Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá -"

Transkript

1 M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 69 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/03 Je pozoruhodné, kde všude v moderních dějinách všedních dní nachá - zíme stopy vratislavického pivovaru. Za první republiky posloužil dokonce i jako pomůcka ve vyučování v německých třídách okolních škol. Dochoval se příběh z páté třídy školy v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde mívali žáčci pana vrchního učitele Preißlera, dobrého kantora a mu - zikanta. Jednou s nimi prý probíral známé zkratky: např., tzn., mj., atd. a také RMGB čili Reichenberg- Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien. Den nato si pak tyto zkratky žáčci opakovali a učitel je z nich zkoušel. Celkem úspěšně, až do chvíle, kdy došel ke zkratce RMGB. K jejímu vysvětlování se hned nikdo nehlásil, pak však ruku zvedl jediný žák, který jinak citlivě řečeno ve vyučování příliš nevynikal. Pan vrchní učitel byl jeho zájmem překvapen a nanejvýše potěšen, a proto jej pochopitelně ihned vyvolal. Rychle a nadmíru přesvědčivě zazněla z úst žáka odpověď: Zkratka RMGB znamená raubířská, mordýřská a gaunerská banda! Tak a bylo to. Celá třída se smála. Pan vrchní učitel na sobě nedal znát žádné velké pohnutí, jen klidně poznamenal: Tak to je ti podobné! Jenže žáček na něj zíral vyjeveně, neboť naprosto nechápal, proč se všichni smějí. Svérázné vysvětlení zkratky mu totiž chvilku předtím napověděl škodolibý chytrý spolužák a žáček lajdáček byl pak skálopevně přesvědčen, že konečně něco zná a může s tím na kantora zapůsobit Ale pojďme z předválečného Rychnova do stínu pivovarského komína pod Strážným vrchem. Výstav piva ze spojených pivovarů v Jablonci a Li - berci pod vedením rakouských pivovarníků opět stoupal. V roce 1929 do - sáhl jen ve Vratislavicích 155 tisíc hektolitrů. Pak však dorazily i do podhůří Jizerských hor neblahé následky hospodářské krize, která výrobu na po - čátku 30. let 20. století postupně srazila až k 85 tisícům hl. V roce 1936 dopady krize na odběr piva pominuly, zato se českým pohraničím začal šířit německý nacionalismus, který s chutí proklamoval vratislavický rodák Kon rad Henlein. Pilo se na kuráž i smutek a piva z Vratislavic opět přibý - valo. V roce 1938 dosáhl pivovar úctyhodného výstavu 100 tisíc hektolitrů! Hen leinovci pochodovali a veselili se. Mezi Prosečským hřebenem a Cí sař - ským kamenem bylo opravdu jen málo obyvatel, kteří si uvědomovali, jaký průšvih se na valí na onen starý dobrý svět plný výletů a odpočinku v pivních zahrádkách pod kaštany. Na svět, který měl za pár let zaniknout. Na podzim roku 1938 bylo Liberecko obsazeno nacistickou wehrmacht, její vojáci pochodovali náměstími a ulicemi, vesměs za velkého nadšení zdejšího lidu, a i na vratislavické poště se najednou lepily na obálky známky s Hitlerem a přes ně dávalo razítko s hákovým křížem i nápisem Den osvobození. Pivečko na oslavu jistě teklo proudem, protože výstav podniku pod 545

2 Reklama na RMGB z časů těsně před vypuknutím hospodářské krize, kdy byl celkový výstav 250 tisíc hl. Pivo je nápoj patriotů a pořád mi úplně nejde do hlavy, jak tehdy vnímali Liberečtí a Jablonečtí onen společný podnik se dvěma pivovary Strážným vrchem za jediný rok skokově vzrostl o celou jednu pě - tinu! Jenže pak se Německo pustilo do válečných dobrodružství. Mobilizovány byly postupně celé ročníky mužů nejen v německé říši, ale i v krajině pod Ještědem. Žíz nivých krků najednou opět ubylo. V prosinci roku 1940 byly vy - dány akcie pivovarské skupiny Reichen berg- Maffersdorfer und Ga - blonzer Brauereien AG in Maffers - dorf v říšských markách. Objevily se v padesátimarkových a pětiset - markových nominálech v barvě zelinkavé a namodralé. Kapitál podniku byl navíc vydáním no - vých akcií zvýšen ze dvou na pět milionů marek. Za vedení akcie podepsali ředitel Dr. Julius Roes - ler a průmyslník Dr. Wilhelm von Medinger jak je vidět řízení pivovaru bylo i v těchto časech ve stále stejných rukách. Na počátku 40. let tak výstav poklesl o třetinu a pomalu se pak propadal až do roku 1943 na úroveň těsně po krizi. Výroba se poněkud komplikovala. Odbor - níků ubývalo. Některé prameny hovoří o tom, že v podniku zů - stali pracovat i čeští zaměstnanci a pracovníky, kteří končili na frontě, pak dokonce nahrazovali váleční zajatci. Pivo se vařilo stejně jako za 1. světové války z různých náhražek a postupně byla snižována stupňovitost až 546

3 na tři stupně; jen pro armádu se vařila speciální desítka. Výstav ale kupodivu neklesal v časech válečných tak strmě, jako tomu bylo za předchozího světového konfliktu. Podíváme-li se na statistiku z té doby, zjistíme, že za první světové války se výroba propadla na méně než jednu třetinu předválečného výstavu. Ale za další války klesal pouze do roku 1942, kdy se pokles zastavil na 91 tisících hektolitrech a tím se teprve vyrovnal objemu výroby v čase pokrizového oživení v roce Ve válečném roce 1943, pro Německo tak kritickém, však stoupl na téměř 108 tisíc hektolitrů a ani v následujícím roce nijak zásadně neklesl. Útlum přišla až roku 1945, kdy z pivovaru vyteklo jen 55 tisíc hektolitrů piva. Uvážíme-li ale dramatické události konce války, kdy se výroba v továrnách v celém údolí mezi Prosečským hřebenem a Císařským kamenem prakticky zastavila, značí to jediné pivovar jel do poslední chvíle na maximum svých tehdejších možností. Je zajímavé, že navzdory hubeným válečným létům docházelo v pivovaru k dalším technickým vylepšením. Mezi léty 1939 a 1941 dokonce došlo k re konstrukci sladovny. Přeměněna byla na pneumatický pohon a byla zde instalována moderní zařízení na přípravu sladu, někdy označovaná jako saladinové či Saladinovy skříně. Ty jsou v pivovaru používány dodnes. Příliš se mezi laiky neví, že tuto technologii vymyslel někdy okolo roku 1800 francouzský plukovník Charles Saladin ( ). Předtím se v pi - vovarských sladovnách sladovalo klasicky tzv. na humnech ječmen se navrstvil a kvůli dýchání zrna se pak musel pravidelně a poměrně namá - havě obracet. Princip Saladinovy skříně lidskou práci z tohoto procesu odstranil. Ve sklepě pivovaru byly vybudovány velké betonové jímky, na jejichž pevné dno se pokládají děrované rohože. Na nich pak klíčí namo - čený ječmen, který je automaticky promícháván a provzdušňován tlačeným vzduchem. Během klíčení ve skříních se v zrncích aktivují enzymy, které štěpí obilný škrob na cukry. Ze zrnek se postupně vysunují kořínky a klíček a po čase je materiál připraven na další zpracování. Ve Vratislavicích se slad k výrobě piva vyrábí touto technologií právě od roku Roku 1941 byla též kompletně zrekonstruována kotelna a byl do ní in - stalován nový kotel. Rok na to je v provozu umístěn nový přístroj na pasterizaci piva. Naproti tomu vozový park podniku válečnými útrapami silně strádal auta musela být přestavěna na pohon dřevoplynem. Do služby se vrací koňské a volské potahy. Konec války se ale vratislavického pivovaru dotkl jen okrajově. V květnu 1945 je v dílnách podniku umístěna malá vojenská jednotka, která zde opravuje automobily pro ustupující německou armádu. Dne 3. května 1945 jsou Vratislavice bombardovány a pumy 547

4 Čerstvý doušek bylo jedno z populárních prvorepublikových hesel vratislavického pivovaru. Při pohledu na Ještěd a pomyšlení na orosenou sklenici hned člověk dostal chuť si jedno dát. dopadají také v pivovaru a jeho okolí; naštěstí zde nenapáchaly žádné zásadní škody. Výrobu piva spíše začaly komplikovat chaotické časy bez - vládí bezprostředně po kapitulaci Německa. Váleční zajatci postupně mi - zeli, němečtí zaměstnanci pivovaru ze strachu nechodili pravidelně do práce. Vratislavicemi a okolím se pohybovaly nejrůznější zlatokopecké bandy a rabovací gardy a dobové prameny uvádějí, že větším škodám a rozkrádání v pivovaru zabránilo až umístění menší posádky Rudé armády přímo v areálu. Dlouholetý a úspěšný ředitel podniku Dr. Julius Roesler z vedení pivo - varu rychle zmizel a velmi brzy již 6. června 1945 nastupuje nové české vedení. Tvořili jej čtyři Jaroslavové: národní správce Jaroslav Kopecký, provozní ředitel Ing. Jaroslav Haase, vrchní sládek Jaroslav Princ a podsládek Jaroslav Obešlo. Na stěně hvozdů (sušáren sladu) bylo datum převzetí pivovaru českou správou napsáno slavnostně z provizorního lešení, aby zde připomínalo ten přelomový okamžik na věčné časy. Podnik ale v té době vaří ještě ze starých zásob po Němcích ; poválečná radostná žízeň umožňuje postupně zvyšovat objem výroby a stupňovitost navyšovat na pět a následně až na sedm stupňů. Vlastní slad ještě pivovar nevyrábí, sladovnu teprve na podzim roku 1945 rozjíždí pátý Jaroslav 548

5 nový sladmistr Ježek. Přicházejí sem postupně také noví zaměstnanci, kteří doplňují zkušené pracovníky německé i české národnosti. Jako jeden z nejstarších kmenových odborníků je často připomínán Rudolf Matura, který se na výrobě vratislavického piva podílel již od roku 1926 a v roce 1945 se stává předsedou zdejší závodní rady. Roku 1947 nastává zásadní zlom podnik se zbavuje volských potahů a vratislavické pivo opět rozvážejí po kraji jen nákladní automobily a koňské povozy. Mnozí národní správci doufali, že jim podniky budou postupně převe - deny do vlastnictví, nicméně doba mířila úplně jiným směrem. Roku 1948 dochází k definitivnímu znárodnění pivovaru. Původní akciová společnost ale prakticky zanikla již předchozím převzetím firmy do národní správy. V dubnu 1948 je pak odvolán Jaroslav Kopecký a ředitelem pivovaru v definitivně státním vlastnictví se stává Ing. Jaroslav Haase. V té době také do - chází ke slučování větších a menších pivovarů v Československu do věších celků vzniká národní podnik Severočeské pivovary. Ten sjednocuje řadu původních soukromých či městských podniků konfiskované a zestátněné pivovary a pivovárky ve Vratislavicích, Jablonci nad Nisou, Frýdlantě, Jilem - nici, Lomnici, Rohozci, Klášteře Hradiště, Svijanech, Cvikově, České Kame - nici, České Lípě, Krásné Lípě, Rumburku či Šluknově. Sídlo až nesmyslně velkého a nesourodého podniku bylo právě ve Vratislavicích, kde byl nej - větší závod z celého podniku; sídlil zde také jeho ředitel Josef Starý. Postupně dochází k rušení menších pivovarů a soustředění výroby do větších celků, které mělo sice v některých případech dobrý vliv na kvalitu piva, ale bylo nedobrým krokem k odpoutání piva jako typicky lokálního či regionálního nápoje od míst, kde se vařilo mnohdy celá staletí. Uzavírání jednotlivých závodů v rámci podniku Severočeské pivovary dost často nesli obyvatelé velmi negativně, zvláště v pozdějších letech. Například když byl dvacet let po znárodnění uzavírán provoz ve Cvikově, objevil se na zdi pivovaru nápis Vůl Vojta zavřel pivovar Vratislavice se kvůli rozsahu výroby a moderním technologiím zděděným po německých pivovarnících nemusely vůbec obávat, ba právě na - opak, výroba se měla soustředit a rozvíjet právě zde. Výstav rychle začíná stoupat. Zatímco podnik Liberecko-vratislavické a Jablonecké pivovary v národní správě v roce 1946 vyrobil jen 62 tisíc hektolitrů, dva roky nato to již bylo 91 tisíc hektolitrů. Po sloučení do podniku Severočeské pivovary výstav v roce 1950 prudce stoupl na 131 tisíc hektolitrů. Vařilo se však zejména nízkostupňové pivo teprve počátku padesátých let jsou v pivo varu běžné a pravidelné várky desítky, která byla ještě pár let předtím vní mána jako luxusní výrobek. V pivovaru dochází, s ohledem na jeho význam, k různým 549

6 reorganizacím. Zřízena je zde například speciální učňovská škola, která zde připravovala odborné pracovníky pro Severočeské pivovary celých 15 let, než byla přesunuta do Plzně. Podnik je roku 1953 rozdělen na Severočeské pivovary a Pojizerské pivovary. Vratislavický závod vedou postupně ředitelé Bohumil Baran a Jaroslav Klimeš. Toto rozdělení se však neukázalo jako dlouhodobě vyhovující a v roce 1958 jsou opět všechny závody sloučeny do jednoho podniku. Vede jej nový ředitel Václav Kubricht. Územní reforma v 60. letech, kdy byl vytvořen velký Severočeský kraj, vedla ale k dalšímu slučování a dalším změnám, například sídlo Severočeských pivovarů bylo přemístěno z Vratislavic do Loun. Pivovar pod Strážným vrchem se ovšem, společně se Svijany a Cvikovem, stává hlavním výrobním závodem v libe - recké části Severočeského kraje. Ostatní pivovary zde byly zrušeny a i nad varnou ve Cvi kově se již v té době také stahovala mračna. Modernizace pivovarského provozu již zdaleka neměla takové tempo jako kdysi. Využívají se původní technologie a některé provozy se dokonce zastavují. V roce 1954 tak je zrušena výroba proslulých vratislavických kvasnic a podnik nově odebírá kultury z pivovarů v Plzni a Praze-Smí - chově. Výstav se již více nedaří zvyšovat, roku 1957 dosahuje bezmála 150 tisíc hektolitrů. Teprve od roku 1960 probíhají za ředitele Vojtěcha Melky nutné modernizace. Dochází k rekonstrukci hvozdů, dva roky nato jsou ležácké sklepy osazeny novými ocelovými tanky, vybudována je stáčecí linka na lahvové pivo s kapacitou několika tisíc lahví za hodinu. Jako relikt minulosti jsou v té době definitivně zrušeny koňské potahy rozvážející pivo. Na místě starých stájí vzniká roku 1964 rozsáhlá stáčírna sodovky a limonád. Na konci 60. let jsou v podniku prováděny úpravy v souvislosti s postupným přechodem z dřevěných sudů na nové hliníkové. Ve stejné době také přestává vratislavické pivo putovat do tradičních odbytišť na Slovensku, kde jsou zřízeny nové pivovary. Slavnostní okamžik v pivovaru nastal roku 1968, kdy byla na lahvárně spuštěna nová prototypová linka s kapacitou 15 tisíc lahví za hodinu. Brány pivovaru opouští v té době i letech pozdějších pivo pod různými názvy: světlé výčepní pivo, tmavá desítka, speciální tmavý Kapucín či dvanáctistupňový ležák Premier. Objevuje se i název Vratislavický ležák a ze - jména pak Vratislav. Ten odkazuje nejen na umístění pivovaru, ale také připomíná českého krále Vratislava II, jehož nadační listina pro vyšehradskou kapitulu z roku 1088 je prvním písemným dokladem o pivu na českém území. Na počátku 70. let dostal pivovar nového ředitele Josefa Berku a překročil výstav 250 tisíc hektolitrů piva. Krátce nato se objem vyrobeného piva 550

7 Původní plnička sudů ve vratislavickém pivovaru. Dřevěné sudy sloužily svému účelu až do 60. let 20. století, kdy byly postupně nahrazeny hliníkovými. 551

8 blížil již třem stovkám tisíc hl. Každoroční zatěžkávací zkouškou pro pivovar byli přitom žízniví návštěvníci Libereckých výstavních trhů. Velký význam pro další rozvoj pivovaru měl přechod na nové sudy, náhrada dřevěných bedniček plastovými přepravkami či paletizace v dopravě, ale zcela klíčová byla roku 1976 výstavba nové varny s roční kapacitou 500 hl. Varna, vyzdobená keramickými obklady s motivem chmelových hlávek, byla dokončena již za dalšího ředitele Drahomíra Nesvadby a dodnes je ozdobou pivovaru. O tři roky později se pivovar také vrátil k produkci vlastních kvasnic. Velkou obnovu pivovarských provozech si také vynutil požár, který zde vypukl v roce Poškozena tehdy byla kotelna, centrální rozvod páry a sklady. V 80. letech 20. století byla zahájena výstavba velkokapacitní vý - robny nealkoholických nápojů s ročním výstavem 230 tisíc hektolitrů, dokončená roku Roku poté byla dokončena výstavba nové spilky, kde bylo umístěno 21 nerezových kádí. Vybaven novými technologiemi vystavil v přelomovém roce 1989 vratislavický pivovar 305 tisíc hektolitrů piva a ve zdejší sodovkárně dále vyrobili téměř 142 tisíc hektolitrů nealkoholických nápojů. V té době se zdálo, že dalšímu rozvoji výroby nápojů ve Vratislavicích nemůže stát vůbec nic v ces tě. Budoucnost se však ukázala být podstatně složitější. Nálepka Vratislavického ležáku, dvanáctky, která ve své době stávala mýtickou korunu devadesát. Nálepky z této doby se v dnešní retrovlně zdají být již velmi hezké a objevují se proto opět v současnosti na lahvích s vratislavickým pivem. 552

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický

Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 68 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2015/02 Doktor filosofie Julius Gotthelf Roesler (1877 1950) vedl vratislavický pivovar v pozici váženého ředitele

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1

Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 Praha 20. ledna 2012 Ročník V., Číslo 1 VÝROČÍ Rok 2012 bude ve znamení řady různých výročí, která si budeme letos připomínat. Z historického hlediska můžeme považovat za nejdůležitější rok 1212 kdy byl

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s.

Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Univerzita Hradec Králové Fakulta Informatiky a managementu Katedra ekonomie Strategická analýza společnosti Pardubický pivovar a.s. Diplomová práce Obor: Informační management Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz

100 let od zahájení výroby v Drásově. Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků. www.semd.cz 100 let od zahájení výroby v Drásově Kronika událostí, lidských osudů i historických mezníků www.semd.cz Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 123 let je nedílnou součástí českého

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Novinky z Tradičního pivovaru v Rakovníku

Novinky z Tradičního pivovaru v Rakovníku listopad 2011 BAKALÁŘSKÉ LISTY Novinky z Tradičního pivovaru v Rakovníku Tradice se dědí z otce na syna Udělali jste kus práce, všude je to vidět, říká bývalý sládek Jiří Holopírek Otázka pro Co je v pivovaru

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

Radegast tým. Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup.

Radegast tým. Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup. firemní časopis společnosti Plzeňský Prazdroj číslo 3 / ročník 2013 Radegast tým Připraven na sezonu i digi éru ve složení: zleva Michal Kučera, Paul Barnett, Lenka Adámková, Karel Kraus a Martin Troup.

Více

Benzina v proměnách času

Benzina v proměnách času Benzina v proměnách času Motorismus se postupem času radikálně měnil, stejně jako služby čerpacích stanic. Řidiče všech generací přesto spojuje potřeba najít na svých cestách kvalitní péči. Benzina jako

Více

Leopold Batěk, Praha 1922 Ředitel městských sadů na Královských Vinohradech, zakladatel školy.

Leopold Batěk, Praha 1922 Ředitel městských sadů na Královských Vinohradech, zakladatel školy. Lidstvo přišlo k poznání, že zahrada není zbytečným přepychem, že věnuje-li se peníz na kus zeleně, vydá-li se za květinu, zdobící příbytek, není vyhozen, ale naopak, že jest to kapitál, na dobrý úrok

Více

výlety Úvodník současnosti Vážení čtenáři,

výlety Úvodník současnosti Vážení čtenáři, výlety Úvodník Vážení čtenáři, současnosti Čas prázdnin a dovolených konečně nastal. Praha sice už hledá smrk, který rozzáří o vánocích Staroměstské náměstí, ale většina z nás se těší Obsah na to, jak

Více

Klenot na dvou kolech

Klenot na dvou kolech Parfums.cz provoní haly VGP Estonsko podruhé Saské Silicon Valley Klenot na dvou kolech editorial strana 3 Osvětlení 500 luxů vydává VGP Jenišovice 59 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou tel.: 00420

Více

kontakt Dopravní podnik oslavuje 130 let městské hromadné dopravy v Praze září 2005 ročník 10 číslo 9 zdarma

kontakt Dopravní podnik oslavuje 130 let městské hromadné dopravy v Praze září 2005 ročník 10 číslo 9 zdarma PŘÍLOHA kontakt září 2005 ročník 10 číslo 9 zdarma Dopravní podnik oslavuje 130 let městské hromadné dopravy v Praze Koněspřežná tramvaj, která v poslední čtvrtině 19. století bývala charakteristickým

Více

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce

Krize donutila dopravce šetřit. Odnesly to obce HLAVNÍ TÉMA ENERGETICKÁ BUDOUCNOST ZAMĚŘENO NA LOGISTIKU MĚSÍČNÍK PRO FIRMY A STÁTNÍ SPRÁVU ČERVEN 2010 Místo dolu vznikl dopravní terminál 14 Rozhovor s nejstarším podnikatelem 12 Nové! www.moravskehospodarstvi.cz

Více

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice

Nižborský list. Nižbor zasáhla ničivá povodeň. Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena. Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice Čtvrtletník pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice ZDARMA Nižborský list Vydává obec Nižbor Číslo 2 - červen 2013 Ročník 9 Opravená kaple ve Stradonicích slavnostně otevřena V sobotu 11. května byla slavnostně

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní

10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní 10/2011 Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁŠKOLA TŘEBÍČ MANŽELŮ CURIEOVÝCH Základní informace o projektu Číslo kola

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926 28. dubna 1945 1926/6 PETR VILGUS

PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926 28. dubna 1945 1926/6 PETR VILGUS PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926 28. dubna 1945 1926/6 PETR VILGUS PESTRÝ TÝDEN 2. listopadu 1926 28. dubna 1945 1931/10 Jiří Fuchs PETR VILGUS Vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku

Více