Good. Governance. Energy Efficiency

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good. Governance. Energy Efficiency"

Transkript

1 Good Governance Energy Efficiency

2 GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci nadnárodního partnerství v rámci zemí střední Evropy. Cílem jeho vytvoření bylo řešit nadnárodní otázky správného přístupu k energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v historických budovách sloužících k veřejnému využití. Budovy jsou energeticky velmi náročné a z toho důvodu se strategie a programy EU zaměřují na opatření a projekty usilující o zlepšení energetické účinnosti a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména co se týče budov sloužících k veřejnému využití. Projekt GovernEE přispěl k hospodárnějšímu využití energie v budovách veřejné správy a zvlášť se přitom zaměřil na historické budovy. Metody hospodárnějšího využívání energie byly navíc vytvořeny tak, aby se zvýšila odpovědnost orgánů a osob s rozhodovacími pravomocemi. V rámci projektu jsme uspořádali 12 dní energetiky, kdy byla s aktivitami projektu seznámena širší veřejnost. Sektor veřejné správy byl dále průběžně informován o otázkách spojených s energetikou a s potřebou změnit jednání. Opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti byla v rámci projektu převedena do politických programů obcí, kdy byl prosazován mezioborový přístup s důrazem na aktivity pro rozvoj znalostí a kompetencí. V návaznosti na realizaci projektu vznikla praktická příručka určená orgánům místní samosprávy a partnerům, která představuje akční plány na místní úrovni věnující se programům energetické účinnosti s prioritním cílem hospodárnějšího využití energie. Cílem příručky je podpořit kompetence orgánů a osob s rozhodovací pravomocí. Na základě nadnárodní spolupráce jsme se v projektu zaměřili na vytvoření znalostní sítě i na testování několika pilotních akcí spojených s klíčovými otázkami 2 Almási István starosta města Hódmezővásárhely

3 Naši partneři Projektové partnerství zahrnuje 4 města, 1 okresní správu a 2 výzkumné instituce reprezentující 5 zemí z oblasti střední Evropy pod vedením města Hódmezővásárhely (Maďarsko). Vedoucí partner Město Hódmezővásárhely (Maďarsko) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Web: Kontaktní osoba: Attila Nagy Telefon: Partneři 3 Město Quedlinburg (Německo) Markt 1, Quedlinburg Web: Kontaktní osoba: Katrin Kaltschmidt Telefon: Město Bologna (Itálie) Piazza Liber Paradisus 10, Bologna Web: Kontaktní osoba: Francesco Tutino, Patrizia Marani, Telefon: Okresní správa Burgenlandkreis (Německo) Schönburger-Str. 41, Naumburg Web: Kontaktní osoba: Jörg Perrmann Telefon: C.E.T.A. Center for Theoretical and Applied Ecology (Itálie) Via Licino 44, Gorizia Web: Kontaktní osoba: Francesca Visintin Telefon: Městská část Praha 11 (Česká republika) Ocelíkova 672, Praha 4 Web: Kontaktní osoba: Jakub Ježek Telefon: Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment CERE (Rakousko) Endresstraße 65/7/4, 1230 Vienna Web: Kontaktní osoba: Johannes Bachler Telefon:

4 Operační program Central Europe Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Program CENTRAL EUROPE je program Evropské unie podporující spolupráci mezi regiony střední Evropy s cílem podpořit a zlepšit inovace, dostupnost a životní prostředí a také zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu měst a regionů těchto zemí. V rámci programu bylo investováno 231 milionů EUR na financování projektů nadnárodní spolupráce se zapojením veřejného i soukromého sektoru v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovenské republice a ve Slovinsku. Je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a probíhá v letech Více informací: Mezinárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti zkoumá technologická, finanční, ekologická a institucionální hlediska energetické účinnosti a obnovitelné energie na základě řešení vytápění ve veřejných, zejména historických, budovách. Výsledky týkající se možných opatření na větší využití obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti s omezením plýtvání energie jsou uvedeny v tomto hlavním výstupu a jsou spojené s dalšími výsledky projektu. Těmi jsou pilotní studie v Bologni a Quedlinburgu, závěry vyplývající z osvědčených postupů a pokyny pro vypracování energetických 4 Dnes probíhá realizace řady technologií na podporu opatření zaměřených na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie v historických budovách, které nebudou mít vliv na vlastnosti budovy. V historických budovách se obecně vyplýtvá velké množství energie na vytápění, neboť v nich je zastaralá izolace a systémy s výrazným uvolňováním energie ven. V Evropě je velké množství starých budov a renovace obvykle spočívají pouze ve strukturálních, provozních a estetických změnách a nezohledňují energetickou účinnost a její stav. Je to zapříčiněno zejména očekáváním dalších nákladů, převládají závazné konzervativní postoje a právní překážky, technická řešení jsou složitá a nedostatečné znalosti vedou k problémům s realizací opatření na historických a kulturních památkách. Cílená řešení a osvědčené postupy však nasvědčují tomu, že zapojením energetické účinnosti a

5 5 obnovitelných zdrojů energie je možné přispět k ochraně uměleckých a kulturních hledisek historických budov, jak je uvedeno ve zprávě. Ve zprávě jsou představeny dva osvědčené postupy, které představují případové studie provedené v rámci projektu GovernEE, konkrétně izolační práce na budově Palazzo D Acursio v Bologni a instalace solárních panelů ve městě Quedlinburg na střechy historických budov. Další použití partnerství projektu GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem studie proveditelnosti je možnost převést její výsledky nejen v rámci partnerství, ale i mimo ně, na úrovni celé EU. Studie proveditelnosti obsahuje metodický popis technologií, opatření zaměřená na energetickou účinnost a možnosti instalace zařízení obnovitelných zdrojů. Jejich součástí není pouze úspora energie a cíle v oblasti energetické účinnosti, ale také dobré postupy ve veřejné správě. Rozdíly mezi partnery poukazují na odlišnosti mezi příslušnými vnitrostátními předpisy a umožňují představit různé možnosti opatření zaměřených na veřejné historické budovy. Tato studie proveditelnosti je propojena s příslušnými místními akčními plány v oblasti energetiky a představuje tedy nejlepší nástroj pro volbu vhodných možností pro podobné projekty a investiční náklady. Studie proveditelnosti vypracovává souhrn osvědčených postupů a informuje tak o pilotních aktivitách partnerů projektu GovernEE. Osvědčené postupy jsou zkoumány po technické stránce (postup sledování, plány, opatření), stránce legislativní (vymáhání ochrany památek kulturního dědictví a příslušné postupy) a po stránce ekonomické (návratnost investic, zisk) a také s ohledem na sdílení znalostí (školení a řízení v oblasti energetiky v rámci orgánů veřejné správy). Přidaná nadnárodní hodnota studie spočívá v získaných zkušenostech ohledně metod sledování a zkoumání nezbytných otázek v oblasti historických budov či v oblasti přípravy vhodných plánů opatření, přezkumu byrokratických postupů, doporučování metod podle individuálních případů, přizpůsobení školení a financování a také přijetí legislativní podpory na úrovni celé EU. Osvědčené postupy: zhodnocení informací získaných při pilotní akci

6 6

7 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Předtím, než si ukážeme fungování této sady nástrojů, je vhodné určit aktuální provozní podmínky veřejných správ na místní úrovni, a to prostřednictvím SWOT analýzy. Ve stávající organizaci veřejné správy existují při správě fondu veřejných budov různé interní silné a slabé stránky a externí příležitosti a rizika či nebezpečí. Silné stránky a) Místní samosprávy, zejména obce byly vytvořeny a organizovány s cílem decentralizovat některé základní funkce. c) Mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitostí v oblasti patří úřady na místní úrovni. 7 b) Základní služby (vzdělání, bydlení, kultura, sport) místním obyvatelům (občané/uživatelé) musejí být poskytovány v systémech a budovách "ad hoc", které musejí naplňovat funkce, k nimž byly zřízeny, a splňovat potřeby uživatelů z hlediska kvality i kvantity. d) Modernizace veřejného majetku, a zejména veřejných budov, nepředstavuje náklady, ale investice (náklady na preventivní údržbu jsou 10krát nižší než náklady na urgentní opravy v případě problému). Slabé stránky a) Krátkodobý horizont politických činitelů výhody spojené s inovacemi v oblasti energetiky se projeví nejdříve po 8-10 letech, zatímco funkční období politiků trvá 4-5 let. Z tohoto pragmatického pohledu a navíc z nedostatku informací, údajů, znalostí a zkušeností nemají systematická opatření místo v rozpočtu, pokud nejsou opravdu nezbytná. b) Silný odpor k horizontálnímu provádění Mezi politickými činiteli a úřady existují problematická vertikální místa, ale vedle toho panuje silný odpor k provádění horizontálních opatření mezi úřady veřejné správy a technickým sektorem, který většinou funguje nepropustným způsobem a je zvyklý nebo má povinnost plnit specifické funkce. c) Nedostatečné nástroje k fungování Nástroje, výzvy, nabídky či smlouvy, pomocí nichž úřady veřejné správy v současné době poskytují služby, práci a dodávky, neodpovídají vždy integrovanému přístupu, neumožňují konání nezbytných auditů pro zhodnocení stavu zachování budov a pro vyčíslení možných úspor, nepředstavují možnosti sledování a kontroly výsledků, porovnání s cíli a systematická opatření.

8 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Příležitosti a) Zákony o energetické účinnosti ve veřejných budovách: - povinná certifikace energetické náročnosti (směrnice 2002/91/ES a přepracovaná směrnice 2010/31/EU); - energetická účinnost u koncových uživatelů (směrnice 2006/32/ES) a nejnovější směrnice 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES; - využití obnovitelných zdrojů energie (směrnice 2009/28/ES). b) Zvyšující se přísnost požadavků ohledně bezpečnosti systémů (viz systémy pro případ zemětřesení, systémy evakuace) a energetické infrastruktury (elektřina, plyn). c) Stav zachování veřejných budov (školy, sportoviště, kanceláře, byty) ukazuje, že je nezbytné a velmi důležité provést vhodná opatření (specifické požadavky na vytápění v zimě se pohybují mezi 150 a 400 kwh/m2 za rok, min krát vyšší spotřeba než u nízkoenergetických budov). Energetickou účinnost je možné zvýšit a snížit tak náklady, a to až o 30-40% s návratností v době životnosti takových zásahů (4-5 let pro systémy vytápění, 7-8 let pro elektřinu a osvětlení, let pro větší zásahy v plášti budovy). Výsledkem bude jedinečná budova a úspory i ohledně bezpečnosti a s ní spojenými náklady (lešení, omezení provozu kvůli uzavření atd.). 8 Rizika a) současná hospodářská a finanční situace veřejného sektoru - nedostatečná a nespolehlivá ekonomická a finanční podpora - omezení prostředků přidělovaných místní správě ze státního rozpočtu - zablokování Paktu stability - problémy s daňovými úniky a jejich řešením na místní úrovni - omezený objem prostředků na stávajícím rozpočtu b) nedostatečné nebo vzájemně nekonzistentní zákony c) cena za technologie d) zvyšující se problémy a spory mezi úřady veřejné správy a občany-uživateli kvůli zhoršující se kvalitě služeb, jejich úbytku či dokonce nedostatku a výběr služeb soukromého sektoru.

9 Deset kroků k Vaší správné správě Instrukce k této sadě nástrojů Tato mezinárodní sada nástrojů vznikla zejména za účelem usnadnění práce příslušných odborů, kterou vykonávají v souvislosti se správou veřejných budov. Sada je rozdělena do 10 kroků ve 2 úrovních: THE OFFICE FOR THE MANAGE MENT OF PUBLIC BUILDING STOCK THE ENERGY DATABASE OF THE PUBLIC BUILDING STOCK LOCAL ACTION PLAN MONITORI NG DISSEMINA TION TRAINING MEASURES FOR EE AND RES IMPLEMEN TATION OF THE LOCAL ACTION PLAN WITH PILOT ACTION POLICY RECOMMEN DATIONS FOR EE IN PUBLIC AND HISTORIC BUILDINGS KNOW LEDGE NETWORK V 10 krocích jsou uvedena základní témata, kterým se věnujeme: od organizační stránky úřadů k používaným nástrojům pro kontrolu, sledování a uzavírání smluv nutných pro řádnou správu. První úroveň nebo první karta Poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Odkazy na dokumenty GovernEE jsou uvedeny ve formě odkazů na internetové stránky v dolní části každé karty. Stejná karta je platná pro oba typy staveb: veřejných budov a veřejných historických budov Druhá úroveň neboli zaměření Podává k tématu širší detaily, zabývá se hlubším vysvětlením a obsahem nebo ukazuje názorné příklady. Každá karta obvykle obsahuje dvě sekce: jednu pro veřejné budovy a jednu pro historické budovy. Typ budovy bude označen příslušnými symboly: VEŘEJNÉ BUDOVY VEŘEJNÉ HISTORICKÉ BUDOVY

10 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY První krok na cestě k politice, která v budovách vlastněných orgány veřejné správy podporuje energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, je vytvoření statutu znalostních a administrativních zkušeností s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, které existují v úřadech správy veřejných a zejména historických budov. Je potřeba ustanovit úřad tzv. energetického manažera s kompeten- cemi z více oborů a odborností na úrovni manažera tak, aby byl schopen: - získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu, - vypracovat a aktualizovat energetickou databázi o veřejných budovách, - maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek - podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku. 10 Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost.

11 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Úřad energetického manažera má vysoké průsečné competence s úrovní odpovídající ostatním manažerům. Jeho hlavní role a činnosti jsou: získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu vypracovat energetickou databázi maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku zkontrolovat všechny smlouvy k dodávkám energií plánovat integrovanou preventivní údržbu Pozice energetického manažera v rámci organizace obecního zastupitelstva 11 Činnosti a funkce energetického manažera

12 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetický manažer může ve spolupráci s odborem pro zadávání veřejných zakázek/uzavírání smluv a administrativním odborem přezkoumat všechny smlouvy o poskytování elektřiny, plynu a další energie (vytápění, diesel atd.), a to jak v jednotkových cenách za spotřebu ( /kwh, /kcal, / m3), tak v pevných nákladech, obojí pro jednotlivá časová období. Energetický manažer vytváří integrovaný plán modernizace energetické infrastruktury, bezpečnost systémů a zařízení a koordinuje roční preventivní plán údržby (běžné i mimořádné) se seznamem pro ověřování stavu budov, fungování zařízení pro výrobu energie a osvědčenými postupy z denní praxe (vysoká teplota v místnostech s otevřenými okny, rozsvícená světla v místnostech, které se nepoužívají). Tyto seznamy zasílá všem uživatelům veřejných budov, aby měli všichni pocit, že jsou zapojeni do podpory úspory energie. Ze zkušenosti jsme zjistili, že se zlepšuje poměr nákladů a zisku a snižuje se doba návratnosti, pokud je možné provést řadu různých opatření, která zohledňují jednotlivá výše uvedená hlediska. Energetický manažer provádí tyto činnosti průběžně a systematicky pracuje na jejich aktualizaci. Zároveň dbá na to, aby: 1. se předem seznámil s novými předpisy na úrovni EU, vnitrostátní, regionální i místní ohledně energie i obecněji bezpečnosti v budovách, které se týkají smluv o provádění opatření, poskytování služeb, dodání veřejných prací, a tyto předpisy převést do účinných postupů a projektů pro provedení opatření, řízení, kontroly a sledování výsledků. 2. znal moderní technologie týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. byl informován o programech, grantech, výhodných půjčkách a věděl také o změnách vyplývajících ze zákonů o financích a omezení veřejných výdajů nebo zdrojích pro modernizaci či udržení stavu veřejných památek, zejména historických budov. 12 Činnosti související s neustálou aktualizací úřadu energetického manažera

13 2. ŠKOLENÍ INFORMACE O ENERGETICKÝCH OTÁZKÁCH VE STRATEGIÍCH OBECNÍCH ÚŘADŮ VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Druhým krokem je školení a další doprovodné činnosti na jednotlivých úrovních orgánů jedná se o školení politiků (starosta, rada města, většinové i menšinové politické strany, výbory, zastupitelstvo), techniků (energetický manažer, pracovníci na technických pozicích), zaměstnance administrativy a zadávání veřejných zakázek a dalších pracovníků obecního zastupitelstva. Administrativní agentury mají v první řadě povinnost informovat politiky a další orgány s rozhodovací pravomocí o průběžných změnách v oblasti práva, financí, technologií, veřejných zakázek či smluv, které se dotýkají úřadů místní samosprávy. 13 Požadavky na školení závisí na tom, zda obec: - je či není členem Paktu starostů a primátorů - UE; - vytvořila Akční plán udržitelné energie (SEAP) Další dostupné dokumenty na webu - Pokyny pro začlenění informací o energetických otázkách do politik obecních úřadů - Školení a vzdělávání (materiály z různých školení či závěrečná zpráva) - Sledování realizace pilotní akce s vypracovanými modely - Školení poskytované v zařízení vedoucího partnera pro další potenciální uživatele nástrojů ICT zajišťující jejich bezproblémové užívání

14 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 1) Obec bez podepsaného Paktu starostů a primátorů a bez Akčního plánu udržitelné energie V mnoha případech, kde město nepodepsalo Pakt starostů a nepřipravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP) postačí vytvořit nové zákony, regulace a instrukce, aby byl stimulován proces strategického rozhodování. Ačkoli, v některých případech je nezbytné vysvětlit tato nová opatření a pokud je třeba, tak popsat technické, organizační a finanční dopady na město. V zásadě by měly být informovány výbory a městské rady, jelikož jsou důležitými orgány při konání důležitých rozhodnutí. Jako předpoklad pravidelného reportingu energií musí být správními orgány vypracovány organizační požadavky krok za krokem, jenž by měly být předloženy výkonným orgánům jako doporučení a podklad k jejich rozhodování. Některé příklady jsou uvedeny v následujících bodech: Vytvoření všeobecné energetické koncepce, v této koncepci musí být určeny obecné cíle stanovených oblastí zásahu. Podle obecné koncepce pro energii a energetickou účinnost je možné nastínit obecný záměr, který jednotlivé obce mají s ohledem na udržitelné využití zdrojů energie či snížení emisí CO 2, nejvyšší cíl představuje agenda EU Realizace obecné energetické koncepce by měla být propojena s konkrétními pokyny pro pracovníky administrativy. Další součástí obecné koncepce by měla být ochota občanů k ochraně životního prostředí a klimatu. Vytvoření či aktualizace energetické koncepce obce či místních akčních plánů. Energetické koncepce představují výchozí bod k provádění dlouhodobé koordinované politiky obce v oblasti energetiky, která bude orientovaná na výsledky. Jedná se o základ pro rozhodovací proces pro vyjasnění otevřených otázek a organizaci projektů v oblasti energetiky a životního prostředí podle stanovených priorit. Vypracování a provádění energetické evidence od jednoduchého sběru údajů o energetické situaci v budovách patřících obci. Manažeři v oblasti technické infrastruktury tyto údaje předají pověřeným osobám podle seznamů a dále je bude možné rozpracovat do softwarového systému správy energie, s mechanismem dlouhodobého efektu. Organizace školicích programů pro všechny subjekty s rozhodovací pravomocí zapojené do správy nemovitostí. Řízení energetických otázek a stavební služby se díky technickému pokroku ve zpracování údajů a systémům s dálkovou kontrolou (Telecontrol Engineering) dynamicky rozvíjí. Manažeři v oblasti technické infrastruktury i další zodpovědní pracovníci musejí pravidelně podstupovat školení, aby byli schopni pracovat se stávajícími i neustále novými energetickými systémy a systémy vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a ochlazování. V opačném případě by nebylo možné technické vybavení účinně provozovat. Účast kvalifikovaných osob, které prošly školením, na zasedáních obce, což zajistí výměnu zkušeností a následně o tom budou informovány příslušné odborné výbory. 14

15 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY O všech těchto opatřeních, jejich zahájení i provádění mohou jednotlivé obce rozhodnout samostatně. Ze zkušenosti však vidíme, že je mnohem účinnější, když odborné poradenství provádí třetí strana. Vhodnými partnery při vypracování projektů ohledně energetické účinnosti obce jsou energetické agentury, poradci a specializované inženýrské společnosti. 2) Obec s podepsaným Paktem starostů a primátorů a s Akčním plánem udržitelné energie V případě, kdy město podepsalo Pakt starostů a připravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP), budou školící potřeby mnohem více komplikované a zřetelné. V tomto případě městská správa (na všech úrovních) požaduje informace a procedury vedoucí k nejlepší správě veřejných budov, finančních kanálů a pilotních aktivit. V podstatě to je základní schéma školení (viz. dole) pro veřejnou správu na různých úrovních a pro různé aktivity (vědět, organizovat, číst, psát, připravovat). Úroveň Odpovědná pozice Potřeby školení Semináře/Kulaté stoly/případové studie (např. Bologna květenčerven 2013) 15 Politická úroveň Starosta Městská rada Výbory a komise Znát Pokyny pro energetickou účinnost Společný právní, finanční, administrativní rámec a rámec zadávání veřejných zakázek na úrovni EU, členského státu, regionu i oboru SWOT KROK 1 Číst Roční a průběžně aktualizované pokyny Ročně a průběžně aktualizované zprávy o stavu energie* 1. Význam plánování a řízení energetické situace a městského prostředí a jeho ekonomické a ekologické dopady, zejména ve vztahu k Paktu starostů a primátorů a akčnímu plánu udržitelné energie (případové studie) 2. Regulační a legislativní strategie týkající se příkladné úlohy a nástrojů veřejné správy v Evropě ve vztahu ke zlepšení energetické účinnosti. Nová směrnice 2012/27/EE a její vliv na vnitrostátní právní předpisy týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. Posílení postupů řízení a správy pro energetickou účinnost 4. Otázky týkající se provádění a údržby akčního plánu udržitelné energie (kulatý stůl)

16 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Techni cká úroveň Energetický manažer Technik Organizovat - Energetická databázi veřejného fondu budov -Opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie -Místní akční plán -Kontrola Připravit Roční a průběžné aktualizace zprávy o stavu energie* 1. Úloha a hodnota jednotlivých druhů navrhovaných opatření (týkajících se technologie, organizace, jednání) na místní úrovni: katastr nemovitostí ohledně energetické situace, kritéria pro standardizaci auditů zaměřených na energii, běžná i mimořádná údržba v energetických úsporách, speciálně zaměřené na historické budovy 2. Případové studie nástroje a strategie na podporu mezioborového přístupu (kulatý stůl) 3. Používání systémů hospodaření s energií ISO ve veřejné správě, speciálně zaměřeno na jejich vliv na průběžné zdokonalování (případové studie) Admini strativ ní úroveň Administrativ a Zadávání zakázek/ uzavírání smluv Znát Nové podoby postupů pro podávání oznámení, nabídek, smluv, přístup k finančním prostředkům z EIB, programů EU (ELENA, EEEF, EIE), programům na úrovni státu, regionů, odvětví. Připravit Nabídky na výběr ESCO, smlouvy o energetické účinnosti s financováním třetí strany se zaručenými výsledky 1. Seznámení s inovativními modely smluv a sledování: smlouvy o energetické účinnosti a zaručené výsledky Financování třetích stran Úloha ESCO 2. Trh s energií, trh zaměřený na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie 3. Zadávání veřejných zakázek v oblasti energetiky a optimalizace dodávek energie (případové studie), zaměření na historické budovy 16 *Ve výroční zprávě o stavu energie by mělo být aktualizováno: Krok 1 Administrativní pokyny pro energetickou účinnost Krok 3 Energetická databáze o stavu veřejných budov Krok 4 Opatření ohledně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie Krok 5 Místní akční plán Krok 6 Provádění pilotní akce na veřejných budovách (pokud je tato akce prováděna) Krok 7 - Sledování

17 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ZÁKLADNÍ INFORMACE O DATABÁZI: FUNKCE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Jako třetí krok, po vytvoření Energetického úřadu a proškolení výkonných, technických a administrativních pracovníků, se stává zásadním vytvoření energetické database fondu veřejných budov. Energetická databáze veřejného bytového fondu má zásadní roli při správě veřejných budov, pomoci s vytvářením akčních plánů a programů aktivit a při preventivní údržbě (krok 5). Databáze bude fungovat jako informační nástroj/ platforma, kam budou v pravidelných intervalech dodávány specifické údaje o jednotlivých budovách. Vzhledem k počtu a zejména rozmanitosti druhů budov, jejich užití, způsobů řízení a energetických systémů je potřeba připravit a aktualizovat tyto dokumenty: 17 Karta budovy se specifickými údaji, rozměry, struktura, složení, tepelné a elektrické vybavení zařízení, spotřeba paliva a roční náklady, Karta auditu budovy zaměřeného na energetickou situaci, tepelné a elektrické zařízení s návrhem zvýšit energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů Karta preventivní údržby (běžné, mimořádné) s bezpečnostními opatřeními a souladem s nařízeními v dalších oblastech (seismické požadavky, zařízení, dostupnost). Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost. - Dlouhodobý program týkající se výzkumu v oblasti energetické účinnosti a inovací ve veřejném vytápění.

18 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetická databáze 18 Energetická databáze představuje katalog obsahující karty pro každou jednotlivou budovu, na nichž jsou dostupné užitečné informace o budově, společně s obrázky a případnými grafy reprezentujícími souhrnné informace vztahující se k dané budově. Informace obvykle shromažďované pro energetickou kartu jsou zaznamenány dole, ale může jich být méně či více v závislosti na dostupnosti dat v daném městě: Stáří budovy Počet podlaží Podlahová plocha (celková a určená k využití) Objem (celkový a objem vytápěný) Plocha suterénu/střechy Druh stavebního materiálu (zdi, střecha, okna) a popis jejich energetické účinnosti Hlavní využití budovy Topné médium (plyn, nafta, topný olej, ) Stáří a výkon topného tělesa Topný systém (typ) Systém klimatizace používaný v letních měsících (stáří, druh a výkon) Údaje o spotřebě energie za uplynulá období, pokud možno po měsících (elektřina a topné těleso) Již prováděná údržba a požadavky na údržbu Problémy kvůli stáří budovy, ochraně či z jiných důvodů

19 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 19 Energetická databáze budov představuje nové uspořádání katalogu o energetické situaci budov. Obrázky jednotlivých budov zde byly odstraněny a informace jsou uspořádány ve sloupcích (jednotlivé budovy jsou v řádcích). Databáze může být pouze elektronickým dokumentem a pro její realizaci není potřeba žádný software. Pro účely projektu GovernEE jsme připravili databázi ve formátu Excel, která je k dispozici v Centru kompetencí pro všechny uživatele. Sloupce s modrou barvou odkazují na vstupní údaje, červeně jsou označeny údaje, které jsou potřebné pro akční plán. Pokud nemohou pracovníci administrativy nějaké údaje získat, navrhujeme pokusit se je odhadnout. Obec tak získá základní informace, které potřebuje pro vypracování akčního plánu. Tento soubor by měl v každém případě zůstat pouze informativní pokud pracovníci administrativy již užívají jiné nástroje, mohou alespoň zkontrolovat, zda očekávané údaje a výsledky zhruba odpovídají polím a informacím, požadovaným v databázi projektu GovernEE. Příprava katalogu o energetické situaci budov nebo energetické databáze většinou vyžaduje provedení tzv. měkkého auditu zaměřeného na energetickou situaci budov není tedy požadována číselná simulace energetického chování budov, ale pouze řádný sběr údajů a terénní kontroly budov.

20 4. OPATŘENÍ PRO EE A OZE POPIS A METODIKA VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Pomocí energetické databáze veřejného fondu budov je možné posoudit, jaká opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje by mohla být v jednotlivých budovách provedena. Takový postup by měl být realizován prostřednictvím auditu zaměřeného na energetický stav budov, jehož součástí bude i číselná simulace energetického chování budov a analýza nákladů a přínosů, které přinášejí jednotlivá opatření. V případě, že audit energetické situace budov není k dispozici, je možné účinek konkrétních činností odhadnout analogicky podle již známé situace u jiných budov. Měla by být zvážena všechna opatření týkající se vnějšího pláště budovy i tepelných zařízení a měla by být prioritně seřazena podle celkové a specifické spotřeby budovy i podle potřeby údržby specifických částí budovy (vzhledem k poškození nebo nutnosti zajistit maximální stupeň bezpečnosti z vnější i vnitřní strany budovy) a možnosti potenciálních investic (dostupnost finanční podpory jednotlivých opatření, dostupnost podnětů atd.). 20 Další dostupné dokumenty na webu - Průvodce na úsporu energie a zlepšení energetické účinnosti v historických budovách; - Mezinárodní studie o možnostech energetické účinnosti a účinného využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na vytápění historických budov.

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.

Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Publikace byla vydána za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR. Jan Labohý MĚSTA A OCHRANA KLIMATU ÚMLUVA STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ OBSAH ÚVOD //6 STRUČNĚ O ZMĚNĚ KLIMATU //8 KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK EU //9

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

30 návrhů Asociace Energy Cities

30 návrhů Asociace Energy Cities Evropská asociace místních samospráv plánujících svou energetickou budoucnost 30 návrhů Asociace Energy Cities k procesu energetické transformace měst a obcí Projekt Udržitelný rozvoj v Euroregionu Beskydy

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více