r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele."

Transkript

1 r CE známka značí, že tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem na bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a uživatele.

2 C-920ZOOM ČESKY Návod k ovládání digitálního fotoaparátu Než začnete přístroj používat, podrobným přečtením tohoto návodu se jej naučte správně ovládat. Před fotografováním důležitých záběrů doporučujeme pořídit několik zkušebních snímků, abyste si zvykli na ovládání přístroje.

3 r r r r IBM je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Computer Inc. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. DŮLEŽITÉ INFORMACE Případy, na které se nevztahuje záruka Společnost Olympus žádným způsobem neručí ani nezodpovídá za jakékoli případné škody, které vznikly používáním tohoto tištěného materiálu nebo software. Stejně tak není žádným způsobem zodpovědná za záruky poskytované prodejcem, a za jakékoli ztráty (hmotné nebo nehmotné), způsobené v důsledku používání fotoaparátu. V některých zemích není výše uvedené omezení záruky možné. V takových případech se vás uvedené informace netýkají. 2

4 Poznámka k autorským právům Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného materiálu nebo software nesmí být kopírována nebo použita v jakékoli podobě elektronické nebo tištěné, vč. kopírování nebo jiného typu záznamu, bez písemného souhlasu od společnosti Olympus. Výrobce není odpovědný za jakékoli škody, které mohou být způsobeny informacemi obsaženými v tomto psaném textu nebo software. Olympus si vyhrazuje právo provádět změny funkcí a obsahu tohoto návodu nebo software bez povinnosti o tom předběžně informovat. VAROVÁNÍ: Nepovolené fotografování nebo používání materiálů, chráněných autorskými právy, může být porušením autorského zákona. Olympus není jakýmkoli způsobem odpovědný za případné nepovolené používání fotoaparátu nebo jakékoli porušení autorského zákona s ním spojené. * Máte-li jakékoli dotazy k tomuto výrobku, spojte se laskavě s nejbližším prodejcem Olympus, který je uveden na přiloženém seznamu. (Můžete také využít horkou linku technické pomoci nebo zavolat servisní středisko). 3

5 UPOZORNĚNÍ Fotoaparát není vhodný pro komerční využití nebo pro používání v náročných podmínkách. Jedná se o přesný přístroj. Při jeho po užívání dbejte na opatrnost. Fotoaparát ani objektiv nevystavujte působení silných vibrací nebo tlaku. Mohlo by dojít k poškození přesného nastavení vnitřních částí. VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V případě závady r Pokud přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Ihned vyjměte baterie a odpojte AC síťový adaptér. Potom se spojte s nejbližším autorizovaným servisním střediskem. Přístroj neotevírejte a neupravujte r Tělo fotoaparátu nerozkládejte. Mohlo by dojít k jeho poškození. Opravy vnitřních částí přístroje konzultujte s odborným prodejcem nebo autorizovaným servisním střediskem. Ochrana před vlhkostí a prachem r Fotoaparát nenechávejte na prašných místech. Pokud byste jej pak použili, mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo k elektrickému šoku. r Jestliže vám přístroj upadl nebo do něj vnikla tekutina, resp. nějaký pevný předmět, nepoužívejte jej dokud se nespojíte s odborným prodejcem nebo autorizovaným servisním střediskem. Nedotýkejte se vnitřních částí. Uvnitř jsou vysokonapěťové obvody, které vám mohou způsobit elektrický šok. 4

6 Ochrana před vysokými teplotami r Nenechávejte přístroj v uzavřeném automobilu zaparkovaném na přímém slunci. Nadměrný nárůst teploty by mohl způsobit jeho poškození. Čištění r Před zahájením oprav nebo čištění nezapomeňte odpojit AC síťový adaptér. r Přístroj čistěte jemnou látkou. Hůře odstranitelné nečistoty odstraňte jemným hadříkem navlhčeným v mírném čistícím roztoku. Pak povrch otřete do sucha. r V žádném případě nepoužívejte pro čištění benzín, ředidlo nebo jiný chemický čistící prostředek. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy fotoaparátu. OPATŘENÍ V PRŮBĚHU POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU Pravidla při používání blesku r Buďte opatrní při fotografování z malé vzdálenosti. r Nefotografujte lidské obličeje (zvláště dětské) z malé vzdálenosti. Pokud je záblesk příliš blízko očí, může způsobit ztrátu zraku. Zejména při fotografování dětí dbejte na to, aby vzdálenost byla nejméně 1 m. Zásady pro práci s fotoaparátem r Nefotografujte v nestabilní poloze. Při ztrátě rovnováhy můžete utrpět úraz. r Dbejte na to, aby do přístroje nevnikly cizorodé látky (nečistoty, déšť, písek), obzvláště tehdy, je-li otevřen kryt baterií nebo když je odkrytý objektiv. Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu. r Aby nedošlo k poškození, chraňte přístroj před pádem a nevystavujte jej silným nárazům nebo otřesům. r Tento fotoaparát není vodotěsný. Neponořujte jej do vody a chraňte před působením deště, mořské vody, apod. r Přístroj nepoužívejte v exteriéru v průběhu bouřky. r Při výměně baterií nejdříve nastavte hlavní přepínač do polohy OFF. Pokud byste jej nechali v poloze ON, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů. Podmínky pro skladování r Aby nedošlo k poškození přístroje nebo jeho funkcí, dbejte na to, aby skladovací teplota byla v rozmezí od -20 do +60 C a vlhkost od 10 do 90%. r Fotoaparát neuchovávejte na místech s nadměrnou vlhkostí. Mohlo by dojít ke kondenzaci par na vnitřních částech a jejich následnému poškození. r Aby nedošlo k úrazu nebo nehodě, umístěte přístroj vždy mimo dosah dětí. 5

7 Provozní podmínky r Nepoužívejte přístroj tam, kde je možný nadměrný výskyt hořlavých nebo výbušných plynů. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. r Aby nedošlo k poškození přístroje ani jeho funkcí, používejte jej pouze v rozmezí teplot od 0 do 40 C a vlhkosti od 30 do 90%. r Chraňte přístroj před náhlými změnami teplot (např. při přenesení z chladu do tepla a naopak). Mohlo by dojít ke kondenzaci vlhkosti na vnitřních částech a jejich následnému poškození. Tomuto jevu můžete předejít tak, že fotoaparát vložíte do plastové tašky, ve které jej ponecháte tak dlouho, dokud nedojde k vyrovnání teplot přístroje a okolí. r Pokud používáte přístroj v nízkých teplotách, životnost baterií bude oproti normálním podmínkám kratší. Zásady pro používání příslušenství r Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno s fotoaparátem nebo je doporučeno výrobcem. Zeptejte se laskavě vašeho prodejce, kde je možné toto příslušenství zakoupit. Pokud se touto zásadou nebudete řídit, může dojít k požáru, elektrickému šoku nebo poškození přístroje. r Pokud nebudete přístroj používat, nepřipojujte AC síťový adaptér. Stejně tak jej odpojte po skončení práce s fotoaparátem. Jestliže zůstane přístroj připojen a nebudete jej používat, hrozí nebezpečí vzniku požáru, elektrického šoku nebo poškození. 6

8 r r Aby nedošlo k elektrickému šoku nebo poškození přístroje, nepřipojujte ani nemanipulujte s AC síťovým adaptérem, pokud budete mít vlhké ruce. Síťový kabel adaptéru neupravujte, netahejte za něj ani jej žádným způsobem nenarušujte. Stejně tak na něj nepokládejte těžké předměty a neumísťujte jej do blízkosti tepelných zdrojů. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. Co je třeba zkontrolovat před fotografováním r Pokud budete fotografovat důležité záběry nebo jste nepoužívali přístroj delší dobu, zkontrolujte nejdříve všechny funkce nebo se spojte s autorizovaným servisním střediskem. r Odmítáme jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat, příjmů a vznik jakýchkoli přímých i nepřímých škod nebo nároků, ke kterým došlo při používání tohoto fotoaparátu. 7

9 UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ r Aby nedošlo k vytečení baterií, vzniku požáru nebo poškození přístroje, přečtěte si laskavě pozorně následující informace a dodržujte je. r Baterie nezahřívejte a nevhazujte do ohně. r Nerozebírejte je, neupravujte ani nepájejte. r Při instalaci dbejte na správnou polaritu (znaménka + a -) r Dejte pozor, aby se kontaktů nedotýkaly kovové předměty, a to ani během skladování nebo přenášení (např. v kapse). r Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani jejich různé typy nebo značky. r Neskladujte je na vlhkých místech. Mohlo by dojít k jejich korozi. r Pokud si myslíte, že baterie nejsou v pořádku, nepoužívejte je. r Nepoužívejte baterie, ze kterých vytéká elektrolyt, které mají zvětšený objem, jsou nadměrně zahřáté nebo jsou jiným způsobem atypické. r Jestliže používáte baterie poprvé a přesto jeví známky koroze nebo jsou zahřáté, vraťte je zpátky prodejci. Pokud došlo k vytečení elektrolytu r Pokud se vám tekutina dostane do očí, nemněte si je. Vypláchněte je čistou vodou a pak ihned vyhledejte lékařskou pomoc. r Když se dostane tekutina do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, očistěte místo čistou vodou. r Jestliže vnikl elektrolyt do prostoru pro baterie, důkladně jej vyčistěte navlhčeným hadrem. Pak teprve vložte nové baterie. 8

10 Pokud jsou baterie vybité, vyjměte je z přístroje r Jestliže byste nechali vybité baterie v přístroji, mohlo by dojít k vytečení elektrolytu. Proto pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte baterie. Nepoužívejte přístroj ve vzduchotěsném zařízení r Mohlo by to způsobit vytečení a zničení baterií nebo fotoaparátu. Alkalické baterie nedobíjejte r Tento typ baterií nelze dobíjet. Pokud se o to pokusíte, může dojít k vytečení elektrolytu a jejich zničení. Nepoužívejte je ani neskladujte na horkých místech (např. uvnitř automobilu na přímém slunci r Mohlo by dojít ke zkrácení jejich životnosti. Uchovávejte je na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunce. Dávejte baterie mimo dosah dětí r Dejte pozor, aby děti při používání fotoaparátu nevyjímali baterie. Když bude používat přístroj dítě, nejdříve jej naučte, jak s ním správně zacházet podle tohoto návodu. r Při likvidaci starých baterií dbejte na dodržování všech zásad, které týkají nakládání s tímto druhem odpadu. 9

11 KONTROLA DODANÉHO ZAŘÍZENÍ Fotoaparát Sériový kabel RS-232C pro připojení k PC (IBM kompatibilní) Popruh Redukce pro připojení k počítači Macintosh Videokabel Alkalické baterie R6 (AA) (4 ks) Volitelné příslušenství r Paměťová karta SmartMedia 8MB/16MB/32MB r Karty 4MB se speciálními funkcemi r PCMCIA adaptér pro karty SmartMedia r Adaptér 3,5 mechaniky FlashPath pro kartu SmarMedia r Akumulátorové baterie NiMH s nabíječkou r AC síťový adaptér r Kožené pouzdro na fotoaparát r Tiskárna P-300E/P-330E 10

12 HLAVNÍ PARAMETRY Návod k obsluze/záruční karta/ Registrační karta CD-ROM obsahující software Návod k obsluze SmartMedia (SSFDC-8MB) Antistatický obal CCD s rozlišením obrazových bodů zaručuje nejvyšší kvalitu obrazu ve své třídě. 3-násobný optický transfokátor Olympus s vysokým rozlišením spolu s režimem Digital Tele* umožňuje fotografování odpovídající 6-násobnému transfokátoru. Zabudovaná vyrovnávací paměť výrazně zkracuje dobu ukládání. Širokoúhlá TFT LCD-obrazovka je na digitálním fotoaparátu použita vůbec poprvé. Přístroj je vybaven vyjímatelnou paměťovou kartou SmartMedia (SSFDC) (s funkcí Panorama). Snímky lze díky zdířce video-výstupu (PAL) zobrazovat na televizoru.** Prostřednictvím volitelné tiskárny Olympus P-300E/ P-330E je možné tisknout snímky přímo, kdykoli a v jakémkoli množství. Nálepky (2 ks) Ochranné nálepky proti přepisu (4 ks) * Dostupné pouze v režimu Standard Quality. ** Nelze použít v systému NTSC. Důležité: Poznámka označuje důležitou informaci. Přístroj, který vlastníte, se může nepatrně lišit od toho, který je vyobrazen v tomto návodu. 11

13 OBSAH PŘÍPRAVA Označení a funkce jednotlivých částí...14 Používání popruhu...18 Vkládání baterií...19 Používání AC síťového adaptéru (volitelný)...20 Vložení karty SmartMedia...22 FOTOGRAFOVÁNÍ Zapnutí přístroje...23 Kontrola stavu baterií...24 Kontrola počtu snímků, které lze uložit...25 Některé zásady...27 Fotografování...29 Pracovní vzdálenost...33 Aretace zaostření...34 Automatické zaostřování...35 Rychlé zaostření...36 Transfokátor...37 Samospoušť...37 Používání režimů blesku...38 Automatický režim blesku...40 Redukce efektu červených očí...41 Stálé používání blesku...42 Vypnutí blesku...42 Synchronizace s pomalou závěrkou...43 Funkční tlačítko...44 Režim sekvenčního snímání

14 Režim Makro...46 Režim digitálního transfokátoru...46 Režim Panorama...47 Menu...48 Korekce expozice...49 Režim bodového měření...50 Volba záznamového režimu...51 Vyvážení bílé barvy...52 ISO...53 Číslování souborů...54 Nastavení zvukového signálu...55 ZOBRAZOVÁNÍ SNÍMKŮ NA LCD OBRAZOVCE Zapnutí LCD obrazovky...56 Kontrolní zobrazení snímku...57 Zobrazování snímků...57 Zobrazování náhledů...58 Zvětšování detailů...59 Funkční tlačítko...60 Postupné zobrazování snímků...61 Ochrana proti zápisu...62 Mazání jednotlivých snímků...63 Připojení k televizoru...64 Menu...65 Smazání všech snímků...66 Zobrazení čísla souboru...67 Tisk data...68 Nastavení data a čas...69 Formátování paměťové karty...70 Úprava zobrazení náhledů...71 Jas...72 TISK SNÍMKŮ Tisk na P-300E...73 Tisk náhledů...74 Tisk detailu...75 Tisk skupiny vybraných snímků...76 Tisk 4 kopií jednoho snímku...77 Tisk 16 kopií jednoho snímku...78 Zrcadlový tisk snímku...79 Tisk na P-330E...80 Tisk vybraných snímků...81 PŘENOS SNÍMKŮ DO OSOBNÍHO POČÍTAČE Požadavky na počítačový systém...82 Instalace přiloženého software...83 Připojení k počítači...84 Používání osobního počítače...85 Přímý přenos z karty SmartMedia...86 Schéma systému...87 DALŠÍ INFORMACE Časté otázky a odpovědi...88 Závady a jejich odstranění...90 Poznámky ke zobrazení a protisvětlu...94 Kompatibilita obrazových dat...95 Technické parametry

15 PŘÍPRAVA OZNAČENÍ A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Spoušť Kontrolní panel Ovládání transfokátoru Blesk Kryt konektoru Kryt prostoru pro paměťovou kartu Kryt objektivu Objektiv Konektor připojení AC síťového adaptéru Konektor video-výstupu (PAL) Konektor pro připojení k počítači (RS-232C) 14

16 Hledáček Tlačítko zap./vyp. LCD obrazovky Tlačítko Menu Tlačítko -/Tlačítko 2,5m pro rychlé ostření Dioptrická korekce LCD obrazovka Tlačítko + Tlačítko OK /Tlačítko ( ) pro rychlé ostření Tlačítko volby režimu blesku / Tlač. zobrazení náhledů Samospoušť/Tl. ochrany Funkční tlačítko Tlačítko mazání Páčka pro uvolnění krytu baterií (spodní část) Závit pro upevnění na stativ (spodní část) 15

17 Zobrazení v hledáčku Oranžová kontrolka (blesk) Zelená kontrolka (ostření) Značka automatického ostření/značka vyrovnávání protisvětla LCD obrazovka Stav baterií Záznamový režim Ochrana snímku Datum Čas 16 Číslo snímku

18 Kontrolní displej Sekvenční fotografování Režim Makro Režimy blesku Jas Nahrávací režimy ISO Počet volných míst pro snímky Samospoušť Korekce expozice Chyba paměťové karty Režim bodového měření světla 17

19 POUŽÍVÁNÍ POPRUHU! Upozornění: Zkontrolujte správnost připevnění popruhu podle nákresu vlevo aby nemohlo dojít k pádu přístroje. Pokud je popruh připevněn nesprávně, přístroj se uvolní a upadne, Olympus není odpovědný za vzniklé škody. 18

20 VKLÁDÁNÍ BATERIÍ Tento fotoaparát je možné napájet čtyřmi nikl-metal-hybridovými, lithiovými, alkalickými nebo NiCd bateriemi R6 (AA). Nepoužívejte manganové baterie. Mohlo by dojít k jejich přehřátí a následnému poškození přístroje. Přečtěte si část Upozornění pro používání baterií 1 Odsuňte kryt prostoru pro baterie. 2 Vložte baterie tak, aby jejich polarita odpovídala nákresu. Pak zasuňte kryt zpět do krajní polohy. 3 Zatlačením na kryt zajistěte. Netlačte na jeho okraj. Poznámka: Před výměnou baterií zkontrolujte, zda je zasunut kryt objektivu a přístroj je vypnutý. 19

21 El. zásuvka (stř. napětí - AC) POUŽÍVÁNÍ AC SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU (volitelný) Síťový adaptér Olympus, který můžete zakoupit jako zvláštní příslušenství, umožňuje napájení fotoaparátu z elektrorozvodné sítě. AC síťový adaptér Konektor pro připojení síťového adaptéru Poznámka: Po delší době používání dojde k zahřátí adaptéru. Jedná se o normální jev.! Varování: 20 Dbejte na správné používání adaptéru a dodržování následujících zásad. Nesprávné použití může být příčinou požáru nebo elektrického šoku. Používejte střídavé napětí 220 V. Zkontrolujte, zda je adaptér správně zasunutý do elektrické zásuvky. Adaptér nepřipojujte ani neodpojujte pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

22 Pokud se kabel vedoucí od adaptéru zahřívá a je cítit nebo dokonce vidět kouř, ihned jej odpojte. Potom se spojte s nejbližším prodejcem nebo autorizovaným servisem Olympus. Používejte výhradně doporučený typ adaptéru Olympus. Výrobce není žádným způsobem odpovědný za škody způsobené používáním adaptéru, který nebyl doporučen pro použití s tímto přístrojem. Z el. zásuvky vytahujte adaptér uchopením za přístroj, nikoli za kabel. Adaptér nikdy neodpojujte násilím, ohýbáním nebo otáčením. Pokud je adaptér poškrábaný nebo jinak poškozený, nebo dochází k vypadávání přívodu napětí díky špatným kontaktům, spojte se co nejdříve s nejbližším servisním střediskem Olympus. Před odpojováním adaptéru nejdříve zkontrolujte, zda je vypnutý fotoaparát. Pokud jsou ve fotoaparátu vloženy baterie, nejdříve jej vypněte a pak teprve připojte nebo odpojte adaptér. Pokud nebudete chtít adaptér používat, odpojte jej. 21

23 VKLÁDÁNÍ KARTY SMARTMEDIA Vložte SmartMedia kartu Kartu SmartMedia vložte podle nákresu. r Pokud používáte speciální kartu SmartMedia s přídavnými funkcemi (zvláštní příslušenství), vložte ji stejným způsobem. r Používejte pouze karty 3,3V. Nelze používat karty 5V. r Když budete používat 3,3V kartu jiné značky než Olympus, doporučujeme ji v přístroji nejdříve zformátovat.! Upozornění: 22 Pokud je přístroj v provozu, nikdy neotevírejte kryt prostoru pro kartu ani ji nevyjímejte, neodpojujte baterie ani jiný zdroj napájení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat na kartě. Karta je přesné zařízení. Zacházejte s ní opatrně a nevystavujte ji žádným nárazům ani otřesům.

24 Kontrolní panel Hledáček Chyba karty Zelená kontrolka Odsuňte kryt objektivu Vysuňte blesk FOTOGRAFOVÁNÍ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE Přístroj zapnete odsunutím krytu objektivu na přední straně fotoaparátu. Po zapnutí se automaticky provede kontrola karty SmartMedia. Pokud s kartou není něco v pořádku, ozve se výstražný tón a zobrazí se následující: Pokud není v přístroji žádná karta nebo je karta chráněna proti zápisu... Na kontrolním panelu se zobrazí symbol chybné karty a v hledáčku bude blikat zelená kontrolka. Pokud je zapotřebí kartu nejdříve naformátovat... Na kontrolním panelu se zobrazí symbol chybné karty a přístroj se přepne do režimu formátování. r Doporučujeme používat značkové karty Olympus (již naformátované). Karty jiných značek je nutné nejdříve naformátovat. Poznámka: Pokud nebudete požívat přístroj déle než 3 minuty, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Po čtyřech hodinách v tomto režimu se fotoaparát automaticky vypne. (Doba se liší podle typu použitých baterií.) Nové zapnutí provedete zasunutím a odsunutím krytu objektivu. Před fotografováním nejdříve nastavte správné datum. 23

25 Kontrolní panel KONTROLA STAVU BATERIÍ Když je fotoaparát zapnutý, na kontrolním panelu se zobrazí aktuální stav baterií. Displej se rozsvítí a automaticky zhasne. Význam Baterie jsou v pořádku. Můžete začít fotografovat. bliká a ostatní indikátory na kontrolním displeji jsou zobrazeny normálně. Baterie jsou slabé a měly by být vyměněny. bliká a ostatní indikátory nejsou zobrazeny normálně. Baterie jsou vybité a měly by být neprodleně vyměněny. Poznámka: 24 Pokud budete fotografovat za neobvyklých podmínek, např. na výletě nebo při nízkých teplotách, mějte u sebe náhradní baterie nebo používejte nikl-metal-hydridové baterie.

26 Kontrolní panel KONTROLA POČTU SNÍMKU, KTERÉ LZE ULOŽIT Po zapnutí fotoaparátu se na kontrolním panelu zobrazí počet snímků, které lze ještě uložit. r Pokud je hodnota 0, ozve se varovný signál a vždy po odsunutí krytu objektivu se rozbliká zelená kontrolka. r Počet snímků, které lze uložit, závisí na vybraném záznamovém režimu. r Volba záznamového režimu je popsána na straně 51. r Protože množství dat se liší podle jednotlivých případů, někdy je možné uložit i více snímků než je zobrazená hodnota. 25

27 Přibližný počet snímků, které lze uložit Režim záznamu Kapacita paměti 2 MB karta 4 MB karta 8 MB karta 16 MB karta 32 MB karta SQ HQ SHQ SHQ bez komprese r r I když zobrazení HQ a SHQ mají stejný počet obrazových bodů, SHQ používá nižší kompresní poměr, umožňující kvalitní obraz i po zvětšení snímku. Záznam nebo zobrazení snímků v režimu SHQ může trvat trochu déle. (Počet obrazových bodů je uveden na str. 110). Počet snímků, které lze uložit, je nejnižší v režimu SHQ bez komprese. Doba záznamu je v tomto případě také nejdelší. Poznámka: 26 Počet snímků, které lze uložit, se po uložení jednoho záběru nemusí snížit. Stejně tak se nemusí zvýšit po jeho vymazání.

28 1 NĚKTERÉ ZÁSADY Fotoaparát držte pevně oběma rukama a lokty přitlačte k tělu aby nedocházelo k pohybu během fotografování. Když držíte přístroj na výšku, natočte jej tak, aby byl blesk nahoře. 1 Správně. 2 Správně. 3 Špatně. 2 3 Poznámka: Chraňte objektiv před mechanickými nárazy. Dejte pozor, aby nedošlo k zakrytí objektivu a blesku vašimi prsty nebo popruhem. 27

29 1 Správné stisknutí spouště 1 Tlačítko spouště stiskněte pouze napůl. r Rozsvítí se zelená kontrolka na okraji hledáčku. r Dojde k nastavení expozice. r Upraví se zaostření. 2 2 Domáčknutím spouště do krajní polohy se uvolní závěrka a snímek se uloží. r Ve chvíli uvolnění závěrky se ozve zvukový signál. Poznámka: 28 Tlačítko spouště stlačujte opatrně bříškem vašeho prstu. Dejte pozor, aby při stisknutí spouště nedošlo k pohybu přístroje. Snímek by byl rozmazaný. Pokud bliká zelená kontrolka při částečně stisknuté spoušti, není možné zaostřit nebo nastavit expozici. Uvolněte prst a spoušť stiskněte znovu. Pokud je nezbytné použít blesk, bliká oranžová kontrolka. Vysuňte blesk (str. 42).

30 Korekce dioptrií Hledáček Tlačítko spouště FOTOGRAFOVÁNÍ Fotografování s použitím optického hledáčku 1 Prostřednictvím optického hledáčku nastavte kompozici záběru. r Kolečkem korekce dioptrií otočte tak, aby byla značka automatického zaostřování ostrá. 2 Částečně stiskněte spoušť. Rozsvítí se zelená kontrolka. 3 Domáčkněte spoušť do krajní polohy. Ozvou se dva krátké zvuky, které potvrzují pořízení záběru. 4 Spustí se ukládání snímku. Bliká zelená kontrolka a symbol paměťového bloku na kontrolním panelu. r Pokud není karta SmartMedia plná, během několika sekund je možné pořídit další záběr* (jakmile zhasne zelená kontrolka). 5 Pokud se zobrazí všechny čtyři paměťové bloky, bude blikat zelená kontrolka a v průběhu ukládání nebude možné provádět žádné operace. Po uložení jednoho snímku zelená kontrolka zhasne a je možné pořídit další. Zelená kontrolka 29

31 Přibližný počet snímků, které lze uložit Režim záznamu Doba ãekání Poãet snímkû, které lze uloïit SQ 0,7s 20 5 HQ 1,3s 8 2 SHQ 2,2s 4 1 SHQ bez 40s 1 1 komprese Poãet snímkû v jednom bloku Poznámka: Počet snímků v jednom bloku paměti závisí na záznamovém režimu. Podle toho se také liší doba čekání na další snímek a celkový počet záběrů, které lze uložit (viz. tabulka).! Upozornění: 30 Pokud bliká symbol paměťového bloku, nikdy neotevírejte kryt karty, nevysunujte ji, neodpojujte baterie ani netahejte za připojené kabely.

32 Fotografování s použitím LCD obrazovky 1 Odsuňte kryt objektivu. Stisknutím tlačítka LCD monitor ON/OFF zapněte LCD obrazovku. r Dalším stisknutím obrazovku zase vypnete. 2 Prostřednictvím obrazu na LCD obrazovce nasměrujte fotoaparát na snímaný objekt. r Fotografii pořídíte stejným způsobem jako prostřednictvím hledáčku (str. 62). 3 Během záznamu se snímek zobrazí na LCD obrazovce. r Pokud není karta SmartMedia plná, po několika sekundách je možné znovu fotografovat* (po zhasnutí zelené kontrolky). 4 Po uložení snímku se na LCD obrazovce znovu zobrazí záběr snímaný objektivem. Poznámka: Záběry, které se objevují na LCD obrazovce, jsou pro nastavení kompozice snímku. Chcete-li znát hodnotu zaostření nebo expozice, podívejte se na displej vašeho počítače. Z důvodu menšího pohybu přístroje a prodloužení životnosti baterií doporučujeme používat optický hledáček. Zkrátí se tak i doba záznamu do paměti. Pokud je objekt zobrazen diagonálně, okraje mohou být na LCD obrazovce zvlněné. Když pořizujete snímek v jasně osvíceném prostředí, např. na přímém slunci, na obrazovce se mohou objevit vodorovné čáry. Nejedná se o závadu. Velikost vytištěného snímku je větší než záběr, který vidíte v hledáčku nebo na LCD obrazovce. 31

33 Vypnutí fotoaparátu 1 Zasuňte kryt objektivu do poloviny. 2 Počkejte, dokud se objektiv nezasune. r Netlačte krytem na objektiv. 3 Zasuňte kryt objektivu do krajní polohy. r Přístroj se vypne. 4 Zaklopte blesk. Poznámka: 32 Pokud jsou k napájení fotoaparátu použity pouze baterie, které jsou navíc slabé, po pořízení snímku nebo odsunutí krytu objektivu se může ozvat několik krátkých tónů a začne blikat údaj o počtu snímků, které lze ještě uložit. Když k tomu dojde, právě pořízený záběr nebude zobrazen v odpovídající kvalitě. Vyměňte baterie a vyfotografujte záběr ještě jednou.

34 Ohraničení snímku PRACOVNÍ VZDÁLENOST Obrázek v hledáčku ukazuje záběr, který bude pořízen při vzdálenosti objektu cca od 1m do nekonečna. Pokud bude objekt blíže, fotografovaná oblast se oproti zobrazení v hledáčku posune směrem dolů (zvláště, je-li Zoom nastaveno na T). Fotografování ve vzdálenosti 0.2 m -. r Objekty, které jsou blíže než 0,2 m, mohou být zobrazeny neostře nebo s nesprávnou expozicí. r Použití LCD obrazovky pro fotografování na malé vzdálenosti zlepšuje kontrolu nad záběrem (automatické přepnutí do režimu Makro). Oblast, která bude vyfocena z krátké vzdálenosti Pracovní vzdálenost Režim Macro Standardní režim 0,2 ~ 0,8 m 0,8 ~ 33

35 ARETACE ZAOSTŘENÍ Pokud není hlavní snímaný objekt mezi značkami automatického ostření, zaměření proveďte následovně. 1 Namiřte zaměřovací kříž na hlavní objekt a částečně stiskněte spoušť. r Vedle hledáčku se rozsvítí zelená kontrolka. Značka automatického ostření 2 Spoušť držte stále stisknutou a posuňte fotoaparátem tak, aby záběr odpovídal vašim požadavkům. Potom spoušť domáčkněte do krajní polohy. 34

36 AUTOMATICKÉ ZAOSTŘOVÁNÍ I když je možné automaticky zaostřit prakticky každý objekt, jsou některé podmínky 1~ 3 za kterých nelze dosáhnout správné ostrosti. V situacích, uvedených pod body 4 ~ 5 nemusí dojít k zaostření správného objektu i přesto, že svítí zelená kontrolka. 1 Objekty s nízkým kontrastem: Zaostřete místo přibližně ve stejné vzdálenosti, použijte aretaci a objektiv namiřte na objekt, který chcete fotografovat. 2 Objekt, který neobsahuje vertikální čáry: Držte fotoaparát na výšku a použijte aretaci zaostření. Pak jej otočte do vodorovné polohy a objekt vyfotografujte. 3 Objekt v nadměrném protisvětle: Zaostřete místo přibližně ve stejné vzdálenosti, použijte aretaci a objektiv namiřte na objekt, který chcete fotografovat. 4 Dva objekty v různých vzdálenostech: Pokud je objekt rozostřený i když svítí zelená kontrolka, zaměřte nejdříve jiný, který je přibližně ve stejné vzdálenosti. Pak nasměrujte objektiv na původní objekt a vyfotografujte jej. 5 Rychle se pohybující objekty v malé vzdálenosti: Zaměřte nejdříve jiný objekt, který je přibližně ve stejné vzdálenosti. Pak nasměrujte objektiv na původní objekt a vyfotografujte jej. 35

37 RYCHLÉ OSTŘENÍ Tlačítko rychlého zaostření 2,5 m Tlačítko rychlého zaostření Díky funkci Quick focus můžete použít jednu ze dvou nastavených hodnot ostrosti, nebo 2,5 m. Tlačítko rychlého zaostření je výhodné zejména tehdy, když potřebujete rychle začít fotografovat. 1 Stiskněte tlačítko nebo 2,5 m (v závislosti na vzdálenosti objektu) a současně zmáčkněte částečně spoušť. r Funkce Quick focus nebude zapnuta, pokud uvolníte tlačítko před částečným stisknutím spouště. 2 Stiskněte spoušť do krajní polohy. r Rychlé zaostření nelze použít, pokud bliká zelená kontrolka. r Po vyfotografování záběru se funkce Quick focus zruší. Pracovní oblast rychlého ostření (funkce Quick focus) Tlačítko rychlého ostření 2.5 m T W Mimo dosah blesku Tlaãítko rychlého ostfiení T W Mimo dosah blesku 36

38 Širokoúhlý záběr Teleskopický záběr TRANSFOKÁTOR (ZOOM) Pomocí páčky 3-násobného transfokátoru můžete nastavit širokoúhlý nebo teleskopický záběr. Nakloněním páčky směrem k T můžete nastavit teleskopický záběr. Nakloněním k W se bude zvětšovat úhel záběru. Poznámka: Pokud budete používat režim Digital Tele, můžete využít až 6-násobné přiblížení. Tlačítko samospouště Kontrolní panel Poznámka: SAMOSPOUŠŤ (SELFTIMER) 1 Stiskněte tlačítko samospouště. Na kontrolním panelu se zobrazí její symbol. r Pevnou polohu přístroje zajistíte jeho připevněním na stativ. 2 Zaměřte objekt a stiskněte spoušť. r Závěrka se spustí přibližně 12 sekund po stisknutí spouště. (Kontrolka samospouště bude svítit po dobu 10 sekund. Poslední dvě sekundy bude blikat.) Po pořízení fotografie se funkce samospouště vypne. Pokud chcete vypnout samospoušť po její aktivaci, stiskněte znovu tlačítko samospouště nebo zasuňte kryt objektivu. 37

39 Zobrazení v hledáčku Oranžová kontrolka POUŽÍVÁNÍ REŽIMŮ BLESKU Pokud je zapotřebí dosvícení bleskem a ten není vysunutý, oranžová kontrolka začne blikat. 1 Před použitím blesku nebo nastavováním jeho režimu jej nejdříve vysuňte. 2 Po zhasnutí oranžové kontrolky stiskněte částečně spoušť. Pokud se kontrolka znovu rozsvítí, blesk je nabitý. Domáčkněte spoušť do krajní polohy. Pracovní vzdálenost blesku: Širokoúhlý záběr (W) Teleskopický záběr (T) 0,2 ~ 4 m 0,2 ~ 2,6 m Poznámka: 38 Když oranžová kontrolka bliká, probíhá dobíjení blesku. Když kontrolka zhasne, můžete začít fotografovat. Pokud použijete blesk v režimu Makro, může dojít k nadměrnému kontrastu světlých a tmavých odstínů barev.

40 Způsob nastavení režimu blesku: Tento fotoaparát má k dispozici pět režimů blesku. Zvolte režim podle typu záběru. Po každém stisknutí tlačítka blesku se postupně nastaví následující režimy. Tlačítko blesku (Auto-Flash) ReÏim automatického zap. blesku Zapne se automaticky při nedostatku světla nebo v protisvětle (str. 86). Potlačení efektu červených očí Výrazně snižuje efekt červených očí (tj. když mají oči osob na fotografii červenou barvu) (str. 41). Stálé používání blesku (Fill-in) Blesk bude použit bez ohledu na světelné podmínky (str. 42). Synchronizace s pomalou závěrkou (režim automatického blesku) Pro fotografování nočních záběrů (str. 43). Synchronizace s pomalou závěrkou (režim potlačení efektu červených očí) Pro fotografování osob na tmavém pozadí při nedostatku světla (str. 43). 39

41 r r r Pokud je blesk zasunutý, na kontrolním panelu se zobrazí a blesk se přepne do režimu OFF (vypnuto). Nastavený režim blesku se zobrazí na kontrolním panelu. Po zasunutí blesku nebo vypnutí přístroje se blesk přepne z režimu Fill-in zpět na automatické nastavování (Auto-Flash). Tlačítko blesku Kontrolní panel AUTOMATICKÝ REŽIM BLESKU V režimu Auto-Flash se blesk automaticky zapne při nedostatku světla nebo v protisvětle. Při fotografování objektu v protisvětle nasměrujte značku korekce protisvětla přímo na něj. Pak dojde k použití blesku. Značka korekce protisvětla 40

42 REDUKCE EFEKTU ČERVENÝCH OČÍ Výrazně snižuje tzv. efekt červených očí, tj. případ, kdy osoba fotografovaná s použitím blesku má červené oči. V režimu potlačení červených očí fotoaparát nejdříve provede sérii krátkých záblesků, a pak teprve dojde k silnému záblesku. Tím dojde ke zúžení zornic a následnému potlačení efektu červených očí. Kromě krátkých záblesků je tento režim shodný s režimem Auto-Flash. Poznámka: Nehýbejte fotoaparátem dokud nedojde ke spuštění závěrky, tj. cca 1 sekundu. Potlačení červených očí u fotografované osoby nemusí být účinné: Pokud je příliš daleko od fotoaparátu. Když se nedívá přímo do objektivu nebo se otočí až po proběhnutí záblesků. Jestliže oči z nějakých důvodů nereagují na krátké záblesky. Pokud došlo k požití léků, alkoholu nebo jiných látek, které zpomalují reakci očí na vnější podněty. 41

43 STÁLÉ POUŽÍVÁNÍ BLESKU (FILL-IN) Pro případ, kdy chcete použít blesk za každých okolností. V režimu Fill-in bude blesk použit bez ohledu na okolní světelné podmínky. Tento režim můžete například použít k dosvícení obličeje, který by byl jinak ve stínu. Můžete jej také použít ke korekci barevných odstínů v prostředí s umělým osvětlením (např. zářivkou). Toto nastavení použijte tehdy, pokud nechcete použít blesk ani při nedostatku světla nebo při fotografování světelných efektů, např. ohňostroje. V režimu Off nebude blesk použit ani za špatných světelných podmínek. Toto nastavení použijte v případech, kdy není použití blesku vhodné nebo je zakázané. Můžete je použít také při fotografování za soumraku. r Zasuňte blesk. VYPNUTÍ BLESKU 42 Poznámka: Tento režim, když je objekt v pracovní vzdálenosti blesku. Blesk nemusí mít požadovaný efekt v případě nadměrného množství okolního světla. Poznámka: V případě špatných světelných podmínek a vypnutí blesku dojde automaticky k nastavení delší doby expozice (až na 1/2 sekundy). Při těchto záběrech doporučujeme použití stativu. Předejdete tak rozmazaným snímkům způsobeným pohybem fotoaparátu.

44 Tlačítko Flash Kontrolní panel SYNCHRONIZACE S POMALOU ZÁVĚRKOU Fotografování nočních záběrů. Můžete nastavit blesk tak, aby se zapnul během první poloviny doby expozice. K dispozici máte dvě nastavení: (automatický blesk) a (potlačení červených očí). Při nočním fotografování osob na tmavém pozadí je vhodné použití režimu s potlačením efektu červených očí. Tlačítko Flash Kontrolní panel Poznámka: Protože je doba expozice dlouhá (1/2 sekundy), doporučujeme použít pro tento typ záběrů stativ. Pohybem fotoaparátu by mohlo dojít k rozmazání pozadí. 43

45 Funkční tlačítko Kontrolní panel FUNKČNÍ TLAČÍTKO V záznamovém režimu (kryt objektivu je odsunutý) můžete stisknutím funkčního tlačítka volit mezi standardním nebo sekvenčním snímáním, režimem Makro nebo Digital Tele, případně lze zvolit režim použití karty Olympus, která umožňuje snímání panoramatických záběrů a obsahuje další speciální funkce (zvláštní příslušenství). Funkční tlačítko ReÏim PouÏití Standardní režim Sekvenční režim Makro režim Režim Digital Tele Karta s dalšími funkcemi Pro klasické fotografování. Pro fotografování v sekvencích Pro pořizování snímků na malou vzdálenost Pro dvojnásobné přiblížení snímaného objektu Pro snímání panoramatických záběrů nebo použití dalších speciálních funkcí 44

46 Funkční tlačítko Kontrolní panel Max snímků REŽIM SEKVENČNÍ SNÍMÁNÍ V režimu snímání po sekvencích můžete pořizovat samostatné záběry následující plynně za sebou. r Je možné jej použít v záznamových režimech SHQ/HQ/SQ. (Při použití v režimu SHQ bez komprese dojde k automatickému přepnutí na režim SHQ). r Rychlost snímání, počet snímků, které lze tímto způsobem pořídit a doba ukládání závisí na záznamovém režimu (str. 110). Režim záznamu Rychl. Poãet snímkû, snímání které lze vyfotograf. v sekvenci SQ 0,6/s HQ 1/s 8 48 SHQ 2/s 4 28 bez X X X komprese Doba ukládání (max.) Poznámka: V režimu snímání po sekvencích nelze použít blesk. Protože maximální délka expozice v tomto režimu je 1/30 sekundy, výsledné snímky mohou být oproti očekávání tmavší. 45

47 Funkční tlačítko Kontrolní panel Předměty až do minimální velikosti 6 x 8 cm můžete fotografovat tak, že překryje celou plochu hledáčku. Oblast snímání: 0.2m ~ 0.8m r r r REŽIM MAKRO Automaticky se zapne LCD obrazovka (str. 66) a na kontrolním panelu se zobrazí symbol režimu Makro. Objekty, které jsou blíž než 0,2 m mohou být rozostřené nebo špatně exponované. Při fotografování na vzdálenost pod 0,2 m nepoužívejte blesk. V opačném případě mohou být tmavé/světlé odstíny barev příliš kontrastní (str. 82). Režim vypnete stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí LCD obrazovky. REŽIM DIGITÁLNÍHO TRANSFOKÁTORU Funkční tlačítko LCD obrazovka Tlačítka +/- V režimu Digital Tele je možné až dvojnásobně přiblížit snímaný objekt. Ve spojení s 3-násobným transfokátorem tak můžete dosáhnout až 6-násobného přiblížení. Stisknutím tlačítka + se přepnete do tohoto režimu. Stisknutím tlačítka - se přepnete zpět do standardního režimu. 46 r r r LCD obrazovka se zapne automaticky. Tento režim můžete používat pouze v režimu SQ (automaticky se nastaví). Režim vypnete stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí LCD obrazovky.

48 Funkční tlačítko Kontrolní panel Tlačítka +/- Režim karty s přídavnými funkcemi PANORAMATICKÝ REŽIM Způsob panoramatického fotografování 1 Stisknutím funkčního tlačítka přepněte na režim karty s přídavnými funkcemi (režim Panorama). r LCD obrazovka se automaticky zapne. 2 Směr navazování snímků (zprava, zleva, shora, zdola) můžete zvolit tlačítky +/-. r Na LCD obrazovce se zobrazí obrazce. 3 Dalším stisknutím funkčního tlačítka režim Panorama zrušíte. 4 Postupujte přesně podle instrukcí tak, aby výsledné snímky odpovídali vašim požaavkům. r Výsledný panoramatický snímek sestavíte na počítači. Poznámka: Překryjte levý okraj snímku přes pravý okraj snímku předchozího (při fotografování směrem doprava). Režim Panorama můžete použít pouze v případě připjení standardní karty. V režimu Panorama nelze používat blesk. Protože zaostření, expozice a vyvážení bílé barvy jsou určeny prvním snímkem, dejte pozor, aby na něm nebyli příliš světlé nebo tmavé objekty, např. slunce. Po pořízení prvního snímku nepohybujte páčkou transfokátoru. Snímky by pak nebylo možné zkompletovat. Pro úsporu paměti doporučujeme použít režim SQ (Standard Quality). 47

49 MENU V režimu záznamu (s otevřeným krytem objektivu) můžete stiskem tlačítka Menu zvolit a nastavit následující položky. Tlačítko Menu Režim Použití Standardní režim Pro standardní fotografování. Korekce expozice Pro nastavení korekce +/- 2. Režim bodového měření Volba záznamového režimu Vyvážení bílé Pro dosažení správné expozice). Pro nastavení režimu záznamu. Pro uložení nastavené hodnoty ISO Pro nastavení citlivosti na AUTO, 160, 320, 640 Číslo souboru Zvukový signál Volba způsobu číslování souborů Zapnutí/vypnutí 48 * Pokud bliká symbol paměťového bloku a stisknete tlačítko Menu, nezapomeňte potom stisknout tlačítko OK nebo Menu.

50 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítko OK Tlačítka +/- Expozici je možné nastavit manuálně. Kromě automatického nastavení je možné ji nastavit také manuálně pomocí +/- 2 (po 0,5 kroku). Pokud je záběr přesvětlený, použijte +. Je-li snímek tmavý, použijte -. Způsob nastavení: 1 V záznamovém režimu tlačítkem Menu nastavte režim korekce expozice. 2 Pomocí tlačítek +/- posuňte šipku do požadované polohy. Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK. r r r KOREKCE EXPOZICE Stisknutím tlačítka Menu nastavení zrušíte a přepnete se do dalšího režimu. Stupnice expozice se zobrazí na kontrolním panelu. Po zasunutí krytu objektivu se nastavení zruší. Poznámka: I když má upravení expozice vliv také na zobrazení na LCD obrazovce, nemusí se dostatečně projevit v případě, že je záběr hodně tmavý. V takovém případě zobrazte také výsledný snímek a ověřte si jeho výslednou podobu. Korekce expozice nemusí mít požadovaný efekt v případě použití blesku. 49

51 LCD obrazovka Hledáček Tlačítko Menu Tlačítka +/- Tlačítko OK Kontrolní panel REŽIM BODOVÉHO MĚŘENÍ SVĚTLA Režim bodového měření se používá k dosažení správné expozice bez ohledu na protisvětlo. Středový kříž v hledáčku namiřte na snímaný objekt. 1 V záznamovém režimu nastavte tlačítkem Menu režim bodového měření. 2 Tlačítky +/- zvolte buď průměrnou hodnotu z celku nebo bodové měření. 3 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK. r Kontrolka režimu bodového měření se zobrazí na kontrolním panelu. 4 Namiřte značku bodového měření na snímaný objekt a částečně stiskněte spoušť. r Po aretaci zaostření dojde také k aretaci expozice (AE lock). r Současně se také rozsvítí zelená kontrolka po straně hledáčku. 5 Upravte kompozici záběru podle svých požadavků. Pak domáčkněte spoušť do krajní polohy. r Po zasunutí krytu objektivu se režim bodového měření zruší. Spoušť 50

52 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítka +/- VOLBA ZÁZNAMOVÉHO REŽIMU Můžete nastavit režimy HQ (High quality), SHQ, SHQ bez komprese nebo SQ (Standard quality). 1 V záznamovém režimu přepněte tlačítkem Menu na nastavení kvality záznamu. 2 Tlačítky +/- zvolte záznamový režim. 3 Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nastavení. r Chcete-li nastavit režim SHQ bez komprese, v režimu SHQ držte cca 2 sek tlačítko + dokud nepřestane blikat zelená kontrolka. r Stisknutím tlačítka Menu zrušíte nastavení a přepnete se do nastavování dalšího typu režimů. Tlačítko OK ReÏim Rozli ení Komprese SQ 640 x 480 Standardní HQ 1280 x 960 Standardní SHQ 1280 x 960 Minimální (větší velikost souboru) SHQ 1280 x 960 Žádná bez komprese Poznámka: Počet snímků, které lze uložit, závisí na záznamovém režimu. 51

53 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítka +/- VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY Pokud nelze dosáhnout správného vyvážení bílé barvy automaticky, např. při soumraku, je možné využít čtyř přednastavených hodnot. 1 V záznamovém režimu nastavte režim volby vyvážení bílé barvy. 2 Tlačítky +/- si můžete vybrat mezi, denním světlem, oblačnem, osvětlením žárovkou nebo osvětlením zářivkou. 3 Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK. r Pokud je nastavení jiné než AUTO, na kontrolním panelu se zobrazí příslušný symbol vyvážení bílé barvy. r Stisknutím tlačítka Menu zrušíte nastavení a přepnete se do nastavování dalšího typu režimů. Tlačítko OK Kontrolní panel Poznámka: 52 V normálních případech zvolte nastavení AUTO. Po zasunutí krytu objektivu se nastavení přepne zpět na AUTO. Nastavení nemusí být za určitých světelných podmínek účinné.

54 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítko OK Tlačítka +/- ISO Hodnotu citlivosti ISO můžete nastavit na AUTO, 160, 320 nebo V záznamovém režimu přepněte tlačítkem Menu na nastavení ISO. 2 Tlačítky +/- nastavte požadovanou hodnotu ISO. 3 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK. r Stisknutím tlačítka Menu zrušíte nastavení a přepnete se do nastavování dalšího typu režimů. r Pokud je nastavení jiné než AUTO, na kontrolním panelu se zobrazí nápis ISO. r Čím vyšší je hodnota ISO, tím kratší může být doba expozice a menší množství světla. Zvší se však zrnitost snímku. r Pokud je nastaveno AUTO, při špatných světelných podmínkách se automaticky zvýší nastavení citlivosti. r Stupnice citlivosti je odvozena od hodnot užívaných pro klasické filmy. Čísla jsou však pouze orientační. Kontrolní panel 53

55 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítko OK Tlačítka +/- ČÍSLOVÁNÍ SOUBORŮ Můžete nastavit způsob číslování souborů. Je to výhodné zejména při přesunu dat do počítače. 1 V záznamovém režimu nastavte tlačítkem Menu režim volby číslování souborů. 2 Tlačítky +/- nastavte AUTO FILE nebo NAME RESET. 3 Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu. r Když zvolíte NAME RESET, po každém zasunutí karty do fotoaparátu dojde k nastavení číslování na hodnotu r Pokud nastavíte AUTO FILE, bude navázáno na poslední hodnotu z číslování použité karty. Tak budou snímky, které jste pořídily ve stejnou dobu uloženy na různých kartách pod různými čísly souborů. r Stisknutím tlačítka Menu zrušíte nastavení a přepnete se do nastavování dalšího typu režimů. r Pokud použijete kartu s číslem souboru, které je vyšší než naposledy použitá hodnota, číslování bude pokračovat od vyšší hodnoty. r Po dosažení maximálního čísla souboru (9999) se počet snímků, které lze uložit, nastaví na 0 i tehdy, když karta ještě není plná. Další snímky pak nelze uložit. Chcete-li kartu použít vymažte některé snímky. 54

56 LCD obrazovka Tlačítko Menu Tlačítka +/- NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU 1 V záznamovém režimu nastavte tlačítkem Menu režim zapnutí/vypnutí zvukového signálu. 2 Tlačítky +/- signál zapněte nebo vypněte. 3 Nastavení potvrdíte tlačítkem OK. r Stisknutím tlačítka Menu zrušíte nastavení a přepnete se do nastavování dalšího typu režimů. Tlačítko OK 55

57 ZOBRAZENÍ SNÍMKŮ NA LCD OBRAZOVCE Tlačítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky ZAPNUTÍ LCD OBRAZOVKY Zasuňte kryt objektivu a stisknutím tlačítka LCD ON/OFF zapněte LCD obrazovku. r Když je obrazovka zapnutá, fotoaparát automaticky otestuje vloženou kartu. Pokud není žádná zasunutá, na kontrolním panelu začne blikat indikátor chyby karty. Jestliže má karta jiný formát a je nečitelná, fotoaparát se přepne do režimu formátování karty. r Na displeji se zobrazí naposledy pořízený snímek. Zobrazí se také indikátory počtu snímků a stavu baterií, stejně jako datum, indikátor záznamového režimu a ochrany proti zápisu. r Indikátory záznamového režimu, stavu baterií, data a počtu snímků zmizí po cca 3 sekundách. Pokud jsou baterie slabé, objeví se indikátor a začne blikat. Pokud chcete, aby zmizel indikátor ochrany proti zápisu, zrušte ji. Poznámka: 56 Po zapnutí LCD obrazovka bliká a snímky se zobrazují s několikasekundovým zpožděním. Nejedná se o závadu.

58 KONTROLNÍ ZOBRAZENÍ SNÍMKU Ze záznamového režimu se můžete dvojím stisknutím tlačítka LCD ON/OFF na zobrazení pořízeného snímku. Zpět se vrátíte buď dalším stisknutím tlačítko LCD ON/OFF nebo stisknutím spouště. LCD obrazovka Tlačítka +/- ZOBRAZENÍ SNÍMKŮ Pořízené snímky můžete zobrazit na LCD obrazovce. Tuto funkci lze použít pokud je kryt objektivu zasunutý. 1 Snímek zobrazíte zapnutím LCD obrazovky tlačítkem LCD ON/OFF. 2 Po stisknutí tlačítka - se zobrazí předchozí snímek. Každým dalším stisknutím tlačítka - se posunete o jeden snímek vzad. 3 Tlačítkem + se přepnete na následující snímek. Po každém stisknutí tlačítka + se posunete o jeden snímek vpřed. r Před stisknutím jakéhokoli tlačítka počkejte, dokud nedojde k úplnému zobrazení snímku. r Pokud jste vyfotografovali několik velmi podobných záběrů za sebou, na LCD obrazovce se změna nemusí výrazně projevit. 57

59 LCD obrazovka Tlačítko pro zobrazení náhledů ZOBRAZOVÁNÍ NÁHLEDU Tuto funkci lze použít pokud je kryt objektivu zasunutý. 1 Snímek zobrazíte zapnutím LCD obrazovky tlačítkem LCD ON/OFF. 2 Stisknutím tlačítka pro zobrazení náhledů zapněte funkci Index display. Na obrazovce se zobrazí několik snímků včetně toho, který je aktuálně označený. 3 Stisknutím tlačítka - provedete označení předchozích snímků. r Tlačítkem + označíte následující snímky. 4 Po označení snímku v levém horním rohu se zobrazí předchozí skupina snímků. (Pokud používáte tlačítko +, následující skupina snímků se zobrazí po označení snímku v pravém dolním rohu). 5 Funkci Index display zrušíte dalším stisknutím tlačítka pro zobrazení náhledů. Aktuálně označený snímek se zobrazí přes celou plochu obrazovky. r Zobrazení snímku může trvat několik sekund. Poznámka: 58 Počet snímků v náhledu může být 4, 9 nebo 16 (str. 150).

60 Ovládání transfokátoru LCD obrazovka ZVĚTŠOVÁNÍ DETAILŮ Správné zaostření můžete zkontrolovat zvětšením vybrané části záběru. 1 Zobrazte snímek, který chcete zvětšit. Nakloněním páčky transfokátoru směrem k T zobrazte mřížku pro výběr části snímku. 2 Tlačítky +/- vyberte požadovanou část. Pak zatlačte páčku transfokátoru znovu směrem k T. r Zatlačením páčky směrem k W znovu zobrazíte mřížku. Dalším zatlačením celý režim vypnete. Tlačítka +/- Poznámka: Zvětšené obrázky můžete přímo tisknout (str. 72). 59

61 FUNKČNÍ TLAČÍTKO Funkční tlačítko V režimu zobrazení snímků (LCD obrazovka je zapnutá) můžete funkčním tlačítkem volit mezi normálním zobrazením, postupným zobrazením po sobě jdoucích snímků, výběrem snímků pro tisk, tiskem skupiny vybraných snímků, tiskem 4 nebo 16 snímků najednou, zrcadlovým tiskem nebo režimem použití karty s dalšími funkcemi. Režim Použití Normální zobrazení Promítání Výběr pro tisk Tisk vybraných/ všech snímků 4-násobný tisk Pro normální zobrazení Postupné zobrazení snímků Pro výběr snímků, které chcete tisknout, a jejich následný tisk** Pro výběr snímků, k tisku, a jejich tisk* Pro současný tisk 4 záběrů najednou*** Vícenásobný tisk Pro současný tisk 16 záběrů *** Zrcadlový tisk Tisk zrcadlově otočených snímků *** Použití karty s dalšími funkcemi Pro použití speciální karty Olympus SmartMedia. 60 * Je nezbytná tiskárna P-300E ** Je nezbytná tiskárna P-330E *** Je nezbytná tiskárna P-300E/P-150E

62 Funkční tlačítko Tlačítko OK LCD obrazovka POSTUPNÉ ZOBRAZOVÁNÍ SNÍMKŮ Můžete automaticky postupně zobrazit všechny uložené snímky. Tuto funkci lze použít pokud je kryt objektivu zasunutý. 1 Snímek zobrazíte zapnutím LCD obrazovky tlačítkem LCD ON/OFF. 2 Funkčním tlačítkem nastavte režim postupného zobrazování snímků. Tlačítkem OK funkci zapnete. 3 Dalším stisknutím funkčního tlačítka přerušíte prohlížení na právě zobrazeném snímku. r Posupné prohlížení trvá, dokud tuto funkci nepřerušíte. Stisknutím funkčního tlačítka provedete přerušení. (Pokud není připojen AC síťový adaptér, přístroj se po 30 minutách automaticky vypne). r Tento způsob prohlížení můžete využít také v režimu zobrazení náhledů (Index display). 61

63 LCD obrazovka OCHRANA PROTI ZÁPISU Uložené snímky můžete chránit před náhodným smazáním. Tlačítko ochrany proti zápisu 1 Zobrazte snímky a označte ten, který chcete chránit před smazáním. 2 Stisknutím tlačítka ochrany proti zápisu vybraný snímek označíte. r V horním pravém rohu LCD obrazovky se zobrazí symbol zámku. 3 Ochranu proti zápisu zrušíte dalším stisknutím tlačítka. r Chráněný snímek nebude smazán ani při použití funkce mazání všech snímků. K jeho smazání dojde jedině při novém naformátování karty. r Ochranu a její zrušení je také možné použít v režimu zobrazení náhledů. Poznámka: Pokud je samotná karta mechanicky chráněna proti zápisu, výše uvedený druh ochrany snímků nelze použít. 62

64 LCD obrazovka Tlačítko mazání Tlačítko OK MAZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SNÍMKU Vybrané snímky můžete vymazat. Pokud je snímek chráněný nebo je karta mechanicky chráněna proti zápisu, není možné režim mazání použít. V takovém případě zrušte ochranu snímku nebo odstraňte ochranu karty (nálepku znovu nepoužívejte). Tuto funkci lze použít pokud je kryt objektivu zasunutý. 1 Zobrazte snímek, který chcete smazat. 2 Stiskněte tlačítko mazání, dokud se v pravém horním rohu LCD obrazovky neobjeví symbol mazání jednotlivých snímků. r Funkci zrušíte dalším stisknutím tlačítka mazání. 3 Smazání vybraného snímku potvrdíte stisknutím tlačítka OK. r Ozve se krátký tón a vybraný snímek bude smazán. r Mazání po jednotlivých snímcích můžete použít také v režimu zobrazení náhledů. r Na straně 66 je popsán postup mazání všech snímků najednou.! Upozornění: V průběhu mazání snímků nikdy neotevírejte kryt karty, nevysunujte ji, nevyjímejte baterie a nevytahujte připojené kabely. Mohlo by dojít ke zničení dat uložených na kartě. Tlačítko mazání nepoužívejte v průběhu ukládání snímku na kartu. 63

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

THE VISIBLE DIFFERENCE

THE VISIBLE DIFFERENCE zlomík C-3040 11.12.2000 9:01 Stránka 2 THE VISIBLE DIFFERENCE Olympus C&S V Jirchářích 10 111 21 Praha 1 Tel.: +420 2 21 98 51 11 Fax.: +420 2 24 91 50 80 Info.: 0800-167777 www.olympus.cz e-mail: info@olympus.cz

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Dvojitý blesk pro makrofotografie

Dvojitý blesk pro makrofotografie 2-889-493-23 (1) Dvojitý blesk pro makrofotografie Návod k obsluze HVL-MT24AM 2011 Sony Corporation Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro

Více

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75

C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ. strana 2 37 UPOZORNENIE. strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 1 (K- erná plát) C-21 CZ SK UPOZORNĚNÍ strana 2 37 UPOZORNENIE strana 39 75 C-21 CZ 23.2.2000 11:23 Stránka 2 (K- erná plát) JMÉNA A FUNKCE ČÁSTÍ FOTOAPARÁTU 1 Blesk qa

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání.

Klepněte na téma WB150/WB150F/WB151/WB152/WB152F. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ

3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM. Návod k obsluze. 2008 Sony Corporation 1 CZ 3-285-951-22(1) Blesk HVL-F42AM Návod k obsluze 2008 Sony Corporation 1 CZ 2 CZ Před ovládáním přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro případné budoucí použití.

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod.

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Digitální fotoaparát Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat vám za zakoupení

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Dalekohled s digitální kamerou

Dalekohled s digitální kamerou Verze z 07/09 Dalekohled s digitální kamerou Návod k použití Obj. č. 67 15 90 (2.0 Megapixelů) Obj. č. 67 15 91 (1.3 Megapixelů) Předepsané použití Výrobek může být používán jako klasický dalekohled např.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual ES30. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual ES30 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce.

User Manual PL210/PL211. Klepněte na téma. Základní řešení potíží. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual PL210/PL211 Základní řešení potíží Náhled Obsah Základní funkce

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků

Návod k obsluze. Příprava. První kroky. Základní fotografování a přehrávání snímků BL00881-M00 CZ Příprava První kroky Návod k obsluze Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Tento návod k obsluze popisuje použití digitálního fotoaparátu FUJIFILM FinePix J27/J28/J29/J30/J32/J37 včetně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2P11 Obsah Před použitím Stručný návod...4

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy.

User Manual WB210. Klepněte na téma. Časté otázky. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, pozorně. Klepněte na téma User Manual WB210 Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte.

Bezpečnostní pokyny. V žádném případě fotorámeček neotevírejte. Bezpečnostní pokyny Dbejte na to, aby výrobek neupadl na zem nebo nenarazil, a nevystavujte ho silným otřesům. Vlhkost nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř pláště digitálního fotorámečku, by

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

DV300/DV300F/DV305/DV305F

DV300/DV300F/DV305/DV305F Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Klepněte na téma Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Přehrávání/Úpravy

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

User Manual ES25/ES27

User Manual ES25/ES27 User Manual ES25/ES27 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Příručka k produktu Cybershot

Příručka k produktu Cybershot VKLEPNĚTE! Obsah Základní postupy Použití nabídky Digitální fotoaparát Příručka k produktu Cybershot DSC-S730 Před použitím jednotky si, prosím, podrobně přečtěte tuto příručku a pro další použití také

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE

PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE PRO SONY DIGITÁLNÍ TTL TTL BLESK POWER S MOTORICKÝM ZOOM ZOOMOVÁNÍM FLASH NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Nissin Před použitím blesku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual PL60 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod.

Návod k obsluze. Blesk VQT1B11. Model DMW-FL360. Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. Návod k obsluze Blesk Model DMW-FL360 Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte tento návod. VQT1B11 Obsah Informace pro vaši bezpečnost.................................. 3 Bezpečnostní opatření......................................

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy.

User Manual IT100. Klepněte na téma. Náhled. Obsah. Základní funkce. Rozšířené funkce. Možnosti snímání. Přehrávání/Úpravy. Přílohy. Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Klepněte na téma User Manual IT100 Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více