ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Horovice - NN, knn ul. Komenskeho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Horovice - NN, knn ul. Komenskeho"

Transkript

1 MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti Horovice nase zn.: S-MUHO/6729/2011/STR cj.:muho/12685/2011 vyfizuje: Marek Strejc datum: tel: CEZ Distribuce a.s., 1C , Teplicka 874/8, Decin 4-Podmokly, Decin IV, zastoupen firmou Elektrostika, s.r.o., 1C , U Druzstva Ideal 1283/13, Praha4 ROZHODNUTI Vyrokova cast: Mestsky ufad Hofovice, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, jako stavebni ufad pfislusny podle 13 odst. 1 pism. f) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spolecnem uzemnim a stavebnim n'zeni pfezkoumal podle 84 az 91 a 109 az 114 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisteni a provedeni stavby. kterou dne podal CEZ Distribuce a.s., 1C , Teplicka 874/8, Decin 4-Podmokly, Decin IV, zastoupen firmou Elektrostika, s.r.o., 1C , U Druzstva Ideal 1283/13, Praha 4 (dale jen "stavebnik"), a na zaklade tohoto pfezkoumani: I. Vydava podle 79 a 92 stavebniho zakona a 9 vyhlasky c. 503/2006 Sb., o podrobnejsi uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni rozhodnuti o umisteni stavby a podle 115 stavebniho zakona a 5 a 6 vyhlasky c. 526/2006 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona ve vecech stavebniho fadu na stavbu: stavebni povoleni Horovice - NN, knn ul. Komenskeho (dale jen "stavba") na pozemcich pare. c. 592, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 620/2, 624, 626, 628, 674, 680/1, 680/4, 680/5, 681, 693/1, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 707, 709, 711, 714, 716, 718, 719, 721, 722, 724, 726, 728, 731/1, 733/1, 734, 736, 739/2, 741, 744, 745/1, 745/3, 746/1, 747/1,

2 C,j. MUHO/12685/20I1 sir /1, 748/2, 749, 750/4 v katastralnim uzemi Hofovice, pare. c. 339, 341/9, 342/1, 342/3, 344/2 v katastralnim uzemi Velka Viska. Stavba obsahuje: Stavajici venkovni vedeni NN bude nahrazeno kabelovym vedenim a to od planovaneho konce kab. site u bytovek smerem kautobusovemu nadrazi. Prvni smer z TS4J02 UKostela- novy knn bude naspojkovan na kabel stavby IV na rohu ulic Komenskeho a Dr. Holeho. Na toto vedeni budou pfepojeny stavajici odbery, vcetne bytoveho domu c.p. 741 az po c.p. 42 v u!. Komenskeho, kde bude rozpojen v nove SR 508. Druhy smer z TS4362 Drazovka- V ul. Komenskeho smerem k ul. Jiraskova bude vyuzit stavajici knn ve smeru zts4148 do R128 (ul. Nad Skolou). V trase kabelu budou pfepojena vsechna odberna mista. Z nove SR402 na rohu ulic Jiraskova - Komenskeho bude uskutecnen vyvod na vrchni vedeni napajejici bytove domy v ul. Jiraskova. V ul. Nad Skolou bude na stavajici knn naspojkovan novy knn l-ayky3xl20+70mm~. Trasa noveho kabelu bude dale do ul. Komenskeho a Husovo nam.. kde bude zatazen do nove SR502. Z rozp. skfine budou vyvedeny 2xAYKY 3xl20+70mm2. Kazdy z kabelu bude pokracovat podel soukr. parcel na Husove nam. Oba nove kabely budou zatazeny do nove SD022 v ul. Valdecka. V ul. Slavikova bude naspojkovan kabel ve smeru: R129 - Palackeho nam. Na tomto knn bude provedena smycka kabelem shodneho prufezu pro pfepojeni odbernych mist c.p. 315, c.p.75. Po dokonceni vystavby kabelovych rozvodu NN, bude provedena demontaz stavajiciho vrchniho vedeni v cele trase novych rozvodu knn. Demontovany budou: hole vodice typu AIFe,podperne body, konzole a stfesniky, vcetne vystroje. V ramci demontaze vrchniho vedeni dojde i k rekonstrukci vrchniho vedeni - uprava stfesniku u c.p. 56 a vymena holych vodicu za zavesny kabel mezi timto stfesnikem a sloupem typu,,manesman". II. Stanovi podminky pro umisteni stavby: I. Stavba bude umistena v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres soucasneho stavu uzemi v mefitku katastralni mapy se zakreslem'm stavebniho pozemku, pozadovanym umistenim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivu na okoli, zejmena vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb. III. Stanovi podminky pro provedeni stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektove dokumentace overene ve stavebnim fizeni, ktera je pfilohou tohoto rozhodnuti. Pfipadne zmeny nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu. 2. Stavba bude provedena dodavatelsky pravnickou osobou nebo fyzickou osobou opravnenou k provadeni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmetu sve cinnosti podle zvlastnich pfedpisu. Doklad o opravneni vybrane osoby pfedlozi stavebnik stavebnimu ufadu nejmene 15 dnii pfed zahajenim praci. 3. Pfi realizaci stavby musi byt veden stavebni denik. 4. Pfed zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyceni prostorove polohy stavby odborne zpusobilymi osobami. Vysledky vytyceni musi byt ovefeny ufedne opravnenym zememefickym inzenyrem. 5. Pfed zahajenim stavby bude na viditelnem miste u vstupu na staveniste umisten stitek "Stavba povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranen pfed povetrnostnimi vlivy, aby udaje na nem uvedene zustaly citelne a ponechan na miste do kolaudace stavby. 6. Pfi provadeni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykaji'ci se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejmena vyhlasku c. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti. 7. Pfi stavbe budou dodrzena ustanoveni vyhlasky c. 137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a na ne navazujici ustanoveni ceskych technickych norem. 8. Stavebni material bude stavebnik skladovat na vlastnim pozemku. Na cizich pozemcich (vc. vefejnych prostranstvi) muze byt skladovan pouze se souhlasem vlastniku techto pozemku. 9. Pfed zahajenim stavby vyvola stavebnik jednani se spravci vsech podzemnich siti, ktere mohou byt stavbou dotceny, za ucelem vytyceni jejich trasy a ochranneho pasma a pfipadne pozada o povoleni

3 C.j. MUHO/12685/2011 str. 3 TO* vstupu do ochranneho pasma. Podmfnky spravcu siti na zpusob provadeni praci v ochrannem pasmu musi byt splneny. 10. Pfed zahajenim vykopovych praci na vefejnem pozemku pozada stavebnik o povoleni zvlastniho uzivani silnic (vykopove povoleni) pfislusny organ statni spravy. 11. Pfed zakrytim podzemniho vedeni vyzve stavebnik/zhotovitel stavby pfislusne spravce dotcenych inz. siti ke kontrole. 12. Pfi provadeni zemnich praci musi byt postupovano tak, aby nedoslo ke zmene prostoroveho uspofadani ostatnich podzemnich inz. siti. Prostorova poloha musi byt ovefena sondami. V pfipade zjisteni rozporu mezi pfedpokladanou a skutecnou polohou siti je stavebnik povinen neprodlene pferusit prace a skutecnost nahlasit pfislusne organizaci spravce site. 13. V prubehu stavby musi byt zajisten pfistup na pfilehle pozemky. O dobe zruseni vjezdu na pfilehle pozemky musi investor (zhotovitel stavby) vcas uvedomit vlastniky nebo uzivatele techto pozemku. 14. Hlucnost pfi provadeni stavby nepfekroci ekvivalentni hladinu hluku LAekv = 60 db(a) v denni dobe od hodin. Mimo tuto dobu nesmi byt hlucne stavebni prace provadeny. 15. Vykop stavby bude ohrazen a zajisten proti vniknuti a padu osob, nebo opatfen poklopem zajistenym tak, aby ho nebylo mozne po zaklopeni odstranit nebo poskodit. Poklop musi mil unosnost zamezujici propadnuti dospelych osob. 16. Vykopove prace v blizkosti podzemnich inz. siti musi byt provedeny rucne. U venkovnich vedeni nesmi dojit k naruseni stability podpernych bodu a ulozeni uzemneni. 17. Pfed zasypanim inz. siti a pfipojek a po dokonceni vrchni stavby zajisti stavebnik jeji zamefeni odborne zpusobilou osobou. 18. V souladu s ust. 22 odst. 2 zakona c. 20/1987 Sb., o statni pamatkove peci, ve zneni platnych pfedpisu, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni tento zamer oznamit Archeologickemu ustavu AV CR, Letenska 4, Praha 1 a umoznit jemu nebo opravnene organizaci provest na dotcenem uzemi zachranny archeologicky vyzkum. 19. Stavba bude dokoncena nejpozdeji do dvou let od nabyti pravni moci. 20. Stavbu Ize uzivat jen na zaklade kolaudacniho souhlasu. Pro uzivani stavby se stanovi tyto podminky: 1. Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu ufadu zamer zapocit s uzivanim stavby nejmene 30 dni pfedem. 2. S uzivanim stavby pro ucel, k nemuz byla stavby povolena, muze byt zapocato, pokud do 30 dnu od oznameni stavebni ufad rozhodnutim uzivani stavby nezakaze. 3. Pfed zahajenim uzivani zajisti stavebnik geometricky plan pro vyznaceni stavby, atesty vsech vyrobku a zabudovaneho technologickeho zafizeni, pfislusne revizni zpravy a stavebni denik. Tyto doklady budou pfedlozeny pfi pfipadne zaverecne kontrolni prohlidce stavby. 4. Vlastnik stavby je povinen po celou dobu uzivani stavby uchovavat uplnou dokumentaci stavby se vsemi rozhodnutimi a doklady, vztahujicimi se kteto stavbe a jejim zmenam. V pfipade zmeny vlastnictvi je povinen je pfedat novym vlastnikum. 5. Vlastnik stavby je povinen stavbu a jeji okoli udrzovat v fadnem stavebnim stavu, aby nevznikaly zavady ohrozujici bezpecnost a zdravi osob nebo vefejny zajem. Ucastnici fizeni na n z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, Decin 4-Podmokly, Deem IV Elektrostika, s.r.o., U Druzstva Ideal 1283/13, Praha 4 Ing. Rostislav Vesely, Husovo namesti 62/6, Hofovice Mgr. Hana Vesela, Husovo namesti 62/6, Hofovice Karmazin Miroslav, nar , Husovo nam. 528, Hofovice Petra Karmazinova, Husovo namesti 528/16, Hofovice Kumst Frantisek, nar , Komenskeho 50, Hofovice Kumst Frantisek, Komenskeho 50, Hofovice Pruchova Vlasta, Komenskeho 51/2, Hofovice Cernochova Marie, Husovo namesti 55/17, Hofovice KruftJan, nar , Komenskeho 663/18, Hofovice Josef Palek, Ujezd 131, Cerhovice

4 C.j. MUHO/12685/2011 str. 4 Gabriela Palkova, U Skolky 1467/1, Hofovice Ivana Reindlova, nar , Valdecka 663, Hofovice Kratochvil Josef, Komenskeho 42/22, Hofovice Kratochvilova Miluska, nar , Komenskeho 42/22, Hofovice Evzen Prazak, Novodvorska411/131, Praha4-Lhotka, Praha41l Marie Prazakova, Novodvorska 411/131, Praha 4-Lhotka, Praha 411 Jin Droz, nar , Husovo nam. 403, Hofovice JUDr. Stepan Slavik, nar , Slavikova 75/10, Hofovice Cerna Iva, nar , Na Radosti 822/33, Hofovice Cerny Vaclav, nar , Naradosti 822/33,26801 Hofovice Jifi Sevcik, Hoskova 1091/4, Praha 5, Praha 5 Oldfich Dorfl, Komenskeho 45/12, Hofovice Jana Dorflova, Komenskeho 45/12, Hofovice Alena Zoubkova, Husovo namesti 61/5, Hofovice Lubos Jefabek, Husovo namesti 70/10, Hofovice Eva Jefabkova, Husovo namesti 70/10, Hofovice Kebrle Miroslav, Husovo namesti 56/18, Hofovice Fejtek Frantisek, Husovo namesti 74/12, Hofovice Jindfiska Fejtkova, Husovo namesti 74/12, Hofovice Jarmila Pondelickova, nar , Husovo namesti 60/4, Hofovice PhDr. Ivana Ortmanova, Vilova 1091/5, Hofovice Vladimir Janour, Lisna 9, Zbiroh Bruthansova Jaroslava, nar , Praskolesy 80, Praskolesy Karel Ptadek, Podluhy 153, Hofovice Martin Ptacek, Podluhy 153, Hofovice Marie Carvanova, Pod Drazovkou 1285/18, Hofovice PaedDr. Vaclav Skrlant, Josefa Hory 4078/19, Mseno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 4 Marie Skrlantova, Husovo nam. 63/7, Hofovice Jaroslav Chvatal, nar , nam. B.Nemcove 59/13, Hofovice Ing. Jifi Zikmund, nar , Komenskeho 545/24, Hofovice MUDr. DanaZikmundova, U Remizku 1214/12, Hofovice Zdenek Hula, Husovo namesti 64/3, Hofovice Danuska Hulova, Husovo namesti 64/3, Hofovice Marie Richterova, nar , Borovanskeho 2206/6, Praha 13-Stodulky, Praha 515 Lubor Stolz, Husovo nam. 507/15, Hofovice Ing. Stanislava Stolzova, Husovo nam. 507/15, Hofovice Vilem Kaufman, Komenskeho 34/14, Hofovice Ivana Kaufmanova, Komenskeho 34/14, Hofovice CR Hasicsky zachranny sbor Stc. kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 1 MUDr. Josef Holman, Ke Koupalisti 243, Cerhovice Holmanova Jarmila MUDr., nar , Kosmonautu 685/2, Hofovice MUDr. Jan Skopecek, K Nemocnici 1199/12, Hofovice Ing.Arch. Tomas Slaboch, Podluhy 236, Hofovice Pharm.Dr. Anna Slabochova, Podluhy 236, Hofovice Slavik Stepan JUDr., Slavikova 75/10, Hofovice Slavikova Jana, nar , Slavikova 75/10, Hofovice Ing. Jifi Cepera, Vrbnovska 27/5, Hofovice Eliska Ceperova, Jiraskova 704/15, Hofovice Jaroslava Pavlikova, Jiraskova 704/15, Hofovice Petr Petficek, Jiraskova 704/15, Hofovice Jitka Petfickova, Jiraskova 704/15, Hofovice Zoubek Jaroslav, nar , Jungmannova 362/15, Hofovice Cap Jaroslav, Allmengasse 35, 4900 Langenthal, Svycarsko Josef Thuring, Komenskeho 47/8, Hofovice Olga Thtiringova, Komenskeho 47/8, Hofovice Mesto Hofovice, Palackeho namesti 2, Hofovice Ing. Vit Meloun, Vitkovicka 376, Praha 18-Letnany, Praha 99

5 C.j. MUHO/12685/2011 str. 5 Dagmar Melounova, Ostravska 630, Praha I8-Letnany, Praha 99 Roman Kasl, nar , Dr. Holeho 977/4, Hofovice Oduvodneni: Dne podal stavebnik zadost o vydani rozhodnutf o umfsteni a provedeni stavby. S zadosti bylo dolozeno: Vyjadfeni MeU Hofovice odb. vystavby a zivotniho prostfedf, c.j.: MUHO/9041/2010/VYST/KY, ze dne Vyjadfeni MeU Hofovice odb. technicky a dopravni, c.j.: MUHO/13666/2010, ze dne Vyjadfeni MeU Hofovice odb. technicky a dopravni, c.j.: MUHO/9056/2010, ze dne Vyjadfeni Ustavu archeologicke pamatkove pece stc. Cech, nase zn: 991/2010, ze dne Stanovisko HZS Stc. kraje, c.j.: HSKL 3596/ BE, ze dne Vyjadfeni Zemedelske vodohospodafske spravy, nase zn: OPV/BE/328/10, ze dne Vyjadfeni Povodi Vltavy s.p., nase zn: 19896/201 OPVL/342-Ka, ze dne Vyjadfeni Spravy a udrzby silnic Kladno, pfisp. org., nase zn: 2823/10/200/1950/218, ze dne Vyjadfeni CEZ Distribuce a.s., nase zn: K , ze dne Vyjadfeni CEZ Distribuce a.s., nase zn: /J.L.-0579, ze dne Vyjadfeni Telefonica O2 Czech Republic a.s., 34197/10/CSC/VOO, ze dne Stanovisko RWE Distribucni sluzby, s.r.o., nase zn: 2153/10/179, ze dne Vyjadfeni VaK Beroun a.s, nase zn: 1806/2010, ze dne Vyjadfeni SITEL, spol. s.r.o., nase zn: , ze dne Vyjadfeni TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s, nase zn: , ze dne Vyjadfeni Krajske feditelstvi Policie Stc. kraje, c.j.: KRPS /OIKT-2010, ze dne Stanovisko NET4GAS, s.r.o, nase zn: 3359/10/OVP/N, ze dne Vyjadfeni Ceske drahy a.s, nase zn: 2939-T/307/2010, ze dne Kopie katastralni mapy Informace o parcelach, ze dne Plna moc k zastupovani Osvedceni o autorizaci Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Ing. Rostislav Vesely, Mgr. Hana Vesela Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Mesto Hofovice Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Miroslav Karmazin, Petra Karmazinova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Frantisek Kumst Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Vlasta Pruchova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Marie Cernochova

6 CJ. MUHO/12685/2011 str. 6 i Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jan Kruft Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Josef Palek, Gabriela Palkova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Ivana Reindlova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci -- Josef Kratochvil, Miluska Kratochvilova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Evzen Prazak, Marie Prazakova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Mlroslav Karmazin Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jifi Droz Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- JUDr. Stepan Slavik Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Iva Cerna Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Vaclav Cerny Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci-jifi Sevcik Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Oldfich Dorfl, Jana Dorflova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Alena Zoubkova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Lubos Jefabek Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Eva Jefabkova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Miroslav Kebrle Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Frantisek Fejtek, Jindfiska Fejtkova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jarmila Pondelickova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- PhDr. Ivana Ortmanova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Vladimir Janour Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jaroslava Bruthansova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Karel Ptacek,, Martin Ptacek Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Marie Carvanova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - PeadDr. Vaclav Skrlant Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Marie Skrlantova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jaroslav Chvatal Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Ing. Jifi Zikmund, MUDr. Dana Zikmundova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Zdenek Hula Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Danuska Hulova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Marie Richterova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Lubor Stolz, Ing. Stanislava Stolzova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci-vilem Kaufman, Ivana Kaufmanova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- HZS Stc. kraje Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - MUDr. Josef Holman Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- MUDr. Jarmila Holmanova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- MUDr. Jan Skopecek

7 e.j.muho/12685/2011 str. 7 Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Ing. Arch. Tomas Slaboch, Pharm. Dr. Anna Slabochova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jana Slavikova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Ing. Jifi Cepera Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Eliska Ceperova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Jaroslava Pavlikova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Petr Petficek Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Jitka Petfickova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Jaroslav Zoubek Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Jaroslav Cap Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Josef Thiiring Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Olga Thiiringova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci - Ing. Vit Meioun, Dagmar Melounova Zadost o souhlas se stavbou / smlouva o provedeni praci- Roman Kasl Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE> /VBOI Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB02 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB03 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB04 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB05 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB07 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB08 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: I& /VB09 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: I& /VB11 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB12 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB13 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB14 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB15 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB16 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB17 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB18 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB 19 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB20 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB23 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB24 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB25 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB26 Smlouvao uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB27 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB28

8 C.j. MUHO/12685/2011 sir. 8 Smlouvaouzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB30 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB31 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: I& /VB33 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB34 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IB /VB35 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB36 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB37 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB38 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB39 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB41 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: I& /VB43 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB44 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB45 Smlouva o uzavfeni budouci smlouvy o zfizeni vecneho bfemene, cislo: IE /VB46 2x projektova dokumentace Uvedenym dnem bylo zahajeno uzemni a stavebni fizeni, ktere stavebni ufad spojil podle 78 odst. 1 stavebniho zakona v souladu s 140 odst. 1 spravniho fadu usnesenim podle 140 odst. 4 spravniho fadu. Stavebni ufad oznamil zahajeni spolecneho uzemniho a stavebniho fizeni ucastnikum fizeni, dotcenym organ urn a vefejnosti. K projednani zadosti soucasne nafidil ustnijednani spojene s ohledanim na miste na , ojehoz vysledku byl sepsan protokol. Stavebni ufad v provedenem spolecnem uzemnim a stavebnim fizeni pfezkoumal pfedlozenou zadost z hledisek uvedenych v 86 a 111 stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotcenymi organy a zjistil, ze jejim uskutecnenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Umisteni stavby je v souladu se schvalenou uzemne planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace stavby splnuje obecne technicke pozadavky na stavby. Stavebni ufad v prubehu fizeni neshledal duvody, ktere by branily povoleni stavby. Stanoviska sdelili: HZS Stc. kraje, RWE Distribucni sluzby, s.r.o.,net4gas, s.r.o. Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotcenych organu vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici fizeni - dalsi dotcene osoby: MeU Hofovice odbor technicky a dopravni, Povodi Vltavy s.p., zavod Berounka, CEZ Distribuce a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribucni sluzby, s r.o., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vyporadani s navrhy a namitkami ucastniku: Ivana Kaufmanova- U c.p. 34 bude elektromerny pilif umisten v levem rohu oploceni fpohled z ulice). Stavebni ufadpripomince vyhovuje. JUDr. Stepan Slavik-U c.p. 41 umistit elektromerny pilif tak, aby nedochazelo ke statickemu naruseni oploceni. Opravit zdeny pilif oploceni, vedle nove elektromerne skfine. U c.p, 75 v ul. Slavikova umistit el. pilif do zdi mezi garazova stani. Stavebni ufad pripomince vyhovuje

9 C.j. MUHO/12685/2011 str. 9 Vypofadani s vyjadfenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Ucastnici se k podkladum rozhodnuti nevyjadfili. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznameni ke podanim u zdejsiho spravniho organu. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepfipustne. Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovefenou dokumentaci pro umfsteni stavby stavebnikovi, pfipadne obecnimu ufadu, jehoz uzemniho obvodu se umisteni stavby tyka, neni-li sam stavebnim uradem, popfipade tez specialnimu stavebnimu ufadu. Stavebnikovi zasle jedno vyhotoveni ovefene projektove dokumentace a stitek obsahujici identifikacni udaje o povolene stavbe. Dalsi vyhotoveni ovefene projektove dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedem'm udaju ze stitku. Rozhodnuti ina podle 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci zafizeni, nedos!o-li z povahy veci k jejich konzumaci. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Marek Strejc samostatny odborfty referent Toto rozhodnuti musi byt vyveseno po dobu 15 dnu na ufednich deskach dotcenych obecnich ufadu a po jeho sejmuti neprodlene vraceno stavebnimu ufadu. Na zvefejneno dne: Vyveseno dne:

10 C.j. MUHO/12685/2011 str. 10 Sejmuto dne: Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmuti rozhodnuti: 268 OLj / / Poplatek: Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 1 7 odst. 1 pism. i) ve vysi 3000 K.C, polozky 1 8 pism. a) ve vysi Kc, celkem 4000 Kc byl zaplacen dne Obdrzi: ucastnici fizeni(dodejky) CEZ Distribuce a.s., Teplicka c.p. 874/8, Deem 4-Podmokly, Decin IV Elektrostika, s.r.o., IDDS: ferps79 ucastnici fizeni (doruceni die 144, zak. 500/2004 Sb.) vefejnou vyhlaskou Ing. Rostislav Vesely, Husovo namesti c.p. 62/6, Hofovice Mgr. Hana Vesela, Husovo namesti c.p. 62/6, Hofovice Karmazin Miroslav, Husovo nam..p. 528, Hofovice Petra Karmazinova, Husovo namesti c.p. 528/16, Hofovice Kumst Frantigek, Komenskeho c.p. 50, Hofovice Kumst FrantiSek, Komenskeho c.p. 50, Hofovice Pruchova Vlasta, Komenskeho c.p. 51/2, Hofovice Cernochova Marie, Husovo namesti c.p. 55/17, Hofovice Kruft Jan, Komenskeho c.p. 663/18, Hofovice Josef Palek, Ujezd c.p. 131, Cerhovice Gabriela Palkova, U Skolky c.p. 1467/1, Hofovice Ivana Reindlova, Valdecka c.p. 663, Hofovice Kratochvil Josef, Komenskeho c.p. 42/22, Hofovice Kratochvilova Miiuska, Komenskeho c.p. 42/22, Hofovice Evzen Prazak, Novodvorska c.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, Praha411 Marie Prazakova, Novodvorska c.p. 411/131, Praha 4-Lhotka, Praha 411 Jin Droz, Husovo nam. c.p. 403, Hofovice JUDr. Stepan Slavik, Slavikova c.p. 75/10, Hofovice Cerna Iva, Na Radosti c.p. 822/33, Hofovice Cerny Vaclav, Na radosti c.p. 822/33, Hofovice Jin Sevcik, Hoskova c.p. 1091/4, Praha 5, Praha 5 Oldfich Dorfl, Komenskeho c.p. 45/12, Hofovice Jana Dorflova, Komenskeho c.p. 45/12, Hofovice Alena Zoubkova, Husovo namesti c.p. 61/5, Hofovice Lubos Jefabek, Husovo namesti c.p. 70/10, Hofovice Eva Jefabkova, Husovo namesti c.p. 70/10, Hofovice Kebrle Miroslav, Husovo namesti c.p. 56/18, Hofovice Fejtek Frantisek, Husovo namesti c.p. 74/12, Hofovice Jindfiska Fejtkova, Husovo namesti c.p. 74/12, Hofovice Jarmila Pondelickova, Husovo namesti c.p. 60/4, Hofovice PhDr. Ivana Ortmanova, Vilova c.p. 1091/5, Hofovice Vladimir Janour, Li'sna c.p. 9, Zbiroh Bruthansova Jaroslava, Praskolesy c.p. 80, Praskolesy Karel Ptacek, Podluhy c.p. 153, Hofovice Martin Ptacek, Podluhy c.p. 153, Hofovice Marie Carvanova, Pod Drazovkou c.p. 1285/18, Hofovice

11 C.j. MUHO/12685/20H sir. 11 PaedDr. Vaclav Skrlant, Josefa Hory c.p. 4078/19, Mseno nad Nisou, Jablonec nad Nisou 4 Marie Skrlantova, Husovo nam..p. 63/7, Hofovice Jaroslav Chvatal, nam. B.Nemcove c.p. 59/13, Horovice Ing. Jifi Zikmund. Komenskeho c.p. 545/24, Hofovice MUDr. Dana Zikmundova, U Remizku c.p. 1214/12,26801 Hofovice Zdenek Hula, Husovo namestf c.p. 64/3, Hofovice Danuska Hulova. Husovo namesti c.p. 64/3, Hofovice Marie Richterova, Borovanskeho c.p. 2206/6, Praha 13-Stodulky, Praha 515 Lubor Stolz, Husovo nam. c.p. 507/15, Hofovice Ing. Stanislava Stolzova, Husovo nam. c.p. 507/15, Hofovice Vilem Kaufman, Komenskeho c.p. 34/14, Hofovice Ivana Kaufmanova, Komenskeho c.p. 34/14, Hofovice CR Hasicsky zachranny sbor Stc. kraje, Jana Palacha c.p. 1970, Kladno 1 MUDr. Josef Holman, Ke Koupalisti c.p. 243, Cerhovice Holmanova Jarmila MUDr., Kosmonautu c.p. 685/2, Hofovice MUDr. Jan Skopecek, K Nemocnici c.p. 1199/12, Hofovice Ing.Arch. Tomas" Slaboch, Podluhy c.p. 236, Hofovice Pharm.Dr. Anna Slabochova, Podluhy c.p. 236, Hofovice Slavik Stepan JUDr., Slavikova c.p. 75/10, Hofovice Slavikova Jana, Slavikova c.p. 75/10, Hofovice Ing. Jifi Cepera, Vrbnovska c.p. 27/5, Hofovice Eliska Ceperova, Jiraskova c.p. 704/15, Hofovice Jaroslava Pavlikova, Jiraskova c.p. 704/15, Hofovice Petr Petficek, Jiraskova c.p. 704/15, Hofovice Jitka Petfickova, Jiraskova c.p. 704/15, Hofovice Zoubek Jaroslav, Jungmannova c.p. 362/15, Hofovice Cap Jaroslav, Allmengasse c.p. 35, 4900 Langenthal, Svycarsko Josef Thiiring, Komenskeho c.p. 47/8, Hofovice Olga Thuringova, Komenskeho c.p. 47/8, Hofovice Mesto Hofovice, IDDS: yjmbxfn Ing. Vit Meloun, Vitkovicka c.p. 376, Praha 18-Letnany, Praha 99 Dagmar Melounova, Ostravska c.p. 630, Praha 18-Letnany, Praha 99 Roman Kasl, Dr. Holeho c.p. 977/4, Hofovice spravci inzenyrskych siti MeU Hofovice odbor technicky a dopravni, Palackeho nam. c.p. 2, Hofovice Povodi Vltavy s.p., 1C , zavod Berounka, IDDS: gg4t8hf CEZ Distribuce a.s., Teplicka c.p. 874, Deem 2 Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h RWE Distribucni sluzby, s r.o., IDDS: jnnyjs6 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf dotcene spravni ufady MeU Hofovice, odbor vystavby a zivotniho prostfedi Ustav archeologicke pamatkove pece stfednich Cech, IDDS: eaig3gd HZS Stfedoceskeho kraje, 1C , UO Beroun, IDDS: dz4aa73 na vedomi MeU Hofovice, odbor organizacni, Palackeho nam, c.p. 2, Hofovice (Ix vyvesit) vefejnost: vefejnou vyhlaskou

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Otmice - knn pro c.k. 204/38, p. Jirkovsky

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Otmice - knn pro c.k. 204/38, p. Jirkovsky MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky iifad Hofovice Patackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/13249/2011/STR cj.:muho/19285/2011 vyfizuje: Marek Strejc datum: 27.7.2011

Více

ROZHODNUTI. Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti Horovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI

ROZHODNUTI. Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti Horovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nase zn.: S-MUHO/11083/2011/STR cj.:muho/l 5522/2011 vyfizuje: Marek Strejc datum: 13.6.2011

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Tihava - knn pro p.c. 487/29, Steinbauerova, IV

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Tihava - knn pro p.c. 487/29, Steinbauerova, IV .. MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky iifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/1872/2012/STR cj.:muho/5568/2012 vyfizuje: Marek Strejc datum: 12.3.2012

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. venkovni osvetleni v lokalite Zapadni sidliste v Hofovicich

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. venkovni osvetleni v lokalite Zapadni sidliste v Hofovicich MESTSKY URAD Mestsky lifad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Hofovice nase zn.: S-MUHO/28168/2010/STR Mesto Hofovice, cj.: MUHO/ 3974/2011 1C 00233242, vyfizuje:

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. posileni NN, knn pro c.k. 593/2 - Felbabka

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. posileni NN, knn pro c.k. 593/2 - Felbabka MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/10317/2012/STR cj.:muho/15480/2012 vyfizuje: Marek Strejc datum: 18.7.2012

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/30014/2011/STR Obec Lochovice, cj.: MUHO/ 1617/2012 1C 00233528, vyfizuje:

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Hofovice - knn U Rybnicka, dem.nn, p.c. 401

ROZHODNUTI. stavebni povoleni. Hofovice - knn U Rybnicka, dem.nn, p.c. 401 66/2.044 MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nasezn.: S-MUHO/31449/2010/STR cj.:muho/5115/2011 vyfizuje: Marek Strejc datum:

Více

ROZHODNUTI. UZEMNI ROZHODNUTi

ROZHODNUTI. UZEMNI ROZHODNUTi MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Horovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nasezn.: S-MUHO/1278/2012/STR cj.:muho7 5507/2012 vyfizuje: Marek Strejc datum: 12.3.2012

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky lifad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Hofovice nase zn.: S-MUHO/16878/2012/STR CEZ Distribuce, a.s., cj.: MUHO/21093/2012 1C 26206803,

Více

ROZHODNUTI UZEMNI ROZHODNUTI

ROZHODNUTI UZEMNI ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/6453/2009/STR cj.:muho/10016/2009 vyfizuje: Marek Strejc datum: 29.4.2009

Více

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDJ. Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti Hofovice

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDJ. Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti Hofovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDJ Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/19487/2010//WEI cj.:muho/30640/2010 vyfizuje: Romana Weidlingova datum:

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky ufad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nase/n.: S-MUHO/11041/2009/STR cj.:muho/16398/2009 vyfizuje: Marek Strejc datum: 17.7.2009

Více

ROZHODNUTI. MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDt. Mestsky ufad Hofovice Palackeho naniesti Hofovice

ROZHODNUTI. MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDt. Mestsky ufad Hofovice Palackeho naniesti Hofovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDt Mestsky ufad Hofovice Palackeho naniesti 2 26801 Hofovice nase zn.: S-MUHO/10073/2011//WEI cj.:muho/14684/2011 vyfizuje: Romana Weidlingova datum:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/17373/2013/DH Obec Zajecov cj.: MUHO/21508/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby 00? MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lirad Hofovice Palackeho namesti 2 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/7224/2009/STR cj.:muho/13367/2009 vyfizuje: Marek Strejc datum:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky urad Horovice Palackeho namesti 2 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/11556/2009/STR cj.: MUHO/17031/2009 vyfizuje: Marek Strejc datum: 27.7.2009

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni

ROZHODNUTI. stavebni povoleni MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky ufad Horovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nasezn.: S-MUHO/17594/2012/WEI cj.:muho/21251/2012 vyfizuje: Romana Weidlingova datum:

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umfsteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umfsteni stavby 2^/2.0 MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lirad Horovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nase zn.: S-MUHO/11156/2010/STR cj.:muho/l 4554/2010 vyfizuje: Marek Strejc datum:

Více

ROZHODNUTI. I. Povoluje v souladu s vyhlasky c. 501/2006 Sb, o obecnych pozadavcfch na vyu^fvani uzemi vyjimku z ustanovenf 25 odst. 6 teto vyhlasky.

ROZHODNUTI. I. Povoluje v souladu s vyhlasky c. 501/2006 Sb, o obecnych pozadavcfch na vyu^fvani uzemi vyjimku z ustanovenf 25 odst. 6 teto vyhlasky. MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky urad Hofovice Pa la eke ho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.; S-MUHO/14905/2012/KI cj.: MUHO/20964/2012 vyfizuje: Be. Marta Kindlova datum:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/20604/2010//KI David Mach, nar. 3.2.1981 cj.: MUHO/23840/2010 Turnovska

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

rozhodnutl o umisteni stavby

rozhodnutl o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Horovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nasezn.: S-MUHO/1973/2010/STR cj.:muho/7879/2010 vyfizuje: Marek Strejc datum: 26.3.2010

Více

JO/20ft ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI. Mestsky ufad Hofovice Palackeho n muesli Hofovice

JO/20ft ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI. Mestsky ufad Hofovice Palackeho n muesli Hofovice JO/20ft MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky ufad Hofovice Palackeho n muesli 2 26801 Hofovice nase zn.: S-MUHO/24890/2012/B cj.:muho/ 1763/2013 vyfizuje: Mgr. Eva Markova

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 06158/11/Š Rudná, dne 13.2.2012 Č.j.: 01102/12/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVTCE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNlHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/21536/2012/B cj.:muho/26842/2012 vyfizuje: Mgr. Eva Markova Blahovcova

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

ROZHODNUTI UZEMNI ROZHODNUTI

ROZHODNUTI UZEMNI ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/27050/2012/GEB cj.:muho/6446/2013 vyfizuje: Alena Gebrianova datum:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: Fax: , MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313 517302, www.murako.cz Č.j.: Výst./26640/201 OlKy (MURA/35777/2010) Vyřizuje: Kynclová Tel: 313

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/9248/2012/WEI Libor Dbaly, nar. 8.12.1964 cj.: MUHO/15801/2012 Chaloupky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst. 4210/4211/11-Z V Nové Bystřici dne 9.11.2011 Č.j.:

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni

ROZHODNUTI. stavebni povoleni MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/3180/2011//KI cj.:muho/8018/2011 vyrizuje: Be. Marta Kindlova datum:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/1209/2010//WEI Ondfej Kosta cj.: MUHO/11803/2010 nar. 15.6.1990 vyfizuje:

Více

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk, IDDS gibb3m2 Telefon: 973423 160, fax: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz www.vojujezd-libava.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni

ROZHODNUTI. stavebni povoleni MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBV A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/4564/2012/WEI cj.rmuho/8888/2012 vyfizuje: Romana Weidlingova datum:

Více

ROZHODNUTI. vyjimku. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. vyjimku. rozhodnuti o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky ufad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/11747/2011/B cj.:muho/16684/2011 vyfizuje: Be. Eva Markova Blahovcova

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./64039/2011/Ty (MURA/3557/2012) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 20.6.2012 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293 49

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby

ROZHODNUTI. rozhodnuti o umisteni stavby MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lirad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/19379/2010//KI cj.:muho/23223/2010 vyfizuje: Be. Marta Kindlova datum:

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 16833/2010 VYS/ROKO C.j.: MUSP 37354/2010 Šumperk, dne

Více

MĚSTSKÝ URAD MĚLNÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru 1,PSČ Mělník ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ URAD MĚLNÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru 1,PSČ Mělník ROZHODNUTÍ Obecnf úřad Malý Újezd MĚSTSKÝ URAD MĚLNÍK odbor výstavby a rozvoje nám. Míru 1,PSČ 276 50 Mělník...~ 08.. 2011 ".I d. "\hy CI:lIO Je nacl pn o. Spis.zn: Čj. Vyřizuje: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.23801l1/M

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./21461/2011/Ty (MURA/33549/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

MESTSKY URAD Mestsky lifad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI

MESTSKY URAD Mestsky lifad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky lifad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Hofovice nase zn.: S-MUHO/15558/2010//KI TRANSKAM, spol. s r.o. cj.: MUHO/19582/2010 1C 00508616

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/10354/2016 Přeštice, dne 19. dubna 2016 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 6247/11-Ho Unhošť 8.2.2012 Č.j.: 0725/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší 2012/2249/Bí 2013/0138/stav Karel Bíman 499 787 015 Dne: 14. ledna 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTI. stavebni povoleni

ROZHODNUTI. stavebni povoleni MESTSKY URAD Mestsky urad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Hofovice nase zn.: S-MUHO/15892/2009/JB PP REAL CZ s.r.o. cj.: MUHO/18721/2009 Cs. armady2 vyfizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Dolní Bousov

Městský úřad Dolní Bousov Městský úřad Dolní Bousov STAVEBNÍ ÚŘAD 1. STUPNĚ nám.t.g.masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov te1.326396176, fax 326 396301 stavebni1@dolni-bousov.cz Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: MUDB/0220/12/Kr MUDB/ I029/

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 990/2012/SÚ Č.j.: CJ 1254/2012/SÚ

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Horovice MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/30534/2011/WEI Zdenek Huml cj.: MUHO/2354/2012 nar. 16.2.1949 vyfizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Borek Lipiny kabelové vedení nn pro výst. 18 RD Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 491/2008 Všetaty dne 16. 5. 2008 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, jako

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D odbor výstavby 333 01 Stod, nám. ČSA 294 tel.379 209 402, fax 379 209 490 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: OV/11/1795/Be 2239/11/OV Petra Belinová 379 209 472 belinova@mestostod.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 18513/90-F/2010/H Trhové Sviny, dne 10.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23588/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI. Mestsky iifad Hofovice Palackeho namesti Hofovice

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI. Mestsky iifad Hofovice Palackeho namesti Hofovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky iifad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/26682/2012/B cj.:muho/4288/2013 vyfizuje: Mgr. Eva Markova Blahovcova

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: 155/2012/SÚ Č.j.: CJ 404/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín. Staňkov dne

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: 155/2012/SÚ Č.j.: CJ 404/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín. Staňkov dne Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 155/2012/SÚ Č.j.: CJ 404/2012/SÚ

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/190/2013/STAV Nový Knín, dne 18.6.2013 Č.j.: MUNK/1707/2013/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť /12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax:   ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 5767/11-Ho Unhošť 6.1.2012 Č.j.: 0104/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Hofovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Hofovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Hofovice nase zn.: S-MUHO/13539/2010//WEI Martin Fabera cj.: MUHO/17405/2010 nar. 16.11.1976

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./20273/2011/Ty (MURA/33547/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 339/10/V/Sp Ve Kdyni, dne 5.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E R O Z H O D N U T Í O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 756/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0647/2010/Ka Č. J.: 1258/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1807/2016/boch SÚ/7266/2015/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/11854/2017 Přeštice, dne 3. května 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTI. Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti Hofovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI

ROZHODNUTI. Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti Hofovice MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky urad Hofovice Palackeho namesti 2 26801 Hofovice nasezn.: S-MUHO/12821/2009//WEI cj.:muho/l 6878/2009 vyfizuje: Romana Weidlingova datum:

Více