II. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona;"

Transkript

1 NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 1. prosince 2015 Č.j / / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/361/573 Počet stran: 13 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též jen správní orgán či,,čnb ) jako správní orgán a orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o České národní bance ), a orgán bankovního dohledu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon o bankách ) a zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o stavebním spoření ) rozhodla podle ustanovení 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), o nedostatcích v činnosti společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2, jež byly identifikovány při uplatňování povinností plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen,,aml zákon ) ve spojení s vyhláškou č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky 129/2014 Sb. (dále jen,,aml vyhláška ), takto: A. Česká národní banka, z důvodu nedostatků v činnosti společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2, ve smyslu ustanovení 26 odst. 1 zákona o bankách ve spojení ustanovením 8b odst. 1 a ustanovením 12 odst. 1 zákona o bankách, zjištěných v oblasti uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, konkrétně z důvodu porušení povinnosti: I. vypracovat písemně systém vnitřních zásad upravený v ustanovení 21 odst. 2 AML zákona ve spojení s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) AML vyhlášky a ve spojení s ustanovením 5 odst. 2 písm. a) a i) téže vyhlášky, tedy povinnost dostatečně zjišťovat a vyhodnocovat rizikové faktory; II. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona; III. provádět kontrolu klienta v rozsahu stanoveném v ustanovení 9 odst. 2 AML zákona ve spojení s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) AML vyhlášky a ve spojení s ustanovením 5 odst. 2 písm. e) AML vyhlášky, tedy povinnost dostatečně

2 zjišťovat a vyhodnocovat rizikové faktory a dále povinnost vypracovat systém vnitřních zásad v rozsahu stanoveném v ustanovení 21 odst. 5 písm. c) AML zákona ve spojení s ustanovením 7 AML vyhlášky; IV. provádět kontrolu klienta v rozsahu stanoveném v ustanovení 9 odst. 2 písm. b) AML zákona, podle ustanovení 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách u k l á d á, aby Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2, odstranila nedostatky ve své činnosti tím, že nejpozději do upraví své vnitřní předpisy a postupy tak, aby ad I. ad II. ad III. ad IV. a) zjišťovala a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidovala u právnických osob zemi původu u poboček, organizačních složek a provozoven právnických osob, nebo aby vnitřní předpisy upravovaly vyloučení navázání spolupráce s právnickými osobami typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterých by se povinnost zjišťování těchto údajů týkala; b) definovaly, které předměty činnosti u právnických osob jsou považovány za zvýšené riziko z pohledu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo aby upravovaly vyloučení navázání spolupráce s právnickými osobami typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterých by se povinnost zjišťování těchto údajů týkala; zjišťovala a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidovala v případě právnických osob všechny členy statutárního orgánu včetně jejich rodného čísla a státní příslušnosti. obsahovaly výčet konkrétních úkonů a údajů ve smyslu ustanovení 9 odst. 2 AML zákona, které je nutné provést či získat před navázáním obchodního vztahu s klientem. zjišťovala a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidovala informace o skutečných majitelích právnických osob ve smyslu ustanovení 4 odst. 4 AML zákona. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2, je povinna podle ustanovení 26aa odst. 3 zákona o bankách Českou národní banku o zjednání nápravy, tedy o realizaci uložených opatření k nápravě, bez zbytečného odkladu informovat. 2

3 B. Společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost nahradit náklady paušální částkou ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náhrada nákladů řízení je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. A. O D Ů V O D N Ě N Í R O Z H O D N U T Í O U L O Ž E N Í N Á P R A V N É H O O P A T Ř E N Í Účastník řízení 1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO , se sídlem Bělehradská 222/128, Praha 2 (dále jen účastník řízení ) je podle ustanovení 2 odst. 1 zákona o stavebním spoření stavební spořitelnou. Podle ustanovení 2 odst. 2 zákona o stavebním spoření podléhá účastník řízení při své činnosti bankovnímu dohledu podle zákona o bankách a podle zákona o České národní bance, pokud zákon o stavebním spoření nestanoví jinak. 2. Podle ustanovení 35 odst. 1 písm. a) AML zákona kontrolu plnění povinností stanovených AML zákonem dále provádí u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled Česká národní banka, která podle ustanovením 44 odst. 1 písm. a) zákona o České národní bance vykonává dohled mimo jiné nad bankami. Postup správního orgánu před vydáním příkazu 3. U účastníka řízení bylo ve dnech 15. až provedeno dohledové šetření zaměřené na oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1, tedy dodržování požadavků plynoucích z AML zákona. Se zjištěními, jež z tohoto provedeného dohledového šetření vyplynula, byl účastník řízení seznámen prostřednictvím dokumentu ze dne , č.j. 2015/072260/CNB/580, který obsahoval podrobný popis těchto zjištění, (dále jen,,záznam zjištění z dohledového šetření ), (spis č.l ). 4. V rámci Zjištění z dohledového šetření byl účastník řízení současně vyzván k předložení časového harmonogramu a věcné náplně nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků. 1 Dále jen též i,,praní špinavých peněz. 3

4 5. Harmonogram nápravných opatření byl poté správnímu orgánu doručen dne , pod č.j. 2015/96082/580, (dále jen,,harmonogram ), (spis č.l. 18 a 19), a to v následující podobě: Ověřovaná oblast 1. Provádění mezinárodních sankcí Návrh akčního plánu MPSS sníží periodicitu kontroly subjektů evidovaných ve SB oproti sankčním seznamům z čtvrtletní na měsíční periodicitu. MPSS změní své interní postupy a začne systematicky evidovat všechny členy statutárního orgánu u právnických osob v systému StarBuild. MPSS změní své interní postupy a začne systematicky zjišťovat a evidovat skutečné majitele právnických osob v systému StarBuild. MPSS změní své interní postupy tak, aby zohledňovaly povinnosti zjišťování rizikových faktorů dle 5 AML vyhlášky č. 281/2008 Sb. Konkrétně: Předpokládaný termín splnění Zjišťování rizikových faktorů a kategorizace klientů 3. Identifikace statutární orgán právnické osoby 4. Kontrola klienta 4.1 Skutečný majitel 5. Systém vnitřních zásad MPSS u právnických osob upřesní povinnost zjišťování a záznamu země původu rovněž u poboček/organ. složek/provozoven právnických osob, nebo vyloučí navazování spolupráce s právnickými osobami typu A.S. a S.R.O., jichž by se v podmínkách MPSS toto zjišťování týkalo. MPSS u právnických osob upřesní, které předměty činnosti považuje za zvýšené riziko z pohledu AML, nebo vyloučí navazování spolupráce s právnickými osobami typu A.S. a S.R.O., jichž by se v podmínkách MPSS tato kategorizace týkala. MPSS rozšíří Evidenční list PO tak, aby obsahoval pole pro záznam RČ a státní příslušnosti u všech členů statutárního orgánu PO a rovněž obsahoval pole pro záznam informací o skutečných majitelích PO. Identifikační údaje osob zaznamenaných na Evidenčním listu PO budou systematicky zaznamenávány do systému StarBuild. Současně budou s ohledem na provedené změny upraveny interní předpisy MPSS. MPSS rozšíří Evidenční list PO tak, aby obsahoval pole pro záznam RČ a státní příslušnosti u všech členů statutárního orgánu PO a rovněž obsahoval pole pro záznam informací o skutečných majitelích PO. Identifikační údaje osob zaznamenaných na Evidenčním listu PO budou systematicky zaznamenávány do systému StarBuild. Současně budou s ohledem na provedené změny upraveny interní předpisy MPSS. MPSS zpřesní ve svých interních předpisech postupy a rozsah provádění kontroly klienta, resp. jaké úkony či údaje považuje MPSS za dostatečné pro provedení "vstupní" kontroly klienta. MPSS rozšíří Evidenční list PO tak, aby obsahoval pole pro záznam RČ a státní příslušnosti u všech členů statutárního orgánu PO a rovněž obsahoval pole pro záznam informací o skutečných majitelích PO. Identifikační údaje osob zaznamenaných na Evidenčním listu PO budou systematicky zaznamenávány do systému StarBuild. Současně budou s ohledem na provedené změny upraveny interní předpisy MPSS. MPSS zpřesní znění pracovního postupu PP /2014 v oblasti detekce sankcionovaných subjektů, aby bylo zřejmé, že detekce probíhá i dle seznamů ČR. Mimo to bude v tomto postupu rovněž upřesněna lhůta pro provádění kontrol AML sestav Dne , pod č.j. 2015/96083/580, byl v návaznosti na upozornění ze strany správního orgánu na přílišnou délku doby potřebné pro přijetí některých nápravných opatření, účastníkem řízení doručen upravený harmonogram nápravných opatření, kdy 4

5 oproti verzi Harmonogramu doručené dne došlo ke zkrácení lhůt z na , (spis č.l. 20 a 21). 7. K účastníkem řízení předloženému Harmonogramu se správní orgán vyjádřil přípisem ze dne , č.j. 2015/87500/580, (dále jen,,vyjádření ČNB k Harmonogramu ), kde bylo konstatováno, že předložený harmonogram nápravných opatření byl s ohledem na: (i) způsob realizace nápravných opatření vyhodnocen jako dostatečný, za předpokladu, že budou provedena i nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků, které vyplynuly z kontroly vzorku jednotlivých klientů; (ii) navrhované termíny nápravných opatření vyhodnocen jako nedostatečný a to u nápravných opatření, která mají termín splnění stanoven do 30. června 2016 a 30. září U těchto nápravných opatření ČNB uvedla, že očekává jejich splnění nejpozději v termínu do 30. dubna 2016 s odůvodněním, že pozdější termíny realizace nápravných opatření považuje ČNB za nedostatečně obezřetné v situaci, kdy by od zjištění nedostatků v souladu s platnou legislativou 3 do doby jejich nápravy byla prodleva i více než 1 rok a to zejména s ohledem na jejich závažnost, systémový dopad na celé klientské portfolio a rizika, kterým bude účastník řízení vystaven do doby jejich implementace, (spis č.l. 22). 8. Reakce účastníka řízení byla správnímu orgánu doručena dne , pod č.j. 2015/91553/580, (dále jen,,reakce k Vyjádření ČNB k Harmonogramu ). Zde účastník řízení uvedl, že požadavek správního orgánu, aby veškeré zjištěné nedostatky byly odstraněny do bere na vědomí a pokusí se jej dodržet. Nicméně tento termín není schopen v současné době garantovat, s ohledem na již plánované softwarové změny v hlavním systému StarBuild, které jsou plánovány a realizovány v pevně stanovených termínech (tzv. releasech). Změny tohoto systému v termínu do jsou již v současné době naplánovány, a proto není možno zaručit, že změny dle harmonogramu a požadavku ČNB na splnění do budou v tomto termínu zrealizovány. Z kapacitních důvodů (implementace nové hypoteční Směrnice EU) mohou být proto zahrnuty až do dalšího releasu v létě Závěrem účastník řízení uvedl, že se nicméně pokusí správním orgánem požadovaný termín do dodržet, (spis č.l. 23). 9. S ohledem na okolnost, že správní orgán neshledal účastníkem řízení uváděné důvody za takové, které by bránily přijetí efektivní a urychlené nápravy, dospěl k závěru vydat tento příkaz. Právní úprava ve vztahu k ukládanému opatření k nápravě 10. Podle ustanovení 18 zákona o stavebním spoření platí, že pokud zákon o stavebním spoření nestanoví jinak, vztahují se na stavební spořitelny ustanovení zákona o bankách a zákona o ČNB. 11. Správní orgán může podle ustanovení 26 odst. 1 zákona o bankách osobě podléhající jejímu dohledu při zjištění nedostatku v její činnosti v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené zákonem o bankách, právním 2 V rámci výše uvedeného Harmonogramu označeno šedým pozadím. 3 AML zákon i vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém zásad, postupů a konkrétních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb., (dále jen,,aml vyhláška ) jsou již účinné od a účastník řízení tedy měl dostatečnou dobu na to, aby uvedl řídící a kontrolní systém v oblasti AML do souladu s těmito legislativními požadavky, případně vznesl žádost o výkladové stanovisko regulátora v případě nejasností při implementaci těchto požadavků. 5

6 předpisem jej provádějícím uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. 12. Správní orgán může k odstranění zjištěných nedostatků uložit v souladu s ustanovením 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách, aby osoba podléhající jejímu dohledu ve stanovené lhůtě odstranila nedostatek v činnosti a zdržela se jeho opakování. 13. Podle ustanovení 26aa odst. 3 zákona o bankách osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, má povinnost Českou národní banku o zjednání nápravy, tedy realizaci uložených opatření k nápravě, bez zbytečného odkladu informovat. 14. Podle ustanovením 8b odst. 1 písm. a) zákona o bankách musí banka mít řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy 1. zásady a postupy řízení, 2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů, 3. řádné administrativní postupy a účetní postupy v souladu se zvláštními právními předpisy, 4. systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce mají významný vliv na bankou podstupovaná rizika a jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu posuzování výkonnosti tak, aby systém odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení rizik a byl s ním v souladu; podle ustanovení 8b odst. 1 písm. b) zákona o bankách musí banka mít systém řízení rizik, který vždy zahrnuje 1. pravidla přístupu banky k rizikům, kterým banka je nebo může být vystavena, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity, 2. účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik, 3. účinné postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik; podle ustanovení 8b odst. 1 písm. c) zákona o bankách musí banka mít systém vnitřní kontroly, jehož součástí je vždy 1. vnitřní audit 2. průběžná kontrola dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů banky. 15. V souladu se zmocněním obsaženým v ustanovení 8b odst. 7 zákona o bankách jsou podrobnější požadavky na řídicí a kontrolní systém bank na individuálním i konsolidovaném základě v mezích podle odstavce 1, včetně působností, pravomocí, složení a fungování orgánů a výborů banky, jakož i požadavků na jejich členy, pokud toto není upraveno přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, upraveny vyhláškou č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen Vyhláška ). 6

7 16. Z ustanovení 10 odst. 3 písm. a) bod 1 Vyhlášky poté plyne povinnost pro účely plnění předpokladu řádné správy a řízení prostřednictvím uplatňování řádných postupů vždy dodržovat při činnosti a zapracovat do vnitřních předpisů právní povinnosti. 17. Podle ustanovení 21 odst. 1 AML zákona povinná osoba zavede a uplatňuje odpovídající postupy vnitřní kontroly a komunikace za účelem naplnění povinností stanovených AML zákonem. 18. V souladu s ustanovením 21 odst. 2 AML zákona povinná osoba uvedená mimo jiné v ustanovení 2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, tedy i účastník řízení, vypracuje v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti AML zákona, písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem (dále jen,,systém vnitřních zásad ). 19. V ustanovení 12 odst. 1 zákona o bankách je bance stanovena povinnost při výkonu činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky. 20. Povinnost v řízení z moci úřední lze uložit podle ustanovení 150 odst. 1 správního řádu formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Skutková zjištění 21. V rámci provedeného dohledového šetření byly u účastníka řízení identifikovány dále uvedené nedostatky související s postupy účastníka řízení ve vztahu k problematice prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a nedostatky v řízení rizika souvisejícího s touto problematikou. I. Zjišťování rizikových faktorů a kategorizace klientů 22. Povinnost zjišťování rizikových faktorů 4 a provádění kategorizace klientů na základě jejich zjištění podrobněji upravuje 5 AML vyhlášky. 23. Z provedeného šetření vyplynulo, že účastník řízení nemá v systému vnitřních zásad 5 upraveny a ani v praxi nezjišťuje a nezohledňuje rizikové faktory, a to zemi původu: (i) (ii) u osoby, která s institucí jedná jménem klienta; v níž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jelikož v systému vnitřních zásad 6 je uložena povinnost zjišťovat pouze sídlo právnické osoby, jakožto povinný identifikační údaj. Jak bylo dále zjištěno v rámci kontroly vzorku klientů 7, i pokud by účastník řízení měl k dispozici tyto informace, nedokáže je zaznamenat ani v systému StarBuild; 4 Definice pojmů, jako např.,,země původu, upravuje 3 AML vyhlášky. 5 Kap. 2. bod,,rizikovým faktorem klienta se v podmínkách MPSS rozumí zejména. 6 Kap. 2. část b) bodu,,identifikačními údaji jsou 7 Viz otisky obrazovek ze systému StarBuild u klientů právnických osob, kdy systém neobsahuje pole pro zaznamenání tohoto údaje. Vzorek klientů viz y ze dne: 7

8 a dále předmět činnosti klienta, s nímž je spojeno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Účastník řízení přitom nemá definován ani seznam, které předměty činnosti to jsou. 24. Účastník řízení tak výše popsaným jednáním porušuje povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad stanovenou v ustanovení 21 odst. 2 AML zákona ve spojení s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) AML vyhlášky a ve spojení s ustanovením 5 odst. 2 písm. a) a i) téže vyhlášky, tedy povinnost dostatečně zjišťovat a vyhodnocovat rizikové faktory. 25. Správní orgán tak účastníku řízení v souladu s ustanovením 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti nejpozději do upravit své vnitřní předpisy a postupy tak, aby (i) (ii) zjišťoval a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidoval u právnických osob zemi původu u poboček, organizační složek a provozoven právnických osob, nebo upravovaly vyloučení navázání spolupráce s právnickými osobami typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterých by se povinnost zjišťování těchto údajů týkala; definovaly, které předměty činnosti u právnických osob jsou považovány za zvýšené riziko z pohledu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo upravovaly vyloučení navázání spolupráce s právnickými osobami typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterých by se povinnost zjišťování těchto údajů týkala. II. Identifikace statutární orgán právnické osoby 26. Povinnost zjišťovat identifikační údaje 8 všech členů statutárního orgánu 9 klienta právnické osoby ukládá 8 odst. 2 písm. b) AML zákona, přičemž tyto mají být zjištěny, zaznamenány a ověřeny z dokladu o existenci právnické osoby Účastník řízení má v systému vnitřních zásad 11 upravenu povinnost zjišťovat identifikační údaje všech členů statutárního orgánu klienta právnické osoby, nicméně v rámci kontrol adhezních formulářových smluv 12 bylo zjištěno, že se v praxi zjišťují a zaznamenávají pouze údaje členů statutárního orgánu, pokud jednají v daném a) ,,RE: Žádost o dokumenty k dohledovému šetření v oblasti AML-CFT zaslaný z adresy,, obsahující přílohu,, Podklady_ČNB.docx a b) ,,MPSS - AML dohledové šetření zaslaný z adresy,, obsahující přílohu,,nový Dokument aplikace Microsoft Office Word.docx. 8 Identifikačními údaji se u členů statutárního orgánu rozumí údaje dle 5 písm. a) AML zákona. 9 Dle AML zákona i těch, kteří v daném obchodu nejednají. 10 Dle regulatorního výkladu FAÚ je možné údaje, které nejsou uvedeny v dokladu právnické osoby, doložit jiným věrohodným způsobem, např. čestným prohlášením osoby oprávněné jednat za klienta. 11 Kap. 2. část b) bodu,,identifikačními údaji jsou 12 Vzorový formulář,,evidenční list právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, doručeno ČNB dne z ové adresy,, s předmětem,,re: Žádost o dokumenty k dohledovému šetření v oblasti AML-CFT. 8

9 obchodu 13. Formulářová smlouva,,evidenční list právnické osoby a fyzické osoby podnikatele dále neumožňuje zaznamenání všech povinných identifikačních údajů dle AML zákona, přičemž chybějícími údaji jsou rodné číslo 14 a státní příslušnost. Tyto identifikační údaje členů statutárního orgánu nejednajících v daném obchodu, které jsou zjištěny, nejsou vůbec zadány do systému StarBuild, kde by je bylo možné automaticky zpracovávat a vyhodnocovat 15, ale dokumenty 16 s patřičnými identifikačními údaji jsou pouze uloženy v naskenované podobě v systému ADS, tedy elektronickém archivu účastníka řízení pro uchování dokumentace. 28. Účastník řízení tak výše popsaným jednáním porušuje povinnost provádět identifikaci klienta v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona. 29. Správní orgán tak účastníku řízení v souladu s ustanovením 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti nejpozději do upravit své vnitřní předpisy a postupy tak, aby zjišťoval a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidoval v případě právnických osob všechny členy statutárního orgánu včetně jejich rodného čísla 17 a státní příslušnosti. III. Kontrola klienta 30. Povinnost provedení kontroly klienta před navázáním obchodního vztahu požaduje 9 odst. 1 AML zákona, přičemž rozsah kontroly klienta je uveden v odst. 2 téhož ustanovení. Kontrola klienta musí být nastavena tak, aby povinná osoba, tj. v tomto případě účastník řízení, byl schopen posoudit (nejlépe za pomoci automatizovaných systémů), zda jednotlivé transakce skutečně souvisejí s činností klienta, jeho obvyklými příjmy nebo běžnou činností tak, aby bylo možné věnovat zvýšenou pozornost situacím, které budou v rozporu s těmito skutečnostmi. 31. Ustanovení 9 odst. 2 písm. a) a b) AML zákona se primárně vztahují k,,osobě klienta a jejich smyslem a účelem je získat potřebné vstupní informace, aby bylo možné určit, co je pro klienta obvyklé, zatímco informace získávané v rámci kontroly klienta dle písm. c) a d) téhož ustanovení se již vztahují ke konkrétním transakcím v průběhu obchodního vztahu. 32. Vstupní informace před navázáním smluvního vztahu v rámci kontroly klienta by měly být dostatečné pro posouzení, zda se jedná o rizikový faktor ve smyslu ustanovení 5 odst. 2 písm. e) AML vyhlášky. 33. Povinnost kontroly klienta při navázání smluvního vztahu je účastníkem řízení v rámci systému vnitřních zásad 18 přenesena na obchodní zástupce 19, nicméně v tomto 13 Na základě kontroly vzorku klientů se jedná např. o tyto subjekty: -, IČO -, IČO, IČO 14 V případě, že bylo přiděleno orgánem ČR. 15 V kontextu kontrol oproti sankčním seznamům a rizikovým faktorům, jako je např. země původu. 16 Výpis z obchodního rejstříku či obdobná listina prokazující existenci právnické osoby. 17 V případě, že bylo přiděleno orgánem ČR. Účastník řízení zjišťuje pouze datum narození a to i u osob, kterým bylo přiděleno rodné číslo. 18 Kap. 3.1, v případě rizikového faktoru dále v kap V interní terminologii účastníka řízení,,odpovědná osoba. 9

10 ani v dalších navazujících předpisech předložených účastníkem řízení v rámci dohledového šetření není přesně definován rozsah kontroly klienta, tj. není zřejmé jaké úkony či údaje považuje účastník řízení za dostatečné pro provedení,,vstupní kontroly klienta, a proto ani nelze fakticky zjistit, zda kontrola klienta při navázání smluvního vztahu byla či nebyla provedena. Dle vyjádření pracovníků Oddělení právní a Compliance v rámci dohledového šetření je účastníkem řízení kontrola klienta chápána primárně až jako šetření jednotlivých podezřelých transakcí generovaných v rámci,,sestav S ohledem na výše uvedené tedy účastník řízení nedostatečně provádí kontrolu klienta a porušuje tak povinnost stanovenou v ustanovení 9 odst. 2 AML zákona ve spojení s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) AML vyhlášky a ve spojení s ustanovením 5 odst. 2 písm. e) AML vyhlášky, tedy povinnost dostatečně zjišťovat a vyhodnocovat rizikové faktory. 35. S ohledem na skutečnost, že proces kontroly klienta realizovaný obchodními zástupci před navázáním smluvního vztahu není možné zpětně rekonstruovat dle ustanovení 7 AML vyhlášky, porušuje účastník řízení rovněž povinnost vypracovat systém vnitřních zásad stanovenou v ustanovení 21 odst. 5 písm. c) AML zákona. 36. Správní orgán tak účastníku řízení v souladu s ustanovením 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti nejpozději do upravit své vnitřní předpisy a postupy tak, aby obsahovaly vyčet konkrétních úkonů a údajů ve smyslu ustanovení 9 odst. 2 AML zákona, které je nutné provést či získat před navázáním obchodního vztahu s klientem. IV. Skutečný majitel 37. Povinnost zjišťování skutečného majitele klienta právnické osoby před navázáním obchodního vztahu požaduje 9 odst. 2 písm. b) AML zákona, přičemž minimum identifikačních údajů a další postupy pro zjišťování skutečného majitele upravuje metodický pokyn FAÚ č Účastník řízení má sice v systému vnitřních zásad upravenu definici 22 skutečného majitele nicméně nemá již popsány a upraveny postupy jeho zjištění a zaznamenání, zejména pak s ohledem na specifické typy právnických osob 23. V rámci kontroly klientského vzorku klientů právnických osob bylo doloženo 24, že skuteční majitelé se systémově 25 nezjišťují, nezaznamenávají a nevyhodnocují z pohledu AML. Systém 20 Interní označení účastníka řízení pro systémovou detekci znaků podezřelých obchodů, viz vnitřní předpis,,pracovního postupu číslo PP /2014 Detekce sankcionovaných subjektů, politicky exponovaných osob a podezřelých obchodů, platný od , strana 7, kapitola ,,METODICKÝ POKYN č. 3 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 29. října 2013 určený povinným osobám ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE POVINNÝMI OSOBAMI. 22 Kap. 2 bod,,skutečným majitelem (podnikatele) se rozumí: 23 V kontextu Banky zejména bytová družstva, SVJ a společnosti s ručením omezeným. 24 Např. společnost, IČO, číslo smlouvy. 25 V této souvislosti je nutné akcentovat skutečnost, že Banka skutečné majitele nezjišťuje systémově, byť v rámci kontroly vzorku klientů byla u některých právnických osob absence zjištění a zaznamenání skutečného majitele vyřešena tím, že tatáž osoba byla současně klientem Banky jakožto fyzická osoba, resp. osobou jednající za klienta (např. jednatel v rámci PO). Tento postup lze však považovat maximálně za eliminaci rizika 10

11 StarBuild nadto ani neobsahuje příslušná pole pro zadání osoby typu skutečný majitel ve smyslu AML zákona. 39. Účastník řízení tak výše popsaným jednáním porušuje povinnost provádět kontrolu klienta v rozsahu stanoveném v ustanovení 9 odst. 2 písm. b) AML zákona. 40. Správní orgán tak účastníku řízení v souladu s ustanovením 26 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona o bankách ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti nejpozději do upravit své vnitřní předpisy a postupy tak, aby zjišťoval a ve svém interním systému určeném pro zaznamenávání a správu informací o klientech StarBuild systematicky evidoval informace o skutečných majitelích právnických osob ve smyslu ustanovení 4 odst. 4 AML zákona. Důvody pro uložení opatření k nápravě 41. Správní orgán považuje skutečnosti zjištěné v rámci provedeného dohledového šetření a zachycené v Záznamu zjištění z dohledového šetření za dostatečně prokázané a poskytující spolehlivý podklad pro vydání tohoto příkazu. Rovněž ani účastník řízení v žádném ze svých podání uvedená zjištění jakkoli nezpochybnil. 42. Účastník řízení sám navrhl a správnímu orgánu předložil jednotlivá opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků v identifikovaných v příslušných ověřovaných oblastech. Tato navržená opatření byla správním orgánem vyhodnocena jako dostatečná 26 a správní orgán je rovněž zohlednil při formulaci opatření k nápravě, jež jsou tímto příkazem ukládána. 43. Jako nedostatečné však správní orgán vyhodnotil účastníkem řízení navrhované termíny splnění těch nápravných opatření, kde byl i po zkrácení lhůt nastaven účastníkem řízení termín splnění do a do Důvodem, jež vedl správní orgán k tomu, že pro ve výroku uvedená opatření stanovil, že mají být splněna bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě do , je zejména skutečnost, že účastníkem stanovené lhůty nelze akceptovat zejména s ohledem na závažnost zjištění, jež mají vliv na řádný výkon činnosti účastníka řízení, tedy obecně formulovanou povinnost postupovat při výkonu činnosti obezřetně. 45. K závažnosti porušení je na místě uvést, že praní špinavých peněz je jevem s vysokou společenskou nebezpečností, která plyne z jeho nutného propojení s nelegálními aktivitami. Jedná se současně i o významný problém v rámci celého finančního systému. V souvislosti s praním špinavých peněz často dochází ke zneužívání bankovních systémů a to za účelem skrytí původu nekalých příjmů, což ve svém důsledku může vést k ohrožení zdraví a stability finanční instituce a ztrátě důvěry ze strany veřejnosti. v jednotlivých případech, ale v žádném případě za plnohodnotné a dostatečně obezřetné systémové opatření vztahující se na všechny právnické osoby dle jejich typu. 26 Za předpokladu, že budou provedena i nápravná opatření vedoucí k odstranění nedostatků, které vyplynuly z kontroly vzorku jednotlivých klientů. 11

12 46. Z toho plyne i nezastupitelnost a důležitost uplatňování právem stanovených principů a postupů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 47. K vysoké závažnosti jednání přispívá i to, že se jedná o chybné nastavení vnitřních kontrolních mechanismů účastníka řízení, z čehož lze dovodit, že účastník řízení nedisponuje ve vztahu k problematice AML řídicím a kontrolním systémem, jenž by zahrnoval systém řízení rizik a systém vnitřní kontroly adekvátní povaze, rozsahu a složitosti poskytovaných služeb. 48. Roční prodleva mezi konstatováním nedostatků správní orgánem a splněním opatření k nápravě k jejich odstranění ze strany účastníka řízení je neúměrná a to i s ohledem na skutečnost, že AML zákon i AML vyhláška jsou účinné již od a účastník řízení tedy měl dostatečnou dobu na to, aby jim svůj řídící a kontrolní systém v oblasti AML přizpůsobil. Současně takto dlouhá doba, po kterou nejsou postupy účastníka řízení v oblasti AML v souladu v právním požadavky, opět podstatně zvyšuje závažnost vytýkaného jednání. 49. Účastníkem řízení uváděné důvody spočívající v nutnosti provádět plánování a realizaci nutných softwarových změn v pevně stanovených termínech, tedy tkvící v nastavení jeho vnitřních procesů nelze přijmout, a to zejména s ohledem na to, že povinnost zajistit si podmínky nutné pro plnění zákonných požadavků vyplývá přímo účastníku řízení a nelze se tedy odvolávat na případné lhůty plynoucí z dodavatelskoodběratelských vztahů. 50. U účastníkem řízení deklarovaných opatření k nápravě a sice: (i) (ii) nastavení provádění kontroly klientů, zda nejsou vedeni na sankčním seznamu EU, tak aby proběhla jednou měsíčně; zpřesnění znění pracovního postupu PP /2014 v oblasti detekce subjektů na něž se vztahují sankce tak, aby bylo zřejmé, že detekce probíhá i dle seznamů stanovených nařízením vlády České republiky, vydaným na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí, a aby byla uvedena měsíční lhůta pro provádění kontrol AML sestav, jejichž den přijetí byl účastníkem řízení stanoven na , očekává správní orgán, že účastník řízení tato opatření přijal v rozsahu a ve lhůtě účastníkem řízení uvedené. 51. Závěrem je na místě upozornit, že ověření toho, zda v tomto rozhodnutí konstatované nedostatky, zejména pak ty, které mají být odstraněny v důsledku zavedení nových postupů, byly efektivně odstraněny, bude možné provést teprve v rámci následného kontrolního procesu. 52. Ze všech výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu. 12

13 B. O D Ů V O D N Ě N Í R O Z H O D N U T Í O N Á K L A D E C H Ř Í Z E N Í 53. Dle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníkovi řízení, který vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Paušální částka je stanovena prováděcím předpisem ke správnímu řádu, kterým je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Z ustanovení 6 odst. 1 této vyhlášky vyplývá, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. 54. Vzhledem ke skutečnosti, že vedené správní řízení vyvolal účastník řízení, jak bylo uvedeno výše, porušením svých právních povinností, uložil správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady tohoto správního řízení paušální částkou ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor podle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.. otisk úředního razítka podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 13

- 1 - 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 - 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. března 2015 Č.j.: 2015 / 32840 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/35/573 Počet stran: 9 DÁRKY Zagórska, s.r.o. IČO 285 90 520 Nádražní

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. září 2015 Č.j.: 2015 / 102665 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/192/573 Počet stran: 9 PaedDr. Antonín Merta IČO 639 43 531 Naskové 1231/1b 150 00 Praha Košíře

Více

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn.: KO-05768/2015-ERU Č~.j.: 05768-3/2015-ERU V Ostravě dne 29. června 2015 pří z Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 8456 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/9/573 Počet stran: 11 GEEN General Energy a.s. IČO 289 16 794 Klimentská

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Použité zkratky:

A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Použité zkratky: ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBĚH BANKOVEK A MINCÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (Poznámka ČNB: jde o orientační pracovní pomůcku, která

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008ENKN* UOHSX008ENKN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0299/2016/VZ-18927/2016/541/JCh Brno: 3. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00421R6* UOHSX00421R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí V Brně dne: 9. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 3.000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX002Y09M* Zn. SPR-5946/10-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 *UOHSX007OK2L* UOHSX007OK2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Smlouva o užívání Služby Mobito Obchodníkem

Smlouva o užívání Služby Mobito Obchodníkem Smlouva o užívání Služby Mobito bchodníkem bchodník číslo: Identifikační číslo Hlavního správce: Jméno a příjmení Hlavního správce Smlouva o užívání Služby Mobito bchodníkem uzavřená dle 269 odst. 2 zák.

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu... 2 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti... 2 II. Postupy pro zjišťování a řízení střetu

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 40/2010-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2015, o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. /2015 Sb., k provedení 13

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-04829/2014-ERU V Jihlavě dne 23. července 2014 Č. j. 04829-312014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

conforum s.r.o. Certifikovaný AML Officer Dohled ČNB nad plněním legislativních požadavků - se zaměřením na AML vyhlášku

conforum s.r.o. Certifikovaný AML Officer Dohled ČNB nad plněním legislativních požadavků - se zaměřením na AML vyhlášku conforum s.r.o. Certifikovaný AML Officer Dohled ČNB nad plněním legislativních požadavků - se zaměřením na AML vyhlášku 4.- 6. 4. 2017, Praha Ing. Jitka Komárková, ČNB Dohled nad plněním legislativních

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 C(2016) 3316 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007FT5O* UOHSX007FT5O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0499/2015/VZ-26987/2015/522/PKř Brno: 7.9.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 1/2003-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno 05. 04. 2013 V E Ř E J N Á V

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 231. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více