P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO , s místem podnikání Naskové 1231/1b, Praha Košíře,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře,"

Transkript

1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. září 2015 Č.j.: 2015 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/192/573 Počet stran: 9 PaedDr. Antonín Merta IČO Naskové 1231/1b Praha Košíře P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též jen správní orgán ) jako správní orgán příslušný k dohledu v oblasti provozování směnárenské činnosti podle 1 odst. 3, 44 odst. 1 písm. e) a 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a 17 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen zákon o směnárenské činnosti ), ve spojení s 24 odst. 4 téhož zákona rozhodla dle 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) v řízení o správních deliktech podnikající fyzické osoby PaedDr. Antonína Merty, IČO , s místem podnikání Naskové 1231/1b, Praha Košíře, na základě úředních záznamů o provedení úkonů předcházejících kontrole č.j. 2014/050543/CNB/580, č.j. 2014/055780/CNB/580 a č.j. 2014/057060/CNB/580 ze dnů , a , takto: I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO , s místem podnikání Naskové 1231/1b, Praha Košíře, i) ve dnech , a v provozovně na adrese Smetanovo nábřeží 196/3, Praha 1 Staré Město, uveřejnil kurzovní lístek, který neobsahoval označení, že se jedná o kurzovní lístek, obchodní firmu nebo název provozovatele a jeho identifikační číslo a obsahoval informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu uvedené v nikoli přiměřené velikosti písma a nikoli srozumitelným způsobem, a ii) v rámci tří kontrolních směn provedených kontrolními pracovníky České národní banky ve dnech , a v provozovně na adrese Smetanovo nábřeží 196/3, Praha 1 Staré Město, nesdělil před provedením směnárenského obchodu kontrolním pracovníkům v pozici zájemců v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace uvedené v 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, tj. informace o provozovateli, o směnárenském obchodu a o dalších právech zájemce, č í m ž p o r u š i l i) ustanovení 11 odst. 2 písm. a), b) a e) a odst. 3 zákona o směnárenské činnosti a

2 ii) ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, a d o p u s t i l s e ad i) správního deliktu provozovatele podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti a ad ii) správního deliktu provozovatele podle ustanovení 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti, z a c o ž s e m u u k l á d á podle 22 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti pokuta ve výši Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. II. Podnikající fyzické osobě PaedDr. Antonínu Mertovi, IČO , s místem podnikání Naskové 1231/1b, Praha Košíře, se podle ustanovení 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, které vyvolala porušením své právní povinnosti, ve výši Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je výše uvedená podnikající fyzická osoba povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet České národní banky vedený u České národní banky, č /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo plátce. Identifikace účastníka řízení O D Ů V O D N Ě N Í 1. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO , s místem podnikání Naskové 1231/1b, Praha Košíře (dále jen účastník řízení ), podniká na základě živnostenského oprávnění. Účastník řízení byl zapsán do živnostenského rejstříku vedeného Úřadem městské části Praha 5 ke dni Dle výpisu z živnostenského rejstříku měl účastník řízení ke dni vydání tohoto příkazu zapsán jako předmět svého podnikání výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (spis Sp/2015/192/573 (dále jen spis ) č.l. 1-5). 2. Účastník řízení je oprávněn provádět směnárenskou činnost na základě registrace ke směnárenské činnosti provedené pobočkou České národní banky Praha, když je s účinností ode dne pravomocným držitelem osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti č.j. 2008/3883/761 (spis č.l. 6). Účastník řízení se tak považuje za směnárníka ve smyslu přechodného ustanovení 27 bod 1. zákona o směnárenské činnosti. 3. Účastník řízení provádí směnárenskou činnost v Českou národní bankou evidované provozovně umístěné na adrese Smetanovo nábřeží 196/3, Praha 1 Staré Město (dále jen provozovna účastníka řízení ). 2

3 4. Správní orgán konstatuje, že příkaz byl vydán včas a nedošlo k prekluzi odpovědnosti za skutky uvedené v části I. výroku příkazu. Podle ustanovení 24 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Pro pokračující správní delikty pak platí, že prekluzívní lhůta počíná běžet okamžikem, kdy je spáchán poslední dílčí útok tvořící pokračování ve správním deliktu. V případě správních deliktů ad i) a ad ii) se jedná o pokračování ve správních deliktech, kdy poslední dílčí útoky byly spáchány dne v rámci kontrolní směny v provozovně účastníka řízení. Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční subjektivní lhůty pro vydání příkazu u žádného z předmětných skutků. K části I. výroku příkazu skutková zjištění a jejich právní kvalifikace 5. V provozovně účastníka řízení byly ve dnech , a provedeny kontrolními pracovníky České národní banky kontrolní směny, které byly zaměřeny na dodržování povinností stanovených zákonem o směnárenské činnosti. 6. O provedených kontrolních směnách byly dne , a pořízeny Úřední záznamy č.j. 2014/050543/CNB/580, 2014/055780/CNB/580 a 2014/057060/CNB/580 (dále jen Úřední záznamy, spis přílohy č. 1 až 3). 7. K provedení níže popsaných kontrolních směn bylo v provozovně účastníka řízení přistoupeno se záměrem zjištění, zda účastník řízení jako směnárník plní povinnosti podle ustanovení 11, 13 a 14 zákona o směnárenské činnosti, tj. zda uveřejňuje kurzovní lístek se všemi jeho náležitostmi, zda sděluje zájemci s dostatečným předstihem před uzavřením směnárenského obchodu informace před provedením směnárenského obchodu podle ustanovení 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti (tzv. předsmluvní informace) a zda vydává bez zbytečného odkladu tomu, s kým provedl směnárenský obchod, doklad o provedení směnárenského obchodu. Tyto kontrolní směny měly následující konkrétní průběh: 1) Kontrolní směna ze dne v provozovně účastníka řízení 1 : Kontrolující požádaly v anglickém jazyce obsluhu směnárny o výměnu 30 EUR na české koruny. Kontrolující vložily požadovaný obnos do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny převzala hotovost a mlčky zadala údaje o směně do PC. Kontrolující se dotázaly, zda je účtována nějaká úplata. Pracovník směnárny odpověděl 6,5 %. Poté co kontrolující souhlasily se směnou, jim byla vyplacena částka 737 CZK, která odpovídala nákupnímu kurzu EUR ve výši 26,30 po odečtení poplatku 52 CZK. Obsluha směnárny nesdělila kontrolujícím předsmluvní informace. Doklad 2 o provedení směnárenského obchodu předala obsluha směnárny spolu s vyplacenou hotovostí. V době kontrolní směny byly zvenku provozovny směnárníka vyvěšeny celkem 4 tabule s jednotlivými kurzy. Žádná z těchto tabulí nebyla nijak označena, že se jedná o kurzovní lístek. Nebyl zde ani uveden obchodní název směnárníka, ani jeho IČO. Informace o úplatě byla zobrazena na třech tabulích a na jedné tato informace nebyla uvedena vůbec. Ke třem výše uvedeným tabulím se vázala identická informace o úplatě 3 umístěná v dolní části těchto tabulí. Tyto informace o úplatě: 0 % Poplatek při prodeji valut, Poplatek při nákupu valut 6,55 1 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 1, Úřední záznam č.j. 2014/050543/CNB/580 (č.l. 1-4) 2 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 1, Úřední záznam č.j. 2014/050543/CNB/580 (č.l. 1-4) příloha č. 2, Doklad o provedení směnárenského obchodu (č.l. 3) 3 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 1, Úřední záznam č.j. 2014/050543/CNB/580 (č.l. 1-4) příloha č. 1, Fotodokumentace tabule s kurzy (č.l. 4) 3

4 hal. z koruny, minimálně 39,- Kč byly uvedeny viditelně menším písmem než ostatní údaje na tabulích a byly uvedeny i v anglickém a německém jazyce. 2) Kontrolní směna ze dne v provozovně účastníka řízení 4 : Kontrolující požádaly v českém jazyce obsluhu směnárny o výměnu Kč na EUR a dotázaly se, kolik českých korun je požadovaná hotovost bude stát. Obsluha směnárny provedla přepočet měn na kalkulačce a sdělila kontrolujícím částku v EUR, kterou by obdržely. Kontrolující souhlasily a vložily Kč do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny převzala hotovost a zadala údaje o směně do PC. Poté byla kontrolujícím vyplacena částka 35 EUR a vrácena částka 28 CZK. Vyplacená částka odpovídala prodejnímu kurzu EUR ve výši 27,75 a uvedenému poplatku 0 %. Obsluha směnárny nesdělila kontrolujícím předsmluvní informace. Doklad 5 o provedení směnárenského obchodu předala obsluha směnárny spolu s vyplacenou hotovostí. V době kontrolní směny byly zvenku provozovny směnárníka vyvěšeny celkem 4 tabule s jednotlivými kurzy. Žádná z těchto tabulí nebyla nijak označena, že se jedná o kurzovní lístek. Nebyl zde ani uveden obchodní název směnárníka, ani jeho IČO. Informace o úplatě byla zobrazena na třech tabulích a na jedné tato informace nebyla uvedena vůbec. Ke třem výše uvedeným tabulím s kurzy se vázala identická informace o úplatě 6 umístěná v dolní části těchto tabulí. Tyto informace o úplatě: 0 % Poplatek při prodeji valut, Poplatek při nákupu valut 6,55 hal. z koruny, minimálně 39,- Kč byly uvedeny viditelně menším písmem než ostatní údaje na tabulích a byly uvedeny i v anglickém a německém jazyce. 3) Kontrolní směna ze dne v provozovně účastníka řízení 7 : Kontrolující požádali v českém jazyce obsluhu směnárny o prodej 50 EUR za českou měnu a dotázali se, kolik českých korun je požadovaná hotovost bude stát. Obsluha směnárny provedla přepočet měn na kalkulačce a kontrolujícím ukázala na displeji částku CZK, za kterou obdrží požadovaných 50 EUR. Kontrolující souhlasili a vložili Kč do propusti směnárenského pracoviště. Obsluha směnárny převzala hotovost a zadala údaje o směně do PC. Poté byla kontrolujícím vyplacena částka 50 EUR a vrácena částka 12 CZK. Vyplacená částka odpovídala prodejnímu kurzu EUR ve výši 27,75 a uvedenému poplatku 0 %. Obsluha směnárny nesdělila kontrolujícím předsmluvní informace. Doklad 8 o provedení směnárenského obchodu předala obsluha směnárny spolu s vyplacenou hotovostí. V době kontrolní směny byly zvenku provozovny směnárníka vyvěšeny celkem 4 tabule s jednotlivými kurzy. Žádná z těchto tabulí nebyla nijak označena, že se jedná o kurzovní lístek. Nebyl zde ani uveden obchodní název směnárníka, ani jeho IČO. Informace o úplatě byla zobrazena na třech tabulích a na jedné tabuli tato informace nebyla uvedena vůbec. Ke třem výše uvedeným tabulím se vázala identická informace o úplatě 9 umístěná v dolní části těchto tabulí. Tyto informace o úplatě: 0 % Poplatek při prodeji valut, Poplatek při nákupu valut 6,55 hal. z koruny, minimálně 39,- Kč byly uvedeny viditelně menším 4 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 2, Úřední záznam č.j. 2014/055780/CNB/580 (č.l. 5-9) 5 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 2, Úřední záznam č.j. 2014/055780/CNB/580 (č.l. 5-9) příloha č. 2, Doklad o provedení směnárenského obchodu (č.l. 7) 6 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 2, Úřední záznam č.j. 2014/055780/CNB/580 (č.l. 5-9) příloha č. 1, Fotodokumentace tabule s kurzy (č.l. 8-9) 7 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 3, Úřední záznam č.j. 2014/057060/CNB/580 (č.l ) 8 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 3, Úřední záznam č.j. 2014/057060/CNB/580 (č.l ) příloha č. 2, Doklad o provedení směnárenského obchodu (č.l. 12) 9 viz spis Sp/2015/192/573 příloha č. 3, Úřední záznam č.j. 2014/057060/CNB/580 (č.l ) příloha č. 1, Fotodokumentace tabule s kurzy (č.l ) 4

5 písmem než ostatní údaje na tabulích a byly uvedeny i v anglickém a německém jazyce. 8. Správní orgán výše i níže popsaná kontrolní zjištění uvedená v Úředních záznamech vyhodnotil a rozhodl vydat příkaz podle 150 správního řádu. Jedná se o ta kontrolní zjištění, která zakládají podezření na závažná porušení zákona o směnárenské činnosti. ad (i) Kurzovní lístek 9. Ustanovení 11 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel (tj. osoba oprávněná provozovat směnárenskou činnost) uveřejňuje v provozovnách, v nichž provádí směnárenské obchody, kurzovní lístek. Obsahové náležitosti kurzovního lístku jsou stanoveny ustanovením 11 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti. Ustanovení 11 odst. 2 písm. a) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že kurzovní lístek obsahuje označení, že se jedná o kurzovní lístek. Ustanovení 11 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že kurzovní lístek obsahuje obchodní firmu nebo název anebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele a identifikační číslo osoby. Ustanovení 11 odst. 2 písm. e) zákona o směnárenské činnosti stanoví, že kurzovní lístek obsahuje informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu. Ustanovení 11 odst. 3 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že údaje na kurzovním lístku se uvádějí v přiměřené velikosti určitým a srozumitelným způsobem a že číselné údaje se uvádějí arabskými číslicemi. 10. Správní orgán předně uvádí, že vzhledem k tomu, že účastník řízení měl ve své provozovně vyvěšeny celkem čtyři tabule se směnnými kurzy, a to aniž by jedna z nich byla svou velikostí nebo umístěním nějak prioritní, považuje (ve prospěch účastníka řízení) za kurzovní lístek syntézu všech těchto čtyř tabulí. Důsledkem toho pak je, že pokud na jedné tabuli na rozdíl od ostatních nebyla uvedena informace o úplatě, správní orgán za to účastníka řízení nesankcionuje. 11. Z popisu průběhu kontrolních směn ad 1) až ad 3) uvedeného výše vyplývá, že účastník řízení při všech těchto kontrolních směnách ve své provozovně uveřejnil kurzovní lístek, který však neobsahoval žádné označení, že se jedná o kurzovní lístek. Dále z popisu průběhu kontrolních směn plyne, že při kontrolních směnách ad 1) až ad 3) v provozovně účastníka řízení neobsahoval jím uveřejněný kurzovní lístek obchodní firmu nebo název provozovatele (tj. účastníka řízení) a jeho identifikační číslo. Konečně pak v případě kontrolních směn ad 1) až ad 3) obsahoval v provozovně účastníka řízení zveřejněný kurzovní lístek informaci o úplatě za provedení směnárenského obchodu ve znění cit.: 0 % Poplatek při prodeji valut, Poplatek při nákupu valut 6,55 hal. z koruny, minimálně 39,- Kč, avšak text této informace byl uveden velmi výrazně (přibližně třínásobně 10 až pětinásobně 11 ) menším písmem, než jakým byly uvedeny ostatní informace na tomto kurzovním lístku. Informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu tak v žádném případě nesplňovala zákonný požadavek na uvedení údajů na kurzovním lístku v přiměřené velikosti, a to nejen v obecně přiměřené velikosti písma (vhodné k bezproblémovému přečtení zájemcem vykazujícím v běžné populaci průměrné zrakové schopnosti), ale i v přiměřené velikosti písma vůči velikosti písma, jakou byly na kurzovním lístku uvedeny ostatní informace. 12. Správní orgán se rovněž zabýval srozumitelností zveřejněné informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu (poplatku) Poplatek při nákupu valut 6,55 hal. 10 V poměru k názvům cizích měn uvedeným na kurzovním lístku. 11 V poměru k informacím o směnných kurzech uvedeným na kurzovním lístku. 5

6 z koruny, minimálně 39,- Kč pro zahraniční zákazníky, kteří převážně právě valuty účastníku řízení prodávají, a i vzhledem k použité zkratce hal. 12 v anglické jazykové mutaci informace o poplatku dospěl k závěru, že tato informace není pro klienty účastníka řízení srozumitelná. Uvedení poplatku v halířovém vyjádření namísto jeho uvedení ve standardním procentuálním vyjádření, jak je v oblasti provozování směnárenské činnosti v drtivé většině případů obvyklé, nasvědčuje snaze účastníka řízení učinit informaci o poplatku pro své klienty komplikovanou a matoucí. Sám účastník řízení přitom při kontrolní směně ad 1) uvedl prostřednictvím obsluhy své provozovny na dotaz kontrolních pracovníků výši poplatku v procentech (6,5 %). Situace je o to markantnější, že jak česká koruna, tak procenta jsou desítkovou soustavou a mají shodný základ 100. Poplatek při (z pozice účastníka řízení) nákupu valut 6,55 haléřů z koruny, tak zároveň představuje 6,55 %. 13. Na základě shora uvedených skutečností má tedy správní orgán za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že ve dnech , a ve své provozovně uveřejnil kurzovní lístek, který neobsahoval označení, že se jedná o kurzovní lístek, obchodní firmu nebo název provozovatele a jeho identifikační číslo a obsahoval informace o úplatě za provedení směnárenského obchodu uvedené v nikoli přiměřené velikosti písma a nikoli srozumitelným způsobem, porušil ustanovení 11 odst. 2 písm. a), b) a e) a odst. 3 zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak správního deliktu provozovatele podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) zákona o směnárenské činnosti. 14. Svým protiprávním jednáním se účastník řízení navíc dopustil pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Účastník řízení pokračoval ve správním deliktu ve dnech , a Úprava pokračování ve správním deliktu není v předpisech správního práva výslovně upravena, ale lze ji odvozovat analogicky z trestního práva. Okolnost, že účastník řízení pokračoval ve správním deliktu, zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. ad (ii) Informování zájemce před provedením směnárenského obchodu 15. Ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že provozovatel sdělí zájemci o provedení směnárenského obchodu s dostatečným předstihem před uzavřením tohoto obchodu informace uvedené v odstavci 2 (tj. informace o provozovateli, směnárenském obchodu a dalších právech zájemce). Tyto informace musí být zájemci sděleny v textové podobě, určitě a srozumitelně alespoň v českém a anglickém jazyce. Textová podoba je zachována, jsou-li informace sděleny takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat. 16. Z výše uvedeného popisu průběhu kontrolních směn ad 1) až ad 3) vyplývá, že účastník řízení ani při jedné z těchto kontrolních směn ve své provozovně nesdělil kontrolním pracovníkům správního orgánu vystupujícím v postavení zájemců o provedení směnárenského obchodu tzv. předsmluvní informace, tj. informace před provedením směnárenského obchodu podle ustanovení 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti. Přitom sice v případě kontrolních směn ad 1) a ad 2) byla kontrolnímu pracovníkovi na jeho přímý dotaz 13 ústně, resp. prostřednictvím displeje kalkulačky, sdělena výše 12 anglicky se haléř = heller 13 V případě kontrolní směny ad 1) kontrolní pracovník dotaz na výši protihodnoty sám nevznesl. 6

7 protihodnoty směňované částky, kterou měl kontrolní pracovník při směně obdržet, což však v obou případech v žádném případě nelze považovat za substituci tzv. předsmluvní informace, jejíž obsah je daleko širší. Navíc zákon o směnárenské činnosti požaduje po osobě oprávněné provozovat směnárenskou činnost sdělení informací před provedením směnárenského obchodu v textové podobě, neboli tak, aby je bylo lze uchovat a opakovaně zobrazovat. 17. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem má tak správní orgán za zjištěné a prokázané, že účastník řízení tím, že v rámci tří kontrolních směn provedených kontrolními pracovníky České národní banky ve dnech , a v jeho provozovně nesdělil před provedením směnárenského obchodu kontrolnímu pracovníkovi v pozici zájemce v textové podobě v českém a anglickém jazyce informace uvedené v 13 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti, tj. informace o provozovateli, o směnárenském obchodu a o dalších právech zájemce, porušil ustanovení 13 odst. 1 zákona o směnárenské činnosti, a dopustil se tak správního deliktu provozovatele podle ustanovení 22 odst. 1 písm. g) zákona o směnárenské činnosti. 18. I tímto svým protiprávním jednáním se dopustil účastník řízení navíc pokračování ve správním deliktu, neboť jednotlivá protiprávní jednání naplňovala shodnou skutkovou podstatu správního deliktu a byla spojena stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Účastník řízení pokračoval ve správním deliktu ve dnech , a Okolnost, že účastník řízení pokračoval ve správním deliktu, zvyšuje závažnost tohoto správního deliktu. Sankce 19. Účastník řízení je profesionálním subjektem působícím v oblasti provozování směnárenské činnosti již téměř 7 let, a proto není možné zcela přejít jeho pochybení, když jimi byly naplněny skutkové podstaty celkem dvou různých správních deliktů. Účastník řízení by měl znát všechny předpisy upravující směnárenskou činnost a dodržovat povinnosti z těchto předpisů vyplývající. 20. Ustanovení 24 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti stanoví, že správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka. Zákon o směnárenské činnosti zmocňuje správní orgán, aby v případě zjištění porušení jeho ustanovení uložil opatření k nápravě, odňal povolení k činnosti směnárníka nebo uložil pokutu. V popsaném případě se jeví jako nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění preventivního i represivního účelu sankce uložení pokuty s tím, že správní orgán do budoucna v případě opakovaného výskytu porušení zákona o směnárenské činnosti zjištěného u účastníka řízení nevylučuje, že v takovém případě přistoupí již k odnětí povolení k činnosti směnárníka dle ustanovení 9 odst. 3 písm. a) zákona o směnárenské činnosti. 21. Pokuta je tedy správním orgánem ukládána podle ustanovení 22 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti, které správnímu orgánu umožňuje uložit za správní delikt podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) téhož zákona pokutu až do výše Kč. 22. Správní orgán při určování výše pokuty přihlížel v souladu s ustanovením 24 odst. 2 zákona o směnárenské činnosti k závažnosti správních deliktů, zejména ke způsobu jejich spáchání, k jejich následkům a k okolnostem, za nichž byly spáchány. 7

8 23. Účastník řízení svým jednáním spáchal správní delikty podle ustanovení 22 odst. 1 písm. c) a g) zákona o směnárenské činnosti. Takové porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost hodnotí správní orgán v jeho celkovém rozsahu jako středně závažné povahy. 24. Co se týká způsobu porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost, považuje správní orgán správní delikt ad ii) za omisivní povahy, neboť účastník řízení se jej dopustil opomenutím, resp. nekonáním tam, kde mu zákonná ustanovení povinnost nějakým způsobem konat ukládala (tj. sdělit informace před provedením směnárenského obchodu). Správní delikt ad i) má pak smíšený, tj. jak omisivní, tak komisivní charakter, neboť byl z části spáchán opomenutím, resp. nekonáním (nezveřejněním na kurzovním lístku označení, že se jedná o kurzovní lístek a obchodní firmy nebo názvu provozovatele a jeho identifikačního čísla) a z části se ho účastník řízení dopustil aktivním konáním (zveřejněním na kurzovním lístku informací o úplatě za provedení směnárenského obchodu v nikoli přiměřené velikosti písma a nikoli srozumitelným způsobem). 25. Pokud jde o dotčené nebo ohrožené zájmy chráněné zákonem, byly tyto u jednotlivých správních deliktů různé. V případě správního deliktu ad i) je to zájem klientů na potřebné informovanosti o podmínkách provádění směnárenských obchodů. U správního deliktu ad ii) je chráněným zájmem zájem na odpovídající informovanosti klientů směnárníka v předsmluvní fázi, která je zpravidla pro následné uskutečnění směnárenského obchodu v souladu s představami zájemce o něm rozhodující. 26. K rozsahu porušení právních předpisů správní orgán konstatuje, že se v daném případě jedná o souběh správních deliktů, a to vícečinný souběh nestejnorodý. Správní orgán proto při stanovení výše sankce vycházel ze zásady absorpce, kdy jsou sbíhající se delikty postiženy pouze sankcí, která je zákonem stanovena za nejtěžší z nich, kdy v tomto případě je jím správní delikt ad i) uveřejnění neúplného a nedokonalého kurzovního lístku v provozovně účastníka řízení. Správní orgán při úvaze o konkrétní výši sankce přihlížel v rámci zákonem stanoveného rozpětí též k tomu, že se účastník řízení při své činnosti dopustil dalšího správního deliktu, přičemž tato skutečnost zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se přísnější sankcí (projev prvku asperačního při použití absorpční zásady). 27. Správní orgán dále také uvádí, jak již bylo výše konstatováno, že se jedná v případě obou správních deliktů o pokračování ve správním deliktu, neboť tyto delikty byly spáchány jednotlivými útoky spojenými stejným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou. Tato skutečnost sama o sobě zvyšuje závažnost těchto správních deliktů. Úprava pokračujícího správního deliktu je analogicky dovozována z trestního práva. 28. Co se týče otázky zavinění, jedná se o delikty založené na objektivní odpovědnosti, a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové podstaty těchto správních deliktů dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. Vznik škody netvoří obligatorní znak skutkové podstaty těchto správních deliktů. 29. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil přitěžující okolnosti protiprávního jednání účastníka řízení, vyhledával i skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení. Jako okolnost svědčící ve prospěch účastníka řízení hodnotil správní orgán to, že účastník řízení nebyl dosud za žádné porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost trestán. 8

9 30. Správní orgán konstatuje, že závažnost porušení předpisů upravujících směnárenskou činnost ze strany účastníka řízení mu neumožnila vyřešit tato porušení pouze projednáním ve správním řízení a od uložení peněžité sankce upustit. 31. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a v souladu s kontinuitou rozhodovací sankční praxe České národní banky se správní orgán rozhodl uložit účastníku řízení peněžitou pokutu ve výši Kč (slovy padesát tisíc korun českých), a to podle ustanovení 22 odst. 2 písm. b) zákona o směnárenské činnosti. Takto uložená pokuta je při dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí. 32. Ustanovení 150 odst. 1 správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost formou písemného příkazu. Správní orgán přistoupil k vydání příkazu, neboť v tomto případě považuje skutková zjištění za dostatečně prokázaná. K části II. výroku příkazu náhrada nákladů řízení 33. Správní orgán v příkazu ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení svým jednáním porušil zákon o směnárenské činnosti. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením své povinnosti. Ustanovení 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 34. Prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, svým 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí Kč. Z uvedených důvodů uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení ve výši Kč. P O U Č E N Í Proti tomuto příkazu lze podat odpor dle ustanovení 150 odst. 3 správního řádu u sekce licenčních a sankčních řízení České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, a to do 8 dnů ode dne doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 9

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. března 2015 Č.j.: 2015 / 32840 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/35/573 Počet stran: 9 DÁRKY Zagórska, s.r.o. IČO 285 90 520 Nádražní

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SAFÍR CRYSTAL, s.r.o., IČO , se sídlem K Obecním Hájovnám 1399/24, Praha Hostivař,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SAFÍR CRYSTAL, s.r.o., IČO , se sídlem K Obecním Hájovnám 1399/24, Praha Hostivař, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 131374 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/230/573 Počet stran: 10 SAFÍR CRYSTAL, s.r.o. IČO 261 52 827

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba ALFORAT s.r.o., IČO , Pražská 3002/16, Teplice Prosetice:

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba ALFORAT s.r.o., IČO , Pražská 3002/16, Teplice Prosetice: NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 2. 7. 2015 Č. j.: 2015/074609/CNB/580 Příkaz č. 9/2015

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Podnikající fyzická osoba Roman Barcal, IČO , Labské nábřeží 308/37,

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Podnikající fyzická osoba Roman Barcal, IČO , Labské nábřeží 308/37, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 30. 7. 2015 Č. j.: 2015/084044/CNB/580 Příkaz č.

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11,

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11, POBOČKA BRNO ROOSEVELTOVA 18 601 10 BRNO TRAIS GOLD s.r.o. IČ 282 97 580 Václavská 184/11 603 00 Brno V Brně dne 25.7.2014 Sp. zn.: DK 2014/7/767.300 Č.j.: 2014 /020041/CNB/767 Příkaz č. 8/2014 Počet stran:

Více

R O Z H O D N U T Í. I. Společnost IBRA Marketing s.r.o., IČO 276 16 983, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 Nové Město,

R O Z H O D N U T Í. I. Společnost IBRA Marketing s.r.o., IČO 276 16 983, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 Nové Město, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. června 2015 Č.j.: 2015 / 72767 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/177/573 Počet stran: 9 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost SABAT TRADE INT. spol. s r.o., IČO 289 28 164, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 Libeň,

P Ř Í K A Z. I. Společnost SABAT TRADE INT. spol. s r.o., IČO 289 28 164, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 Libeň, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. února 2015 Č.j.: 2015 / 15928 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/23/573 Počet stran: 8 SABAT TRADE INT. spol. s r.o. IČO 289 28 164

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Lannova 1 371 35 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 15.8.2014 sp. zn.: S-2014/002620/CNB/580 č.j.: 2014/028524/CNB/580

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Lannova 1 371 35 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 24.11.2014 sp. zn.: S-2014/008219/CNB/580 č.j.: 2014/062548/CNB/580

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 129358 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/232/573 Počet stran: 7 Cazeles, s.r.o. IČO 247 63 799 Václavské

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Lannova 1 371 35 České Budějovice V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2015 sp. zn. S-Sp-2015/00045/CNB/590

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 2. března 2015 Č. j.: 2015/022823/CNB/580 Příkaz č. 2/2015 Počet stran: 5 Počet

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba AGENTURA MODUA s.r.o., IČO , Mostecká 39/3, Chomutov:

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba AGENTURA MODUA s.r.o., IČO , Mostecká 39/3, Chomutov: NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem V Ústí nad Labem dne 15. 5. 2015 Č. j.: 2015/052605/CNB/580 Příkaz č.

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba Jasmeen s.r.o., IČO , se sídlem Labská 248/11, Brno Starý Lískovec,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba Jasmeen s.r.o., IČO , se sídlem Labská 248/11, Brno Starý Lískovec, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 2. února 2016 Č.j.: 2016 / 14196 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/168/573 Počet stran: 10 Jasmeen s.r.o. IČO 269 55 814 Labská 248/11

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 8456 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/9/573 Počet stran: 11 GEEN General Energy a.s. IČO 289 16 794 Klimentská

Více

P Ř Í K A Z. (ii) při kontrolních směnách provedených ve dnech a

P Ř Í K A Z. (ii) při kontrolních směnách provedených ve dnech a NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. listopadu 2015 Č.j.: 2015 / 129135 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/605/573 Počet stran: 9 VALU, s.r.o. IČO 256 95 428 Národní 365/43

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 20. května 2015 Č. j.: 2015/053601/CNB/580 Příkaz č. 5/2015 Počet stran: 5

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84024 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/236/573 Počet stran: 10 FINKOS s.r.o. IČO 276 80 398 Obchodní

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba Regata Čechy, a.s., IČO 26154200, Čílova 304/9, 162 00 Praha 6

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : A. Právnická osoba Regata Čechy, a.s., IČO 26154200, Čílova 304/9, 162 00 Praha 6 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Klášterní 3301/11 401 22 Ústí nad Labem Regata Čechy, a.s. IČO 26154200 Čílova 304/9 162 00 Praha 6 V Ústí nad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 2. srpna 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/237/573 Počet stran: 11

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 2. srpna 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/237/573 Počet stran: 11 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 2. srpna 2016 Č.j.: 2016 / 90502 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/237/573 Počet stran: 11 Taher Rashad Abdel Baset IČO 643 09 789 Poznaňská 2453/16 616 00 Brno P

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Referát kontroly drobných distributorů finančních produktů Ostrava Lázně Darkov, a.s. IČO 619 74 935

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost OK credit s.r.o., IČO 261 04 610, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost OK credit s.r.o., IČO 261 04 610, se sídlem Nádražní 112/37, 370 01 České Budějovice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. května 2015 Č.j.: 2015 / 56165 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/87/573 Počet stran: 10 OK credit s.r.o. IČO 261 04 610 Nádražní

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013,

P Ř Í K A Z. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 10 odst. 4 zákona o směnárenské činnosti ve spojení s 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky 315/2013, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. června 2016 Č.j.: 2016 / 77381 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/229/573 Počet stran: 6 Jana Hrabalová IČO 116 06 401 Lomní 366 541 01 Trutnov Dolní Předměstí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice,

P Ř Í K A Z. I. Společnost FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, se sídlem Nad rybníkem 828, 190 12 Praha 9 Dolní Počernice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 14. května 2015 Č.j.: 2015 / 52206 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/121/573 Počet stran: 12 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále také

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DeVALEONE s.r.o., IČO , se sídlem Hazlov 407,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DeVALEONE s.r.o., IČO , se sídlem Hazlov 407, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. března 2017 Č.j.: 2017 / 37462 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/407/573 Počet stran: 13 DeVALEONE s.r.o. IČO 263 89 908 Hazlov 407

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Duc Bui Minh, IČO , se sídlem Šikmá 192, Karlovy Vary Tašovice,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Duc Bui Minh, IČO , se sídlem Šikmá 192, Karlovy Vary Tašovice, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 19. října 2016 Č.j.: 2016 / 122237 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/305/573 Počet stran: 12 Duc Bui Minh IČO 643 68 777 Šikmá 192 360

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z. (iii) při kontrolních směnách provedených ve dnech , ,

P Ř Í K A Z. (iii) při kontrolních směnách provedených ve dnech , , Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. května 2016 Č.j.: 2016 / 61901 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/4/573 Počet stran: 11 Tien Pham Dinh IČO 491 94 071 náměstí Svobody 5 348 15 Planá P Ř Í K A Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost X CHANGE GROSSMANN, s.r.o., IČO , se sídlem Ke Stírce 1837/52, Praha 8 Kobylisy,

P Ř Í K A Z. I. Společnost X CHANGE GROSSMANN, s.r.o., IČO , se sídlem Ke Stírce 1837/52, Praha 8 Kobylisy, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. července 2016 Č.j.: 2016 / 87772 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/195/573 Počet stran: 10 X CHANGE GROSSMANN, s.r.o. IČO 270 68

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. ledna 2016 Č.j.: 2016 / 11202 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/225/573 Počet stran: 16 Tank ONO, s.r.o. IČO 483 65 289 Domažlická

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Waled Hade Raees, IČO , se sídlem Hapalova 417/42, Brno,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Waled Hade Raees, IČO , se sídlem Hapalova 417/42, Brno, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. listopadu 2016 Č.j.: 2016 / 135067 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/373/573 Počet stran: 10 Waled Hade Raees IČO 029 28 141 Hapalova 417/42 621 00 Brno P Ř Í

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1. Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. února 2016 Č.j.: 2016 / 17702 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/227/573 Počet stran: 11 CASH POINT a.s. IČO 255 74 205 Opletalova

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Le Hoa Nguyen Thi, IČO , se sídlem Žitná 599/95, Moravany,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba Le Hoa Nguyen Thi, IČO , se sídlem Žitná 599/95, Moravany, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. dubna 2016 Č.j.: 2016 / 45133 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/413/573 Počet stran: 11 Le Hoa Nguyen Thi IČO 652 08 951 Žitná 599/95 664 48 Moravany P Ř Í K

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

II. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona;

II. provádět identifikaci klienta, který je právnickou osobou v rozsahu stanoveném v ustanovení 8 odst. 2 písm. b) AML zákona; NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 1. prosince 2015 Č.j. 2015 / 131969 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/361/573 Počet stran: 13 P Ř Í K A Z Česká národní banka (dále též

Více

R O Z H O D N U T Í. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 11 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona o směnárenské činnosti,

R O Z H O D N U T Í. t e d y p o r u š i l a. povinnost podle 11 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona o směnárenské činnosti, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 12. května 2016 Č.j.: 2016 / 56131 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/138/573 Počet stran: 11 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále také jen správní orgán

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. října 2014 Č.j.: 2014 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/275/573 Počet stran: 8 P Ř Í K A Z

Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. října 2014 Č.j.: 2014 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/275/573 Počet stran: 8 P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. října 2014 Č.j.: 2014 / 53292 / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/275/573 Počet stran: 8 EUROEXCHANGE s.r.o. IČO 268 09 222 třída Míru

Více

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 2. května 2018 Č.j.: 2018 / 58785 / 570 Ke sp. zn. Sp/2018/131/573 Počet stran: 18 KIRKUK COMPANY s.r.o. IČO 283 27 284 Václavská

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/96633/570 ze dne 3. září 2015, sp.zn. Sp/2015/49/573

rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/96633/570 ze dne 3. září 2015, sp.zn. Sp/2015/49/573 rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/96633/570 ze dne 3. září 2015 a rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2015/124692/CNB/110 ze dne 12. listopadu 2015, sp.zn. Sp/2015/49/573

Více

Cestovní kancelář směnárna, spol. s r.o. IČO Celetná 602/ Praha 1 Staré Město P Ř Í K A Z

Cestovní kancelář směnárna, spol. s r.o. IČO Celetná 602/ Praha 1 Staré Město P Ř Í K A Z NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 26. října 2017 Č.j.: 2017 / 144294 / 570 Ke sp.zn. Sp/2017/316/573 Počet stran: 9 Cestovní kancelář směnárna, spol. s r.o. IČO

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Směnárna ROŠÁDA s.r.o., IČO , se sídlem Měrovice

P Ř Í K A Z. I. Společnost Směnárna ROŠÁDA s.r.o., IČO , se sídlem Měrovice NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 28. června 2017 Č.j.: 2017 / 89280 / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/130/573 Počet stran: 21 Směnárna ROŠÁDA s.r.o. IČO 258 81 787 Měrovice

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba P O L O s.r.o., IČO , se sídlem Štefánikova 316/8,

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba P O L O s.r.o., IČO , se sídlem Štefánikova 316/8, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 30. července 2015 Č.j.: 2015 / 84001 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/191/573 Počet stran: 15 P O L O s.r.o. IČO 654 15 256 Štefánikova

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0078H6E* UOHSX0078H6E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0326/2015/VZ-20915/2015/543/MPr Brno: 31. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 *UOHSX003F3WV* UOHSX003F3WV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007FT5O* UOHSX007FT5O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0499/2015/VZ-26987/2015/522/PKř Brno: 7.9.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří

F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad. Masarykovo náměstí 5, 58601. pří F );ff, y v ENERGETICKY REGULACNI urad Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava Sp. zn.: KO-05768/2015-ERU Č~.j.: 05768-3/2015-ERU V Ostravě dne 29. června 2015 pří z Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vyjádření žalovaného k obsahu žaloby a předložení úplného spisového materiálu ke sp. zn. 9 A 103/2012

Vyjádření žalovaného k obsahu žaloby a předložení úplného spisového materiálu ke sp. zn. 9 A 103/2012 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444 e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz *UOOUX004OJMS* Zn. OPP-6055/12-2 Praha 29. srpna 2012 Městský soud

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND,

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. IČO 423 96 182 Masná 131 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město V Praze dne 14. prosince 2015 Č.j.:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008ENKN* UOHSX008ENKN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0299/2016/VZ-18927/2016/541/JCh Brno: 3. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 *UOHSX007OK2L* UOHSX007OK2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SKOL MAX Ski School, a.s., IČO 252 80 813, se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 297, 543 51 Špindlerův Mlýn

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba SKOL MAX Ski School, a.s., IČO 252 80 813, se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 297, 543 51 Špindlerův Mlýn NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 16. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 5133 / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/366/573 Počet stran: 18 SKOL MAX Ski School, a.s. IČO 252 80 813 Špindlerův

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

rozhodnutí České národní banky č.j. 2018/113974/570 ze dne 27. září 208, sp.zn. Sp/2017/373/573

rozhodnutí České národní banky č.j. 2018/113974/570 ze dne 27. září 208, sp.zn. Sp/2017/373/573 rozhodnutí České národní banky č.j. 2018/113974/570 ze dne 27. září 208, sp.zn. Sp/2017/373/573 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. září 2018 Č.j. 2018 / 113974

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 *UOHSX002VZFP* UOHSX002VZFP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : I. Společnost MARMI, s.r.o., IČO , se sídlem Moravská 81, Uherský Brod,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : I. Společnost MARMI, s.r.o., IČO , se sídlem Moravská 81, Uherský Brod, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 15. června 2016 Č.j. 2016 / 68677 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/237/573 Počet stran: 12 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost ALFA PRAGUE s.r.o., IČO , se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Praha 1,

P Ř Í K A Z. I. Společnost ALFA PRAGUE s.r.o., IČO , se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Praha 1, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 15. prosince 2016 Č.j.: 2016 / 145274 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/420/573 Počet stran: 19 ALFA PRAGUE s.r.o. IČO 498 23 965 náměstí

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : I. Podnikající fyzická osoba Thi Hai Yen Luong, IČO , se sídlem Krymská 1710/11, Karlovy Vary,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : I. Podnikající fyzická osoba Thi Hai Yen Luong, IČO , se sídlem Krymská 1710/11, Karlovy Vary, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 12. dubna 2017 Č.j. 2017 / 53131 / 570 Ke sp. zn. Sp/2016/255/573 Počet stran: 17 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále též jen správní orgán ) jako

Více

P Ř Í K A Z. v rámci kontrolních směn provedených kontrolními pracovníky České národní

P Ř Í K A Z. v rámci kontrolních směn provedených kontrolními pracovníky České národní NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 3. srpna 2018 Č.j.: 2018 / 94680 / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/468/573 Počet stran: 12 PRO DRINKS spol. s r.o. IČO 253 81 113 Chotěbuzská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně:

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 10. října 2017 Č.j.: 2017 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/184/573 Počet stran: 12

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 10. října 2017 Č.j.: 2017 / / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/184/573 Počet stran: 12 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 10. října 2017 Č.j.: 2017 / 136916 / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/184/573 Počet stran: 12 Hung Chu Van IČO 491 96 791 Jiráskova 97 344 01 Domažlice Bezděkovské

Více

R O Z H O D N U T Í. i) neoznámila České národní bance datum ukončení činnosti provozovny na adrese 28. října 10, Praha 1,

R O Z H O D N U T Í. i) neoznámila České národní bance datum ukončení činnosti provozovny na adrese 28. října 10, Praha 1, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 27. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 9675 / 570 Ke sp. zn. Sp/2014/324/573 Počet stran: 14 R O Z H O D N U T Í Česká národní banka (dále

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY E x e k u t o r s k ý ú ř a d D ě č í n Mgr. Zdeněk Pánek soudní exekutor Sídlo: Prokopa Holého 130/15, 405 02 Děčín IV., IČO: 66254949, ID datové schránky: a9eg8ts tel.: 412 530 303, fax: 412 531 678,

Více

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 13. května 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/627/573 Počet stran: 12

Sekce licenčních a sankčních řízení. V Praze dne 13. května 2016 Č.j.: 2016 / / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/627/573 Počet stran: 12 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 13. května 2016 Č.j.: 2016 / 56683 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/627/573 Počet stran: 12 Andrea Tyle IČO 879 25 966 Prostřední Lánov 227 543 41 Lánov P Ř Í K A

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-06890/2014-ERU V Ostravě dne 23. července 2014 Č. j. 06890-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

P Ř Í K A Z. Společnost DEAA FUTURE s.r.o., IČO , se sídlem Česká 161/1, Brno, se uznává vinnou, že

P Ř Í K A Z. Společnost DEAA FUTURE s.r.o., IČO , se sídlem Česká 161/1, Brno, se uznává vinnou, že NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 1. listopadu 2017 Č.j.: 2017 / 147746 / 570 Ke sp. zn. Sp/2017/134/573 Počet stran: 18 DEAA FUTURE s.r.o. IČO 262 24 071 Česká

Více

rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/137354/570 ze dne 11. prosince 2015, sp.zn. Sp/2015/255/573

rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/137354/570 ze dne 11. prosince 2015, sp.zn. Sp/2015/255/573 rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/137354/570 ze dne 11. prosince 2015, sp.zn. Sp/2015/255/573 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 11. prosince 2015 Č.j.:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0076VVX* UOHSX0076VVX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2015/VZ-19595/2015/521/KMz Brno 24. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

P Ř Í K A Z. (iii) při kontrolní obhlídce provedené dne v provozovně na adrese Selbská

P Ř Í K A Z. (iii) při kontrolní obhlídce provedené dne v provozovně na adrese Selbská NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 5. dubna 2017 Č.j.: 2017 / 49595 / 570 Ke sp.zn. Sp/2016/430/573 Počet stran: 14 bestchange.cz s.r.o. IČO 031 43 392 Selbská

Více