politice. Aby byl model použitelný v různých zemích, musí být flexibilní a umožňovat určitou volnost pro jeho realizaci i přesto, že bude definovat určité posloupnosti akcí AgePro Jednotný Evropský Model Reciproční Spolupráce Figure 1. Cíle a Pořadí aktivit 24

25 Figure 2. Role a Reprezentace Cíle Aby byla spolupráce mezi učiteli plodná a úspěšná a mají-li být respektovány individuální potřeby začínajících a zkušených učitelů, je nezbytné nejprve identifikovat individuální cíle vzájemné spolupráce učitelů. Výsledky pilotních studií (viz projektový výstup 5.2: Pilotní studie) ukazují, že učitelé a školní komunity mají odlišné cíle vzájemné spolupráce učitelů. Očekávanými cíli začínajících učitelů jsou jejich osobní rozvoj a úspěšná integrace do prostředí školy. Zkušení a středně zkušení učitelé usilují o zlepšení svého profesního rozvoje a chtějí systematicky předávat své zkušenosti začínajícím učitelům. Školní komunity, které se podílely na pilotních studiích, se zajímaly o spolupráci učitelů obecně jako součásti jejich profesního rozvoje, o začlenění začínajících učitelů do škol a udržení zkušených učitelů na škole co možná nejdéle. Začínající učitelé: Profesní rozvoj a úspěšné začlenění do prostředí školy. Potřeba hledat podporu, aby začínající učitelé zůstali u učitelské profese, neodcházeli ze školství. Středně zkušení učitelé: Potřeba rozvíjet své profesní schopnosti a naučit se řešit praktické školní problémy. Zkušení učitelé: Potřeba profesně se rozvíjet a systematicky předávat své dlouholeté zkušenosti. Potřeba hledat podporu pro udržení zkušených učitelů ve škole tak dlouho, jak to bude možné. Školní komunita: Zlepšení spolupráce učitelů ve škole. Integrace začínajících učitelů a profesní rozvoj zkušených a začínajících učitelů. Doporučení: V případě využití kolaborativního modelu 2AgePro do školního prostředí je zapotřebí neustále zdůrazňovat cíle spolupráce jednotlivých skupin, popř. dvojic učitelů. Pořadí aktivit Skriptovací metoda nespecifikuje pouze výčet aktivit, ale také jejich pořadí (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Ačkoliv se národní 2AgePro modely v řadě věcí odlišují, 25

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Nabídka pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení Cesta k inkluzi Od segregace k pozitivní diverzitě žáků ve školství 1. Semináře Obsah 2. Podpora škol 3. Evaluace 4. Zahraniční stáže 5. Kontakt

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

www.formulamentoring.eu

www.formulamentoring.eu Facilitating Opportunities using Role Models to Underpin Learning for Adults who are socially excluded (Usnadnění příležitosti pomocí modelových rolí na podporu vzdělávání pro dospělé, kteří jsou ze sociálně

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vytvoření dokumentu informační strategie

Vytvoření dokumentu informační strategie Vytvoření dokumentu informační strategie M ě s t o Uh e r s ké H r adi š t ě M ě s t s ký ú ř a d M as ar y ko v o n ám. 1 9 68 6 70 Uh. H r adi š t ě I Č 00 2 9 14 7 1 Smysl informační strategie Důraz

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH S STANDARD KVALITY PROFESE UČITELE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH Vypracovala Pracovní skupina pro tvorbu standardu. MŠMT, 16. 3. 2009 Profesionalita pedagogů profesní růst podpora pravidla podmínky peníze poctivost

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

REALIZACE PROJEKTU 7. RP

REALIZACE PROJEKTU 7. RP REALIZACE PROJEKTU 7. RP Realizace projektu je pokračováním přípravné fáze, o které pojednávaly předchozí díly seriálu o Managementu výzkumných projektů 7. rámcového programu. V jednotlivých článcích byly

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více