Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokroky matematiky, fyziky a astronomie"

Transkript

1 Pkrky matematiky, fyziky a astrnmie Jan Vlachý Pracviště státníh plánu badatelskéh výzkumu v matematice, fyzice, jaderném výzkumu, gefyzice, astrnmii a přístrjvé technice Pkrky matematiky, fyziky a astrnmie, Vl. 12 (1967), N. 6, Persistent URL: Terms f use: Jednta českých matematiků a fyziků, 1967 Institute f Mathematics f the Academy f Sciences f the Czech Republic prvides access t digitized dcuments strictly fr persnal use. Each cpy f any part f this dcument must cntain these Terms f use. This paper has been digitized, ptimized fr electrnic delivery and stamped with digital signature within the prject DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

2 POKROKY MATEMATIKY, FYZIKY A ASTRONOMIE ROČNÍK XII - ČÍSLO 6 PRACOVIŠTĚ STÁTNÍHO PLANU BADATELSKÉHO VÝZKUMU V MATEMATICE, FYZICE, JADERNÉM VÝZKUMU, GEOFYZICE, ASTRONOMII A PŘÍSTROJOVÉ TECHNICE JAN VLACHY, Praha Úkly státníh plánu badatelskéh výzkumu mají pr práci jedntlivých ústavů neb vyskšklských kateder velmi rzdílnu váhu a jejich řešení bývá někdy náplní jen něklika mál pracvišť, jindy je napak rztříštěn d Četných dílčích, čast jen vlně navazujících prgramů. Na druhé straně také mnhé instituce sustřeďují své úsilí na pměrně hraničený br neb vzájemně úzce suvisející skupinu brů bvykle vyjádřených příslušným tematickým celkem (kmplexním úklem) státníh plánu, u jiných je napak spektrum studvaných tázek velmi různrdé. O celkvém rzsahu a zaměření státníh plánu badatelskéh výzkumu v blasti matematických, fyzikálních, jaderných, gefyzikálních a astrnmických věd, jakž i na úseku přístrjvé techniky pjednává práce [1] a zejména nvější zpráva [2]. Pdrbnsti bjemu plánu v těcht brech na pracvištích Českslvenské akademie věd pdává infrmace [3]. Následující údaje se prt týkají jednak účasti jedntlivých ústavů a fakult na řešení úklů státníh plánu badatelskéh výzkumu v uvedených disciplínách, jednak brvé struktury pracvníh prgramu těcht útvarů z hlediska státníh plánu. Větší tematické celky jsu typické pr náplň ústavů Akademie, zatímc výzkumné slžky fakult bvykle přispívají výsledky celé řady méně pčetných studijních skupin. Tent stav sice d jisté míry bjektivně dpvídá pjetí vyské Škly jak instituce širkéh záběru, kde je třeba studvat rzvj vědních specializací jak celku a ve vzájemné návaznsti, na druhé straně však zřejmě vyplývá také z dsud neúměrnéh zatížení mnhých vyskšklských pracvníků pedaggicku i jinu činnstí a nedstatku technických a pmcných sil. Takvé jevy by měla pmci dstranit chystaná patření pr psílení výzkumné základny na vyských šklách nvými pracvníky; všem k lepší účinnsti státníh plánu může velmi přispět také zlepšení jeh funkce na úrvni řídící a krdinační. Z grafů na br. 1 je patrná struktura státníh plánu badatelskéh výzkumu pdle pracvišť, která se rzhdující měru účastní řešení kmplexních úklů Matematické metdy a struktury, Fyzika pevných látek a Výzkum v jaderných brech fyziky a chemie, jakž i samstatných hlavních úklů Gefyzikální 327

3 výzkum, Astrnmický výzkum a Vědecké přístrje. Grafy na br. 2 dále ukazují, jak se jedntlivé ústavy a fakulty pdílejí na pměrně rzsáhlých hlavních úklech z fyziky pevných látek a jadernéh výzkumu. V blasti fyzikálních věd, tj. uvažuje-h se jak celek fyzika pevných látek, fyzika atmvéh jádra, fyzika elementárních částic, fyzika plazmatu a reaktrvá fyzika, účastní se prací na úklech státníh plánu Ústav fyziky pevných látek ČSAV 32%, Ústav jadernéh výzkumu ČSAV 22%, Fyzikální ústav ČSAV 14%, Ústav fyziky plazmatu ČSAV 8%, matematickfyzikální fakulta UK a Fyzikálny ústav SAV p 6%, fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT 4% a dalších sm fakult zbývajícími 8%. statni 5 % FÚ SAV 3 % 300 [sb] statní 8 % JJR ČŠÁV_2 å Á. FÚ SAV 7-% FTJF ČVUT 7%\ ÚFP ČSAV 13 % MFF UK 9 % FÚ ČSAV 75% FÚ ČSAV 18 % statní 23 % MFF UK 10 % ÚFPL ČSAV 56% ÚJV ČSAV 57 % ' ÚSlü ni 6 MFF UK 6 VUGTK 8 % ÚMK SAV 10 % GFÚ SAV % % ÌÚFA ČSAV 18 % astatů/ ~8_% VÚGTK % % MU SAV 12 % MU CSAV 55 % ÌGFU ČSAV 38% AU CSAV 52 "/ matematické metdy a struktury fyzika látek pevných vědecké přístrje Obr. 1. Pdíl nejdůležitějších pracvišť vyjádřený v pčtu zúčastněných pracvníků. Celkvý pdíl pracvišť Akademie činí v matematice 72%, ve fyzice pevných látek 83%, v jaderném výzkumu 87%, gefyzice 80%, astrnmii 78% a v přístrjvé technice dknce 99% všech zúčastněných vědeckých, technických a dbrných pracvníků; zbývající rzsah těcht úklů státníh plánu zajišťují vyské škly s výjimku samstatných hlavních úklů gefyzikálníh a astrnmickéh výzkumu, kde se 9% resp. 14% účastní rvněž dva ústavy resrtní. Z vyskšklských pracvišť pdílí se na státním plánu badatelskéh výzkumu v matematice, fyzice pevných látek, jaderném výzkumu, gefyzice, astrnmii a přístrjvé technice rzhdující měru matematick-fyzikální fakulta UK, která z celéh rzsahu tét prblematiky řešené v resrtu ministerstva šklství kryje 37%, dále fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT 18%, přírdvědecká fakulta UK 11%, přírdvědecká fakulta UPJŠ 8%, přírdvědecká fakulta UJEP 7%, přírdvědecká fakulta UK 4%, 328

4 strjní a elektrtechnická fakulta VŠD a fakulta elektrtechnická ČVUT p 3% a dalších 15 fakult zbývajících necelých 10%. Obrátíme-li napak pzrnst k významu, jaký mají jedntlivé hlavní a samstatné hlavní úkly v rámci úhrnné kapacity pracvišť vyčleněné pr státní plán badatelskéh výzkumu, lze výsledky šetření prvedenéh ústavech Českslvenské akademie věd a závěry vybraných fakultách vyských škl nalézt v grafu 3. Přitm téměř všechny fakulty se částí neb i většinu svých sil zabývají krmě zmíněných úklů výzkumem v dalších disciplínách a tak se účastní práce také v jiných blastech plánu. [sb)\ I 80 ;- FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK JADERNY VÝZKUM UJEP -5%_ VŚD 7% FU SAV UJPŠ 7% MFF 7% 'FTJFl UK př UK FUSM 12% \UJEP li.čvut UJEP- UK FTJF 6% MFF U% FÚ 29% FU SAV '5% \pñ UK FÚ SA\ FU MFF 22% UFPL 91% ÚFPL 73% 20 h ÚFPL i9% \UFPL 36% ÚFPL 56% ГüD H Obr. 2. Pdíl pracvišť na řešení hlavních úklů ve fyzice pevných látek a jaderném výzkumu. Specifickým rysům a dnešnímu stavu výzkumné Činnsti na vyských šklách dpvídá persnální (a všem i finanční) zajištění cílů. které státní plán badatelskéh výzkumu vytyčuje. Pvažujeme-li dílčí úkl za rganizační i pracvní jedntku státníh plánu., pak vychází, že v matematice připadá na jeden dílčí úkl na vyských šklách průměrně 329

5 эfjasijd э^ээpэд VO" VD! шn>jzxл Xэpiшujasү II O v c ' ' ' ' ШП5JZÁЛ <D t-l S.s 81 є <D ce) Д-ï > N e* 3 м N > ->. ШГЄЭfJZЛjOӘJП) II 1 1 S Й 2 шәjpz -ziui әuaэшizp I I I! ! S әiшәцэ çujэpвf i i i i Й i i щ\zяj ҡлja^вэj 1 I I i щвшzeţđ БЭJIZЛJ " ^. -Sí O ч5 -a s>. Ö > ce) м "Я >» Þн ce) "cв I ce) ю < Ş эiasiҙэ шәшәp щүzяj I Г 1 1 II 1 l вjpвf ц^л -шae щvzяj í >ţsXлвjain Ч I njвas/çjзţ asnj n II Xjna^njas ӘЛOjЩSXjJţ Ş II ЦSOЩSBJЛ 9>JЭÏUEЦЭӘШ l l l l c TГ ГN 1 1 I I I ^ I I I I Xpцээjd jçzэu B ЭЛIJGZ l l l l я 2 й 1 1! 1 I I I M I л"ләf 9^эiJa>ppjәj, l l ^ II цsщsвjл 9>puэu îзш nэipлjđ ЩizЯj Я O c^ I 1 ЩizЯj II Äjщэjnjas 9>jэiaвшэaвш ^ II лpaэш 9>pцвшәaвш VD iл ГЛ l l l l l I I l l l l l l í ><D xz) "> cc) Ö 6 3 a *>» > öesklvenská akademie věd Matematický ústav ČSAV Praha Üstav výpčtvé techniky ČSAV a ČVUT Praha Ústav terie infrmace a autmatizace ČSAV Matematický ústav SAV Bratislava Űstav fyziky pevných látek ČSAV Praha Fyzikální ústav ČSAV Praha Fyzikálny ústav SAV Bratislava Üstav přístrjvé techniky ČSAV Brn Ústav raditechniky a elektrniky ČSAV Praha Ústav jadernéh výzkumu ČSAV Řež Ústav fyziky plazmatu ČSAV Praha Astrnmický ústav ČSAV Praha Astrnmický ústav SAV Tatranská Lmnice Gefyzikální ústav ČSAV Praha Gefyzikálny ústav SAV Bratislava Űstav fyziky a atmsféry ČSAV Praha Ústav meterlógie a klimatlógie SAV Bratislava.330

6 i N 1 1 ~ II 1 " ^ ^ m r >r ^ ! н 1 1 1! c rj ! ^ 1 t ! rt ! 1 1 «^" гí н n n н i 1 1 M 1 Ґ * = " «ir. 1 ^ н I 1 ^ " ir> «"- 1 1 ~ 1 rf i 1 i i ' í ir. «r. í r > rî 1!!! "1 l n l 1 1 I M M I I I I M I * \ Г Г т-н ^ ^ ~ ^ т-н d IЛ >0 >r) >П to IГ) «Г>» Г ) C O r. л " 4 " 4 <N " 1 ^ 1 1! " *-< ^ч d d Vyské škly Matematick-fyzikální fakulta UK Praha Přírdvědecká fakulta UK Praha Pedaggická fakulta UK Praha Přírdvědecká fakulta UJEP Bґn Přírdvědecká fakulta UJEP Olmuc Prírdvedecká fakulta UK Bratislava Prírdvedecká fakulta UPJŠ Kšice Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT Praha Fakulta elektrtechnická ČVUT Praha Fakulta elektrtechnická ČVUT Pděbrady Stavební fakulta ČVUT Praha Fakulta strjní VŠST Liberec Fakulta strjní VUT Brn Fakulta stavební VUT Brn Fakulta strjna SVŠT Bratislava Elektrtechnická fakulta SVŠT Bratislava Stavebna fakulta SVŠT Bratislava Strjna fakulta VŠT Kšice Banícka fakulta VŠT Kšice Strjna a elektrtechnická fakulta VŠD Žilina Fakulta mechanizace VŠZ Praha Lesnická fakulta VŠZ Brn Drevárska fakulta VŠLD Zvleň Ostatni resrty Űstav užité gefyziky Brn ÚGÚ Výzkumný ústav gedetický, tpgrafický a kartgrafický Praha ÜSGK 331

7 n dzimet ČESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 15% vys 11 nezar přechdy reaкi lyziкa magnet vlasti růst ki mech v l/pía/r ҶldЄГПG heгnieì 'vzíka <ívcd přechdy 13%\ >agnei metdy] 77!. elem části-. f-29%- gelyz gefyz gefyz CSAV SAV ÚFPL ČSAV FÚ ČSAV VYSOKÉ ŠKOLY HP / plazn. nezur 1 -chdy reakt.t, 'yzika ЖУ2Ú pcivd maq v\ % % mech vlastn jd cheн u % 1 l<зd ty?\ 16% 18 % gefyz 19% мғғ uк I elemi částic 39% FTJF CMJT 'echdy gefyz 21 % Obr. 3. Rzsah úklů státníh plánu badatelskéh výzkumu v ČSAV a na vyských šklách. щ asirr magntt vlastn / eiem ìčástic 46 % lader zář c_ ЛЄ.ľüľ matem strukt tvz>kc piazm 23 % lyzika plv 27 % přir. I UJLP <rystal l 36 % pŕir. I I iyz;ka plv 89 % elektr a str VŠD m mel 33 % fyzika plazm 67 % { etektr ČVUT 332

8 necelý jeden pracvník v přepčtu na celrční úvazek ve srvnání s 5,4 pracvníka v ústavech ČSAV, ve fyzice pevných látek 2,4 pracvníka prti 11,2 na Akademii, v jaderném výzkumu dva pracvníci v prvnání s téměř smi na ČSAV, v gefyzice je t na fakultách 1,5 pracvníka zatímc na Akademii téměř šest, v astrnmii na vyských šklách 1,5 prti necelým deseti pracvníkům Akademie a v přístrjvé technice připadá na jeden dílčí úkl na fakultách mál přes jednh pracvníka v prvnání s 15,5 na ústavech ČSAV. Na jeden dílčí úkl je tedy v ústavech ČSAV ve srvnání s vyskými šklami věnván matematice 6,4 x více pracvních hdin, ve fyzice pevných látek 4,7 x, v jaderném výzkumu 3,8 x, v gefyzice 3,9 x a v astrnmii 6,5 x. Tyt střední hdnty vystihují puze výslednu tendenci ze značně klísajících údajů pr jedntlivé hlavní úkly, kde mezi abslutními i pměrnými čísly lze nalézt ještě mnhem větší rzdíly, nemluvě již prakticky nesrvnatelných hdntách pr samtné dílčí úkly (některé z nich jsu ttiž řešeny v rzsahu puhých 600 až 800 hdin rčně, zřejmě tedy třetinvým úvazkem jedinéh pedaggickéh pracvníka). I přest lze knstatvat, že bez výjimky v ústavech i na fakultách se dsahuje největšíh sustředění pracvníků na úkly ve fyzice pevných látek, pak v jaderném výzkumu, něc nižšíh v gefyzice a v astrnmii; nejvíce se zdají být rztříštěny úkly v matematice (úsek vědeckých přístrjů má zcela netypické slžení pracvišť). Obdbnu tendenci mají všem pracviště i jiných zaměření: pr srvnání lze uvést, že v celém státním plánu badatelskéh výzkumu připadá v letšním rce na jeden dílčí úkl řešený ústavy ČSAV pr blast přírdních a technických věd průměrně 5,6 pracvníka a pr splečenské vědy 1,5 pracvníka, kdežt dílčí úkl řešený v přírdních a technických vědách fakultami vyských škl je bsazen 3,5 pracvníka a ve splečenských vědách 1,2 pracvníka. Literatura 11] VLACHY J.: Státní plán badatelskéh výzkumu na rk 1966 ve fyzice a jaderném výzkumu. Českslvenský časpis pr fysiku A 16 (1966), č. 2, s [2] VLACHY J.: Státní plán badatelskéh výzkumu v matematice, fyzice, jaderném výzkumu, gefyzice, astrnmii a přístrjvé technice. Pkrky matematiky, fyziky a astrnmie 12 (1967), č. 5, s {3] VLACHY J.: Státní plán badatelskéh výzkumu ve fyzice a jaderném výzkumu na pracvištích ČSAV. Českslvenský časpis pr fysiku A 17 (1967), č. 5, s

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Josef B. Slavík; B. Klimeš Hluk jako methodická pomůcka při zjišťování příčin chvění v technické praxi Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 2 (957), No.

Více

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 16. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 16 List of participants In: Jan Chleboun and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jan Vlachý Postavení fyziky, věd o Zemi a astronomie, v rozpočtech amerických federálních ministerstev a agentur Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 13

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Zdeněk Češpíro Výbojový vakuoměr bez magnetického pole Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 3 (1958), No. 3, 299--302 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137111

Více

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Plochy stavebně-inženýrské praxe Plochy stavebně-inženýrské praxe 9. Plochy rourové In: František Kadeřávek (author): Plochy stavebně-inženýrské praxe. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1950. pp. 95 98. Persistent

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Ferdinand Pietsch Výpočet cívky pro demonstraci magnetoindukce s optimálním využitím mědi v daném prostoru Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 62 (1933),

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Bohdan Klimeš Normalisace veličin, jednotek a značek ve fysice Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 3 (1958), No. 4, 437--441 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137041

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Základy teorie grupoidů a grup

Základy teorie grupoidů a grup Základy teorie grupoidů a grup 13. Homomorfní zobrazení (deformace) grupoidů In: Otakar Borůvka (author): Základy teorie grupoidů a grup. (Czech). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Kaňka Důsledky akusticko-dynamického principu. [V.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 47 (1918), No. 2-3, 158--163 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122325

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Aleš Fořt Několik poznámek o dosavadním vývoji palivových článků Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 5 (1960), No. 6, 697--700 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/138258

Více

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Plochy stavebně-inženýrské praxe Plochy stavebně-inženýrské praxe 10. Plochy šroubové In: František Kadeřávek (author): Plochy stavebně-inženýrské praxe. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1950. pp. 99 106.

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Antonín Bohun Elektronová emise, luminiscence a zbarvení iontových krystalů Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 6 (1961), No. 3, 150--153 Persistent URL:

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Vladimír Kořínek Poznámky k postgraduálnímu studiu matematiky učitelů škol 2. cyklu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 12 (1967), No. 6, 363--366 Persistent

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Ferdinand Pietsch O pokroku v osvětlování elektřinou. [IV.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 39 (1910), No. 5, 529--533 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123804

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Cyril Dočkal Automatické elektromagnetické váhy Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Dějepis Jednoty českých mathematiků Dějepis Jednoty českých mathematiků II. Změna stanov; studentský spolek se rozšiřuje na Jednotu českých mathematiků In: Václav Posejpal (author): Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Vítěslav Jozífek Poznámky k teorii vyučování matematice Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 14 (1969), No. 3, 148--151 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/139905

Více

Zlatý řez nejen v matematice

Zlatý řez nejen v matematice Zlatý řez nejen v matematice Zlaté číslo a jeho vlastnosti In: Vlasta Chmelíková author): Zlatý řez nejen v matematice Czech) Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, 009 pp 7 Persistent URL: http://dmlcz/dmlcz/40079

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Matyáš Lerch K didaktice veličin komplexních. [I.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 20 (1891), No. 5, 265--269 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/108855

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jan Novák Aritmetika v primě a sekundě Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 67 (1938), No. Suppl., D254--D257 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120798

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jaroslav Bílek Pythagorova věta ve třetí třídě středních škol Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 66 (1937), No. 4, D265--D268 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123381

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky M. Jahoda; Ivan Šimon Užití sodíkového světla pro Ramanův zjev Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 69 (1940), No. 3-4, 187--190 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123324

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jindřich Procházka Pokusy o interferenci a odrazu zvuku Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 67 (1938), No. Suppl., D197--D200 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120811

Více

Funkcionální rovnice

Funkcionální rovnice Funkcionální rovnice Úlohy k procvičení In: Ljubomir Davidov (author); Zlata Kufnerová (translator); Alois Kufner (translator): Funkcionální rovnice. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1984. pp. 88 92. Persistent

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky F. Císař Kinematografie při vyučování matematice. [II.] Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 60 (1931), No. 3, D39--D43 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123948

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Kaňka Důsledky akusticko-dynamického principu. [IV.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 47 (1918), No. 1, 25--31 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/124004

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Počítání se zlomky In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24.

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24. Neurčité rovnice 4. Nejjednodušší rovnice neurčité 2. stupně In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 21--24. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/402869

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Jaroslav Šafránek Některé fysikální pokusy s katodovou trubicí Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 66 (1937), No. 4, D285--D289 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/123398

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Jan Sommer Pokus vysvětliti Machův klam optický Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 20 (1891), No. 2, 101--105 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/109224

Více

Úvod do neeukleidovské geometrie

Úvod do neeukleidovské geometrie Úvod do neeukleidovské geometrie Obsah In: Václav Hlavatý (author): Úvod do neeukleidovské geometrie. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1926. pp. 209 [212]. Persistent URL:

Více

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 12. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 12 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June 6-11, 2004. Institute

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Emil Calda; Oldřich Odvárko Speciální třídy na SVVŠ v Praze pro žáky nadané v matematice a fyzice Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 13 (1968), No. 5,

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Richard Pastorek ph-metrické stanovení disociačních konstant komplexů v kyselé oblasti systému Cr 3+ ---

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Josef Janoušek O nepravidelném rozkladu světla Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 1 (1872), No. 5, 256--261 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122691

Více

Jan Sobotka (1862 1931)

Jan Sobotka (1862 1931) Jan Sobotka (1862 1931) Martina Kašparová Vysokoškolská studia Jana Sobotky In: Martina Kašparová (author); Zbyněk Nádeník (author): Jan Sobotka (1862 1931). (Czech). Praha: Matfyzpress, 2010. pp. 231--234.

Více

Matematika v 19. století

Matematika v 19. století Matematika v 19. století Martina Němcová František Josef Studnička a Americký klub dam In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Matematika v 19. století. Sborník přednášek z 15. letní školy

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Václav Petržílka Demonstrační pokus měření rychlosti zvuku v plynech Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 61 (1932), No. 6, 254--258 Persistent URL:

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Stanovení kvality piva a chleba In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Josef Šeda Modernizace a vývoj učebních plánů za 20 let na FJFI Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 20 (1975), No. 4, 217--222 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/139512

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jiří Růžička Tepelně isolační vlastnosti pěněného polystyrenu při nízkých teplotách Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 4 (1959), No. 1, 67--73 Persistent

Více

Základy teorie matic

Základy teorie matic Základy teorie matic 23. Klasifikace regulárních párů matic In: Otakar Borůvka (author): Základy teorie matic. (Czech). Praha: Academia, 1971. pp. 162--168. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401352 Terms

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Vavřinec Jelínek Za jakých podmínek lze vést vrcholem trojúhelníka příčku, která by byla střední měřicky úměrnou úseků, jež stanoví na protější straně Časopis

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jan Šlégr Předpověď a pozorování radiových emisí z planety Jupiter Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 55 (2010), No. 4, 297--301 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/141973

Více

Matematicko-fyzikálny časopis

Matematicko-fyzikálny časopis Matematicko-fyzikálny časopis Václav Veselý; Václav Petržílka Ladička s nulovým teplotním koeficientem frekvence Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 3 (1953), No. 1-2, 49--52 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/126834

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Ivo Volf Současný stav a některé problémy fyzikální olympiády Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 41 (1996), No. 3, 162--166 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137762

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Engelbert Keprt Subjektivní metoda pro měření fotoelastická Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 64 (1935), No. 8, 298--302 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121215

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Marta Chytilová; Jiří Mikulčák Půl století časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 18 (1973), No. 3, 132--135 Persistent

Více

Aplikace matematiky. Josef Čermák Algoritmy. 27. PSQRT. Řešení soustavy rovnic se symetrickou pozitivně definitní

Aplikace matematiky. Josef Čermák Algoritmy. 27. PSQRT. Řešení soustavy rovnic se symetrickou pozitivně definitní Aplikace matematiky Josef Čermák Algoritmy. 27. PSQRT. Řešení soustavy rovnic se symetrickou pozitivně definitní (2m + 1) diagonální maticí Aplikace matematiky, Vol. 17 (1972), No. 4, 321--324 Persistent

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Astronomická zpráva na červen, červenec a srpen 1912 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 41 (1912), No. 3-4, 542--551 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122938

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Evžen Říman Vyučování matematice bez tabule Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 70 (1941), No. Suppl., D289--D292 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121810

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Zdeněk Švehlík Mendělejevova soustava prvků jako trojrozměrná učební pomůcka Acta Universitatis Palackianae

Více

O náhodě a pravděpodobnosti

O náhodě a pravděpodobnosti O náhodě a pravděpodobnosti 2. kapitola. Stromy neboli grafické znázornění průběhů a výsledků náhodného pokusu In: Adam Płocki (author); Eva Macháčková (translator); Vlastimil Macháček (illustrator): O

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Výpočet objemu tělesa In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Jiří Švestka Nobelova cena za fyziku za objev reliktního záření Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 24 (1979), No. 4, 202--205 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137797

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Astronomická zpráva na květen a červen 1909 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 38 (1909), No. 4, 525--528 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121459

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pavel Chmela Matematické vyjádření barvy a problémy barevného vidění Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 9 (1964), No. 2, 65--[72a],73 Persistent URL:

Více

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků

100 let Jednoty československých matematiků a fyziků 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků Závěrečné slovo In: František Veselý (author): 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. (Czech). Praha: Státní pedagogické nakladatelství,

Více

Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl

Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl Předmluva In: Jaroslav Janko (author): Jak vytváří statistika obrazy světa a života. II. díl. (Czech). Praha: Jednota českých matematiků a fysiků,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

PANM 15. List of participants. Terms of use:

PANM 15.  List of participants. Terms of use: PANM 15 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June 6-11,

Více

Matematicko-fyzikálny časopis

Matematicko-fyzikálny časopis Matematicko-fyzikálny časopis Zdeněk Jiskra Jednoduché integrační zařízení pro rentgenové komůrky Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 8 (1958), No. 4, 236--240 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/126695

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Libor Pátý Nová medaile JČSMF In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987. Sestavil Libor Pátý k sto

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky František Hromádko Ukázky z indické arithmetiky obecné Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 5 (1876), No. 4, 182--187 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121711

Více

Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách

Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách II. část. Shodná zobrazení v rovině In: Jaroslav Šedivý (author): Shodná zobrazení v konstruktivních úlohách. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1962. pp. 14 24. Persistent

Více

O dynamickém programování

O dynamickém programování O dynamickém programování 7. kapitola. O jednom přiřazovacím problému In: Jaroslav Morávek (author): O dynamickém programování. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1973. pp. 55 59. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403799

Více

Aplikace matematiky. Terms of use: Aplikace matematiky, Vol. 3 (1958), No. 5, 372--375. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/102630

Aplikace matematiky. Terms of use: Aplikace matematiky, Vol. 3 (1958), No. 5, 372--375. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/102630 Aplikace matematiky František Šubart Odvození nejvýhodnějších dělících tlaků k-stupňové komprese, při ssacích teplotách lišících se v jednotlivých stupních Aplikace matematiky, Vol. 3 (1958), No. 5, 372--375

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Základy teorie grupoidů a grup

Základy teorie grupoidů a grup Základy teorie grupoidů a grup 12. Základní pojmy o grupoidech In: Otakar Borůvka (author): Základy teorie grupoidů a grup. (Czech). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. pp. 94--100.

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Josef Zahradníček Několik poznámek k padostrojům. [I.] Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 57 (1928), No. 2, D24--D30 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121775

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Vratislav Charfreitag Poznámky k pokusům v učebnici Petírově-Šmokově. [IV.] Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 65 (1936), No. 1, D26--D29 Persistent

Více

Historický vývoj geometrických transformací

Historický vývoj geometrických transformací Historický vývoj geometrických transformací Věcný rejstřík In: Dana Trkovská (author): Historický vývoj geometrických transformací. (Czech). Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, 2015. pp. 171 174.

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Tomáš Páv Integrační snahy ve vyučování přírodních věd Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 14 (1969), No. 6, 279--282 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/139302

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Rozhledy matematicko-fyzikální

Rozhledy matematicko-fyzikální Rozhledy matematicko-fyzikální Rudolf Klepáček; Martin Macháček Chemická analýza pomocí optických vláken Rozhledy matematicko-fyzikální, Vol. 80 (2005), No. 2, 21 24 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/146100

Více

O mnohoúhelnících a mnohostěnech

O mnohoúhelnících a mnohostěnech O mnohoúhelnících a mnohostěnech I. Úhly a mnohoúhelníky v rovině In: Bohuslav Hostinský (author): O mnohoúhelnících a mnohostěnech. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1947.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Úvod do filosofie matematiky

Úvod do filosofie matematiky Úvod do filosofie matematiky Axiom nekonečna In: Otakar Zich (author): Úvod do filosofie matematiky. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fysiků, 1947. pp. 114 117. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403163

Více

Několik úloh z geometrie jednoduchých těles

Několik úloh z geometrie jednoduchých těles Několik úloh z geometrie jednoduchých těles Úlohy ke cvičení In: F. Hradecký (author); Milan Koman (author); Jan Vyšín (author): Několik úloh z geometrie jednoduchých těles. (Czech). Praha: Mladá fronta,

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Vratislav Charfreitag Poznámky k pokusům v učebnici Petírově-Šmokově. [VI.] Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 65 (1936), No. 3, D98--D102 Persistent

Více

Co víme o přirozených číslech

Co víme o přirozených číslech Co víme o přirozených číslech 4. Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek In: Jiří Sedláček (author): Co víme o přirozených číslech. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1961. pp. 24 31. Persistent

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Antonín Svoboda Příspěvek k metodice nauky o elektřině Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 68 (1939), No. Suppl., D216--D219 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/120751

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

O dynamickém programování

O dynamickém programování O dynamickém programování 9. kapitola. Cauchy-Lagrangeova nerovnost In: Jaroslav Morávek (author): O dynamickém programování. (Czech). Praha: Mladá fronta, 1973. pp. 65 70. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403801

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, pp

Neurčité rovnice. In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, pp Neurčité rovnice 3. Neurčité rovnice 1. stupně o 3 neznámých In: Jan Vyšín (author): Neurčité rovnice. (Czech). Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1949. pp. 15 20. Persistent URL: http:dml.czdmlcz402868

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Zlatý řez nejen v matematice

Zlatý řez nejen v matematice Zlatý řez nejen v matematice Užití zlatého řezu v 21. století In: Vlasta Chmelíková (author): Zlatý řez nejen v matematice. (Czech). Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, 2009. pp. 145--148. Persistent

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Miloslav Pelíšek Za zemřelým Dr. Václavem Simandlem [nekrolog] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 48 (1919), No. 3-4, 203,203a,204--206 Persistent

Více

Aplikace matematiky. Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation

Aplikace matematiky. Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation Aplikace matematiky Dana Lauerová A note to the theory of periodic solutions of a parabolic equation Aplikace matematiky, Vol. 25 (1980), No. 6, 457--460 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/103885 Terms

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie V. Pučálka Zjišťování struktury kovů za vysokých teplot Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 1 (1956), No. 5-6, 729--736 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/137342

Více

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Pokroky matematiky, fyziky a astronomie Rudolf Zelinka III. mezinárodní matematická olympiáda Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 6 (96), No. 6, 335--339 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/383

Více