Jak pěstovat nesobeckou lásku?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak pěstovat nesobeckou lásku?"

Transkript

1 Jak pěstovat nesobeckou lásku? Nesobecká láska pramení z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. (1Tm 1,3-7) Apoštol Pavel klade mladému pastorovi Timoteovi na srdce, aby se nezabýval prázdnými řečmi, ale vyučoval Boží lid o tom, na čem skutečně záleží. Efezský sbor, ve kterém Timoteus duchovně sloužil, musel čelit falešným učitelům. Pavel to věděl, a proto dává Timoteovi rady, jak se správně k této situaci postavit. Zaměřit se na zdravé učení Všimněme si, že Pavel Timotea nenabádá k tomu, aby s dotyčnými bludaři navázal dialog a hledal kompromis tím, že by naředil evangelium. Zdůrazňuje mu však, aby vyučoval zdravé evangelium. Timoteus tedy nemá útočit na všemožná bludná učení, která různě zkreslovala Kristovo dílo, ale má se zaměřit na Krista a na to, co On vyučoval a svým vzkříšením potvrdil. To je důležitý princip, který se můžeme hned na úvod naučit! Pokud bych nás, lidi, přirovnal k pejskům, falešné učení ke kosti a zdravé učení ke steaku, tak my, co máme rádi steak, nemusíme bludařům rvát kosti z tlamy, ale vůně steaku v našich životech může v bludařích vzbudit chuť po zdravém učení a na nich pak je, zda té chuti podlehnou! Někteří si svou kostičku budou zarputile držet a nadále vrčet, jiní se rozhodnou pro změnu. Naší zodpovědností je však být Kristovou vůní: Ale díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobilý?my na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. (2K 2,14-17) V Pavlově době se věřící přeli o rodokmeny a obřízku, dále v církevní historii se z politických důvodů řešily vztahy osob v Boží Trojici, či například pojetí Večeře Páně... A co se řeší v dnešní době mezi křesťany? Kolik andělů může tančit na špičce jehly? Křest Duchem svatým, ekumenismus, církevní restituce, oddávání nekřesťanů v církvi, stáří vesmíru, vztah vědy a víry, různé evangelizační programy či modely sborového růstu? Neříkám, že je špatné se tím vším zabývat, ale je důležité si uvědomit, zda s dotyčným, se kterým nesouhlasím, jednám s láskou! 1/5

2 Láska jako poznávací znak křesťanů Apoštol Pavel dává zbytečné dohadování a prázdné řeči do kontrastu s láskou, když Timoteovi píše (1Tm 1,5-6): Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Nepochybně tím Pavel navazuje na slova Pána Ježíše, kterého cituje apoštol Jan ve svém evangeliu (J 13,35): Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Je to možná překvapivé, ale poznávacím znamením křesťanů není rybička na autě ani křížek na krku či tričko s nápisem Jsem křesťan, zeptej se proč, ale láska! Jednou jsem se někde na internetu setkal s názorem nekřesťana, který si myslel, že poznávacím znakem křesťanů je křížek na krku. Napsal: Ti křesťani mají ale štěstí, že Ježíš byl ukřižovaný, protože kdyby se například utopil, museli by na krku nosit akvárko! :-) Láska je tedy poznávacím znamením křesťanů. Kdosi prohlásil, že lásku nelze předstírat ani schovat. Podívejme se dále na to, o jaké lásce Pavel mluví, když píše Timoteovi o bludařích. Láska z čistého srdce Co tím měl Pavel na mysli, když psal o lásce z čistého srdce? Odpověď můžeme nalézt v notoricky známé kapitole o lásce, kterou napsal Pavel do Korintu, řeckého města, jehož hlavními charakteristikami byla prosperita a nemorálnost. V Korintu totiž stál chrám pohanské bohyně lásky Afrodity a náboženské rituály na počest této bohyně byly příčinou nemravností ve městě. Dokonce i do korintské církve se tato nemravnost dostala, když Pavel řeší případ soužití jistého muže s otcovou manželkou! Korintský sbor na to byl dokonce hrdý, vysvětloval to křesťanskou svobodou... Pavel se tedy snaží korintské křesťany svým dopisem vyvést z omylů a je zřejmé, že láska, kterou popisuje v 1K 13, hodně kontrastovala s prostředím, ve kterém korintští žili. Stojí za povšimnutí, že podle současných badatelů se dnešní postmoderní společnost posedlá sexem od té korintské moc neliší... Podívejme se tedy, jak Pavel popisuje čistou lásku: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. (1K 13) Taková je tedy Boží láska. Kéž bychom ji viděli kolem sebe víc! Nutno však říci, že kdo vyznává Ježíše jako svého Pána a věří v jeho vzkříšení, má tuto Boží lásku v sobě! Jde tedy o to, abychom 2/5

3 Božímu charakteru v nás dávali prostor a umrtvovali naše tělesné choutky, které často jdou proti Boží lásce: Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. (Ř 8,12-14) Pokud tedy chceme mít v životě nesobeckou lásku, potřebujeme čisté srdce. Špinavé srdce dokáže očistit jedině Bůh když uvěříme, že Ježíš zemřel za naše špatnosti a vstal z mrtvých, jsme před Bohem čisti. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1J 1,7) Láska z dobrého svědomí Co je to vlastně svědomí? Různí badatelé o tom píší knihy, ale podle Nového biblického slovníku má svědomí v Novém zákoně dvojí význam: Slouží jako prostředek mravního soudu, bolestného a absolutního, protože se jedná o Boží soud nad činy, které jedinec začal nebo dokončil. Je svědkem a průvodcem ve všech aspektech posvěcení věřícího člověka. Svědomí je tedy jakýsi vnitřní hlas, který nám říká, co je dobré a co špatné. Pomocí něj můžeme vnímat Boží charakter a vůli. Pokud ale nežijeme blízko Bohu, s naším svědomím to půjde od desíti k pěti stane se neukázněným (1K 8,7), oslabeným (1K 8,12), poskvrněným (Tt 1,15), zatvrzelým a nakonec necitlivým (1Tm 4,2). O necitlivém svědomí se zmiňuje Pavel ve stejném dopise Timoteovi, když o něco později znovu píše o falešných učitelích: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. (1Tm 4,1-3) Pokud tedy chceme mít dobré svědomí, je nesmírně důležité, aby bylo správně formováno, a to Duchem svatým! Tím, že trávíme čas s Bohem o samotě i se zbožnými lidmi, je naše svědomí formováno správným směrem do Božího charakteru. Láska z dobrého svědomí tedy znamená, že nám vždycky jde o dobro druhého více než o prosazení vlastního pohledu na věc. Pavel to pěkně shrnuje v dopise Korintským: Nuže - ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i já vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. (1K 10,31-33) 3/5

4 Láska z upřímné víry Jak byste popsali člověka, který má upřímnou víru? Člověka, který to s Bohem myslí upřímně? Zřejmě by byl známý tím, že jeho víra nekončí u slov, ale je potvrzována i skutky. A to i tehdy, když by musel kvůli své víře čelit těžkostem. Spasení (morální a duchovní osvobození) spočívá ve víře v Ježíše Krista, tak jak o tom píše Pavel: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: Kdo v něho věří, nebude zahanben. (Ř 10,9-11) Pokud věříme Ježíše a poddáváme mu všechny oblasti v našem životě, lidé kolem nás by měli vidět, jak se čím dál víc skrze nás projevuje Boží charakter. Život, který si řídí člověk sám Život, který řídí Kristus Černé puntíky na obou obrázcích znázorňují různé oblasti v životě. Ježíš, Stvořitel života, chce, aby každý prožil svůj život naplno. Bez Krista nejsme skutečně svobodní, protože otročíme žádostem svého těla, jsme ve vzpouře vůči Bohu a zasluhujeme trest. Pokud ale učiníme Ježíše Pánem svého života, smíří nás s Bohem, začne v nás přebývat skrze svého Ducha, bude nás posilovat při boji s pokušeními a pokud zhřešíme, odpustí nám, když ho o to upřímně požádáme. Ježíš řekl: Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (J 15,4-5) Láska z upřímné víry tedy znamená, že Kristus je pro tebe vším, chceš být jako On a chceš, aby i lidé v Tvém okolí ho mohli poznat! Závěr Jak tedy pěstovat nesobeckou lásku? Ukázali jsme si, že nesobecká láska pramení z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Abychom mohli mít tyto kvality v životě, neobejdeme se bez Ježíše. Ježíš totiž mění všechno. Abychom mohli milovat sebe i své okolí, potřebujeme Ježíše vyvýšit až na první místo v životě. Pavel psal Timoteovi, aby se nezabýval prázdnými řečmi, ale aby kladl důraz na Krista, aby byl vzorem ve víře! 4/5

5 Pokud vnímáš, že ti chybí nesobecká láska, pokud tě hryže svědomí, nebo se cítíš slabý ve víře, neboj se otevřít dveře svého srdce Ježíši a pozvat ho do své situace. On totiž řekl: Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zj 3,20) Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké. (Mt 11,28-30) Bibliografie DIVIŠ, Libor. Studijní online Bible [online] [cit ]. Dostupné z: David Kučera, 23. května 2015 Kdo je Ježíš?: Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Kdo je Ježíš? [online] [cit ]. Dostupné z: Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, xvii, 1243 s. ISBN STAMPS, Donald S. Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Sprinfield, Missouri, U.S.A: Life Publisher International, ISBN /5

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot.

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Motto: Noc pokročila, den se přiblížil. Řím 14:12; Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29

Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29 BRNO KOUNICOVA 4. 3. 2015 BIBLICKÁ HODINA - APOŠTOLSKÝ ZÁKLAD CÍRKVE Povzbuzení k blahoslavenství víry uprostřed neporozumění, nejistot a pochybností Čtení: Jan 11,14-16 ** 14,3-7 ** 20,25-29 2 Petrův

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ

ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Týden od 6. do 12. července 2008 ZPŮSOB PAVLOVA ZVĚSTOVÁNÍ Biblické texty na tento týden: Sk 11,19 26; 13,16 42; 17,18 34 Základní verš Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem

Více

Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem

Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem Příprava kázání neděle 12.12.2010 Osnova: 1. Intro Ilustrace: Poutníci za Bohem A. Milí Kristovi přátelé, Dovolte mi použít pro dnešní zamyšlení obraz. Život je cesta. Někdy vede přes místa, která známe.

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999.

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Neboj se malé stádce (Kardinál Carlo Maria Martini) Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa - promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15.4.1999. Publikaci vydalo

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více