Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině"

Transkript

1 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043

2 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání s gender prvky je součástí komplexního materiálu, který se skládá ze čtyř částí. Dalšími metodikami jsou: Metodika 2: modulární vzdělávací program pro ženy Chci mohu umím Metodika 3: Informace pro zaměstnavatele, odbory i zaměstnance Metodika 4: Řešení služeb Každá metodika obsahuje Slovníček pojmů a přílohy. Více informací - Autorský tým: Odpovědný řešitel - Agentura TIS, s.r.o., PhDr. Jaroslava Kahabková Athena, o.p.s., Ing. Jarmila Kolatová ČMKOS, Mgr. Dušan Martínek Gender Studies o.p.s., Mgr. Michaela Marksová-Tominová ISŠE Chomutov, Mgr. Hana Szilvásiová RŠ Morava, Mgr. Marek Šlapal, Mgr. Jiří Pivrnec

3 PŘEDMLUVA ÚVOD VEŘEJNOST Postavení žen v České republice Z historie ženského hnutí Základní přehled problémů postavení žen v ČR Ženy na trhu práce Rozdíly ve mzdách žen a mužů Česká legislativa Ženy v mocenských a rozhodovacích procesech Násilí páchané na ženách Domácí násilí Obchod se ženami Vládní politika a institucionální mechanismy na prosazování žen ve společnosti Genderový budgeting POSKYTOVATELÉ VZDĚLÁNÍ Genderová problematika jako součást působení kariérových a výchovných poradců/kyň na středních školách Jejich úloha Požadavky na jejich kvalifikaci Překážky zařazení genderové problematiky do poradenské činnosti Gender jako předmět výuky a dalšího vzdělávání učitelů/ek Implementace genderové tématiky do učebních osnov SŠ Implementace genderové tématiky do předmětu Občanská nauka SOCIÁLNÍ PARTNEŘI - ODBORY Úloha odborů Odbory a obrana práv zaměstnanců v případech využívání flexibilních pracovních úvazků Charakteristika současné úrovně postojů zaměstnanců a funkcionářů odborů k oblasti rovných příležitostí mužů a žen VEŘEJNÁ SPRÁVA. ÚŘADY PRÁCE Veřejná správa Úřady práce MÉDIA Zobrazování žen a mužů v mainstreamingových médiích Mužské a ženské časopisy Ženy a muži v reklamě Zastoupení žen a mužů v managementu médií

4 SEZNAM PŘÍLOH...41 PŘÍLOHA 1 - POSKYTOVATELÉ VZDĚLÁNÍ A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ...42 A) Stávající učební osnovy předmětu občanská výchova...42 B) Návrh na rozšíření tématických celků učebních osnov předmětu Občanská výchova...46 C) Problematika ostatních předmětů...49 PŘÍLOHA 2 K ÚLOZE ODBORŮ...50 A) Stanovisko ČMKOS :...50 B) Kurzy a semináře pro odborné funkcionáře/ky a členy/ky základních organizací v roce 2004:...54 PŘÍLOHA 3 VEŘEJNÁ SPRÁVA, ÚŘADY PRÁCE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ...56 A) Struktura a působnost veřejné správy...56 B) Vzdělávací program k problematice rovných příležitostí žen a mužů pro řídící pracovníky ministerstva vnitra ČR...58 C) Služby a činnosti úřadu práce...59 PŘÍLOHA 4 NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PROJEKTU...61 PŘÍLOHA 5 SLOVNÍČEK POJMŮ...65 PŘÍLOHA 6 ODKAZY

5 PŘEDMLUVA Iniciativa EQUAL Česká republika se v červnu 2001 jako první z kandidátských zemí, žádajících o vstup do Evropské unie, připojila k evropské iniciativě EQUAL, zaměřené na potírání diskriminace a nerovností na trhu práce. O účast v programu se ucházelo 76 návrhů projektů. Pro dlouhodobé pokračování bylo vybráno deset nejlepších, tématicky pokrývajících šest priorit. Jeden z projektů, kterým byla dána zelená a který je tématicky zaměřen na rodinný a pracovní život a reintegraci mužů a žen do trhu práce prostřednictvím vývoje flexibilnějších a účinnějších forem její organizace a podpůrných služeb, je veden pod názvem Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině. Projektu se účastnilo 27 rozvojových partnerů. Garantem a hlavním koordinátorem rozvojového partnerství, včetně nadnárodní spolupráce se dvěmi zeměmi EU, je Český svaz žen. Cíl projektu Obecným cílem bylo přispět k posílení postavení žen v rodinách a na trhu práce, ke slaďování jejich pracovního a rodinného poslání a také k rozvoji poradenství, vzdělávání a služeb pro rodinu. Upozornit na aspekty, které podmiňují nerovnost šancí na pracovním trhu, definovat pozitivní prvky, ale i bariéry, se kterými se ženy a rodiny setkávají při naplňování svých potřeb, zájmů a povinností. Přinést poznatky nejen o možnostech nediskriminované zaměstnanosti, ale i o možnostech zvyšování životní úrovně žen a vyšší kvality jejich života. Fáze projektu Projekt procházel čtyřmi hlavními fázemi, které byly naplňovány konkrétními aktivitami. Fáze analýz V analytické fázi byly zpracovány rešerše zahraničních materiálů i domácích pramenů, sekundární analýzy již realizovaných výzkumů a dat, která mají k dispozici úřady práce, nadace a sdružení zabývající se touto problematikou i údajů z tématicky příbuzných výzkumů. Důležitou součástí této fáze byly diskuse se zástupkyněmi cílových skupin, s odboráři a zaměstnavateli, i monitoring toho, jak je princip rovnosti žen a mužů na pracovním trhu uplatňován zaměstnavateli a pověřenými orgány veřejné správy. Byla vypracována právní analýza a závěrečná studie s názvem Překážky a možnosti ve slaďování práce a rodiny. Výzkum věnoval pozornost cílovým skupinám, a to jak osobám přímo či nepřímo postiženým diskriminací, tak osobám a institucím odpovědným za rovnost příležitostí, či majícím možnost tento stav ovlivnit nebo měnit. Fáze hledání cest Na základě fakt z analýz, výzkumů a vlastních zkušeností byly formou diskuse hlavního garanta a koordinátorů s jednotlivými partnery projektu hledány konkrétní cesty řešení. Výsledkem bylo upřesnění formy a obsahu čtyř metodik a na základě definice problémů také jednotná struktura výstupů ve fázi koncepce. 5

6 Fáze koncepce V této fázi byly obsahově zpracované metodické materiály předávány k připomínkovému řízení a ověřovány v pilotním projektu. Výstupy, metodiky Základní výstupní materiály tvoří čtyři metodiky. Tyto metodiky se vzájemně odlišují prioritním profilováním cílových skupin i obsahovým zaměřením. Spojovacím prvkem všech je nabídka návrhů řešení jak sladit péči o rodinu, pracovní a osobní život a zvýšit úroveň společenského vědomí o rovnosti příležitostí mužů a žen. Metodika 1 Je určena především široké veřejnosti, pracovníkům veřejné správy a samosprávy, úřadům práce, sociálním partnerům (odborům), poskytovatelům vzdělávání (pedagogům) a médiím (novinářům, redaktorům). Jejím cílem je: přispět ke změně chápání rovnosti mezi pohlavími, které se projeví jak v rodinném, tak v pracovním prostředí a ve společenském klimatu pomáhat měnit zažité genderové stereotypy, tradiční vnímání muže a ženy, které mimo jiné přisuzuje mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost nastartovat dlouhodobě systémové změny, týkající se modelů chování, společenských rolí a respektování tradic působit na změnu společenských postojů ve prospěch rovných příležitostí ve specifických národních podmínkách, zvyšovat tak možnosti žen podílet se na řízení společnosti a tím zpětně ovlivňovat jejich postavení ve všech sférách života. Metodika 2 Je zaměřena na znevýhodněné skupiny žen, které mají problémy s uplatněním na trhu práce - např. nemají motivaci; neumějí se prosadit; neuvědomují si, v čem spočívá jejich znevýhodnění; nevědí, co mohou pro sebe udělat; potřebují si ujasnit, jakou pomoc potřebují a kdo jim ji může poskytnout. Jejím cílem je: nabídnout orientačně motivační vzdělávací program, který by ženám usnadnil přístup k pracovní kariéře podporovat rovnost příležitostí na pracovním trhu posilováním sebevědomí a současně motivováním zaměstnavatelů vypracovat propojený systém diagnostiky, poradenství, vzdělávání, včetně jazykové gramotnosti a znalosti informačních technologií podpořit rovnost dovedností, integraci do společnosti zpracovat příklady dobré praxe pro zaměstnavatele, odbory, úřady práce i pro samotné ženy, aby se podpořila jejich aktivita ve vyhledávání informací. 6

7 Metodika 3 Je koncipována pro cílovou skupinu zaměstnavatelů a odborů. Jejím cílem je: prokázat, že protidiskriminační opatření ve firmách mohou pozitivně působit nejen na jejich image, ale i na snižování nákladů, zvyšování produktivity a vyšší efektivnost investic vzbudit zájem zaměstnavatelů o nové trendy v rovnosti pracovních příležitostí využít zkušenosti zahraničních partnerů jako důkazu, že flexibilní formy využívání potenciálu ženské pracovní síly jsou ekonomicky výhodné nabídnout manuál, který lze využít jako podklad pro vzdělávací kurs v oblasti právního vědomí a odstraňování stereotypů v otázkách zaměstnávání. Metodika 4 Je určena především fyzickým a právnickým osobám, které mají zájem vybudovat a realizovat poradenské centrum, úředníkům veřejné správy a samosprávy, osobám se zájmem o poskytování poradenství, ale i ženám a rodinám. Jejím cílem je: vytvořit systém poradenství a vzdělávání a základy sítě informačních poradenských center pro rovné příležitosti, která zvýší úroveň společenského vědomí o rovnosti a zároveň budou pomáhat jednotlivcům překonávat překážky nebo zlepšovat společenské postavení definovat služby, a to zejména ty, které jsou určeny rodinám s tzv. závislou osobou (děti, zdravotně postižení, senioři) vytipovat úkoly, pracovní postupy a komunikaci s klientem z hlediska poskytovatele služeb. Formy výstupů Konečné verze metodik jsou doplněny řadou příloh. Kompletní materiály jsou zpracovány v tištěné verzi. Jsou také k dispozici v elektronické podobě na 7

8 1. ÚVOD Metodika 1 je integrální součástí zpracovaných metodik a je chápána jako úvod do problematiky. Jejím mottem je Motivovat společnost ke změně, nastartovat dlouhodobé systémové změny, týkající se modifikace modelů chování, společenských rolí a respektovaných tradic. Měnit zažité genderové (viz Příloha 5, Slovníček pojmů) stereotypy, které přisuzují mužům roli živitelů a ženám povinnost pečovat o domácnost. Pro tuto metodiku byly vymezeny následující cílové skupiny: veřejnost poskytovatelé vzdělávání sociální partneři veřejná správa, úřady práce média - novináři Nastartovat změny v myšlení lidí je velmi ambiciózním cílem. Předložená metodika se snaží o vymezení problémů, bariér, které brání rozvoji nových postojů společnosti v otázce rovných příležitostí. Je pokusem podnítit diskusi na dané téma a oslovit cílové skupiny, které mohou významně ovlivňovat prosazování genderové rovnosti. Metodika je zpracována pro potencionální příjemce, kteří by si na základě potřebných informací mohli připravit kurz, jehož osnova je uvedena v Příloze 4. 8

9 2. VEŘEJNOST 2.1. Postavení žen v České republice Z historie ženského hnutí Česká republika patří k zemím s bohatou historií a tradicí ženského hnutí. Stejně jako jinde ve světě, byla východiskem úsilí žen o zrovnoprávnění zejména touha po vzdělání, po politických a sociálních právech. Počátky ženského hnutí, označené jako první vlna feminismu, sahají do 30. let 19. století. Existují však práce feministických historiček, které dokazují, že myšlenky feminismu lze nalézt i ve středověkých dokumentech, v protestech žen vůči patriarchálnímu útlaku. Protože ženy nemohly mít v té době žádný vliv na utváření dějin a jenom muži určovali, co je z historického hlediska důležité, nebyly činy nebo písemné projevy žen nikdy systematicky dokumentovány. První vlna feminismu je často charakterizována jako boj žen za přiznání volebního práva. Z historických dokumentů je však zřejmé, že už v 19. století zahrnovalo feministické hnutí mnoho jiných témat, týkajících se nerovnoprávného postavení žen. V roce 1920 získaly volební právo americké ženy. Tato skutečnost paradoxně znamenala útlum aktivit ženských hnutí. Ženy byly přesvědčeny, že získáním volebního práva dosáhly rovnoprávného postavení vůči mužům. Oživení feministických myšlenek nastalo až v 60. letech minulého století, v období nazývaném druhá vlna feminismu. V té době dochází v americké společnosti k velkým změnám. Začíná válka ve Vietnamu, která vyvolala masová hnutí odporu nejen proti válce, ale také proti rasismu. Součástí tohoto společenského pohybu se stala i hnutí za další emancipaci žen, které jako jednu z nejdůležitějších otázek nastolily téma, jak se společenské konstrukce genderu odrážejí v životech mužů a žen. V USA vznikla Národní organizace žen (NOW) a podobné organizace začaly působit i ve Velké Británii a západní Evropě. V současné době je pro feminismus charakteristická existence mnoha skupin a organizací a také velká názorová rozmanitost. Ta přináší na jedné straně problémy, zejména pokud jde o vzájemnou komunikaci, ale je i příslibem širšího spektra pohledu na rozvoj společnosti. U nás bývá za první českou feministku označována Magdalena Dobromila Rettigová, výrazná osobnost dvacátých let 19. století, která je dnes známa především jako autorka kuchařky. Ve své době ale byla vynikající organizátorkou, angažovala se zejména v osvětové činnosti pro ženy a dívky, které nabádala ke vzdělání a zájmům o věci veřejné. Později začaly na scénu vstupovat první ženy - spisovatelky Božena Němcová, Karolina Světlá, Sofie Podlipská a Eliška Krásnohorská. O všech se učí děti v českých školách jako o významných spisovatelkách a básnířkách, málo pozornosti se ovšem věnuje jejich činnosti v oblasti boje za rovnoprávnost žen. Ve druhé polovině 19. století se začaly zakládat spolky, které podporovaly ženy v samostatné ekonomické činnosti první založila Karolina Světlá pod názvem Ženský výrobní spolek český (1870). O něco později začala Eliška Krásnohorská usilovat o založení dívčího gymnázia, protože jedině maturita mohla dívkám otevřít cestu k univerzitnímu vzdělání. 9

10 V roce 1890 pak byla založena Minerva, první dívčí gymnázium ve střední Evropě. První maturantky, které musely skládat pololetní a výroční zkoušky před komisí z chlapeckého gymnázia, získaly nejprve právo účastnit se přednášek na univerzitě jako hospitantky (nesměly skládat zkoušky). Teprve v roce 1897 bylo ženám povoleno studium na filozofické fakultě a v roce 1900 na medicíně a farmacii (ženám povolila studium nejprve německá a teprve potom česká část Univerzity Karlovy). České ženy byly v rámci Rakouska-Uherska první, které se domáhaly vysokoškolského vzdělání. V roce 1905 byl založen Výbor pro volební právo žen. Vedla ho Františka Plamínková, později jedna z nejvýznamnějších ženských osobností v Československu. Aktivistky tohoto výboru zjistily, že ačkoli je ženám zakázáno volit, zákon jim výslovně nazakazuje být volen. Na základě tohoto zjištění byla již v roce 1912 zvolena do Sněmu království českého první poslankyně, spisovatelka Božena Viková-Kunětická (v rámci Evropy byly pouze ve Finsku ženy do parlamentu voleny dříve - od roku 1906). Ženské emancipační snahy také podporovala řada významných mužů. Nejznámějším z nich byl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který byl na přelomu 19. a 20. století univerzitním profesorem a říšským poslancem. Už tehdy přednášel o svém moderním názoru na ženu a jeho známý výrok zní: Není otázky ženské, jako není otázky jen mužské: existuje otázka společnosti. Hned se vznikem nové republiky v roce 1918 bylo umožněno studium žen na všech fakultách vysokých škol a nová ústava v roce 1920 zaručila ženám volební právo. Československo se tak přiřadilo k nejpokrokovějším evropským zemím. Tabulka 1: Roky, kdy ženy v jednotlivých evropských zemích získaly volební právo ZEMĚ ROK Finsko 1906 Dánsko 1915 Estonsko, Litva, Německo, Polsko, Rakousko 1918 Nizozemsko, Lucembursko 1919 Československo 1920 Lotyšsko, Švédsko 1921 Turecko 1926 Irsko, Velká Británie 1928 Španělsko 1931 Bulharsko, Francie 1944 Itálie, Slovinsko 1945 Rumunsko 1946 Belgie 1948 Řecko 1952 Maďarsko 1958 Kypr 1960 Portugalsko 1976 Švýcarsko 1971 Lichtenštejnsko 1984 Zdroj: 10

11 Základní přehled problémů postavení žen v ČR Ačkoli ženy stále více pronikají do čistě mužských profesí a muži se stále více zapojují do péče o děti a domácnost, většina lidí v české společnosti stále přisuzuje automaticky určité vlastnosti ženám a jiné mužům. U žen se například předpokládá, že jsou pasivní, emotivní, rády o někoho pečují, špatně řídí auto a nerozumějí technice, zatímco muži údajně uvažují logicky, jsou ambiciózní, agresivní, nenechají se unést city a v technických oblastech jsou jako doma. Přestože panuje všeobecné přesvědčení, že mužské a ženské vlastnosti se doplňují (protože jsou většinou považovány za protichůdné) a oboje jsou stejně významné, v kultuře, ve které žijeme, jsou ony mužské vlastnosti více ceněny například ve sférách, kde pracují zejména muži, jsou tradičně vyšší mzdy než v odvětvích feminizovaných. Na základě chápání lidského pohlaví (muž žena) jako biologické podstaty se konstruuje společenská kategorie, nazvaná gender. Automatické přiřazování určitých vlastností ženám a jiných mužům se opírá o genderové stereotypy (viz Příloha 5, Slovníček pojmů). Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž nebo femininní žena. V každé společnosti jsou tak jejím členům připisovány určité vlastnosti a vzorce chování, které jsou závislé na jejich pohlaví a které od nich společnost očekává. Tato společenská očekávání jsou pak zakotvena různými předpisy ve společenských systémech a institucích: hospodářských, politických, vzdělávacích, v rodinném uspořádání apod. V České republice jsou problematické především následující oblasti: diskriminace na pracovním trhu (jak při přijímání do zaměstnání, tak v kariérním postupu a v rozdílech v platech) minimální zastoupení žen v rozhodovacích procesech (jak ve funkcích volených, tak jmenovaných) mateřství a rodičovství (ženám je stále přisuzována výlučná role v péči o děti a domácnost, což se odráží v jejich diskriminaci v ostatních oblastech; otcové sice mohou na rodičovskou dovolenou, ale vzhledem ke stávajícím podmínkám a tomu, že mají většinou vyšší plat než matka dítěte, tuto možnost prakticky nevyužívají to se pak odráží v jejich diskriminaci při automatickém přiřazování dětí matkám po rozvodu) násilí, páchané na ženách (znásilnění, obchod se ženami, zneužívání a domácí partnerské násilí, přičemž zejména v případech domácího násilí nahrává stávající legislativní prostředí a institucionální zabezpečení spíše pachatelům než obětem) Ženy na trhu práce Ženy v České republice představují již více než padesát let velice důležitou součást pracovní síly. Tvoří 44% všech zaměstnankyň (muži 46%). Většina žen pracuje na plný pracovní úvazek, pouze okolo 10 % pracuje na úvazek částečný. Na pracovním trhu existuje diskriminace žen. Statistické údaje dokládají, že nezaměstnanost žen je v průměru vyšší než u mužů, jsou nezaměstnané delší dobu a dostávají menší plat. Tabulka 2 ukazuje tyto rozdíly. Obr 2: Míra nezaměstnanosti v % čtvrtletí 2004 Celkem 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,2 Ženy 5,9 8,2 10,5 10,6 9,9 9,0 9,9 9,8 Muži 3,9 5,0 7,3 7,3 6,8 5,9 6,1 6,9 Zdroj: Český statistický úřad: odkaz: Práce, sociální statistiky 11

12 Největší rozdíly v nezaměstnanosti mezi oběma pohlavími jsou ve věkové skupině let, kdy ženy mají malé děti či kdy se předpokládá, že je budou mít. Diskriminace je nepřehlédnutelná nejen z hlediska věku, ale i oboru činnosti. Ačkoli si mladé ženy stále ve větším počtu volí typicky mužské profese, v tradičních ženských zaměstnáních, jako jsou sekretářky či zdravotní sestry, jsou stále zastoupeny nadměrně, zatímco v profesích s velkou odpovědností jsou zastoupeny nedostatečně. Platy v ženských oborech jsou stále výrazně nižší než platy v profesích mužských. Ženy také obecně zaujímají nižší pozice v rámci daných hierarchií, a to dokonce i v sektorech, ve kterých dominují, jako je zdravotnictví či školství Rozdíly ve mzdách žen a mužů Nižší mzdy žen ve srovnání s muži za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou jevem, který je nejspíše tak starý jako lidstvo samo. Důvod se nabízí stále tentýž: hlavní role žen je v péči o domácnost a hlavním živitelem je muž; pokud tedy žena vydělává, je její příjem jen příjmem doplňkovým. Ačkoli to dnes již neplatí, a nepochybně neplatilo ani před sto a více lety, je tato představa v myslích celé řady lidí obojího pohlaví - a to i v takzvaných vyspělých zemích - stále pevně zakořeněná. Přitom většina českých rodin je dnes stále závislá na příjmech obou, tedy muže i ženy, nemluvě o velkém počtu domácností s dětmi závislými pouze na ženě-samoživitelce. Kromě toho se věří, že žena je biologicky předurčena k tomu, aby rodila a vychovávala děti, že je to její hlavní zájem. Z toho logicky vyplývá, že ačkoli chodí do zaměstnání, nemůže ho vykonávat s tak plným nasazením jako muž, a její biologické vlastnosti ji předurčují pouze k vykonávání méně důležitých a tudíž hůře placených zaměstnání. V České republice se rozdíl v platech mužů a žen během celých 90. let postupně prohluboval. Jeho další zvětšování se sice zastavilo v roce 2000, ale od té doby se situace výrazně nezlepšila. Ženy vydělávají méně než muži bez ohledu na to, že mají stejné vzdělání. V roce 2003 tvořil průměrný plat žen 74,6 % platu mužů. Nejmenší rozdíly jsou mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou (77,6%), s vysokoškolským vzděláním (65,2% ). Tabulka 3: Průměrná mzda žen v porovnání se mzdou mužů podle úrovně vzdělání (v %) Dosažené vzdělání Základní 76, ,7 74,3 74,9 76,8 74,9 Střední 69, ,4 70,1 70,8 71,3 71,1 Střední s maturitou 78, ,7 72,7 74,5 76,7 77,6 Vysokoškolské 74,6 65,2 62,5 63,4 65,4 65,1 65,2 Zdroj: Český statistický úřad: odkaz: Práce, sociální statistiky Postavení žen a mužů v zaměstnání: Rozdíly nejsou jenom podle vzdělání, ale i podle profese a postavení v zaměstnání. Mzdy žen jsou nejen obecně nižší, ale také více nivelizované. 5,64% žen měla mzdu nižší než 8000,- Kč, zatímco u mužů to bylo pouhých 1,56%. Největší rozdíly nalezneme u nejvyšších pásem: 13,1% mužů dosahovalo mzdy vyšší než ,- Kč a ještě 6,3% mělo mzdu vyšší než ,- Kč, u žen to bylo jen 4,9%, resp. 2,0%. 12

13 Tabulka 4: Postavení žen a mužů v zaměstnání v NH v roce 2003 Ukazatel Zaměstnaní celkem tis. osob % z toho ženy celkem tis. osob % Na mateřské dovolené Celkem 4 733,2 100, ,0 100,0 34,8 Postavení v zaměstnání podle CZ-ICSE: 1 zaměstnanci 3 893,7 82, ,5 88,0 33,3 2 zaměstnavatelé 196,8 4,2 43,9 2,1-3 osoby pracující na vlastní účet 581,3 12,3 165,6 8,1 1,3 4 členové produkčních družstev 28,0 0,6 10,6 0,5-5 pomáhající rodinní příslušníci 33,0 0,7 25,2 1,2 0,2 nezjištěno 0,4 0,0 0,3 0,0 - Pracovní zařazení podle KZAM: 1 zákonodárci,vedoucí a řídící pracovníci 285,7 6,0 76,8 3,8 1,3 2 vědečtí a odborní duševní pracovníci 484,9 10,2 242,9 11,9 4,7 3 techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 952,0 20,1 502,0 24,5 8,3 4 nižší administrativní pracovníci 380,3 8,0 300,0 14,7 5,9 5 provozní pracovníci ve službách a obchodě 6 kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 7 řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 593,9 12,5 385,2 18,8 7,2 87,8 1,9 33,4 1,6 0,4 926,3 19,6 129,3 6,3 2,9 8 obsluha strojů a zařízení 624,6 13,2 159,0 7,8 2,3 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 360,8 7,6 217,6 10,6 1,8 0 příslušníci armády 35,7 0,8 0,5 0,0 0,0 nezjištěno 1,2 0,0 0,3 0,0 - Zdroj: Český statistický úřad: odkaz: Práce, sociální statistiky Obecně lze říci, že čím vyšší vzdělání a pozice, tím větší je rozdíl ve mzdě mezi mužem a ženou. Další rozdíly najdeme, budeme-li sledovat platy v závislosti na pohlaví a věku. Nejmenší rozdíly mezi pohlavími jsou do 30 let. Potom vydělávají ženy pouze 69% platu mužů. Po 40 letech věku se rozdíl trochu zmenšuje a ženy dosahují 76% platu mužů, ovšem po šedesátce je rozdíl největší ženy vydělávají jen 66% platu mužů. Hlavní příčinou tohoto jevu je, že ženy mezi lety již většinou odcházejí do důchodu a pokud pokračují v práci, obvykle mají pouze doplňkový příjem k důchodu na částečný úvazek. Muži v této věkové skupině, pokud pracují po dosažení důchodového věku, jsou zaměstnáni na plný úvazek. 13

14 Česká legislativa Díky vstupu do EU musely být implementovány všechny direktivy týkající se nejrůznějších forem diskriminace na trhu práce. V Zákoníku práce je proto zakázána diskriminace z mnoha důvodů včetně příslušnosti k určitému pohlaví, a to jak při přijímání do zaměstnání, tak v rámci zaměstnání (týká se např. výše odměny, pracovního postupu či účasti na školeních). Byl také zaveden institut rodičovské dovolené, zákaz nevhodného chování sexuální povahy na pracovišti (tj. sexuálního obtěžování) a to, že za prokázanou diskriminaci musí příslušný zaměstnavatel diskriminované osobě uhradit jak případný ušlý zisk, tak eventuální psychickou újmu Ženy v mocenských a rozhodovacích procesech Na všech úrovních platí, že čím vyšší pozice, tím méně žen. Markantní je situace například ve feminizovaném školství: zatímco ve školství pracuje 77,6% žen, ve vedení základních a středních škol je jich pouze 16-18%. Co se týče zastoupení žen na všech úrovních volených orgánů: v České republice jsou v současné době ve vládě dvě ženy, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně zdravotnictví (mezi lety 1990 a 2002 bylo dohromady ve vládách ČSFR a ČR jen 5 žen, z toho dvě byly v úřednické vládě od ledna do června 1998 jednalo se o ministryni spravedlnosti a ministryni zdravotnictví). V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je 17% žen a v Senátu Parlamentu ČR 11%. Mezi krajskými hejtmany nebyla po prvních krajských volbách jediná žena a tato situace se po druhých volbách nezměnila. Tradičně nejvyšší zastoupení žen je na nejnižších úrovních samosprávy a platí úměra - čím menší obec, tím spíše je v jejím čele žena. Zajímavý je také fakt, že více než polovina žen zvolených v komunálních volbách v roce 1998 je z kandidátek nezávislých sdružení; z politických stran má největší zastoupení žen na komunální úrovni KDU-ČSL (28% žen na kandidátkách, 22% zvolených). Po roce 1989 se zastoupení žen v nejvyšších zákonodárných orgánech dramaticky snížilo zatímco v roce 1981 bylo v českém parlamentu 28% žen, v roce 1990 to bylo 11% a v roce 1992 tvořily ženy 9,5% všech poslanců. V komunistickém parlamentu bylo totiž 30% křesel určeno ženám. Ačkoli předchozí režim neměl s demokracií nic společného, z hlediska zastoupení žen lze soudobý konkrétní vývoj interpretovat jako nepříznivý. Z čísel v níže uvedené tabulce vyplývá, že počet žen zvolených na všech úrovních se postupně mírně zvyšuje. Nicméně je to vývoj náhodný, není výsledkem žádných záměrných opatření vlády ani politických stran. Například zvýšení počtu žen v poslanecké sněmovně po posledních volbách mělo příčinu v tom, že relativně velký počet křesel získala KSČM (18% hlasů), která na volitelných místech svých kandidátek tradičně udržuje 25% zastoupení žen, a také má největší podíl žen ze všech poslaneckých klubů (KSČM ale nepoužívá žádné kvóty). 14

15 Tabulka 5: Zastoupení žen ve volených orgánech (v %) v letech Termín a procento zvolených žen Instituce XI 94 VI 96 XI 96 VI 98 XI 98 XI 00 VI 02 XI 02 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senát Parlamentu ČR (% žen zvolené v jedné třetině obvodů/ celkové % žen v senátu) Krajská zastupitelstva (bez hlavního města Praha) Místní, městská a obecní zastupitelstva /11 11/11 15/12 11/ Zdroj: Český statistický úřad, upraveno autorkou: odkaz: Obyvatelstvo, volby Účast žen v politických stranách se v konečném důsledku promítá do podoby kandidátek. V České republice je dosud jedinou českou politickou stranou oficiálně používající kvóty ČSSD. Jedná se o vnitřní kvótu 25% žen doplňovanou do všech stranických orgánů. Díky kvótě musí být v předsednictvu na všech úrovních vždy nejméně jedna žena; kvóta se ale nevztahuje na kandidátní listiny ani na zastoupení ve vládě (ostatně Miloš Zeman, sociálnědemokratický premiér z let , nejmenoval do své vlády ani jednu ženu). Je tedy zřejmé, že se jedná o nahodilé opatření, nikoli o systematickou koncepci vedoucí ke zvýšení počtu žen ve volených pozicích. Součástí ČSSD je stranická ženská organizace Sociálně demokratické ženy (dále: SDŽ). Až do roku 1999 navrhovala kandidátky na doplnění do příslušné kvóty organizace SDŽ z řad svých členek; na sjezdu v témže roce došlo ke změně stanov a nominace žen na doplnění teď závisí na příslušných výborech (obvodním, krajském, ústředním), které mohou nominovat ženy bez ohledu na jejich členství v SDŽ. Toto rozhodnutí vede k tomu, že i když mezi členkami jsou ženy, které se zajímají se o problematiku ženských práv, na kandidátky jsou nominovány ty ženy, které se o tuto problematiku naprosto nezajímají. Ženskou organizaci přidruženou ke straně má také KSČM (jedná se o Levicové kluby žen LKŽ) a v březnu roku 2004 založila ženskou platformu i KDU-ČSL. Také vedení politických stran obsazují převážně muži. Od roku 1989 stáli v čele všech významných politických stran; výjimku tvořily Alena Hromádková ve funkci předsedkyně DEU v první polovině 90. let a Hana Marvanová, která byla historicky první ženou v čele parlamentní politické strany (v letech byla předsedkyní Unie svobody). Místopředsedkyni mají v současné době pouze ČSSD a KSČM. Stejná situace je u mládežnických organizací příslušných stran jedná se o Mladé sociální demokraty (MSD), Mladé konzervativce (MK), Komunistický svaz mládeže (KSM) a Junior klub KDU-ČSL. V současnosti jsou předsedy všech těchto organizací muži. Zastoupení žen a mužů v členských základnách politických stran ilustruje tabulka č. 6. Pozoruhodný je zejména fakt, že největší zastoupení žen je u konzervativních křesťanských demokratů. To je způsobeno zřejmě tím, že se jedná o stranu, kde mívají stranickou legitimaci všichni členové rodiny

16 Tabulka 6: Členské základny parlamentních politických stran Strana Rok Počet členů celkem Z toho žen % žen ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS US , , , , , , , , neuvádí neuvádí - Zdroj: Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, Praha 2004 Pokud jde o zastoupení žen ve veřejném sektoru, k dispozici jsou pouze dílčí údaje. Jediná čísla, která se objevují pravidelně od roku 1998 ve vládním dokumentu - Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (blíže viz str. 24), se týkají zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích jednotlivých resortů. Ačkoli státní správa je označována za sektor spíše přefeminizovaný (mezi ostatními odbornými pracovníky je žen více než polovina), jejich podíl rapidně ubývá s vyššími funkcemi. Jako celkem dostačující by se dal označit počet žen pouze na nejnižší řídící funkci, což je vedoucí oddělení, kde se pohybuje kolem 30%. 1 Tabulka 7: Ženy ve vedoucích funkcích na ministerstvech (v %) Rok Funkční zařazení na ministerstvech Náměstek/yně Ředitel/ka odboru Vedoucí oddělení Ostatní odborní pracovníci/ce ,3 19,5 29, , ,3 19,5 29, , ,9 24,2 31,4 49,2 11, ,5 21,2 34,6 50,9 12, ,2 21,3 32,3 54,1 12,8 Ředitel/ka resortní instituce Zdroj: Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, Praha Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů, Gender Studies, Praha 2004 (dále jen Stínová zpráva) 16

17 O postavení žen ve veřejném sektoru mimo ministerstva neexistuje žádný celkový přehled. Ženy na nejvyšších pozicích jsou jevem natolik ojedinělým, že je lze bez problému vyjmenovat; jinak lze počty žen sledovat podle jednotlivých sektorů. V současné době jsou nejvýše postavené ženy v těchto pozicích: ředitelka VZP - největší zdravotní pojišťovny v zemi ředitelka Státní vězeňské služby předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost předsedkyně Nejvyššího soudu nejvyšší státní zástupkyně členka rady České národní banky Co se týče jednotlivých sektorů, může sloužit jako typický příklad soudnictví. Zastoupení žen v něm je vysoké (63%), ale i zde se snižuje s vedoucími pozicemi. Největší podíl v řídících funkcích byl zjištěn mezi soudci nejvyššího soudu (26% žen), zatímco mezi soudci ústavními je pouze 14% žen 2. Obecný trend nedostatečného zastoupení žen lze také sledovat např. ve veřejnoprávních médiích. V čele České televize stojí muž; mezi dalšími osmi lidmi ve vedení jsou dvě ženy (ředitelka programu a vedoucí právního útvaru). Český rozhlas také řídí muž; mezi dalšími pěti lidmi ve vedení je jedna žena (ředitelka ekonomického a správního úseku). V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jsou čtyři ženy a devět mužů (31% žen), v Radě České televize jsou čtyři ženy a deset mužů (29% žen), v Radě Českého rozhlasu je jedna žena a osm mužů (11% žen) Násilí páchané na ženách Násilí na ženách je jedním z nejzávažnějších společenských problémů. OSN, EU a vlády mnoha zemí jasně deklarují jeho nepřijatelnost a aktivně se snaží o jeho řešení. Česká republika by v tomto ohledu pochopitelně neměla stát stranou. Z mezinárodních závazků vyplývá povinnost aktivně eliminovat všechny formy násilí na ženách, nemluvě o odpovědnosti vlády vůči vlastním občankám a občanům. Státní správa věnuje řešení problematiky násilí na ženách více pozornosti než ostatním aspektům politiky rovnosti mužů a žen. Nicméně zdaleka ne tolik, kolik by si zasloužila Domácí násilí Fenomén tzv. domácího násilí je v ČR rozšířen v obdobné míře jako v jiných západních zemích. Reprezentativní šetření z roku 2003 např. prokazuje, že 38 % žen zažilo v ČR během svého života některou z forem násilí ze strany svého manžela či partnera (současného či bývalého). Z dat vyplývá, že násilí na ženách je celkově výrazně více koncentrováno do intimního partnerského vztahu než do situací v rámci vztahů s ostatními muži. Škála domácího násilí je obdobná jako v jiných zemích (od psychického a ekonomického násilí přes sociální izolaci a sexuální násilí až po fyzické napadání v různé škále intenzity i opakování). 3 2 Pramen: Ženy a muži v datech, publikace ČSÚ a MPSV, Praha Pikálková S.: Mezinárodní výzkum násilí na ženách: k prvním výsledkům šetření v České republice, Praha: Sociologický ústav AV ČR,

18 Jistou zvláštností byla určitá tabu domácího násilí, která byla v ČR patrná až do poloviny 90. let. Teprve tehdy vznikly první neziskové organizace jako občanské sdružení ROSA a Bílý kruh bezpečí (BKB) či obecně prospěšná společnost profem, které se tímto jevem začaly na různých úrovních zabývat. Ty v roce 1995 založily společně s o.s. Elektra a Gender Studies Koordinační kruh prevence násilí na ženách. Tyto aktivity, jež byly realizovány bez finanční podpory státu (s výjimkou BKB) a opíraly se vesměs o informace a tréninkovou podporu ze zahraničí (Nizozemí, USA, Rakousko, Německo apod.), spolu s tlakem ze strany zahraničních organizací (výboru CEDAW 4 (OSN, EU), vedly ke změně povědomí a především k uznání samotného fenoménu domácího násilí. Existence problému domácího násilí byla totiž zpočátku popírána, případně byla zpochybňována jeho důležitost a to jak širokou a odbornou veřejností, médii, tak i zástupci státní správy, kteří měli být za jeho řešení zodpovědní. Neziskové organizace poukazují od samého začátku své činnosti zejména na následující oblasti, jež ve vztahu k domácímu násilí vyžadují neodkladné řešení: provedení nutných legislativních změn vybudování systému sociální podpory a specializovaného azylového bydlení pro oběti domácího násilí školení profesních skupin pracujících s obětmi domácího násilí zavedení metodických pokynů pro tyto profese rozvoj spolupráce všech zaangažovaných subjektů ze státní, místní i nevládní neziskové sféry a účinná podpora neziskových organizací. Dalším specifikem problému domácího násilí v České republice je úporná snaha zařadit jej do oblasti kriminologie, bez přihlédnutí k jeho genderové podmíněnosti, jasně dokumentované existujícími výzkumy (viz výše zmíněný výzkum prokazující, že ženy tvoří okolo 95 % obětí, výraznou většinu pachatelů domácího násilí tvoří muži). Zároveň je opomíjen i širší dialog různých názorových proudů k dané otázce, jako je tomu zvykem v jiných zemích Obchod se ženami Česká republika je pro obchodované osoby zemí původu, zemí tranzitní a zemí cílovou. Fenoménem poslední doby je nárůst počtu cizích státních příslušnic mezi obchodovanými osobami. Podle záznamů neziskové organizace La Strada (dále jen LS) se ČR stala v posledním roce více zemí tranzitní a cílovou. Přesné údaje o počtech obětí obchodu s lidmi nejsou k dispozici, jelikož neexistují společné záznamové tabulky pro organizace/instituce, které se dostávají do kontaktu s obchodovanými osobami CEDAW - Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 18

19 Vládní politika a institucionální mechanismy na prosazování žen ve společnosti Česká vláda se začala zabývat agendou rovnosti příležitostí žen a mužů před šesti lety. V roce 1995 se v Pekingu konala IV. celosvětová konference OSN o postavení žen, na které státy schválily závěrečný dokument tzv. Pekingskou deklaraci a Akční platformu. Ta definuje dvanáct kritických oblastí, v nichž je situace žen na celém světě horší než situace mužů, a ve kterých je nutné jejich postavení zlepšit. Protože všechny tyto oblasti nejsou relevantní pro každou zemi, zavázaly se jednotlivé státy vytvořit vlastní národní akční plány, v nichž by identifikovaly své kritické oblasti a navrhly pro ně řešení. V České republice se tímto národním akčním plánem stal dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (dále jen Priority), jehož první verzi vláda schválila na jaře roku 1998 (od té doby jsou Priority aktualizovány každý rok). Často se ovšem setkáváme s tvrzením, že takový dokument je pro české ženy naprosto zbytečný, neboť jsou zcela emancipované a nic jim nebrání ve vykonávání jakékoli činnosti, kterou si samy vyberou. Samozřejmě - ve srovnání s islámskými zeměmi tomu tak skutečně je, narozdíl od našich prababiček už máme volební právo a smíme studovat na vysokých školách. Přesto ale i u nás existuje řada oblastí, ve kterých jsou ženy (a také muži) diskriminováni. Tyto uvedené oblasti více či méně reflektují i výše zmíněné Priority. Vládní dokument zahrnuje sedm okruhů - kritických oblastí - pro Českou republiku: Prosazování principů rovnosti mužů a žen jako součást politiky vlády Právní zabezpečení předpokladů rovnosti mužů a žen a zvyšování úrovně právního vědomí Zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě Vyrovnávání sociálního postavení žen a mužů pečujících o děti a potřebné členy rodiny Zohledňování žen z hlediska jejich reprodukční funkce a fyziologických odlišností Potlačování násilí páchaného na ženách Sledování a vyhodnocování účinnosti uplatňování principu rovného postavení žen a mužů. U každého z těchto okruhů je řada úkolů (opatření) buď pro všechny, nebo jen pro některé resorty. Například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR má provést genderovou analýzu (viz Příloha 5, Slovníček pojmů) učebnic, Rada hospodářské a sociální dohody má prosazovat zásadu rovného postavení mužů a žen zejména v otázkách odměňování a pracovních podmínek a všechny resorty by měly navázat spolupráci s ženskými neziskovými organizacemi, podporovat v rámci své grantové politiky výzkum společenských jevů, vedoucích k diskriminaci žen, či proškolit své pracovníky/ce v oblasti rovnosti žen a mužů. 19

20 Existující institucionální mechanismy: 1. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Byla založena na podnět neziskových organizací (Asociace pro rovné příležitosti, Český svaz žen, Unie katolických žen) na konci roku V radě je pět zástupkyň ženských neziskových organizací, zmocněnec vlády pro lidská práva, odbornice na genderovou problematiku, místopředseda Českého statistického úřadu, zástupci/kyně zaměstnavatelů a odborů a náměstci/kyně vybraných ministrů (MPSV, MV- veřejná správa, MV rovné příležitosti, MSp, MŠMT, MZV, MF, MZd, MO, MMR, Mze) 5. Rada projednává základní vládní koncepci při prosazování rovnosti žen a mužů. Předsedkyní je v současné době Mgr. Anna Čurdová, poslankyně za ČSSD a dlouholetá výkonná místopředsedkyně Sociálně demokratických žen. 2. Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. Vznikla po volbách v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předsedkyní je PhDr. Květoslava Čelišová (KSČM). Komise organizuje pro své členky a členy (a ostatní poslance/kyně) vzdělávací semináře a připravuje návrhy legislativních změn. 3. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen. Je jedním z osmi výborů při Radě vlády pro lidská práva; z nichž každý má na starosti plnění jedné z mezinárodních úmluv. Usnesení, která výbor odhlasuje, jsou předkládána k projednání Radě pro lidská práva. Teprve po schválení členy/kami může jít na jednání vlády. Členy/kami jsou jak zástupci/kyně neziskových organizací, tak veřejné správy. 4. Oddělení pro rovnost mužů a žen Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Toto oddělení patří do odboru mezinárodních vztahů a evropské integrace. Má na starosti koordinaci agendy mezi resorty a každoročně vypracovává dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen a zprávu o jejich plnění. 5. Osoby, pověřené koordinací resortní agendy rovnosti, resp. uplatňováním genderového mainstreamingu (viz Příloha 5, Slovníček pojmů) v každém resortu (tzv. gender focal points) Musí být od ledna 2002 zaměstnané alespoň na poloviční úvazek. Žádná z výše uvedených institucí nemůže řešit individuální případy diskriminace a nemá ani stálý samostatný rozpočet na projekty zlepšující postavení žen ve společnosti MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, MV- Ministerstvo vnitra ČR, MSp Ministerstvo spravedlnosti ČR, MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR, MF Ministerstvo financí ČR, MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR, MO Ministerstvo obrany ČR, MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Mze Ministerstvo zemědělství ČR 20

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Nižší kariérové šance (zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích)

Nižší kariérové šance (zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích) Nižší kariérové šance (zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích) Nerovnost žen a mužů na trhu práce má strukturální charakter, lze však vymezit několik klíčových oblastí, ve kterých dochází

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více