Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí"

Transkript

1 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy Životní prostředí

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN doi: /26694 Evropská unie, 2013 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Italy Vytištěno na recyklovaném papíře Obálka : istockphoto

3 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy

4 Obsah Přehled co je směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? 5 Jak je směrnice prováděna a kdo ji provádí? 5 Jak se určuje odpovědnost za škody? 11 Existují výjimky a osvobození ze směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? 14 Co je náprava škod a jak je jí dosahováno? 14 Jak se určuje oblast působnosti a rozsah nápravy škod? 16 Co jsou náklady na nápravu škod a kdo je hradí? 18 Příklad použití analýzy náhrady zdrojů: škody na rybích populacích 19 Příklad použití analýzy náhrady stanoviště: škody na mokřadu 20 Příklad použití náhrady hodnoty: znečištění řeky 22 Nejbližší důležité termíny 23 Další informace 23 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

5 Přehled co je směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? Ochrana přírodních zdrojů Evropy (chráněných druhů a stanovišť, vody a půdy) a ekosystémových služeb, které nám tyto zdroje poskytují, je všeobecně uznávaným významným faktorem pro fungování zdravého hospodářství a společnosti. Vzhledem k bezprecedentnímu tlaku na životní prostředí včetně závažných ztrát biologické rozmanitosti, k nimž došlo v posledních desetiletích, se poskytování pobídek a záruk směřujících k zabránění škodám na životním prostředí stalo prioritou. Vnitrostátní režimy odpovědnosti za škody na životním prostředí zavedené v členských státech EU se liší v pokrytí škod na životním prostředí a v požadavcích na nápravu těchto škod. Evropská unie v roce 2004 přijala směrnici 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí s cílem zavést jednotnější režim pro předcházení škodám na životním prostředí a jejich nápravě. Tento novátorský právní předpis poprvé v EU zavádí komplexní režim odpovědnosti za škody na životním prostředí vycházející ze zásady znečišťovatel platí. Směrnice ukládá subjektům, které škody na životním prostředí způsobily, povinnost tyto škody napravit, a představuje tak důraznou pobídku, aby se v první řadě předcházelo vzniku takových škod. Směrnice rovněž těm, jejichž činnost znamená bezprostřední hrozbu škody na životním prostředí (která je definována jako dostatečná pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti dojde ke škodám na životním prostředí), ukládá povinnost přijmout preventivní opatření. Směrnice pomáhá posílit právní předpisy EU, jejichž účelem je zachovat přírodní zdroje a funkce, jež tyto zdroje plní. Spolu se směrnicí o stanovištích a směrnicí o volně žijících ptácích zajišťuje směrnice o odpovědnosti za životní prostředí režim odpovědnosti za škody zaměřený na prevenci a nápravu škod na biologické rozmanitosti všude v Evropě, jehož vrcholem se stala síť lo kalit Natura Režim odpovědnosti za škody se vztahuje na všechny vodní zdroje v EU vymezené v rámcové směrnici o vodě, a také na veškerá znečištění půdy, kde existuje riziko poškození lidského zdraví. Členské státy měly směrnici provést nejpozději do 30. dubna Od července 2010 je směrnice plně provedena do právního řádu všech členských států EU, což by mělo zajistit vyšší stupeň ochrany životního prostředí v celé Evropě. Jak je směrnice prováděna a kdo ji provádí? Podle směrnice se příslušné orgány stávají strážci životního prostředí. Jejich povinností je zjišťovat odpovědné znečišťovatele a zajistit, aby provozovatelé, kteří způsobili bezprostřední hrozbu nebo skutečnou škodu na životním prostředí, provedli nebo uhradili požadovaná preventivní nebo nápravná opatření. Příslušné orgány a provozovatelé nejsou ze zákona povinni spolupracovat, ale s ohledem na osvědčené postupy se jim to doporučuje, aby mohli lépe pochopit provozní rizika, přijímat preventivní opatření potřebná pro předcházení škodám na životním prostředí a určovat nezbytné finanční zajištění. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 5

6 Příslušný orgán: veřejná instituce, kterou členský stát pověřil prováděním a vymáháním této směrnice. Provozovatel: každá fyzická nebo právnická osoba, soukromá nebo veřejná, která provozuje nebo řídí pracovní činnost nebo v případech, kde tak stanoví vnitrostátní právní předpisy na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská pravomoc nad technickým fungováním takové činnosti, včetně držitelů povolení nebo schválení takové činnosti, nebo osoba, která provádí přihlášení nebo oznámení takové činnosti. Pracovní činnost: každá hospodářská činnost, veřejná či soukromá, prováděná za účelem dosažení zisku či nikoliv. V rámci záruk jsou nevládní organizace a občané na základě směrnice o odpovědnosti za životní prostředí oprávněni oznamovat příslušnému orgánu každou škodu na životním prostředí (nebo bezprostřední hrozbu takové škody) a napadat úkony nebo nečinnost příslušných orgánů, aby se zajistilo, že při prevenci a nápravě škod na životním prostředí příslušné orgány postupují ve veřejném zájmu. V rámci procesů souvisejících s prováděním směrnice se přínosně zapojují i jiné strany včetně pojišťovatelů, právníků, technických odborníků (v oblasti ekologie a vědy, posuzování rizik, inženýrství, nápravy škod, ekonomiky a práva) (viz obrázek 1). Obrázek 1: Provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Dojde ke škodám nebo bezprostřední hrozbě škod Přijetí okamžitých opatření k zabránění (dalším) škodám Posouzení škod na životním prostředí Plán nápravy škod Provádění nápravných opatření, sledování a podávání zpráv Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

7 Postupem času by zapojení těchto spolupracujících stran mělo vést ke společnému pochopení výhod a nevýhod takového přístupu, který snižuje rizika pro životní prostředí, vytvoření pobídek pro využívání osvědčených postupů v oblastech, jako jsou technologie a procesy bezpečné pro životní prostředí, a podpoře vývoje inovačních finančních nástrojů umožňujících pokrýt náklady spojené s odpovědností za případné škody. V následujícím přehledu jsou uvedeny osoby s jasně vymezenými povinnostmi ve směrnici o odpovědnosti za životní prostředí a jejich úloha. Příslušný orgán Veřejná instituce vybraná členským státem pro provádění a vymáhání směrnice. Členský stát, který má směrnici provádět a vymáhat. PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) může podle vlastního uvážení přijmout taková opatření nebo vyzvat provozovatele k přijetí takových opatření, která sníží riziko vzniku škod (pokud to od něho není již vyžadováno, tj. u podniků nebo zařízení spadajících pod směrnici Seveso), a vyzývá k finančnímu zajištění, nebo je-li povinné, finanční zajištění vyžaduje. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA (oznámená provozovatelem nebo sdělená postiženou osobou / nevládní organizací z její vlastní iniciativy) první a druhá odrážka jsou stejné jako v případě škod, jak je uvedeno níže; a dále vyzve provozovatele, aby přijal preventivní opatření, pokud tak již neučinil, a může kdykoli vyzvat provozovatele, aby poskytl informace, přijal nezbytná preventivní opatření a řídil se pokyny ohledně nezbytných preventivních opatření, nebo sám přijme nezbytná preventivní opatření, pokud tak provozovatel neučinil nebo pokud provozovatele nelze zjistit. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ zjistí, zda škoda pravděpodobně spadá do oblasti působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, jak je provedena ve vnitrostátním právu, pokud ano, zjistí odpovědného (odpovědné) provozovatele a určí použitelnou úpravu odpovědnosti (objektivní nebo založená na zavinění), vyzve provozovatele, aby poskytl doplňující informace, aby přijal požadovaná nezbytná nouzová nápravná opatření, tj. praktické kroky směřující k okamžité kontrole, zadržení a odstranění znečišťujících látek a/nebo jiných faktorů škody nebo aby s těmito látkami a/nebo faktory naložil jiným způsobem, a aby se řídil pokyny ohledně nezbytných nouzových nápravných opatření, vyzve provozovatele, aby ve spolupráci s příslušným orgánem přijal nezbytná opatření ke skutečné nápravě škod (primární, doplňková a vyrovnávací nápravná opatření), aby zjistil a posoudil možnosti nápravy, zejména pak schválí plán nápravných opatření a vyzve zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory), vezme v úvahu názory provozovatele a zúčastněných stran, přijme konkrétní opatření a přijme rozhodnutí formalizující zvolený způsob nápravy (před přijetím rozhodnutí zaručí provozovateli a zúčastněným stranám právo slyšení), Ochrana přírodních zdrojů Evropy 7

8 oznámí rozhodnutí provozovateli a informuje ho o opravných prostředcích, které má podle právních předpisů k dispozici, spolupracuje s provozovatelem (provozovateli), aby bylo zajištěno, že budou přijata nezbytná opatření, tj. primární, doplňková a případně vyrovnávací opatření, v případě, že nápravná opatření zavede a provádí příslušný orgán (pokud tak provozovatel neučinil, nelze ho zjistit nebo má platné osvobození): vymáhá na provozovateli (provozovatelích) úhradu nákladů vynaložených na nápravu a posouzení škod, správních a jiných příslušných nákladů (v případě odpovědnosti více stran rozdělí náklady mezi ně), a kontroluje návrh, přijetí a realizaci nástroje finančního zajištění (je-li povinný). OBECNÉ PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE podílí se na vypracování zprávy členského státu o zkušenostech získaných při provádění směrnice nejpozději do 30. dubna 2013, a může podle vlastního uvážení vytvořit vnitrostátní systém podávání zpráv a databáze případů spadajících pod směrnici o odpovědnosti za životní prostředí nebo se na něm podílet.. Provozovatelé Každá fyzická nebo právnická osoba, soukromá nebo veřejná, která provozuje nebo řídí pracovní činnost nebo tam, kde to stanoví vnitrostátní právní řád na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská pravomoc nad technickým fungováním takové činnosti, včetně držitelů povolení nebo schválení takové činnosti, nebo osoba, která provádí přihlášení nebo oznámení takové činnosti. PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) musí přijmout veškerá opatření požadovaná právními předpisy a nařízeními o ochraně přírodního prostředí a v povoleních pro zařízení, včetně opatření, jež snižují rizika pro životní prostředí, mohou se rozhodnout pro zavedení opatření dále snižujících riziko vzniku škod na životním prostředí, a mohou se rozhodnout pro sjednání finančního zajištění nebo (kde je to povinné) sjednat finanční zajištění, jak vyžaduje vnitrostátní právní řád. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ v případě bezprostřední hrozby, a je-li to přiměřené, učiní okamžité kroky k zabránění škody, a rozhodně tehdy, nelze-li škodu odvrátit: okamžitě informuje příslušný orgán o všech významných aspektech vzniklé situace, řídí se veškerými pokyny příslušného orgánu, aby se předešlo škodám, v případě škod: učiní všechny proveditelné kroky k okamžitému zadržení, kontrole, odstranění nebo jinému zvládnutí příslušných znečišťujících látek a/nebo jiných faktorů škody, a poskytne na vyžádání doplňující informace a řídí se veškerými souvisejícími pokyny příslušného orgánu ohledně nouzových nápravných opatření, zjistí možná nápravná opatření a spolupracuje s příslušným orgánem při volbě Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

9 vhodných nápravných nebo preventivních opatření (plán nápravy škod), má právo vyslovit názor dříve, nežli příslušný orgán přijme jakákoli nápravná opatření, přijme jakékoli kroky k provedení (nebo financování) primárních, doplňkových a vyrovnávacích opatření v oblasti životního prostředí v souladu s plánem nápravných opatření a/nebo v souladu s pokyny příslušného orgánu, s cílem uvést poškozené přírodní zdroje zpět do původních podmínek a zohlednit každou přechodnou škodu (ztrátu) do doby, než dojde k obnově životního prostředí, a uhradí příslušné náklady, jak vyžaduje směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Poskytovatelé finančního zajištění Jako např. pojišťovací/zajišťovací společnosti, banky PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) eagují na žádosti o přiměřené finanční zajištění, provádějí posouzení potenciálních rizik, navrhují přiměřené udržitelné nástroje finančního zajištění v souladu s příslušnými zásadami (např. zásadami pojišťovnictví), a účtují si pojistné odpovídající riziku s ohledem např. na hospodářskou činnost, oblast působnosti daného finančního zajištění, omezení výše plnění. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu), poskytovatelé finančního zajištění se podílejí na posouzení škod na životním prostředí, určení nejefektivnějšího a nejúčinnějšího nápravného opatření, úhradě nákladů, a řízení nápravy škody na životním prostředí v úzké spolupráci s příslušným orgánem a s provozovatelem. Odborníci V oblasti ekologie, jiných přírodních věd, posuzování rizik, inženýrství, návrhu a provádění nápravných opatření, ekonomiky, práva apod., kteří pomáhají při provádění směrnice. PŘED UDÁLOSTÍ (za běžného provozu) (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) poskytují příslušné technické vstupy pro opatření, aby se snížilo riziko bezprostřední hrozby škody. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) poskytují poradenství k právním, ekonomickým a veškerým technickým aspektům na životním prostředí a jejich nápravy, posuzují a přezkoumávají (bezprostředně hrozící nebo skutečné) škody na životním prostředí a volbu, návrh a realizaci možnosti nápravy a provádějí kontrolu, pomáhají v souvisejících regulačních otázkách a otázkách odpovědnosti za škody, při podávání zpráv a vyvozování důsledků pro budoucí metody řízení. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 9

10 Zúčastněná strana Každá fyzická nebo právnická osoba (včetně nevládních organizací), která je postižena nebo pravděpodobně může být postižena škodou na životním prostředí nebo je jinak dostatečně zainteresována nebo jejíž práva daná vnitrostátními právními předpisy byla porušena. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost, ale o právo) mohou informovat o bezprostřední hrozbě nebo škodě na životním prostředí spolu s příslušnými vyjádřeními a musí poskytnout odpovídající informace a údaje, o něž se vyjádření předložená příslušnému orgánu opírají, mají právo požadovat, aby příslušný orgán přijal nápravné opatření, mají právo obdržet rozhodnutí příslušného orgánu, jež musí obsahovat informace o nápravných prostředcích, a mají právo odvolat se proti rozhodnutí příslušného orgánu k soudu nebo jinénezávislé a nestranné veřejné instituci. Škody na životním prostředí definuje směrnice jako škody na chráněných druzích a stanovištích, škody na povrchových a podzemních vodách a škody na půdě. Provozovatel je odpovědný za nápravu škody, je-li škoda považována za významnou a pokud lze stanovit příčinnou souvislost mezi činnostmi provozovatele a dotčenou škodou. Povinnost prevence stanovená směrnicí vzniká vždy, jakmile dojde k bezprostřední hrozbě takových škod (která je definována jako dostatečná pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti dojde ke škodám na životním prostředí). Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví odpovědnost pouze v případech, kdy šetřené škody na životním prostředí způsobila činnost provozovatele. Právní odpovědnost lze snáze prokázat v případě jednoho provozovatele, který způsobí nehodu s jasně vymezeným znečištěním z bodového zdroje, ale směrnice se vztahuje i na škody způsobené znečištěním, které je široce rozšířené a rozptýlené, pokud lze stanovit příčinnou souvislost. Směrnice se vztahuje i na případy, kdy se na jedné nehodě nebo na déle trvajících škodách na životním prostředí společně podílí více provozovatelů (více viz Raffinerie Méditerranée (ERG) SpA v. Ministero dello Sviluppo economico, Soudní dvůr Evropské unie, 9. března 2010, C-378/08, bod 58). V případech, do nichž je zapojeno více stran, mohou vnitrostátní právní předpisy stanovit specifická pravidla pro rozdělení nákladů. V neposlední řadě příslušný orgán určuje význam škod v každém jednotlivém případě. Obecně se význam škod na životním prostředí odvíjí převážně z velikosti a doby trvání škod. Významnou roli hrají také pojmy přirozené obnovy, měřitelnost škod a zásada přiměřenosti. Příloha I směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví, které faktory by měly být vzaty v úvahu při posuzování škod. Za významné jsou například považovány škody na životním prostředí, které mají prokázané účinky na lidské zdraví. Na druhé straně, v případě chráněných stanovišť a druhů, by nebyly považovány za významné následující škodní situace: škody, které jsou menší než běžné průměrné (přirozené) odchylky pro příslušný druh nebo stanoviště, nebo škody, které jsou důsledkem přirozené odchylky dotčených zdrojů nebo vyplývají z normální správy těchto zdrojů, jak je vymezena v záznamech o stanovištích nebo cílových dokumentech anebo jak ji prováděli v minulosti majitelé nebo provozovatelé, nebo škody na druzích nebo stanovištích, o nichž je známo, že se v krátké době a bez zásahů zotaví zpět do stavu odpovídajícího výchozím podmínkám nebo do stavu, který vede k podmínkám považovaným za rovnocenné výchozím podmínkám nebo za lepší než výchozí podmínky, pouze prostřednictvím dynamiky daného druhu nebo stanoviště. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

11 Jak se určuje odpovědnost za škody? Směrnice rozlišuje mezi dvěma skupinami provozovatelů: provozovatelé, kteří vykonávají nebezpečné pracovní činnosti uvedené v příloze III směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, a provozovatelé, kteří vykonávají všechny ostatní pracovní činnosti. Pro každou z těchto skupin existuje různá úprava odpovědnosti (viz obrázek 2). Pro provozovatele vykonávající činnosti uvedené v příloze III platí systém objektivní odpovědnosti. To znamená, že u provozovatele, aby mohl být shledán odpovědným za škody na půdě, vodě a na chráněných stanovištích a druzích, nemusí být zjišťováno zavinění. Pro všechny ostatní provozovatele, kteří nevykonávají činnosti uvedené v příloze III, platí systém odpovědnosti založené na zavinění. Aby mohl být provozovatel shledán odpovědným, musí být u něho zjištěno zavinění nebo zanedbání. Tito provozovatelé navíc mohou nést odpovědnost pouze za škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích. Obrázek 2: Druhy odpovědnosti za škody na životním prostředí a druhy škod Objektivní odpovědnost Odpovědnost založená na zavinění Příloha III (příklady): Povolení IPPC/IED Povolení k nakládání s odpady Vypouštění do vodního prostředí Nebezpečné látky Odběry vody (rámcová směrnice o vodě) Geneticky modifikované organismy Přeprava odpadů Těžební odpady Zachytávání a ukládání uhlíku Pracovní činnosti neuvedené v příloze III Škody na půdě Škody na vodách Škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích Ochrana přírodních zdrojů Evropy 11

12 Škodami na chráněných druzích a přírodních se rozumí jakékoli škody, které mají závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo zachovávání příznivého stavu ochrany takových stanovišť nebo druhů. Význam takových účinků je posuzován podle výchozích podmínek, přičemž jsou zohledněna kritéria stanovená v příloze I, s výjimkou dříve určených nepříznivých účinků schválených na základě právních předpisů o ochraně přírody. Škodami na vodách se rozumí jakékoli škody, které mají závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický a/nebo kvantitativní stav a/nebo ekologický potenciál dotčených vod, jak je vymezen rámcovou směrnicí o vodě (2000/60/ES), s výjimkou nepříznivých účinků v případech, kdy se uplatňuje čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice. Škodami na půdě se rozumí jakákoli kontaminace půdy, která představuje závažné riziko pro lidské zdraví, které je nepříznivě ovlivněno v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů do půdy, na půdu nebo pod povrch půdy. Některé příklady nehod, které mohou způsobit škody zdrojům, na které se vztahuje směrnice: Druhy nehod, které mohou způsobit škody na: stanovištích a druzích vodách půdě přímé odstranění nebo zničení chráněných stanovišť a druhů, fyzické poškození nebo chemické úniky, vypouštění nebo podobné znečištění nebo významné vyrušování (včetně hluku a vibrací), mikrobiální znečištění chráněných stanovišť a druhů např. v důsledku nesprávných zemědělských postupů, úmyslné pronásledování a usmrcování chráněných druhů (například prostřednictvím nezákonného lovu ptáků). odběry vod, které způsobují změnu kvantitativního stavu, vypouštění chemických látek z průmyslové lokality, kde jsou uskladněny, nebo z nákladního automobilu nebo ropného tankeru, který je převáží (např. v důsledku havárie), přehrazování povrchové vody způsobující významné změny v ekologickém potenciálu vody, úniky chemických látek, ropy nebo odpadů z podzemních a nadzemních zařízení pro zásobování, manipulaci a přepravu, jež vedou ke škodám na podzemních a nadzemních vodách (chemický stav). selhání systému čištění kouřových plynů ve spalovně odpadů, které má za následek znečištění povrchové vrstvy půdy v nedaleké obytné oblasti těžkými kovy, náhodný chemický únik z oblasti skladování, manipulace a výroby a migrace plynů do vnějšího prostředí a/nebo migrace chemických látek do půdy a podzemních vod, úmyslné nepovolené ukládání odpadů na povrchu terénu nebo do podzemí, které vede ke vzniku plynu (nebezpečných chemických látek) a k migraci do nedalekých obytných prostor, vyřazení závodu z provozu, jež vede k náhodnému úniku nebezpečných látek do půdy a podzemních vod. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

13 Objektivní odpovědnost U činností uvedených v příloze III směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, včetně činností a/nebo vypouštění, na něž se vztahují následující směrnice (konkrétnější seznam a přesné znění najdete v příloze III): Provozy zařízení podléhající směrnici 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) kodifikované směrnicí 2008/1/ES, která byla nahrazena směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED). Provozy nakládání s odpady podléhající rámcové směrnici o odpadech (75/442/EHS) kodifikované směrnicí 2006/12/ES a přepracované směrnicí 2008/98/ES, směrnici o nebezpečných odpadech (91/689/EHS) kodifikované směrnicí 2006/12/ES a přepracované směrnicí 2008/98/ES, směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů začleněné do směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Rámcová směrnice o odpadech, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Tato směrnice zrušila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (kodifikovanou verzi směrnice 75/442/EHS v platném znění), směrnici o nebezpečných odpadech (91/689/EHS) a směrnici o nakládání s odpadními oleji (75/439/EHS). Poskytuje obecný rámec pro požadavky nakládání s odpady a stanoví základní definice nakládání s odpady v EU. Veškeré vypouštění do vnitrozemských povrchových vod podléhající směrnici o nebezpečných látkách (76/464/EHS) kodifikované směrnicí 2006/11/ES. Veškeré vypouštění látek do podzemních vod podléhající směrnici 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami, kterou nahradila směrnice 2006/118/ES. Vypouštění nebo vtlačování znečišťujících látek do povrchových nebo podzemních vod podléhající rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES). Odběry vod a vzdouvání vod podléhající předchozímu povolení podle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Výroba, používání, skladování, zpracování, plnění, uvolňování do životního prostředí a doprava v rámci provozu látek a přípravků vymezených ve směrnici o nebezpečných látkách (67/548/EHS) nahrazené nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES), směrnici o přípravcích na ochranu rostlin (91/414/EHS) a směrnici o biocidních přípravcích (98/8/ES) nahrazené nařízením o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012. Silniční, železniční, vnitrozemská vodní, námořní nebo letecká přeprava nebezpečných nebo znečišťujících věcí vymezených ve směrnici o bezpečnosti silniční přepravy (94/55/ES) zrušené směrnicí 2008/68/ES, směrnici o bezpečnosti železniční přepravy (96/49/ES) a směrnici 93/75/EHS týkající se provozu plavidel zrušené směrnicí 2002/59/ES. Jakékoli uzavřené nakládání, včetně přepravy, a úmyslné uvolňování a uvádění na trh geneticky modifikovaných mikroorganismů, na které se vztahují směrnice týkající se geneticky modifikovaných organismů (90/219/EHS; 2001/18/ES). Přeshraniční přeprava odpadu v rámci, do nebo z Evropské unie (nařízení Rady č. 259/93 nahrazené nařízením (ES) č. 1013/2006). Směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Provozování úložišť podle směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Vnitrostátní provádění v členských státech může přinést větší skupinu činností, na které se vztahuje režim objektivní odpovědnosti. Odpovědnost založená na zavinění U všech ostatních pracovních činností, než jsou pracovní činnosti uvedené v příloze III. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 13

14 Existují výjimky a osvobození ze směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí se nevztahuje na škody způsobené emisemi, událostí nebo nehodou, ke kterým došlo před 30. dubnem 2007, nebo pokud činnost, která škody způsobila, byla ukončena před tímto datem, nebo na škody, uplynulo-li více než 30 let od doby, kdy došlo k emisím, události nebo nehodě, které způsobily tyto škody. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí se nevztahuje na případy škod nebo bezprostřední hrozby škod, které vyplývají z (viz článek 4 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí): ozbrojených konfliktů, nepřátelských akcí, občanských válek nebo povstání, živelních událostí výjimečné a neodvratné povahy, činností, jejichž hlavním účelem je sloužit národní obraně nebo mezinárodní bezpečnosti nebo ochraně před přírodními katastrofami, nebo činností zahrnutých v některých mezinárodních úmluvách, které se týkají škod způsobených ropným znečištěním na moři, přepravy nebezpečných látek a nebezpečných věcí po moři, železnici nebo silnici a jaderných škod a činností zahrnutých ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, nebo činnosti v případě plošného znečištění, pokud nelze stanovit příčinnou souvislost mezi danou činností a škodami). Provozovatel dále není finančně odpovědný, jestliže prokáže, že škody byly způsobeny třetí stranou (za podmínky, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření), nebo prokáže, že škody jsou důsledkem splnění příkazu nebo pokynu orgánu veřejné moci. Směrnice rovněž poskytuje možnost osvobození (tj. podle uvážení členských států), kdy některé případy mohou být vyjmuty z finanční odpovědnosti. Provozovatelé, kteří prokážou, že nejednali úmyslně ani z nedbalosti, nemusejí nést náklady na nápravu škod, pokud škody na životním prostředí, jež způsobili, jsou důsledkem emisí nebo událostí: výslovně povolených regulačním orgánem (výjimka na základě povolení), jestliže provozovatel postupoval plně v souladu s podmínkami tohoto povolení, nebo u nichž podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k uvolnění emisí nebo k provádění činností, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily škody na životním prostředí (výjimka na základě stavu znalostí). Co je náprava škod a jak je jí dosahováno? Celkovým cílem směrnice je plná náprava poškozených přírodních zdrojů a jejich funkcí do výchozích podmínek, jaké by existovaly, kdyby k žádným škodám nedošlo. Byl-li například poškozen mokřad, pak by náprava v plném rozsahu znamenala návrat celého dříve existujícího mokřadního stanoviště a všech druhů a jejich rozsahu nebo populací a funkcí, jež tyto mokřadní zdroje poskytovaly veřejnosti, nebo jiným přírodním zdrojům, jako je např. rekreace, filtrace vody, poskytování potravy, estetický vzhled, schopnost zadržovat vodu, nebo jako stanoviště, které je domovem mokřadních ptáků a jiných druhů. Výchozí podmínky lze určit pomocí stávajících údajů o daném zdroji a poškozené lokalitě, údajů z podobných lokalit, o kterých mohou být k dispozici nezbytné údaje, nebo které mohou být pozorovány po nehodě (referenční lokality) nebo údaje získané prostřednictvím modelování zdrojů a jejich funkcí. Existují tři druhy nápravných opatření: primární, vyrovnávací a doplňková. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

15 Primární náprava škod odkazuje na nápravné opatření, které se uskutečňuje v dotčené lokalitě a které vrací poškozené přírodní zdroje a/nebo jejich narušené funkce do výchozích podmínek. Primární náprava škod na místě je preferovaným a koncepčně nejjednodušším způsobem nápravy škod, avšak nemusí vždy být možná nebo proveditelná. V případě, že primární náprava škod nevede k úplnému návratu poškozené lokality zpět do výchozích podmínek, vyžaduje směrnice realizaci doplňkových nápravných opatření v jiné lokalitě a/nebo vůči druhům, které mohou být stejné nebo dostatečně podobné jako poškozená lokalita / poškozené druhy, což v důsledku zajistí, že v obou lokalitách bude dosažena podobná úroveň přírodních zdrojů nebo jejich funkcí. Směrnice také uznává, že k úplné nápravě je zapotřebí času, a proto vyžaduje vyrovnání přechodných ztrát, tj. takových, které zdroje přírodního prostředí nebo jejich funkce utrpí během období obnovy (viz obrázek 3). Toto se nazývá vyrovnávací nápravou škod a lze ji poskytnout také v jiné lokalitě zlepšením stavu poškozených druhů nebo jiných dostatečně podobných druhů. Alternativně lze vyrovnávací nápravu škod poskytnout provedením primární nápravy škod, která povede ke stejnému nebo většímu prospěchu oproti výchozím podmínkám v dotčené lokalitě (část, která přesahuje, se započítá jako náhrada škody v rámci vyrovnávací nápravy škod). V případě škody na půdě je podle směrnice minimálním požadavkem požadavek, aby příslušné odstraněné, kontrolované, izolované nebo snížené znečišťující látky již nadále nepředstavovaly významné riziko nepříznivého účinku na lidské zdraví (doplňková nebo vyrovnávací náprava škod se nevyžaduje). Obrázek 3: Ukázka výchozích podmínek, původních škod, přechodné ztráty a nápravných opatření Úroveň funkcí daného zdroje Přechodné ztráty Výchozí podmínky Přirozená obnova Obnova při primární nebo doplňkové nápravě škod Vznik škody Zahájení primární/doplňkové nápravy škod Čas Ochrana přírodních zdrojů Evropy 15

16 Jak se určuje oblast působnosti a rozsah nápravy škod? Aby bylo možné určit, jaký typ vyrovnávací a doplňkové nápravy škod bude vyžadován a v jakém rozsahu, provádí se analýza náhrady. Jednoduše řečeno, analýza náhrady stanoví, které zdroje a funkce lze považovat za dostatečně podobné poškozeným zdrojům a funkcím, a kvantifikuje úroveň nápravy (náhrada ztrát) tak, aby se rovnala ztrátě způsobené v důsledku škod (ztráty). Podle toho, jaké jednotky se pro kvantifikaci těchto ztrát a náhrady ztráty použijí, doporučuje směrnice tyto metody posuzování náhrady škod (viz příloha II směrnice): analýza náhrady založená na rovnocennosti zdrojů: kde ztráty a náhradu ztrát lze vyjádřit v jednotkách zdrojů (např. počty ryb nebo ptáků, objem podzemních vod v litrech), analýza náhrady založená na rovnocennosti funkcí nebo analýza náhrady stanovišť: kde ztráty a náhradu ztrát lze vyjádřit v podmínkách stanoviště (např. plocha mokřadu a jaká část jeho funkcí (v %) je ztracena nebo získána). Pokud takové analýzy nelze provést (buď proto, že to není technicky proveditelné, nebo je to nežádoucí, anebo příliš nákladné), lze zvolit metodu odhadu hodnoty ztracených přírodních zdrojů a/nebo funkcí a přínosu nápravy škod v peněžním vyjádření, přičemž se použije: posouzení náhrady založené na rovnocennosti hodnot a porovnání hodnoty oproti nákladům: kde ztráty a náhrada ztrát jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách (rovnocennost hodnot). Pokud lze odhadnout finanční hodnotu škod, ale nelze odhadnout finanční hodnotu, která vznikla nápravou škod, je možné stanovit rozpočet (náklady) na nápravu škod ve stejné výši, jako je hodnota škod (porovnání hodnoty oproti nákladům). Použití peněžního vyjádření neznamená, že je vyžadována finanční náhrada: zásadou směrnice zůstává náprava poškozených zdrojů a funkcí. Metody stanovení rovnocennosti jsou koncipovány tak, aby braly v úvahu chemickou, fyzickou, biologickou a případně sociální a ekonomickou povahu škod a možností nápravy. Možnosti nápravy je třeba hodnotit na základě takových kritérií, jako jsou účinky dané varianty, náklady na její provedení a pravděpodobnost úspěchu. Obecně bude provádění analýzy náhrady zahrnovat pět základních kroků (pro všechny druhy analýzy), které se liší pouze v druhu použitých jednotek. 1. Předběžné hodnocení: zahrnuje zjištění dostupných údajů, možností nápravy škod, vhodného rozsahu analýzy a posuzování. 2. Určení a kvantifikace škod (ztráta): zahrnuje určení příčin škod, volbu měrné jednotky (jednotek) pro posouzení škod, a to včetně přechodných ztrát, určení a kvantifikaci výchozích podmínek, pochopení rozsahu škod, charakteristiky poškozených zdrojů a funkcí, určení přínosu primární nápravy škod. 3. Určení a kvantifikace přínosu z nápravy škod (náhrada ztráty): zahrnuje zjištění možností nápravy škod, volbu nejvhodnějších a proveditelných možností na základě kritérií stanovených v příloze II směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, odhad přínosu nápravy škod s použitím stejných měrných jednotek jako v kroku Určení rozsahu opatření: zahrnuje určení celkového rozsahu nápravy škod, odhad nákladů na nápravu škod. 5. Sledování a podávání zpráv: zahrnuje vypracování plánu nápravy škod (cíle, projekty, dílčí cíle) a sledování jeho provádění. Při každém kroku analýzy je třeba stanovit hlavní nejistoty a předpoklady, které je třeba vytvořit pro jejich řešení, a provést rozbor citlivosti. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

17 Čtenáře zajímající se o toto téma odkazujeme na školicí materiál ke směrnici, kde najdou podrobnější výklad ke každému z uvedených kroků (viz údaje na konci této brožury). Po provedení analýzy rovnocennosti a po volbě a určení rozsahu nápravných projektů se vypracuje plán nápravy škod, který zahrnuje cíle projektů, podrobnosti k jejich provádění, technické výkresy a návrhy a biologické plány a návrhy. Plán nápravy škod obsahuje také postupy a harmonogramy pro sledování obnovy zdrojů a funkcí po realizaci a pro hodnocení úspěšnosti projektů. Příklady, jak provádět analýzu náhrady, najdete na konci této brožury. LIFE06 NAT/BE/ Před obnovou vlhkých proláklin v dunách odstraněním křovin a stromů a otevřením nádrží v dunách. LIFE06 NAT/BE/ (po obnově) Ochrana přírodních zdrojů Evropy 17

18 Co jsou náklady na nápravu škod a kdo je hradí? V případě, že preventivní a nápravná opatření provede příslušný orgán, vymáhá tyto náklady od provozovatele, který škody způsobil. Náklady, které lze takto vymáhat, zahrnují: náklady na posouzení životního prostředí prováděné za účelem zjištění rozsahu škod a opatření nezbytných pro nápravu těchto škod, úsilí o nápravu škod vynaložené přímo tímto orgánem, náklady na administrativu, právní záležitosti a vymáhání a náklady na sběr dat, sledování a kontrolu a další související náklady. Směrnice doporučuje, aby náklady na zvolená nápravná opatření nebyly neúměrné. Pojem neúměrnosti není ve směrnici vymezen, představuje však základní zásadu práva Unie a má precedens například v rámcové směrnici o vodě. Náklady spojené s nápravou škod, jinými slovy, odpovědnost provozovatele, nejsou úměrné, pokud by přesahovaly hodnotu ztracenou v důsledku škod (nebo přínos pro životní prostředí získaný prostřednictvím nápravy škod). Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí na úrovni EU nepředepisuje provozovatelům finanční záruky na pokrytí jejich potenciální odpovědnosti, ale požaduje, aby členské státy podporovaly rozvoj finančně zabezpečovacích nástrojů. V praxi dosavadní provádění směrnice ukázalo, že: nejpoužívanějším nástrojem k pokrytí odpovědnosti za životní prostředí je pojištění. Pojistné/zajistné trhy (jednotlivé pojišťovací společnosti i skupiny) kryjí prevenci a nápravu škod na životním prostředí na základě rozšíření působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí na politiky pojištění obecné odpovědnosti a veřejných závazků (např. Německo, Rakousko), politik pojištění odpovědnosti za životní prostředí (např. Spojené království) nebo řešení prostřednictvím skupin soupojištění (např. Španělsko, Francie, Itálie a Nizozemsko), druhým nejčastěji používaným nástrojem podle zprávy Komise z října 2010 jsou bankovní záruky (Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království) a o jiných tržních mechanismech, jako jsou fondy, dluhopisy atd. se podle zprávy Komise z října 2010 diskutuje v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Polsku a Španělsku. istockphoto Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

19 Příklad použití analýzy náhrady zdrojů: škody na rybích populacích Tato případová studie představuje aplikaci analýzy náhrady zdrojů pro situaci vypuštění znečišťujících látek do řeky, které způsobilo úhyn ryb. Dne 22. února 2011 došlo k velké zimní průtrži mračen v údolí K (hypotetická lokalita), kde se nachází skalní nádrž vyplněná důlní hlušinou. Vlivem deště roztál sníh v údolí, což nakonec vedlo k porušení hráze, která hlušinu zadržuje. V důsledku tohoto porušení důlní hlušina zaplavila řeku K. Ačkoli byli během jednoho dne do lokality protržení hráze mobilizováni pracovníci pro nouzové nasazení, do doby, než bylo porušení hráze opraveno, se do řeky K dostalo mnoho tisíc tun důlní hlušiny, která zanesla nejméně 10 km vodního toku. V týdnech následujících po poruše hráze bylo provedeno předběžné hodnocení události. Během období předběžného hodnocení byla získána řada informací různého druhu. Tyto informace například obsahovaly: dobu vzniku a dobu trvání události, koncentrace určitých těžkých kovů (např. mědi, zinku a kadmia) a kyselost vypuštěné vody, popis opatření nouzové reakce a informace o kvalitě vody před událostí. Za účelem kvantifikace škod na vodním zdroji se příslušný orgán ve spolupráci s provozovatelem rozhodl použít pro analýzu náhrady zdrojů jako klíčovou indikativní měrnou jednotku výskyt pstruha obecného. Na základě odběru vzorků v referenčních lokalitách a po proudu řeky K se dospělo k závěru, že výchozí hustota pstruha obecného byla 10 jednotek na 100 m 2. Na horním úseku řeky v délce 10 km došlo v důsledku této události k vymizení pstruha obecného v roce 1 po události s předpokládanou obnovou výchozího stavu do 10 let. Pomocí analýzy náhrady zdrojů byla celková škoda ( ztráta ) vyčíslena na přibližně jednotek pstruha obecného za rok. Tj. o tolik pstruhů obecných by po tuto dobu žilo v řece K více, kdyby k události nedošlo. Na základě předběžného hodnocení došel příslušný orgán ve spolupráci s provozovatelem k závěru, že je nezbytná vyrovnávací náprava škod na rybích populacích v této řece. K náhradě ztráty u pstruha obecného byly zvažovány tři možnosti určení vyrovnávací nápravy škod: žádné opatření přirozená obnova (tato varianta nebyla zvolena, protože přechodná ztráta pstruhů obecných za rok se jeví jako příliš vysoká), doplnění v líhních (nebylo zvoleno kvůli obavám souvisejícím s genetikou atd.) a obnova stanovišť v toku, a to v jiných přítocích řeky K (zvolená varianta). Obnova stanovišť v toku byla zvolena proto, že zvýší únosnou kapacitu, pokud jde o pstruha obecného. S ohledem na druh nezbytných nápravných opatření, dobu potřebnou k tomu, aby se projevil plný přínos nápravy škod, a dobu, po kterou by tato nápravná opatření přinášela prospěch, bylo odhadnuto, že obnova 1 km stanoviště v toku by přinesla náhradu ztráty zvýšením populace pstruha obecného o přibližně jednotek za rok. Při kalkulaci ztráty ve výši jednotek a náhrady ztráty ve výši jednotek na každý kilometr čtvereční provedené nápravy škody bylo určeno, že by bylo nezbytné provést vyrovnávací nápravu škod ve formě obnovy stanovišť v délce toku 4,4 km (33 000/7 500). Ochrana přírodních zdrojů Evropy 19

20 Náklady na vyrovnávací nápravu škod byly vypočítány na základě nákladů na plánování lokalit, technické výkresy, realizaci opatření k nápravě škod na říčním toku, kontrolu, sledování a podávání zpráv o projektu. Celkové náklady byly odhadnuty přibližně na EUR na každý kilometr toku provedené nápravy škod (hypotetická částka), tj. celkové náklady na vyrovnávací nápravu škod přibližně ve výši EUR. Příklad použití analýzy náhrady stanoviště: škody na mokřadu V této případové studii je použita analýza náhrady stanoviště za účelem posouzení škod a možností nápravy škod v případě hypotetické události, při níž došlo k poškození hypotetického mokřadu. Touto událostí je vypuštění vysoce kyselé vody z průmyslového zařízení. Mokřad má plochu 10 ha. Vysoce kyselá voda způsobuje původní poškození značného rozsahu, takže vědci na základě nadzemního porostu, který je považován za dobrý ukazatel zdraví mokřadu, odhadují, že původní ztráta představuje 75 % veškerého rostlinného života. Předpokládá se, že během příštích 5 let se mokřad vrátí zpět do původních podmínek. Vycházeje z povahy mokřadu a z předpokladu, že se nakonec vrátí zpět do výchozích podmínek, nebyla provedena žádná primární náprava škod. Na základě těchto informací byla provedena analýza náhrady stanoviště. Původní ztráta v rozsahu 75 % bude obnovena po pěti letech a vedla ke ztrátě 21,6 jednotek. Podrobnější popis, jak se k tomuto počtu jednotek v této případové studii dospělo, a vstupní předpoklady lze najít ve školicí příručce ke směrnici. Na základě přezkumu dostupných informací a znalosti okolních mokřadů se stanoví vyrovnávací nápravné opatření. Je známo, že v okolí se vyskytují i jiné mokřady, ale kdyby bylo vynaloženo určité nápravné úsilí, mohlo by to zlepšit jejich celkové zdraví. Byl určen jeden konkrétní mokřad, kde by odstranění exotických rostlin vedlo ke zlepšení jeho celkového zdraví měřeného plochou nadzemního porostu pokrytou přirozenými druhy mokřadních rostlin. Odhaduje se, že nadzemní porost by v porovnání se stavem mokřadu před vznikem škod bylo možno zvýšit z 50 na 100 %. Naplánování a provedení nápravných opatření by trvalo 2 roky a zlepšení rostlinného pokrytí z 50 na 100 % by trvalo další 3 roky. Přínos neboli náhrada ztráty dosažená zlepšením stavu 1 hektaru tohoto mokřadu se vypočítá jako poskytnutí 15,5 jednotky náhrady ztráty po dobu předpokládané délky života zlepšeného mokřadu. Aby se nahradilo 21,6 jednotky škod na mokřadu (ztráta) nápravou škody v blízkém mokřadu (náhrada ztráty), musel by se tedy odstraněním exotických rostlin zlepšit stav 21,6/15,5 = 1,4 hektaru znehodnoceného mokřadu. Náklady na nápravu škod na ploše 1,4 hektaru mokřadu zahrnují náklady na plánování a výkresy, získání povolení, provedení, kontrolu, provoz/údržbu, sledování atd. Při kalkulaci hypotetických nákladů ve výši přibližně EUR/ha by celkové náklady na nápravu pro vyrovnání škod činily 1, = EUR. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů JUDr. Ondřej Vícha Ministerstvo životního prostředí, legislativní odbor Ministerstvo životního prostředí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/8 Sb. a nařízení vlády č. 9/11 Sb. Obchodní firma Adresa IČ Datová schránka Jméno a příjmení Telefon Email ABC s.r.o Provozní činnosti dle přílohy

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009

výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 367. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 46. schůze konané dne 22. ledna 2009 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání (2) Tento zákon se nevztahuje na 1 odst. 2 a) těžební

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě P7_TA(200)0352 Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 200 o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Evropský

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy ( 2 zákona č. 167/2008 Sb.) 3.0 Základní povinnosti

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv

Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv Operační program Životní prostředí BRNO 15. 5. 2012 Ing. Dana Pykalová Agroteam CZ, s. r. o. Oblast podpory - záměr 2.2.d Podpora technických

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku 2013 Legislativa Zákon č.167/2008 Sb. (Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) NV č.295/2011 Sb. Metodický pokyn

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie Uplatňování zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě z pohledu ČIŽP Milena Drašťáková 10.2.2009 EKOMONITOR Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 1 Osnova Legislativa Základní pojmy ČIŽP

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Havárie a ekologická újma na vodách. Právní aspekty problematiky

Havárie a ekologická újma na vodách. Právní aspekty problematiky Havárie a ekologická újma na vodách Právní aspekty problematiky Hradec Králové 7.11.2012 Havárie Vymezení pojmu podle vodního zákona a judikatury I. Typy havárií II. Havárie jako stav III. Havárie jako

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

seminář hotel Populus,Praha

seminář hotel Populus,Praha Legislativa ES v oblasti odpovědnosti za ekologickou újmu směrnice 2004/35/ES MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo ţivotního prostředí ředitel legislativního odboru 267122889 libor_dvorak@env.cz Obsah prezentace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE KONTAMINOVANÝM MÍSTŮM A PROBLEMATIKA FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí Seminář Řešení ekologických zátěží a kontaminovaných

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2009 (21.04) (OR. en) 8368/09 ENV 279 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 1. dubna 2009

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí I. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ DLE ZÁK. Č. 59/ 2006 Sb. ( dříve zákon č. 353/ 1999 Sb.) II. DOBROVOLNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A) za škodu na životním prostředí

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES Ustanovení

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 SWD(2016) 56 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více