Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu"

Transkript

1 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a poté z jeho okolí. Bodové měření: Hodnota jasu je odečtena ze středu hledáčku. Násobné měření: Viz strana 86. Bodové měření Výběr plochy pro odečtení hodnoty Expozice je nastavena na základě hodnot odečtených přímo pod značkou automatického zaostřování. Díky tomu lze nastavit optimální hodnoty expozice i pro objekt ležící na velmi jasném (zářícím) pozadí. Bodové měření je k dispozici i v makro režimu (bodové měření + makro režim). Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se na kontrolním displeji objeví symbol (bodové měření) nebo (bodové měření + makro režim). Dojde k automatickému zapnutí LCD obrazovky. Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Tlačítko spouště Kapitola 5 Pokročilé techniky Průběh volby (Digitální ESP) Tlačítko (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak tato obrazovka opět zmizí. Stiskem tlačítka spouště exponujte snímek. Výchozí tovární hodnota: Digitální ESP Bodové měření 85

2 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Násobné měření Odečtení hodnot z více než jednoho bodu fotografované kompozice Touto metodou lze změřit míru jasu objektu až na 8 různých místech a na základě těchto hodnot spočítat ideální průměrné expoziční hodnoty. Postup je vhodný především pro objekty s vysokým kontrastem. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M používat násobné měření. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). (makro/bodové měření) Tlačítko spouště Stiskem tlačítka / aktivujte bodové měření expozice (Str. 85). Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t MULTI METERING t ON. Poté stiskněte tlačítko. Dalším stiskem téhož tlačítka skryjte menu. (Aretace expozice) Tlačítko 86

3 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Značku automatického zaostřování namiřte na bod, ve kterém chcete změřit expozici (jas). Hodnotu odečtěte stiskem tlačítka AEL/. Míru jasu lze v rámci jednoho záběru změřit až na 8 různých místech. Na LCD obrazovce se objeví stupnice s naměřenými hodnotami. Hodnoty získané z devátého a případně i dalších měření jsou ignorovány. Chcete-li zrušit aretovanou hodnotu expozice získanou násobným měřením, podržte tlačítko AEL/ déle než 1 sekundu. Až se objeví nápis MEMO, stiskněte toto tlačítko ještě jednou a ihned ho uvolněte. Stiskem spouště exponujte snímek. Příklad: Měření expozice na dvou místech (tlačítko AEL/ bude stisknuto dvakrát). Průměrná hodnota clony a doby expozice bude vypočítána na základě měření ze dvou bodů. Tyto hodnoty budou přepočítány při každém dalším provedeném měření. Symbolem je označena průměrná hodnota dvou provedených měření. Průměr je vždy umístěn do středu stupnice. Značka udává, jak moc se právě naměřená expozice (její hodnota v měřeném bodě) liší od průměrné expozice. Právě naměřená expozice může být fixována namáčknutím tlačítka spouště. (Právě naměřená expozice nebude přidána k průměrné hodnotě, dokud nestisknete tlačítko AEL/. Měření získaná stiskem tlačítka AEL/. Počet udává, kolikrát jste stiskli tlačítko. Poloha symbolu udává rozdíl (odstup) naměřené hodnoty od průměru. Pokud naměřená hodnota (symbol ) padne o více než ±3 EV od středu stupnice (nebo-li průměrné hodnoty), objeví se červené symboly. 87

4 Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu (pokračování) Vliv přepínače režimů na násobné měření expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Násobné měření si nelze vynutit t V režimu digitálního ESP měření nelze násobné měření použít. Nastavte metodu měření na bodové měření ( ) nebo na bodové měření v makro režimu ( ). Jak uložit uzamčené expoziční hodnoty získané násobným měřením i pro další fotografie (Zapamatování expozice) t Poté, co jste podle 4. kroku návodu provedli požadovaný počet stisknutí tlačítka AEL/, přidržte toto tlačítko stisknuté po dobu delší než 1 sekunda. Objeví se symbol MEMO. Zobrazení symbolu MEMO udává, že naměřené expoziční hodnoty jsou uloženy v paměti fotoaparátu. Poznámka Pokud v průběhu násobného měření stisknete některé z následujících tlačítek, budou expoziční hodnoty získané násobným měřením zrušeny., tlačítko (režimy blesku), tlačítko / (makro/bod), tlačítko. 88

5 Funkce AE lock Aretace expozice Aretaci (dočasné uzamčení) oceníte v situacích, kdy je obtížné docílit optimální expozici (například při nadměrném kontrastu mezi fotografovaným objektem a pozadím). Předpokládejme například, že většinu vašeho záběru tvoří obloha, takže při automatické expozici vychází objekt v popředí příliš tmavý. V takovém případě upravte kompozici tak, aby v ní nebyla žádná jasná obloha a poté stiskem tlačítka AEL/ dočasně uzamkněte (aretujte) naměřené expoziční hodnoty. Obnovte původní podobu vašeho záběru včetně oblohy a snímek exponujte. Jinými slovy, aretaci expozice použijte v případě, kdy chcete použít jiné expoziční hodnoty než ty, které byste za normálních okolností naměřili při zaostřování na objekt. Jestliže pracujete s přepínačem režimů A/S/M, nebudete moci v režimu M použít aretaci expozice. Proto si zvolte režim různý od režimu M (Str. 52). Vypněte násobné měření (parametr MULTI METERING nastavte na hodnotu OFF) (Str. 86). Pokud je násobné měření zapnuto, nelze aretaci expozice použít. Je-li tlačítku AEL/ přiřazena jiná funkce než AE LOCK (Aretace expozice), přiřaďte mu ji (Str. 157). Tlačítko spouště (Aretace expozice) 89

6 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Zvolte kompozici záběru, ze kterého chcete aretovat (naměřit) expoziční hodnoty, poté stiskněte tlačítko AEL/. Aretaci expozice zrušíte opětovným krátkým stiskem tlačítka AEL/. Jestliže chcete uzamknout jiné expoziční údaje, zvolte požadovanou kompozici záběru a znovu stiskněte tlačítko AEL/. Po každém stisku tlačítka AEL/ dojde k aretaci expozice respektive k jejímu zrušení. Namiřte značku automatického ostření na objekt, podle kterého chcete snímek zaostřit, poté namáčkněte tlačítko spouště. Rozsvítí se zelená kontrolka. Aretaci expozice nelze zrušit, pokud máte namáčknuté tlačítko spouště. Zelená kontrolka Domáčkněte tlačítko spouště. Po pořízení snímku bude aretace expozice zrušena a symbol AEL zmizí. Po dobu aretace expozice je zobrazen symbol AEL. 90

7 Funkce AE lock Aretace expozice (pokračování) Vliv přepínače režimů na aretaci expozice : K dispozici, : Není k dispozici * Funkce není dostupná, pokud je režim odvozen od režimu M. TIPY Jak uchovat aretované expoziční hodnoty získané násobným měřením i po pořízení snímku (Zapamatování expozice). t Po provedení kroků 2 a 3, přidržte tlačítko AEL/ stisknuté po dobu alespoň jedné sekundy. Objeví se symbol MEMO. Po dobu, kdy je zobrazen symbol MEMO, si bude fotoaparát pamatovat naměřenou expozici. Takto uloženou expozici zrušíte (vymažete z paměti) krátkým stiskem tlačítka AEL/. Aretace expozice není k dispozici. t Na LCD obrazovce je zobrazeno menu. Zavřete menu (Str. 43). t Je zapnuto násobné měření expozice. Vypněte ho (Str. 86). Aretace expozice byla zrušena. t Došlo ke změně polohy přepínače režimů. t Fotoaparát byl vypnut nebo přešel do úsporného režimu (usnul). t Došlo ke změně režimu ostření (bod/makro) nebo ke změně režimu blesku. t Kvůli zobrazení menu jste stiskli tlačítko. 91

8 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka V makro režimu můžete fotografovat zvolený objekt z bezprostřední blízkosti (od 10 cm 60 cm). Při transfokátoru nastaveném na maximálně širokoúhlý záběr tak může fotografovaný objekt vyplnit celou plochu záběru. V normálním režimu je zaostření na krátkou vzdálenost časově velmi náročné, zatímco v režimu (makro) je velmi rychlé. Při fotografování zblízka je obvykle potřeba odečíst ideální expoziční hodnoty ze středu záběru (plochy ležící pod značkou automatického ostření), většina snímků pak vyjde mnohem lépe (Bodové měření a makro režim) (Str. 85). Normální fotografie Makrofotografie Tlačítko spouště Opakovaně mačkejte tlačítko / až se na kontrolním displeji objeví symbol (Makro režim) nebo (Bodové měření + Makro režim). Jednotlivé symboly se mění následovně (pokud jsou ovšem všechny dostupné): Průběh volby (Digitální ESP) (makro/bodové měření) Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. Symbol makrofotografie 92

9 Fotografování v makro režimu Jak pořizovat snímky zblízka (pokračování) Exponujte snímek. Pracovní rozsahy v makro režimu Širokoúhlý záběr : 10 cm až 60 cm Teleobjektiv : 1,2 m až 2,0 m Výchozí tovární hodnota : Digitální ESP Poznámka Makro režim můžete bez obtíží použít i při fotografování v normálních vzdálenostech. Ovšem musíte počítat s tím, že zaostřování bude trvat delší dobu. 93

10 Fotografování v super makro režimu Jak pořizovat snímku opravu zblízka Díky režimu super makro se můžete dostat k fotografovanému objektu až na vzdálenost 4 cm, takže výsledkem bude snímek zvětšený ještě víc než ve standardním makro režimu. Celou plochu záběru vám vyplní už objekt o rozměrech 44 x 33 mm. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Výchozí tovární hodnota: OFF (vypnuto) Tlačítko Poznámka Při fotografování v super makro režimu není transfokátor k dispozici. I v super makro režimu dokáže fotoaparát zaostřit na jakoukoli vzdálenost, ovšem vlastní ostření může být velmi pomalé. 94

11 Fotografování se samospouští Samospoušť je užitečná v situacích, kdy na fotografii chce být i fotograf. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. Pokud nedojde ke stisku tlačítka / do dvou sekund po vykreslení obrazovky určené pro toto nastavení, pak daná obrazovka opět zmizí. (Časovač/Dálkové ovládání) Tlačítko spouště Domáčknutím spouště aktivujte časovač samospouště. Kontrolka samospouště se rozsvítí na cca 10 sekund a poté začne blikat. Po přibližně 2 sekundách blikání dojde k expozici snímku. (V režimu k pořizování videosekvence.) Záznam videosekvence začne přibližně po 12 sekundách od stisku spouště. Pokud chcete v režimu ukončit pořizování videosekvence, znovu domáčkněte tlačítko spouště. Spuštěnou samospoušť můžete zastavit stiskem tlačítka /. Časovač samospouště se zastaví a kontrolka samospouště zhasne. Kontrolka samospouště a dálkového ovládání 95

12 Fotografování se samospouští (pokračování) Poznámka Fotoaparát si po svém vypnutí nepamatuje, že byl v režimu samospouště a to ani v případě, že je parametr ALL RESET (Obnova původních hodnot) nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto) (Str. 155). Po expozici snímku je samospoušť automaticky zrušena. V režimu fotoaparát sám ukončí pořizování záznamu poté, co dosáhne maximální možné délky videosekvence. Jestliže použijete samospoušť v některém ze sekvenčních režimů, pořídí fotoaparát automaticky 5 snímků. 96

13 Dálkové ovládání Snímky můžete pořizovat i pomocí (volitelného) dálkového ovladače. Takový postup se hodí, pokud chcete být na snímku i vy. Dálkové ovládání můžete také použít v situacích, kdy chcete ovládat spoušť fotoaparátu a přitom se ho nedotýkat (zabránit nežádoucím otřesům), například při fotografování za soumraku nebo v noci. Ke stabilizaci fotoaparátu použijte stativ. Opakovaně mačkejte tlačítko /, až se objeví symbol. (Časovač/Dálkové ovládání) Ovladač zamiřte na čidlo dálkového ovládání na fotoaparátu. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko spouště. Před vlastní expozicí snímku bude na fotoaparátu po zhruba 2 sekundy blikat kontrolka samospouště a dálkového ovládání. Účinný dosah dálkového ovladače Ze strany objektivu Čidlo dálkového ovládání Kontrolka samospouště a dálkového ovládání Tlačítko spouště Tlačítko W Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko T 97

14 Dálkové ovládání (pokračování) TIPY Co dělat, když po stisku spouště na dálkovém ovladači nedojde na fotoaparátu k rozblikání kontrolky samospouště/dálkového ovládání. t Ovladač je příliš daleko od fotoaparátu. Přesuňte se do oblasti účinného dosahu dálkového ovládání a znovu stiskněte tlačítko spouště na dálkovém ovládání. t Dochází k rušení signálu dálkového ovladače. Podle návodu k použití pro dálkový ovladač změňte jeho vysílací frekvenci. Jak zrušit režim dálkového ovládání. t Režim dálkového ovládání zůstává aktivní i po pořízení snímku. Chcete-li ho zrušit, pak ve 2. kroku na straně 97 Nastavte / na hodnotu OFF. Fotoaparát v kombinaci s televizorem můžete použít jako prezentační nástroj a pomocí dálkové ovládání řídit prohlížení snímků. t K dispozici je také pohlížení jednoho snímku po druhém (slide-show), zvětšení snímku a zobrazení sdruženého náhledu. Poznámka Je-li senzor dálkového ovládání vystaven ostrému světlu, jako je například přímé sluneční záření, nemusí dojít k expozici, a to ani v případě, že je ovladač v účinném dosahu od fotoaparátu. Při pořizování sekvenčních záběrů pomocí dálkového ovladače musíte tlačítko spouště stisknout a držet. Jestliže fotoaparát neobdrží od dálkového ovladače korektní signál, může dojít k přerušení sekvenční expozice. Informace o tom, jak používat dálkový ovladač při prohlížení fotografií, si nastudujte z jeho uživatelské příručky. 98

15 Sekvenční expozice K dispozici máte čtyři různé způsoby sekvenční expozice (pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště): sekvenční expozici ( ), vysokorychlostní sekvenční expozici ( ), sekvenční expozici s automatickým zaostřováním ( ) a automatický bracketing (nástřel) (BKT). Konkrétní sekvenční režim můžete aktivovat přes položku menu s názvem DRIVE. Režimy pořizování snímků : Po domáčknutí spouště bude pořízena právě jedna fotografie. (Pořizování jednotlivých snímků; normální způsob fotografování) : Na jedno stisknutí spouště bude pořízeno až 11 snímků maximální rychlostí cca 1,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště budou pořízeny až 3 snímky maximální rychlostí cca 2,4 snímku/sekundu. Zaostření, expoziční hodnoty a vyvážení bílé je naměřeno a uzamčeno podle prvního snímku. (Vysokorychlostní sekvenční expozice) : Na jedno stisknutí spouště je pořízeno více snímků. Každý snímek je zaostřen zvlášť. Rychlost pořizování snímků při sekvenční expozici s automatickým zaostřováním je nižší než v případě normální sekvenční expozice. (Sekvenční expozice s automatickým zaostřováním) : Auto bracketing (nástřel). (Str. 100) Sekvenční expozice, vysokorychlostní sekvenční expozice a sekvenční expozice s automatickým zaostřováním Ze vstupního menu vyberte MODE ME- NU t CAMERA t DRIVE t, nebo. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko spouště Stiskem spouště exponujte snímky. Tlačítko spouště domáčkněte a ponechejte ho stisknuté. Fotoaparát bude pořizovat snímky tak dlouho, dokud spoušť neuvolníte. Tlačítko 99

16 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Přečtěte si rovněž Poznámku a Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu na straně 101 Při vysokorychlostní sekvenční expozici ( ) může ukládání snímků trvat delší dobu. Blikající indikátor přístupu na kartu signalizuje, že fotoaparát ukládá snímky na kartu. S fotoaparátem začněte pracovat teprve poté, až indikátor přístupu na kartu zcela pohasne. Snímky nelze pořizovat, pokud je indikátor stavu vyrovnávací paměti zcela zaplněn. Auto bracketing (nástřel) Pořízení více snímků na jedno stisknutí spouště s různě nastavenými expozičními hodnotami BKT Za určitých podmínek lze s kompenzací expozice docílit lepších výsledků než s hodnotami expozice, které fotoaparát považuje za optimální. Po aktivaci režimu Auto bracketing budou před expozicí každého snímku (v dané sekvenční sérii) příslušně upraveny expoziční hodnoty. Rozsah expozičního rozdílu (nástřelu) můžete ovlivnit pomocí menu. Zaostření a vyvážení bílé bude uzamčeno podle prvního snímku. Příklad: Parametr BKT je nastaven na hodnotu ±1.0, x3. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t DRIVE t BKT. Pak stiskněte. Křížový ovladač Tlačítko spouště Tlačítko 100

17 Sekvenční expozice (Pokračování) Stiskem nebo vyberte expoziční rozdíl mezi jednotlivými snímky (± 0.3/ ± 0.7/ ± 1.0), poté stiskněte. Tlačítkem nebo vyberte počet snímků v jedné nástřelné sérii (x3, x5), poté stiskněte. Při jisté kombinaci rozlišení fotografie a režimu záznamu, lze pořídit v jedné sérii maximálně 3 snímky (hodnota x3). Stiskem spouště exponujte snímky. Domáčkněte tlačítko spouště a ponechejte ho stisknuté, dokud nebude exponován nastavený počet fotografií. Sérii snímků můžete kdykoliv přerušit prostým uvolněním tlačítka spouště. Vliv přepínače režimů na volbu sekvenčního režimu Režim Sekvenční režim : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Výchozí tovární nastavení a množina nabízených sekvenčních režimů závisí na zvoleném expozičním režimu. 101

18 Sekvenční expozice (Pokračování) Poznámka Sekvenční režimy (,,, BKT) nelze aktivovat v následujících situacích: Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF (Str. 112) nebo pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu SHQ se zapnutou funkcí ENLARGE SIZE (Str. 116). Je-li zapnuta funkce NOISE REDUCTION (Str. 126). V sekvenčních režimech (,,, BKT) nelze použít vestavěný blesk. Jestliže volné místo na kartě neodpovídá počtu snímků zadanému v rámci režimu Auto bracketing, nebudete moci ve fotografování pokračovat. Pokud je ISO citlivost nastavena na hodnotu vyšší než 200, může se za jistých okolností objevit na fotografiích šum (Str. 117). Jestliže v průběhu sekvenčního fotografování dojde k poklesu kapacity baterií a rozbliká se indikátor stavu baterií, bude pořizování snímků přerušeno a fotoaparát začne ukládat právě pořízené záběry. Zda se ovšem všechny pořízené fotografie podaří uložit, závisí pouze na stavu baterií. Doba expozice je při sekvenčním fotografování omezena na maximálně 1/30 sekundy, proto bude expozice i v případě tmavých objektů relativně rychlá a omezí se tím vliv nechtěných otřesů fotoaparátu. Jestliže chcete při sekvenčním fotografování používat externí blesk, musíte ho nakonfigurovat tak, aby došlo k odpálení záblesku pro každý exponovaný záběr. 102

19 Záznam zvuku společně s pořízením fotografie Při expozici fotografie může být současně zachycen zvuk (namluven komentář). Záznam zvuku začíná asi půl sekundy po otevření závěrky. Maximální možná délka zvukového záznamu je cca 4 sekundy pro každou fotografii. Pokud je tato funkce zapnutu, bude zvuk zaznamenán po každém pořízení fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t t ON. Pak stiskněte. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem spouště pořiďte fotografii. Namiřte mikrofon fotoaparátu směrem ke zdroji zvuku, který chcete zaznamenat. Objeví se indikátor znázorňující průběh nahrávání zvuku. Tlačítko Výchozí tovární nastavení: OFF Poznámka Pokud je fotoaparát vzdálen od zdroje zvuku více než 1 metr, nebude zvuk zaznamenán čistě. Po dobu pořizování zvukového záznamu není možné exponovat další snímky. Pořízení zvukového záznamu není možné, je-li: režim záznamu je nastaven na hodnotu TIFF. (Nicméně k snímku uloženému ve formátu TIFF můžete zvukový záznam přidat později.) (Str. 147) aktivován některý ze sekvenčních expozičních režimů (,,, BKT). Při nahrávání mohou být rovněž zaznamenány ruchy produkované fotoaparátem (např.: cvakání tlačítek, pohyb závěrky apod.). Přečtěte si také Tipy na následující straně. 103

20 Záznam ozvučené videosekvence Při pořizování videosekvence lze zaznamenat i zvuk. Pokud je parametr nastaven na hodnotu ON (Zapnuto), nelze v průběhu pořizování videosekvence používat optický transfokátor. Ze vstupního menu vyberte stiskněte tlačítko. t ON, poté Mikrofon Tlačítko spouště Stiskem tlačítka spouště začněte pořizovat záznam. Výchozí tovární nastavení: OFF Tlačítko TIPY Při přehrávání zní zvuk z reproduktoru. K fotografiím lze přidat zvukový komentář později (Str. 147). Uložený zvuk můžete později změnit. Reproduktor Poznámka Zvuková nahrávka může obsahovat ruchy způsobované ostřením. Při pořizování videosekvence můžete používat pouze digitální transfokátor. Pokud je parametr nastaven na hodnotu OFF (Vypnuto), můžete při pořizování videosekvence používat jak optický tak digitální transfokátor. (Str. 76) 104

21 Fotografování panorámat Možnost panoramatického fotografování lze využít pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA a programovým vybavením CAMEDIA Master. (Karty od jiných výrobců tuto funkci nepodporují.) Panoramatické fotografování umožňuje spojit pomocí dodaného programu CAMEDIA Master několik snímků s překrývajícími se okraji do jediné panoramatické fotografie. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t PANORAMA. Křížový ovladač Tlačítko spouště Stiskněte. Právě jste aktivovali panoramatický režim. Tlačítko Stiskem příslušného tlačítka na křížovém ovladači zvolte směr (nahoru/ dolů/doprava/doleva), ve kterém budou vaše snímky na sebe navazovat. Zvolený směr bude zobrazen. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zleva doprava. Pro snímky, které na sebe navazují směrem zdola nahoru. 105

22 Fotografování panorámat (pokračování) Dbejte na to, aby se okraje snímků překrývaly, poté pořiďte jednotlivé záběry. Zaostření, expozice a vyvážení bílé bude nastaveno podle prvního snímku, proto pro první snímek nevolte záběr s příliš jasným objektem (typicky slunce). Po pořízení prvního snímku již nebudete moci změnit polohu transfokátoru. Panorama může sestávat až z 10 snímků. Tlačítko spouště Tlačítko spouště Snímky pořiďte tak, aby se jejich okraje (pravý/levý/horní/spodní) překrývaly. Díky tomu budete vědět, které snímky mají být spolu spojeny. Stiskem tlačítka dokončete pořizování panoramatu. Z obrazovky zmizí rámečky znázorňující okraje a fotoaparát se vrátí do režimu pořizování normálních fotografií. Vliv přepínače režimů na aktivaci funkce PANORAMA : K dispozici, : Není k dispozici * Dostupnost funkce Panorama závisí na zvoleném expozičním režimu. 106

23 Fotografování panorámat (pokračování) Poznámka Při fotografování panoramatu nelze použít blesk. Po pořízení 10 snímků se objeví obrazovka s varováním a další snímky již nepůjde exponovat. Panoramatický režim je možný pouze se značkovými kartami OLYMPUS CAMEDIA. Fotoaparát sám o sobě nedokáže upravit (sestavit) jednotlivé panoramatické snímky. Ke spojení jednotlivých snímků je nutný dodaný program CAMEDIA Master. Pokud pořídíte panoramatický záběr tvořený více snímky v režimech HQ/SHQ, nemusí pro jejich sestavení stačit kapacita operační paměti vašeho počítače. I když budete fotografovat panorama v režimu TIFF, budou jednotlivé snímky uloženy ve formátu JPEG. Rozměry snímků se ale nezmění. Jestliže v průběhu fotografování panoramatu dojde ke změně polohy přepínače režimů, fotoaparát ukončí panoramatický režim a vrátí se do standardního režimu pro pořizování snímků. 107

24 Jak pořídit snímek dva v jednom Tato funkce umožňuje zkombinovat dva po sobě pořízené snímky a uložit je jako jednu výslednou fotografii. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CAMERA t 2 IN 1. Stiskněte tlačítko. Tímto jste aktivovali režim dva v jednom. Tlačítko Tlačítko spouště Tlačítko Stiskem spouště pořiďte první záběr. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vlevo. Stiskem spouště pořiďte druhý záběr v pořadí. Fotografovaný objekt bude na výsledném snímku umístěn vpravo. 108

25 Jak pořídit snímek dva v jednom (pokračování) Jak zrušit režim dva snímky v jednom t Pokud chcete po expozici prvního snímku zrušit režim dva snímky v jednom, stiskněte tlačítko. První snímek nebude uložen. TIP Poznámka Při fotografování snímku dva v jednom nelze použít následující funkce: Sekvenční expozici Samospoušť Pokud je režim záznamu nastaven na hodnotu TIFF, bude rozlišení druhého záběru stejné jako u prvního. 109

26 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie V průběhu fotografování můžete aplikovat na vaše záběry speciální efekty. K dispozici jsou čtyři efekty. BLACK&WHITE: Pořízené snímky budou černobílé. SEPIA: Tento efekt dodá snímkům charakteristický nažloutlý (sépiový) nádech. WHITE BOARD: Snímky tvoří černá a bílá, po vyfotografování černého písma na bílém pozadí ho budete moci snáze přečíst. BLACK BOARD: Pracuje stejně jako WHITE BOARD, ale pro bílá písmena na černém pozadí. Na výsledném snímku bude prohozena černá a bílá barva. Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t CA- MERA t FUNCTION t a příslušný efekt. Poté stiskněte tlačítko. Opětovným stiskem téhož tlačítka skryjte menu. Tlačítko Vliv přepínače režimů na aktivaci efektu Režim Efekt OFF (žádný efekt) BLACK&WHITE SEPIA WHITE BOARD BLACK BOARD : K dispozici, : Není k dispozici :Výchozí tovární nastavení * Množina nabízených efektů závisí na zvoleném expozičním režimu. 110

27 FUNCTION (Efekty) Jak pořídit černobílé nebo zažloutlé fotografie (pokr.) Pokud vyfotografovaný text pořízený s efektem WHITE BOARD nebo BLACK BOARD není čitelný. t Použijte kompenzaci expozice (Str. 119). TIP Poznámka Po výběru funkce WHITE/BLACK BOARD dojde k automatickému vypnutí blesku. Při efektovém fotografování nelze použít funkce WB (vyvážení bílé), (kompenzace vyvážení bílé) a SATURATION (Sytost). 111

28 Režim záznamu Kapitola 6 ak upravit expoziční hodnoty a výslednou kvalitu fotografií Volba vhodného režimu záznamu Vhodný režim záznamu volte vždy podle účelu, ke kterému jsou fotografie pořizovány (tisk, úpravy na PC, publikace na webu apod.). Chcete-li vědět, jaká je maximální kapacita karty SmartMedia za různých podmínek (rozlišení, komprese nebo formát souboru), nastudujte si tabulku na straně 113. Čísla v ní uvedená jsou ovšem pouze orientační. Režim záznamu Popis Nejkvalitnější režim záznamu. Snímky jsou uloženy v nekomprimované podobě, která je ideální pro tisk nebo další zpracování snímků na počítači. Tento režim může pracovat v několika rozlišeních, která lze nastavit podle vašich požadavků. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG. Protože je míra komprese velmi nízká, jsou uložené fotografie velmi kvalitní. Po aktivaci funkce 3:2 můžete vytisknout celý snímek, bez ztráty okrajových partií rozměry snímku budou prakticky identické s formátem používaným v minilabech. Funkce Enlarge Size umožňuje zvětšit rozlišení snímku, to oceníte především při tisku na větší formáty papíru typu A3 (28 cm x 36 cm). Vysoce kvalitní režim používající formát JPEG se střední mírou komprese. Protože míra komprese je vyšší než u režimu SHQ, lze na kartu uložit více snímků. Stejně jako v případě režimu SHQ lze zvýšit rozlišení snímku pomocí funkcí 3:2 a Enlarge Size. Režimy s nejvyšší mírou komprese, kterou můžete pro každý režim zvolit z hodnot HIGH (méně šumu) nebo NOR- MAL (více snímků na kartu). Díky tomu si můžete nastavení přizpůsobit přesně vašim požadavkům (tisk, internetové stránky apod.) Kvalita Nejostřejší Běžná Velikost souboru Největší Nejmenší 112

29 Režim záznamu (pokračování) Režimy záznamu pro fotografie Níže uvedené počty snímků jsou pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů Komprese Formát souboru Kapacita paměti udaná v počtu uložitelných snímků (bez zvuku/se zvukem) bez komprese nízká komprese normální *HIGH je vyšší kvalita a nižší komprese/normal používá normální kompresi Režimy záznamu pro videosekvence Paměťová kapacita prázdné karty v sekundách na videosekvenci. Kapacita paměťové karty uvedená v tabulce je pouze orientační. Režim záznamu Počet obrazových bodů 320x240 (15 políček/sek.) 160x120 (15 políček/sek.) Délka videosekvence (bez zvuku/se zvukem) 113

30 Režim záznamu (pokračování) Nastavení režimu záznamu pro fotografie Ze vstupního menu vyberte MODE MENU t PIC- TURE t, poté stiskněte tlačítko. Pokud je symbol přímo součástí vstupního menu, stiskněte křížové tlačítko (, nebo ), jehož symbol je vykreslen vedle symbolu. Díky tomu můžete vybrat přímo, a nemusíte jít přes MODE MENU. Křížový ovladač Stiskem nebo vyberte požadovaný režim záznamu (viz tabulka na předchozí stránce), poté stiskněte tlačítko. Tlačítko Stiskem tlačítka nebo zvolte rozlišení (viz tabulka na předchozí stránce). V režimech SQ1 a SQ2 stiskněte po nastavení rozlišení tlačítko, a poté pomocí tlačítek a vyberte míru kvality z hodnot HIGH (vysoká) a NORMAL (běžná). Stiskem tlačítka uložte nastavený režim záznamu. Výchozí tovární hodnota: HQ Nastavení režimu záznamu pro videosekvence Ze vstupního menu vyberte t HQ nebo SQ, poté stiskněte. Výchozí tovární hodnota: HQ 114

31 Režim záznamu (pokračování) TIPY Rozlišení: Počet obrazových bodů (výška x šířka) použitých pro uložení obrazu. Pro tisk se doporučuje co nejvyšší rozlišení (větší čísla), které zajistí ostrý tisk. Bohužel vyšší rozlišení sebou přináší také větší velikost souboru (množství dat), takže počet snímků, které lze uložit na kartu se sníží. Rozlišení a velikost snímku na obrazovce počítače: Po přenosu fotografie do počítače závisí velikost snímku zobrazeného na obrazovce počítače na schopnostech monitoru a nastavení grafické karty (dále jen rozlišení počítače). Například fotografie pořízené v rozlišení 640x480 zaberou celou plochu monitoru, pokud bude rozlišení počítače nastaveno na 640x480. Nicméně, když bude rozlišení počítače vyšší než 640x480 (například 1024x768), zabere zobrazený snímek pouze příslušnou část obrazovky monitoru. Míra komprese: Ve všech režimech s výjimkou režimu TIFF jsou obrazová data komprimována. Čím je vyšší míra komprese, tím je snímek méně ostrý. Formát souboru (Str. 113): Tento fotoaparát ukládá snímky ve formátu TIFF nebo JPEG. Kromě režimu TIFF jsou všechny snímky komprimovány do formátu JPEG. Míra komprese se liší podle jednotlivých režimů záznamu (videosekvence používají formát Motion JPEG (mov)). Poznámka Počet uložitelných snímků se mění v závislosti na zvoleném režimu záznamu, kapacitě karty (v MB) a také na tom, zda je, či není, na kartě uložena tisková objednávka. Počet uložitelných snímků se nemusí nutně zmenšit po každém pořízení fotografie, stejně tak se nemusí zvětšit po každém vymazání snímku. Množství dat potřebných k popisu snímku závisí na fotografovaném objektu (resp. na komprimovatelnosti jeho obrazu). Když je parametr VIDEO OUTPUT nastaven na hodnotu PAL (Str. 166) a videozáznam je pořízen s videokabelem zasunutým do fotoaparátu, může se maximální možná délka videosekvence lišit od údajů uvedených v tabulce na straně

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE www.europe-nikon.com Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků. JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete:

O několik kliknutí později je objednávka připravena k tisku. V závislosti na místě svého bydliště a typu navrženého produktu můžete: Vítejte! HP Photo Creations společnosti RocketLife přináší rychlý a snadný způsob, jak vytvářet profesionálně vyhlížející dárky z vašich fotografií. Během několika vteřin vytvoříte elegantní fotoalba,

Více