ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice Mgr. Mjmír Chytil, ředitel škly

2 Obsah: 1. Práva a pvinnsti účastníků předšklníh vzdělávání v MŠ Hlice 2. Prvz a režim dne v MŠ 3. Přijímací řízení 4. Šklní vzdělávací prgram 5. Úplata za předšklní vzdělávání a šklní stravvání 6. Pdmínky pr zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí a jejich chrany před sciálně patlgickými jevy a prjevy diskriminace 7. Zacházení s majetkem Šklní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich záknnými zástupci a zaměstnanci škly pdmínkách Mateřské škly Hlice, Náves Svbdy 38

3 1) Práva a pvinnsti účastníků předšklníh vzdělávání a) Základní cíle MŠ při zabezpečvání předšklníh vzdělávání rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání svjení základů hdnt, na nichž je zalžena splečnst získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí pskytuje speciálně pedaggicku péči dětem se speciálními vzdělávacími ptřebami pdílí se na svjvání základních pravidel chvání Šklní vzdělávací prgram upřesňuje cíle, zaměření, frmy a bsah pdmínek škly a způsby jeh vyhdncvání. Při naplňvání základních cílů ŠVP se škla řídí platnu legislativu, zejména ustanveními vyhlášky č. 14 / 2005 Sb. šklskéh zákna, O předšklním vzdělávání, ve znění pzdějších předpisů. b) Základní práva dítěte přijatéh k předšklnímu vzdělávání kvalitní předšklní vzdělávání zajištění činnstí a služeb šklská pradenská zařízení / PPP, SPC, lgped a jiné / pskytnutí chrany před lidmi a situacemi, které by je mhli fyzicky či psychicky zranit pskytvání šklských služeb stravvání práv být respektván jak jedinec s mžnstí rzvje, dlišnsti bez hledu na rasu, nábženství apd. práv rzvíjet své schpnsti a nadání, práv se vzdělávat pdle svých speciálních vzdělávacích ptřeb c) Základní práva záknných zástupců při vzdělávání dětí v MŠ rdiče dětí mají práv na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte na pradensku pmc MŠ neb pradenskéh zařízení při vzdělávání dětí vyjadřvat se k chdu škly a jejím pdstatným záležitstem vzdělávání dětí na přednstní přijetí dítěte v psledním rčníku před nástupem d ZŠ na diskrétnst a chranu infrmací týkajících se jejich dítěte zapjit se Rady rdičů a zde předkládat a bhajvat ptřeby a zájmy statních rdičů a dětí d) Pvinnsti záknných zástupců v MŠ rdiče jsu pvinni dle šklníh řádu a pdle zákna č.561/2004 Sb. platit včas úplatu za předšklní vzdělávání a stravné dle uvedenéh data / neplacení úplaty či stravy mžnst vylučení dítěte z MŠ jejich pvinnstí je také dhlašvat své nemcné dítě a dbát na t, aby dítě p návratu d MŠ byl zcela zdravé rdiče mají pvinnst chránit majetek škly a chránit tent majetek před pškzením rdiče mají pvinnst včas vyzvedávat své dítě z MŠ dle danéh prvzu MŠ při pětvném prušení danéh časvéh rzpětí /dítě může být vylučen z MŠ / rdiče mají pvinnst splupracvat a kmunikvat s učitelkami a persnálem škly hledně adaptace a všestrannéh rzvje svéh dítěte v MŠ rdiče mají pvinnst p vyzvednutí svéh dítěte se nezdržvat na zahradě MŠ neb v areálu MŠ, při úrazu dítěte je t na jejich zdpvědnst

4 záknný zástupce dpvídá za t, že dítě předá pedaggické pracvnici, která až p převzetí bere plnu dpvědnst za svěřené dítě na vyzvání veducíh pracvníka škly se sbně účastní prjednání závažných klnstí týkajících se vzdělávání dítěte infrmvat MŠ změně zdravtní způsbilsti, zdravtníh stavu dítěte, které by mhly negativně vlivnit pbyt dítěte V MŠ znamvat MŠ údaje dítěti v rzsahu uvedeném ve šklském zákně pr vedení šklní matriky a uvést případné změny mluvat nepřítmnst dítěte V MŠ / pr dluhdbu nemluvenu nepřítmnst delší než 2 týdny může vedení škly rzhdnut uknčení předšklníh vzdělávání dítěte při přijetí dítěte d MŠ stanví veducí učitelka p dhdě se záknnými zástupci dítěte dny dcházky dítěte d MŠ a délku jeh pbytu v těcht dnech v MŠ pkud záknní zástupci budu pžadvat změnu těcht sjednaných pdmínek, je nutné tut změnu pět dhdnut s veducí učitelku rzsah stravvání dítěte je nutn stanvit tak, aby se dítě, je-li v dbě pdávání jídla přítmn v MŠ, stravval vždy / výjimku tvří bezlepkvá dieta dítěte / záknní zástupci mhu pvěřit jinu sbu pr jeh předávání a přebírání v MŠ tyt pvěřené sby musí být uvedené v Evidenčním listě dítěte neb na písemném pvěření, které bdrží pedaggické pracvnice e) Pvinnsti dětí v MŠ šetrně zacházet s majetkem škly a chránit tent majetek před pškzením přizpůsbit se režimu dne přizpůsbit se klektivu dětí pvinnst ddržvat dhdnutá pravidla tak, jak jsu ve třídách pstupně vytvářena a upevňvána pvinnst řídit se pkyny učitelky, tut pvinnst pdprvat a upevňvat v jedntné aktivní splupráci s rdiči či záknnými zástupci 2) Prvz a režim dne v MŠ Prvzní dba mateřské škly Náves Svbdy 38 Olmuc Hlice je d 6:00 d 16:30 hd. Mateřská škla je tevřena: Rán 6:00 8:30 V pledne 12:15 12:30 Odpledne 14:30 16:30 Mim tut dbu je z bezpečnstních důvdů MŠ uzavřena. Výdej stravy pr nepřítmné děti je d 12:15 d 12:30. Všichni zaměstnanci ddržují bezpečnst v areálu MŠ tím, že důsledně uzavírají všechny branky v průběhu celéh dne a upzrňují i rdiče na jejich zavírání.

5 Režim dne a rzvrh činnstí v naší mateřské škle Mateřská škla je pětitřídní s celdenním prvzem, je zde výdejna stravy a prádelna děti jsu ve své kmenvé třídě d 7,00 hd. d 15,45 hd. a ptm se sdružují v jedné určené třídě rdiče jsu dpvědni za své dítě až d jeh sbníh předání d třídy rdiče jsu pvinni přivést dítě d 8,30 hd., aby pzdní příchd nenarušval ranní činnsti p převzetí dítěte jej rdiče nenechávají bez dzru a vždy své dítě dprvází na WC, zahradu mateřské škly, d šatny a jsu za své dítě plně dpvědni Vzdělávací činnsti prváděné pdle třídníh vzdělávacíh prgramu budu vleny učitelkami pdle situace, zájmů s hledem na individuální ptřeby a mžnsti dětí. Hlavním cílem našeh předšklníh vzdělávání bude rzvíjení dítěte a jeh schpnsti učení, svjení si základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst a získání sbní samstatnsti a schpnsti se prjevvat jak samstatná sbnst půsbící na své klí. Rzvrh činnstí 6:00 8:25 scházení dětí, individuální činnst 8:25 8:45 ranní cvičení, hygiena 8:45 9:00 přesnídávka 9:00 9:45 individuální, řízená, skupinvá vzdělávací práce 9:45 11:45 příprava na pbyt venku, pbyt venku 11:45 12:30 hygiena, příprava na běd, běd 12:30 14:15 hygiena, příprava na dpčinek, dpčinek, vlné činnsti 14:15 14:45 hygiena, převlékání, svačina 14:45 16:30 zájmvá činnst, individuální činnst Prvz mateřské škly bude přerušen v červenci a srpnu. Rzsah mezení bude stanven ředitelem Základní a Mateřské škly Olmuc- Hlice ve splupráci se zřizvatelem. Omezení prvzu známí ředitel škly záknným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. 3) Přijímací řízení Zápis dětí d mateřské škly stanví p dhdě se zřizvatelem míst a dbu zápisu pr následující šklní rk. Děti mhu být dle mžnsti přijímány i v průběhu šklníh rku. Dítě d mateřské škly přijímá na základě žádsti rdičů ředitel škly. Přihlášku dítěte d MŠ si rdiče mhu vyzvednut v mateřské škle neb si vytisknut žádst přijetí na internetvých stránkách škly. P uknčení zápisu bdrží rdiče rzhdnutí přijetí dítěte d MŠ. Mateřská škla může přijmut puze dítě, které se pdrbil stanveným pravidelným čkváním, má dklad, že je prti nákaze imunní neb se nemůže čkvání pdrbit pr trvalu kntraindikaci. D jednh měsíce p bdržení rzhdnutí přijetí se rdiče dstaví d mateřské škly, vyzvednu si k vyplnění evidenční list dítěte, infrmace prvzu mateřské škly a dmluví si průběh adaptace a knkrétní nástupní termín dítěte d mateřské škly. Ředitel má práv přijmut dítě na tříměsíční zkušební dbu. Pkud dítě pr velký pčet přihlášených dětí nemůže být přijat, rdiče mají práv se dvlat ke Krajskému úřadu, dbru šklství, mládeže a tělvýchvy v Olmuci. D MŠ jsu přijímány děti, které mají zvládnuty hygienické dvednsti, jsu schpny sciálníh kntaktu ve skupině dětí, umí respektvat elementární pravidla a

6 reagvat na ně, respektvat autritu dspěléh. Ředitel škly může uknčit dcházku dítěte, a t p předchzím upzrnění záknnéh zástupce dítěte, jestliže: se dítě bez mluvy záknným zástupcem nepřetržitě neúčastní předšklníh vzdělávání p dbu delší 2 týdny záknný zástupce dítěte závažným způsbem pakvaně narušuje prvz MŠ uknčení dcházky dpručí v průběhu zkušebníh pbytu dítěte lékař či šklské pradenské zařízení záknný zástupce pakvaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ neb úplatu za šklní stravvání ve stanveném termínu a nedhdne s ředitelem jiný termín úhrady 4) Šklní vzdělávací prgram MŠ Děti jsu zařazeny d tříd tak, že 2 třídy jsu pr nejstarší děti d 5-7 let a tři třídy jsu hetergenní / věkvě smíšené/.těmt klnstem přizpůsbujeme Šklní vzdělávací prgram (ŠVP). ŠVP Vážím si přírdy a živta v ní vychází z Rámcvéh prgramu pr předšklní vzdělávání předšklní vzdělávání (PV) pdpruje rzvj sbnsti dítěte v předšklníh věku, pdílí se na zdravém, citvém, rzumvém a tělesném vývji a na svjení základních pravidel chvání, základů živtních hdnt a mezilidských vztahů, vytváří předpklady pr dalším vzdělávání PV napmáhá vyrvnávat nervnměrnsti vývje dítěte před vstupem d ZŠ PV zprstředkvává speciálně pedaggicku péči dětem se speciálními vzdělávacími ptřebami PV uspkjuje přirzené ptřeby dítěte a rzvj jeh sbnsti v úzké splupráci rdiny a MŠ škla využívá v maximální míře nabídek na kulturní akce a realizuje je ve splupráci s rdiči, se Základní šklu a místní kmunitu Naše mateřská škla nabízí tyt zájmvé kružky předplavecký výcvik keramický kružek angličtina výuka hry na flétnu lyžařský kurz kurz in-line bruslení jóga

7 5) Úplata za předšklní vzdělávání a stravvání Úplata za předšklní vzdělávání Pdle zákna č.561/2004 Sb. (šklský zákn) a pdle prváděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., předšklním vzdělávání je stanven, že děti, které chdí d psledníh rčníku MŠ, t jsu děti, kterým je šest a více let, mají předšklní vzdělávání bezúplatné ( 123 dst.2). Úplata za předšklní vzdělávání pr daný šklní rk je stanvena měsíčně pdle vyhlášky č.14., 6,dst.2. Pdle ust. 123 dst. 4 zákna č. 561 /2004 Sb., šklskéh zákna, ředitel rzhduje snížení neb prminutí úplaty, zejména v případě dětí se sciálním znevýhdněním (tj v případě, že rdiče pbírají příspěvek na pmc v hmtné nuzi, který je dplatkem d živtníh minima d dbru sciální pmci Magistrátu města Olmuce). Rdiče, kterých se týká tt ustanvení, si pdají v mateřské škle žádst svbzení na příslušném frmuláři a prkáží tut skutečnst ptvrzením přiznání příspěvku v hmtné nuzi d dbru sciální pmci. Rdiče, kteří žádají snížení neb prminutí úplaty z důvdu dluhdbé nepřítmnsti či vážné dluhdbé nemci, si rvněž pdají žádst snížení úplaty za předšklní vzdělávání v MŠ. O snížení úplaty v knkrétních případech rzhduje ředitel škly (šklský zákn, 164, dst.a). Dětem, které navštěvují MŠ 4 hdiny denně, je stanvena částka ve výši 2/3 dané úplaty. Úplata za předšklní vzdělávání je pr rdiče pvinná a je nedílnu sučástí rzpčtu škly. Opakvané neuhrazení tét platby je pvažván za závažné prušení prvzu mateřské škly a v knečném důsledku může být důvdem pr uknčení dcházky dítěte d mateřské škly (zákn 561/2004 Sb., 35, dst.1d). Úhrada úplaty je splatná v určeném termínu, vždy d 15. dne v daném měsíci. Úplata za šklní stravvání Výše stravnéh je stanvena šklní jídelnu Nedvědva 13, Olmuc, která je ddavatelem stravy pr Mateřsku šklu Olmuc-Hlice. Sazby jsu stanveny pr děti d 3 d 6 let a pr děti, které dvrší v daném šklním rce 7 let. Platbu stravnéh lze pdle stravvacíh řádu šklní jídelny hradit těmit způsby: a) Slženku neb bankvním převdem- musí být uvedeny ptřebné údaje b) Inkasem- je nutné zajistit dstatečný limit, děti d 6 let minimálně 851,- Kč, 7leté děti minimálně 943,- Kč Přihlašvání a dhlašvání stravy na následující den ve šklní jídelně pmcí webvých stránek aplikace nainstalvané v chytrém telefnu neb pmcí SMS na čísle (návd ve stravvacím řádu). V případě nedhlášené stravy je mžnst si stravu vyzvednut v příslušné výdejně puze první den neplánvané nepřítmnsti strávníka v mateřské škle (vyhláška 107/2005 Sb., 4). Pkud záknný zástupce dítěte pakvaně neuhradí stravné ( 123) ve stanveném termínu a nedhdne se na jiný termín úhrady, může být dítě vylučen z předšklníh vzdělávání ( 35).

8 6) Péče bezpečnst a zdraví dětí, chrana zdraví dětí, jejich chrana před sciálně patlgickými jevy, před prjevy diskriminace, nepřátelství a násilí v MŠ za bezpečnst dětí v MŠ dpvídají p celu dbu pbytu MŠ pedaggické pracvnice až d dby předání dítěte záknným zástupcům všechny děti v MŠ jsu pjištěny prti úrazům, nehdám při pbytu v MŠ v areálu škly jsu děti pd dzrem pracvníka škly, neb rdiče či pvěřenéh zástupce pkud se dítěti stane úraz, je pvinnstí učitelky zajistit šetření dítěte, uvědmí záknnéh zástupce, ppřípadě přivlá lékaře a zajistí dprvd k lékaři, škla prvede zápis d Knihy úrazů a vydá záznam úraze v případě, že si úraz vyžádá nepřítmnst dítěte v MŠ, dále na vyžádání rdiče a pr dškdnění pjišťvnu prvzní pracvnice mají pvinnst před dchdem dětí na šklní zahradu prhlédnut všechny prstry zahrady a dstranit nebezpečné předměty, které se na šklní zahradě mhly bjevit učitelky kladu důraz na přirzené phybvé aktivity dětí, správnu živtsprávu, psychhygienu, získávání vědmstí, dvednstí a návyku zdravéh živtníh stylu a chrany zdraví chrana před sciálně patlgickými jevy je zajišťvána prstřednictvím realizace bsahu vzdělávání dle ŠVP a dále nastavenými pravidly chvání ve třídách a jejich ddržvání jak ze strany dětí, zaměstnanců, tak i ze strany záknných zástupců škla dále vytváří pdmínky, aby děti byly chráněny před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí, v případě prblému v chvání dětí má škla práv pžádat rdiče nápravu a splupráci, která pvede k eliminaci nesprávnéh chvání v celém areálu MŠ je zákaz vdění psů a jiných zvířat, kuření a pžívání alkhlických nápjů Hygienické a zdravtní pžadavky v MŠ V suladu s ust. 29 dst. 2 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), má mateřská škla pvinnst zajišťvat bezpečnst a chranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přím suvisejících činnstech, přičemž pdmínky zajištění tét bezpečnsti a chrany zdraví dětí upravuje šklní řád (ust. 30 dst. 1 písm. c) šklskéh zákna). Rvněž lze citvat ust. 7 dst. 3 zákna č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, který ukládá zařízením pr výchvu a vzdělávání (tj. i mateřským šklám srv. jeh ust. 7 dst. 1) / pvinnst zajistit ddělení dítěte, které vykazuje známky akutníh nemcnění, d statních dětí. Na základě těcht ustanvení má pedaggický pracvník mateřské škly práv: v zájmu zachvání zdraví statních dětí nepřijmut d mateřské škly děti s pdezřením na nemc či s jinými infekčními a parazitními nemcněními v zájmu zachvání zdraví statních dětí nepřijmut d mateřské škly děti s nachlazením (silný či trvalý kašel a silná či trvalá rýma) v zájmu zachvání zdraví statních dětí, kdy se pdezření na nemc dítěte (zvracení, průjem, silný kašel, teplta, ) bjeví během dne, pvlat záknnéh zástupce, aby vyzvedl dítě a vyčlenil h tak z dětskéh klektivu

9 v zájmu zachvání zdraví statních dětí žádat d rdičů návštěvu lékaře s dítětem pdezřelým na nemcnění či infekční nemc a vyžádat si případně ptvrzení, že dítě je zdravé a může d dětskéh klektivu v zájmu zachvání zdraví všech dětí nepřijmut d mateřské škly dítě s léky neb nedléčené Na základě těcht ustanvení je záknný zástupce pvinen: d mateřské škly vdit děti puze tehdy, pkud jsu zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemci či infekce sledvat zdraví dítěte a v případě nemcnění dítěte (či pdezření na nemcnění) vylučit tt dítě z předšklníh vzdělávání infrmvat mateřsku šklu infekčním nemcnění jejich dítěte (průjem, spála, neštvice, zánět čních spjivek apd.) Pvinnsti rdičů při výskytu vší: kamžitě nahlásit učitelce neb vedení škly výskyt vší neb hnid u dítěte zabezpečit vhdné šetření hlavy dítěte a dstranit vši i hnidy přivést d mateřské škly dítě puze řádně dvšivené a zbavené hnid důsledně prvádět pakvané prhlídky vlasů každé dva dny i u dětí, které nevykazují známky zavšivení. V případě výskytu vší bude mateřská škla pstupvat takt: rdič danéh dítěte bude ihned telefnicky infrmván a pžádán vyzvednutí svéh dítěte z mateřské škly statní rdiče budu písemně upzrněni výskytu vší (nástěnky, webvé stránky) nakažené dítě, d příchdu rdičů, bude dle mžnsti mateřské škly ddělen d statních dětí p návratu dítěte d klektivu vyplní rdiče čestné prhlášení. 7) Zacházení s majetkem škly děti jsu vedeny ke slušnému zacházení s majetkem škly šetrně, a t prstřednictvím naplňvání cílů ŠVP, stejně tak rdiče ddržují pravidl slušnéh zacházení s majetkem škly pkud djde k pškzení majetku, učitelky pžádají rdiče nápravu pkud bude pškzení majetku většíh rzsahu, je nutné t nahlásit řediteli škly Všichni zúčastnění mají pvinnst se řádem škly řídit. Tent šklní řád MŠ je platný pr šklní rk 2015/2016 s účinnstí Vydal : ředitel škly Mgr. Mjmír Chytil

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/12 Spisvý znak: A 10 Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečvání předšklníh vzdělávání 2. Práva a pvinnsti účastníku předšklní výchvy a vzdělávání 2.1.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více