CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Klára Aljančičová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Klára Aljančičová"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Klára Aljančičová Olomouc 2015

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Specifika změn po příchodu křesťanství v kontextu globálního rozvoje se zaměřením na Ugandu Klára Aljančičová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. Olomouc 2015

3 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Specifika změn po příchodu křesťanství v kontextu globálního rozvoje se zaměřením na Ugandu vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v závěrečném seznamu literatury. V Olomouci, dne Vlastnoruční podpis

4 Obsah ÚVOD KONTEXT ROZVOJE AFRIKY SPECIFIKA ROZVOJE AFRIKY KŘESŤANSTVÍ V UGANDĚ OD KRÁLOVSTVÍ K NEZÁVISLOSTI PRVNÍ SETKÁNÍ S KŘESŤANSKÝMI MISIONÁŘI POČÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ V UGANDĚ UČITELÉ HROZBOU OBDOBÍ MISIONÁŘŦ VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KOLONIALISMU VZDĚLÁVÁNÍM KE KONVERZI OD NEOFICIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ K OFICIÁLNÍMU DESATEREM PROTI SOBĚ SAMÝM LRA Lord's Resistance Army Ideologie LRA VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KULTURY V UGANDĚ PARADIGMATA NAHLÍŢENÍ NA VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KULTURY TEOLOGICKÁ INKULTURACE VZTAH KŘESŤANSTVÍ A PŦVODNÍCH TRADIC V OBDOBÍ VYROVNÁVÁNÍ SE S KONFLIKTY ZPŦSOB VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S KONFLIKTY Římskokatolická církev a její pohled na kulturní tradice The Acholi Religious Leaders Peace Initiative a její pohled na kulturní tradice Ugandská protestantská církev a její pohled na kulturní tradice Letniční hnutí / pentekostalismus a jeho pohled na kulturní tradice Presbyteriáni a jejich pohled na kulturní tradice Adventisté sedmého dne a jejich pohled na kulturní tradice Africa Inland Church a její pohled na kulturní tradice PROBLEMATIKA MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI DNES... 29

5 4.1 NOVODOBÍ KOLONIZÁTOŘI International House of Prayer IHOP VLIV MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI NA PREVENCI ŠÍŘENÍ EPIDEMIE HIV/AIDS Od kondomů k abstinenci VLIV MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI NA PROBLEMATIKU HOMOSEXUALITY Historický kontext homosexuality v Ugandě The Fellowship podnět k anti-homosexuálnímu zákonu The Call Biskup Christopher Senyonjo ZÁVĚR ZDROJE ANOTACE... 45

6

7 Úvod Cílem této práce je vytvoření kompilace nashromáţděných informací o pŧsobení křesťanství v Ugandě a kritické zhodnocení dopadu na rŧzné oblasti fungování země. Touto prací, která je kompilací získaných poznatkŧ, se pokusím cíle dosáhnout a v závěru tyto informace zhodnotím. Stěţejními zdroji budou odborné publikované články a výzkumy. Za přínos práce bych povaţovala nashromáţdění relevantních informací, které by slouţily ke kritické reflexi přístupu, jaký dnes mají k šíření evangelia některá konzervativní evangelická hnutí. Konfliktní oblasti zmiňuji, neboť se domnívám, ţe právě na nich lze pochopit, jaká moţná rizika s sebou evangelizace mŧţe přinášet nebo do jakých podob mŧţe pŧsobení některých evangelických hnutí dospět. Ke zpracování absolventské práce na téma vlivu křesťanství, mě motivovala zahraniční praxe, kterou jsem strávila v Ugandě. Za dobu svého pobytu v této zemi jsem měla příleţitost pozorovat, jak se křesťanství dotýká kaţdodenního ţivota Uganďanŧ. V kontextu České republiky, která patří dle oficiálních statistik k nejateističtějším zemím světa, to byl pro mě velmi silný záţitek. Křesťanství se dotýká ze čtyř pětin všech Uganďanŧ a je silně přítomno v jejich běţném fungování, tento fakt mě zaujal, proto jsem začala studovat problematiku šíření křesťanství a rozhodla se na toto téma zpracovat i svou absolventskou práci. Křesťanství se v kontextu dnešní doby a oproti jiným náboţenstvím nejeví jako násilné či extrémistické. V mnoha ohledech je v praxi a v kontextu rozvojových zemí právě tím náboţenstvím, které stojí v pozadí rozvojových projektŧ, organizací, zabývajících se humanitární pomocí či jinou snahou zajistit dŧstojnost člověka. Křesťanství má v Ugandě kořeny jiţ od konce 19. století, kdy do země přišli první misionáři a nedlouho poté je následovali britští kolonizátoři, kteří nad tehdejší Ugandou převzali správu. Křesťanství se poté měnilo z nenáviděného náboţenství k utlačovanému, aţ k fanaticky zboţňovanému. Tyto tři oblasti v práci zachycuji a rozebírám. V první řadě se zaměřuji na kontext rozvoje Afriky a dále rozebírám vŧbec první příchod misionářŧ do Ugandy, na počátky šíření evangelia. Problematikou tohoto období je bezesporu vzrŧstající moc misionářŧ, která ve snaze zachránit křesťanství vyústila aţ k převzetí vlády nad celým územím Velkou Británií. Utlačovaným se stalo křesťanství po udělení nezávislosti, po roku 1962, kdy o moc nad zemí soupeřilo 5

8 několik militantních uskupení a vládu převzal Idi Amin, muslim, jenţ křesťanství zakázal a postavil křesťany na černou listinu. V poslední době se křesťanství setkává s nadšenou odezvou, dáno tak moţná několika faktory, z nichţ jedním mŧţe být zapálenost misionářŧ dnešní doby, jakási exotičnost či rebelie, kterou křesťanství nabylo během období snahy ho potlačit, kdy tak Uganďané v podstatě protestovali proti státnímu aparátu, nebo rozsáhlá provázanost církví s dnešním státním uskupením. Kromě této časově kontinuální osy, sleduje práce ještě tři hlavní oblasti. Ty zahrnují kapitolu o vlivu křesťanství na pŧvodní tradice, problematiku prevence šíření onemocnění HIV/AIDS a problematiku homosexuality. V této části se zaměřuji na současnou problematiku šíření křesťanství, na novodobé kolonizátory, kteří stejně jako kdysi za dob předkoloniálních, usilují o konverzi ke křesťanství poslední bezvěrce. Poukazuji zde na to, jak misionáři a stoupenci konzervativních církví ze Spojených státŧ ovlivňují některé faktory fungování dnešní politiky Ugandy, například zvládání epidemie HIV/AIDS nebo faktor homosexuality. Tyto oblasti jsem vybrala z toho dŧvodu, ţe se staly v poslední době velmi sledovaným, kontroverzním i kritizovaným tématem. Lze na nich poukázat na to, jaký mají evangelická hnutí v Ugandě vliv nejen na davy lidí, ale i na státní představitele. Lze zde pozorovat, jaký postoj křesťanství zaujímá k diametrálně odlišné kultuře Afričanŧ, kteří se postupem času pravděpodobně zcela odklonili od svého přirozeného vývoje. Misionářská činnost ve své touze evangelizovat celý svět opomíjí rizika, která její činnost přináší. Křesťanství a evangelická hnutí obzvlášť, fungují na základě pevně daných pravidel, která by měl křesťan dodrţovat, tato skutečnost ale koliduje s celou africkou kulturou, kterou lze jen těţko spoutat a uvrhnout do řetězŧ křesťanského dogmatu. 6

9 1 Kontext rozvoje Afriky Aby bylo moţné zabývat se historií a rozvojem Ugandy, je nutné nejprve v krátkosti nastínit specifika rozvoje celé Afriky komplexně. V této kapitole poukazuji na to, jaký měly jiţ od počátku vztah západní civilizace k tomuto kontinentu, k jeho obyvatelstvu a kultuře. Mŧţeme si zde povšimnout, jakým zpŧsobem nahlíţely vyspělé civilizace na Afričany, jejich neustálých snah o podrobování a nároku, který si na Afriku činily. Je zde velmi povrchově zachyceno období od prvních prŧzkumných výprav aţ k období kolonialismu, který zcela bez nadsázky změnil vývoj celé Afriky. 1.1 Specifika rozvoje Afriky Fakt, který uvádí, ţe je Afrika kolébkou lidstva, je všeobecně známý. Její obyvatelé mají delší historii, neţ kterákoli jiná skupina lidí kdekoli na světě. Po stránce ekonomické byla po většinu času Afrika druhou stranou mince Evropy. Jiţ od antiky, kdy se podnikaly jedny z prvních prŧzkumných výprav, byla Afrika Evropanŧm známa tím, ţe její severní část uzavírala moře, které ji s Evropou spojovalo. Ve středověku se zde odehrával souboj křesťanství s islámem, doba velkého náboţenského rozmachu i náboţenských zvratŧ a v novověku se Afrika stala výzvou pro evropské objevitele a obchodníky. Poté co Evropané ztratili kolonie v Americe, a neuspěli při kolonizaci Asie, stala se Afrika hlavním a stěţejním objektem evropské koloniální expanze. Tato skutečnost navţdy ovlivnila jak Afriku, tak Evropu. (Klíma, 2012, s. 7) Za jedním z hlavních dŧvodŧ, proč rozvoj v Africe nebyl tak expanzivní jako například v Evropě, stojí skutečnost, ţe jednotlivé části kontinentu se vyvíjely individuálně odlišně a nezávisle na sobě. Zatímco východní Afrika byla orientována spíše na Asii, severní Afrika na Evropu a islámskou kulturní sféru, její západní část byla silně poznamenána evropskými vlivy. Obyvatelé střední a jiţní Afriky obvykle kočovali v izolaci za obţivou do vnitrozemí. Kontakt mezi obyvateli tohoto kontinentu nebyl moţný kvŧli nedostatečné komunikační síti cest a silnic, zpŧsobené především přírodními překáţkami, rozvoji nepochybně bránilo také násilí, nepřátelství a neutuchající války. (Klíma, 2012, s. 11) V tisíciletém období mezi koncem antiky a začátkem kolonialismu, v počátcích vŧbec prvních občasných kontaktŧ Afričanŧ s Evropany, měla Afrika sice zcela odlišné politické, kulturní a sociální systémy a představy, ale za Evropou mnohdy tolik 7

10 nezaostávala, o čemţ svědčí právě seriózní vztah Evropanŧ k africkým náčelníkŧm, chápaným jako partneři nebo spojenci stejně jako záznamy prvních evropských pozorovatelŧ obdivujících africký obchod a sílu některých domorodých státŧ. Tento despekt vŧči Afričanŧm se rodil aţ s rozvojem otrokářství od druhé poloviny 16. století. (Klíma, 2012, s. 62) V období kolonizace, během ní a s jejím odstupem, byla Afrika se svým obyvatelstvem vnímána téměř podřadně. Mnozí Evropané se domnívali, ţe Afričané ani nemají vlastní dějiny, běţné byly názory, které tvrdily, ţe dějiny mají pouze národy historické a to ty, které svŧj vývoj zaznamenávaly písmem. Ti, kteří byli k Africe a její zaostalosti shovívavější, prohlašovali, ţe dějiny Afriky existují, ovšem aţ od té doby, co si ji začaly podrobovat cizí rasy. Naopak k zajímavému obratu dochází v období dekolonizace a afrikanizace, kdy byl africký vývoj evropských vlivŧ záměrně zbavován. Následný africký populační vzestup a současná africká svoboda, vzniklá z ústupu kolonizace pak narazila na destruktivní dědictví předkoloniální brutality, na novou potřebu regionálního odlišení, i na poměry světového řádu. (Klíma, 2012, s. 13) 8

11 2 Křesťanství v Ugandě od království k nezávislosti Ani Uganda se tlakŧm, které Afriku utvářely, nevyhnula. Byla poznamenána jak boji o území v rámci kmenové rivality, tak i velkým vlivŧm kolonizace, se kterými do země přišla i rozsáhlá vlna evangelizace a s ní spojené rozpory mezi kulturními zvyklostmi a novými náboţenstvími. V následující kapitole popisuji, jak křesťanství proniklo do Ugandy, jakým zpŧsobem zde zakořenilo a umoţnilo přístup kolonizátorŧm. Postupuji zde podle časové kontinuity, zaměřuji se především na to, jak se Uganda postupně pod rukama misionářŧ přetvářela a na to, jak byli misionáři nejprve vítáni jako učitelé a postupem času vnímáni jako hrozba. Jejich příchod velmi usnadnil i vpád kolonizátorŧ, v kapitole krátce zhodnotím jejich vztah právě s misionáři. Dŧleţitým bodem této kapitoly je i část, která se zaměřuje na zpŧsob, jakým bylo šířeno vzdělání, a jak bylo neodmyslitelně spojeno právě s křesťanstvím. Kdo touţil po vzdělání, v drtivé většině to znamenalo, ţe musí konvertovat ke křesťanství. Tento fakt souvisí i s tím, jaký vliv měla do svých dŧsledkŧ evangelizace a jak ovlivnila pŧvodní kulturu a tradice. Do odchodu kolonizátorŧ byla Uganda v područí Velké Británie, co se ale dělo po jejím odchodu? Jak si Uganďané poradili s nastalou situací, kdy se všemi znalostmi, které od západních kultur dostali, mohli nakládat podle svého? V této části se zaměřím na fenomén náboţenských hnutí, především na Lord's Resistance Army, hnutí v čele s Josephem Konym. 2.1 První setkání s křesťanskými misionáři Republika Uganda je země leţící na východě Afriky, v samotném srdci oblasti Velkých jezer. Svou rozlohou km 2 se řadí na 80. místo světového ţebříčku co do rozlohy. Hranice ji spojují ze severu se Súdánem, na východě s Keňou, na jihu s Tanzanií, se Rwandou na jihozápadě a s Demokratickou republikou Kongo na západě. (Beránek, 2003, s. 114) Náboţenství v Ugandě je zastoupeno křesťanstvím, islámem a domorodými, kmenovými náboţenstvími. Ze čtyř pětin je však Uganda obývána křesťany, především katolíky a protestanty, většinou anglikány. Jiné křesťanské denominace zahrnují adventisty sedmého dne, baptisty, Řeckou pravoslavnou církev, svědky Jehovovi, mormony a presbyteriány. Muslimy tvoří asi desetina obyvatelstva, zbytek praktikuje 9

12 tradiční náboţenství. Nutno podotknout, ţe časem dochází i k mísení islámu nebo křesťanství s domorodým náboţenstvím a vzniká tak jakási náboţenská syntéza. (Kokole, 2015) První stopy křesťanství se však v Ugandě datují aţ k roku Tehdy bugandský král Kabaka Mutesa I. povolil vstup křesťanským misionářŧm na území. Ještě téhoţ roku začali v zemi operovat britští anglikáni a nedlouho po nich i členové francouzské Římskokatolické církve White Fathers. V příštích letech se pro krále Kabaku Mutesu I. stalo běţným povolovat příchody muslimŧ, anglikánŧ, a od roku 1879 i katolíkŧ jakoţto zástupce Arabŧ, anglické a francouzské moci. Pro zajištění své nezávislosti na Egyptu a Zanzibaru hledal politické spojenectví, které si myslel, ţe by mu mohlo zajistit křesťanství. Domníval se, ţe pokud bude mít Brity na své straně, bude jednodušší čelit tlakŧm, vycházející z Egypta, které ohroţovaly jeho království. Nicméně někteří učenci tvrdí, ţe Mutesova motivace přijímat do země Evropany, vycházela z touhy dosáhnout vzděláním západní civilizace. (Bailer, nedatováno) 2.2 Počátky vzdělávání v Ugandě Kabaka Mutesa I. je označován jako hlavní činitel, který pomohl západní civilizaci zakořenit v Bugandě a Ugandě obecně. Mutesa, který vládl Bugandě v letech dovoloval vstupy do svého království misionářŧm, aby mu představili svou moderní civilizaci. Tento akt se uskutečnil jako jeden ze zvláštních případŧ, kdy si pŧvodní vládce osvojil západní civilizaci tam, kde se do té doby nacházelo tmavé místo světa. Mutesa se zajímal o vzdělání, tedy čtení a psaní, v Bugandě a většině Afriky věc zcela neznámou. Právě to byl jeden z aspektŧ civilizace, kterou evropští misionáři představovali. Historici, kteří vystopovali úplné počátky psaní a čtení v Ugandě uvádí, ţe prvním člověkem, který se připojil k myšlence čtení a psaní, byl Mutesŧv otec, Kabaka Ssuna, který se učil od arabských muslimŧ a osvojil si tak principy Islámu. Do příchodu evropských misionářŧ však nikdo kromě několika lidí kolem Kabaky Ssuny číst ani psát neuměli. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) S příchodem objevitele a ţurnalisty Henryho Murtona Stanleyho v roce 1875 se datuje první opravdový vstup gramotnosti do Bugandy a pozdější Ugandy. Stanley dorazil do Kabakovy říše, aby objevil pramen řeky Kongo, a aby potvrdil objevy dřívějších prŧzkumníkŧ, ale nakonec zŧstal u dvora krále Mutesy několik měsícŧ. 10

13 Během psaní Through the Dark Continent, vyprávění o jeho prvních výpravách Afrikou, Stanley uvádí, ţe jeho pŧsobení ovlivnilo krále Mutesu natolik, ţe se o evropskou civilizaci začal více zajímat. Zaznamenal také, ţe Mutesa byl okouzlen evropskou kulturou, včetně moderní medicíny, oblečení a zbraní, které zoufale potřeboval. Stanley osobně Mutesu vyučoval celou anglickou abecedu a jako denní cvičení ho nechával psát na tabuli Desatero Boţích přikázání. Společně se svým překladatelem, Dallingtonem Mutawftou, přeloţil několik částí Písma svatého do svahilštiny, které Mutesa lépe rozuměl. Bylo to právě za návštěvy Stanleyho, kdy byl poslán slavný dopis od Mutesy do Británie. Tento dopis byl otisknut v England s Daily Telegraph s Kabakovým prohlášením, ţe má zájem o přátelství s bělochy a zve je k návštěvě. Týden po jeho otisknutí, byl zveřejněn nový dopis, od Stanleyho, který svolává do Bugandy misionáře. Dopis začínal slovy, která Stanley uvedl jako překlad Mutesova vlastních slov o tom, ţe si uvědomil, v jaké on a jeho lidé ţijí temnotě a svolává misionáře, aby mu ukázali světlo, tedy křesťanství. Stanley v dopise popisuje, jak je země pro misionářskou činnost ideální a dodává, ţe je postrádán křesťanský školitel, který by lid učil křesťanství, léčil jejich nemoci a budoval moderní zemědělství. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) Během tří měsícŧ od zveřejnění dopisu, nastřádala britská Church Missionary Society liber a vybrala 8 prŧkopníkŧ, kteří vyrazí do Bugandy, aby započali misionářskou činnost. Osmičlenná expedice, vyslaná z Anglie 16 měsícŧ od zveřejnění Stanleyho dopisu, dorazila do Ugandy v červnu roku Tým byl vedený reverendy Shergoldem Smithem a C.T. Wilsonem, kteří začali zvěstovat na Mutesově dvoře evangelium. Po celou dobu také vyučovali čtení a psaní. O dva roky později, v únoru roku 1879 dorazil i otec Lourdel a bratr Amans z římskokatolické misie Bílých otcŧ, ke kterým se přidali další tři kolegové ještě v témţe roce. Během dvou let zde byly dvě rŧzné skupiny, které v Bugandě pod pláštěm křesťanských instrukcí vyučovaly, jak číst a psát. Během několika měsícŧ od příchodu křesťanŧ, několik lidí z Mutesova dvora, včetně jeho ţen a vŧdcŧ, byli díky lekcím výkladŧ církevní nauky schopni číst a psát. Od této chvíle se gramotnost začala šířit i do řad obyčejných občanŧ. O šestnáct let později byla v Mengo postavena první škola. Stephen Kyeyune ve své knize Shaping the Society: Christianity and Culture, shrnuje Mutesovu roli jako prospěšnou v přínosu vzdělání do Ugandy. Uvádí, ţe křesťanství a vzdělání se šířilo rychle, neboť započalo v Kabakově paláci a nebýt toho, postup gramotnosti by zřejmě vypadal úplně jinak. 11

14 Příchod misionářŧ znamenal rychlý vzestup západního vzdělávání a jiných aspektŧ západní kultury do Bugandy a pozdější Ugandy. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) 2.3 Učitelé hrozbou období misionářů V období tohoto misionářského rozmachu, kdy misionáři posílali zprávy do svých rodných zemí, aby informovali hlavy svých církví o stavu svého pŧsobení a o svých pokrocích, začali se přirozeně o tyto destinace zajímat i obchodníci. Zlákáni obrazy o neobjevených zemích, bohatstvím, které mohou skýtat, začali do Ugandy pronikat první kolonizátoři. S rozmachem misionářství začala moc misionářŧ stoupat a jejich vliv se začal zvětšovat. Roku 1897 si král Kabaka Mutesa uvědomil, ţe kompletní spojenectví s jednou z křesťanských skupin není ani moţná, ani ţádoucí. Misionáři propagovali hodnoty, které byli pro Mutesu těţko přijatelné, jako například monogamie apod. Snaţil se proto omezit moc misionářŧ a zjednat mezi nimi rovnováhu. (Ward, 1991) Roku 1884 byl ve vládě nahrazen svým osmnáctiletým synem Mwangou. Pro něho byli misionáři trnem v oku stejně tak, jako on pro ně uţ jen kvŧli své homosexuální orientaci. S převzetím vlády bylo nutné, aby prosadil svou autoritu nad všemi frakcemi v zemi, včetně tří hlavních zahraničních misionářŧ. (Ward, 1991) Díky pŧsobení křesťanských misionářŧ, operujících na území, kterých přibývalo, začal počet křesťanŧ stoupat. Ve své víře byli stabilní. Odmítali všechny prvky jejich pŧvodních tradic a zvyklostí, a proto byli obviněni z ničení svého tradičního řádu. Odmítali obětovat tradičním kmenovým bohŧm, nezabíjeli své nepřátele ve válkách a neuvězňovali je. Dle poţadavkŧ křesťanství vedli mravní a čestný ţivot. Král Mwanga se začal cítit ohroţený křesťanskou vírou, která by na jeho království mohla uvrhnout hněv předkŧ. (Kevin Ward, 1991) Tento fakt a osobní spory vyústili roku 1885 ke smrti dvou z nich. Mwanga tak vyslal varování, aby se misionáři přestali soustředit na politickou moc země, kterou má v rukách on. Ať byli jeho pohnutky jakékoliv, vycházeli hlavně z dŧsledkŧ politického jednání nových náboţenství. Roku 1885 vyvstala nová hrozba, kdyţ z východního pobřeţí Afriky vnikal německý imperialismus a ohroţoval nezávislost Bugandy. Ze strachu z evropské invaze, byl na příkaz krále Mutesy zavraţděn anglikánský biskup 12

15 James Hannington. Mutesa tak pravděpodobně jednal na základě doporučení svých provinčních vŧdcŧ, jednalo se o akt k odvrácení potencionální invaze. Nicméně spíše neţ řešení se tento akt vyjevil jako politická chyba. Tento čin vedl k dalšímu zabíjení křesťanŧ, kteří se odváţili kritizovat krále za smrt anglikánského biskupa. Tito mučedníci zemřeli ve víře v Boha jako svého Spasitele, na cestě ke své smrti zpívali hymny a nepochybně zapŧsobili na ty, kteří je viděli umírat. (Ward, 1991) 2.4 Vztah křesťanství a kolonialismu Existuje řada výzev, volajících po obsáhlé a systematické studii problému, týkajícího se vztahu mezi církví a státem z období koloniální Afriky. Ve srovnání se studiemi nezávislé Afriky je jich překvapivě málo a namísto toho se soustředí na širší problematiku misionářství a kolonialismu. Křesťanské misionářství kolonizátorství Ugandy vydláţdilo cestu a po celé ty roky pomáhalo udrţet celý jeho systém. Z toho dŧvodu nelze přesně určit, jaký vliv mělo misionářství na politiku a činění rozhodnutí tohoto období, díky provázanosti obou institucí tak neexistuje definice toho, co v období kolonizátorství zaštiťovala církev a co stát. (Hansen, 1986, s. 55) Nehledě na pŧvodní motivace misionářŧ, vraţdění křesťanŧ přesvědčilo mnoho z nich, ţe zahraniční intervence je jediným dlouhodobým řešením k zajištění budoucnosti křesťanství v zemi. Mwangovi nezbylo nic jiného, neţ se spoléhat na mladší generaci Bugandy, ale to znamenalo spoléhat se na konvertity nových náboţenství. Zplnomocněním tří náboţenských skupin muslimŧ, protestantŧ a katolíkŧ začalo sdruţování do vojenských regimentŧ a Buganda tak poprvé ve své historii měla něco jako stálou armádu. Je ironií křesťanství v Ugandě, ţe svědci smrti mučedníkŧ, kteří byli silní ve své víře, ale bezbranní v politice a vojenství, dosáhli přesvědčení, ţe budoucnost křesťanství závisí na zajištění politické a vojenské moci. Ozbrojené pluky lákali mladé lidi a dobrodruhy, kteří v členství spatřovali novou cestu k pokroku. Tyto boje se následně zvrhly v boje proti muslimŧm, a kdyţ byli ti zahnáni, začali se štěpit na protestanty a katolíky. (Ward, 1991) Pro zachování Ugandy byla v Británii provedena energická kampaň pro převzetí přímé kontroly nad Ugandou. Z Bugandy se roku 1900 stal protektorát Velké Británie. (Klíma, 2012, s ) V protektorátu Uganda, který Britové vyhlásili, zŧstala moc v rukou místních panovníkŧ, náčelníkŧ či představených v centrálních domácích státech Buganda, 13

16 Buňoro a dalších. Svobodní rolníci neustále ţádali o pŧdu, ale britská správa jejich petici roku 1926 odmítla a preferovala místní zemědělskou oligarchii. O rok později byla moc náčelníkŧ Brity omezena. Kolonizace posilovala politiku rasové segregace, přičemţ vlastnictví nejlepší pŧdy zajišťovalo bělochŧm naprostou ekonomickou nadřazenost i navzdory tomu, ţe se bělošská kolonizace nezdála být početně významná. Přesto však docházelo k povstáním, která byla zapříčiněna vyvlastňováním zemědělské pŧdy a od 30. let i pozemkŧ, kde se nacházelo zlato. Všechna povstání však byla potlačena a potrestána dalším vyvlastňováním. (Klíma, 2012, s. 250) 2.5 Vzděláváním ke konverzi Misionářské vzdělávání si kladlo za cíl hlavně obrátit obyvatelstvo ke křesťanství. Jak jsem jiţ psala výše, zpŧsob, jakým vzdělával například Henry Murton Stanley tehdejšího krále Kabaku Mutesu I. se od zpŧsobŧ vzdělávání ostatních obyvatel příliš nelišil ani v tehdejší ani v pozdější době. V následující kapitole pokračuji historickou kontinuitou, která je zaměřena na vzdělávání v Ugandě misionářskými společnostmi. Příkladem, jakým křesťané vzdělávají Uganďany, mŧţe být studie autorŧ Openjuru a Lyster (2007), kteří provedli širší etnografický výzkum místních vzdělávacích praktik v jedné z oblastí Ugandy. Z výzkumu vyplývá, ţe křesťanští misionáři pŧsobí zejména v těţko přístupných oblastech, dále od měst a vlivu civilizovaného a vzdělaného obyvatelstva, jsou hlavními zprostředkovateli vzdělání. To je dáno zejména tím, ţe tito lidé většinou neumí číst ani psát a neznají ani anglický jazyk. Je to tedy pŧda připravená právě na to, aby zde mohli pod pláštěm vzdělávání šířit i evangelium. Zpŧsob, jakým toho dosahují, je zřejmý. Hlavním vzdělávacím prostředkem se stávají rŧzné křesťanské texty. Na rozdíl od vzdělání schváleného v Národním rozvojovém plánu, se vzdělávání misionářŧ nezaměřuje na ekonomické aktivity jako je zemědělství, obecná domácnost, obţiva komunity a jiné rozvojové výstupy. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 3) Jiţ v minulosti, s příchodem prvních misionářŧ, bylo vzdělávání stěţejní částí křesťanství, které z něho dělalo první společenskou a instituční konstrukci, díky které získává smysluplné vyuţití v kaţdodenním ţivotě Uganďana. Společně se vzděláním tak zahrnuli do kaţdodenního ţivota i křesťanství, to vyţadovalo pouţívání Bible a modlitebních kníţek, hymnŧ a jiných náboţenských textŧ. Kamkoli tedy misionáři 14

17 přišli, prvním úkolem bylo naučit se místní jazyk a v tomto jazyku opatřit Bible a modlitební kníţky. Misionáři na pouţívání místního jazyka kladli velký dŧraz, zabezpečil totiţ, ţe interakce při předávání znalostí a i evangelia, proběhla úspěšně. Zpočátku bylo vzděláváno striktně v souladu s křesťanským učením a přípravou nových konvertitŧ. Noví konvertité Anglikánské církve byli do křesťanské víry uvedeni skrze čtení a psaní biblických textŧ. Ten, kdo se stal křesťanem, se ve většině případŧ stal i gramotným. Anglikáni kladli dŧraz na individuální čtení Bible. Proto před zřízením škol bylo čtení učeno jako předpoklad, aby se člověk stal anglikánským křesťanem. Na druhou stranu katolíci kladli dŧraz na rutinní učení se modliteb a náboţenských doktrín zpaměti a nevyţadovali umět číst a psát. Kvŧli doktrinálním a historickým rozdílŧm skupiny katolíkŧ a anglikánŧ nespolupracovaly na společných problémech, místo toho mezi sebou často soupeřily. Například někdy vytvářely dvě rŧzné verze překladu pro jeden stejný jazyk, coţ vedlo k rozdílŧm ve výslovnosti některých slov ve stejném jazyce. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 12) V rozhovorech pro výzkum respondenti uvádí, ţe se učili číst z Bible nazpaměť, recitováním toho co přečetl učitel. Aby mohli být pokřtěni, museli odpovědět na všechny učitelovy otázky. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 13) 2.6 Od neoficiálního vzdělávání k oficiálnímu Mezi lety tvořily základ pŧvodního vzdělávání misionářské školy, které přes rozsáhlá omezení a překáţky dosáhly hmatatelných výsledkŧ. Skrze šíření znalostí čtení a psaní mezi značný počet populace, byl velmi usnadněn kontakt se západní civilizací. Po roce 1919 britští úředníci, humanitární aktivisté a vedoucí členové misionářských hnutí byli znepokojeni zpŧsobem, jakým se vzdělání šířilo, a poţadovali změny. V tomto období se začala objevovat nová politická hnutí, která vykazovala odhodlaný postoj v otázkách vzdělávání obyvatelstva. Kritizována byla stávající zařízení a bylo poţadováno, aby bylo vzdělání africkým právem. (Beck, 1966, s ) Po udělení nezávislosti v roce 1962, v době, kdy o vládu nad zemí usilovaly rŧzné skupiny, které se svého nároku doţadovaly vojenskou silou, zapříčinily rozsáhlé boje velmi negativní vliv na vzdělávací systém. Zejména v době vlády Idiho Amina, který byl povaţován za jednoho z nejbrutálnějších diktátorŧ Afriky. (Vacková, Vzdělej dívku, vybuduj národ, nedatováno) 15

18 V období jeho osmileté vlády se Uganda dostala na ekonomické dno, především proto, ţe ze země vyhnal vzdělané Indy a Asiaty. Idi Amin byl voják, který měl jen základní vzdělání a vše si vynucoval krutými zákroky. Krom vyvraţďování všech, kterými se cítil ohroţený, zneškodňoval i křesťany. Jakoţto muslim křesťanství zakázal. V jeho vládnoucím období hovořily statistiky o bezmála 60 % křesťanech z celkové populace Uganďanŧ. Šest procent byli muslimové. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Idi Amin usiloval o vytvoření muslimského státu, křesťané se na černé listině poprav vyskytovali poměrně vysoko. Pastoři a biskupové si často všímali špehŧ, kteří jen tiše seděli v lavicích na bohosluţbách a o pár dní později někteří z členŧ shromáţdění prostě zmizeli. Někteří byli zastřeleni, jiní mučeni. Být křesťanem pod vládou Idiho Amina, znamenalo stát frontu na smrt. (Mooneyham, 2014, Uganda: A nightmare ends) Vzhledem ke skutečnosti, ţe v té době jediným vzdělávacím subjektem byly církve a vzdělání navíc nebylo přístupné všem, natoţ dívkám, lze předpokládat, v jak tristním stavu bylo. Obrat k lepšímu nastal aţ v době, kdy vládu nad zemí převzal Yoweri Museveni roku Ten roku 1997 uvádí v platnost nový zákon o univerzálním základním vzdělání pro všechny bez rozdílu pohlaví. Tímto zákonem se sice vzdělání stalo povinným, ale jen málo dopomohl kvalitativní stránce problematiky. Krok přijetí politiky univerzálního základního vzdělání se zaměřil na plošné vzdělávání, uţ ne tolik na jeho kvalitu. Budoucí postup ke kvalitě se však nedá vzhledem ke kontinuitě rozvoje ostatních rozvojových zemí vyloučit. Zákonem zrušil povinné školné a zpřístupnil tak školní docházku na základních školách všem ţákŧm, nehledě na to, z jaké ekonomické vrstvy pocházely. Ulehčil tak ekonomicky slabším rodinám, ty se však stále potýkají s nutností sehnat finance na ostatní školní výdaje, jako jsou školní uniforma, učební pomŧcky, sešity nebo obědy. (Kasirye, 2009, s. 1) Ministry of Education, Science, Technology and Sport uvádí, ţe v letech vzrostl počet zapsaných dětí na základní školu z na na střední školy z na (Education in Uganda, nedatováno) 2.7 Desaterem proti sobě samým LRA LRA spáchala řadu násilných činŧ, včetně zneuţívání, znásilňování, vraţdění, ale hlavně únosŧ přes dětí, které slouţily jako sexuální otroci nebo jako dětští vojáci v Konyho armádě. Tito dětští vojáci byli vyuţíváni k vraţdění tisícŧ dalších lidí napříč komunitami. Obyvatelé severní Ugandy byli následně přesunuti do kempŧ, 16

19 údajně kvŧli jejich ochraně před LRA. V těchto kempech však trpěli nemocemi, podvýţivou a zaostalostí. Severní Uganda tak ţila v konstantním strachu po několik let. (Adam, 2007, s. 8) Lord's Resistance Army LRA je hnutí známé především masovým unášením dětí za účelem udělat z nich dětské vojáky a brutálními útoky na civilní obyvatelstvo. V jeho čele stál od samého počátku Joseph Kony. Lord's Resistance Army začalo být aktivní v severní Ugandě od roku 1986 a pŧsobilo v oblasti se obyvateli, z nichţ 90 % bylo nuceno opustit své domovy a přesídlit se do tzv. ochranných vesnic, kde se bezpečnost pokoušela zajistit vláda. Velkou část obyvatelstva tvořil kmen Acholi, který se později stal jak strŧjcem, tak i obětí Konyho řádění. (Adam, 2007, s. 7) Pŧvod konfliktu vychází uţ z dob britské koloniální éry, kdy byla Uganda rozdělena na její severní a jiţní část. Obyvatelstvo ze severu bylo v té době rekrutováno do armád kolonizátorŧ, zatímco jiţnímu obyvatelstvu bylo přidělováno zaměstnání ve sluţbách, dŧsledkem čehoţ byl rozvoj severní části opoţděn, zatímco jiţní část, kde bylo situováno veškeré zemědělství a centrum produkce, se stávala ekonomicky vyspělejší. (Adam dle Mazui, 1975, s. 8) Hnutí samotné vzniklo v červenci roku 1985, kdy skupina vojákŧ z kmene Acholi svrhla Oboteho druhý reţim. Tento kmen, který byl do té doby politicky a socioekonomicky znevýhodňován, najednou drţel obě vládnoucí pozice a to jak politickou, tak vojenskou. Nadvláda neměla dlouhého trvání, odpor byl zanedlouho potlačen Museveniho skupinou National Resistance Army a rebelové ztratili vliv. Ze strachu, ţe budou perzekvováni, se několik rebelských skupin vynořilo na severu Ugandy, aby se střetly s vládou Museveniho. Hlavní z těchto skupin byla skupina Holy Spirit Mobile Forces (HSMF), vedena Alicí Lakwenou a skupina Josepha Konyho, jejího bratrance, Lord's Resistance Army. (Adam, 2007, s. 9) Podle legend, které Konyho obklopují, se Kony po dva týdny modlil na hoře Odek, kdyţ k němu promluvil Duch Svatý a řekl, aby začal rebelské hnutí. Poté se kolem něho shromáţdilo 6 chlapcŧ a dívek a LRA, tehdy ještě s jiným názvem, se stalo skutečností. (Adam in CRG interview data, prosinec 2005 říjen, 2006, s. 9) Skupina zprvu nebyla příliš viditelná a neměla vliv, začala se však nebezpečně rozrŧstat o členy skupiny HSMF a stávala se z ní větší hrozba. Roku 1991 se tak 17

20 uskutečnil vládní zákrok, Operace Sever, která měla tyto rebelské skupiny zničit. Obyvatelé ohroţeni konflikty byli přesunutí do chráněných kempŧ, v čemţ Kony spatřoval zradu a začal stupňovat útoky na civilní obyvatelstvo, které obviňoval z kolaborace s vládou. S těmito útoky začalo i verbování dětí, které měly být resocializovány v kempech LRA. Od tohoto období se hnutí stalo součástí dění v regionu a získalo si plnou podporu vojenského islámského reţimu v sousedním Súdánu, který LRA zásoboval zbraněmi a poskytoval jim bezpečné útočiště. Činil tak na oplátku Ugandě, jejíţ vláda podporovala tamní rebely, brojící proti reţimu. Súdán se však podporou radikálního hnutí, známého brutálními útoky, mučením, vraţděním a verbováním dětí, dostal do velkého tlaku a v březnu roku 2002 vyjednala ugandská vláda dohodu se Súdánem o vojenském vstupu na území, které mělo síly LRA potlačit. Hnutí útočilo na uprchlické kempy a stovky lidí tak přišly o ţivot. O čtyři roky později byl zahájen pokus o mírové jednání, ţádná z dohod však nebyla podepsána. (Adam, 2006, s. 9) Početní sily hnutí sice rok od roku klesaly, v roce 2009 však LRA znovu udeřila v Kongu a zavraţdila zde 321 lidí a v těchto útocích pokračovala aţ do roku Není zcela známo, kde se skupina vyskytovala a kde pŧsobila, bylo i velmi sloţité těmto útokŧm čelit prostřednictvím humanitární pomoci. (Invisible Children, nedatováno) Ideologie LRA Ideologie hnutí vychází z křesťanského učení. Svým jednáním chce přinést lidem Desatero, sám Kony se vnímá jako Mojţíš nebo Jeţíš, který vede svŧj lid do Země zaslíbené. Uvádí se, ţe dle slov Josepha Konyho, je postihnut několika duchy, kteří skrze něho promlouvají a on je povinen tato poselství předávat dál. Skrze duchy je v přímém kontaktu s Bohem a jedná jeho prostřednictvím. Ideologií hnutí je tedy jakási směsice tradičních praktik kmene Acholi, Desatera a jiných pravidel, která určuje Kony, a která musí být striktně dodrţována. Kony věří, ţe on je ten, kdo má za úkol činit Boţí vŧli a je zde, aby zachránil lid kmene Acholi, čehoţ dosáhne prostřednictvím očisty. To znamená, ţe pokud lidé uvěří, ţe Konyho duch je spojen s Bohem a budou ho akceptovat jako svého jediného vŧdce, budou zachráněni. Toho lze dosáhnout jen skrze striktní poslušnost Boţímu slovu a slovu jeho zástupce, Josepha Konyho. LRA argumentuje tím, ţe lidé kmene Acholi Boha neposlouchají, jejich kultura se stala nečistou, neboť praktikují čarodějnictví a další pŧvodní tradice, spolupracují s vládou tím, ţe prchají před LRA, spolupracují s vládními obrannými sloţkami a ţijí 18

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

3 základní druhy mezilidských interakcí. Spolupráce

3 základní druhy mezilidských interakcí. Spolupráce Konflikty 3 základní druhy mezilidských interakcí Spolupráce Soutěž aktéři se snaţí dosáhnout téhoţ cíle na úkor ostatních, ale v rámci pravidel platných pro všechny Konflikt aktéři se snaţí dosáhnout

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MAPY (Zuzana Jirchářová)

MAPY (Zuzana Jirchářová) MAPY (Zuzana Jirchářová) Klip: Ţidovské město Předmět: Věk: - český jazyk - občanská výchova - základy společenských věd - dějepis - zeměpis - výtvarná výchova - ţáci ZŠ (6.-9.třída) - ţáci víceletých

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Praktická teologie pro sociální pracovníky. Jabok 2008

Praktická teologie pro sociální pracovníky. Jabok 2008 Praktická teologie pro sociální pracovníky Jabok 200 Obsah A Obecná část 1. Sociální práce a teologie uvedení do problematiky 2. Praktická teologie, pastorace a sociální práce mezioborové souvislosti 3.

Více