Good. Governance. Energy Efficiency

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good. Governance. Energy Efficiency"

Transkript

1 Good Governance Energy Efficiency

2 GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci nadnárodního partnerství v rámci zemí střední Evropy. Cílem jeho vytvoření bylo řešit nadnárodní otázky správného přístupu k energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v historických budovách sloužících k veřejnému využití. Budovy jsou energeticky velmi náročné a z toho důvodu se strategie a programy EU zaměřují na opatření a projekty usilující o zlepšení energetické účinnosti a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména co se týče budov sloužících k veřejnému využití. Projekt GovernEE přispěl k hospodárnějšímu využití energie v budovách veřejné správy a zvlášť se přitom zaměřil na historické budovy. Metody hospodárnějšího využívání energie byly navíc vytvořeny tak, aby se zvýšila odpovědnost orgánů a osob s rozhodovacími pravomocemi. V rámci projektu jsme uspořádali 12 dní energetiky, kdy byla s aktivitami projektu seznámena širší veřejnost. Sektor veřejné správy byl dále průběžně informován o otázkách spojených s energetikou a s potřebou změnit jednání. Opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti byla v rámci projektu převedena do politických programů obcí, kdy byl prosazován mezioborový přístup s důrazem na aktivity pro rozvoj znalostí a kompetencí. V návaznosti na realizaci projektu vznikla praktická příručka určená orgánům místní samosprávy a partnerům, která představuje akční plány na místní úrovni věnující se programům energetické účinnosti s prioritním cílem hospodárnějšího využití energie. Cílem příručky je podpořit kompetence orgánů a osob s rozhodovací pravomocí. Na základě nadnárodní spolupráce jsme se v projektu zaměřili na vytvoření znalostní sítě i na testování několika pilotních akcí spojených s klíčovými otázkami 2 Almási István starosta města Hódmezővásárhely

3 Naši partneři Projektové partnerství zahrnuje 4 města, 1 okresní správu a 2 výzkumné instituce reprezentující 5 zemí z oblasti střední Evropy pod vedením města Hódmezővásárhely (Maďarsko). Vedoucí partner Město Hódmezővásárhely (Maďarsko) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Web: Kontaktní osoba: Attila Nagy Telefon: Partneři 3 Město Quedlinburg (Německo) Markt 1, Quedlinburg Web: Kontaktní osoba: Katrin Kaltschmidt Telefon: Město Bologna (Itálie) Piazza Liber Paradisus 10, Bologna Web: Kontaktní osoba: Francesco Tutino, Patrizia Marani, Telefon: Okresní správa Burgenlandkreis (Německo) Schönburger-Str. 41, Naumburg Web: Kontaktní osoba: Jörg Perrmann Telefon: C.E.T.A. Center for Theoretical and Applied Ecology (Itálie) Via Licino 44, Gorizia Web: Kontaktní osoba: Francesca Visintin Telefon: Městská část Praha 11 (Česká republika) Ocelíkova 672, Praha 4 Web: Kontaktní osoba: Jakub Ježek Telefon: Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment CERE (Rakousko) Endresstraße 65/7/4, 1230 Vienna Web: Kontaktní osoba: Johannes Bachler Telefon:

4 Operační program Central Europe Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Program CENTRAL EUROPE je program Evropské unie podporující spolupráci mezi regiony střední Evropy s cílem podpořit a zlepšit inovace, dostupnost a životní prostředí a také zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu měst a regionů těchto zemí. V rámci programu bylo investováno 231 milionů EUR na financování projektů nadnárodní spolupráce se zapojením veřejného i soukromého sektoru v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovenské republice a ve Slovinsku. Je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a probíhá v letech Více informací: Mezinárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti zkoumá technologická, finanční, ekologická a institucionální hlediska energetické účinnosti a obnovitelné energie na základě řešení vytápění ve veřejných, zejména historických, budovách. Výsledky týkající se možných opatření na větší využití obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti s omezením plýtvání energie jsou uvedeny v tomto hlavním výstupu a jsou spojené s dalšími výsledky projektu. Těmi jsou pilotní studie v Bologni a Quedlinburgu, závěry vyplývající z osvědčených postupů a pokyny pro vypracování energetických 4 Dnes probíhá realizace řady technologií na podporu opatření zaměřených na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie v historických budovách, které nebudou mít vliv na vlastnosti budovy. V historických budovách se obecně vyplýtvá velké množství energie na vytápění, neboť v nich je zastaralá izolace a systémy s výrazným uvolňováním energie ven. V Evropě je velké množství starých budov a renovace obvykle spočívají pouze ve strukturálních, provozních a estetických změnách a nezohledňují energetickou účinnost a její stav. Je to zapříčiněno zejména očekáváním dalších nákladů, převládají závazné konzervativní postoje a právní překážky, technická řešení jsou složitá a nedostatečné znalosti vedou k problémům s realizací opatření na historických a kulturních památkách. Cílená řešení a osvědčené postupy však nasvědčují tomu, že zapojením energetické účinnosti a

5 5 obnovitelných zdrojů energie je možné přispět k ochraně uměleckých a kulturních hledisek historických budov, jak je uvedeno ve zprávě. Ve zprávě jsou představeny dva osvědčené postupy, které představují případové studie provedené v rámci projektu GovernEE, konkrétně izolační práce na budově Palazzo D Acursio v Bologni a instalace solárních panelů ve městě Quedlinburg na střechy historických budov. Další použití partnerství projektu GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem studie proveditelnosti je možnost převést její výsledky nejen v rámci partnerství, ale i mimo ně, na úrovni celé EU. Studie proveditelnosti obsahuje metodický popis technologií, opatření zaměřená na energetickou účinnost a možnosti instalace zařízení obnovitelných zdrojů. Jejich součástí není pouze úspora energie a cíle v oblasti energetické účinnosti, ale také dobré postupy ve veřejné správě. Rozdíly mezi partnery poukazují na odlišnosti mezi příslušnými vnitrostátními předpisy a umožňují představit různé možnosti opatření zaměřených na veřejné historické budovy. Tato studie proveditelnosti je propojena s příslušnými místními akčními plány v oblasti energetiky a představuje tedy nejlepší nástroj pro volbu vhodných možností pro podobné projekty a investiční náklady. Studie proveditelnosti vypracovává souhrn osvědčených postupů a informuje tak o pilotních aktivitách partnerů projektu GovernEE. Osvědčené postupy jsou zkoumány po technické stránce (postup sledování, plány, opatření), stránce legislativní (vymáhání ochrany památek kulturního dědictví a příslušné postupy) a po stránce ekonomické (návratnost investic, zisk) a také s ohledem na sdílení znalostí (školení a řízení v oblasti energetiky v rámci orgánů veřejné správy). Přidaná nadnárodní hodnota studie spočívá v získaných zkušenostech ohledně metod sledování a zkoumání nezbytných otázek v oblasti historických budov či v oblasti přípravy vhodných plánů opatření, přezkumu byrokratických postupů, doporučování metod podle individuálních případů, přizpůsobení školení a financování a také přijetí legislativní podpory na úrovni celé EU. Osvědčené postupy: zhodnocení informací získaných při pilotní akci

6 6

7 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Předtím, než si ukážeme fungování této sady nástrojů, je vhodné určit aktuální provozní podmínky veřejných správ na místní úrovni, a to prostřednictvím SWOT analýzy. Ve stávající organizaci veřejné správy existují při správě fondu veřejných budov různé interní silné a slabé stránky a externí příležitosti a rizika či nebezpečí. Silné stránky a) Místní samosprávy, zejména obce byly vytvořeny a organizovány s cílem decentralizovat některé základní funkce. c) Mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitostí v oblasti patří úřady na místní úrovni. 7 b) Základní služby (vzdělání, bydlení, kultura, sport) místním obyvatelům (občané/uživatelé) musejí být poskytovány v systémech a budovách "ad hoc", které musejí naplňovat funkce, k nimž byly zřízeny, a splňovat potřeby uživatelů z hlediska kvality i kvantity. d) Modernizace veřejného majetku, a zejména veřejných budov, nepředstavuje náklady, ale investice (náklady na preventivní údržbu jsou 10krát nižší než náklady na urgentní opravy v případě problému). Slabé stránky a) Krátkodobý horizont politických činitelů výhody spojené s inovacemi v oblasti energetiky se projeví nejdříve po 8-10 letech, zatímco funkční období politiků trvá 4-5 let. Z tohoto pragmatického pohledu a navíc z nedostatku informací, údajů, znalostí a zkušeností nemají systematická opatření místo v rozpočtu, pokud nejsou opravdu nezbytná. b) Silný odpor k horizontálnímu provádění Mezi politickými činiteli a úřady existují problematická vertikální místa, ale vedle toho panuje silný odpor k provádění horizontálních opatření mezi úřady veřejné správy a technickým sektorem, který většinou funguje nepropustným způsobem a je zvyklý nebo má povinnost plnit specifické funkce. c) Nedostatečné nástroje k fungování Nástroje, výzvy, nabídky či smlouvy, pomocí nichž úřady veřejné správy v současné době poskytují služby, práci a dodávky, neodpovídají vždy integrovanému přístupu, neumožňují konání nezbytných auditů pro zhodnocení stavu zachování budov a pro vyčíslení možných úspor, nepředstavují možnosti sledování a kontroly výsledků, porovnání s cíli a systematická opatření.

8 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Příležitosti a) Zákony o energetické účinnosti ve veřejných budovách: - povinná certifikace energetické náročnosti (směrnice 2002/91/ES a přepracovaná směrnice 2010/31/EU); - energetická účinnost u koncových uživatelů (směrnice 2006/32/ES) a nejnovější směrnice 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES; - využití obnovitelných zdrojů energie (směrnice 2009/28/ES). b) Zvyšující se přísnost požadavků ohledně bezpečnosti systémů (viz systémy pro případ zemětřesení, systémy evakuace) a energetické infrastruktury (elektřina, plyn). c) Stav zachování veřejných budov (školy, sportoviště, kanceláře, byty) ukazuje, že je nezbytné a velmi důležité provést vhodná opatření (specifické požadavky na vytápění v zimě se pohybují mezi 150 a 400 kwh/m2 za rok, min krát vyšší spotřeba než u nízkoenergetických budov). Energetickou účinnost je možné zvýšit a snížit tak náklady, a to až o 30-40% s návratností v době životnosti takových zásahů (4-5 let pro systémy vytápění, 7-8 let pro elektřinu a osvětlení, let pro větší zásahy v plášti budovy). Výsledkem bude jedinečná budova a úspory i ohledně bezpečnosti a s ní spojenými náklady (lešení, omezení provozu kvůli uzavření atd.). 8 Rizika a) současná hospodářská a finanční situace veřejného sektoru - nedostatečná a nespolehlivá ekonomická a finanční podpora - omezení prostředků přidělovaných místní správě ze státního rozpočtu - zablokování Paktu stability - problémy s daňovými úniky a jejich řešením na místní úrovni - omezený objem prostředků na stávajícím rozpočtu b) nedostatečné nebo vzájemně nekonzistentní zákony c) cena za technologie d) zvyšující se problémy a spory mezi úřady veřejné správy a občany-uživateli kvůli zhoršující se kvalitě služeb, jejich úbytku či dokonce nedostatku a výběr služeb soukromého sektoru.

9 Deset kroků k Vaší správné správě Instrukce k této sadě nástrojů Tato mezinárodní sada nástrojů vznikla zejména za účelem usnadnění práce příslušných odborů, kterou vykonávají v souvislosti se správou veřejných budov. Sada je rozdělena do 10 kroků ve 2 úrovních: THE OFFICE FOR THE MANAGE MENT OF PUBLIC BUILDING STOCK THE ENERGY DATABASE OF THE PUBLIC BUILDING STOCK LOCAL ACTION PLAN MONITORI NG DISSEMINA TION TRAINING MEASURES FOR EE AND RES IMPLEMEN TATION OF THE LOCAL ACTION PLAN WITH PILOT ACTION POLICY RECOMMEN DATIONS FOR EE IN PUBLIC AND HISTORIC BUILDINGS KNOW LEDGE NETWORK V 10 krocích jsou uvedena základní témata, kterým se věnujeme: od organizační stránky úřadů k používaným nástrojům pro kontrolu, sledování a uzavírání smluv nutných pro řádnou správu. První úroveň nebo první karta Poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Odkazy na dokumenty GovernEE jsou uvedeny ve formě odkazů na internetové stránky v dolní části každé karty. Stejná karta je platná pro oba typy staveb: veřejných budov a veřejných historických budov Druhá úroveň neboli zaměření Podává k tématu širší detaily, zabývá se hlubším vysvětlením a obsahem nebo ukazuje názorné příklady. Každá karta obvykle obsahuje dvě sekce: jednu pro veřejné budovy a jednu pro historické budovy. Typ budovy bude označen příslušnými symboly: VEŘEJNÉ BUDOVY VEŘEJNÉ HISTORICKÉ BUDOVY

10 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY První krok na cestě k politice, která v budovách vlastněných orgány veřejné správy podporuje energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, je vytvoření statutu znalostních a administrativních zkušeností s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, které existují v úřadech správy veřejných a zejména historických budov. Je potřeba ustanovit úřad tzv. energetického manažera s kompeten- cemi z více oborů a odborností na úrovni manažera tak, aby byl schopen: - získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu, - vypracovat a aktualizovat energetickou databázi o veřejných budovách, - maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek - podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku. 10 Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost.

11 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Úřad energetického manažera má vysoké průsečné competence s úrovní odpovídající ostatním manažerům. Jeho hlavní role a činnosti jsou: získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu vypracovat energetickou databázi maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku zkontrolovat všechny smlouvy k dodávkám energií plánovat integrovanou preventivní údržbu Pozice energetického manažera v rámci organizace obecního zastupitelstva 11 Činnosti a funkce energetického manažera

12 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetický manažer může ve spolupráci s odborem pro zadávání veřejných zakázek/uzavírání smluv a administrativním odborem přezkoumat všechny smlouvy o poskytování elektřiny, plynu a další energie (vytápění, diesel atd.), a to jak v jednotkových cenách za spotřebu ( /kwh, /kcal, / m3), tak v pevných nákladech, obojí pro jednotlivá časová období. Energetický manažer vytváří integrovaný plán modernizace energetické infrastruktury, bezpečnost systémů a zařízení a koordinuje roční preventivní plán údržby (běžné i mimořádné) se seznamem pro ověřování stavu budov, fungování zařízení pro výrobu energie a osvědčenými postupy z denní praxe (vysoká teplota v místnostech s otevřenými okny, rozsvícená světla v místnostech, které se nepoužívají). Tyto seznamy zasílá všem uživatelům veřejných budov, aby měli všichni pocit, že jsou zapojeni do podpory úspory energie. Ze zkušenosti jsme zjistili, že se zlepšuje poměr nákladů a zisku a snižuje se doba návratnosti, pokud je možné provést řadu různých opatření, která zohledňují jednotlivá výše uvedená hlediska. Energetický manažer provádí tyto činnosti průběžně a systematicky pracuje na jejich aktualizaci. Zároveň dbá na to, aby: 1. se předem seznámil s novými předpisy na úrovni EU, vnitrostátní, regionální i místní ohledně energie i obecněji bezpečnosti v budovách, které se týkají smluv o provádění opatření, poskytování služeb, dodání veřejných prací, a tyto předpisy převést do účinných postupů a projektů pro provedení opatření, řízení, kontroly a sledování výsledků. 2. znal moderní technologie týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. byl informován o programech, grantech, výhodných půjčkách a věděl také o změnách vyplývajících ze zákonů o financích a omezení veřejných výdajů nebo zdrojích pro modernizaci či udržení stavu veřejných památek, zejména historických budov. 12 Činnosti související s neustálou aktualizací úřadu energetického manažera

13 2. ŠKOLENÍ INFORMACE O ENERGETICKÝCH OTÁZKÁCH VE STRATEGIÍCH OBECNÍCH ÚŘADŮ VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Druhým krokem je školení a další doprovodné činnosti na jednotlivých úrovních orgánů jedná se o školení politiků (starosta, rada města, většinové i menšinové politické strany, výbory, zastupitelstvo), techniků (energetický manažer, pracovníci na technických pozicích), zaměstnance administrativy a zadávání veřejných zakázek a dalších pracovníků obecního zastupitelstva. Administrativní agentury mají v první řadě povinnost informovat politiky a další orgány s rozhodovací pravomocí o průběžných změnách v oblasti práva, financí, technologií, veřejných zakázek či smluv, které se dotýkají úřadů místní samosprávy. 13 Požadavky na školení závisí na tom, zda obec: - je či není členem Paktu starostů a primátorů - UE; - vytvořila Akční plán udržitelné energie (SEAP) Další dostupné dokumenty na webu - Pokyny pro začlenění informací o energetických otázkách do politik obecních úřadů - Školení a vzdělávání (materiály z různých školení či závěrečná zpráva) - Sledování realizace pilotní akce s vypracovanými modely - Školení poskytované v zařízení vedoucího partnera pro další potenciální uživatele nástrojů ICT zajišťující jejich bezproblémové užívání

14 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 1) Obec bez podepsaného Paktu starostů a primátorů a bez Akčního plánu udržitelné energie V mnoha případech, kde město nepodepsalo Pakt starostů a nepřipravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP) postačí vytvořit nové zákony, regulace a instrukce, aby byl stimulován proces strategického rozhodování. Ačkoli, v některých případech je nezbytné vysvětlit tato nová opatření a pokud je třeba, tak popsat technické, organizační a finanční dopady na město. V zásadě by měly být informovány výbory a městské rady, jelikož jsou důležitými orgány při konání důležitých rozhodnutí. Jako předpoklad pravidelného reportingu energií musí být správními orgány vypracovány organizační požadavky krok za krokem, jenž by měly být předloženy výkonným orgánům jako doporučení a podklad k jejich rozhodování. Některé příklady jsou uvedeny v následujících bodech: Vytvoření všeobecné energetické koncepce, v této koncepci musí být určeny obecné cíle stanovených oblastí zásahu. Podle obecné koncepce pro energii a energetickou účinnost je možné nastínit obecný záměr, který jednotlivé obce mají s ohledem na udržitelné využití zdrojů energie či snížení emisí CO 2, nejvyšší cíl představuje agenda EU Realizace obecné energetické koncepce by měla být propojena s konkrétními pokyny pro pracovníky administrativy. Další součástí obecné koncepce by měla být ochota občanů k ochraně životního prostředí a klimatu. Vytvoření či aktualizace energetické koncepce obce či místních akčních plánů. Energetické koncepce představují výchozí bod k provádění dlouhodobé koordinované politiky obce v oblasti energetiky, která bude orientovaná na výsledky. Jedná se o základ pro rozhodovací proces pro vyjasnění otevřených otázek a organizaci projektů v oblasti energetiky a životního prostředí podle stanovených priorit. Vypracování a provádění energetické evidence od jednoduchého sběru údajů o energetické situaci v budovách patřících obci. Manažeři v oblasti technické infrastruktury tyto údaje předají pověřeným osobám podle seznamů a dále je bude možné rozpracovat do softwarového systému správy energie, s mechanismem dlouhodobého efektu. Organizace školicích programů pro všechny subjekty s rozhodovací pravomocí zapojené do správy nemovitostí. Řízení energetických otázek a stavební služby se díky technickému pokroku ve zpracování údajů a systémům s dálkovou kontrolou (Telecontrol Engineering) dynamicky rozvíjí. Manažeři v oblasti technické infrastruktury i další zodpovědní pracovníci musejí pravidelně podstupovat školení, aby byli schopni pracovat se stávajícími i neustále novými energetickými systémy a systémy vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a ochlazování. V opačném případě by nebylo možné technické vybavení účinně provozovat. Účast kvalifikovaných osob, které prošly školením, na zasedáních obce, což zajistí výměnu zkušeností a následně o tom budou informovány příslušné odborné výbory. 14

15 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY O všech těchto opatřeních, jejich zahájení i provádění mohou jednotlivé obce rozhodnout samostatně. Ze zkušenosti však vidíme, že je mnohem účinnější, když odborné poradenství provádí třetí strana. Vhodnými partnery při vypracování projektů ohledně energetické účinnosti obce jsou energetické agentury, poradci a specializované inženýrské společnosti. 2) Obec s podepsaným Paktem starostů a primátorů a s Akčním plánem udržitelné energie V případě, kdy město podepsalo Pakt starostů a připravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP), budou školící potřeby mnohem více komplikované a zřetelné. V tomto případě městská správa (na všech úrovních) požaduje informace a procedury vedoucí k nejlepší správě veřejných budov, finančních kanálů a pilotních aktivit. V podstatě to je základní schéma školení (viz. dole) pro veřejnou správu na různých úrovních a pro různé aktivity (vědět, organizovat, číst, psát, připravovat). Úroveň Odpovědná pozice Potřeby školení Semináře/Kulaté stoly/případové studie (např. Bologna květenčerven 2013) 15 Politická úroveň Starosta Městská rada Výbory a komise Znát Pokyny pro energetickou účinnost Společný právní, finanční, administrativní rámec a rámec zadávání veřejných zakázek na úrovni EU, členského státu, regionu i oboru SWOT KROK 1 Číst Roční a průběžně aktualizované pokyny Ročně a průběžně aktualizované zprávy o stavu energie* 1. Význam plánování a řízení energetické situace a městského prostředí a jeho ekonomické a ekologické dopady, zejména ve vztahu k Paktu starostů a primátorů a akčnímu plánu udržitelné energie (případové studie) 2. Regulační a legislativní strategie týkající se příkladné úlohy a nástrojů veřejné správy v Evropě ve vztahu ke zlepšení energetické účinnosti. Nová směrnice 2012/27/EE a její vliv na vnitrostátní právní předpisy týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. Posílení postupů řízení a správy pro energetickou účinnost 4. Otázky týkající se provádění a údržby akčního plánu udržitelné energie (kulatý stůl)

16 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Techni cká úroveň Energetický manažer Technik Organizovat - Energetická databázi veřejného fondu budov -Opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie -Místní akční plán -Kontrola Připravit Roční a průběžné aktualizace zprávy o stavu energie* 1. Úloha a hodnota jednotlivých druhů navrhovaných opatření (týkajících se technologie, organizace, jednání) na místní úrovni: katastr nemovitostí ohledně energetické situace, kritéria pro standardizaci auditů zaměřených na energii, běžná i mimořádná údržba v energetických úsporách, speciálně zaměřené na historické budovy 2. Případové studie nástroje a strategie na podporu mezioborového přístupu (kulatý stůl) 3. Používání systémů hospodaření s energií ISO ve veřejné správě, speciálně zaměřeno na jejich vliv na průběžné zdokonalování (případové studie) Admini strativ ní úroveň Administrativ a Zadávání zakázek/ uzavírání smluv Znát Nové podoby postupů pro podávání oznámení, nabídek, smluv, přístup k finančním prostředkům z EIB, programů EU (ELENA, EEEF, EIE), programům na úrovni státu, regionů, odvětví. Připravit Nabídky na výběr ESCO, smlouvy o energetické účinnosti s financováním třetí strany se zaručenými výsledky 1. Seznámení s inovativními modely smluv a sledování: smlouvy o energetické účinnosti a zaručené výsledky Financování třetích stran Úloha ESCO 2. Trh s energií, trh zaměřený na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie 3. Zadávání veřejných zakázek v oblasti energetiky a optimalizace dodávek energie (případové studie), zaměření na historické budovy 16 *Ve výroční zprávě o stavu energie by mělo být aktualizováno: Krok 1 Administrativní pokyny pro energetickou účinnost Krok 3 Energetická databáze o stavu veřejných budov Krok 4 Opatření ohledně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie Krok 5 Místní akční plán Krok 6 Provádění pilotní akce na veřejných budovách (pokud je tato akce prováděna) Krok 7 - Sledování

17 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ZÁKLADNÍ INFORMACE O DATABÁZI: FUNKCE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Jako třetí krok, po vytvoření Energetického úřadu a proškolení výkonných, technických a administrativních pracovníků, se stává zásadním vytvoření energetické database fondu veřejných budov. Energetická databáze veřejného bytového fondu má zásadní roli při správě veřejných budov, pomoci s vytvářením akčních plánů a programů aktivit a při preventivní údržbě (krok 5). Databáze bude fungovat jako informační nástroj/ platforma, kam budou v pravidelných intervalech dodávány specifické údaje o jednotlivých budovách. Vzhledem k počtu a zejména rozmanitosti druhů budov, jejich užití, způsobů řízení a energetických systémů je potřeba připravit a aktualizovat tyto dokumenty: 17 Karta budovy se specifickými údaji, rozměry, struktura, složení, tepelné a elektrické vybavení zařízení, spotřeba paliva a roční náklady, Karta auditu budovy zaměřeného na energetickou situaci, tepelné a elektrické zařízení s návrhem zvýšit energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů Karta preventivní údržby (běžné, mimořádné) s bezpečnostními opatřeními a souladem s nařízeními v dalších oblastech (seismické požadavky, zařízení, dostupnost). Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost. - Dlouhodobý program týkající se výzkumu v oblasti energetické účinnosti a inovací ve veřejném vytápění.

18 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetická databáze 18 Energetická databáze představuje katalog obsahující karty pro každou jednotlivou budovu, na nichž jsou dostupné užitečné informace o budově, společně s obrázky a případnými grafy reprezentujícími souhrnné informace vztahující se k dané budově. Informace obvykle shromažďované pro energetickou kartu jsou zaznamenány dole, ale může jich být méně či více v závislosti na dostupnosti dat v daném městě: Stáří budovy Počet podlaží Podlahová plocha (celková a určená k využití) Objem (celkový a objem vytápěný) Plocha suterénu/střechy Druh stavebního materiálu (zdi, střecha, okna) a popis jejich energetické účinnosti Hlavní využití budovy Topné médium (plyn, nafta, topný olej, ) Stáří a výkon topného tělesa Topný systém (typ) Systém klimatizace používaný v letních měsících (stáří, druh a výkon) Údaje o spotřebě energie za uplynulá období, pokud možno po měsících (elektřina a topné těleso) Již prováděná údržba a požadavky na údržbu Problémy kvůli stáří budovy, ochraně či z jiných důvodů

19 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 19 Energetická databáze budov představuje nové uspořádání katalogu o energetické situaci budov. Obrázky jednotlivých budov zde byly odstraněny a informace jsou uspořádány ve sloupcích (jednotlivé budovy jsou v řádcích). Databáze může být pouze elektronickým dokumentem a pro její realizaci není potřeba žádný software. Pro účely projektu GovernEE jsme připravili databázi ve formátu Excel, která je k dispozici v Centru kompetencí pro všechny uživatele. Sloupce s modrou barvou odkazují na vstupní údaje, červeně jsou označeny údaje, které jsou potřebné pro akční plán. Pokud nemohou pracovníci administrativy nějaké údaje získat, navrhujeme pokusit se je odhadnout. Obec tak získá základní informace, které potřebuje pro vypracování akčního plánu. Tento soubor by měl v každém případě zůstat pouze informativní pokud pracovníci administrativy již užívají jiné nástroje, mohou alespoň zkontrolovat, zda očekávané údaje a výsledky zhruba odpovídají polím a informacím, požadovaným v databázi projektu GovernEE. Příprava katalogu o energetické situaci budov nebo energetické databáze většinou vyžaduje provedení tzv. měkkého auditu zaměřeného na energetickou situaci budov není tedy požadována číselná simulace energetického chování budov, ale pouze řádný sběr údajů a terénní kontroly budov.

20 4. OPATŘENÍ PRO EE A OZE POPIS A METODIKA VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Pomocí energetické databáze veřejného fondu budov je možné posoudit, jaká opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje by mohla být v jednotlivých budovách provedena. Takový postup by měl být realizován prostřednictvím auditu zaměřeného na energetický stav budov, jehož součástí bude i číselná simulace energetického chování budov a analýza nákladů a přínosů, které přinášejí jednotlivá opatření. V případě, že audit energetické situace budov není k dispozici, je možné účinek konkrétních činností odhadnout analogicky podle již známé situace u jiných budov. Měla by být zvážena všechna opatření týkající se vnějšího pláště budovy i tepelných zařízení a měla by být prioritně seřazena podle celkové a specifické spotřeby budovy i podle potřeby údržby specifických částí budovy (vzhledem k poškození nebo nutnosti zajistit maximální stupeň bezpečnosti z vnější i vnitřní strany budovy) a možnosti potenciálních investic (dostupnost finanční podpory jednotlivých opatření, dostupnost podnětů atd.). 20 Další dostupné dokumenty na webu - Průvodce na úsporu energie a zlepšení energetické účinnosti v historických budovách; - Mezinárodní studie o možnostech energetické účinnosti a účinného využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na vytápění historických budov.

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci operačního programu

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Vize udržitelné energetiky pro Brno

Vize udržitelné energetiky pro Brno Vize udržitelné energetiky pro Brno Smart City strategie Martin ANDER Náměstek primátora města Brna Smart City přístup Zlepšování životního prostředí a zvyšování kvality života při současném snižování

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha ENERGETIKA BUDOV V EVROPSKÉM KONTEXTU Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Důvody pro novelizace směrnic Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) Připravovaná novelizace směrnice

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Energetický management města Litoměřice

Energetický management města Litoměřice Energetický management města Litoměřice KOMISE ZM 23.1.2017, Litoměřice Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Celková úspora (tis.kč/rok) Spotřeba energie (GWh/rok) Energetický plán města (EPM)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 05.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora metody EPC při aplikaci etického kodexu a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení HUB Praha, 13. 5. 2014 Praha Obsah

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Dokument ke kurzu Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Pro projekt ETEROB 1 Kontrolní strana dokumentu Informace Země Poland Vlastník dokumentu/partner

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více