editorial obsah impressum Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "editorial obsah impressum Obsah"

Transkript

1 editorial Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, srdeènì Vás zveme v pondìlí 14. listopadu 2011 na Klubové pravidelné promítání v kinosálu èeského velvyslanectví, nadále ve spolupráci s èeským velvyslanectvím a Èeským centrem. Pøipravili jsme pro Vás souèasný èeský film režiséra Radima Špaèka»Pouta«. Snímek»Pouta«sklízí úspìch u divákù i odborných porot. Byl nominován na Èeského lva ve tøinácti kategoriích, z toho v pìti úspìšnì získal cenu za nejlepší film, režii, scénáø, kameru a herce v hlavní roli. 19. øíjna 2011 Vás srdeènì zveme na literární poøad prezentaci knihy zástupce emigraèní vlny 1968 Rudolfa Cainera»Žulový Stalin«. Úryvky z knihy ète Vladimír Stejskal, program moderuje dr. Marie Brandeis. 21. øíjna 2011 Vás srdeènì zveme na vzpomínkovou konferenci a koncert pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného, bývalého provinciála rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou (Ordo militaris crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis) ve Vídni (Karlskirche), faráøe tamtéž a duchovního správce èeskoslovenského exilu v Rakousku. Hezké posezení na stránkami Klubu Vám pøeje výbor Kulturního klubu a redakce Nedávno se náš klubový spolupracovník, který se mj. staral o naši domovskou webovou schránku (homepage), definitivnì pøestìhoval do ÈR. Nutnì tedy hledáme nìkoho, kdo by byl ochotný se této práce (cca 6-10 hodin mìsíènì) za odmìnu pøímìøenou podmínkám neziskové instituce ujmout. Kdyby tedy nìkdo mìl chu a sílu, ohlaste se, prosím, na mailové adrese obsah Obsah Editorial Obsah Impressum Klub pøipravuje Kalendáø: øíjen prosinec Církevní kalendáø: listopad prosinec Klub pøedstavuje Rozhovor Kultura Události Fejeton Zajímavosti Ekonomika Sokol & sport Úvahy & postøehy Z èeské a slovenské Vídnì a okolí Oznámení Informace & inzerce impressum 2 KULTURNÍ KLUB. Informaèní èasopis Èechù a Slovákù v Rakousku Majitel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Vydavatel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku (ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Sazba: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Jaroslav Bulíèek, Praha Tisk: Tiskárna Sládek, Znojmo KULTURNÍ KLUB. Informationszeitschrift der Tschechen und Slowaken in Österreich Medieninhaber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Herausgeber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Verlagsort: 1080 Wien Hersteller und Herstellungsort: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Tiskárna Sládek, Znojmo, Tschechische Republik Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung Redakce: Schlösselgasse 18, 1080 Wien, mobil (od 10:00): , fax: Vedoucí redaktorka: ing. Helena Basler Zástupkynì vedoucí redaktorky: Mag. Dr. Marie Brandeis Redakce: Mag. Pavlína Böhmová (pøekladatelka), Anna Køivanová (asistentka) Technická redakce: František Písaøík, Ing. Kurt Mattola, Richard Basler Redakèní kruh: Dipl. Ing. Alexej Bálek, Jan Brabenec, Dr. Martin Franc, P. Dr. Jan Horák, Ludvík Kavín, Dr. Jan Kahuda, manželé Kalinovi, Jindøich Lion, Dr. Michael Lion, Dr. Marta Marková, Mag. P. J. N. Popov, Andrea Ozábalová, Dr. Kvìta Ozábalová, Mgr. Helena Stejskalová, Nela Štìrbová, Mgr. Tomáš Vanìk, Ing. Jiøí Zajíèek, ThLic. Petr Žaloudek Fotografové: Richard Basler, Vladimír Èevela, Kurt Mattola Distribuce: Tiskárna Sládek

2 Pondìlní promítání filmù ve spolupráci s Èeským centrem a Velvyslanectvím ÈR v kinì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku SOUÈASNÝ ÈESKÝ FILM pondìlí v 19:30 Pouta (ÈR/SR, 2010, 140 min.) Režie: Radim ŠPAÈEK; kamera: Jaromír KAÈER; scénáø: Ondøej ŠTINDL Hrají: Ondøej Malý, Kristína Farkašová, Luboš Veselý, Lukáš Latinák, Oldøich Kaiser, Ivana Uhlíøová, Martin Finger, Roman Zach, Iva Pazderková, Barbora Milotová Film Pouta sklízí úspìch u divákù i odborných porot na filmových festivalech. Byl nominován na Èeského lva ve tøinácti kategoriích, z toho v pìti úspìšnì nejlepší film, režie, scénáø, kamera, herec v hlavní roli. V tomto filmu, odehrávajícím se v Èeskoslovensku v roce 1982, jde o popis osobní a zbìsilé vzpoury proti èeskoslovenskému totalitnímu režimu, která ovšem není projevem politické uvìdomìlosti èi obèanské stateènosti. Antonín, pøíslušník tajné policie, je vnitønì neklidný, možná až psychopatický násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znudìn vším okolo sebe nasmìruje své démony ke zdánlivì èistému, spíše ale neuchopitelnému bodu k mladé ženì Kláøe. Není to láska ani jiný druh èisté vášnì pouze spalující touha po iluzi útìku z šedivé klece a nudy. Klub p ipravuje Pøedbìžné termíny promítání na velvyslanectví v roce 2011: vždy druhé pondìlí v mìsíci, tj a Zaèátek pøedstavení vždy v 19:30, pouze v prosinci ještì v 17:00 pro dìti. Zmìna vyhrazena. Srdeènì Vás zveme na prezentaci knihy Rudolfa CAINERA Žulový Stalin 19. øíjna 2011 v 18:00 Úryvky ète Vladimír STEJSKAL, program moderuje dr. Marie BRANDEIS Rudolf Cainer, autor knihy Žulový Stalin, se narodil v roce V roce 1968 odešel do exilu do rakouské Vídnì. Z té doby si pamatuje pøedevším vánoèní èas, kdy jako mladý Pražan vystoupil na vídeòském nádraží a byl fascinován osvìtlenými vánoèními stromky, protože nìco takového na Východì, jak sám tvrdí, nebylo. Jeho kniha Žulový Stalin vyšla v roce 2008 v pražském nakladatelství Arsci a popisuje zábavnou formou osudy lidí kolem stavby nejvìtšího pomníku v Evropì. O ten se zaèal autor zajímat, když objevil pro nìj fascinující podaøené dílo Motocyklista od èeského sochaøe Otakara Švece a až poté se zaèal zajímat o jeho dílo. Prostøednictvím toho odhalil monstrózní stavbu Stalina a zaèal o ní sbírat informace, což vyústilo v sepsání knihy. Rudolf Cainer s pravnuky 3

3 Klub p ipravuje Srdeènì Vás zveme na vzpomínkovou konferenci pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného, provinciála rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou (Ordo militaris crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis) ve Vídni (Karlskirche), faráøe tamtéž a duchovního správce Èeskoslovenského exilu v Rakousku, která se koná 21. øíjna 2011 od 14:00 v budovì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien Program: Pøivítání: Referují: Moderuje: Jednací øeè: J. E. dr. Jan KOUKAL (velvyslanec ÈR v Rakousku) Richard BASLER (místopøedseda Kulturního klubu Èechù a Slovákù v Rakousku) zástupce pražského arcibiskupa Dominika DUKY kardinál Christoph SCHÖNBORN (v jednání) P. Milan KUÈERA OCr (Wien) P. Dr. Marek PUÈALÍK OCr (Praha) P. Tomáš KOÒAØÍK OCr (poslední køižovník, který složil ve Vídni øádové sliby u P. Novotného) Daisy WALDSTEIN Mag. Hanna PAUL (za èeskoslovenské uprchlíky v Traiskirchenu) Stanislav ADÁMEK (Katolický klub) Jürgen EGERMEIER (Èeská katolická mise) dr. Jana STAREK nìmèina Øád køižovníkù byl založen v Praze roku 1233 sv. Anežkou Pøemyslovnou podle vzoru sv. Hedviky a sv. Alžbìty Durynské. DOPROVODNÉ AKCE: :30 koncert duchovní hudby v kostele Maria am Gestade, Passauer Platz/Salvatorgasse 12, 1010 Wien Ukázky duchovní hudby (Bach, Dvoøák aj.) na poèest pátera dr. Josefa Novotného pøednesou houslistka prof. Jela Špitková a varhaník prof. Ján Vladimír Michalko. Prof. Jela Špitková se øadí mezi pøední èeské a slovenské interprety. Je laureátkou nìkolika mezinárodních houslových soutìží. Jako sólistka vystupovala s pøedními èeskými a slovenskými orchestry, nahrává pro Èeský rozhlas a televizi. Koncertovala jako sólistka èeskoslovenských orchestrù ve více než šedesáti zemích svìta vèetnì jižní a severní Ameriky, Afriky, Japonska. V souèasnosti je profesorkou na vídeòské hudební univerzitì MDW a sólistkou Slovenské filharmonie v Bratislavì. Prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD, je slovenský hudebník, improvizátor a pedagog. Je autorem nìkolika publikací, scénáøù a kompozicí. 4

4 VÝSTAVY A FESTIVALY: do Michal ŠKODA: Untitled Michal Škoda je reprezentantem souèasné èeské scény, jeho charakteristickým konceptem je práce na rozhraní mezi architekturou, sochou, objektem a plošnou realizací. Projekt Untitled èili Bez názvu volnì navazuje na projekt About (pøipravený ve spolupráci s Elisabeth Grübl, participující prostorovì zvukovou instalací), který probìhl na jaøe 2011 v Rakouském kulturním fóru v Praze. Koncept projektu se váže k osobì Ludwiga Wittgensteina a dal by se nazvat poctou tomuto filozofovi. Vídeòská výstava se tedy bude vìnovat Ludwigu Wittgensteinovi, prostorové intervenci, ale také vztahu autora, Michala Škody, k Vídni a její historii. Dále pak k Vídeòskému kroužku (Wiener Kreis) a Vídeòské skupinì (Wiener Gruppe), se kterými je jméno Wittgenstein také spjato. Hlavním mottem projektu bude pak otázka: Co lze øíci o svìtì, který je závislý na tom, co dokáže jazyk? Michal Škoda (*1962) je jihoèeský sochaø, malíø, fotograf a kurátor, který patøí k nejpozoruhodnìjším a nejosobitìjším umìlcùm støední generace v Èechách. Hlavním tématem, kterému se vìnuje, je prostor a vztahy v nìm. Jeho objekty stojící na pomezí architektury a sochaøství vyboèují ze známých klasifikaèních škatulek a obdržel za nì mnohá ocenìní doma i v zahranièí. Kvùli konání celodenních akcí v CCV není možno výstavu zhlédnout v termínu Ateliery / 2 Zemì; mnoho projektù / nìkteré realizované :00-20:00 vernisáž Dva vídeòské ateliéry CPP Architektur a Fellerer Vendl Architekten se vztahem k Èeské republice (Jiøí Vendl z Fellerer Vendl Architekten se narodil a vyrostl v ÈR a Eva Èeská z CPP Architektur pochází z èeské menšiny ve Vídni, žije støídavì ve Vídni a v Praze) prezentují výbìr ze své dosavadní èinnosti. Mezi projekty, které byly urèeny pro Èeskou republiku, patøí napø. Hlavní nádraží Brno, za který získali první cenu, dále Národní knihovna v Praze èi knihovna v Havlíèkovì Brodì. Dále realizovali dva spoleèné projekty v Rakousku, a to: bytová zástavba Lavaterstraße, Wien 22, a Dùm E-K Rohrbach Niederösterreich. Oba ateliéry se zabývají èeským funkcionalismem v meziváleèném období. Souèasnì osvìtlují okolnosti, proè žádný z jejich projektù pro ÈR nebyl realizován a jejich práce nalezly uplatnìní pouze v Rakousku :00-18:30 Krippen verschiedener Art Spittelberger Weihnachtsmarkt do Jaroslav NOSEK: Nemilá krajina Fotograf na volné noze Jaroslav Nosek (*1950) dokumentuje lidmi opuštìné krajiny, vesnice i prùmyslové areály Èeské republiky. Výstava pøedstavuje jeho èernobílé snímky z let Galerie auf der Pawlatsche, AAKH, Spitalgasse 2-4/Hof 3, c/o Institut f. Slawistik, 1090 Wien Další informace na: do Hubert Gessner. Architekt dìlnického hnutí Hubert Gessner ( ), rodák z Moravy a žák Otto Wagnera, je považován za jednoho z hlavních architektù Èervené Vídnì. Jeho dílo zahrnuje napø. pekárenský velkoobchod, tovární budovy, ale i soukromé vily a okresní zdravotní pojiš ovny, velké bytové komplexy a bytové zaøízení. Speciální výstava probíhá v rámci trvalé výstavy Rudá Vídeò ve Waschsalonu Karl-Marx-Hof, která se soustøeïuje na architekty dìlnického hnutí. Výstava bude zahájena Dr. Michaelem Ludwigem. Souèasnì bude Dr. Markus Kristan prezentovat svoji knihu, vydanou nakladatelstvím Passage, jenž nese název Hubert Gessner. Architekt zwischen Kaiserreich und Sozialdemokratie Tato výstava mùže být realizována díky velkorysé podpoøe Wiener Städtischen Versicherung a Wien Kultur. Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7, 1190 Wien Další informace: Vstupné: 3 (dospìlí) NIEDERÖSTERREICHISCHE LANDESAUSSTELLUNG do CARNUNTUM: Erobern, Endecken, Erleben im Römerland dennì 9:00-18:00, LEOPOLD MUSEUM po, stø ne: 10:00-18:00 + èt: 10:00-21:00 MuseumsQuartier Wien, The Excitement Continues Zeitgenössische Kunst aus der Sammlung Leopold II. kalend : Ìjen ñ prosinec Figurálna keramika zo Slovenska. Národný hrdina Ignác BIZMAYER :00 vernisáž Výstava prác Ignáca Bizmayera zo Slovenského národného múzea Múzeum ¼udovíta Štúra v Modre a zo Slovenského národného múzea Historického múzea Bratislava. Záštitu prebral J. E. Peter Lizák, ve¾vyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Österreichisches Museum für Volkskunde, Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15-19, 1080 Wien, Otváracie hodiny: ut-ne 10:00-17:00, po zatvorené do Maria HUERNER-MALASCHOFSKY: Farbenwerke bunt wie ein Blumenstrauss (Aquarellbilder) Mo Fr 15:30-18: Renata KLOGNER-ŠTOLBOVÁ: Madonna und Pilger (Bilder) do Melancholie und Provokation Das Egon Schiele-Projekt JEDNOTLIVÉ AKCE: :00 Rudolf CAINER: Žulový Stalin Prezentace knihy zástupce emigraèní vlny 1968 Rudolfa Cainera, autora knihy Žulový Stalin. Kulatý stùl úryvky z díla ète Vladimír Stejskal, program moderuje dr. Marie Brandeis :30 Èítanie: Etela FARKAŠOVÁ (SK) a Ilse BREM (AT) Literárne soirée na tému vz ahu matky a dcéry v literatúre. Slovenský inštitút vo Viedni :00-15:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni Den otevøených dveøí :00-17:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni :00-16:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni 5

5 kalend : Ìjen ñ prosinec 2011 Jako každý rok na podzim pøedstaví jedny z nejhezèích lázní Èeské republiky pod názvem Den otevøených dveøí vídeòskému publiku svoji nabídku na nadcházející sezónu 2012! Malebné lázeòské mìsto Luhaèovice leží na jižní Moravì asi 20 km jihovýchodnì od Zlína. Do Lázní Luhaèovice jezdí návštìvníci podstupovat rùzné lázeòské procedury již více než 300 let. Láznì jsou známé nejenom svou kouzelnou architekturou lázeòských domù, nedalekými parky, okolní pøírodou, ale pøedevším díky svým léèebným pramenùm. Prezentace se koná ve spolupráci s Láznìmi Luhaèovice a. s. a Czech- Tourismem. Více informací: :00 beseda so známym slovenským hercom Jozefom VAJDOM RSKS :00-16:00 vzpomínková konference pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa NOVOTNÉHO Vzpomínkovou konferenci moderuje historièka dr. Jana Starek. Páter dr. Josef Novotný se narodil v roce 1931 v Praze a byl nezapomenutelnou a nesmazatelnou osobností èeské menšiny ve Vídni v letech totality. Vystudoval na Karlovì univerzitì historii a po emigraci studoval teologii v Augsburgu. V roce 1965 byl povìøen duchovní správou uprchlíkù ve vídeòské diecézi. O deset let pozdìji vstoupil do rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou. V roce 1978 byl Svatou stolicí jmenován provinciálem rytíøského øádu køižovníkù pro Rakousko a Nìmecko. Od poèátku své èinnosti ve Vídni pùsobil také jako katecheta na èeské škole spolku Komenský. Bližší informace viz str. 4. Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien :30 koncert u pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného Kostel Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 1010 Wien :00 Vzpomínka na Gustava Mahlera (koncert) Slovanská beseda, Drachengasse 6, 1010 Wien Poøádají Akademický spolek a Èeské srdce :00 Slávnostný koncert k 200. výroèiu narodenia Franza LISZTA Zuzana Ferjenèíková (SK, orgán), P. Ralph Greis OSB (DE, klavír), Gert Hecher (AT, klavír). Predstavia sa diela Franza Liszta a premiéra diela organistu dómu sv. Štefana vo Viedni Ernsta Wallyho k Roku Franza Liszta Poriada Slovenský inštitút. Schottenkirche, Freyung 6, 1010 Wien :00 Marta MARKOVÁ: Rodinné album pøíbìhy z Èech a Moravy (Braumüller Literatura Publishing, 2011) Prezentace knihy èeské autorky Marty Markové, která žije ve Vídni, za pøítomnosti germanisty a autora doslovu Petera Demetze Wendelina. Èechy a Morava, to není jen zlatá, stovìžatá Praha a Brno. Historie Èeské republiky není jen pražské jaro a sametová revoluce. Je to také doba kolektivizace, studentský život, osudy uprchlíkù. Na pozadí osobních pøíbìhù se seznamujeme s historickými událostmi støední Evropy. Bez jakékoliv sebelítosti nebo sentimentu se z úst vypravìèe dozvídáme o událostech bìžného života i o nejvìtších otøesech minulého století. Marta Marková klade ve své knize otázky, kterými se zaobírá snad každý z nás: Co je to vlast a domov? Marta Marková se narodila v Èeské republice, kde je známá pøedevším jako publicistka. Mezinárodní pozornosti dosáhla autobiograficky inspirovanými pøíbìhy z Moravy a Èech, které zahrnují události z pøedváleèného období až po souèasnost Künstlergespräch: KS Peter DVORSKY Gustav Mahler-Saal 6

6 :00 film Štìstí (CZ, 2005, 100 min., nìmecké znìní) Jedna z nejúspìšnìjších èeských tragikomedií s hvìzdným obsazením (Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Ana Geislerová) bude uvedena v rámci nezávislé filmové initiativy EU XXL, které které podporuje zprostøedkování a distribuci evropských filmù. Režie: Bohdan SLÁMA; kamera: Diviš MAREK Die Quelle, Schulstrasse 14, 7202 Bad Sauerbrunn Další informace: :30 Liederabend: Magdalena KOŽENÁ Mozart-Saal/Wiener Konzerthaus :00 Das Gute und das Boese in uns (Tagesbuchlesung) :00 divadelní pøedstavení Brouk v hlavì Vlastenecká omladina Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :00-21:00 Èaj o páté Vlastenecká omladina Velká klubovna èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :30souèasný èeský film: Pouta (CZ/SK, 2010, 140 min.) ZÚ + ÈC + KK Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien :00 Radovan DRŠATA: Modré patky (prezentace knihy) V rámci kulatého stolu Úspìšní Èecho-Rakušané moderní integrace pøedstaví Radovan Dršata svou druhou knihu humorných pøíbìhù Modré patky. Ète pražský herec Jiøí BROŽ. KK + Èc :00 Katarínská zábava Veèer so slovenskou ¾udovou cimbálovou kapelou. RSKS Kolariks Luftburg, vstupné 7 EUR. RSKS, vstupné 15 EUR, predpredaj lístkov: v spolku RSKS, nebo na tel Hofburgkapelle, Hofburg, Swiezerhof, 1010 Wien :00-21:00 Èaj o páté Vlastenecká omladina Velká klubovna èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :00 Sterne der Unendlichkeit (Adventlesung) Podrobnosti a další programy a akce naleznete v oddílech: Sokol & sport, Z èeské a slovenské Vídnì a okolí a Oznámení. Další dùležité adresy a kontakty viz též oddíl Inzerce. Dùležité kontaktní adresy: ÈESKÉ CENTRUM: Herrengasse 17, 1010 Wien, tel.: RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien tel.: , fax: SLOVENSKÝ INŠTITÚT Wipplingerstr , 1010 Wien, tel.: SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien tel.: , fax: kalend : Ìjen ñ prosinec :00 Freude-Adventkonzert Úèinkují: Herbert Lippert (tenor), Meagan Miller (soprán), Sunnyi Melles (recitace), Tibor Kováè (housle) ad. DIVADLO BRETT út so, 20:00, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien tel.: 0043/ DETSKÝ SÚBOR ROZMARÍN PRI RSKS má nácviky každú stredu: predškolský vek od 15:15 do 16:30 hod., školáci a mládež od 16:15 do 18:30 hod. Tanec, spev, hra na píš alkách, fujare, cimbale. Komenského škola, Ve¾ká klubovòa Brahms- Saal/Musikverein Tibor Kováè :00 Tradièné slovenské Vianoce S¼UK v programe zaznie vianoèná hudba Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Redakce upozoròuje, že neodpovídá za zmìny termínù poøadù jiných organizací a institucí a zároveò za neúplnost kalendária. Zmìna programu vyhrazena. Èlánky podepsané autory nebo opatøené znaèkou nemusejí být vždy shodné s názorem redakce. Redakce neodpovídá za obsah ètenáøských dopisù. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané èlánky po stránce gramatické i stylistické. 7

7 cìrkevnì kalend : listopad ñ prosinec 2011 Tschechische Gemeinde in der Erzdiözese Wien Èeská duchovní služba oblast Vídeò Poštovní adresa: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 31 Tel.: +43 (0664) Fax: +43 (01) POØAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB: CHRÁM Panny Marie na Nábøeží, Salvatorgasse 12, Wien 1: mše svatá každou nedìli a svátek v 08:30 KOSTEL Nejsvìtìjšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 3: mše svatá každou nedìli a svátek v 10:00 KOSTEL Don Bosco, Hagenmüllergasse 31, Wien 3, SALESIANUM: mládežnická mše svatá druhou nedìli v mìsíci v 11:00 KAPLE Panny Marie Pomocnice, St.-Veit-Gasse 25, Wien 13: mše svatá tøetí sobotu v mìsíci v 18:30 KALENDÁØ AKCÍ St Vzpomínka na všechny vìrné zemøelé SALESIANUM: 15:00 zasedání Klubu pøátel èeského høbitova 17:00 mše svatá za zemøelé. Ne SALESIANUM: Svátek svaté ANEŽKY ÈESKÉ v 11:00 hod., Hagenmüllergasse 31, Wien 3. So DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:30 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. Program od 16:00 do 21:00 hodin ŠKOLENÍ pro klub Dona Bosca. Èt DON BOSCO-HAUS: Maria-Hilf-Abend v 19:00 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. So SALESIANUM: Dìtská mše svatá v kapli v 17:00 hodin, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Vyrábíme adventní vìnce od 15:00 hodin. Zkoušíme vánoèní koledy. Ne SALESIANUM: 3. nedìle adventní svátek svatého MIKULÁŠE: Dìtská mše svatá v kapli v 11:00 hodin, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Mikulášská nadílka pro dìti. So DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:30 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. So Vánoèní mše svatá pro dìti a rodièe v 16:00 hodin v kapli SALESIANUM, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Pùlnoèní mše svatá ve 22:00 hodin v èeském kostele Nejsvìtìjšího Vykupitele na Rennwegu 63, Wien 3. Chrámový sbor zpívá vánoèní mši Hej, mistøe od J. J. Ryby. Ne Slavnost NAROZENÍ PÁNÌ Mše svatá v 10:00 hodin v èeském kostele Nejsvìtìjšího Vykupitele na Rennwegu 63, Wien 3. Zpíváme tradièní vánoèní koledy. Erstkommunion První svaté pøijímání Firmung Biømování 8

8 Klub p edstavuje... Eva VONEŠOVÁ 1954, narozena v Brnì, ÈSSR Škola umìleckých øemesel v Brnì Akademie výtvarných umìní v Praze (prof. Karel Souèek) 1981 emigrace do Vídnì VÝSTAVY: 2009 Galerie Time, Wien, A Rathausgalerie, Mürzzuschlag, A 2008 Velvyslanectví Èeské republiky, Berlin, D 2007 Tschechisches Zentrum, Herrengasse, Wien, Galerie Millennium, Praha, CZ Nová síò, Praha, CZ Gut Gasteil, Prigglitz, A Ausstellungsbrücke, St. Pölten, A 2006 Schlosshotel, Gabelhofen, A 2005 Investkredit, Wien, A Radnièní galerie, Èeské Budìjovice, CZ EU Parlament, Brusel, B 2004 Blaugelbe Galerie, Zwettl, A 2003 P.S.K., Wien, A Centre Tcheque, Brusel, B 2002 Galerie Gambit, Praha, CZ 2000 Galerie Nový Svìt, Praha, CZ Galerie Malostranská beseda, Praha, CZ Galerie 21, Plzeò, CZ 1999 Ruprechtskirche, Wien, A Kratzer, Hamburg, D Galerie bratøí Èapkù, Praha, CZ 1998 t klein Raamteater, Antwerpen, B 1997 Galerie sv. Marka, Sobìslav, CZ 1996 Deutscher Herold, Bonn, D DT Galleries, Antwerpen, B Raum Helmer, Wien, A 1995 Vojenské muzeum, Praha, CZ 1994 Graf von Westphalen, Hamburg, D 1990 Xtra Galerie, Zürich, CH Albanese Arte, Vicenza, I 1989 Galerie von Below, Meckenheim, D 1988 IHA, Hergiswil, CH Galerie De Magiers, Antwerpen, B Management Club, Wien, A 1987 CA Bank, Wien, A Foto: Gero Fischer 9

9 Klub p edstavuje Dehoniana Galeria, Napoli, I 1985 Galerie Kratzer, Hamburg, D Wallgrabentheater, Freiburg, D CA Bank, Linz, A TZ Galerie, Wien, A t klein Raamteater, Antwerpen, B Atelier II., Villach, A 1984 Amtsgericht, Bad Vilbel, D Alte Schmiede, Wien, A 1983 Raiffeisen Bank, Zell/See, A Atelier II., Villach, A SPOLEÈNÉ VÝSTAVY: 2010 natur. Pur. Künstlerhaus, Klagenfurt, A Èeské umìní v exilu, Galerie G, Olomouc, CZ Sympozium EgonSchieleArtCentrum, Èeský Krumlov, CZ 2008 Integration in Emigration, Galerie Time, Wien, A 2007 Ecoart-flora, fauna, Wien, A Art Prague, Art Fair, Praha, CZ Symposium Kulturfabrik Helfenberg, A 2006 Grenzenfresser, Kulturfabrik, Helfenberg, A 2005 Transfer, Galerie Prisma, I 2004 Dùm umìní, Hommage à Janáèek, Brno, CZ 2002 CZ/A Sexalog, Koninlijke Academie, Antwerpen, B CZ/A Sexalog, Ministerstvo zahranièí, Praha, CZ 2001 Sexalog, Parlament Wien, A 1999 Fremde Heimat?, Shedhalle, St. Pölten, A 1998 Horní konírna, Valtice, CZ 1997 City Center, Praha, CZ Dílna 97, Mikulov, CZ Pražský hrad, Praha, CZ 1996 MAK Kunstmesse, Wien, A Czech Culture, Sydney, AUS Barry Stern Gallery, Sydney, AUS 1992 Kunstmuseum, Bochum, D Florart, Liberec, CZ 1991 Dùm umìní, Znojmo, CZ Muzeum, Nové Mìsto na Moravì, CZ 1990 Dorotheum-Auktion, Wien, A 1989 Kunstmuseum, Bochum, D 1984 Künstlerhaus, Graz, A 1983 Galerie Eylau 5, Berlin, D Modena Art Galerie, Wien, A 1982 KNS Teater, Antwerpen, B KONTAKT: Ungargasse 27/1/23, A-1030 Wien Tel./fax: 0043/1/ ) Proè jste se rozhodla pro emigraci? Jaké pohnutky Vás k tomu vedly? Kolik Vám bylo let? Následovala jsem svého muže Ondøeje Kohouta, signatáøe Charty 77. Do emigrace v roce 1981 s námi odešel i syn Mikuláš. Bylo mi 27 let. 2) Vaše umìlecké šance v ÈSSR? Po studiu na Akademii výtvarných umìní v roce 1979 mì živilo krátce stipendium na téma mateøství, jeden ministerský nákup a prodej jednoho díla v umìlecké galerii Dílo. Sáhla jsem po jistìjší obživì a pracovala jako uklízeèka, a to až do vystìhování. 3) Proè jste si zvolila Rakousko jako zemi pro emigraci? Chtìla jste jít jinam? V Rakousku byl chartistùm a jejich rodinám nabídnut politický azyl, moje sestra zde byla provdaná a ve Vídni už byl Ondøejùv otec. 4) S jakými pøedstavami jste do emigrace odcházela? S pøedstavou hlavnì, když budeme mít støechu nad hlavou. 5) Jak jste hledala první cesty k zapojení do umìlecké práce v nové zemi? Pokraèovala jsem v úklidu na rùzných místech, na nìkterých jsem dostala šanci vystavovat, pomáhali rakouští pøátelé, majitelé hospod, odtud se díla èasem pøesunula do bank, galerií, muzeí atd. 6) V èem se lišily Vaše práce od prací rakouských výtvarníkù? Nelišily se, zabývala jsem se mnì blízkými tématy matkou a dítìtem, ženským portrétem a zátiším, práce nemìly žádný politický podtext, jen možná tmavost a ponurost obrazù si nìkteøí vysvìtlovali jako reflexi doby, zobrazení nálady v totalitním režimu. 7) Jak jste byla pøijímána rakouskou spoleèností jako cizinec? Byli jsme pøijati s otevøenou náruèí, ti, co nám podali pomocnou ruku, jsou našimi pøáteli dodnes. V každé spoleènosti se najdou i omezenci, ale kontakt s nimi byl minimální. 8) Co jste se emigrací životem v jiné zemi nauèila? Vážit si všeho, vìcí samozøejmých. 9) Mìla jste a máte kontakty s rakouskými umìlci? Navázala jste s nimi i pøátelství? Kontakty mám a navázala jsem jenom pøátelství. 10) Mìla jste kontakty s èeskoslovenskými umìlci v zahranièí v dobì emigrace? Od zaèátku emigrace se stýkám s urèitým okruhem umìlcù, spojuje nás nejenom umìní. 11) Kde se cítíte být doma? Tam, kde mám od nìho klíè. Na pøední stranì obálky: Eva VONEŠOVÁ, Wallungen, olej, 2007

Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT

Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT Klub p ipravuje Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku CYKLUS FILMÙ KARLA ZEMANA K 100. VÝROÈÍ JEHO NAROZENÍ Karel ZEMAN (3. 10. 1910,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

Seznam vybraných výstupů

Seznam vybraných výstupů Seznam vybraných výstupů Výstup 1: Rynholecký festiválek (plakát, program) 1 2 Festival Menteatrál Neratov Program (divadlo): Sobota: Samerstein - Jiné jeviště Hrají: Honza, Tibor, veru, EVa, Renča, Páťa,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Kalendá : listopad - prosinec 2006

Kalendá : listopad - prosinec 2006 církevní Klub pøipravuje kalendáø Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr. 11-13, 1140 Wien Informace: Eva Zemanová Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku,

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 16. 2. 8. 5. 2016 út ne 10.00 18.00, čt 10.00 20.00 Kurátorky: Petra Trnková, Monika Faber

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku na akce zahájené v období od 1. října do 31. března (příjem žádostí do 31. srpna do 14:00 hodin) Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 2 3 4

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ŘÍJNU 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ŘÍJNU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ŘÍJNU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Wien Vypracoval:

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí

Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí Kalendář KULTURNÍCH a SPORTOVNÍCH akcí 2016 ÚNOR 1. 29. 2 Krása zvířat výstava Michaely Burdové, Romantická krajina ve fotografii výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové, 16. 2. Zahájení jarních kurzů

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ)

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ) DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 -

Malíř Vladimír Houdek nový laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého. Napsal uživatel čtk,ić Neděle, 02 Prosinec :17 - Cenu Jindřicha Chalupeckého za rok 2012 získal Vladimír Houdek, jediný zástupce malby ve finále. Ve finále prestižní soutěže pro výtvarné umělce do 35 let se letos utkali čtyři jednotlivci a jedna autorská

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více