Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1"

Transkript

1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : teplota : C tlak vzduchu : hpa odevzdáno dne : relativní vlhkost vzduchu : % hodnocení : Seznam příloh počet listů : 5+1 Záznam o měření : Výpis poč. stroje :

2 Úkoly 1. Určete vnitřní odpor transformátoru.. Sestavte jednocestný usměrňovač se zátěží 1, kω a filtračním kondenzátorem 10 µf. 3. Změřte úroveň střídavé a stejnosměrné složky napětí, určete zvlnění. Naměřené hodnoty ověřte výpočtem. Teorie Usměrňovače Usměrňovače jsou určené na přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný proud. V usměrňovačích malých výkonů je možné jako usměrňovací součástky použít vakuové elektronky, výbojky, selenové a měděné desky, slaboproudé germaniové a křemíkové diody a tyristory. V usměrňovačích velkého proudu se v minulosti používaly rtuťové usměrňovače, dnes se již používají výkonové křemíkové diody a tyristory. Usměrňovače lze dělit do různých skupin. Podle 1. počtu fází střídavého napětí je dělíme na jednofázové vícefázové. počtu pulzů na křivce jednosměrného napětí jednopulzní vícepulzní 3. toho, když hlavními střídavými obvody prochází proud jen jedním směrem nebo dvěmi směry jednocestné dvoucestné Další rozdělení usměrňovačů je na neřízené neumožňují řízení výstupního napětí v samotné usměrňovací součástce. Mezi hodnotou vstupního napětí a hodnotou výstupního jednosměrného napětí je pevný převodový vztah. Pokud chceme měnit napětí na výstupu z usměrňovače, musíme změnit vstupní střídavé napětí na vstupu. Příkladem je vakuová, germaniová a křemíková dioda řízené umožňuje řídit výstupní napětí přímo v usměrňovací součástce. Příkladem je např. křemíkový tyristor Jednocestný usměrňovač Zapojení tohoto typu usměrňovače není příliš složité. Jednocestný usměrňovač se skládá z jedné diody a zátěžového rezistoru. Dioda v tomto zapojení propouští kladnou, resp. zápornou půlvlnu. Výstupní napětí je vždy sníženo o otvírací napětí přechodu PN diody. Pokud na vstup jednocestného zesilovače přivedeme napětí o malé amplitudě, nemusí se dioda otevřít a na výstupu usměrňovače není žádné napětí.

3 Diody Patří k nelineárním obvodovým součástkám. Jejich činnost je založena na využití fyzikálních vlastností polovodičů. Ve většině případů se využívá tzv. přechodu PN, resp. rozhraní mezi polovodičem typu N a P, což jsou nevlastní polovodiče. Jako polovodiče se nejčastěji využívají prvky jako jsou Si, Ge nebo slitiny těchto prvků (např. GaAs). Diody patří k nejčastěji používaným polovodičovým prvkům. Jsou konstruovány jako plošné nebo hrotové. Diody využívají vlastností přechodu PN, nejčastěji se využívají jako elektronické ventily (k usměrnění střídavého proudu, spínaní, logická hradla apod.). Speciální diody využívají dalších vlastností PN přechodu (např. LED) nebo speciálního tvaru VA charakteristik (tunelová (Esakiho) dioda). U diod se využívá i přechodu kov-nevlastní polovodič (např. u plošných Shottkyho diod). Vlastní polovodiče Vyznačují se tzv. vlastní vodivostí. Vyskytuje se u ideálně čistého základního materiálu polovodiče (např. Si, Ge). Vlastní vodivost je způsobena tím, že vlivem vnějšího elektrického pole se dají do pohybu valenční elektrony atomu, jsou tedy z valenční sféry vnějším elektrickým polem vytaženy, překonají tzn. zakázaný energetický pás a dostanou se do pásma vodivostního. Po vytažení elektronu z valenční vrstvy atomu zůstane volné místo tzv. díra. Tu považujeme za fiktivní částici s kladným elementárním nábojem. Mechanizmus vzniku vlastní vodivosti je tedy takový, že volný elektron se pohybuje tím způsobem, že nekombinuje s děrami sousedních atomů. Nevlastní polovodiče Mají tzv. nevlastní vodivost. Nevlastní polovodič vzniká z polovodiče vlastního tím způsobem, že je dotován (znečištěn) přesně definovaným množstvím tzv. dotačních příměsí trojmocným nebo pětimocným prvkem. Tak vznikne polovodič s nevlastní vodivostí P nebo N. U nevlastního polovodiče typu P převažuje děrová vodivost nad elektronovou, u typu N elektronová nad děrovou vodivostí. Dotačním prvků z 5. skupiny Periodické soustavy prvků říkáme donor, dotační prvků ze 3. skupiny říkáme akceptor. Polovodič typu N číslo 1 je elektron číslo je ionizovaný atom donoru Polovodič typu P číslo 1 je díra číslo je ionizovaný atom akceptoru Přechod PN V krystalu polovodiče lze vhodnou technologií ( např. difúzí) vytvořit dvě oblasti s nevlastní vodivostí typu P a N. Velmi tenké rozhraní mezi těmito oblastmi se nazývá PN přechodem. V jeho oblasti není narušená krystalická struktura polovodiče.kontinuálně s výrobou PN přechodu se difúzí přemisťují elektrony a díry směrem k rozhraní PN tak, že vzniká tzv. potenciální bariéra s odpovídajícím prostorovým rozložením elektrického náboje v oblasti přechodu PN. Vlivem vzniku potenciálové bariéry se zastaví proces difúze a přechod PN je vytvořen. U Si a z něho vytvořeného PN přechodu má potenciálová bariéra hodnotu 0,6V, u PN přechodu z Ge asi 0,3V. Jednoduchý PN přechod je

4 základem konstrukce tzv. plošných usměrňovacích diod, přechod působí jako elektronický ventil, propouštějící proud jen jedním směrem. Tento směr se nazývá propustným směrem, směr opačný závěrný. Zvlnění Při napájení elektronických zařízení ze síťového zdroje stejnosměrného napětí nebo z různých měničů je nutné odstranit zvlnění usměrněného napětí vyhlazovacím filtrem. Vyhlazovací filtr je vlastně dolní propustí. Obvyklá hodnota činitele zvlnění s 1 je asi 10%. Při známé zátěži R z a kapacitě kondenzátoru C platí pro kmitočet sítě 50 Hz a pro jednocestné usměrnění přibližně s = R C kde R z je velikost odporu zátěže v kω, C je velikost kapacity kondenzátoru v µf. Postup při měření 1. Zapojte obvod podle následujícího schématu z,. Pomocí reostatu měňte velikost odporu zátěže R z. U vybraných hodnoty R z zjistěte proud I, který prochází obvodem, svorkové napětí transformátoru U s a maximální hodnotu střídavého napětí U M z osciloskopu 3. Výsledky zpracujte do tabulky a výsledky porovnejte s teoretickými hodnotami paralelního RC článku Tabulky a výpočty 1. Zjištění vnitřního odporu transformátoru Uzd Us Vnitřní odpor transformátoru R i se zjišťuje pomocí vztahuri =, kde U zd je napětí zdroje, U s I je svorkové napětí transformátoru a I je protékající proud. Vnitřní odpor transformátoru po dosazení do předchozího vztahu vyšel Ri 1Ω. Změření úrovně střídavé a stejnosměrné složky napětí a zvlnění U Platí následující vzorec I() t = + sin( ω t). Po úpravě dosazením Ohmova zákona I = za π R U () t proud I získáme upravenou rovnici U U M M sin( t ) R = ω π R + R. Po vydělení celé rovnice R dostaneme hledaný vztah U() t = + sin( ω t), kde první zlomek udává stejnosměrnou π složku napětí (U ss ) a druhý zlomek střídavou složku napětí (U st ).

5 Velikost rezistoru R z [Ω] I [ma] U s [V] U M [V] U ss [V] U st [V] Zvlnění s 1 [%] ,5 5, 9,86 4,5 sin( 314 t ) 53, ,6 5,05 9,86 4,5 sin( 314 t ) ,8 9,86 4,5 sin( 314 t ) 66, ,4 4,6 9,86 4,5 sin( 314 t ) ,3 9,86 4,5 sin( 314 t ) 85, ,5 4 9,86 4,5 sin( 314 t ) ,1 3,75 9,86 4,5 sin( 314 t ) ,9 3,35 8,4,67 4, sin( 314 t ) ,8 3 8,55 4 sin( 314 t ) ,9,6 8,55 4 sin( 314 t ) ,3,6 6,4,04 3, sin( 314 t ) 600 Příklad výpočtu 9 U = =,86 ss π π 9 Ust = sin ω t = sin π f t = 4,5 sin π 50 t = 4,5 sin 314 t s 1 100% R C = 0,6 10 = z ( ) ( ) ( ) ( )

6 3. Ověření naměřených hodnot s výpočtem paralelního RC článku Velikost rezistoru R z [Ω] U M [V] , ,4 I [ma] 4,5 4,6 4,8 5,4 6 6,5 7,1 7,9 8,8 9,9 4,3 I RC [ma] 3,98 4,5 5 5,6 6,4 7,5 9 10,5 13,3 0 3 Příklad výpočtu R = 1000Ω 6 C = F = 9 V -1 ω = π f = π s t = 0 s 1 = + ( ω C) cos( ω t + arctg ( ω R C) ) = R 1 9 ( ) ( ( )) 6 = + cos arctg = = 9 1,09 10 cos( arctg( 3,14) ) = 0,097 cos( 7,34 ) = 0,097 0,303 9 ma IRC = = = 4,5 ma Závěr Rozdíly velikostí proudů, které jsem získal při měření a při ověřování pomocí výpočtů mohou být dány nepřesným odečítáním z osciloskopu veličina U M ampérmetru veličina I Tato nepřesnost může být dále způsobena nepřesným nastavením velikosti odporu na reostatu R z. I přes tyto nepřesnosti, se výsledky měření příliš neliší od teoretických hodnot. V grafu jsem vynesl průběh střídavé a stejnosměrné složky a pět průběhů paralelního RC článku s hodnotami odporů od Ω. Všechny tyto průběhy odpovídají teorii.

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák

Elektronika. Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák Elektronika Zdeněk Strýhal, Dalibor Sedlák 5. ledna 2004 2 Obsah 1 Úvod 7 2 Základní pasivní součástky 9 2.1 Rezistor... 9 2.1.1 Cojetorezistor... 9 2.1.2 Jakjerezistorkonstruován... 9 2.1.3 Značenírezistoru...

Více

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky

Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra technické a informační výchovy Základní poznatky o vedení elektrického proudu, základy elektroniky PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více