CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Klára Aljančičová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce. Klára Aljančičová"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Klára Aljančičová Olomouc 2015

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Specifika změn po příchodu křesťanství v kontextu globálního rozvoje se zaměřením na Ugandu Klára Aljančičová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. Olomouc 2015

3 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Specifika změn po příchodu křesťanství v kontextu globálního rozvoje se zaměřením na Ugandu vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v závěrečném seznamu literatury. V Olomouci, dne Vlastnoruční podpis

4 Obsah ÚVOD KONTEXT ROZVOJE AFRIKY SPECIFIKA ROZVOJE AFRIKY KŘESŤANSTVÍ V UGANDĚ OD KRÁLOVSTVÍ K NEZÁVISLOSTI PRVNÍ SETKÁNÍ S KŘESŤANSKÝMI MISIONÁŘI POČÁTKY VZDĚLÁVÁNÍ V UGANDĚ UČITELÉ HROZBOU OBDOBÍ MISIONÁŘŦ VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KOLONIALISMU VZDĚLÁVÁNÍM KE KONVERZI OD NEOFICIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ K OFICIÁLNÍMU DESATEREM PROTI SOBĚ SAMÝM LRA Lord's Resistance Army Ideologie LRA VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KULTURY V UGANDĚ PARADIGMATA NAHLÍŢENÍ NA VZTAH KŘESŤANSTVÍ A KULTURY TEOLOGICKÁ INKULTURACE VZTAH KŘESŤANSTVÍ A PŦVODNÍCH TRADIC V OBDOBÍ VYROVNÁVÁNÍ SE S KONFLIKTY ZPŦSOB VYPOŘÁDÁVÁNÍ SE S KONFLIKTY Římskokatolická církev a její pohled na kulturní tradice The Acholi Religious Leaders Peace Initiative a její pohled na kulturní tradice Ugandská protestantská církev a její pohled na kulturní tradice Letniční hnutí / pentekostalismus a jeho pohled na kulturní tradice Presbyteriáni a jejich pohled na kulturní tradice Adventisté sedmého dne a jejich pohled na kulturní tradice Africa Inland Church a její pohled na kulturní tradice PROBLEMATIKA MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI DNES... 29

5 4.1 NOVODOBÍ KOLONIZÁTOŘI International House of Prayer IHOP VLIV MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI NA PREVENCI ŠÍŘENÍ EPIDEMIE HIV/AIDS Od kondomů k abstinenci VLIV MISIONÁŘSKÉ ČINNOSTI NA PROBLEMATIKU HOMOSEXUALITY Historický kontext homosexuality v Ugandě The Fellowship podnět k anti-homosexuálnímu zákonu The Call Biskup Christopher Senyonjo ZÁVĚR ZDROJE ANOTACE... 45

6

7 Úvod Cílem této práce je vytvoření kompilace nashromáţděných informací o pŧsobení křesťanství v Ugandě a kritické zhodnocení dopadu na rŧzné oblasti fungování země. Touto prací, která je kompilací získaných poznatkŧ, se pokusím cíle dosáhnout a v závěru tyto informace zhodnotím. Stěţejními zdroji budou odborné publikované články a výzkumy. Za přínos práce bych povaţovala nashromáţdění relevantních informací, které by slouţily ke kritické reflexi přístupu, jaký dnes mají k šíření evangelia některá konzervativní evangelická hnutí. Konfliktní oblasti zmiňuji, neboť se domnívám, ţe právě na nich lze pochopit, jaká moţná rizika s sebou evangelizace mŧţe přinášet nebo do jakých podob mŧţe pŧsobení některých evangelických hnutí dospět. Ke zpracování absolventské práce na téma vlivu křesťanství, mě motivovala zahraniční praxe, kterou jsem strávila v Ugandě. Za dobu svého pobytu v této zemi jsem měla příleţitost pozorovat, jak se křesťanství dotýká kaţdodenního ţivota Uganďanŧ. V kontextu České republiky, která patří dle oficiálních statistik k nejateističtějším zemím světa, to byl pro mě velmi silný záţitek. Křesťanství se dotýká ze čtyř pětin všech Uganďanŧ a je silně přítomno v jejich běţném fungování, tento fakt mě zaujal, proto jsem začala studovat problematiku šíření křesťanství a rozhodla se na toto téma zpracovat i svou absolventskou práci. Křesťanství se v kontextu dnešní doby a oproti jiným náboţenstvím nejeví jako násilné či extrémistické. V mnoha ohledech je v praxi a v kontextu rozvojových zemí právě tím náboţenstvím, které stojí v pozadí rozvojových projektŧ, organizací, zabývajících se humanitární pomocí či jinou snahou zajistit dŧstojnost člověka. Křesťanství má v Ugandě kořeny jiţ od konce 19. století, kdy do země přišli první misionáři a nedlouho poté je následovali britští kolonizátoři, kteří nad tehdejší Ugandou převzali správu. Křesťanství se poté měnilo z nenáviděného náboţenství k utlačovanému, aţ k fanaticky zboţňovanému. Tyto tři oblasti v práci zachycuji a rozebírám. V první řadě se zaměřuji na kontext rozvoje Afriky a dále rozebírám vŧbec první příchod misionářŧ do Ugandy, na počátky šíření evangelia. Problematikou tohoto období je bezesporu vzrŧstající moc misionářŧ, která ve snaze zachránit křesťanství vyústila aţ k převzetí vlády nad celým územím Velkou Británií. Utlačovaným se stalo křesťanství po udělení nezávislosti, po roku 1962, kdy o moc nad zemí soupeřilo 5

8 několik militantních uskupení a vládu převzal Idi Amin, muslim, jenţ křesťanství zakázal a postavil křesťany na černou listinu. V poslední době se křesťanství setkává s nadšenou odezvou, dáno tak moţná několika faktory, z nichţ jedním mŧţe být zapálenost misionářŧ dnešní doby, jakási exotičnost či rebelie, kterou křesťanství nabylo během období snahy ho potlačit, kdy tak Uganďané v podstatě protestovali proti státnímu aparátu, nebo rozsáhlá provázanost církví s dnešním státním uskupením. Kromě této časově kontinuální osy, sleduje práce ještě tři hlavní oblasti. Ty zahrnují kapitolu o vlivu křesťanství na pŧvodní tradice, problematiku prevence šíření onemocnění HIV/AIDS a problematiku homosexuality. V této části se zaměřuji na současnou problematiku šíření křesťanství, na novodobé kolonizátory, kteří stejně jako kdysi za dob předkoloniálních, usilují o konverzi ke křesťanství poslední bezvěrce. Poukazuji zde na to, jak misionáři a stoupenci konzervativních církví ze Spojených státŧ ovlivňují některé faktory fungování dnešní politiky Ugandy, například zvládání epidemie HIV/AIDS nebo faktor homosexuality. Tyto oblasti jsem vybrala z toho dŧvodu, ţe se staly v poslední době velmi sledovaným, kontroverzním i kritizovaným tématem. Lze na nich poukázat na to, jaký mají evangelická hnutí v Ugandě vliv nejen na davy lidí, ale i na státní představitele. Lze zde pozorovat, jaký postoj křesťanství zaujímá k diametrálně odlišné kultuře Afričanŧ, kteří se postupem času pravděpodobně zcela odklonili od svého přirozeného vývoje. Misionářská činnost ve své touze evangelizovat celý svět opomíjí rizika, která její činnost přináší. Křesťanství a evangelická hnutí obzvlášť, fungují na základě pevně daných pravidel, která by měl křesťan dodrţovat, tato skutečnost ale koliduje s celou africkou kulturou, kterou lze jen těţko spoutat a uvrhnout do řetězŧ křesťanského dogmatu. 6

9 1 Kontext rozvoje Afriky Aby bylo moţné zabývat se historií a rozvojem Ugandy, je nutné nejprve v krátkosti nastínit specifika rozvoje celé Afriky komplexně. V této kapitole poukazuji na to, jaký měly jiţ od počátku vztah západní civilizace k tomuto kontinentu, k jeho obyvatelstvu a kultuře. Mŧţeme si zde povšimnout, jakým zpŧsobem nahlíţely vyspělé civilizace na Afričany, jejich neustálých snah o podrobování a nároku, který si na Afriku činily. Je zde velmi povrchově zachyceno období od prvních prŧzkumných výprav aţ k období kolonialismu, který zcela bez nadsázky změnil vývoj celé Afriky. 1.1 Specifika rozvoje Afriky Fakt, který uvádí, ţe je Afrika kolébkou lidstva, je všeobecně známý. Její obyvatelé mají delší historii, neţ kterákoli jiná skupina lidí kdekoli na světě. Po stránce ekonomické byla po většinu času Afrika druhou stranou mince Evropy. Jiţ od antiky, kdy se podnikaly jedny z prvních prŧzkumných výprav, byla Afrika Evropanŧm známa tím, ţe její severní část uzavírala moře, které ji s Evropou spojovalo. Ve středověku se zde odehrával souboj křesťanství s islámem, doba velkého náboţenského rozmachu i náboţenských zvratŧ a v novověku se Afrika stala výzvou pro evropské objevitele a obchodníky. Poté co Evropané ztratili kolonie v Americe, a neuspěli při kolonizaci Asie, stala se Afrika hlavním a stěţejním objektem evropské koloniální expanze. Tato skutečnost navţdy ovlivnila jak Afriku, tak Evropu. (Klíma, 2012, s. 7) Za jedním z hlavních dŧvodŧ, proč rozvoj v Africe nebyl tak expanzivní jako například v Evropě, stojí skutečnost, ţe jednotlivé části kontinentu se vyvíjely individuálně odlišně a nezávisle na sobě. Zatímco východní Afrika byla orientována spíše na Asii, severní Afrika na Evropu a islámskou kulturní sféru, její západní část byla silně poznamenána evropskými vlivy. Obyvatelé střední a jiţní Afriky obvykle kočovali v izolaci za obţivou do vnitrozemí. Kontakt mezi obyvateli tohoto kontinentu nebyl moţný kvŧli nedostatečné komunikační síti cest a silnic, zpŧsobené především přírodními překáţkami, rozvoji nepochybně bránilo také násilí, nepřátelství a neutuchající války. (Klíma, 2012, s. 11) V tisíciletém období mezi koncem antiky a začátkem kolonialismu, v počátcích vŧbec prvních občasných kontaktŧ Afričanŧ s Evropany, měla Afrika sice zcela odlišné politické, kulturní a sociální systémy a představy, ale za Evropou mnohdy tolik 7

10 nezaostávala, o čemţ svědčí právě seriózní vztah Evropanŧ k africkým náčelníkŧm, chápaným jako partneři nebo spojenci stejně jako záznamy prvních evropských pozorovatelŧ obdivujících africký obchod a sílu některých domorodých státŧ. Tento despekt vŧči Afričanŧm se rodil aţ s rozvojem otrokářství od druhé poloviny 16. století. (Klíma, 2012, s. 62) V období kolonizace, během ní a s jejím odstupem, byla Afrika se svým obyvatelstvem vnímána téměř podřadně. Mnozí Evropané se domnívali, ţe Afričané ani nemají vlastní dějiny, běţné byly názory, které tvrdily, ţe dějiny mají pouze národy historické a to ty, které svŧj vývoj zaznamenávaly písmem. Ti, kteří byli k Africe a její zaostalosti shovívavější, prohlašovali, ţe dějiny Afriky existují, ovšem aţ od té doby, co si ji začaly podrobovat cizí rasy. Naopak k zajímavému obratu dochází v období dekolonizace a afrikanizace, kdy byl africký vývoj evropských vlivŧ záměrně zbavován. Následný africký populační vzestup a současná africká svoboda, vzniklá z ústupu kolonizace pak narazila na destruktivní dědictví předkoloniální brutality, na novou potřebu regionálního odlišení, i na poměry světového řádu. (Klíma, 2012, s. 13) 8

11 2 Křesťanství v Ugandě od království k nezávislosti Ani Uganda se tlakŧm, které Afriku utvářely, nevyhnula. Byla poznamenána jak boji o území v rámci kmenové rivality, tak i velkým vlivŧm kolonizace, se kterými do země přišla i rozsáhlá vlna evangelizace a s ní spojené rozpory mezi kulturními zvyklostmi a novými náboţenstvími. V následující kapitole popisuji, jak křesťanství proniklo do Ugandy, jakým zpŧsobem zde zakořenilo a umoţnilo přístup kolonizátorŧm. Postupuji zde podle časové kontinuity, zaměřuji se především na to, jak se Uganda postupně pod rukama misionářŧ přetvářela a na to, jak byli misionáři nejprve vítáni jako učitelé a postupem času vnímáni jako hrozba. Jejich příchod velmi usnadnil i vpád kolonizátorŧ, v kapitole krátce zhodnotím jejich vztah právě s misionáři. Dŧleţitým bodem této kapitoly je i část, která se zaměřuje na zpŧsob, jakým bylo šířeno vzdělání, a jak bylo neodmyslitelně spojeno právě s křesťanstvím. Kdo touţil po vzdělání, v drtivé většině to znamenalo, ţe musí konvertovat ke křesťanství. Tento fakt souvisí i s tím, jaký vliv měla do svých dŧsledkŧ evangelizace a jak ovlivnila pŧvodní kulturu a tradice. Do odchodu kolonizátorŧ byla Uganda v područí Velké Británie, co se ale dělo po jejím odchodu? Jak si Uganďané poradili s nastalou situací, kdy se všemi znalostmi, které od západních kultur dostali, mohli nakládat podle svého? V této části se zaměřím na fenomén náboţenských hnutí, především na Lord's Resistance Army, hnutí v čele s Josephem Konym. 2.1 První setkání s křesťanskými misionáři Republika Uganda je země leţící na východě Afriky, v samotném srdci oblasti Velkých jezer. Svou rozlohou km 2 se řadí na 80. místo světového ţebříčku co do rozlohy. Hranice ji spojují ze severu se Súdánem, na východě s Keňou, na jihu s Tanzanií, se Rwandou na jihozápadě a s Demokratickou republikou Kongo na západě. (Beránek, 2003, s. 114) Náboţenství v Ugandě je zastoupeno křesťanstvím, islámem a domorodými, kmenovými náboţenstvími. Ze čtyř pětin je však Uganda obývána křesťany, především katolíky a protestanty, většinou anglikány. Jiné křesťanské denominace zahrnují adventisty sedmého dne, baptisty, Řeckou pravoslavnou církev, svědky Jehovovi, mormony a presbyteriány. Muslimy tvoří asi desetina obyvatelstva, zbytek praktikuje 9

12 tradiční náboţenství. Nutno podotknout, ţe časem dochází i k mísení islámu nebo křesťanství s domorodým náboţenstvím a vzniká tak jakási náboţenská syntéza. (Kokole, 2015) První stopy křesťanství se však v Ugandě datují aţ k roku Tehdy bugandský král Kabaka Mutesa I. povolil vstup křesťanským misionářŧm na území. Ještě téhoţ roku začali v zemi operovat britští anglikáni a nedlouho po nich i členové francouzské Římskokatolické církve White Fathers. V příštích letech se pro krále Kabaku Mutesu I. stalo běţným povolovat příchody muslimŧ, anglikánŧ, a od roku 1879 i katolíkŧ jakoţto zástupce Arabŧ, anglické a francouzské moci. Pro zajištění své nezávislosti na Egyptu a Zanzibaru hledal politické spojenectví, které si myslel, ţe by mu mohlo zajistit křesťanství. Domníval se, ţe pokud bude mít Brity na své straně, bude jednodušší čelit tlakŧm, vycházející z Egypta, které ohroţovaly jeho království. Nicméně někteří učenci tvrdí, ţe Mutesova motivace přijímat do země Evropany, vycházela z touhy dosáhnout vzděláním západní civilizace. (Bailer, nedatováno) 2.2 Počátky vzdělávání v Ugandě Kabaka Mutesa I. je označován jako hlavní činitel, který pomohl západní civilizaci zakořenit v Bugandě a Ugandě obecně. Mutesa, který vládl Bugandě v letech dovoloval vstupy do svého království misionářŧm, aby mu představili svou moderní civilizaci. Tento akt se uskutečnil jako jeden ze zvláštních případŧ, kdy si pŧvodní vládce osvojil západní civilizaci tam, kde se do té doby nacházelo tmavé místo světa. Mutesa se zajímal o vzdělání, tedy čtení a psaní, v Bugandě a většině Afriky věc zcela neznámou. Právě to byl jeden z aspektŧ civilizace, kterou evropští misionáři představovali. Historici, kteří vystopovali úplné počátky psaní a čtení v Ugandě uvádí, ţe prvním člověkem, který se připojil k myšlence čtení a psaní, byl Mutesŧv otec, Kabaka Ssuna, který se učil od arabských muslimŧ a osvojil si tak principy Islámu. Do příchodu evropských misionářŧ však nikdo kromě několika lidí kolem Kabaky Ssuny číst ani psát neuměli. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) S příchodem objevitele a ţurnalisty Henryho Murtona Stanleyho v roce 1875 se datuje první opravdový vstup gramotnosti do Bugandy a pozdější Ugandy. Stanley dorazil do Kabakovy říše, aby objevil pramen řeky Kongo, a aby potvrdil objevy dřívějších prŧzkumníkŧ, ale nakonec zŧstal u dvora krále Mutesy několik měsícŧ. 10

13 Během psaní Through the Dark Continent, vyprávění o jeho prvních výpravách Afrikou, Stanley uvádí, ţe jeho pŧsobení ovlivnilo krále Mutesu natolik, ţe se o evropskou civilizaci začal více zajímat. Zaznamenal také, ţe Mutesa byl okouzlen evropskou kulturou, včetně moderní medicíny, oblečení a zbraní, které zoufale potřeboval. Stanley osobně Mutesu vyučoval celou anglickou abecedu a jako denní cvičení ho nechával psát na tabuli Desatero Boţích přikázání. Společně se svým překladatelem, Dallingtonem Mutawftou, přeloţil několik částí Písma svatého do svahilštiny, které Mutesa lépe rozuměl. Bylo to právě za návštěvy Stanleyho, kdy byl poslán slavný dopis od Mutesy do Británie. Tento dopis byl otisknut v England s Daily Telegraph s Kabakovým prohlášením, ţe má zájem o přátelství s bělochy a zve je k návštěvě. Týden po jeho otisknutí, byl zveřejněn nový dopis, od Stanleyho, který svolává do Bugandy misionáře. Dopis začínal slovy, která Stanley uvedl jako překlad Mutesova vlastních slov o tom, ţe si uvědomil, v jaké on a jeho lidé ţijí temnotě a svolává misionáře, aby mu ukázali světlo, tedy křesťanství. Stanley v dopise popisuje, jak je země pro misionářskou činnost ideální a dodává, ţe je postrádán křesťanský školitel, který by lid učil křesťanství, léčil jejich nemoci a budoval moderní zemědělství. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) Během tří měsícŧ od zveřejnění dopisu, nastřádala britská Church Missionary Society liber a vybrala 8 prŧkopníkŧ, kteří vyrazí do Bugandy, aby započali misionářskou činnost. Osmičlenná expedice, vyslaná z Anglie 16 měsícŧ od zveřejnění Stanleyho dopisu, dorazila do Ugandy v červnu roku Tým byl vedený reverendy Shergoldem Smithem a C.T. Wilsonem, kteří začali zvěstovat na Mutesově dvoře evangelium. Po celou dobu také vyučovali čtení a psaní. O dva roky později, v únoru roku 1879 dorazil i otec Lourdel a bratr Amans z římskokatolické misie Bílých otcŧ, ke kterým se přidali další tři kolegové ještě v témţe roce. Během dvou let zde byly dvě rŧzné skupiny, které v Bugandě pod pláštěm křesťanských instrukcí vyučovaly, jak číst a psát. Během několika měsícŧ od příchodu křesťanŧ, několik lidí z Mutesova dvora, včetně jeho ţen a vŧdcŧ, byli díky lekcím výkladŧ církevní nauky schopni číst a psát. Od této chvíle se gramotnost začala šířit i do řad obyčejných občanŧ. O šestnáct let později byla v Mengo postavena první škola. Stephen Kyeyune ve své knize Shaping the Society: Christianity and Culture, shrnuje Mutesovu roli jako prospěšnou v přínosu vzdělání do Ugandy. Uvádí, ţe křesťanství a vzdělání se šířilo rychle, neboť započalo v Kabakově paláci a nebýt toho, postup gramotnosti by zřejmě vypadal úplně jinak. 11

14 Příchod misionářŧ znamenal rychlý vzestup západního vzdělávání a jiných aspektŧ západní kultury do Bugandy a pozdější Ugandy. (Kabaka Mutesa I, the father of Uganda s formal education, nedatováno) 2.3 Učitelé hrozbou období misionářů V období tohoto misionářského rozmachu, kdy misionáři posílali zprávy do svých rodných zemí, aby informovali hlavy svých církví o stavu svého pŧsobení a o svých pokrocích, začali se přirozeně o tyto destinace zajímat i obchodníci. Zlákáni obrazy o neobjevených zemích, bohatstvím, které mohou skýtat, začali do Ugandy pronikat první kolonizátoři. S rozmachem misionářství začala moc misionářŧ stoupat a jejich vliv se začal zvětšovat. Roku 1897 si král Kabaka Mutesa uvědomil, ţe kompletní spojenectví s jednou z křesťanských skupin není ani moţná, ani ţádoucí. Misionáři propagovali hodnoty, které byli pro Mutesu těţko přijatelné, jako například monogamie apod. Snaţil se proto omezit moc misionářŧ a zjednat mezi nimi rovnováhu. (Ward, 1991) Roku 1884 byl ve vládě nahrazen svým osmnáctiletým synem Mwangou. Pro něho byli misionáři trnem v oku stejně tak, jako on pro ně uţ jen kvŧli své homosexuální orientaci. S převzetím vlády bylo nutné, aby prosadil svou autoritu nad všemi frakcemi v zemi, včetně tří hlavních zahraničních misionářŧ. (Ward, 1991) Díky pŧsobení křesťanských misionářŧ, operujících na území, kterých přibývalo, začal počet křesťanŧ stoupat. Ve své víře byli stabilní. Odmítali všechny prvky jejich pŧvodních tradic a zvyklostí, a proto byli obviněni z ničení svého tradičního řádu. Odmítali obětovat tradičním kmenovým bohŧm, nezabíjeli své nepřátele ve válkách a neuvězňovali je. Dle poţadavkŧ křesťanství vedli mravní a čestný ţivot. Král Mwanga se začal cítit ohroţený křesťanskou vírou, která by na jeho království mohla uvrhnout hněv předkŧ. (Kevin Ward, 1991) Tento fakt a osobní spory vyústili roku 1885 ke smrti dvou z nich. Mwanga tak vyslal varování, aby se misionáři přestali soustředit na politickou moc země, kterou má v rukách on. Ať byli jeho pohnutky jakékoliv, vycházeli hlavně z dŧsledkŧ politického jednání nových náboţenství. Roku 1885 vyvstala nová hrozba, kdyţ z východního pobřeţí Afriky vnikal německý imperialismus a ohroţoval nezávislost Bugandy. Ze strachu z evropské invaze, byl na příkaz krále Mutesy zavraţděn anglikánský biskup 12

15 James Hannington. Mutesa tak pravděpodobně jednal na základě doporučení svých provinčních vŧdcŧ, jednalo se o akt k odvrácení potencionální invaze. Nicméně spíše neţ řešení se tento akt vyjevil jako politická chyba. Tento čin vedl k dalšímu zabíjení křesťanŧ, kteří se odváţili kritizovat krále za smrt anglikánského biskupa. Tito mučedníci zemřeli ve víře v Boha jako svého Spasitele, na cestě ke své smrti zpívali hymny a nepochybně zapŧsobili na ty, kteří je viděli umírat. (Ward, 1991) 2.4 Vztah křesťanství a kolonialismu Existuje řada výzev, volajících po obsáhlé a systematické studii problému, týkajícího se vztahu mezi církví a státem z období koloniální Afriky. Ve srovnání se studiemi nezávislé Afriky je jich překvapivě málo a namísto toho se soustředí na širší problematiku misionářství a kolonialismu. Křesťanské misionářství kolonizátorství Ugandy vydláţdilo cestu a po celé ty roky pomáhalo udrţet celý jeho systém. Z toho dŧvodu nelze přesně určit, jaký vliv mělo misionářství na politiku a činění rozhodnutí tohoto období, díky provázanosti obou institucí tak neexistuje definice toho, co v období kolonizátorství zaštiťovala církev a co stát. (Hansen, 1986, s. 55) Nehledě na pŧvodní motivace misionářŧ, vraţdění křesťanŧ přesvědčilo mnoho z nich, ţe zahraniční intervence je jediným dlouhodobým řešením k zajištění budoucnosti křesťanství v zemi. Mwangovi nezbylo nic jiného, neţ se spoléhat na mladší generaci Bugandy, ale to znamenalo spoléhat se na konvertity nových náboţenství. Zplnomocněním tří náboţenských skupin muslimŧ, protestantŧ a katolíkŧ začalo sdruţování do vojenských regimentŧ a Buganda tak poprvé ve své historii měla něco jako stálou armádu. Je ironií křesťanství v Ugandě, ţe svědci smrti mučedníkŧ, kteří byli silní ve své víře, ale bezbranní v politice a vojenství, dosáhli přesvědčení, ţe budoucnost křesťanství závisí na zajištění politické a vojenské moci. Ozbrojené pluky lákali mladé lidi a dobrodruhy, kteří v členství spatřovali novou cestu k pokroku. Tyto boje se následně zvrhly v boje proti muslimŧm, a kdyţ byli ti zahnáni, začali se štěpit na protestanty a katolíky. (Ward, 1991) Pro zachování Ugandy byla v Británii provedena energická kampaň pro převzetí přímé kontroly nad Ugandou. Z Bugandy se roku 1900 stal protektorát Velké Británie. (Klíma, 2012, s ) V protektorátu Uganda, který Britové vyhlásili, zŧstala moc v rukou místních panovníkŧ, náčelníkŧ či představených v centrálních domácích státech Buganda, 13

16 Buňoro a dalších. Svobodní rolníci neustále ţádali o pŧdu, ale britská správa jejich petici roku 1926 odmítla a preferovala místní zemědělskou oligarchii. O rok později byla moc náčelníkŧ Brity omezena. Kolonizace posilovala politiku rasové segregace, přičemţ vlastnictví nejlepší pŧdy zajišťovalo bělochŧm naprostou ekonomickou nadřazenost i navzdory tomu, ţe se bělošská kolonizace nezdála být početně významná. Přesto však docházelo k povstáním, která byla zapříčiněna vyvlastňováním zemědělské pŧdy a od 30. let i pozemkŧ, kde se nacházelo zlato. Všechna povstání však byla potlačena a potrestána dalším vyvlastňováním. (Klíma, 2012, s. 250) 2.5 Vzděláváním ke konverzi Misionářské vzdělávání si kladlo za cíl hlavně obrátit obyvatelstvo ke křesťanství. Jak jsem jiţ psala výše, zpŧsob, jakým vzdělával například Henry Murton Stanley tehdejšího krále Kabaku Mutesu I. se od zpŧsobŧ vzdělávání ostatních obyvatel příliš nelišil ani v tehdejší ani v pozdější době. V následující kapitole pokračuji historickou kontinuitou, která je zaměřena na vzdělávání v Ugandě misionářskými společnostmi. Příkladem, jakým křesťané vzdělávají Uganďany, mŧţe být studie autorŧ Openjuru a Lyster (2007), kteří provedli širší etnografický výzkum místních vzdělávacích praktik v jedné z oblastí Ugandy. Z výzkumu vyplývá, ţe křesťanští misionáři pŧsobí zejména v těţko přístupných oblastech, dále od měst a vlivu civilizovaného a vzdělaného obyvatelstva, jsou hlavními zprostředkovateli vzdělání. To je dáno zejména tím, ţe tito lidé většinou neumí číst ani psát a neznají ani anglický jazyk. Je to tedy pŧda připravená právě na to, aby zde mohli pod pláštěm vzdělávání šířit i evangelium. Zpŧsob, jakým toho dosahují, je zřejmý. Hlavním vzdělávacím prostředkem se stávají rŧzné křesťanské texty. Na rozdíl od vzdělání schváleného v Národním rozvojovém plánu, se vzdělávání misionářŧ nezaměřuje na ekonomické aktivity jako je zemědělství, obecná domácnost, obţiva komunity a jiné rozvojové výstupy. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 3) Jiţ v minulosti, s příchodem prvních misionářŧ, bylo vzdělávání stěţejní částí křesťanství, které z něho dělalo první společenskou a instituční konstrukci, díky které získává smysluplné vyuţití v kaţdodenním ţivotě Uganďana. Společně se vzděláním tak zahrnuli do kaţdodenního ţivota i křesťanství, to vyţadovalo pouţívání Bible a modlitebních kníţek, hymnŧ a jiných náboţenských textŧ. Kamkoli tedy misionáři 14

17 přišli, prvním úkolem bylo naučit se místní jazyk a v tomto jazyku opatřit Bible a modlitební kníţky. Misionáři na pouţívání místního jazyka kladli velký dŧraz, zabezpečil totiţ, ţe interakce při předávání znalostí a i evangelia, proběhla úspěšně. Zpočátku bylo vzděláváno striktně v souladu s křesťanským učením a přípravou nových konvertitŧ. Noví konvertité Anglikánské církve byli do křesťanské víry uvedeni skrze čtení a psaní biblických textŧ. Ten, kdo se stal křesťanem, se ve většině případŧ stal i gramotným. Anglikáni kladli dŧraz na individuální čtení Bible. Proto před zřízením škol bylo čtení učeno jako předpoklad, aby se člověk stal anglikánským křesťanem. Na druhou stranu katolíci kladli dŧraz na rutinní učení se modliteb a náboţenských doktrín zpaměti a nevyţadovali umět číst a psát. Kvŧli doktrinálním a historickým rozdílŧm skupiny katolíkŧ a anglikánŧ nespolupracovaly na společných problémech, místo toho mezi sebou často soupeřily. Například někdy vytvářely dvě rŧzné verze překladu pro jeden stejný jazyk, coţ vedlo k rozdílŧm ve výslovnosti některých slov ve stejném jazyce. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 12) V rozhovorech pro výzkum respondenti uvádí, ţe se učili číst z Bible nazpaměť, recitováním toho co přečetl učitel. Aby mohli být pokřtěni, museli odpovědět na všechny učitelovy otázky. (Openjuru, Lyster, 2007, s. 13) 2.6 Od neoficiálního vzdělávání k oficiálnímu Mezi lety tvořily základ pŧvodního vzdělávání misionářské školy, které přes rozsáhlá omezení a překáţky dosáhly hmatatelných výsledkŧ. Skrze šíření znalostí čtení a psaní mezi značný počet populace, byl velmi usnadněn kontakt se západní civilizací. Po roce 1919 britští úředníci, humanitární aktivisté a vedoucí členové misionářských hnutí byli znepokojeni zpŧsobem, jakým se vzdělání šířilo, a poţadovali změny. V tomto období se začala objevovat nová politická hnutí, která vykazovala odhodlaný postoj v otázkách vzdělávání obyvatelstva. Kritizována byla stávající zařízení a bylo poţadováno, aby bylo vzdělání africkým právem. (Beck, 1966, s ) Po udělení nezávislosti v roce 1962, v době, kdy o vládu nad zemí usilovaly rŧzné skupiny, které se svého nároku doţadovaly vojenskou silou, zapříčinily rozsáhlé boje velmi negativní vliv na vzdělávací systém. Zejména v době vlády Idiho Amina, který byl povaţován za jednoho z nejbrutálnějších diktátorŧ Afriky. (Vacková, Vzdělej dívku, vybuduj národ, nedatováno) 15

18 V období jeho osmileté vlády se Uganda dostala na ekonomické dno, především proto, ţe ze země vyhnal vzdělané Indy a Asiaty. Idi Amin byl voják, který měl jen základní vzdělání a vše si vynucoval krutými zákroky. Krom vyvraţďování všech, kterými se cítil ohroţený, zneškodňoval i křesťany. Jakoţto muslim křesťanství zakázal. V jeho vládnoucím období hovořily statistiky o bezmála 60 % křesťanech z celkové populace Uganďanŧ. Šest procent byli muslimové. Vzhledem ke skutečnosti, ţe Idi Amin usiloval o vytvoření muslimského státu, křesťané se na černé listině poprav vyskytovali poměrně vysoko. Pastoři a biskupové si často všímali špehŧ, kteří jen tiše seděli v lavicích na bohosluţbách a o pár dní později někteří z členŧ shromáţdění prostě zmizeli. Někteří byli zastřeleni, jiní mučeni. Být křesťanem pod vládou Idiho Amina, znamenalo stát frontu na smrt. (Mooneyham, 2014, Uganda: A nightmare ends) Vzhledem ke skutečnosti, ţe v té době jediným vzdělávacím subjektem byly církve a vzdělání navíc nebylo přístupné všem, natoţ dívkám, lze předpokládat, v jak tristním stavu bylo. Obrat k lepšímu nastal aţ v době, kdy vládu nad zemí převzal Yoweri Museveni roku Ten roku 1997 uvádí v platnost nový zákon o univerzálním základním vzdělání pro všechny bez rozdílu pohlaví. Tímto zákonem se sice vzdělání stalo povinným, ale jen málo dopomohl kvalitativní stránce problematiky. Krok přijetí politiky univerzálního základního vzdělání se zaměřil na plošné vzdělávání, uţ ne tolik na jeho kvalitu. Budoucí postup ke kvalitě se však nedá vzhledem ke kontinuitě rozvoje ostatních rozvojových zemí vyloučit. Zákonem zrušil povinné školné a zpřístupnil tak školní docházku na základních školách všem ţákŧm, nehledě na to, z jaké ekonomické vrstvy pocházely. Ulehčil tak ekonomicky slabším rodinám, ty se však stále potýkají s nutností sehnat finance na ostatní školní výdaje, jako jsou školní uniforma, učební pomŧcky, sešity nebo obědy. (Kasirye, 2009, s. 1) Ministry of Education, Science, Technology and Sport uvádí, ţe v letech vzrostl počet zapsaných dětí na základní školu z na na střední školy z na (Education in Uganda, nedatováno) 2.7 Desaterem proti sobě samým LRA LRA spáchala řadu násilných činŧ, včetně zneuţívání, znásilňování, vraţdění, ale hlavně únosŧ přes dětí, které slouţily jako sexuální otroci nebo jako dětští vojáci v Konyho armádě. Tito dětští vojáci byli vyuţíváni k vraţdění tisícŧ dalších lidí napříč komunitami. Obyvatelé severní Ugandy byli následně přesunuti do kempŧ, 16

19 údajně kvŧli jejich ochraně před LRA. V těchto kempech však trpěli nemocemi, podvýţivou a zaostalostí. Severní Uganda tak ţila v konstantním strachu po několik let. (Adam, 2007, s. 8) Lord's Resistance Army LRA je hnutí známé především masovým unášením dětí za účelem udělat z nich dětské vojáky a brutálními útoky na civilní obyvatelstvo. V jeho čele stál od samého počátku Joseph Kony. Lord's Resistance Army začalo být aktivní v severní Ugandě od roku 1986 a pŧsobilo v oblasti se obyvateli, z nichţ 90 % bylo nuceno opustit své domovy a přesídlit se do tzv. ochranných vesnic, kde se bezpečnost pokoušela zajistit vláda. Velkou část obyvatelstva tvořil kmen Acholi, který se později stal jak strŧjcem, tak i obětí Konyho řádění. (Adam, 2007, s. 7) Pŧvod konfliktu vychází uţ z dob britské koloniální éry, kdy byla Uganda rozdělena na její severní a jiţní část. Obyvatelstvo ze severu bylo v té době rekrutováno do armád kolonizátorŧ, zatímco jiţnímu obyvatelstvu bylo přidělováno zaměstnání ve sluţbách, dŧsledkem čehoţ byl rozvoj severní části opoţděn, zatímco jiţní část, kde bylo situováno veškeré zemědělství a centrum produkce, se stávala ekonomicky vyspělejší. (Adam dle Mazui, 1975, s. 8) Hnutí samotné vzniklo v červenci roku 1985, kdy skupina vojákŧ z kmene Acholi svrhla Oboteho druhý reţim. Tento kmen, který byl do té doby politicky a socioekonomicky znevýhodňován, najednou drţel obě vládnoucí pozice a to jak politickou, tak vojenskou. Nadvláda neměla dlouhého trvání, odpor byl zanedlouho potlačen Museveniho skupinou National Resistance Army a rebelové ztratili vliv. Ze strachu, ţe budou perzekvováni, se několik rebelských skupin vynořilo na severu Ugandy, aby se střetly s vládou Museveniho. Hlavní z těchto skupin byla skupina Holy Spirit Mobile Forces (HSMF), vedena Alicí Lakwenou a skupina Josepha Konyho, jejího bratrance, Lord's Resistance Army. (Adam, 2007, s. 9) Podle legend, které Konyho obklopují, se Kony po dva týdny modlil na hoře Odek, kdyţ k němu promluvil Duch Svatý a řekl, aby začal rebelské hnutí. Poté se kolem něho shromáţdilo 6 chlapcŧ a dívek a LRA, tehdy ještě s jiným názvem, se stalo skutečností. (Adam in CRG interview data, prosinec 2005 říjen, 2006, s. 9) Skupina zprvu nebyla příliš viditelná a neměla vliv, začala se však nebezpečně rozrŧstat o členy skupiny HSMF a stávala se z ní větší hrozba. Roku 1991 se tak 17

20 uskutečnil vládní zákrok, Operace Sever, která měla tyto rebelské skupiny zničit. Obyvatelé ohroţeni konflikty byli přesunutí do chráněných kempŧ, v čemţ Kony spatřoval zradu a začal stupňovat útoky na civilní obyvatelstvo, které obviňoval z kolaborace s vládou. S těmito útoky začalo i verbování dětí, které měly být resocializovány v kempech LRA. Od tohoto období se hnutí stalo součástí dění v regionu a získalo si plnou podporu vojenského islámského reţimu v sousedním Súdánu, který LRA zásoboval zbraněmi a poskytoval jim bezpečné útočiště. Činil tak na oplátku Ugandě, jejíţ vláda podporovala tamní rebely, brojící proti reţimu. Súdán se však podporou radikálního hnutí, známého brutálními útoky, mučením, vraţděním a verbováním dětí, dostal do velkého tlaku a v březnu roku 2002 vyjednala ugandská vláda dohodu se Súdánem o vojenském vstupu na území, které mělo síly LRA potlačit. Hnutí útočilo na uprchlické kempy a stovky lidí tak přišly o ţivot. O čtyři roky později byl zahájen pokus o mírové jednání, ţádná z dohod však nebyla podepsána. (Adam, 2006, s. 9) Početní sily hnutí sice rok od roku klesaly, v roce 2009 však LRA znovu udeřila v Kongu a zavraţdila zde 321 lidí a v těchto útocích pokračovala aţ do roku Není zcela známo, kde se skupina vyskytovala a kde pŧsobila, bylo i velmi sloţité těmto útokŧm čelit prostřednictvím humanitární pomoci. (Invisible Children, nedatováno) Ideologie LRA Ideologie hnutí vychází z křesťanského učení. Svým jednáním chce přinést lidem Desatero, sám Kony se vnímá jako Mojţíš nebo Jeţíš, který vede svŧj lid do Země zaslíbené. Uvádí se, ţe dle slov Josepha Konyho, je postihnut několika duchy, kteří skrze něho promlouvají a on je povinen tato poselství předávat dál. Skrze duchy je v přímém kontaktu s Bohem a jedná jeho prostřednictvím. Ideologií hnutí je tedy jakási směsice tradičních praktik kmene Acholi, Desatera a jiných pravidel, která určuje Kony, a která musí být striktně dodrţována. Kony věří, ţe on je ten, kdo má za úkol činit Boţí vŧli a je zde, aby zachránil lid kmene Acholi, čehoţ dosáhne prostřednictvím očisty. To znamená, ţe pokud lidé uvěří, ţe Konyho duch je spojen s Bohem a budou ho akceptovat jako svého jediného vŧdce, budou zachráněni. Toho lze dosáhnout jen skrze striktní poslušnost Boţímu slovu a slovu jeho zástupce, Josepha Konyho. LRA argumentuje tím, ţe lidé kmene Acholi Boha neposlouchají, jejich kultura se stala nečistou, neboť praktikují čarodějnictví a další pŧvodní tradice, spolupracují s vládou tím, ţe prchají před LRA, spolupracují s vládními obrannými sloţkami a ţijí 18

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Alena Směšná, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE TROPICKÁ AFRIKA Autor práce: Alena Směšná, IX.C Vedoucí práce: Mgr. Roman Vochozka Školní rok: 2009 2010 2010 Základní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU

TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU 1 TEOLOGIE OSVOBOZENÍ VE SVÉM DĚJINNÉM KONTEXTU Tim Noble Teologická reflexe XV (2009), str. 58-75) Obsah Dějinný kontext... 2 Dějiny koloniálního dobývání Latinské Ameriky... 2 Hledání politické legitimizace...

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více