Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy. Životní prostředí"

Transkript

1 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy Životní prostředí

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN doi: /26694 Evropská unie, 2013 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Italy Vytištěno na recyklovaném papíře Obálka : istockphoto

3 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Ochrana přírodních zdrojů Evropy

4 Obsah Přehled co je směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? 5 Jak je směrnice prováděna a kdo ji provádí? 5 Jak se určuje odpovědnost za škody? 11 Existují výjimky a osvobození ze směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? 14 Co je náprava škod a jak je jí dosahováno? 14 Jak se určuje oblast působnosti a rozsah nápravy škod? 16 Co jsou náklady na nápravu škod a kdo je hradí? 18 Příklad použití analýzy náhrady zdrojů: škody na rybích populacích 19 Příklad použití analýzy náhrady stanoviště: škody na mokřadu 20 Příklad použití náhrady hodnoty: znečištění řeky 22 Nejbližší důležité termíny 23 Další informace 23 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

5 Přehled co je směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? Ochrana přírodních zdrojů Evropy (chráněných druhů a stanovišť, vody a půdy) a ekosystémových služeb, které nám tyto zdroje poskytují, je všeobecně uznávaným významným faktorem pro fungování zdravého hospodářství a společnosti. Vzhledem k bezprecedentnímu tlaku na životní prostředí včetně závažných ztrát biologické rozmanitosti, k nimž došlo v posledních desetiletích, se poskytování pobídek a záruk směřujících k zabránění škodám na životním prostředí stalo prioritou. Vnitrostátní režimy odpovědnosti za škody na životním prostředí zavedené v členských státech EU se liší v pokrytí škod na životním prostředí a v požadavcích na nápravu těchto škod. Evropská unie v roce 2004 přijala směrnici 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí s cílem zavést jednotnější režim pro předcházení škodám na životním prostředí a jejich nápravě. Tento novátorský právní předpis poprvé v EU zavádí komplexní režim odpovědnosti za škody na životním prostředí vycházející ze zásady znečišťovatel platí. Směrnice ukládá subjektům, které škody na životním prostředí způsobily, povinnost tyto škody napravit, a představuje tak důraznou pobídku, aby se v první řadě předcházelo vzniku takových škod. Směrnice rovněž těm, jejichž činnost znamená bezprostřední hrozbu škody na životním prostředí (která je definována jako dostatečná pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti dojde ke škodám na životním prostředí), ukládá povinnost přijmout preventivní opatření. Směrnice pomáhá posílit právní předpisy EU, jejichž účelem je zachovat přírodní zdroje a funkce, jež tyto zdroje plní. Spolu se směrnicí o stanovištích a směrnicí o volně žijících ptácích zajišťuje směrnice o odpovědnosti za životní prostředí režim odpovědnosti za škody zaměřený na prevenci a nápravu škod na biologické rozmanitosti všude v Evropě, jehož vrcholem se stala síť lo kalit Natura Režim odpovědnosti za škody se vztahuje na všechny vodní zdroje v EU vymezené v rámcové směrnici o vodě, a také na veškerá znečištění půdy, kde existuje riziko poškození lidského zdraví. Členské státy měly směrnici provést nejpozději do 30. dubna Od července 2010 je směrnice plně provedena do právního řádu všech členských států EU, což by mělo zajistit vyšší stupeň ochrany životního prostředí v celé Evropě. Jak je směrnice prováděna a kdo ji provádí? Podle směrnice se příslušné orgány stávají strážci životního prostředí. Jejich povinností je zjišťovat odpovědné znečišťovatele a zajistit, aby provozovatelé, kteří způsobili bezprostřední hrozbu nebo skutečnou škodu na životním prostředí, provedli nebo uhradili požadovaná preventivní nebo nápravná opatření. Příslušné orgány a provozovatelé nejsou ze zákona povinni spolupracovat, ale s ohledem na osvědčené postupy se jim to doporučuje, aby mohli lépe pochopit provozní rizika, přijímat preventivní opatření potřebná pro předcházení škodám na životním prostředí a určovat nezbytné finanční zajištění. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 5

6 Příslušný orgán: veřejná instituce, kterou členský stát pověřil prováděním a vymáháním této směrnice. Provozovatel: každá fyzická nebo právnická osoba, soukromá nebo veřejná, která provozuje nebo řídí pracovní činnost nebo v případech, kde tak stanoví vnitrostátní právní předpisy na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská pravomoc nad technickým fungováním takové činnosti, včetně držitelů povolení nebo schválení takové činnosti, nebo osoba, která provádí přihlášení nebo oznámení takové činnosti. Pracovní činnost: každá hospodářská činnost, veřejná či soukromá, prováděná za účelem dosažení zisku či nikoliv. V rámci záruk jsou nevládní organizace a občané na základě směrnice o odpovědnosti za životní prostředí oprávněni oznamovat příslušnému orgánu každou škodu na životním prostředí (nebo bezprostřední hrozbu takové škody) a napadat úkony nebo nečinnost příslušných orgánů, aby se zajistilo, že při prevenci a nápravě škod na životním prostředí příslušné orgány postupují ve veřejném zájmu. V rámci procesů souvisejících s prováděním směrnice se přínosně zapojují i jiné strany včetně pojišťovatelů, právníků, technických odborníků (v oblasti ekologie a vědy, posuzování rizik, inženýrství, nápravy škod, ekonomiky a práva) (viz obrázek 1). Obrázek 1: Provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Dojde ke škodám nebo bezprostřední hrozbě škod Přijetí okamžitých opatření k zabránění (dalším) škodám Posouzení škod na životním prostředí Plán nápravy škod Provádění nápravných opatření, sledování a podávání zpráv Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

7 Postupem času by zapojení těchto spolupracujících stran mělo vést ke společnému pochopení výhod a nevýhod takového přístupu, který snižuje rizika pro životní prostředí, vytvoření pobídek pro využívání osvědčených postupů v oblastech, jako jsou technologie a procesy bezpečné pro životní prostředí, a podpoře vývoje inovačních finančních nástrojů umožňujících pokrýt náklady spojené s odpovědností za případné škody. V následujícím přehledu jsou uvedeny osoby s jasně vymezenými povinnostmi ve směrnici o odpovědnosti za životní prostředí a jejich úloha. Příslušný orgán Veřejná instituce vybraná členským státem pro provádění a vymáhání směrnice. Členský stát, který má směrnici provádět a vymáhat. PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) může podle vlastního uvážení přijmout taková opatření nebo vyzvat provozovatele k přijetí takových opatření, která sníží riziko vzniku škod (pokud to od něho není již vyžadováno, tj. u podniků nebo zařízení spadajících pod směrnici Seveso), a vyzývá k finančnímu zajištění, nebo je-li povinné, finanční zajištění vyžaduje. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA (oznámená provozovatelem nebo sdělená postiženou osobou / nevládní organizací z její vlastní iniciativy) první a druhá odrážka jsou stejné jako v případě škod, jak je uvedeno níže; a dále vyzve provozovatele, aby přijal preventivní opatření, pokud tak již neučinil, a může kdykoli vyzvat provozovatele, aby poskytl informace, přijal nezbytná preventivní opatření a řídil se pokyny ohledně nezbytných preventivních opatření, nebo sám přijme nezbytná preventivní opatření, pokud tak provozovatel neučinil nebo pokud provozovatele nelze zjistit. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ zjistí, zda škoda pravděpodobně spadá do oblasti působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, jak je provedena ve vnitrostátním právu, pokud ano, zjistí odpovědného (odpovědné) provozovatele a určí použitelnou úpravu odpovědnosti (objektivní nebo založená na zavinění), vyzve provozovatele, aby poskytl doplňující informace, aby přijal požadovaná nezbytná nouzová nápravná opatření, tj. praktické kroky směřující k okamžité kontrole, zadržení a odstranění znečišťujících látek a/nebo jiných faktorů škody nebo aby s těmito látkami a/nebo faktory naložil jiným způsobem, a aby se řídil pokyny ohledně nezbytných nouzových nápravných opatření, vyzve provozovatele, aby ve spolupráci s příslušným orgánem přijal nezbytná opatření ke skutečné nápravě škod (primární, doplňková a vyrovnávací nápravná opatření), aby zjistil a posoudil možnosti nápravy, zejména pak schválí plán nápravných opatření a vyzve zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory), vezme v úvahu názory provozovatele a zúčastněných stran, přijme konkrétní opatření a přijme rozhodnutí formalizující zvolený způsob nápravy (před přijetím rozhodnutí zaručí provozovateli a zúčastněným stranám právo slyšení), Ochrana přírodních zdrojů Evropy 7

8 oznámí rozhodnutí provozovateli a informuje ho o opravných prostředcích, které má podle právních předpisů k dispozici, spolupracuje s provozovatelem (provozovateli), aby bylo zajištěno, že budou přijata nezbytná opatření, tj. primární, doplňková a případně vyrovnávací opatření, v případě, že nápravná opatření zavede a provádí příslušný orgán (pokud tak provozovatel neučinil, nelze ho zjistit nebo má platné osvobození): vymáhá na provozovateli (provozovatelích) úhradu nákladů vynaložených na nápravu a posouzení škod, správních a jiných příslušných nákladů (v případě odpovědnosti více stran rozdělí náklady mezi ně), a kontroluje návrh, přijetí a realizaci nástroje finančního zajištění (je-li povinný). OBECNÉ PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE podílí se na vypracování zprávy členského státu o zkušenostech získaných při provádění směrnice nejpozději do 30. dubna 2013, a může podle vlastního uvážení vytvořit vnitrostátní systém podávání zpráv a databáze případů spadajících pod směrnici o odpovědnosti za životní prostředí nebo se na něm podílet.. Provozovatelé Každá fyzická nebo právnická osoba, soukromá nebo veřejná, která provozuje nebo řídí pracovní činnost nebo tam, kde to stanoví vnitrostátní právní řád na kterou byla přenesena rozhodující hospodářská pravomoc nad technickým fungováním takové činnosti, včetně držitelů povolení nebo schválení takové činnosti, nebo osoba, která provádí přihlášení nebo oznámení takové činnosti. PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) musí přijmout veškerá opatření požadovaná právními předpisy a nařízeními o ochraně přírodního prostředí a v povoleních pro zařízení, včetně opatření, jež snižují rizika pro životní prostředí, mohou se rozhodnout pro zavedení opatření dále snižujících riziko vzniku škod na životním prostředí, a mohou se rozhodnout pro sjednání finančního zajištění nebo (kde je to povinné) sjednat finanční zajištění, jak vyžaduje vnitrostátní právní řád. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ v případě bezprostřední hrozby, a je-li to přiměřené, učiní okamžité kroky k zabránění škody, a rozhodně tehdy, nelze-li škodu odvrátit: okamžitě informuje příslušný orgán o všech významných aspektech vzniklé situace, řídí se veškerými pokyny příslušného orgánu, aby se předešlo škodám, v případě škod: učiní všechny proveditelné kroky k okamžitému zadržení, kontrole, odstranění nebo jinému zvládnutí příslušných znečišťujících látek a/nebo jiných faktorů škody, a poskytne na vyžádání doplňující informace a řídí se veškerými souvisejícími pokyny příslušného orgánu ohledně nouzových nápravných opatření, zjistí možná nápravná opatření a spolupracuje s příslušným orgánem při volbě Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

9 vhodných nápravných nebo preventivních opatření (plán nápravy škod), má právo vyslovit názor dříve, nežli příslušný orgán přijme jakákoli nápravná opatření, přijme jakékoli kroky k provedení (nebo financování) primárních, doplňkových a vyrovnávacích opatření v oblasti životního prostředí v souladu s plánem nápravných opatření a/nebo v souladu s pokyny příslušného orgánu, s cílem uvést poškozené přírodní zdroje zpět do původních podmínek a zohlednit každou přechodnou škodu (ztrátu) do doby, než dojde k obnově životního prostředí, a uhradí příslušné náklady, jak vyžaduje směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Poskytovatelé finančního zajištění Jako např. pojišťovací/zajišťovací společnosti, banky PŘED UDÁLOSTÍ (během běžného provozu) (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) eagují na žádosti o přiměřené finanční zajištění, provádějí posouzení potenciálních rizik, navrhují přiměřené udržitelné nástroje finančního zajištění v souladu s příslušnými zásadami (např. zásadami pojišťovnictví), a účtují si pojistné odpovídající riziku s ohledem např. na hospodářskou činnost, oblast působnosti daného finančního zajištění, omezení výše plnění. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu), poskytovatelé finančního zajištění se podílejí na posouzení škod na životním prostředí, určení nejefektivnějšího a nejúčinnějšího nápravného opatření, úhradě nákladů, a řízení nápravy škody na životním prostředí v úzké spolupráci s příslušným orgánem a s provozovatelem. Odborníci V oblasti ekologie, jiných přírodních věd, posuzování rizik, inženýrství, návrhu a provádění nápravných opatření, ekonomiky, práva apod., kteří pomáhají při provádění směrnice. PŘED UDÁLOSTÍ (za běžného provozu) (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) poskytují příslušné technické vstupy pro opatření, aby se snížilo riziko bezprostřední hrozby škody. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, ale o možnou úlohu) poskytují poradenství k právním, ekonomickým a veškerým technickým aspektům na životním prostředí a jejich nápravy, posuzují a přezkoumávají (bezprostředně hrozící nebo skutečné) škody na životním prostředí a volbu, návrh a realizaci možnosti nápravy a provádějí kontrolu, pomáhají v souvisejících regulačních otázkách a otázkách odpovědnosti za škody, při podávání zpráv a vyvozování důsledků pro budoucí metody řízení. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 9

10 Zúčastněná strana Každá fyzická nebo právnická osoba (včetně nevládních organizací), která je postižena nebo pravděpodobně může být postižena škodou na životním prostředí nebo je jinak dostatečně zainteresována nebo jejíž práva daná vnitrostátními právními předpisy byla porušena. JAKMILE JE ZJIŠTĚNA BEZPROSTŘEDNÍ HROZBA NEBO ŠKODA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (nejedná se o povinnost, ale o právo) mohou informovat o bezprostřední hrozbě nebo škodě na životním prostředí spolu s příslušnými vyjádřeními a musí poskytnout odpovídající informace a údaje, o něž se vyjádření předložená příslušnému orgánu opírají, mají právo požadovat, aby příslušný orgán přijal nápravné opatření, mají právo obdržet rozhodnutí příslušného orgánu, jež musí obsahovat informace o nápravných prostředcích, a mají právo odvolat se proti rozhodnutí příslušného orgánu k soudu nebo jinénezávislé a nestranné veřejné instituci. Škody na životním prostředí definuje směrnice jako škody na chráněných druzích a stanovištích, škody na povrchových a podzemních vodách a škody na půdě. Provozovatel je odpovědný za nápravu škody, je-li škoda považována za významnou a pokud lze stanovit příčinnou souvislost mezi činnostmi provozovatele a dotčenou škodou. Povinnost prevence stanovená směrnicí vzniká vždy, jakmile dojde k bezprostřední hrozbě takových škod (která je definována jako dostatečná pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti dojde ke škodám na životním prostředí). Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví odpovědnost pouze v případech, kdy šetřené škody na životním prostředí způsobila činnost provozovatele. Právní odpovědnost lze snáze prokázat v případě jednoho provozovatele, který způsobí nehodu s jasně vymezeným znečištěním z bodového zdroje, ale směrnice se vztahuje i na škody způsobené znečištěním, které je široce rozšířené a rozptýlené, pokud lze stanovit příčinnou souvislost. Směrnice se vztahuje i na případy, kdy se na jedné nehodě nebo na déle trvajících škodách na životním prostředí společně podílí více provozovatelů (více viz Raffinerie Méditerranée (ERG) SpA v. Ministero dello Sviluppo economico, Soudní dvůr Evropské unie, 9. března 2010, C-378/08, bod 58). V případech, do nichž je zapojeno více stran, mohou vnitrostátní právní předpisy stanovit specifická pravidla pro rozdělení nákladů. V neposlední řadě příslušný orgán určuje význam škod v každém jednotlivém případě. Obecně se význam škod na životním prostředí odvíjí převážně z velikosti a doby trvání škod. Významnou roli hrají také pojmy přirozené obnovy, měřitelnost škod a zásada přiměřenosti. Příloha I směrnice o odpovědnosti za životní prostředí stanoví, které faktory by měly být vzaty v úvahu při posuzování škod. Za významné jsou například považovány škody na životním prostředí, které mají prokázané účinky na lidské zdraví. Na druhé straně, v případě chráněných stanovišť a druhů, by nebyly považovány za významné následující škodní situace: škody, které jsou menší než běžné průměrné (přirozené) odchylky pro příslušný druh nebo stanoviště, nebo škody, které jsou důsledkem přirozené odchylky dotčených zdrojů nebo vyplývají z normální správy těchto zdrojů, jak je vymezena v záznamech o stanovištích nebo cílových dokumentech anebo jak ji prováděli v minulosti majitelé nebo provozovatelé, nebo škody na druzích nebo stanovištích, o nichž je známo, že se v krátké době a bez zásahů zotaví zpět do stavu odpovídajícího výchozím podmínkám nebo do stavu, který vede k podmínkám považovaným za rovnocenné výchozím podmínkám nebo za lepší než výchozí podmínky, pouze prostřednictvím dynamiky daného druhu nebo stanoviště. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

11 Jak se určuje odpovědnost za škody? Směrnice rozlišuje mezi dvěma skupinami provozovatelů: provozovatelé, kteří vykonávají nebezpečné pracovní činnosti uvedené v příloze III směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, a provozovatelé, kteří vykonávají všechny ostatní pracovní činnosti. Pro každou z těchto skupin existuje různá úprava odpovědnosti (viz obrázek 2). Pro provozovatele vykonávající činnosti uvedené v příloze III platí systém objektivní odpovědnosti. To znamená, že u provozovatele, aby mohl být shledán odpovědným za škody na půdě, vodě a na chráněných stanovištích a druzích, nemusí být zjišťováno zavinění. Pro všechny ostatní provozovatele, kteří nevykonávají činnosti uvedené v příloze III, platí systém odpovědnosti založené na zavinění. Aby mohl být provozovatel shledán odpovědným, musí být u něho zjištěno zavinění nebo zanedbání. Tito provozovatelé navíc mohou nést odpovědnost pouze za škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích. Obrázek 2: Druhy odpovědnosti za škody na životním prostředí a druhy škod Objektivní odpovědnost Odpovědnost založená na zavinění Příloha III (příklady): Povolení IPPC/IED Povolení k nakládání s odpady Vypouštění do vodního prostředí Nebezpečné látky Odběry vody (rámcová směrnice o vodě) Geneticky modifikované organismy Přeprava odpadů Těžební odpady Zachytávání a ukládání uhlíku Pracovní činnosti neuvedené v příloze III Škody na půdě Škody na vodách Škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích Ochrana přírodních zdrojů Evropy 11

12 Škodami na chráněných druzích a přírodních se rozumí jakékoli škody, které mají závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo zachovávání příznivého stavu ochrany takových stanovišť nebo druhů. Význam takových účinků je posuzován podle výchozích podmínek, přičemž jsou zohledněna kritéria stanovená v příloze I, s výjimkou dříve určených nepříznivých účinků schválených na základě právních předpisů o ochraně přírody. Škodami na vodách se rozumí jakékoli škody, které mají závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický a/nebo kvantitativní stav a/nebo ekologický potenciál dotčených vod, jak je vymezen rámcovou směrnicí o vodě (2000/60/ES), s výjimkou nepříznivých účinků v případech, kdy se uplatňuje čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice. Škodami na půdě se rozumí jakákoli kontaminace půdy, která představuje závažné riziko pro lidské zdraví, které je nepříznivě ovlivněno v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů do půdy, na půdu nebo pod povrch půdy. Některé příklady nehod, které mohou způsobit škody zdrojům, na které se vztahuje směrnice: Druhy nehod, které mohou způsobit škody na: stanovištích a druzích vodách půdě přímé odstranění nebo zničení chráněných stanovišť a druhů, fyzické poškození nebo chemické úniky, vypouštění nebo podobné znečištění nebo významné vyrušování (včetně hluku a vibrací), mikrobiální znečištění chráněných stanovišť a druhů např. v důsledku nesprávných zemědělských postupů, úmyslné pronásledování a usmrcování chráněných druhů (například prostřednictvím nezákonného lovu ptáků). odběry vod, které způsobují změnu kvantitativního stavu, vypouštění chemických látek z průmyslové lokality, kde jsou uskladněny, nebo z nákladního automobilu nebo ropného tankeru, který je převáží (např. v důsledku havárie), přehrazování povrchové vody způsobující významné změny v ekologickém potenciálu vody, úniky chemických látek, ropy nebo odpadů z podzemních a nadzemních zařízení pro zásobování, manipulaci a přepravu, jež vedou ke škodám na podzemních a nadzemních vodách (chemický stav). selhání systému čištění kouřových plynů ve spalovně odpadů, které má za následek znečištění povrchové vrstvy půdy v nedaleké obytné oblasti těžkými kovy, náhodný chemický únik z oblasti skladování, manipulace a výroby a migrace plynů do vnějšího prostředí a/nebo migrace chemických látek do půdy a podzemních vod, úmyslné nepovolené ukládání odpadů na povrchu terénu nebo do podzemí, které vede ke vzniku plynu (nebezpečných chemických látek) a k migraci do nedalekých obytných prostor, vyřazení závodu z provozu, jež vede k náhodnému úniku nebezpečných látek do půdy a podzemních vod. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí istockphoto

13 Objektivní odpovědnost U činností uvedených v příloze III směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, včetně činností a/nebo vypouštění, na něž se vztahují následující směrnice (konkrétnější seznam a přesné znění najdete v příloze III): Provozy zařízení podléhající směrnici 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) kodifikované směrnicí 2008/1/ES, která byla nahrazena směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED). Provozy nakládání s odpady podléhající rámcové směrnici o odpadech (75/442/EHS) kodifikované směrnicí 2006/12/ES a přepracované směrnicí 2008/98/ES, směrnici o nebezpečných odpadech (91/689/EHS) kodifikované směrnicí 2006/12/ES a přepracované směrnicí 2008/98/ES, směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnici 2000/76/ES o spalování odpadů začleněné do směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Rámcová směrnice o odpadech, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Tato směrnice zrušila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (kodifikovanou verzi směrnice 75/442/EHS v platném znění), směrnici o nebezpečných odpadech (91/689/EHS) a směrnici o nakládání s odpadními oleji (75/439/EHS). Poskytuje obecný rámec pro požadavky nakládání s odpady a stanoví základní definice nakládání s odpady v EU. Veškeré vypouštění do vnitrozemských povrchových vod podléhající směrnici o nebezpečných látkách (76/464/EHS) kodifikované směrnicí 2006/11/ES. Veškeré vypouštění látek do podzemních vod podléhající směrnici 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami, kterou nahradila směrnice 2006/118/ES. Vypouštění nebo vtlačování znečišťujících látek do povrchových nebo podzemních vod podléhající rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES). Odběry vod a vzdouvání vod podléhající předchozímu povolení podle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Výroba, používání, skladování, zpracování, plnění, uvolňování do životního prostředí a doprava v rámci provozu látek a přípravků vymezených ve směrnici o nebezpečných látkách (67/548/EHS) nahrazené nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, směrnici o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES), směrnici o přípravcích na ochranu rostlin (91/414/EHS) a směrnici o biocidních přípravcích (98/8/ES) nahrazené nařízením o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012. Silniční, železniční, vnitrozemská vodní, námořní nebo letecká přeprava nebezpečných nebo znečišťujících věcí vymezených ve směrnici o bezpečnosti silniční přepravy (94/55/ES) zrušené směrnicí 2008/68/ES, směrnici o bezpečnosti železniční přepravy (96/49/ES) a směrnici 93/75/EHS týkající se provozu plavidel zrušené směrnicí 2002/59/ES. Jakékoli uzavřené nakládání, včetně přepravy, a úmyslné uvolňování a uvádění na trh geneticky modifikovaných mikroorganismů, na které se vztahují směrnice týkající se geneticky modifikovaných organismů (90/219/EHS; 2001/18/ES). Přeshraniční přeprava odpadu v rámci, do nebo z Evropské unie (nařízení Rady č. 259/93 nahrazené nařízením (ES) č. 1013/2006). Směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Provozování úložišť podle směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Vnitrostátní provádění v členských státech může přinést větší skupinu činností, na které se vztahuje režim objektivní odpovědnosti. Odpovědnost založená na zavinění U všech ostatních pracovních činností, než jsou pracovní činnosti uvedené v příloze III. Ochrana přírodních zdrojů Evropy 13

14 Existují výjimky a osvobození ze směrnice o odpovědnosti za životní prostředí? Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí se nevztahuje na škody způsobené emisemi, událostí nebo nehodou, ke kterým došlo před 30. dubnem 2007, nebo pokud činnost, která škody způsobila, byla ukončena před tímto datem, nebo na škody, uplynulo-li více než 30 let od doby, kdy došlo k emisím, události nebo nehodě, které způsobily tyto škody. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí se nevztahuje na případy škod nebo bezprostřední hrozby škod, které vyplývají z (viz článek 4 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí): ozbrojených konfliktů, nepřátelských akcí, občanských válek nebo povstání, živelních událostí výjimečné a neodvratné povahy, činností, jejichž hlavním účelem je sloužit národní obraně nebo mezinárodní bezpečnosti nebo ochraně před přírodními katastrofami, nebo činností zahrnutých v některých mezinárodních úmluvách, které se týkají škod způsobených ropným znečištěním na moři, přepravy nebezpečných látek a nebezpečných věcí po moři, železnici nebo silnici a jaderných škod a činností zahrnutých ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, nebo činnosti v případě plošného znečištění, pokud nelze stanovit příčinnou souvislost mezi danou činností a škodami). Provozovatel dále není finančně odpovědný, jestliže prokáže, že škody byly způsobeny třetí stranou (za podmínky, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření), nebo prokáže, že škody jsou důsledkem splnění příkazu nebo pokynu orgánu veřejné moci. Směrnice rovněž poskytuje možnost osvobození (tj. podle uvážení členských států), kdy některé případy mohou být vyjmuty z finanční odpovědnosti. Provozovatelé, kteří prokážou, že nejednali úmyslně ani z nedbalosti, nemusejí nést náklady na nápravu škod, pokud škody na životním prostředí, jež způsobili, jsou důsledkem emisí nebo událostí: výslovně povolených regulačním orgánem (výjimka na základě povolení), jestliže provozovatel postupoval plně v souladu s podmínkami tohoto povolení, nebo u nichž podle stavu vědeckých a technických znalostí v době, kdy došlo k uvolnění emisí nebo k provádění činností, nebylo považováno za pravděpodobné, že by způsobily škody na životním prostředí (výjimka na základě stavu znalostí). Co je náprava škod a jak je jí dosahováno? Celkovým cílem směrnice je plná náprava poškozených přírodních zdrojů a jejich funkcí do výchozích podmínek, jaké by existovaly, kdyby k žádným škodám nedošlo. Byl-li například poškozen mokřad, pak by náprava v plném rozsahu znamenala návrat celého dříve existujícího mokřadního stanoviště a všech druhů a jejich rozsahu nebo populací a funkcí, jež tyto mokřadní zdroje poskytovaly veřejnosti, nebo jiným přírodním zdrojům, jako je např. rekreace, filtrace vody, poskytování potravy, estetický vzhled, schopnost zadržovat vodu, nebo jako stanoviště, které je domovem mokřadních ptáků a jiných druhů. Výchozí podmínky lze určit pomocí stávajících údajů o daném zdroji a poškozené lokalitě, údajů z podobných lokalit, o kterých mohou být k dispozici nezbytné údaje, nebo které mohou být pozorovány po nehodě (referenční lokality) nebo údaje získané prostřednictvím modelování zdrojů a jejich funkcí. Existují tři druhy nápravných opatření: primární, vyrovnávací a doplňková. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

15 Primární náprava škod odkazuje na nápravné opatření, které se uskutečňuje v dotčené lokalitě a které vrací poškozené přírodní zdroje a/nebo jejich narušené funkce do výchozích podmínek. Primární náprava škod na místě je preferovaným a koncepčně nejjednodušším způsobem nápravy škod, avšak nemusí vždy být možná nebo proveditelná. V případě, že primární náprava škod nevede k úplnému návratu poškozené lokality zpět do výchozích podmínek, vyžaduje směrnice realizaci doplňkových nápravných opatření v jiné lokalitě a/nebo vůči druhům, které mohou být stejné nebo dostatečně podobné jako poškozená lokalita / poškozené druhy, což v důsledku zajistí, že v obou lokalitách bude dosažena podobná úroveň přírodních zdrojů nebo jejich funkcí. Směrnice také uznává, že k úplné nápravě je zapotřebí času, a proto vyžaduje vyrovnání přechodných ztrát, tj. takových, které zdroje přírodního prostředí nebo jejich funkce utrpí během období obnovy (viz obrázek 3). Toto se nazývá vyrovnávací nápravou škod a lze ji poskytnout také v jiné lokalitě zlepšením stavu poškozených druhů nebo jiných dostatečně podobných druhů. Alternativně lze vyrovnávací nápravu škod poskytnout provedením primární nápravy škod, která povede ke stejnému nebo většímu prospěchu oproti výchozím podmínkám v dotčené lokalitě (část, která přesahuje, se započítá jako náhrada škody v rámci vyrovnávací nápravy škod). V případě škody na půdě je podle směrnice minimálním požadavkem požadavek, aby příslušné odstraněné, kontrolované, izolované nebo snížené znečišťující látky již nadále nepředstavovaly významné riziko nepříznivého účinku na lidské zdraví (doplňková nebo vyrovnávací náprava škod se nevyžaduje). Obrázek 3: Ukázka výchozích podmínek, původních škod, přechodné ztráty a nápravných opatření Úroveň funkcí daného zdroje Přechodné ztráty Výchozí podmínky Přirozená obnova Obnova při primární nebo doplňkové nápravě škod Vznik škody Zahájení primární/doplňkové nápravy škod Čas Ochrana přírodních zdrojů Evropy 15

16 Jak se určuje oblast působnosti a rozsah nápravy škod? Aby bylo možné určit, jaký typ vyrovnávací a doplňkové nápravy škod bude vyžadován a v jakém rozsahu, provádí se analýza náhrady. Jednoduše řečeno, analýza náhrady stanoví, které zdroje a funkce lze považovat za dostatečně podobné poškozeným zdrojům a funkcím, a kvantifikuje úroveň nápravy (náhrada ztrát) tak, aby se rovnala ztrátě způsobené v důsledku škod (ztráty). Podle toho, jaké jednotky se pro kvantifikaci těchto ztrát a náhrady ztráty použijí, doporučuje směrnice tyto metody posuzování náhrady škod (viz příloha II směrnice): analýza náhrady založená na rovnocennosti zdrojů: kde ztráty a náhradu ztrát lze vyjádřit v jednotkách zdrojů (např. počty ryb nebo ptáků, objem podzemních vod v litrech), analýza náhrady založená na rovnocennosti funkcí nebo analýza náhrady stanovišť: kde ztráty a náhradu ztrát lze vyjádřit v podmínkách stanoviště (např. plocha mokřadu a jaká část jeho funkcí (v %) je ztracena nebo získána). Pokud takové analýzy nelze provést (buď proto, že to není technicky proveditelné, nebo je to nežádoucí, anebo příliš nákladné), lze zvolit metodu odhadu hodnoty ztracených přírodních zdrojů a/nebo funkcí a přínosu nápravy škod v peněžním vyjádření, přičemž se použije: posouzení náhrady založené na rovnocennosti hodnot a porovnání hodnoty oproti nákladům: kde ztráty a náhrada ztrát jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách (rovnocennost hodnot). Pokud lze odhadnout finanční hodnotu škod, ale nelze odhadnout finanční hodnotu, která vznikla nápravou škod, je možné stanovit rozpočet (náklady) na nápravu škod ve stejné výši, jako je hodnota škod (porovnání hodnoty oproti nákladům). Použití peněžního vyjádření neznamená, že je vyžadována finanční náhrada: zásadou směrnice zůstává náprava poškozených zdrojů a funkcí. Metody stanovení rovnocennosti jsou koncipovány tak, aby braly v úvahu chemickou, fyzickou, biologickou a případně sociální a ekonomickou povahu škod a možností nápravy. Možnosti nápravy je třeba hodnotit na základě takových kritérií, jako jsou účinky dané varianty, náklady na její provedení a pravděpodobnost úspěchu. Obecně bude provádění analýzy náhrady zahrnovat pět základních kroků (pro všechny druhy analýzy), které se liší pouze v druhu použitých jednotek. 1. Předběžné hodnocení: zahrnuje zjištění dostupných údajů, možností nápravy škod, vhodného rozsahu analýzy a posuzování. 2. Určení a kvantifikace škod (ztráta): zahrnuje určení příčin škod, volbu měrné jednotky (jednotek) pro posouzení škod, a to včetně přechodných ztrát, určení a kvantifikaci výchozích podmínek, pochopení rozsahu škod, charakteristiky poškozených zdrojů a funkcí, určení přínosu primární nápravy škod. 3. Určení a kvantifikace přínosu z nápravy škod (náhrada ztráty): zahrnuje zjištění možností nápravy škod, volbu nejvhodnějších a proveditelných možností na základě kritérií stanovených v příloze II směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, odhad přínosu nápravy škod s použitím stejných měrných jednotek jako v kroku Určení rozsahu opatření: zahrnuje určení celkového rozsahu nápravy škod, odhad nákladů na nápravu škod. 5. Sledování a podávání zpráv: zahrnuje vypracování plánu nápravy škod (cíle, projekty, dílčí cíle) a sledování jeho provádění. Při každém kroku analýzy je třeba stanovit hlavní nejistoty a předpoklady, které je třeba vytvořit pro jejich řešení, a provést rozbor citlivosti. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

17 Čtenáře zajímající se o toto téma odkazujeme na školicí materiál ke směrnici, kde najdou podrobnější výklad ke každému z uvedených kroků (viz údaje na konci této brožury). Po provedení analýzy rovnocennosti a po volbě a určení rozsahu nápravných projektů se vypracuje plán nápravy škod, který zahrnuje cíle projektů, podrobnosti k jejich provádění, technické výkresy a návrhy a biologické plány a návrhy. Plán nápravy škod obsahuje také postupy a harmonogramy pro sledování obnovy zdrojů a funkcí po realizaci a pro hodnocení úspěšnosti projektů. Příklady, jak provádět analýzu náhrady, najdete na konci této brožury. LIFE06 NAT/BE/ Před obnovou vlhkých proláklin v dunách odstraněním křovin a stromů a otevřením nádrží v dunách. LIFE06 NAT/BE/ (po obnově) Ochrana přírodních zdrojů Evropy 17

18 Co jsou náklady na nápravu škod a kdo je hradí? V případě, že preventivní a nápravná opatření provede příslušný orgán, vymáhá tyto náklady od provozovatele, který škody způsobil. Náklady, které lze takto vymáhat, zahrnují: náklady na posouzení životního prostředí prováděné za účelem zjištění rozsahu škod a opatření nezbytných pro nápravu těchto škod, úsilí o nápravu škod vynaložené přímo tímto orgánem, náklady na administrativu, právní záležitosti a vymáhání a náklady na sběr dat, sledování a kontrolu a další související náklady. Směrnice doporučuje, aby náklady na zvolená nápravná opatření nebyly neúměrné. Pojem neúměrnosti není ve směrnici vymezen, představuje však základní zásadu práva Unie a má precedens například v rámcové směrnici o vodě. Náklady spojené s nápravou škod, jinými slovy, odpovědnost provozovatele, nejsou úměrné, pokud by přesahovaly hodnotu ztracenou v důsledku škod (nebo přínos pro životní prostředí získaný prostřednictvím nápravy škod). Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí na úrovni EU nepředepisuje provozovatelům finanční záruky na pokrytí jejich potenciální odpovědnosti, ale požaduje, aby členské státy podporovaly rozvoj finančně zabezpečovacích nástrojů. V praxi dosavadní provádění směrnice ukázalo, že: nejpoužívanějším nástrojem k pokrytí odpovědnosti za životní prostředí je pojištění. Pojistné/zajistné trhy (jednotlivé pojišťovací společnosti i skupiny) kryjí prevenci a nápravu škod na životním prostředí na základě rozšíření působnosti směrnice o odpovědnosti za životní prostředí na politiky pojištění obecné odpovědnosti a veřejných závazků (např. Německo, Rakousko), politik pojištění odpovědnosti za životní prostředí (např. Spojené království) nebo řešení prostřednictvím skupin soupojištění (např. Španělsko, Francie, Itálie a Nizozemsko), druhým nejčastěji používaným nástrojem podle zprávy Komise z října 2010 jsou bankovní záruky (Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Spojené království) a o jiných tržních mechanismech, jako jsou fondy, dluhopisy atd. se podle zprávy Komise z října 2010 diskutuje v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Polsku a Španělsku. istockphoto Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

19 Příklad použití analýzy náhrady zdrojů: škody na rybích populacích Tato případová studie představuje aplikaci analýzy náhrady zdrojů pro situaci vypuštění znečišťujících látek do řeky, které způsobilo úhyn ryb. Dne 22. února 2011 došlo k velké zimní průtrži mračen v údolí K (hypotetická lokalita), kde se nachází skalní nádrž vyplněná důlní hlušinou. Vlivem deště roztál sníh v údolí, což nakonec vedlo k porušení hráze, která hlušinu zadržuje. V důsledku tohoto porušení důlní hlušina zaplavila řeku K. Ačkoli byli během jednoho dne do lokality protržení hráze mobilizováni pracovníci pro nouzové nasazení, do doby, než bylo porušení hráze opraveno, se do řeky K dostalo mnoho tisíc tun důlní hlušiny, která zanesla nejméně 10 km vodního toku. V týdnech následujících po poruše hráze bylo provedeno předběžné hodnocení události. Během období předběžného hodnocení byla získána řada informací různého druhu. Tyto informace například obsahovaly: dobu vzniku a dobu trvání události, koncentrace určitých těžkých kovů (např. mědi, zinku a kadmia) a kyselost vypuštěné vody, popis opatření nouzové reakce a informace o kvalitě vody před událostí. Za účelem kvantifikace škod na vodním zdroji se příslušný orgán ve spolupráci s provozovatelem rozhodl použít pro analýzu náhrady zdrojů jako klíčovou indikativní měrnou jednotku výskyt pstruha obecného. Na základě odběru vzorků v referenčních lokalitách a po proudu řeky K se dospělo k závěru, že výchozí hustota pstruha obecného byla 10 jednotek na 100 m 2. Na horním úseku řeky v délce 10 km došlo v důsledku této události k vymizení pstruha obecného v roce 1 po události s předpokládanou obnovou výchozího stavu do 10 let. Pomocí analýzy náhrady zdrojů byla celková škoda ( ztráta ) vyčíslena na přibližně jednotek pstruha obecného za rok. Tj. o tolik pstruhů obecných by po tuto dobu žilo v řece K více, kdyby k události nedošlo. Na základě předběžného hodnocení došel příslušný orgán ve spolupráci s provozovatelem k závěru, že je nezbytná vyrovnávací náprava škod na rybích populacích v této řece. K náhradě ztráty u pstruha obecného byly zvažovány tři možnosti určení vyrovnávací nápravy škod: žádné opatření přirozená obnova (tato varianta nebyla zvolena, protože přechodná ztráta pstruhů obecných za rok se jeví jako příliš vysoká), doplnění v líhních (nebylo zvoleno kvůli obavám souvisejícím s genetikou atd.) a obnova stanovišť v toku, a to v jiných přítocích řeky K (zvolená varianta). Obnova stanovišť v toku byla zvolena proto, že zvýší únosnou kapacitu, pokud jde o pstruha obecného. S ohledem na druh nezbytných nápravných opatření, dobu potřebnou k tomu, aby se projevil plný přínos nápravy škod, a dobu, po kterou by tato nápravná opatření přinášela prospěch, bylo odhadnuto, že obnova 1 km stanoviště v toku by přinesla náhradu ztráty zvýšením populace pstruha obecného o přibližně jednotek za rok. Při kalkulaci ztráty ve výši jednotek a náhrady ztráty ve výši jednotek na každý kilometr čtvereční provedené nápravy škody bylo určeno, že by bylo nezbytné provést vyrovnávací nápravu škod ve formě obnovy stanovišť v délce toku 4,4 km (33 000/7 500). Ochrana přírodních zdrojů Evropy 19

20 Náklady na vyrovnávací nápravu škod byly vypočítány na základě nákladů na plánování lokalit, technické výkresy, realizaci opatření k nápravě škod na říčním toku, kontrolu, sledování a podávání zpráv o projektu. Celkové náklady byly odhadnuty přibližně na EUR na každý kilometr toku provedené nápravy škod (hypotetická částka), tj. celkové náklady na vyrovnávací nápravu škod přibližně ve výši EUR. Příklad použití analýzy náhrady stanoviště: škody na mokřadu V této případové studii je použita analýza náhrady stanoviště za účelem posouzení škod a možností nápravy škod v případě hypotetické události, při níž došlo k poškození hypotetického mokřadu. Touto událostí je vypuštění vysoce kyselé vody z průmyslového zařízení. Mokřad má plochu 10 ha. Vysoce kyselá voda způsobuje původní poškození značného rozsahu, takže vědci na základě nadzemního porostu, který je považován za dobrý ukazatel zdraví mokřadu, odhadují, že původní ztráta představuje 75 % veškerého rostlinného života. Předpokládá se, že během příštích 5 let se mokřad vrátí zpět do původních podmínek. Vycházeje z povahy mokřadu a z předpokladu, že se nakonec vrátí zpět do výchozích podmínek, nebyla provedena žádná primární náprava škod. Na základě těchto informací byla provedena analýza náhrady stanoviště. Původní ztráta v rozsahu 75 % bude obnovena po pěti letech a vedla ke ztrátě 21,6 jednotek. Podrobnější popis, jak se k tomuto počtu jednotek v této případové studii dospělo, a vstupní předpoklady lze najít ve školicí příručce ke směrnici. Na základě přezkumu dostupných informací a znalosti okolních mokřadů se stanoví vyrovnávací nápravné opatření. Je známo, že v okolí se vyskytují i jiné mokřady, ale kdyby bylo vynaloženo určité nápravné úsilí, mohlo by to zlepšit jejich celkové zdraví. Byl určen jeden konkrétní mokřad, kde by odstranění exotických rostlin vedlo ke zlepšení jeho celkového zdraví měřeného plochou nadzemního porostu pokrytou přirozenými druhy mokřadních rostlin. Odhaduje se, že nadzemní porost by v porovnání se stavem mokřadu před vznikem škod bylo možno zvýšit z 50 na 100 %. Naplánování a provedení nápravných opatření by trvalo 2 roky a zlepšení rostlinného pokrytí z 50 na 100 % by trvalo další 3 roky. Přínos neboli náhrada ztráty dosažená zlepšením stavu 1 hektaru tohoto mokřadu se vypočítá jako poskytnutí 15,5 jednotky náhrady ztráty po dobu předpokládané délky života zlepšeného mokřadu. Aby se nahradilo 21,6 jednotky škod na mokřadu (ztráta) nápravou škody v blízkém mokřadu (náhrada ztráty), musel by se tedy odstraněním exotických rostlin zlepšit stav 21,6/15,5 = 1,4 hektaru znehodnoceného mokřadu. Náklady na nápravu škod na ploše 1,4 hektaru mokřadu zahrnují náklady na plánování a výkresy, získání povolení, provedení, kontrolu, provoz/údržbu, sledování atd. Při kalkulaci hypotetických nákladů ve výši přibližně EUR/ha by celkové náklady na nápravu pro vyrovnání škod činily 1, = EUR. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 31.12.2005 CS C 336/109 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 15. prosince 2005 k návrhu nařízení ES o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Je to rozsáhlý soubor environmentálních norem Nejdůležitější faktor ovlivňující národní legislativu ŽP V členských zemích (v roce 2012 je to 27 zemí) V kandidátských

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více