Good. Governance. Energy Efficiency

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good. Governance. Energy Efficiency"

Transkript

1 Good Governance Energy Efficiency

2 GovernEE: směřujeme k větší účinnosti veřejných budov Jako starosta města, které je hlavním partnerem projektu GovernEE, mám tu čest uzavřít tříletou úspěšnou spolupráci nadnárodního partnerství v rámci zemí střední Evropy. Cílem jeho vytvoření bylo řešit nadnárodní otázky správného přístupu k energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v historických budovách sloužících k veřejnému využití. Budovy jsou energeticky velmi náročné a z toho důvodu se strategie a programy EU zaměřují na opatření a projekty usilující o zlepšení energetické účinnosti a podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména co se týče budov sloužících k veřejnému využití. Projekt GovernEE přispěl k hospodárnějšímu využití energie v budovách veřejné správy a zvlášť se přitom zaměřil na historické budovy. Metody hospodárnějšího využívání energie byly navíc vytvořeny tak, aby se zvýšila odpovědnost orgánů a osob s rozhodovacími pravomocemi. V rámci projektu jsme uspořádali 12 dní energetiky, kdy byla s aktivitami projektu seznámena širší veřejnost. Sektor veřejné správy byl dále průběžně informován o otázkách spojených s energetikou a s potřebou změnit jednání. Opatření zaměřená na zvýšení energetické účinnosti byla v rámci projektu převedena do politických programů obcí, kdy byl prosazován mezioborový přístup s důrazem na aktivity pro rozvoj znalostí a kompetencí. V návaznosti na realizaci projektu vznikla praktická příručka určená orgánům místní samosprávy a partnerům, která představuje akční plány na místní úrovni věnující se programům energetické účinnosti s prioritním cílem hospodárnějšího využití energie. Cílem příručky je podpořit kompetence orgánů a osob s rozhodovací pravomocí. Na základě nadnárodní spolupráce jsme se v projektu zaměřili na vytvoření znalostní sítě i na testování několika pilotních akcí spojených s klíčovými otázkami 2 Almási István starosta města Hódmezővásárhely

3 Naši partneři Projektové partnerství zahrnuje 4 města, 1 okresní správu a 2 výzkumné instituce reprezentující 5 zemí z oblasti střední Evropy pod vedením města Hódmezővásárhely (Maďarsko). Vedoucí partner Město Hódmezővásárhely (Maďarsko) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Web: Kontaktní osoba: Attila Nagy Telefon: Partneři 3 Město Quedlinburg (Německo) Markt 1, Quedlinburg Web: Kontaktní osoba: Katrin Kaltschmidt Telefon: Město Bologna (Itálie) Piazza Liber Paradisus 10, Bologna Web: Kontaktní osoba: Francesco Tutino, Patrizia Marani, Telefon: Okresní správa Burgenlandkreis (Německo) Schönburger-Str. 41, Naumburg Web: Kontaktní osoba: Jörg Perrmann Telefon: C.E.T.A. Center for Theoretical and Applied Ecology (Itálie) Via Licino 44, Gorizia Web: Kontaktní osoba: Francesca Visintin Telefon: Městská část Praha 11 (Česká republika) Ocelíkova 672, Praha 4 Web: Kontaktní osoba: Jakub Ježek Telefon: Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment CERE (Rakousko) Endresstraße 65/7/4, 1230 Vienna Web: Kontaktní osoba: Johannes Bachler Telefon:

4 Operační program Central Europe Tento projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje. Program CENTRAL EUROPE je program Evropské unie podporující spolupráci mezi regiony střední Evropy s cílem podpořit a zlepšit inovace, dostupnost a životní prostředí a také zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu měst a regionů těchto zemí. V rámci programu bylo investováno 231 milionů EUR na financování projektů nadnárodní spolupráce se zapojením veřejného i soukromého sektoru v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovenské republice a ve Slovinsku. Je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a probíhá v letech Více informací: Mezinárodní studie proveditelnosti Nadnárodní studie proveditelnosti zkoumá technologická, finanční, ekologická a institucionální hlediska energetické účinnosti a obnovitelné energie na základě řešení vytápění ve veřejných, zejména historických, budovách. Výsledky týkající se možných opatření na větší využití obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti s omezením plýtvání energie jsou uvedeny v tomto hlavním výstupu a jsou spojené s dalšími výsledky projektu. Těmi jsou pilotní studie v Bologni a Quedlinburgu, závěry vyplývající z osvědčených postupů a pokyny pro vypracování energetických 4 Dnes probíhá realizace řady technologií na podporu opatření zaměřených na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie v historických budovách, které nebudou mít vliv na vlastnosti budovy. V historických budovách se obecně vyplýtvá velké množství energie na vytápění, neboť v nich je zastaralá izolace a systémy s výrazným uvolňováním energie ven. V Evropě je velké množství starých budov a renovace obvykle spočívají pouze ve strukturálních, provozních a estetických změnách a nezohledňují energetickou účinnost a její stav. Je to zapříčiněno zejména očekáváním dalších nákladů, převládají závazné konzervativní postoje a právní překážky, technická řešení jsou složitá a nedostatečné znalosti vedou k problémům s realizací opatření na historických a kulturních památkách. Cílená řešení a osvědčené postupy však nasvědčují tomu, že zapojením energetické účinnosti a

5 5 obnovitelných zdrojů energie je možné přispět k ochraně uměleckých a kulturních hledisek historických budov, jak je uvedeno ve zprávě. Ve zprávě jsou představeny dva osvědčené postupy, které představují případové studie provedené v rámci projektu GovernEE, konkrétně izolační práce na budově Palazzo D Acursio v Bologni a instalace solárních panelů ve městě Quedlinburg na střechy historických budov. Další použití partnerství projektu GovernEE: nadnárodní hodnota projektu Nejvýznamnějším hlediskem studie proveditelnosti je možnost převést její výsledky nejen v rámci partnerství, ale i mimo ně, na úrovni celé EU. Studie proveditelnosti obsahuje metodický popis technologií, opatření zaměřená na energetickou účinnost a možnosti instalace zařízení obnovitelných zdrojů. Jejich součástí není pouze úspora energie a cíle v oblasti energetické účinnosti, ale také dobré postupy ve veřejné správě. Rozdíly mezi partnery poukazují na odlišnosti mezi příslušnými vnitrostátními předpisy a umožňují představit různé možnosti opatření zaměřených na veřejné historické budovy. Tato studie proveditelnosti je propojena s příslušnými místními akčními plány v oblasti energetiky a představuje tedy nejlepší nástroj pro volbu vhodných možností pro podobné projekty a investiční náklady. Studie proveditelnosti vypracovává souhrn osvědčených postupů a informuje tak o pilotních aktivitách partnerů projektu GovernEE. Osvědčené postupy jsou zkoumány po technické stránce (postup sledování, plány, opatření), stránce legislativní (vymáhání ochrany památek kulturního dědictví a příslušné postupy) a po stránce ekonomické (návratnost investic, zisk) a také s ohledem na sdílení znalostí (školení a řízení v oblasti energetiky v rámci orgánů veřejné správy). Přidaná nadnárodní hodnota studie spočívá v získaných zkušenostech ohledně metod sledování a zkoumání nezbytných otázek v oblasti historických budov či v oblasti přípravy vhodných plánů opatření, přezkumu byrokratických postupů, doporučování metod podle individuálních případů, přizpůsobení školení a financování a také přijetí legislativní podpory na úrovni celé EU. Osvědčené postupy: zhodnocení informací získaných při pilotní akci

6 6

7 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Předtím, než si ukážeme fungování této sady nástrojů, je vhodné určit aktuální provozní podmínky veřejných správ na místní úrovni, a to prostřednictvím SWOT analýzy. Ve stávající organizaci veřejné správy existují při správě fondu veřejných budov různé interní silné a slabé stránky a externí příležitosti a rizika či nebezpečí. Silné stránky a) Místní samosprávy, zejména obce byly vytvořeny a organizovány s cílem decentralizovat některé základní funkce. c) Mezi nejvýznamnější vlastníky nemovitostí v oblasti patří úřady na místní úrovni. 7 b) Základní služby (vzdělání, bydlení, kultura, sport) místním obyvatelům (občané/uživatelé) musejí být poskytovány v systémech a budovách "ad hoc", které musejí naplňovat funkce, k nimž byly zřízeny, a splňovat potřeby uživatelů z hlediska kvality i kvantity. d) Modernizace veřejného majetku, a zejména veřejných budov, nepředstavuje náklady, ale investice (náklady na preventivní údržbu jsou 10krát nižší než náklady na urgentní opravy v případě problému). Slabé stránky a) Krátkodobý horizont politických činitelů výhody spojené s inovacemi v oblasti energetiky se projeví nejdříve po 8-10 letech, zatímco funkční období politiků trvá 4-5 let. Z tohoto pragmatického pohledu a navíc z nedostatku informací, údajů, znalostí a zkušeností nemají systematická opatření místo v rozpočtu, pokud nejsou opravdu nezbytná. b) Silný odpor k horizontálnímu provádění Mezi politickými činiteli a úřady existují problematická vertikální místa, ale vedle toho panuje silný odpor k provádění horizontálních opatření mezi úřady veřejné správy a technickým sektorem, který většinou funguje nepropustným způsobem a je zvyklý nebo má povinnost plnit specifické funkce. c) Nedostatečné nástroje k fungování Nástroje, výzvy, nabídky či smlouvy, pomocí nichž úřady veřejné správy v současné době poskytují služby, práci a dodávky, neodpovídají vždy integrovanému přístupu, neumožňují konání nezbytných auditů pro zhodnocení stavu zachování budov a pro vyčíslení možných úspor, nepředstavují možnosti sledování a kontroly výsledků, porovnání s cíli a systematická opatření.

8 SWOT analýza současné organizace veřejné správy Příležitosti a) Zákony o energetické účinnosti ve veřejných budovách: - povinná certifikace energetické náročnosti (směrnice 2002/91/ES a přepracovaná směrnice 2010/31/EU); - energetická účinnost u koncových uživatelů (směrnice 2006/32/ES) a nejnovější směrnice 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES; - využití obnovitelných zdrojů energie (směrnice 2009/28/ES). b) Zvyšující se přísnost požadavků ohledně bezpečnosti systémů (viz systémy pro případ zemětřesení, systémy evakuace) a energetické infrastruktury (elektřina, plyn). c) Stav zachování veřejných budov (školy, sportoviště, kanceláře, byty) ukazuje, že je nezbytné a velmi důležité provést vhodná opatření (specifické požadavky na vytápění v zimě se pohybují mezi 150 a 400 kwh/m2 za rok, min krát vyšší spotřeba než u nízkoenergetických budov). Energetickou účinnost je možné zvýšit a snížit tak náklady, a to až o 30-40% s návratností v době životnosti takových zásahů (4-5 let pro systémy vytápění, 7-8 let pro elektřinu a osvětlení, let pro větší zásahy v plášti budovy). Výsledkem bude jedinečná budova a úspory i ohledně bezpečnosti a s ní spojenými náklady (lešení, omezení provozu kvůli uzavření atd.). 8 Rizika a) současná hospodářská a finanční situace veřejného sektoru - nedostatečná a nespolehlivá ekonomická a finanční podpora - omezení prostředků přidělovaných místní správě ze státního rozpočtu - zablokování Paktu stability - problémy s daňovými úniky a jejich řešením na místní úrovni - omezený objem prostředků na stávajícím rozpočtu b) nedostatečné nebo vzájemně nekonzistentní zákony c) cena za technologie d) zvyšující se problémy a spory mezi úřady veřejné správy a občany-uživateli kvůli zhoršující se kvalitě služeb, jejich úbytku či dokonce nedostatku a výběr služeb soukromého sektoru.

9 Deset kroků k Vaší správné správě Instrukce k této sadě nástrojů Tato mezinárodní sada nástrojů vznikla zejména za účelem usnadnění práce příslušných odborů, kterou vykonávají v souvislosti se správou veřejných budov. Sada je rozdělena do 10 kroků ve 2 úrovních: THE OFFICE FOR THE MANAGE MENT OF PUBLIC BUILDING STOCK THE ENERGY DATABASE OF THE PUBLIC BUILDING STOCK LOCAL ACTION PLAN MONITORI NG DISSEMINA TION TRAINING MEASURES FOR EE AND RES IMPLEMEN TATION OF THE LOCAL ACTION PLAN WITH PILOT ACTION POLICY RECOMMEN DATIONS FOR EE IN PUBLIC AND HISTORIC BUILDINGS KNOW LEDGE NETWORK V 10 krocích jsou uvedena základní témata, kterým se věnujeme: od organizační stránky úřadů k používaným nástrojům pro kontrolu, sledování a uzavírání smluv nutných pro řádnou správu. První úroveň nebo první karta Poskytuje rychlý přehled témat po jednotlivých krocích a obsahuje strategický obsah, který stručně a výstižně představuje na vysvětlující kartičce. Odkazy na dokumenty GovernEE jsou uvedeny ve formě odkazů na internetové stránky v dolní části každé karty. Stejná karta je platná pro oba typy staveb: veřejných budov a veřejných historických budov Druhá úroveň neboli zaměření Podává k tématu širší detaily, zabývá se hlubším vysvětlením a obsahem nebo ukazuje názorné příklady. Každá karta obvykle obsahuje dvě sekce: jednu pro veřejné budovy a jednu pro historické budovy. Typ budovy bude označen příslušnými symboly: VEŘEJNÉ BUDOVY VEŘEJNÉ HISTORICKÉ BUDOVY

10 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY První krok na cestě k politice, která v budovách vlastněných orgány veřejné správy podporuje energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, je vytvoření statutu znalostních a administrativních zkušeností s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, které existují v úřadech správy veřejných a zejména historických budov. Je potřeba ustanovit úřad tzv. energetického manažera s kompeten- cemi z více oborů a odborností na úrovni manažera tak, aby byl schopen: - získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu, - vypracovat a aktualizovat energetickou databázi o veřejných budovách, - maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek - podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku. 10 Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost.

11 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Úřad energetického manažera má vysoké průsečné competence s úrovní odpovídající ostatním manažerům. Jeho hlavní role a činnosti jsou: získat údaje o energetické situaci z různých odborů obecního úřadu vypracovat energetickou databázi maximálně zefektivnit a sladit činnosti technických a správních odborů v oblasti smluv a nabídek podporovat technické manažery a politické činitele při dobré správě a řízení veřejného majetku zkontrolovat všechny smlouvy k dodávkám energií plánovat integrovanou preventivní údržbu Pozice energetického manažera v rámci organizace obecního zastupitelstva 11 Činnosti a funkce energetického manažera

12 1. ÚŘAD SPRÁVY FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ÚŘAD ENERGETICKÉHO MANAŽERA: ROLE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetický manažer může ve spolupráci s odborem pro zadávání veřejných zakázek/uzavírání smluv a administrativním odborem přezkoumat všechny smlouvy o poskytování elektřiny, plynu a další energie (vytápění, diesel atd.), a to jak v jednotkových cenách za spotřebu ( /kwh, /kcal, / m3), tak v pevných nákladech, obojí pro jednotlivá časová období. Energetický manažer vytváří integrovaný plán modernizace energetické infrastruktury, bezpečnost systémů a zařízení a koordinuje roční preventivní plán údržby (běžné i mimořádné) se seznamem pro ověřování stavu budov, fungování zařízení pro výrobu energie a osvědčenými postupy z denní praxe (vysoká teplota v místnostech s otevřenými okny, rozsvícená světla v místnostech, které se nepoužívají). Tyto seznamy zasílá všem uživatelům veřejných budov, aby měli všichni pocit, že jsou zapojeni do podpory úspory energie. Ze zkušenosti jsme zjistili, že se zlepšuje poměr nákladů a zisku a snižuje se doba návratnosti, pokud je možné provést řadu různých opatření, která zohledňují jednotlivá výše uvedená hlediska. Energetický manažer provádí tyto činnosti průběžně a systematicky pracuje na jejich aktualizaci. Zároveň dbá na to, aby: 1. se předem seznámil s novými předpisy na úrovni EU, vnitrostátní, regionální i místní ohledně energie i obecněji bezpečnosti v budovách, které se týkají smluv o provádění opatření, poskytování služeb, dodání veřejných prací, a tyto předpisy převést do účinných postupů a projektů pro provedení opatření, řízení, kontroly a sledování výsledků. 2. znal moderní technologie týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. byl informován o programech, grantech, výhodných půjčkách a věděl také o změnách vyplývajících ze zákonů o financích a omezení veřejných výdajů nebo zdrojích pro modernizaci či udržení stavu veřejných památek, zejména historických budov. 12 Činnosti související s neustálou aktualizací úřadu energetického manažera

13 2. ŠKOLENÍ INFORMACE O ENERGETICKÝCH OTÁZKÁCH VE STRATEGIÍCH OBECNÍCH ÚŘADŮ VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Druhým krokem je školení a další doprovodné činnosti na jednotlivých úrovních orgánů jedná se o školení politiků (starosta, rada města, většinové i menšinové politické strany, výbory, zastupitelstvo), techniků (energetický manažer, pracovníci na technických pozicích), zaměstnance administrativy a zadávání veřejných zakázek a dalších pracovníků obecního zastupitelstva. Administrativní agentury mají v první řadě povinnost informovat politiky a další orgány s rozhodovací pravomocí o průběžných změnách v oblasti práva, financí, technologií, veřejných zakázek či smluv, které se dotýkají úřadů místní samosprávy. 13 Požadavky na školení závisí na tom, zda obec: - je či není členem Paktu starostů a primátorů - UE; - vytvořila Akční plán udržitelné energie (SEAP) Další dostupné dokumenty na webu - Pokyny pro začlenění informací o energetických otázkách do politik obecních úřadů - Školení a vzdělávání (materiály z různých školení či závěrečná zpráva) - Sledování realizace pilotní akce s vypracovanými modely - Školení poskytované v zařízení vedoucího partnera pro další potenciální uživatele nástrojů ICT zajišťující jejich bezproblémové užívání

14 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 1) Obec bez podepsaného Paktu starostů a primátorů a bez Akčního plánu udržitelné energie V mnoha případech, kde město nepodepsalo Pakt starostů a nepřipravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP) postačí vytvořit nové zákony, regulace a instrukce, aby byl stimulován proces strategického rozhodování. Ačkoli, v některých případech je nezbytné vysvětlit tato nová opatření a pokud je třeba, tak popsat technické, organizační a finanční dopady na město. V zásadě by měly být informovány výbory a městské rady, jelikož jsou důležitými orgány při konání důležitých rozhodnutí. Jako předpoklad pravidelného reportingu energií musí být správními orgány vypracovány organizační požadavky krok za krokem, jenž by měly být předloženy výkonným orgánům jako doporučení a podklad k jejich rozhodování. Některé příklady jsou uvedeny v následujících bodech: Vytvoření všeobecné energetické koncepce, v této koncepci musí být určeny obecné cíle stanovených oblastí zásahu. Podle obecné koncepce pro energii a energetickou účinnost je možné nastínit obecný záměr, který jednotlivé obce mají s ohledem na udržitelné využití zdrojů energie či snížení emisí CO 2, nejvyšší cíl představuje agenda EU Realizace obecné energetické koncepce by měla být propojena s konkrétními pokyny pro pracovníky administrativy. Další součástí obecné koncepce by měla být ochota občanů k ochraně životního prostředí a klimatu. Vytvoření či aktualizace energetické koncepce obce či místních akčních plánů. Energetické koncepce představují výchozí bod k provádění dlouhodobé koordinované politiky obce v oblasti energetiky, která bude orientovaná na výsledky. Jedná se o základ pro rozhodovací proces pro vyjasnění otevřených otázek a organizaci projektů v oblasti energetiky a životního prostředí podle stanovených priorit. Vypracování a provádění energetické evidence od jednoduchého sběru údajů o energetické situaci v budovách patřících obci. Manažeři v oblasti technické infrastruktury tyto údaje předají pověřeným osobám podle seznamů a dále je bude možné rozpracovat do softwarového systému správy energie, s mechanismem dlouhodobého efektu. Organizace školicích programů pro všechny subjekty s rozhodovací pravomocí zapojené do správy nemovitostí. Řízení energetických otázek a stavební služby se díky technickému pokroku ve zpracování údajů a systémům s dálkovou kontrolou (Telecontrol Engineering) dynamicky rozvíjí. Manažeři v oblasti technické infrastruktury i další zodpovědní pracovníci musejí pravidelně podstupovat školení, aby byli schopni pracovat se stávajícími i neustále novými energetickými systémy a systémy vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a ochlazování. V opačném případě by nebylo možné technické vybavení účinně provozovat. Účast kvalifikovaných osob, které prošly školením, na zasedáních obce, což zajistí výměnu zkušeností a následně o tom budou informovány příslušné odborné výbory. 14

15 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY O všech těchto opatřeních, jejich zahájení i provádění mohou jednotlivé obce rozhodnout samostatně. Ze zkušenosti však vidíme, že je mnohem účinnější, když odborné poradenství provádí třetí strana. Vhodnými partnery při vypracování projektů ohledně energetické účinnosti obce jsou energetické agentury, poradci a specializované inženýrské společnosti. 2) Obec s podepsaným Paktem starostů a primátorů a s Akčním plánem udržitelné energie V případě, kdy město podepsalo Pakt starostů a připravilo Akční plán udržitelné energie (SEAP), budou školící potřeby mnohem více komplikované a zřetelné. V tomto případě městská správa (na všech úrovních) požaduje informace a procedury vedoucí k nejlepší správě veřejných budov, finančních kanálů a pilotních aktivit. V podstatě to je základní schéma školení (viz. dole) pro veřejnou správu na různých úrovních a pro různé aktivity (vědět, organizovat, číst, psát, připravovat). Úroveň Odpovědná pozice Potřeby školení Semináře/Kulaté stoly/případové studie (např. Bologna květenčerven 2013) 15 Politická úroveň Starosta Městská rada Výbory a komise Znát Pokyny pro energetickou účinnost Společný právní, finanční, administrativní rámec a rámec zadávání veřejných zakázek na úrovni EU, členského státu, regionu i oboru SWOT KROK 1 Číst Roční a průběžně aktualizované pokyny Ročně a průběžně aktualizované zprávy o stavu energie* 1. Význam plánování a řízení energetické situace a městského prostředí a jeho ekonomické a ekologické dopady, zejména ve vztahu k Paktu starostů a primátorů a akčnímu plánu udržitelné energie (případové studie) 2. Regulační a legislativní strategie týkající se příkladné úlohy a nástrojů veřejné správy v Evropě ve vztahu ke zlepšení energetické účinnosti. Nová směrnice 2012/27/EE a její vliv na vnitrostátní právní předpisy týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 3. Posílení postupů řízení a správy pro energetickou účinnost 4. Otázky týkající se provádění a údržby akčního plánu udržitelné energie (kulatý stůl)

16 2. ŠKOLENÍ PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI K ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A ÚSPORÁM VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Techni cká úroveň Energetický manažer Technik Organizovat - Energetická databázi veřejného fondu budov -Opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie -Místní akční plán -Kontrola Připravit Roční a průběžné aktualizace zprávy o stavu energie* 1. Úloha a hodnota jednotlivých druhů navrhovaných opatření (týkajících se technologie, organizace, jednání) na místní úrovni: katastr nemovitostí ohledně energetické situace, kritéria pro standardizaci auditů zaměřených na energii, běžná i mimořádná údržba v energetických úsporách, speciálně zaměřené na historické budovy 2. Případové studie nástroje a strategie na podporu mezioborového přístupu (kulatý stůl) 3. Používání systémů hospodaření s energií ISO ve veřejné správě, speciálně zaměřeno na jejich vliv na průběžné zdokonalování (případové studie) Admini strativ ní úroveň Administrativ a Zadávání zakázek/ uzavírání smluv Znát Nové podoby postupů pro podávání oznámení, nabídek, smluv, přístup k finančním prostředkům z EIB, programů EU (ELENA, EEEF, EIE), programům na úrovni státu, regionů, odvětví. Připravit Nabídky na výběr ESCO, smlouvy o energetické účinnosti s financováním třetí strany se zaručenými výsledky 1. Seznámení s inovativními modely smluv a sledování: smlouvy o energetické účinnosti a zaručené výsledky Financování třetích stran Úloha ESCO 2. Trh s energií, trh zaměřený na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie 3. Zadávání veřejných zakázek v oblasti energetiky a optimalizace dodávek energie (případové studie), zaměření na historické budovy 16 *Ve výroční zprávě o stavu energie by mělo být aktualizováno: Krok 1 Administrativní pokyny pro energetickou účinnost Krok 3 Energetická databáze o stavu veřejných budov Krok 4 Opatření ohledně energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie Krok 5 Místní akční plán Krok 6 Provádění pilotní akce na veřejných budovách (pokud je tato akce prováděna) Krok 7 - Sledování

17 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV ZÁKLADNÍ INFORMACE O DATABÁZI: FUNKCE A AKTIVITY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Jako třetí krok, po vytvoření Energetického úřadu a proškolení výkonných, technických a administrativních pracovníků, se stává zásadním vytvoření energetické database fondu veřejných budov. Energetická databáze veřejného bytového fondu má zásadní roli při správě veřejných budov, pomoci s vytvářením akčních plánů a programů aktivit a při preventivní údržbě (krok 5). Databáze bude fungovat jako informační nástroj/ platforma, kam budou v pravidelných intervalech dodávány specifické údaje o jednotlivých budovách. Vzhledem k počtu a zejména rozmanitosti druhů budov, jejich užití, způsobů řízení a energetických systémů je potřeba připravit a aktualizovat tyto dokumenty: 17 Karta budovy se specifickými údaji, rozměry, struktura, složení, tepelné a elektrické vybavení zařízení, spotřeba paliva a roční náklady, Karta auditu budovy zaměřeného na energetickou situaci, tepelné a elektrické zařízení s návrhem zvýšit energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů Karta preventivní údržby (běžné, mimořádné) s bezpečnostními opatřeními a souladem s nařízeními v dalších oblastech (seismické požadavky, zařízení, dostupnost). Další dostupné dokumenty na webu - Administrativní pokyny pro energetickou účinnost. - Dlouhodobý program týkající se výzkumu v oblasti energetické účinnosti a inovací ve veřejném vytápění.

18 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Energetická databáze 18 Energetická databáze představuje katalog obsahující karty pro každou jednotlivou budovu, na nichž jsou dostupné užitečné informace o budově, společně s obrázky a případnými grafy reprezentujícími souhrnné informace vztahující se k dané budově. Informace obvykle shromažďované pro energetickou kartu jsou zaznamenány dole, ale může jich být méně či více v závislosti na dostupnosti dat v daném městě: Stáří budovy Počet podlaží Podlahová plocha (celková a určená k využití) Objem (celkový a objem vytápěný) Plocha suterénu/střechy Druh stavebního materiálu (zdi, střecha, okna) a popis jejich energetické účinnosti Hlavní využití budovy Topné médium (plyn, nafta, topný olej, ) Stáří a výkon topného tělesa Topný systém (typ) Systém klimatizace používaný v letních měsících (stáří, druh a výkon) Údaje o spotřebě energie za uplynulá období, pokud možno po měsících (elektřina a topné těleso) Již prováděná údržba a požadavky na údržbu Problémy kvůli stáří budovy, ochraně či z jiných důvodů

19 3. ENERGETICKÁ DATABÁZE FONDU VEŘEJNÝCH BUDOV POPIS POTŘEBNÝCH ÚDAJŮ, PODROBNÉ KROKY VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY 19 Energetická databáze budov představuje nové uspořádání katalogu o energetické situaci budov. Obrázky jednotlivých budov zde byly odstraněny a informace jsou uspořádány ve sloupcích (jednotlivé budovy jsou v řádcích). Databáze může být pouze elektronickým dokumentem a pro její realizaci není potřeba žádný software. Pro účely projektu GovernEE jsme připravili databázi ve formátu Excel, která je k dispozici v Centru kompetencí pro všechny uživatele. Sloupce s modrou barvou odkazují na vstupní údaje, červeně jsou označeny údaje, které jsou potřebné pro akční plán. Pokud nemohou pracovníci administrativy nějaké údaje získat, navrhujeme pokusit se je odhadnout. Obec tak získá základní informace, které potřebuje pro vypracování akčního plánu. Tento soubor by měl v každém případě zůstat pouze informativní pokud pracovníci administrativy již užívají jiné nástroje, mohou alespoň zkontrolovat, zda očekávané údaje a výsledky zhruba odpovídají polím a informacím, požadovaným v databázi projektu GovernEE. Příprava katalogu o energetické situaci budov nebo energetické databáze většinou vyžaduje provedení tzv. měkkého auditu zaměřeného na energetickou situaci budov není tedy požadována číselná simulace energetického chování budov, ale pouze řádný sběr údajů a terénní kontroly budov.

20 4. OPATŘENÍ PRO EE A OZE POPIS A METODIKA VEŘEJNÉ A HISTORICKÉ BUDOVY Pomocí energetické databáze veřejného fondu budov je možné posoudit, jaká opatření zaměřená na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje by mohla být v jednotlivých budovách provedena. Takový postup by měl být realizován prostřednictvím auditu zaměřeného na energetický stav budov, jehož součástí bude i číselná simulace energetického chování budov a analýza nákladů a přínosů, které přinášejí jednotlivá opatření. V případě, že audit energetické situace budov není k dispozici, je možné účinek konkrétních činností odhadnout analogicky podle již známé situace u jiných budov. Měla by být zvážena všechna opatření týkající se vnějšího pláště budovy i tepelných zařízení a měla by být prioritně seřazena podle celkové a specifické spotřeby budovy i podle potřeby údržby specifických částí budovy (vzhledem k poškození nebo nutnosti zajistit maximální stupeň bezpečnosti z vnější i vnitřní strany budovy) a možnosti potenciálních investic (dostupnost finanční podpory jednotlivých opatření, dostupnost podnětů atd.). 20 Další dostupné dokumenty na webu - Průvodce na úsporu energie a zlepšení energetické účinnosti v historických budovách; - Mezinárodní studie o možnostech energetické účinnosti a účinného využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) na vytápění historických budov.

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura

Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency. 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Projekt GovernEE Good Governance in Energy Efficiency 1. června 2010 31. srpna 2013 Závěrečná brožura Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci operačního programu

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie

Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Newsletter 6. vydání červenec 2013 Úvodník Projekt GovernEE zhasíná světla a hledá nové synergie Dne 3. července se v jihomaďarském městě Hódmezővásárhely rozsvítila světla na závěrečné akci projektu Evropské

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Úvod do projektu PATRES Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu IEE Intelligent Energy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH

Koncept normy EN15323 Vliv automatizace budov na jejich energetickou účinnost 2012-1. Hannes Luetz. produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH 2012-1 Hannes Luetz produktový manažer CentraLine c/o Honeywell GmbH Koncept normy budov na jejich Tento koncept normy EN15232 (2011-06) představuje revizi a rozšíření stávající normy EN15232 z roku 2007.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji

Klíčové otázky pro sdílení dat pro udržitelnou energetiku ve Zlínském kraji Usnadnění přístupu k datům pro orgány veřejné správy za účelem lepší implementace a monitorování udržitelných energetických akčních plánů prostřednictvím efektivní spolupráce s poskytovateli dat Klíčové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více