STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR"

Transkript

1 STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem nezávislým na plitických stranách a hnutích. 2. Sídlem sdružení Dctr Wh FanClub ČR je: Oslavany, PSČ: , ulice Letkvská 898/3 Článek 2 Cíl činnsti bčanskéh sdružení Dctr Wh FanClub ČR 1. Sdružvání bčanů, jejichž splečným zájmem je britský seriál Dctr Wh a vše s ním spjené. Aktivní účast na různých českých i zahraničních festivalech s tématiku seriálu Dctr Wh a také přádání vlastníh tématickéh festivalu. Prpagace a ppularizace jmenvanéh seriálu mezi bčany ČR pmcí různých aktivit (například přádáním již zmiňvanéh festivalu). Činnst sdružení je prvzvána na amatérské úrvni. 2. Obsahem činnsti jsu: a) rganizace a zajištění pravidelných i nepravidelných akcí sdružení; b) každrční příprava výrčníh festivalu; c) realizace výrční festivalu; d) reprezentace a účast na dalších tématických festivalech e) rzšiřvání pvědmí seriálu mezi bčany; f) rganizace a přádání tématických divadelních přehlídek a jiných kulturních akcí; g) splupráce s rganizacemi města při přádání akcí využití vlnéh času; h) splupráce s fyzickými a právnickými sbami pdprujícími pdbné aktivity; i) prpagace a ppularizace seriálu Dctr Wh;

2 Článek 3 Členství 1. Řádnými členy sdružení Dctr Wh Fanclub ČR se mhu stát fyzické sby, které suhlasí se stanvami sdružení. 2. O členství fyzických sb rzhduje Vnitřní rada sdružení na základě ústní neb písemné přihlášky. 3. Fyzické sby se stávají členy zaplacením rčníh členskéh příspěvku. 4. Práva členů jsu: a) účastnit se na akcích sdružení Dctr Wh FanClub ČR; b) pdílet se na využívání finančních prstředků a nakládání s majetkem sdružení Dctr Wh FanClub ČR pdle kritérií stanvených Nejvyšší radu sdružení, respektive těmit stanvami; c) účastnit se Členské rady sdružení a získávat ptřebné infrmace činnsti a hspdaření sdružení Dctr Wh FanClub ČR; 5. Pvinnsti členů jsu: a) jednat ve shdě se stanvami sdružení Dctr Wh FanClub ČR; b) v terminech stanvených Nejvyšší radu sdružení platit řádné i mimřádné členské příspěvky; c) zapjvat se pdle svých mžnstí aktivně d činnsti sdružení, jednat v jeh prspěch a šířit jeh dbré jmén a pvěst; 6. Členství ve sdružení Dctr Wh FanClub ČR zaniká: a) dbrvlným uknčením činnsti; b) právním zánikem sdružení; c) dnětím členství pr hrubé prušení stanv neb pškzení zájmů sdružení Dctr Wh FanClub ČR. O dnětí členství rzhduje Nejvyšší rada sdružení. Prti tmut rzhdnutí je mžn se dvlat na Členské radě; d) úmrtím člena Článek 4 Orgány 1. Orgány sdružení Dctr Wh FanClub ČR jsu: a) Členská rada sdružení Dctr Wh FanClub ČR b) Nejvyšší rada sdružení Dctr Wh FanClub ČR Členská rada je vrchlným rgánem sdružení Dctr Wh FanClub ČR a je přádána jednu rčně v rámci výrčníh festivalu. Prezident může svlat mimřádnu Člensku radu kdykliv v průběhu rku. Například na žádst některéh člena. Členské rady se může zúčastnit každý člen sdružení.

3 Úklem Členské rady je: a) Vlit a dvlávat členy Nejvyšší rady (minimálně čtyři, maximálně devět). Ti pté ze svéh středu zvlí Prezidenta sdružení. Ten si ze zbylých členů Nejvyšší rady vybere dva splupracvníky Kancléře a Kastelána. Tit tři pté splečně tvří užší vedení sdružení, tzv. Vnitřní radu: Prezident Kancléř Kastelán b) seznámit členy sdružení s nakládáním s finančními prstředky a majetkem v bdbí uplynulém d psledníh knání členské schůze c) seznámit členy sdružení s činnstí sdružení Dctr Wh FanClub ČR v bdbí uplynulém d psledníh knání členské rady d) vyřešit případné spry mezi členy, dnětí členství pr hrubé prušení stanv neb pškzení zájmů sdružení Dctr Wh FanClub ČR e) schválit změny stanv sdružení Dctr Wh FanClub ČR O prjednávaných záležitstech rzhduje nadplviční většina hlasů přítmných členů Členské rady. Pkud se nesejde alespň nadplviční většina všech členů sdružení, není tat schůze usnášeníschpná a dalším rzhdne Nejvyšší rada nadplviční většinu svých hlasů. Pkud není usnášeníschpná ani Nejvyšší rada, rzhdne dalším nadplviční většinu svých hlasů Vnitřní rada sdružení. Pkud se nesejde členská rada vůbec, činnst sdružení pkračuje za stejných pdmínek a ve stejném slžení Nejvyšší a Vnitřní rady jak v minulém bdbí. Nejvyšší rada a) Členvé Nejvyšší rady jsu zvleni na dbu neurčitu a t na Členské radě, která také může za určitých pdmínek jedntlivé členy, či celu Nejvyšší radu, dvlat. b) Nejvyšší rada sdružení Dctr Wh FanClub ČR má minimálně čtyři a maximálně devět ustanvených členů a tvří ji: Vnitřní rada (užší vedení sdružení) Sbr Kardinálů (kntrlní rgán sdružení) c) Ihned p zvlení členvé Nejvyšší rady ze svéh středu zvlí Prezidenta sdružení. Ten si pté ze zbylých členů Nejvyšší rady vybere svéh zástupce (Kancléře) a dále jeh zástupce (Kastelána). Tit tři pté tvří užší vedení sdružení Vnitřní radu. Zbylí členvé Nejvyšší rady se stávají autmaticky členy kntrlníh rgánu

4 sdružení Sbru Kardinálů. Ten ze svéh středu neprdleně vybere předsedu sbru, Kardinála předsedu. d) Nejvyšší rada rzhduje na svých shrmážděních výši členských příspěvků či dnětí členství. Dále také schvaluje plán akcí a činnstí sdružení a finanční plán na následující rk, které na ní předlží Prezident sdružení. Jedná se tzv. Širší vedení sdružení, které se skládá z užšíh vedení Vnitřní rady (Prezident, Kancléř, Kastelán), tedy jednatelů sdružení, a Sbru Kardinálů (Kardinál předseda a případně až 5 řadvých Kardinálů), tedy kntrlníh rgánu sdružení. e) Nejvyšší rada se schází minimálně jedenkrát rčně, v dbě výrčníh festivalu. f) Schůzi Nejvyšší rady svlává Prezident sdružení, který jí také předsedá, a t buď v rámci řádné schůze, či mimřádné na návrh jakéhkliv člena Nejvyšší rady. V případě nutnsti může Prezidenta dčasně zastupit v předsednické funkci Kancléř či Kardinál předseda. g) Nejvyšší rada rzhduje na základě nadplviční většiny hlasů všech svých členů. Pkud djde třikrát p sbě k hlasvacímu patu, pvažuje se návrh za nepřijatý. h) Na jednání Nejvyšší rady musí být přítmna alespň plvina členů Sbru Kardinálů a 2/3 Vnitřní rady. Jinak je Nejvyšší rada neusnášeníschpná. i) Pkud se Nejvyšší rada nesejde v dstatečném pčtu, nemůže hlasvat žádných změnách v rámci svých pravmcí a vše se tedy řídí pdle údajů schválených na pslední řádné schůzi Nejvyšší rady (výše členských příspěvků, apd.) j) Jakýkliv člen Nejvyšší rady může být dvlán na návrh člena sdružení, který tt dpručení zašle ficiálně Prezidentvi sdružení. Ten je pak pvinen d deseti pracvních dnů svlat Člensku radu, kde je případné dvlání člena rady prjednán. O zbavení funkce člena Nejvyšší rady musí rzhdnut alespň ¾ většina. k) Funkce člena Nejvyšší rady zaniká také dbrvlným vzdáním se funkce, či úmrtím. Pkud se dstane pčet členů pd hranici dvlenu stanvami (tedy tři a méně členů), musí Prezident sdružení pět d deseti dnů svlat Člensku radu, kde jsu ptřební členvé Nejvyšší rady dvleni. O tut mimřádnu vlební Člensku radu, může také zažádat jakýkliv člen, který by rád d Nejvyšší rady kandidval. V takvém případě nastává stejný prces, jak v případě, kdy se pčet členů Nejvyšší rady dstane pd pvlenu hranici. Pkud je Členská rada d deseti dnů nesvlatelná či neusnášeníschpná, musí ji prezident svlat na

5 nejbližší mžný termín. T platí pr jakukliv vlební či jinu mimřádnu schůzi, která musí být dle stanv svlána. l) Sbr Kardinálů tvří h: - Kardinál předseda - maximálně pět řadvých Kardinálů Všichni členvé jsu řádnými členy sdružení Kardinála předsedu ze svéh středu zvlí sami Kardinálvé. Pkud má Sbr Kardinálů jen jednh člena, stává se autmaticky Kardinálem předsedu. Sbr Kardinálů má minimálně jednh a maximálně šest členů. Aby byl Sbr Kardinálů usnášení schpný, musí být na schůzi přítmné alespň 2/3 jeh členů. Sbru Kardinálů předsedá Kardinál předseda, který také svlává jeh schůze. Pkud se schůze sbru nemůže Kardinál předseda zúčastnit (neb jej dknce ani svlat, například z důvdu ztráty funkce), ale je nutné, aby se sbr sešel (vlba nvéh předsedy sbru neb vydání ptřebnéh stanviska), může schůzi sbru za těcht výjimečných pdmínek svlat kdkliv ze členů sbru. Ten pak také schůzi mimřádně předsedá. Pkud jde schůzi vlební, přechází její předsednictví z tht člena ihned p zvlení na nvéh Kardinála předsedu. Sbr Kardinálů má na starst kntrlu činnsti Vnitřní rady. Sbr Kardinálů se fakticky nemusí samstatně (mim splečnu schůzi s Vnitřní radu v rámci Nejvyšší rady) za celý rk sejít. Puze pkud Kardinál předseda, neb jakýkliv jiný člen sbru, zjistí jakékliv pchybení v činnsti Vnitřní rady. V takvém případě je Kardinál předseda, d deseti pracvních dnů d ficiálníh pdání stížnsti, pvinen svlat splečnu schůzi všech Kardinálů, na níž nadplviční většinu navrhne další řešení. T může spčívat v: Pdání žádsti nápravu Návrhu dvlání knkrétníh člena Vnitřní rady Návrhu dvlání celé Vnitřní rady Rzhdnutí rady je Kardinál předseda pvinen d deseti pracvních dnů předat Prezidentvi sdružení. Pkud se v případě žádsti nápravu situace nemění, může Sbr Kardinálů přistupit k nvému hlasvání. V případě dvlání člena Vnitřní rady, neb Vnitřní rady celé, je prezident pvinen svlat d deseti pracvních dnů d bdržení rzhdnutí zbavení funkce, mimřádnu člensku radu. Pkud tak neučiní, učiní tak neprdleně Kardinál předseda.

6 s jakýmkliv nalezeným pchybením Vnitřní rady. O přijetí návrhu (krm vyjmenvaných výjimek) musí rzhdnut nadplviční většina sbru Kardinálů. V případě, že má sbr puze dva členy, musí rzhdnutí vycházet ze splečnéh knsenzu. Pkud má sbr jen jedinéh člena Kardinál předseda beru se jeh rzhdnutí jak jednmyslná rzhdnutí Sbru Kardinálů. Sbr Kardinálů, stejně jak jeh předseda jsu vleni na dbu neurčitu. Pkud ale jakýkliv člen sdružení sezná, že se kdkliv z Kardinálů (včetně předsedy) dpustil čehkliv prti stanvám sdružení, či sdružení jinak pškdil, může navrhnut jeh dvlání. K tmu je ptřeba ddat prezidentvi sdružení ficiální návrh na zbavení funkce, který bude bsahvat pdpis jeh a alespň dvu dalších členů sdružení. V takvém případě Prezident sdružení d deseti pracvních dnů svlá mimřádnu Člensku radu, kde je případné dvlání člena Sbru Kardinálů prjednán. Na radě jsu předlženy jak důkazy pr vylučení, tak se také může bviněný prti vylučení hájit. Pr zbavení funkce je ptřeba alespň ¾ hlasů všech přítmných členů. Řadví členvé Sbru Kardinálů mají tyt pvinnsti: neprdleně seznámit Kardinála předsedu uchvávat materiály suvisející s jejich blastí (faktury za nákupy, smluvy prnájmu, členské registrace, atd.), které pak každý rk při jednání Nejvyšší rady předají Prezidentvi sdružení, či Kancléři. Řešit drbné spry členů na území své blasti. Odpvídat na dtazy členů ve své blasti. Kardinál předseda má navíc práv: Kntrlvat hspdaření sdružení za uplynulý rk. Údaje je mu Vnitřní rada pvinna pskytnut d každéh rku. Kdykliv během rku nahlédnut d pkladní neb účetní knihy. Kntrlvat ddržvání finančníh plánu. Zúčastňvat se jednání Vnitřní rady. A t s pradním hlasem. Členství ve Sbru Kardinálů zaniká: rzhdnutím Členské rady pr prušení stanv, či hržení dbréh jména sdružení. (¾ hlasů všech členů) dbrvlným vzdáním se funkce úmrtím člena Pkud má Sbr Kardinálů alespň jednh člena, není nutné vyhlašvat mimřádnu Člensku radu, kde se dplní zbylí Kardinálvé. Čeká se na radu řádnu. Pkud však některý ze členů sdružení tut vlební Člensku radu zažádá, je

7 Prezident sdružení pvinen Člensku radu d deseti dnů d bdržení žádsti, svlat. Jedntliví členvé (včetně předsedy) mají také na starsti správu určité blasti, na jejímž území krdinují menší (ale i větší) akce (knzultvané a pvlené Vnitřní radu), dmluvají spnzry neb přijímají členské přihlášky či řeší menší spry. Tyt blasti jsu rzdělené takt (každá drážka = spravuje jeden Kardinál): - Mravskslezký, Olmucký a Zlínský kraj - Pardubický a Králvehradecký kraj a Vysčina - Karlvarský, Ústecký a Liberecký kraj - Plzeňský a Jihčeský kraj - Středčeský kraj - Hlavní měst Praha Jihmravský kraj je, jakžt sídl sdružení, pd přímu správu Vnitřní rady. Je dbré, aby Kardinál pr určitu blast z tét blasti pcházel, není t však daná nutnst. V případě nezaplnění všech pzic se zbylé blasti p dmluvě s Prezidentem sdružení přerzdělí mezi zbylé Kardinály. V případě, že je bsazena puze pzice Kardinála předsedy, rzdělují se blasti rvnměrně mezi něj a Vnitřní radu. Kardinál předseda spravuje blast Čech, Vnitřní rada pak blast Mravy a Slezska. m) Vnitřní rada tvří ji: - Prezident - Kancléř - Kastelán Vnitřní rada tvří užší vedení sdružení Tvří jí tři jednatelé (vyjmenvaní výše), kteří mhu jménem sdružení uzavírat smluvy a dmluvat splupráci s dalšími fyzickými či právními subjekty. Vnitřní rada bčanskéh sdružení Dctr Wh Fanclub ČR zejména: - Plní cíle pdle článku 2 těcht stanv; - Vlí pkladníka sdružení - Svlává Člensku radu a určí termín jejíh knání; - Rzhduje přijetí nvých členů sdružení; - Tvří plán činnsti sdružení a finanční plán pr nadcházející rk; - Rzhduje přijímání darů d fyzických a právnických sb; - Rzhduje využívání finančních prstředků a nakládání s majetkem sdružení;

8 - Rzhduje statních věcech týkajících se sdružení Dctr Wh ČR ve všech dvětvích její činnsti; Schůze Vnitřní rady svlává Prezident sdružení. Knají se minimálně dvakrát rčně na jaře (kvůli přípravám blížícíh se festivalu) a na pdzim kvůli zhdncení festivalu. Schůzi Vnitřní rady předsedá Prezident sdružení. Pr přijetí navrhvanéh musí hlasvat nadplviční většina všech členů. Jednu rčně (d danéh rku) je Vnitřní rada pvinná předlžit Kardinálu předsedvi finanční zprávu za uplynulý rk. V případě nesrvnalstí je Kardinál předseda pvinen známit svá zjištění statním Kardinálům, se kterými splečně navrhnu řešení, které pak přednesu Vnitřní radě. Prezident: - Vrchlný manažer sdružení. - Vlený na dbu neurčitu ze středu Nejvyšší rady - Vlí zbylé členy Vnitřní rady - Kriguje práci Vnitřní rady - Uchvává všechny ptřebné materiály - Má práv pdepisvat smluvy a dhdy - Má práv mluvit a jednat jménem sdružení - Má práv zúčastňvat se schůzí Sbru Kardinálů. A t s pradním hlasem. - Odvlat Prezidenta lze: pr hrubé prušení stanv sdružení pr pškzení dbréh jména či zájmů sdružení pr jednání neslučující se s dbrými mravy pr jednání neslučující se se zákny ČR Pr dvlání je nutné například: - Jednmyslné stanvisk Sbru Kardinálů a 2/3 Vnitřní rady. - Písemný návrh na zbavení funkce, pdepsaný alespň ½ členů sdružení, neb 2/3 členů Sbru Kardinálů, dručený Kancléřvi sdružení. Ten pté svlá mimřádnu Člensku radu, na níž je dvlání prjednáván. Tét Členské radě předsedá mimřádně Kancléř. Pr zbavení funkce je nutné 2/3 hlasů všech členů. Pkud ke zbavení djde, je kamžitě rzpuštěn i zbytek Vnitřní rady. Předsednictví přebírá Kardinál předseda. Pkud je kandidát, může být vlné míst člena Nejvyšší rady dplněn dle klasické vlby Člensku radu. Pté ze svéh středu zvlí

9 členvé Nejvyšší rady nvéh Prezidenta, který si vybere nvé členy Vnitřní rady (Kancléř a Kastelán). Jmenvat může khkliv ze členů Nejvyšší rady. Může se tedy stát, že bude nvá Vnitřní rada ze 2/3 ttžná. Nvý bude jen prezident. Pkud ke zbavení funkce nedjde, pkračuje dál vedení sdružení v půvdním slžení. Kancléř: - Druhý nejvyšší manažer sdružení - Je vlený Prezidentem na dbu neurčitu - V případě nutnsti zastupuje Prezidenta při svlávání Členské rady při jednání s dalšími fyzickými či právními subjekty při pdepisvání smluv či dhd - Kancléře lze dvlat ze stejných důvdů jak Prezidenta. - Odvlat Kancléře může: Prezident sdružení Členská rada (¾ pčtem hlasů), svlaná prezidentem pkud: - je Prezidentvi ddán návrh na zbavení funkce, pdepsaný nadplviční většinu členů sdružení. - Je Prezidentvi dručen návrh na zbavení funkce, pdepsaný alespň 2/3 členů Sbru Kardinálů. Kastelán: - Třetí nejvyšší manažer sdružení - Je vlený Prezidentem na dbu neurčitu - Omezeně může jednat jménem sdružení, nemá však práv pdepisvat žádné smluvy. - Fakticky je Kardinálem za Jihmravský kraj a má tedy v rámci tét blasti stejné práva a pvinnsti jak Kardinálvé. Není však členem Sbru Kardinálů. Má však práv se zúčastňvat jejich schůzí a debatvat. Nemá však práv hlasvat. - Kastelána lze dvlat za stejných pdmínek jak Kancléře. Vnitřní rada jak celek je rzpuštěna ve chvíli, kdy - je Pkrezident dvlán neb se funkce dbrvlně vzdá. - Pr rzpuštění hlasují všichni tři jeh členvé - Pr rzpuštění hlasují ¾ všech členů na mimřádné Členské rady.

10 n) Za sdružení Dctr Wh FanClub ČR jsu právněni samstatně jednat: Prezident sdružení Kancléř sdružení Kastelán sdružení Článek 5 Organizační jedntky se nezřizují O všech knečných rzhdnutích však rzhduje Vnitřní rada jak celek. A t nadplviční většinu hlasů všech jejich členů Pkud se nesejdu všichni tři členvé Vnitřní rady, je rada neusnášeníschpná. Jedntliví členvé Vnitřní rady mhu jednat a uzavírat dhdy, pkud k tmu získají mandát Vnitřní rady. Pdepisvat je však smí puze prezident a kancléř. Článek 6 Zásady hspdaření sdružení Dctr Wh FanClub ČR 1. Majetek sdružení Dctr Wh FanClub ČR tvří věci mvité a nemvité nabyté d data registrace sdružení. 2. Zdrjem pr hspdaření sdružení Dctr Wh FanClub ČR jsu zejména příjmy: a) řádné a mimřádné rční členské příspěvky, které jsu vybírané d členů sdružení; b) dary d fyzických a právnických sb pukázané na účet sdružení; c) granty EU; d) dtace; e) výnsy z přádaných akcí; f) výnsy z publikační činnsti a jiných autrských práv; 3. Majetek sdružení Dctr Wh FanClub ČR služí výhradně členům sdružení pr zajištění zájmvé činnsti sdružení. 4. O způsbu užití příjmů rzhduje Vnitřní rada sdružení Dctr Wh FanClub ČR. 5. Výši členských příspěvků pr nadcházející bdbí stanvuje Nejvyšší rada sdružení Dctr Wh FanClub ČR. 6. Kntrlu hspdaření a infrmaci hspdaření zajišťuje Sbr Kardinálů. Zprávu hspdaření pdává pak každrčně na Členské radě Prezident sdružení.

11 Článek 7 Zánik sdružení Dctr Wh FanClub ČR a jeh majetkvé vypřádání - O zániku sdružení Dctr Wh FanClub ČR a jeh majetkvém vypřádání může rzhdnut Členská rada dvutřetinvu většinu členů a nadplviční Nejvyšší rady. Článek 8 Závěrečná ustanvení - Aktualizvané stanvy sdružení Dctr Wh FanClub ČR byly schváleny dne všemi členy přípravnéh výbru a nabývají účinnsti dnem jejich schválení u Ministerstva vnitra ČR.

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů

Hudební a filmové nosiče Rozmnožování a rozšiřování hudebních děl na zvukových a zvukově obrazových nosičích záznamů Hudební a filmvé nsiče Rzmnžvání a rzšiřvání hudebních děl na zvukvých a zvukvě brazvých nsičích záznamů 1/6 OSA umžňuje získání licence pr rzmnžvání a rzšiřvání nsičů (dle 13 a 14 AutZ) na základě jednrázvé

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ÚSTAVA ČR Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Ústava je právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitéh státu, základy rganizace veřejné

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA

STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA STANOVY FILOSOFICKÉHO STUDENTSKÉHO SPOLKU THEMA Preambule Filsfický studentský splek Thema je dbrvlným a zcela nezávislým bčanským splkem studentů a abslventů studijníh bru Filzfie Filzfické fakulty Univerzity

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více