editorial obsah impressum Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "editorial obsah impressum Obsah"

Transkript

1 editorial Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, srdeènì Vás zveme v pondìlí 14. listopadu 2011 na Klubové pravidelné promítání v kinosálu èeského velvyslanectví, nadále ve spolupráci s èeským velvyslanectvím a Èeským centrem. Pøipravili jsme pro Vás souèasný èeský film režiséra Radima Špaèka»Pouta«. Snímek»Pouta«sklízí úspìch u divákù i odborných porot. Byl nominován na Èeského lva ve tøinácti kategoriích, z toho v pìti úspìšnì získal cenu za nejlepší film, režii, scénáø, kameru a herce v hlavní roli. 19. øíjna 2011 Vás srdeènì zveme na literární poøad prezentaci knihy zástupce emigraèní vlny 1968 Rudolfa Cainera»Žulový Stalin«. Úryvky z knihy ète Vladimír Stejskal, program moderuje dr. Marie Brandeis. 21. øíjna 2011 Vás srdeènì zveme na vzpomínkovou konferenci a koncert pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného, bývalého provinciála rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou (Ordo militaris crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis) ve Vídni (Karlskirche), faráøe tamtéž a duchovního správce èeskoslovenského exilu v Rakousku. Hezké posezení na stránkami Klubu Vám pøeje výbor Kulturního klubu a redakce Nedávno se náš klubový spolupracovník, který se mj. staral o naši domovskou webovou schránku (homepage), definitivnì pøestìhoval do ÈR. Nutnì tedy hledáme nìkoho, kdo by byl ochotný se této práce (cca 6-10 hodin mìsíènì) za odmìnu pøímìøenou podmínkám neziskové instituce ujmout. Kdyby tedy nìkdo mìl chu a sílu, ohlaste se, prosím, na mailové adrese obsah Obsah Editorial Obsah Impressum Klub pøipravuje Kalendáø: øíjen prosinec Církevní kalendáø: listopad prosinec Klub pøedstavuje Rozhovor Kultura Události Fejeton Zajímavosti Ekonomika Sokol & sport Úvahy & postøehy Z èeské a slovenské Vídnì a okolí Oznámení Informace & inzerce impressum 2 KULTURNÍ KLUB. Informaèní èasopis Èechù a Slovákù v Rakousku Majitel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Vydavatel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku (ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Sazba: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Jaroslav Bulíèek, Praha Tisk: Tiskárna Sládek, Znojmo KULTURNÍ KLUB. Informationszeitschrift der Tschechen und Slowaken in Österreich Medieninhaber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Herausgeber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Verlagsort: 1080 Wien Hersteller und Herstellungsort: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Tiskárna Sládek, Znojmo, Tschechische Republik Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung Redakce: Schlösselgasse 18, 1080 Wien, mobil (od 10:00): , fax: Vedoucí redaktorka: ing. Helena Basler Zástupkynì vedoucí redaktorky: Mag. Dr. Marie Brandeis Redakce: Mag. Pavlína Böhmová (pøekladatelka), Anna Køivanová (asistentka) Technická redakce: František Písaøík, Ing. Kurt Mattola, Richard Basler Redakèní kruh: Dipl. Ing. Alexej Bálek, Jan Brabenec, Dr. Martin Franc, P. Dr. Jan Horák, Ludvík Kavín, Dr. Jan Kahuda, manželé Kalinovi, Jindøich Lion, Dr. Michael Lion, Dr. Marta Marková, Mag. P. J. N. Popov, Andrea Ozábalová, Dr. Kvìta Ozábalová, Mgr. Helena Stejskalová, Nela Štìrbová, Mgr. Tomáš Vanìk, Ing. Jiøí Zajíèek, ThLic. Petr Žaloudek Fotografové: Richard Basler, Vladimír Èevela, Kurt Mattola Distribuce: Tiskárna Sládek

2 Pondìlní promítání filmù ve spolupráci s Èeským centrem a Velvyslanectvím ÈR v kinì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku SOUÈASNÝ ÈESKÝ FILM pondìlí v 19:30 Pouta (ÈR/SR, 2010, 140 min.) Režie: Radim ŠPAÈEK; kamera: Jaromír KAÈER; scénáø: Ondøej ŠTINDL Hrají: Ondøej Malý, Kristína Farkašová, Luboš Veselý, Lukáš Latinák, Oldøich Kaiser, Ivana Uhlíøová, Martin Finger, Roman Zach, Iva Pazderková, Barbora Milotová Film Pouta sklízí úspìch u divákù i odborných porot na filmových festivalech. Byl nominován na Èeského lva ve tøinácti kategoriích, z toho v pìti úspìšnì nejlepší film, režie, scénáø, kamera, herec v hlavní roli. V tomto filmu, odehrávajícím se v Èeskoslovensku v roce 1982, jde o popis osobní a zbìsilé vzpoury proti èeskoslovenskému totalitnímu režimu, která ovšem není projevem politické uvìdomìlosti èi obèanské stateènosti. Antonín, pøíslušník tajné policie, je vnitønì neklidný, možná až psychopatický násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znudìn vším okolo sebe nasmìruje své démony ke zdánlivì èistému, spíše ale neuchopitelnému bodu k mladé ženì Kláøe. Není to láska ani jiný druh èisté vášnì pouze spalující touha po iluzi útìku z šedivé klece a nudy. Klub p ipravuje Pøedbìžné termíny promítání na velvyslanectví v roce 2011: vždy druhé pondìlí v mìsíci, tj a Zaèátek pøedstavení vždy v 19:30, pouze v prosinci ještì v 17:00 pro dìti. Zmìna vyhrazena. Srdeènì Vás zveme na prezentaci knihy Rudolfa CAINERA Žulový Stalin 19. øíjna 2011 v 18:00 Úryvky ète Vladimír STEJSKAL, program moderuje dr. Marie BRANDEIS Rudolf Cainer, autor knihy Žulový Stalin, se narodil v roce V roce 1968 odešel do exilu do rakouské Vídnì. Z té doby si pamatuje pøedevším vánoèní èas, kdy jako mladý Pražan vystoupil na vídeòském nádraží a byl fascinován osvìtlenými vánoèními stromky, protože nìco takového na Východì, jak sám tvrdí, nebylo. Jeho kniha Žulový Stalin vyšla v roce 2008 v pražském nakladatelství Arsci a popisuje zábavnou formou osudy lidí kolem stavby nejvìtšího pomníku v Evropì. O ten se zaèal autor zajímat, když objevil pro nìj fascinující podaøené dílo Motocyklista od èeského sochaøe Otakara Švece a až poté se zaèal zajímat o jeho dílo. Prostøednictvím toho odhalil monstrózní stavbu Stalina a zaèal o ní sbírat informace, což vyústilo v sepsání knihy. Rudolf Cainer s pravnuky 3

3 Klub p ipravuje Srdeènì Vás zveme na vzpomínkovou konferenci pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného, provinciála rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou (Ordo militaris crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis) ve Vídni (Karlskirche), faráøe tamtéž a duchovního správce Èeskoslovenského exilu v Rakousku, která se koná 21. øíjna 2011 od 14:00 v budovì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien Program: Pøivítání: Referují: Moderuje: Jednací øeè: J. E. dr. Jan KOUKAL (velvyslanec ÈR v Rakousku) Richard BASLER (místopøedseda Kulturního klubu Èechù a Slovákù v Rakousku) zástupce pražského arcibiskupa Dominika DUKY kardinál Christoph SCHÖNBORN (v jednání) P. Milan KUÈERA OCr (Wien) P. Dr. Marek PUÈALÍK OCr (Praha) P. Tomáš KOÒAØÍK OCr (poslední køižovník, který složil ve Vídni øádové sliby u P. Novotného) Daisy WALDSTEIN Mag. Hanna PAUL (za èeskoslovenské uprchlíky v Traiskirchenu) Stanislav ADÁMEK (Katolický klub) Jürgen EGERMEIER (Èeská katolická mise) dr. Jana STAREK nìmèina Øád køižovníkù byl založen v Praze roku 1233 sv. Anežkou Pøemyslovnou podle vzoru sv. Hedviky a sv. Alžbìty Durynské. DOPROVODNÉ AKCE: :30 koncert duchovní hudby v kostele Maria am Gestade, Passauer Platz/Salvatorgasse 12, 1010 Wien Ukázky duchovní hudby (Bach, Dvoøák aj.) na poèest pátera dr. Josefa Novotného pøednesou houslistka prof. Jela Špitková a varhaník prof. Ján Vladimír Michalko. Prof. Jela Špitková se øadí mezi pøední èeské a slovenské interprety. Je laureátkou nìkolika mezinárodních houslových soutìží. Jako sólistka vystupovala s pøedními èeskými a slovenskými orchestry, nahrává pro Èeský rozhlas a televizi. Koncertovala jako sólistka èeskoslovenských orchestrù ve více než šedesáti zemích svìta vèetnì jižní a severní Ameriky, Afriky, Japonska. V souèasnosti je profesorkou na vídeòské hudební univerzitì MDW a sólistkou Slovenské filharmonie v Bratislavì. Prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD, je slovenský hudebník, improvizátor a pedagog. Je autorem nìkolika publikací, scénáøù a kompozicí. 4

4 VÝSTAVY A FESTIVALY: do Michal ŠKODA: Untitled Michal Škoda je reprezentantem souèasné èeské scény, jeho charakteristickým konceptem je práce na rozhraní mezi architekturou, sochou, objektem a plošnou realizací. Projekt Untitled èili Bez názvu volnì navazuje na projekt About (pøipravený ve spolupráci s Elisabeth Grübl, participující prostorovì zvukovou instalací), který probìhl na jaøe 2011 v Rakouském kulturním fóru v Praze. Koncept projektu se váže k osobì Ludwiga Wittgensteina a dal by se nazvat poctou tomuto filozofovi. Vídeòská výstava se tedy bude vìnovat Ludwigu Wittgensteinovi, prostorové intervenci, ale také vztahu autora, Michala Škody, k Vídni a její historii. Dále pak k Vídeòskému kroužku (Wiener Kreis) a Vídeòské skupinì (Wiener Gruppe), se kterými je jméno Wittgenstein také spjato. Hlavním mottem projektu bude pak otázka: Co lze øíci o svìtì, který je závislý na tom, co dokáže jazyk? Michal Škoda (*1962) je jihoèeský sochaø, malíø, fotograf a kurátor, který patøí k nejpozoruhodnìjším a nejosobitìjším umìlcùm støední generace v Èechách. Hlavním tématem, kterému se vìnuje, je prostor a vztahy v nìm. Jeho objekty stojící na pomezí architektury a sochaøství vyboèují ze známých klasifikaèních škatulek a obdržel za nì mnohá ocenìní doma i v zahranièí. Kvùli konání celodenních akcí v CCV není možno výstavu zhlédnout v termínu Ateliery / 2 Zemì; mnoho projektù / nìkteré realizované :00-20:00 vernisáž Dva vídeòské ateliéry CPP Architektur a Fellerer Vendl Architekten se vztahem k Èeské republice (Jiøí Vendl z Fellerer Vendl Architekten se narodil a vyrostl v ÈR a Eva Èeská z CPP Architektur pochází z èeské menšiny ve Vídni, žije støídavì ve Vídni a v Praze) prezentují výbìr ze své dosavadní èinnosti. Mezi projekty, které byly urèeny pro Èeskou republiku, patøí napø. Hlavní nádraží Brno, za který získali první cenu, dále Národní knihovna v Praze èi knihovna v Havlíèkovì Brodì. Dále realizovali dva spoleèné projekty v Rakousku, a to: bytová zástavba Lavaterstraße, Wien 22, a Dùm E-K Rohrbach Niederösterreich. Oba ateliéry se zabývají èeským funkcionalismem v meziváleèném období. Souèasnì osvìtlují okolnosti, proè žádný z jejich projektù pro ÈR nebyl realizován a jejich práce nalezly uplatnìní pouze v Rakousku :00-18:30 Krippen verschiedener Art Spittelberger Weihnachtsmarkt do Jaroslav NOSEK: Nemilá krajina Fotograf na volné noze Jaroslav Nosek (*1950) dokumentuje lidmi opuštìné krajiny, vesnice i prùmyslové areály Èeské republiky. Výstava pøedstavuje jeho èernobílé snímky z let Galerie auf der Pawlatsche, AAKH, Spitalgasse 2-4/Hof 3, c/o Institut f. Slawistik, 1090 Wien Další informace na: do Hubert Gessner. Architekt dìlnického hnutí Hubert Gessner ( ), rodák z Moravy a žák Otto Wagnera, je považován za jednoho z hlavních architektù Èervené Vídnì. Jeho dílo zahrnuje napø. pekárenský velkoobchod, tovární budovy, ale i soukromé vily a okresní zdravotní pojiš ovny, velké bytové komplexy a bytové zaøízení. Speciální výstava probíhá v rámci trvalé výstavy Rudá Vídeò ve Waschsalonu Karl-Marx-Hof, která se soustøeïuje na architekty dìlnického hnutí. Výstava bude zahájena Dr. Michaelem Ludwigem. Souèasnì bude Dr. Markus Kristan prezentovat svoji knihu, vydanou nakladatelstvím Passage, jenž nese název Hubert Gessner. Architekt zwischen Kaiserreich und Sozialdemokratie Tato výstava mùže být realizována díky velkorysé podpoøe Wiener Städtischen Versicherung a Wien Kultur. Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof, Halteraugasse 7, 1190 Wien Další informace: Vstupné: 3 (dospìlí) NIEDERÖSTERREICHISCHE LANDESAUSSTELLUNG do CARNUNTUM: Erobern, Endecken, Erleben im Römerland dennì 9:00-18:00, LEOPOLD MUSEUM po, stø ne: 10:00-18:00 + èt: 10:00-21:00 MuseumsQuartier Wien, The Excitement Continues Zeitgenössische Kunst aus der Sammlung Leopold II. kalend : Ìjen ñ prosinec Figurálna keramika zo Slovenska. Národný hrdina Ignác BIZMAYER :00 vernisáž Výstava prác Ignáca Bizmayera zo Slovenského národného múzea Múzeum ¼udovíta Štúra v Modre a zo Slovenského národného múzea Historického múzea Bratislava. Záštitu prebral J. E. Peter Lizák, ve¾vyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Österreichisches Museum für Volkskunde, Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15-19, 1080 Wien, Otváracie hodiny: ut-ne 10:00-17:00, po zatvorené do Maria HUERNER-MALASCHOFSKY: Farbenwerke bunt wie ein Blumenstrauss (Aquarellbilder) Mo Fr 15:30-18: Renata KLOGNER-ŠTOLBOVÁ: Madonna und Pilger (Bilder) do Melancholie und Provokation Das Egon Schiele-Projekt JEDNOTLIVÉ AKCE: :00 Rudolf CAINER: Žulový Stalin Prezentace knihy zástupce emigraèní vlny 1968 Rudolfa Cainera, autora knihy Žulový Stalin. Kulatý stùl úryvky z díla ète Vladimír Stejskal, program moderuje dr. Marie Brandeis :30 Èítanie: Etela FARKAŠOVÁ (SK) a Ilse BREM (AT) Literárne soirée na tému vz ahu matky a dcéry v literatúre. Slovenský inštitút vo Viedni :00-15:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni Den otevøených dveøí :00-17:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni :00-16:00 prezentace Lázní Luhaèovice ve Vídni 5

5 kalend : Ìjen ñ prosinec 2011 Jako každý rok na podzim pøedstaví jedny z nejhezèích lázní Èeské republiky pod názvem Den otevøených dveøí vídeòskému publiku svoji nabídku na nadcházející sezónu 2012! Malebné lázeòské mìsto Luhaèovice leží na jižní Moravì asi 20 km jihovýchodnì od Zlína. Do Lázní Luhaèovice jezdí návštìvníci podstupovat rùzné lázeòské procedury již více než 300 let. Láznì jsou známé nejenom svou kouzelnou architekturou lázeòských domù, nedalekými parky, okolní pøírodou, ale pøedevším díky svým léèebným pramenùm. Prezentace se koná ve spolupráci s Láznìmi Luhaèovice a. s. a Czech- Tourismem. Více informací: :00 beseda so známym slovenským hercom Jozefom VAJDOM RSKS :00-16:00 vzpomínková konference pøi pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa NOVOTNÉHO Vzpomínkovou konferenci moderuje historièka dr. Jana Starek. Páter dr. Josef Novotný se narodil v roce 1931 v Praze a byl nezapomenutelnou a nesmazatelnou osobností èeské menšiny ve Vídni v letech totality. Vystudoval na Karlovì univerzitì historii a po emigraci studoval teologii v Augsburgu. V roce 1965 byl povìøen duchovní správou uprchlíkù ve vídeòské diecézi. O deset let pozdìji vstoupil do rytíøského øádu køižovníkù s èervenou hvìzdou. V roce 1978 byl Svatou stolicí jmenován provinciálem rytíøského øádu køižovníkù pro Rakousko a Nìmecko. Od poèátku své èinnosti ve Vídni pùsobil také jako katecheta na èeské škole spolku Komenský. Bližší informace viz str. 4. Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien :30 koncert u pøíležitosti nedožitých 80. narozenin P. dr. Josefa Novotného Kostel Maria am Gestade, Salvatorgasse 12, 1010 Wien :00 Vzpomínka na Gustava Mahlera (koncert) Slovanská beseda, Drachengasse 6, 1010 Wien Poøádají Akademický spolek a Èeské srdce :00 Slávnostný koncert k 200. výroèiu narodenia Franza LISZTA Zuzana Ferjenèíková (SK, orgán), P. Ralph Greis OSB (DE, klavír), Gert Hecher (AT, klavír). Predstavia sa diela Franza Liszta a premiéra diela organistu dómu sv. Štefana vo Viedni Ernsta Wallyho k Roku Franza Liszta Poriada Slovenský inštitút. Schottenkirche, Freyung 6, 1010 Wien :00 Marta MARKOVÁ: Rodinné album pøíbìhy z Èech a Moravy (Braumüller Literatura Publishing, 2011) Prezentace knihy èeské autorky Marty Markové, která žije ve Vídni, za pøítomnosti germanisty a autora doslovu Petera Demetze Wendelina. Èechy a Morava, to není jen zlatá, stovìžatá Praha a Brno. Historie Èeské republiky není jen pražské jaro a sametová revoluce. Je to také doba kolektivizace, studentský život, osudy uprchlíkù. Na pozadí osobních pøíbìhù se seznamujeme s historickými událostmi støední Evropy. Bez jakékoliv sebelítosti nebo sentimentu se z úst vypravìèe dozvídáme o událostech bìžného života i o nejvìtších otøesech minulého století. Marta Marková klade ve své knize otázky, kterými se zaobírá snad každý z nás: Co je to vlast a domov? Marta Marková se narodila v Èeské republice, kde je známá pøedevším jako publicistka. Mezinárodní pozornosti dosáhla autobiograficky inspirovanými pøíbìhy z Moravy a Èech, které zahrnují události z pøedváleèného období až po souèasnost Künstlergespräch: KS Peter DVORSKY Gustav Mahler-Saal 6

6 :00 film Štìstí (CZ, 2005, 100 min., nìmecké znìní) Jedna z nejúspìšnìjších èeských tragikomedií s hvìzdným obsazením (Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Ana Geislerová) bude uvedena v rámci nezávislé filmové initiativy EU XXL, které které podporuje zprostøedkování a distribuci evropských filmù. Režie: Bohdan SLÁMA; kamera: Diviš MAREK Die Quelle, Schulstrasse 14, 7202 Bad Sauerbrunn Další informace: :30 Liederabend: Magdalena KOŽENÁ Mozart-Saal/Wiener Konzerthaus :00 Das Gute und das Boese in uns (Tagesbuchlesung) :00 divadelní pøedstavení Brouk v hlavì Vlastenecká omladina Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :00-21:00 Èaj o páté Vlastenecká omladina Velká klubovna èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :30souèasný èeský film: Pouta (CZ/SK, 2010, 140 min.) ZÚ + ÈC + KK Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr , 1140 Wien :00 Radovan DRŠATA: Modré patky (prezentace knihy) V rámci kulatého stolu Úspìšní Èecho-Rakušané moderní integrace pøedstaví Radovan Dršata svou druhou knihu humorných pøíbìhù Modré patky. Ète pražský herec Jiøí BROŽ. KK + Èc :00 Katarínská zábava Veèer so slovenskou ¾udovou cimbálovou kapelou. RSKS Kolariks Luftburg, vstupné 7 EUR. RSKS, vstupné 15 EUR, predpredaj lístkov: v spolku RSKS, nebo na tel Hofburgkapelle, Hofburg, Swiezerhof, 1010 Wien :00-21:00 Èaj o páté Vlastenecká omladina Velká klubovna èeské školy, Sebastianplatz 3, 1030 Wien :00 Sterne der Unendlichkeit (Adventlesung) Podrobnosti a další programy a akce naleznete v oddílech: Sokol & sport, Z èeské a slovenské Vídnì a okolí a Oznámení. Další dùležité adresy a kontakty viz též oddíl Inzerce. Dùležité kontaktní adresy: ÈESKÉ CENTRUM: Herrengasse 17, 1010 Wien, tel.: RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien tel.: , fax: SLOVENSKÝ INŠTITÚT Wipplingerstr , 1010 Wien, tel.: SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA Otto-Bauer-Gasse 23/11, 1060 Wien tel.: , fax: kalend : Ìjen ñ prosinec :00 Freude-Adventkonzert Úèinkují: Herbert Lippert (tenor), Meagan Miller (soprán), Sunnyi Melles (recitace), Tibor Kováè (housle) ad. DIVADLO BRETT út so, 20:00, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien tel.: 0043/ DETSKÝ SÚBOR ROZMARÍN PRI RSKS má nácviky každú stredu: predškolský vek od 15:15 do 16:30 hod., školáci a mládež od 16:15 do 18:30 hod. Tanec, spev, hra na píš alkách, fujare, cimbale. Komenského škola, Ve¾ká klubovòa Brahms- Saal/Musikverein Tibor Kováè :00 Tradièné slovenské Vianoce S¼UK v programe zaznie vianoèná hudba Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Redakce upozoròuje, že neodpovídá za zmìny termínù poøadù jiných organizací a institucí a zároveò za neúplnost kalendária. Zmìna programu vyhrazena. Èlánky podepsané autory nebo opatøené znaèkou nemusejí být vždy shodné s názorem redakce. Redakce neodpovídá za obsah ètenáøských dopisù. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané èlánky po stránce gramatické i stylistické. 7

7 cìrkevnì kalend : listopad ñ prosinec 2011 Tschechische Gemeinde in der Erzdiözese Wien Èeská duchovní služba oblast Vídeò Poštovní adresa: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 31 Tel.: +43 (0664) Fax: +43 (01) POØAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB: CHRÁM Panny Marie na Nábøeží, Salvatorgasse 12, Wien 1: mše svatá každou nedìli a svátek v 08:30 KOSTEL Nejsvìtìjšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 3: mše svatá každou nedìli a svátek v 10:00 KOSTEL Don Bosco, Hagenmüllergasse 31, Wien 3, SALESIANUM: mládežnická mše svatá druhou nedìli v mìsíci v 11:00 KAPLE Panny Marie Pomocnice, St.-Veit-Gasse 25, Wien 13: mše svatá tøetí sobotu v mìsíci v 18:30 KALENDÁØ AKCÍ St Vzpomínka na všechny vìrné zemøelé SALESIANUM: 15:00 zasedání Klubu pøátel èeského høbitova 17:00 mše svatá za zemøelé. Ne SALESIANUM: Svátek svaté ANEŽKY ÈESKÉ v 11:00 hod., Hagenmüllergasse 31, Wien 3. So DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:30 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. Program od 16:00 do 21:00 hodin ŠKOLENÍ pro klub Dona Bosca. Èt DON BOSCO-HAUS: Maria-Hilf-Abend v 19:00 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. So SALESIANUM: Dìtská mše svatá v kapli v 17:00 hodin, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Vyrábíme adventní vìnce od 15:00 hodin. Zkoušíme vánoèní koledy. Ne SALESIANUM: 3. nedìle adventní svátek svatého MIKULÁŠE: Dìtská mše svatá v kapli v 11:00 hodin, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Mikulášská nadílka pro dìti. So DON BOSCO-HAUS: Mládežnická mše svatá v 18:30 hodin v St. Veit-Gasse 25, Wien 13. So Vánoèní mše svatá pro dìti a rodièe v 16:00 hodin v kapli SALESIANUM, Hagenmüllergasse 31, Wien 3. Pùlnoèní mše svatá ve 22:00 hodin v èeském kostele Nejsvìtìjšího Vykupitele na Rennwegu 63, Wien 3. Chrámový sbor zpívá vánoèní mši Hej, mistøe od J. J. Ryby. Ne Slavnost NAROZENÍ PÁNÌ Mše svatá v 10:00 hodin v èeském kostele Nejsvìtìjšího Vykupitele na Rennwegu 63, Wien 3. Zpíváme tradièní vánoèní koledy. Erstkommunion První svaté pøijímání Firmung Biømování 8

8 Klub p edstavuje... Eva VONEŠOVÁ 1954, narozena v Brnì, ÈSSR Škola umìleckých øemesel v Brnì Akademie výtvarných umìní v Praze (prof. Karel Souèek) 1981 emigrace do Vídnì VÝSTAVY: 2009 Galerie Time, Wien, A Rathausgalerie, Mürzzuschlag, A 2008 Velvyslanectví Èeské republiky, Berlin, D 2007 Tschechisches Zentrum, Herrengasse, Wien, Galerie Millennium, Praha, CZ Nová síò, Praha, CZ Gut Gasteil, Prigglitz, A Ausstellungsbrücke, St. Pölten, A 2006 Schlosshotel, Gabelhofen, A 2005 Investkredit, Wien, A Radnièní galerie, Èeské Budìjovice, CZ EU Parlament, Brusel, B 2004 Blaugelbe Galerie, Zwettl, A 2003 P.S.K., Wien, A Centre Tcheque, Brusel, B 2002 Galerie Gambit, Praha, CZ 2000 Galerie Nový Svìt, Praha, CZ Galerie Malostranská beseda, Praha, CZ Galerie 21, Plzeò, CZ 1999 Ruprechtskirche, Wien, A Kratzer, Hamburg, D Galerie bratøí Èapkù, Praha, CZ 1998 t klein Raamteater, Antwerpen, B 1997 Galerie sv. Marka, Sobìslav, CZ 1996 Deutscher Herold, Bonn, D DT Galleries, Antwerpen, B Raum Helmer, Wien, A 1995 Vojenské muzeum, Praha, CZ 1994 Graf von Westphalen, Hamburg, D 1990 Xtra Galerie, Zürich, CH Albanese Arte, Vicenza, I 1989 Galerie von Below, Meckenheim, D 1988 IHA, Hergiswil, CH Galerie De Magiers, Antwerpen, B Management Club, Wien, A 1987 CA Bank, Wien, A Foto: Gero Fischer 9

9 Klub p edstavuje Dehoniana Galeria, Napoli, I 1985 Galerie Kratzer, Hamburg, D Wallgrabentheater, Freiburg, D CA Bank, Linz, A TZ Galerie, Wien, A t klein Raamteater, Antwerpen, B Atelier II., Villach, A 1984 Amtsgericht, Bad Vilbel, D Alte Schmiede, Wien, A 1983 Raiffeisen Bank, Zell/See, A Atelier II., Villach, A SPOLEÈNÉ VÝSTAVY: 2010 natur. Pur. Künstlerhaus, Klagenfurt, A Èeské umìní v exilu, Galerie G, Olomouc, CZ Sympozium EgonSchieleArtCentrum, Èeský Krumlov, CZ 2008 Integration in Emigration, Galerie Time, Wien, A 2007 Ecoart-flora, fauna, Wien, A Art Prague, Art Fair, Praha, CZ Symposium Kulturfabrik Helfenberg, A 2006 Grenzenfresser, Kulturfabrik, Helfenberg, A 2005 Transfer, Galerie Prisma, I 2004 Dùm umìní, Hommage à Janáèek, Brno, CZ 2002 CZ/A Sexalog, Koninlijke Academie, Antwerpen, B CZ/A Sexalog, Ministerstvo zahranièí, Praha, CZ 2001 Sexalog, Parlament Wien, A 1999 Fremde Heimat?, Shedhalle, St. Pölten, A 1998 Horní konírna, Valtice, CZ 1997 City Center, Praha, CZ Dílna 97, Mikulov, CZ Pražský hrad, Praha, CZ 1996 MAK Kunstmesse, Wien, A Czech Culture, Sydney, AUS Barry Stern Gallery, Sydney, AUS 1992 Kunstmuseum, Bochum, D Florart, Liberec, CZ 1991 Dùm umìní, Znojmo, CZ Muzeum, Nové Mìsto na Moravì, CZ 1990 Dorotheum-Auktion, Wien, A 1989 Kunstmuseum, Bochum, D 1984 Künstlerhaus, Graz, A 1983 Galerie Eylau 5, Berlin, D Modena Art Galerie, Wien, A 1982 KNS Teater, Antwerpen, B KONTAKT: Ungargasse 27/1/23, A-1030 Wien Tel./fax: 0043/1/ ) Proè jste se rozhodla pro emigraci? Jaké pohnutky Vás k tomu vedly? Kolik Vám bylo let? Následovala jsem svého muže Ondøeje Kohouta, signatáøe Charty 77. Do emigrace v roce 1981 s námi odešel i syn Mikuláš. Bylo mi 27 let. 2) Vaše umìlecké šance v ÈSSR? Po studiu na Akademii výtvarných umìní v roce 1979 mì živilo krátce stipendium na téma mateøství, jeden ministerský nákup a prodej jednoho díla v umìlecké galerii Dílo. Sáhla jsem po jistìjší obživì a pracovala jako uklízeèka, a to až do vystìhování. 3) Proè jste si zvolila Rakousko jako zemi pro emigraci? Chtìla jste jít jinam? V Rakousku byl chartistùm a jejich rodinám nabídnut politický azyl, moje sestra zde byla provdaná a ve Vídni už byl Ondøejùv otec. 4) S jakými pøedstavami jste do emigrace odcházela? S pøedstavou hlavnì, když budeme mít støechu nad hlavou. 5) Jak jste hledala první cesty k zapojení do umìlecké práce v nové zemi? Pokraèovala jsem v úklidu na rùzných místech, na nìkterých jsem dostala šanci vystavovat, pomáhali rakouští pøátelé, majitelé hospod, odtud se díla èasem pøesunula do bank, galerií, muzeí atd. 6) V èem se lišily Vaše práce od prací rakouských výtvarníkù? Nelišily se, zabývala jsem se mnì blízkými tématy matkou a dítìtem, ženským portrétem a zátiším, práce nemìly žádný politický podtext, jen možná tmavost a ponurost obrazù si nìkteøí vysvìtlovali jako reflexi doby, zobrazení nálady v totalitním režimu. 7) Jak jste byla pøijímána rakouskou spoleèností jako cizinec? Byli jsme pøijati s otevøenou náruèí, ti, co nám podali pomocnou ruku, jsou našimi pøáteli dodnes. V každé spoleènosti se najdou i omezenci, ale kontakt s nimi byl minimální. 8) Co jste se emigrací životem v jiné zemi nauèila? Vážit si všeho, vìcí samozøejmých. 9) Mìla jste a máte kontakty s rakouskými umìlci? Navázala jste s nimi i pøátelství? Kontakty mám a navázala jsem jenom pøátelství. 10) Mìla jste kontakty s èeskoslovenskými umìlci v zahranièí v dobì emigrace? Od zaèátku emigrace se stýkám s urèitým okruhem umìlcù, spojuje nás nejenom umìní. 11) Kde se cítíte být doma? Tam, kde mám od nìho klíè. Na pøední stranì obálky: Eva VONEŠOVÁ, Wallungen, olej, 2007

Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT

Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT Klub p ipravuje Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku CYKLUS FILMÙ KARLA ZEMANA K 100. VÝROÈÍ JEHO NAROZENÍ Karel ZEMAN (3. 10. 1910,

Více

oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové

oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Já se rád bojím. Kdo se mnou tuto zálibu sdílí, nech si vezme tøeba Starý zákon, nebo koneènì staèí kterýkoliv folklór,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Proč průniky a paralely?

Proč průniky a paralely? Proč průniky a paralely? Piero della Francesca: Nalezení k íže (ke skladb Bohuslava Martin, Hudební paleta III) Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb Michala Košuta, Hudební paleta I) Vìtšina umìlcù je obdaøena

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

z èeské a slovenské Vídnì a okolí

z èeské a slovenské Vídnì a okolí Opoždìné kulturní zprávy nepatøí k dobré vizitce jakéhokoliv periodika. Jedná-li se však o mìsíèník, dá se zpoždìní oèekávat. Když se však neví, zda nové èíslo spatøí svìtlo svìta, pøihodí se, že v této

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE

PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE PAGINAE HISTORIAE SBORNÍK 6 STÁTNÍHO ÚSTØEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE 1 Státní ústøední archiv v Praze 1998 ISBN 80-85475-50-2 ISSN 1211-9768 2 OBSAH AMERICKÝ KLUB DAM (Milena Secká)... 5 Zusammenfassung AMERIKANISCHER

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Letní prázdniny skonèily, ve školách je opìt rušno. Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána. 8. záøí 2004 strana 1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. záøí 2004 strana 1 èíslo: 9 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. záøí 2004 Partnerská smlouva s Roßdorfem podepsána V pionýrských dobách roku 1992 byly na podnìt nìmecké strany nastoleny pøátelské

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více