P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC"

Transkript

1 P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále dokonalejší zpracování získané informace. Relativně snadná dostupnost výkonné, přitom finančně únosné počítačové techniky se v současné době uvádí jako hlavní příčina podstatných změn v mnoha oborech lidské činnosti a tedy i v měřicí technice. Speciální nebo vhodně doplněný počítač se stává mocným nástrojem pro automatické experimentování či řízení technologických procesů s možností snadné variability činnosti. Komunikace počítače s reálným objektem může mít nejrůznější podobu. Nejčastěji však bývá realizován styk přes standardní sériové rozhraní typu RS (RS 232, RS 422, RS 485), standardní rozhraní GPIB (IMS-2) nebo multifunkční adaptér vkládaný v podobě zásuvné karty na V/V (Vstupně/Výstupní) sběrnici počítače. Poslední ze tří jmenovaných způsobů komunikace je procvičován v rámci této laboratorní práce. Multifunkční adaptér (měřicí karta) Multifunkční adaptér ve spojení s PC patří mezi virtuální měřicí přístroje s určitou vlastní inteligencí, která je daná podpůrným programem. Řada výrobců nabízí karty určené k zabudování do počítače v různých kvalitativních třídách. Téměř všechny karty však mají přibližně stejnou skladbu. Většinou umožňují měřit 16 různých analogových (spojitých) napěťových signálů (pomocí tzv. A/D kanálů) v pevném nebo nastavitelném rozsahu, osm nebo šestnáct vstupních digitálních signálů (často také alternativně označovaných jako číslicové, diskrétní, logické nebo dvouhodnotové signály) a obvykle i počet impulsů. Karty bývají vybaveny jedním nebo dvěma analogovými výstupy (D/A kanály) a opět osmi nebo šestnácti digitálními výstupy, určenými pro ovládání experimentu nebo procesu. Blíže viz příloha 1. Měřicí program EfLab Karty mohou s počítačem komunikovat s podporou speciálních programů psaných v obvyklých jazycích (BASIC, PASCAL, C), avšak mnohem pohodlnější je využít univerzální měřicí a řídicí programy a to od plně profesionálních, až po jednoduché účelové produkty. Za programový produkt střední kategorie lze považovat i program EFLAB tuzemské firmy IPP Measure. Přestože využívá ještě funkce operačního systému DOS, vyznačuje se extrémní jednoduchostí a je tedy vhodný i pro základní seznámení osob bez znalosti programování se způsobem návrhu měřicích aplikací. Z toho důvodu čísla zadávaná v programu EfLab stejně jako v operačním systému DOS používají jako desetinný oddělovací znak tečku a čeština zde používaná je bez diakritických znamének. EFLAB je program dialogového typu, který je určený pro automatizaci měření a řízení procesů, s možností tvorby téměř libovolných, podmínečně větvených scénářů. Podporuje možnost kalibrace (v programu je používán starší pojem cejchování ) celého měřicího řetězce. Za předpokladu znalosti alespoň čtyř dvojic vzájemně si příslušejícího naměřeného napětí a odpovídající hodnoty měřené veličiny, program vypočte jejich vzájemný vztah vyjádřený jako polynom třetího stupně. Šestnáct tzv. výpočetních kanálů umožňuje během měření průběžný výpočet potřebných matematických vztahů používajících základní aritmetické ope- 1

2 rátory a funkce, číselné nebo symbolické konstanty a měřené (nebo počítačem generované) pomocné parametry. Zabudované funkce běžně užívaných regulátorů (s proporcionální, derivační a integrační složkou) jsou určeny pro řízení procesu podle okamžitých naměřených hodnot a požadovaného chování. Připojená statistika umožňuje automatické hodnocení měření pro všechny žádané proměnné. Logická funkce typu IF (kterou program nabízí) je mocným prostředkem pro vyhodnocení rozhodovacích podmínek. Průběh měření (a řízení) je možné vypsat ve formě protokolu s doplněným textem a při grafickém zpracování je možné vygenerovat XY grafy, přitom jednou z veličin může být i čas. Tímto způsobem získané dokumenty mají však pouze pracovní charakter a pro získání dokumentů na v současné době očekávané úrovni je nezbytný export dat např. do tabulkového kalkulátoru EXCEL a textového editoru WORD. Program EfLab je využitelný ve dvou základních režimech. Ve statickém režimu není možné měřit data a provádět výpočty rychleji než přibližně padesátkrát za sekundu. Přitom nejrychlejší možné ukládání naměřených a vypočtených hodnot do paměti počítače je jedenkrát za sekundu. Statický režim, pokud tomu nebrání použitý multifunkční adaptér, umožňuje: 1. Obsluhovat až 16 vstupních kanálů A/D (analogově-digitálního) převodníku. Je tedy možné měřit až šestnáct různých nezávislých veličin prezentovaných analogovým signálem v tomto případě vždy napětím. 2. Obsluhovat až 4 vstupní kanály čítačů/časovačů. Pomocí těchto kanálů program může měřit frekvenci opakování a případně dobu trvání určitého jevu nebo počítat impulsy. 3. Nadefinovat až 16 výpočtových kanálů. Program je tak schopen okamžitě (v reálném čase) matematicky zpracovávat naměřené hodnoty podle zadaných vztahů. 4. Nastavit pro kanály A/D převodníku a čítačů limitní hodnoty. Překročení je programem signalizováno ve dvou krocích. Přiblížení k limitní hodnotě program označí jako kritický stav, překročení této hodnoty je pak klasifikováno jako stav havarijní. 5. Využít až 6 výstupních kanálů D/A (digitálně-analogového) převodníku. Nejčastější využití je ve spojení se zabudovanými algoritmy regulátorů PID pro řízení procesu. 6. Ovládat až 16 vstupních a výstupních digitálních linek. 7. Volbu automatického nebo ručního pokynu k provedení odměru a uložení výsledku. 8. Určit podmíněný (např. určitou hodnotou měřené veličiny) nebo nepodmíněný START a STOP měření. Jednotlivé kanály jsou ve statickém režimu ovládány tzv. multiplexně, tedy postupně jeden po druhém a nikoli všechny v jednom časovém okamžiku. V dynamickém režimu je měření řízeno multifunkčním adaptérem. Dosažitelná rychlost odměrů je závislá na použitém adaptéru a programem je omezena na vzorků za sekundu. Program je pak možné využít jako: 1. Osciloskop použitelný pro měření periodicky se opakujících signálů. 2. Transient memory (paměť přechodových dějů) režim je vhodný pro jednorázové rychlé a neopakující se děje. V obou režimech (statickém i dynamickém) je možné: 1. Kalibrovat jednotlivé kanály A/D převodníku tak, aby měření bylo v souladu se skutečnou hodnotou měřené veličiny. 2. Vytvořit protokol měření obsahující libovolný komentář a výpis výsledků měření. Protokol je možné zobrazit na monitoru počítače a vytisknout nebo uložit do textového souboru. 2

3 Uložené soubory lze pomocí konverzního programu EFCONV transportovat do tabulkových procesorů (např. EXCEL). 3. Generovat protokol POST MORTEM, který v případě, že program zjistil havarijní stav některého kanálu, obsahuje posledních dvacet naměřených hodnot. 4. Využívat jednoduchý kalkulátor. 5. Prezentovat výsledky měření ve formě grafického protokolu. Tento protokol může obsahovat až čtyři různé grafy, které lze v daných mezích upravit. Výsledné grafy lze zobrazit na monitoru nebo vytisknout. Grafy lze také uložit do souborů ve formátu HPGL a transportovat do některých vyšších programových produktů, např. typu CAD. 6. Nadefinovat zvolené posloupnosti podmínečně větveného měření v rámci předem připraveného scénáře. Podrobnější informace lze získat z manuálu programu EFLAB nebo v demonstračním programu EFDEMO, případně přímo v programu EFLAB voláním nápovědy pomocí rychlého klíče F1. Polovodiče - základní pojmy Od kovů se polovodiče liší především tím, že mají větší měrný elektrický odpor ρ, řádově v intervalu 10-4 Ω m až 10 8 Ω m (kovy řádově 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Samotný měrný odpor však k zařazení látky mezi polovodiče nestačí. Důležité je, že elektrické vlastnosti polovodičů závisí mnohem více než elektrické vlastnosti kovů na teplotě, dopadajícím záření, popř. na obsahu různých příměsí. Proto jsou senzory fyzikálních i chemických veličin často založeny právě na polovodičích. S rostoucí teplotou se odpor polovodičů rychle zmenšuje, zatímco odpor kovů se s teplotou zvyšuje (viz obr. 1). Obr. 1 Závislost měrného elektrického odporu kovu a polovodiče na teplotě Mezi polovodiče patří některé chemické prvky, např. křemík Si, germanium Ge, selen Se a některé chemické sloučeniny, např. arsenid galia GaAs, fosfid india InP, sulfid olovnatý PbS aj. Nejrozšířenějším materiálem pro výrobu polovodičových součástek je v současné době velmi čistý monokrystalický křemík. Vlastní polovodiče Atom křemíku má v elektronovém obalu 14 elektronů, z nichž 10 je pevně vázáno k jádru atomu a čtyři zbývající vytvářejí elektronové vazebné dvojice se čtyřmi sousedními atomy v krystalové mřížce. Tento druh vazby mezi atomy označujeme jako kovalentní vazbu. Na obr. 2 je zjednodušený rovinný model krystalové mřížky křemíku. Aby se elektron z kovalentní vazby uvolnil, je třeba mu dodat poměrně malou energii 1,1 ev (čili přibližně 1, J). Při velmi nízkých teplotách jsou všechny valenční elektrony zapojeny do vazeb mezi atomy a křemík má vlastnosti izolantu. Při běžných teplotách však stačí dodat např. zahříváním jen 3

4 málo energie a elektrony se z vazby mohou uvolnit za vzniku tzv. volných elektronů. Porušením vazby vzniknou současně dva druhy volných částic s nábojem, a to vždy v párech. Vznik (generace páru elektron-díra) těchto párů je znázorněn na obr. 3. Obr. 2 Model struktury křemíku Obr. 3 Vznik páru elektron díra Pojmem díra charakterizujeme jev, kdy uvolněný valenční elektron chybí ve vazbě mezi atomy. Materiál byl zpočátku v elektricky neutrálním stavu, a proto na místě po uvolněném elektronu bude kladný náboj. Díra tedy nepředstavuje skutečnou částici s kladným nábojem (jakou je třeba proton), ale prázdné místo, na které může přejít jiný elektron. Pohyb díry si představujeme tedy tak, že některý z valenčních elektronů sousedních vazeb (v daném okamžiku ještě neporušených) přeskočí na místo porušené vazby. Tím se obnoví původně porušená vazba, díra zanikne, ale objeví se na jiném místě. Díry pak mohou v krystalu putovat podobně jako elektrony. Díra může také definitivně zaniknout, když prázdné místo vyplní volný elektron (rekombinace páru elektron-díra). V čistém křemíku je hustota děr rovna hustotě volných elektronů. Při běžné teplotě je rovna 6, m -3. S rostoucí teplotou hustota děr a volných elektronů (tj. volných nosičů náboje) roste, proto se odpor polovodiče při zahřívání zmenšuje. Není-li polovodič zapojen ke zdroji napětí, je pohyb volných nosičů náboje neuspořádaný. Po připojení ke zdroji napětí vznikne v polovodiči elektrické pole, které způsobí, že vedle neuspořádaného pohybu se volné nabité částice pohybují uspořádaně: volné elektrony proti směru a díry po směru intenzity elektrického pole. Vznikne tedy elektrický proud složený z proudu elektronového a proudu děrového. Nevlastní (příměsové) polovodiče Hustota párů elektron-díra u vlastních polovodičů je pro praktické využití nedostatečná. Zvýšení hustoty volných elektronů nebo děr se dosáhne přítomností příměsí (krystalová porucha typu příměs). Jako příměs se volí atomy s oxidačním číslem pět (P, As, Sb) nebo s oxidačním číslem tři (B, In, Ga). Vedle vlastní vodivosti vzniká vodivost příměsová. Podle druhu příměsi rozlišujeme polovodiče s vodivostí elektronovou (polovodiče typu N) a s vodivostí děrovou (polovodiče typu P). Polovodič typu N Elektronovou vodivost vytvářejí v křemíku atomy s pěti valenčními elektrony. např. atomy fosforu. Atom fosforu nahrazuje ve struktuře krystalu křemík a čtyři z jeho valenčních elektronů přispívají k nasycení vazeb se sousedními atomy Si (obr. 4). Pátý elektron zůstává slabě vázaný na atom fosforu, takže již při nízké teplotě se stává v krystalu volným. V křemíku s příměsí fosforu je tedy nadbytek volných elektronů. Proto tyto elektrony označujeme jako většinové (majoritní) nosiče náboje a díry jako nosiče menšinové (minoritní). 4

5 Z příměsového prvku se ve struktuře krystalu stávají kladné nepohyblivé ionty (ionizovaný příměsový atom), které se nazývají donory. Polovodič typu P Děrová vodivost vzniká v křemíku vlivem příměsi se třemi valenčními elektrony, např. bóru. Tím na plné obsazení vazeb se sousedními atomy Si chybí jeden elektron. Jedna ze čtyř vazeb není tedy plnohodnotná. Při dodání velmi malého množství energie zaplní prázdné místo ve vazbě (prázdné místo je zatím bez elektrického náboje) elektron z některé sousední vazby a na jeho původním místě vznikne volná díra. Díry jsou tedy v tomto případě majoritní nosiče náboje, zatímco elektrony jsou zde nosiči minoritními. Zaplněním neúplné vazby elektronem vzniká nepohyblivý záporný iont boru (ionizovaný příměsový atom) zvaný akceptor. Obr. 4 křemík s příměsí fosforu Obr. 5 Křemík s příměsí boru Princip polovodičového senzoru Plynové senzory slouží v mnoha oblastech lidské činnosti, jedná se především o detekci nebezpečných plynů (úniky výbušných nebo toxických plynů, průmyslové závody, doly), plynů škodlivých pro životní prostředí (oxidy dusíku a síry, ozón) a plynných produktů spalování (požární hlásiče, oxid uhelnatý při nedokonalém spalování). Plynové senzory nalézají též uplatnění v chemickém průmyslu (složení reakčních směsí), automobilovém průmyslu (lambda sonda pro měření parciálního tlaku kyslíku ve výfukových plynech) a silničních kontrolách řidičů (dechová zkouška). Polovodičový plynový senzor využívá změny vodivosti polovodiče v důsledku chemických vlivů - přítomnost redukční nebo oxidační složky v atmosféře. Citlivá část senzoru - polovodič - může mít tvar keramické perličky nebo je ve formě polovodivé vrstvy nanesené na elektricky nevodivém substrátu. Polovodič musí být chemicky stálý, tj. nesmí chemicky reagovat se žádnou složkou obsaženou v měřené atmosféře. Proto se pro konstrukci senzoru nepoužívá např. křemík, který se na vzduchu pokrývá vrstvou nevodivého oxidu. Nejčastěji tvoří citlivou část polovodivé oxidy: SnO 2, In 2 O 3, ZnO, Fe 2 O 3 aj., které již nemohou dále oxidovat a měnit tím své elektrické vlastnosti. Obvyklým materiálem je SnO 2 především pro svoji optimální hodnotu měrného elektrického odporu. SnO 2 obsahuje za normálních podmínek kyslíkové vakance (deficit kyslíkových atomů), je tedy nestechiometrický, takže správnější zápis je SnO 2-x. Kyslíkové vakance se chovají jako elektronové donory, oxid cíničitý je tudíž přirozeně polovodič typu N. Pro ovlivnění vodivosti polovodiče v senzoru musí docházet ke kontaktu polovodiče a plynné fáze. Interakce mezi pevnou a plynou látkou se děje obecně na základě dějů: adsorpce, absorpce a chemisorpce. Adsorpce představuje zachycování plynných molekul na povrchu pevné látky pomocí slabých interakcí (fyzikálních sil, např. van der Waalsovy síly), molekuly plynu jsou na povrchu vázány slabě, může tedy snadno dojít k jejich uvolnění - 5

6 desorpci. Absorpce znamená pronikání plynných molekul, případně jejich fragmentů - atomů, do objemu pevné fáze. Plynové polovodičové senzory využívají tzv. chemisorpce, při které dochází k vázání molekul plynu na povrchu pevné látky chemickými silami - tj. chemickou vazbou. Chemická vazba při chemisorpci je daleko pevnější než fyzikální interakce v případě adsorpce, její vznik je doprovázen přenosem elektronů. Předání elektronů mezi dvěma reagujícími látkami se nazývá oxidačně-redukční (nebo též redoxní) děj, při němž oxidační činidlo elektrony přijímá, tím se samo redukuje (tj. snižuje oxidační číslo). Na druhou stranu redukční činidlo elektrony odevzdává, oxidační číslo se u něj zvyšuje, tj. oxiduje se. Ve vzduchové atmosféře se na povrch polovodiče typu N chemisorbuje kyslík (oxidační plyn) za vzniku aniontů O 2 - nebo O Molekulární anionty vznikají tak, že odčerpají volné elektrony z polovodiče. Oxidační plyn tedy působí jako povrchový akceptor, vodivost N polovodiče snižuje pod povrchem na minimum. U polovodiče typu P by se vodivost vlivem oxidačního plynu naopak zvyšovala. V případě, že se ve vzduchové atmosféře objeví redukční plyn například methan (tvoří cca 98 % z objemu zemního plynu), dochází za určitých podmínek k jeho reakci s chemisorbovaným kyslíkem za vzniku plynných produktů - oxidu uhličitého a vody. Produkty reakce jsou elektroneutrální, přebytečný záporný náboj se vrací ve formě volných elektronů zpět do polovodiče. Vodivost polovodiče se zvýší. Nárůst vodivosti je tím vyšší, čím vyšší je koncentrace a reaktivita redukčního plynu. Změna vodivosti je vratná, při snížení koncentrace redukčního plynu na nulu se obnoví počáteční stav, tj. opětovně se naváže kyslík na povrch polovodiče a vodivost se vrátí na původní hodnotu. Měřením vodivosti resp. elektrického odporu polovodiče lze tedy určit koncentraci plynu oxidačně-redukční povahy. Pro správnou funkci obsahuje senzor kromě polovodiče ještě topný element. Vyhřívání usnadňuje překonávání aktivační energie chemických reakcí, které na povrchu polovodivé části senzoru probíhají. Pro snížení aktivační energie povrchových reakcí bývá polovodič pokryt vhodným katalyzátorem. Praktické provedení polovodičových chemických senzorů Světovým producentem polovodičových senzorů se stala japonská firma FIGARO Engineering Inc. Firma vyrábí celou řadu senzorů pod označením TGS (s doplňkovým číselným označením), určených pro detekci různých plynů, např. CO, NH 3, C 2 H 5 OH, H 2, řady uhlovodíků (CH 4, C 3 H 8, i-c 4 H 10 ), freonů atd. Přestože řada jiných výrobců nabízí senzory vykazující srovnatelné a případně i lepší parametry, firma FIGARO dosud své dominantní postavení na trhu neztratila díky hromadné výrobě a tradici. Jedno z běžných konstrukčních uspořádání je uvedeno na obr. 6. Senzor je tvořen nosnou trubičkou z elektricky nevodivého materiálu (keramiky), na jejímž vnějším povrchu je vytvořen systém dvou měřicích elektrod, pokrytý polovodivou citlivou vrstvou. Uvnitř trubičky je uložena topná šroubovice pro ohřev celého systému. Schéma takto koncipovaného senzoru je na obr. 7a. Jiný způsob možnosti provedení polovodičového senzoru u kterého je jedna měřicí elektroda a topná šroubovice sloučena do jediného elementu dokumentuje schéma na obr. 7b. Protože principem detekce sledovaného plynu je interakce plynné fáze s povrchem pevného polovodiče, je nezbytné z důvodu dostatečné citlivosti senzory konstruovat tak, aby povrch polovodiče byl vzhledem k objemu polovodiče dostatečně velký. Toho lze dosáhnout buď sintrováním (spečením) malých zrn polovodiče do podoby vysoce porézní keramické perličky nebo tlusté vrstvy a případně využitím tenkých vrstev nanášených na vhodný plošný substrát pomocí vakuového napařování nebo naprašování. Hlavní oblastí použití polovodičových chemických senzorů je realizace jednoduchých detektorů spalitelných plynů. Pro úspěšné nasazení je však nezbytné dostatečné pochopení základních vlastností takových senzorů. Souhrnně je možno uvést několik společných poznatků důležitých pro praktickou aplikaci. 6

7 1. K normální funkci je nezbytná přítomnost kyslíku. 2. Parciální tlak kyslíku by měl být konstantní. 3. Senzor vykazuje malou citlivost na sledovaný plyn až do teploty, kdy začne být oxidačně aktivní. 4. Senzor vyžaduje stabilizaci teploty nebo řízení teplotního režimu. 5. Senzory jsou obecně neselektivní. Zvýšenou citlivost k určitým plynům je možné ovlivňovat pracovní teplotou nebo přídavkem vybraných oxidačně aktivních katalyzátorů. 6. Polovodičové senzory umožňují detekci až o tři dekadické řády nižších koncentrací než jiné běžné senzory. kovová síťka žhavicí šroubovice 1.elektroda patice s krytkou nosná trubička s citlivou vrstvou 2.elektroda Obr. 6 Senzor TGS řady 800 trubičkový typ topení 1. elektroda polovodivá hmota topení +2. elektroda polovodivá hmota elekroizolant 2. elektroda 1. elektroda a) b) Obr. 7 Polovodičový senzor a) s odděleným topným a měřicím systémem b) se společným topným a měřicím systémem 7

8 Perličkový senzor VŠCHT Pro zvýšení bezpečnosti provozů s možností výskytu nebezpečných koncentrací výbušných plynů a par byl na Ústavu fyziky a měřicí techniky vyvinut polovodičový senzor, který byl využit pro realizaci zabezpečovacích systémů. Senzor je tvořen spirálou (šroubovicí) a měřicí elektrodou zabudovanou do porézního keramického polovodiče ve smyslu obr. 7b. Spirála je vinuta z platinového drátu a zastává dvě základní funkce. Za prvé spirála slouží jako topný element, jehož úkolem je vyhřát polovodič na pracovní teplotu. Za druhé je tato spirála spolu s další měřicí elektrodou součástí měřicího systému, určeného pro vyhodnocení změn vodivosti keramického polovodiče, sintrovaného ze zrn kovových oxidů (SnO 2, In 2 O 3 ) a Pt katalyzátoru. Schéma senzoru v základním elektrickém zapojení je na obr. 8. U N U M R N R M U A A C topný element a 2. elektroda B I D UD U C polovodivá keramika 1. elektroda Obr. 8 Polovodičový chemický senzor VŠCHT v základním zapojení V uvedeném zapojení se po připojení napájecího napětí U M a U N projeví změny elektrické vodivosti polovodivé keramiky jako změny proudu I protékajícího keramikou. Při vhodné volbě velikosti sériového odporu R M vzniká při průtoku proudu na odporu měřitelný napěťový úbytek. Pak lze napětí U C použít jako měronosný signál koncentrace. V případě kovové měřicí elektrody dostatečného průřezu není mezi body C a D měřitelný napěťový úbytek a napětí U C a U D pak lze považovat za totožné. S výhodou je v takovém případě možné ve spojení s multifunkčním adaptérem využít U C pro detekci skutečného napětí a U D případně pro detekci údaje o objemové koncentraci sledovaného plynu (např. v procentech) a to na základě získaného kalibračního vztahu. Zařazením vhodně zvoleného odporu R N do série s topnou platinovou spirálou je možné z úbytku napětí na tomto odporu odvodit hodnotu topného proudu protékajícího spirálou. Následně lze z naměřené hodnoty napětí U A s využitím Ohmova zákona určit odpor platinové spirály a ze závislosti odporu na teplotě (viz odporové platinové teploměry) je pak možné určit teplotu senzoru. Získaný údaj o teplotě je možné vy- 8

9 užít k řízení teploty senzoru nebo k různým výpočtům. Senzor je umístěn v kovové fritě, která omezuje vliv proudění a funguje jako protiexplozní vložka. Toto je pak umístěno v kyvetě se dvěma olivkami Svorkovnice Multifunkční adaptér A3 A1 A0 A4 GND B0 BIT0 B1 BIT1 B2 BIT2 U N U M U C U D U S GHD IN1 OUT 1IN2 OUT 2IN3 OUT 3 5 V + Zdroj BS-525 BK 125 A2 R N R M U A Dvojhodnotové výstupy (diody emitující světlo - LED) Nastavení úrovně signálu NEPOUŽÍVAT! A C OUT1 OUT2 OUT3 IN1 IN2 IN3 Dvojhodnotové vstupy 3x přepínač B D Senzor odpojitelné kabely trvalé propojení přes svorkovnici na multifunkční adaptér Schéma připojení panelu pro úlohu P "Spojení polovodičového senzoru s PC 9

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický

Více

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích 5. Vedení elektrického proudu v polovodičích - zápis výkladu - 26. až 27. hodina - A) Stavba látky a nosiče náboje Atom: základní stavební částice; skládá se z atomového jádra (protony a neutrony) a atomového

Více

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Polovodiče, dioda. Richard Růžička Polovodiče, dioda Richard Růžička Motivace... Chceme součástku, která propouští proud jen jedním směrem. I + - - + Takovou součástkou může být polovodičová dioda. Schematická značka polovodičové diody

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Polovodiče Mezi polovodiče patří velké množství pevných látek. Často se využívá

Více

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.

Více

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.3 Elektrický proud v polovodičích 2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor

Více

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Elektřina a magnetizmus polovodiče DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: polovodiče Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus polovodiče Obsah POLOVODIČ...

Více

SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále dokonalejší

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 8. Polovodiče - nevlastní vodivost, PN přechod Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-18-VODIVOST POLOVODICU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Základní pojmy elektroniky Přednáška č. 1 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Základní pojmy elektroniky 1 Model atomu průměr

Více

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 Polovodiče Co je polovodič? 4 Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 10 Ω m. Je tedy mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje intervalu 6 10

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 7. Polovodiče, P-N přechod, diody Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů Zdeněk Oborný Freescale 2013 1. Obecné vlastnosti Cílem bylo vytvořit zařízení, které by sloužilo jako modernizovaná náhrada stávající

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Třetí laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole inecasova@fit.vutbr.cz

Více

Téma: Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Téma: Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

VODIVOSTNÍ SENZOR PLYNŮ

VODIVOSTNÍ SENZOR PLYNŮ VODIVOSTNÍ SENZOR PLYNŮ 1 Vodivostní senzory V současnosti jsou k dispozici vodivostní (polovodičové) senzory pro detekci více než 150 různých plynů, včetně takových, které mohou být jinak detekovány pouze

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů - Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů - Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Detekce plynů a par pomocí připravených vodivostních senzorů

Návod pro laboratorní úlohu: Detekce plynů a par pomocí připravených vodivostních senzorů Návod pro laboratorní úlohu: Detekce plynů a par pomocí připravených vodivostních senzorů Úkol měření: 1. Seznamte se s laboratorním plynovým senzorem, jeho uspořádáním, způsobem jeho přípravy a využitím.

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI VÝROBĚ POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ III. NANÁŠENÍ VRSTEV V mikroelektronice se nanáší tzv. tlusté a tenké vrstvy. a) Tlusté vrstvy: Používají se v hybridních integrovaných obvodech. Nanáší

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy. Metodický návod: 1. Spuštění souborem a.4.3_p-n.exe. Zobrazeny jsou oddělené polovodiče P a N, majoritní nositelé náboje (elektrony červené, díry modré), ionty příměsí (čtverečky) a Fermiho energetické

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Impedanční měření na vodivostním senzoru plynů

Návod pro laboratorní úlohu: Impedanční měření na vodivostním senzoru plynů Návod pro laboratorní úlohu: Impedanční měření na vodivostním senzoru plynů Náplní laboratorní úlohy je detekce plynů pomocí tzv. vodivostních senzorů s využitím vf střídavého signálu. Cílem je pochopit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_127 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Modulace a šum signálu

Modulace a šum signálu Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Otázka: Chemická vazba. Předmět: Chemie. Přidal(a): Dita. Chemická vazba

Otázka: Chemická vazba. Předmět: Chemie. Přidal(a): Dita. Chemická vazba Otázka: Chemická vazba Předmět: Chemie Přidal(a): Dita Chemická vazba 1. Obecná charakteristika chemické vazby 2. Typy chemické vazby Kovalentní vazba Vazba σ a π Násobné vazby Vaznost Délka chemické vazby

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Autor: Rajsik Téma: Chemická vazba Ročník: 1.

Autor: Rajsik  Téma: Chemická vazba Ročník: 1. Chemická vazba - vnikne tehdy, jsou-li atomy prvků neschopny trvale samostatné existence - spojování atomů do větších celků vyšší stabilita než volné atomy - atomy zde sdílejí vazebné elektrony Podmínky

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Většina atomů má tendenci se spojovat do větších celků (molekul), v nichž jsou vzájemně vázané chemickou vazbou. Chemická vazba je

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU 6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU Měřicí potřeby 1) solární baterie 2) termoelektrická baterie 3) univerzální měřicí zesilovač 4) reostat 330 Ω, 1A 5) žárovka 220 V / 120 W s reflektorem 6) digitální multimetr

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Detekce nízkých koncentrací plynů pomocí chemických vodivostních senzorů Úvod Chemické vodivostní senzory

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek 17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek Polovodiče se od kovů liší především tím, že mají větší rezistivitu (10-2 Ω m až 10 9 Ω m), (kovy 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Tato rezistivita

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Diody, usměrňovače, stabilizátory, střídače 1 VÝROBA POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ Polovodič - prvek IV. skupiny, nejčastěji Si, - vysoká čistota (10-10 ), - bezchybná struktura

Více

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů Návod na laboratorní úlohu Měření plynem indukovaných změn voltampérových charakteristik chemických vodivostních senzorů 1. Úvod

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

Vazby v pevných látkách

Vazby v pevných látkách Vazby v pevných látkách Hlavní body 1. Tvorba pevných látek 2. Van der Waalsova vazba elektrostatická interakce indukovaných dipólů 3. Iontová vazba elektrostatická interakce iontů 4. Kovalentní vazba

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Druhé laboratorní cvičení Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Cvičící: Petr Veigend (iveigend@fit.vutbr.cz)

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VŠB-Technická Univerzita Ostrava SN2AUT01 Prostředky automatického řízení Návrh měřícího a řídicího řetězce Vypracoval: Pavel Matoška Zadání : Navrhněte měřicí řetězec pro vzdálené měření průtoku vzduchu

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

Středoškolská technika SCI-Lab

Středoškolská technika SCI-Lab Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více