PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost / Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č.258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění - zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch - vyhláškou ministerstva školství č.14 / 2005 o předškolním vzdělávání - Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j / I. Údaje o zařízení Název organizace: Mateřská škola Kublov Kublov 14, IČO: zastoupena ředitelkou školy: Marií Rumpíkovou DiS zřizovatel: pracoviště: obec Kublov Mateřská škola, Kublov 14, tel., fax: odpovědná osoba: Marie Rumpíková DiS, ředitelka školy II. Popis zařízení: Typ školy Kapacita mateřská škola s celodenním provozem, součástí je školní jídelna 38 zapsaných dětí 2 třídy Věkově smíšené složení tříd 3-7 let Personál 3 pedagogové včetně ředitelky 3 provozní zaměstnanci Provozní doba od 7.00 do Stravování pro cizí strávníky poskytujeme v rámci sociálního programu obce, je plně dohrazováno z prostředků obce

2 III. Režim dne Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ. Nástup dětí do mateřské školy od 7.00 do 8.00 hodin /po předchozí dohodě možno dříve, nebo později/ Režim dne Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. V třídních vzdělávacích je denní režim zpracován podle potřeb každé třídy zvlášť scházení dětí v 2.třídě, volné hry a činnosti rozcházení do kmenových tříd s třídní učitelkou, zájmové činnosti, spontánní i řízené aktivity Denní režim 1.třída scházení dětí ve 2.třídě v přízemí odchod dětí s učitelkou do 1.třídy ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace na třídě odchod na svačinu, pobyt v jídelně dopolední výchovně vzdělávací činnost sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku pobyt venku, hravé činnosti s přírodninami, pohybové a poznávací činnosti, příchod do školky, sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd oběd relaxační činnosti ve 2.třídě, příprava na odpolední odpočinek odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní činnosti, vyprávění nad knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby odpolední svačina odpolední činnosti dětí, rozchod domů Denní režim 2.třída scházení dětí, spontánní činnosti, výtvarné a pracovní, hudební, pohybové, dle zájmu dětí, individuální činnosti s předškoláky ranní pohybové aktivity, individuální činnosti, relaxační a adaptační aktivity, výtvarné a pracovní činnosti dle volby učitelky a aktuální situace na třídě, příprava na svačinu odchod na svačinu, pobyt v jídelně dopolední výchovně vzdělávací činnost sebeobslužné činnosti v šatně, odchod na pobyt venku, pobyt venku, hravé a poznávací činnosti v přírodě, návrat do mš, sebeobslužné činnosti v šatně, hygienické návyky, příprava na oběd

3 oběd relaxační činnosti, příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek, relaxační činnosti, komunikativní činnosti, vyprávění nad knížkami, poslech pohádky, relaxační hudby odpolední svačina odpolední činnosti dětí, rozchod domů Hra je zařazována průběžně ve všech částech dne, volná hra převládá v době scházení a rozcházení dětí a v době svačinky, během odpoledního odpočinku. Řízené činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku a v odpoledních hodinách. Pohybové aktivity Všechny třídy jsou vybaveny pro pohybové činnosti různorodým náčiním, nářadím a pomůckami, které se soustavně obnovují a doplňují a které si mezi sebou třídy půjčují. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne: před dopolední svačinou individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti denní ranní pohybové aktivity před svačinou -cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti Pobyt venku Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne po relaxaci při hezkém počasí Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady. Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, stoly, klouzačky, houpačky, prolézačky. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách. Během pobytu venku jsou děti chráněny před nadměrným slunečním zářením. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: sezónní činnosti tvořivé, praktické a kognitivní činnosti pohybové a sportovní hry s náčiním turistika Školní zahrada je určena pro pobyt jedné třídy. Učitelky tříd se spolu předem domluví, která půjde na zahradu a která pro pobyt venku využije s dětmi nejbližšího okolí mš. Cíl pobytu venku zapíší učitelky do sešitu.

4 Pokud celkový počet dětí na škole nepřesáhne 22 dětí, mohou být třídy na školní zahradě spojeny za dozoru obou učitelek, přičemž do počtu 18 dětí z obou tříd může být na pobyt venku na zahradě přítomna jedna učitelka. Do nejbližšího okolí mš odchází učitelka s maximálním počtem dětí 20 na jednu učitelku. Odpočinek K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory herny. V přízemní třídě jsou dětská lehátka - molitanové matrace, které jsou stejně jako lůžkoviny každá samostatně oddělená od ostatních. L žka a lůžkoviny připravuje pro spaní dětí školnice v době oběda dětí. Prostor herny dobře a důkladně vyvětrá za dodržení bezpečnostních podmínek pro větrání. Po příchodu z oběda se děti převlékají do pyžámek, přičemž učitelka sleduje návyky sebeobsluhy. Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. Minimálně půl hodiny (zpravidla od hod - do hodin) odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svou oblíbenou hračku, polštářek. Poté se starší děti s nízkou potřebou spánku mohou zúčastňovat klidných aktivit ve třídě (prohlížení časopisů, využití společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily spící nebo dále odpočívající děti. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Děti vstávají průběžně po probuzení. Učitelka sama děti probouzí ve hod. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby. Stravování Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní. Podrobný režim přípravy jídel je uveden v provozním řádu školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje.výdej svačin i obědů zajišťuje kuchařka ve stanoveném čase. Ranní a odpolední svačinky probíhají dle třídního režimu, děti se obsluhují samy, podle osobní potřeby. Mají možnost volby nápoje! Násilně nutit děti do jídla je nepřípustné. Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. Děti jsou s novými pokrmy seznamovány průběžně, nenásilnou formou lžičkových ochutnávek Nádobí se umývá ihned ve školní kuchyni. Zásady provozu školní kuchyně jsou rozpracovány v provozním řádu kuchyně. Pitný režim - na každé třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem, nebo ředěné ovocné nápoje. Děti mají možnost pít též neochucenou čistou vodu. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky.v letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku. Otužování: vzduchem: vyvětrání v průběhu dne dostatečný pobyt venku vhodným oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí) děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci vodou: hry s vodou na školní zahradě

5 IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu Způsob a intenzita větrání Směrnice pro zajištění řádného větrání v prostorách MŠ Vzhledem ke skutečnosti, že prostory, které slouží dětem musí být řádně a denně větrány, vydávám k tomuto následující pokyny: Herna v přízemí bude intenzivně větrána: a/ ráno po příchodu školnice minimálně 5 minut b/ při odchodu do šatny před pobytem venku budou otevřeny ventilačky ve třídě i herně, opět minimálně 5 minut, toto zajistí učitelka, okna zavře následně školnice c/ při přípravě lůžkovin v době oběda dětí, opět minimálně, intenzivně 5 minut, zajistí školnice. Herna dětí v 1.patře bude intenzivně větrána ráno před příchodem dětí. Před příchodem dětí budou okna a jejich řádné uzavření zkontrolováno školnicí a následně ještě učitelkou před vstupem dětí na třídu. V době propvozu třídy nebudou v žádném případě okna otevírána, větráno bude průběžně poutze ventilačkou okna!! Šatna dětí bude větrána intenzivně po odchodu dětí na pobyt venku, minimálně 5 minut /zajistí školnice/. Jídelna dětí bude větrána intenzivně po odchodu dětí z dopolední svačiny. Intenzivně, minimálně 5 minut./zajistí učitelka, zavření oken kuchařka/. Sklad kuchyně bude větrán intenzivně dopoledne minimálně 30minut, odpoledne po odchodu kuchařky zůstane okno otevřené, učitelka jej zavře při odchodu z odpolední svačiny. Kuchyně bude větrána vždy v případě potřeby! VĚTRÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO V DOBĚ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ ZÁSADNĚ POUZE OTEVŘENÍM VENTILAČEK OKEN!! Teplota vzduchu: Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 o C až 22 o C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem Osvětlení Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé. V. Zásobování pitnou vodou Vodu odebíráme z městské vodovodní sítě. VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla Výměna a praní prádla lůžkovin jednou za 3 týdny ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

6 Praní a žehlení prádla zajišťují rodiče dětí. Ložní prádlo dětí je uskladněno v igelitových taškách odděleně. Skříně se pravidelně větrají a 1x měsíčně dezinfikují. Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vyperou s použitím dezinfekčního prostředku. Kontaminované prádlo se vymění ihned. Pracovní oděvy zaměstnanců MŠ a ŠJ si perou zaměstnanci doma za poskytování pracího prostředku. VII. Hygienicko-protiepidemický režim Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice /v kuchyni mateřské školy kuchařka/. Školnice i kuchařka zároveň zodpovídají za nákup a správné používání čisticích a dezinfekčních prostředků. Způsob a četnost úklidu a čištění Rozpis nejčastějších činností školnice: Denně ráno-sanitace hygienických zařízení /umyvadla, WC/ -setření podlah namokro se zvedlými židličkami -luxování -otření stolečků dětí/jídelna, herna/ -příprava ubrousků, toaletního papíru -v topné sezóně udržování chodu kotle -dohlídávání dětí ráno v době před příchodem učitelky Denně -dopomoc učitelkám s oblékáním /svlékáním/ dětí -po opuštění jídelny dětmi/po obědě/ setření stolečků,úklid podlahy, setření namokro podlahy v šatně, umývárně -udržování kotle/průběžně/ Týdně -výměna ručníků, vytření botníčků Měsíčně -výměna lůžkovin, omytí /dezinfekce/ hraček, vysmýčení stěn od pavučin a jiných nečistot 1x5/měs -mytí oken, praní závěsů, záclon, čištění svítidel Rozpis nejčastějších činností kuchařka: Denně - mytí nádobí, úklid všech prostor kuchyně, obkladů stěn, pracovních ploch - prostor škrabky na brambory pokud je používána - průběžné omývání pracovních ploch, udržování pořádku, odnos odpadků Týdně - dezinfekce klik, dveří, vypínačů - vymytí vnitřků lednic - dezinfekce polic v kuchyni - vymýt uklidit skříň Jednou za tři měsíce - umýt okna

7 Malování: třídy mateřské školy - 1x za dva roky prostor školní kuchyně - ročně VII. Péče o školní zahradu Mateřská škola má propůjčenu k užívání oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady zodpovídá školnice. Zametá listí, uklízí spadaná jablka a spadlé větve z chodníků V zimních měsících dbá na posyp chodníku podle rozdělených úseků, čistí vstupy do jednotlivých tříd (dle přidělených úseků) tak, aby se předcházelo možnému namrzávání sněhu, vytváření nerovného povrchu, odpadávání dlaždic. Posypovým materiálem je písek z pískoviště, sůl. Sekání trávy průběžně dle potřeby, zpravidla 1x za 14 dnů zajišťuje po domluvě obec Kublov. Keře jsou stříhány podle potřeby 1-2x ročně. Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (papírky napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí rukou po ukončení činností apod.). Pískoviště je pokryto ochrannou plachtou proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2-3 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou. O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v hlavní chodbě školy. Účinnost tohoto provozního řádu: od 1.srpna 2014 V Kublově dne Zpracovala Marie Rumpíková DiS, ředitelka Mateřské školy Kublov zástupkyně ředitelky Na vědomí /zaměstnanci mš/

8

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 1. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Provozní řád dětského koutku

Provozní řád dětského koutku Předmět vymezení: Provozní řád dětského koutku Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Využití dětského koutku (dále jen DK) je určeno pouze dětem zaměstnanců Vysoké školy chemicko-technologické

Více

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz.

Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz. Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348, ms.nemojany@seznam.cz Provozní řád Zpracovaný v souladu s požadavky 7, odstavce 2, zákona č.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

II. Režimové požadavky v MŠ

II. Režimové požadavky v MŠ ČJ. 2/2013 OP Provozní řád mateřské školy a školní zahrady Provozní řád se řídí 87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. Mateřská škola má celkem 4 homogenní

Více

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení

ČESKO-ANGLICKÁ MONTESSORI ŠKOLKA Z V O N E Č E K. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal:

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 20. 1. 2014 Školská rada dne: 20. 1. 2014 Č.j.: 17/2014 Spisový znak: 106

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Povinnost vydat provozní řád se vyvozuje ze skutečnosti, že škola je povinna upravit režim dne v provozním řádu podle 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD BUDOV MŠ A ZŠ Č.j.: 130Z/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr Juráček Pedagogická

Více